31985L0572[1]

A Tanács irányelve (1985. december 19.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak összetevői kioldódásának vizsgálatához alkalmazandó élelmiszer-utánzó modellanyagok listájának megállapításáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1985. december 19.)

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak összetevői kioldódásának vizsgálatához alkalmazandó élelmiszer-utánzó modellanyagok listájának megállapításáról

(85/572/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak összetevői kioldódásának vizsgálatához szükséges alapvető szabályok megállapításáról szóló, 1982. október 18-i 82/711/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 2 ),

tekintettel a Közgyűlés véleményére ( 3 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 4 ),

mivel a 82/711/EGK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének és az említett irányelvhez tartozó melléklet I. fejezete 2. pontjának első francia bekezdése értelmében, az egy bizonyos élelmiszerrel vagy élelmiszerek egy bizonyos csoportjával rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak kioldódási vizsgálatai szempontjából megfelelő élelmiszer-utánzó modellanyagokat meg kell határozni;

mivel nem lehet kizárni azt, hogy szükség esetén az ezen irányelvben meg nem határozott, egyéb kioldódási vizsgálati módszer is alkalmazható legyen;

mivel a megfelelő modellanyag meghatározásakor különösen az élelmiszer kémiai összetételét és fizikai sajátosságait kell figyelembe venni;

mivel néhány, zsírokat is tartalmazó élelmiszer esetében a modellanyagokkal végzett kioldódási vizsgálatokkal kapott eredmények nagyobbak, mint magával az élelmiszerrel végzett vizsgálatok eredményei, és mivel az eredményt az adott körülményeknek megfelelő "csökkentő faktor" alkalmazásával kell korrigálni; mivel bizonyos különleges esetekben, különösen a felszínén zsírnemű anyagot tartalmazó élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak esetében, a megfelelő vizsgálati módszerek megléte ennek az irányelvnek a végrehajtása szempontjából elengedhetetlen;

mivel ennek az irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása végrehajtási intézkedést képez, amelynek elfogadását az eljárás egyszerűsítése és meggyorsítása érdekében célszerű a Bizottságra bízni;

mivel minden olyan esetben, amikor a Tanács az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokra és műanyag tárgyakra vonatkozó szabályok végrehajtására hatalmazza fel a Bizottságot, ki kell dolgozni egy eljárást, amely biztosítja a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést a 69/414/EGK határozattal ( 5 ) létrehozott Élelmiszerügyi Állandó Bizottság keretein belül,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 82/711/EGK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének értelmében az egy bizonyos élelmiszerrel vagy élelmiszerek egy bizonyos csoportjával rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak komponensei kioldódásának vizsgálatához alkalmazandó modellanyagok és ezek koncentrációi a mellékletben találhatók.

2. cikk

Az 1. cikk sérelme nélkül azoknak az anyagoknak a listája, amelyek alkalmazása az összes többi kizárása mellett engedélyezett, szükség szerint a mellékletben felsoroltakon kívül egyéb módszereket is megállapíthat a műanyagok és műanyag tárgyak összetevői kioldódásának vizsgálataihoz.

3. cikk

Ezen irányelv mellékletének a tudományos és technikai haladás figyelembevételével szükségessé váló kiigazításait a 76/893/EGK irányelv ( 6 ) 10. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

4. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb a 82/711/EGK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedések meghozataláig megfeleljenek.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

Az egyetlen élelmiszerrel, illetve élelmiszerek meghatározott csoportjaival rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak összetevőinek kioldódási vizsgálatára szolgáló élelmiszer-utánzó modellanyagokat a 10/2011/EU bizottsági rendelet III. mellékletének 3. pontja állapítja meg.

( 1 ) HL L 297., 1982.10.23., 26. o.

( 2 ) HL C 102., 1984.4.14., 4. o.

( 3 ) HL C 175., 1985.7.15., 299. o.

( 4 ) HL C 25., 1985.1.28., 6. o.

( 5 ) HL L 291., 1969.11.19., 9. o.

( 6 ) HL L 340., 1976.12.9., 19. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31985L0572 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31985L0572&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01985L0572-20121231 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01985L0572-20121231&locale=hu

Tartalomjegyzék