32011R0010[1]

A Bizottság 10/2011/EK rendelete ( 2011. január 14. ) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 10/2011/EU RENDELETE

(2011. január 14.)

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a következő műanyagok és műanyag tárgyak gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozóan állapít meg egyedi követelményeket:

a) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak; vagy

b) az élelmiszerekkel már érintkezésben lévő műanyagok és műanyag tárgyak; vagy

c) az élelmiszerekkel ésszerű módon várhatóan érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak.

2. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet az Európai Unióban forgalomba hozott és a következő kategóriákba tartozó anyagokra és tárgyakra alkalmazandó:

a) kizárólag műanyagból álló anyagok és tárgyak és azok részei;

b) ragasztóval vagy más módon egymáshoz rögzített többrétegű műanyagok és műanyag tárgyak;

c) az a) vagy a b) pontban említett, nyomtatott és/vagy bevont anyagok és tárgyak;

d) a fedelek vagy záróelemek tömítését alkotó műanyag rétegek vagy műanyag bevonatok, amelyek az említett fedelekkel és záróelemekkel együtt különböző típusú anyagok két vagy több rétegét alkotják;

e) a többrétegű kombinált anyagokban és tárgyakban lévő műanyag rétegek.

Ez a rendelet nem alkalmazandó az Európai Unióban forgalomba hozott következő anyagokra és tárgyakra, amelyek a tervek szerint egyéb külön intézkedések hatálya alá tartoznak majd:

a) ioncserélő gyanták;

b) gumi;

c) szilikonok.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások érvényesek:

1. "műanyagok és műanyag tárgyak": a) a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett anyagok és tárgyak; valamint b) a 2. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontjában említett műanyag rétegek;

2. "műanyag": olyan polimer, amelyhez adalékanyagokat vagy más anyagokat adtak, és amely végtermékként kapott anyagok és tárgyak fő szerkezeti alkotórészeként funkcionálhat;

3. "polimer": a következők révén nyert bármely makromolekulás anyag: a) polimerizációs folyamat, például poliaddíció vagy polikondenzáció, illetve a monomerek és egyéb kiindulási anyagok bármely más hasonló folyamata vagy b) a természetes vagy szintetikus makromolekulák kémiai módosítása vagy c) mikrobiális fermentáció;

4. "többrétegű műanyag": két vagy több műanyagrétegből álló anyag vagy tárgy;

5. "többrétegű kombinált anyag": különféle típusú anyagokat két vagy több rétegben - ezen belül legalább egy műanyagréteget - tartalmazó anyag vagy tárgy;

6. "monomer vagy más kiindulási anyag": a) olyan anyag, amely a polimerek gyártása során valamilyen polimerizációs folyamaton megy keresztül vagy b) a módosított makromolekulák előállítása során használt természetes vagy mesterséges makromolekulás anyag vagy c) a természetben előforduló vagy szintetizált makromolekulák módosításához használt anyag;

7. "adalékanyag": a műanyag feldolgozása során jelentkező, illetve a végtermékként kapott anyagban vagy tárgyban meglévő valamely fizikai vagy kémiai hatás eléréséhez szándékosan a műanyaghoz adott anyag; az adalékanyag rendeltetésszerűen a végtermékként kapott anyagban vagy tárgyban marad;

8. "polimerizációsegítő anyag": a polimer vagy műanyag előállításához megfelelő közeget biztosító anyag; előfordulhat - de nem rendeltetésszerűen - a végtermékként kapott anyagban vagy tárgyban, és sem fizikai, sem kémiai hatást nem fejt ki a végtermékként kapott anyagban vagy tárgyban;

9. "nem szándékosan hozzáadott anyag": a felhasznált anyagban lévő szennyeződés vagy az előállítási folyamat során keletkező köztitermék, illetve a bomlás- vagy reakciótermék;

10. "polimerizációsegítő anyag": a polimerizációt elindító és/vagy a makromolekulás szerkezet képződését szabályozó anyag;

11. "összkioldódási határérték": az anyagból vagy tárgyból az élelmiszer-utánzó modellanyagokba kerülő nem illékony anyagok maximális megengedett mennyisége;

12. "élelmiszer-utánzó modellanyag": az élelmiszert utánzó vizsgálati közeg; az élelmiszer-utánzó modellanyag a viselkedése tekintetében az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokból való kioldódást utánozza;

13. "specifikus kioldódási határérték" (SKH): az anyagból vagy tárgyból az élelmiszerbe vagy az élelmiszer-utánzó modellanyagba kerülő meghatározott anyag maximális megengedett mennyisége;

14. "specifikus kioldódási határérték (egyenértékként)" (SKH(E)): az élelmiszerbe vagy az élelmiszer-utánzó modellanyagba kerülő meghatározott anyagok maximális megengedett összmennyisége, a jelzett anyag összes részében kifejezve;

15. "funkcionális záróréteg": a bármilyen típusú anyag egy vagy több rétegéből álló záróréteg, amely biztosítja, hogy a végtermékként kapott anyag vagy tárgy megfeleljen az 1935/2004/EK rendelet 3. cikkének és e rendelet rendelkezéseinek;

16. "zsírszegény élelmiszer": olyan élelmiszer, amelynél a kioldódási vizsgálathoz e rendelet III. mellékletének 2. táblázata a "D1" vagy "D2" élelmiszer-utánzó modellanyagtól különböző modellanyagokat ír elő;

17. "korlátozás": valamely anyag alkalmazásának korlátozása, illetve a műanyagban vagy a műanyag tárgyban lévő anyag kioldódási határértéke vagy mennyiségi határértéke;

18. "előírás": az anyag összetétele, az anyagra vonatkozó tisztasági kritériumok, az anyag fizikai-kémiai jellemzői, az anyag előállítási folyamatára vonatkozó adatok vagy a kioldódási határértékek kifejezésével kapcsolatos további információ;

19. "forró töltés (hot-fill)": bármely tárgynak a töltés pillanatában legfeljebb 100 °C hőmérsékletű élelmiszerrel való feltöltése, amely után az élelmiszer 60 percen belül legalább 50 °C-ra, vagy 150 percen belül legalább 30 °C-ra hűl le.

4. cikk

A műanyagok és műanyag tárgyak forgalomba hozatala

A műanyagokat és a műanyag tárgyakat csak akkor lehet forgalomba hozni, ha:

a) a rendeltetésszerű és az előre látható használat tekintetében megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet 3. cikkében foglalt, vonatkozó követelményeknek; és

b) megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet 15. cikkében foglalt címkézési követelményeknek; és

c) megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet 17. cikkében foglalt nyomonkövethetőségi követelményeknek; és

d) előállításukra a 2023/2006/EK bizottsági rendeletben ( 1 ) megállapított helyes gyártási gyakorlat szerint kerül sor; és

e) megfelelnek az e rendelet II., III. és IV. fejezetében foglalt, az összetételre és a megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó követelményeknek.

II. FEJEZET

AZ ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. SZAKASZ

Engedélyezett anyagok

5. cikk

Az engedélyezett anyagok uniós jegyzéke

Az uniós jegyzék a következőket tartalmazza:

a) monomerek vagy más kiindulási anyagok;

b) adalékanyagok, a színezékek kivételével;

c) polimerizációsegítő anyagok, az oldószerek kivételével;

d) mikrobiális fermentációból származó makromolekulák.

6. cikk

Az uniós jegyzékben nem szereplő anyagok számára biztosított mentességek

A 8., 9., 10., 11. és 12. cikkben előírt szabályok alapján a következő, az uniós jegyzékben fel nem sorolt anyagok használata engedélyezett:

a) az engedélyezett savak, fenolok vagy alkoholok azon sói, amelyek esetében a II. melléklet 1. táblázatának 2. oszlopában "igen" szerepel, és amelyekre az említett táblázat 3. és 4. oszlopában meghatározott korlátozások vonatkoznak;

b) az engedélyezett anyagoknak az összetevők kémiai reakciója nélküli keverésével előállított keverékek;

c) adalékanyagként történő felhasználás esetén a legalább 1 000 dalton molekulatömegű természetes vagy mesterséges polimer anyagok - a mikrobiális fermentációval nyert makromolekulák kivételével -, amelyek eleget tesznek e rendelet előírásainak és amelyek alkalmasak arra, hogy a végtermékként kapott anyagok vagy tárgyak fő szerkezeti alkotórészeként funkcionáljanak;

d) a monomerként vagy más kiindulási anyagként való felhasználás esetén a prepolimerek és - a mikrobiális fermentációval nyert makromolekulák kivételével - a természetes vagy mesterséges makromolekulás anyagok, valamint ezek keverékei, amennyiben a szintetizálásukhoz szükséges monomerek vagy a kiindulási anyagok szerepelnek az uniós jegyzékben.

Az uniós jegyzékben nem szereplő anyagok közül a következők lehetnek jelen a műanyagok vagy műanyag tárgyak műanyag rétegeiben:

a) nem szándékosan hozzáadott anyagok;

b) polimerizációsegítő anyagok.

7. cikk

Az ideiglenes jegyzék összeállítása és kezelése

Valamely adalékanyag akkor törlendő az ideiglenes jegyzékből, ha:

a) felveszik az I. mellékletben megállapított uniós jegyzékbe; vagy

b) a Bizottság úgy határoz, hogy az anyagot nem veszik fel az uniós jegyzékbe; vagy

c) az adatok vizsgálata során a hatóság kiegészítő információkat igényel, és ezen információkat a hatóság által meghatározott határidőn belül nem nyújtják be.

2. SZAKASZ

Általános követelmények, korlátozások és előírások

8. cikk

Az anyagokra vonatkozó általános követelmények

A műanyagokban és a műanyag tárgyakban lévő műanyag rétegek előállítása során felhasznált anyagoknak olyan technikai minőségűeknek és tisztaságúaknak kell lenniük, amely megfelel az anyagok vagy tárgyak rendeltetésszerű vagy előre látható felhasználásának. Az anyag gyártójának ismernie kell az összetételt, és kérésre az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

9. cikk

Az anyagokra vonatkozó egyedi követelmények

A műanyagokban és műanyag tárgyakban lévő műanyag rétegek előállításához használt anyagokra a következő korlátozások és előírások vonatkoznak:

a) a 11. cikkben megállapított specifikus kioldódási határérték;

b) a 12. cikkben megállapított összkioldódási határérték;

c) az I. melléklet 1. pontja 1. táblázatának 10. oszlopában megállapított korlátozások és előírások;

d) az I. melléklet 4. pontjában meghatározott részletes előírások.

10. cikk

A műanyagokra és műanyag tárgyakra vonatkozó általános korlátozások

A műanyagokkal és műanyag tárgyakkal kapcsolatos általános korlátozásokat a II. melléklet állapítja meg.

11. cikk

Specifikus kioldódási határértékek

Az (1) bekezdéstől eltérve az 1333/2008/EK rendelet által élelmiszer-adalékanyagként vagy az 1334/2008/EK rendelet által aromaként is engedélyezett adalékanyagok nem oldódhatnak ki az élelmiszerekbe olyan mennyiségben, amely a kész élelmiszerben technikai hatással jár, továbbá:

a) nem haladhatják meg az 1333/2008/EK rendeletben vagy az 1334/2008/EK rendeletben, illetve e rendelet I. mellékletében előírt korlátozásokat az olyan élelmiszerek esetében, amelyeknél az élelmiszer-adalékanyagként vagy aromaanyagként való használat engedélyezve van; vagy

b) nem haladhatják meg az e rendelet I. mellékletében előírt korlátozásokat az olyan élelmiszerek esetében, amelyekre vonatkozóan az élelmiszer-adalékanyagként vagy aromaanyagként való használatuk nincs engedélyezve.

Konkrét anyagokra vagy anyagcsoportokra meghatározott specifikus kimutatási határértékek hiányában az első albekezdés alkalmazásában 0,01 mg/kg kimutatási határértéket kell alkalmazni.

12. cikk

Összkioldódási határérték

III. FEJEZET

BIZONYOS ANYAGOKRA ÉS TÁRGYAKRA ALKALMAZANDÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Többrétegű műanyagok és műanyag tárgyak

Az (1) bekezdéstől eltérően az élelmiszerrel közvetlenül nem érintkező és attól funkcionális záróréteggel elválasztott műanyag réteg esetében:

a) az I. mellékletben előírt vinil-klorid-monomer kivételével nem szükséges, hogy a réteg megfeleljen az ebben a rendeletben előírt korlátozásoknak és előírásoknak; és/vagy

b) előállítása történhet az uniós jegyzékben vagy az ideiglenes jegyzékben nem szereplő anyagokból is.

A (2) bekezdés b) pontjában említett, az uniós jegyzékben vagy az ideiglenes jegyzékben nem szereplő anyagok nem tartozhatnak a következő kategóriákba:

a) az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) I. mellékletének 3.5., 3.6. és 3.7. szakaszában foglalt kritériumoknak megfelelően "mutagén", "rákkeltő" vagy "reprotoxikus" besorolású anyagok;

b) nanotechnológiai anyagok.

14. cikk

A többrétegű kombinált anyagok és tárgyak

A (2) bekezdésben említett, az uniós jegyzékben vagy az ideiglenes jegyzékben nem szereplő anyagok nem tartozhatnak a következő kategóriákba:

a) az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletének 3.5., 3.6. és 3.7. szakaszában foglalt kritériumoknak megfelelően "mutagén", "rákkeltő" vagy "reprotoxikus" besorolású anyagok;

b) nanotechnológiai anyagok.

IV. FEJEZET

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉS DOKUMENTÁCIÓ

15. cikk

Megfelelőségi nyilatkozat

16. cikk

Igazoló dokumentumok

V. FEJEZET

MEGFELELÉS

17. cikk

A kioldódási vizsgálat eredményeinek megadása

Az (1) bekezdéstől eltérően:

a) az 500 milliliternél vagy grammnál kevesebb, illetve a több mint 10 liter mennyiséget tartalmazó, illetve az e mennyiségek tárolására szolgáló tartályok és más tárgyak esetében;

b) az olyan anyagok és tárgyak esetén, amelyeknél alakjuk miatt gyakorlatilag lehetetlen felbecsülni az ilyen anyag vagy tárgy felszíne és a vele érintkezésbe kerülő élelmiszer mennyisége közötti arányt;

c) az olyan lapok és fóliák esetében, amelyek még nem kerültek érintkezésbe élelmiszerrel;

d) az 500 milliliternél vagy grammnál kevesebbet, illetve a több mint 10 litert tartalmazó lapok és fóliák esetében;

a kioldódás értékét mg/kg-ban, az élelmiszer egy kilogrammjára eső, 6 dm2 felület szerinti felszín/térfogat aránnyal kell megadni.

Ez a bekezdés nem vonatkozik a 2006/141/EK irányelv és a 2006/125/EK irányelv szerinti, a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, vagy ilyenekkel már érintkezésben lévő műanyagokra és műanyag tárgyakra.

Az (1) bekezdéstől eltérően a kupakok, tömítések, dugók és hasonló záróeszközök esetében a specifikus kioldódási határértéket a következő mértékegységekben kell megadni:

a) mg/kg-ban, figyelembe véve annak a tartálynak a tényleges tartalmát, amelynek zárására a záróeszköz szolgál, figyelembe véve a záróeszköz és a lezárt tartály teljes érintkezési felületét, amennyiben a tárgy rendeltetésszerű használata ismert, figyelemmel ugyanakkor a (2) bekezdés rendelkezéseire;

b) mg/tárgy értékben, ha a tárgy rendeltetésszerű használata nem ismert.

A kupakok, tömítések, dugók és hasonló záróeszközök esetében az összkioldódási határértéket a következő mértékegységekben kell megadni:

a) mg/dm2-ben, figyelembe véve a záróeszköz és a lezárt tartály teljes érintkezési felületét, amennyiben a tárgy rendeltetésszerű használata ismert;

b) mg/tárgy értékben, ha a tárgy rendeltetésszerű használata nem ismert.

18. cikk

A kioldódási határértékeknek való megfelelés értékelésére vonatkozó szabályok

19. cikk

Az uniós jegyzékben nem szereplő anyagok értékelése

Az e rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében, 6. cikkének (2) bekezdésében, 6. cikkének (4) bekezdésében, 6. cikkének (5) bekezdésében és 14. cikkének (2) bekezdésében említett, az e rendelet I. mellékletébe fel nem kerülő anyagoknak az 1935/2004/EK rendelet 3. cikkének történő megfelelését a kockázatértékelésre vonatkozó, nemzetközileg elismert tudományos elvekkel összhangban kell elvégezni.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Az európai uniós jogszabályok módosítása

A 85/572/EGK ( 5 ) tanácsi irányelv melléklete helyébe a következő szöveg lép:

"Az egyetlen élelmiszerrel, illetve élelmiszerek meghatározott csoportjaival rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak összetevőinek kioldódási vizsgálatára szolgáló élelmiszer-utánzó modellanyagokat a 10/2011/EU bizottsági rendelet III. mellékletének 3. pontja állapítja meg."

21. cikk

Európai uniós jogszabályok hatályon kívül helyezése

A 80/766/EGK, a 81/432/EGK és a 2002/72/EK irányelv 2011. május 1-jétől hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett irányelvekre vonatkozó hivatkozások az e rendeletre történő hivatkozásként és a VI. mellékletben foglalt megfelelési táblázatok szerint értelmezendők.

22. cikk

Átmeneti rendelkezések

2013. január 1-jétől a 2015. december 31-ig forgalomba hozott anyagokra, tárgyakra és alapanyagokra vonatkozó, a 16. cikkben említett igazoló dokumentumok alapjául a következő szolgálhat:

a) az e rendelet 18. cikkében megállapított, a kioldódás vizsgálatára vonatkozó szabályok; vagy

b) a 82/711/EGK irányelv mellékletében megállapított, az összkioldódás és a specifikus kioldódás vizsgálatára vonatkozó alapvető szabályok.

23. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. május 1-től kell alkalmazni.

A lágyítóktól eltérő adalékanyagok alkalmazása tekintetében az 5. cikk rendelkezéseit 2015. december 31-től kell alkalmazni a 2. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett fedelekben és záróelemekben használt műanyag rétegekre vagy műanyag bevonatokra.

Az üvegszál-erősítésű műanyag üvegszál-írezése során alkalmazott adalékanyagok használata tekintetében az 5. cikk rendelkezését 2015. december 31-től kell alkalmazni.

A 18. cikk (2) bekezdésének, a 18. cikk (4) bekezdésének és a 20. cikk rendelkezéseit 2012. december 31-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban a szerződéseknek megfelelően.

I. MELLÉKLET

Anyagok

1. Az engedélyezett monomerek, más kiindulási anyagok, mikrobiális fermentációból származó makromolekulák, adalékanyagok és polimerizációsegítő anyagok uniós jegyzéke

Az 1. táblázat a következő információkat tartalmazza:

1. oszlop (Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma): az anyag egyedi azonosító száma

2. oszlop (Hivatkozási szám): a csomagolóanyagokra vonatkozó EGK-referenciaszám

3. oszlop (CAS-szám): az anyag Chemical Abstracts Service (CAS) szerinti nyilvántartási száma

4. oszlop (Anyag neve): a kémiai név

5. oszlop (Adalékanyagként vagy polimerizációsegítő anyagként használva (igen/nem)): annak jelzése, hogy az anyag adalékanyagként vagy polimerizációsegítő anyagként való felhasználása engedélyezett (igen), vagy hogy az anyag adalékanyagként vagy polimerizációsegítő anyagként való felhasználása nem engedélyezett (nem). Ha az anyagnak csak polimerizációsegítő anyagként való felhasználása engedélyezett, az érintett oszlop rubrikájában "igen" szerepel, az előírások pedig pontosítják, hogy az adott anyagot csak polimerizációsegítő anyagként lehet felhasználni.

6. oszlop (Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva (igen/nem)): annak jelzése, hogy az anyag monomerként vagy más kiindulási anyagként vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként való felhasználása engedélyezett (igen), vagy hogy az anyag monomerként vagy más kiindulási anyagként vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként való felhasználása nem engedélyezett (nem). Ha az anyag felhasználása mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként engedélyezett, az érintett oszlop rubrikájában "igen" szerepel, az előírások pedig pontosítják, hogy az anyag mikrobiális fermentációból származó makromolekula.

7. oszlop (Zsírredukciós faktor: (FRF) alkalmazandó (igen/nem)): annak jelzése, hogy az anyag esetében a kioldódási eredmények a zsírredukciós faktorral (FRF) korrigálhatók (igen), vagy nem korrigálhatók (nem).

8. oszlop (SKH [mg/kg]): az anyagra vonatkozó specifikus kioldódási határérték. Az 1 kg élelmiszerben található anyag milligrammjában kifejezve. Itt az NK ("nem kimutatható") jelezés szerepel, ha olyan anyagról van szó, amely tekintetében a kioldódás nem megengedett, amit a 11. cikk (4) bekezdésének megfelelően kell megállapítani.

9. oszlop (SKH(E) [mg/kg] (csoportkorlátozási szám)): az anyagok azon csoportjának azonosító számát tartalmazza, amelyre vonatkozóan a jelen melléklet 2. táblázatának 1. oszlopában szereplő csoportos korlátozás vonatkozik.

10. oszlop (Korlátozások és előírások): a külön megemlített specifikus kioldódási határértéken kívüli korlátozások és az anyaghoz kapcsolódó előírások. Részletes előírások esetén a rubrikában egy, a 4. táblázatra való hivatkozás is szerepel.

11. oszlop (Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez): az e melléklet 3. táblázatának 1. oszlopában szereplő azon megjegyzésszámot tartalmazza, amely az erre az anyag megfelelésének ellenőrzésére alkalmazandó részletes szabályokra utal.

Ha a jegyzékben egyedi vegyületként feltüntetett anyag egy más általános megnevezés alá is tartozik, mindig az egyedi vegyületre vonatkozó korlátozásokat kell alkalmazni.

1. táblázat

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) számaHivatkozási számCAS-számAnyag neveAdalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva
(igen/nem)
Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva
(igen/nem)
Zsírredukciós faktor (FRF) alkalmazandó
(igen/nem)
SKH
[mg/kg]
SKH (E)
[mg/kg]
(csoportkorlátozási szám)
Korlátozások és előírásokMegjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez
1123100266309-43-7albuminnemigennem
212340albumin, formaldehiddel koagulálvanemigennem
312375alkoholok, alifás, egyértékű, telített, egyenes láncú, primer (C4–C22)nemigennem
422332(40 %(m/m)) 2,2,4-trimetil-hexán-1,6-diizocianát és (60 %(m/m)) 2,4,4-trimetil-hexán-1,6-diizocianát keverékenemigennem(17)1 mg/kg a végtermékben, ICE-ként kifejezve.(10)
525360triakril(C5–C15)ecetsav, 2,3-epoxi-propil-észternemigennemNK1 mg/kg a végtermékben, epoxicsoportként kifejezve.
Molekulatömeg 43 Da.
625380trialkil-ecetsav (C7–C17), vinil-észtereknemigennem0,05(1)
730370acetecetsav, sókigennemnem
830401zsírsavak acetilezett mono- és digliceridjeiigennemnem(32)
930610monokarbonsavak, (C2–C24), alifás, egyenes láncú, természetes olajokból és zsírokból, és ezekmono-, di- és triglicerin-észterei (a természetes mennyiségben előforduló elágazó zsírsavakkal együtt)igennemnem
1030612savak, (C2–C24), alifás, egyenes láncú, monokarbon-, szintetikus, és ezek mono-, di- és triglicerin-észtereiigennemnem
1130960monokarbonsavak, alifás, (C6–C22), poliglicerin-észterekigennemnem
1231328zsírsavak állati vagy növényi eredetű étkezési zsírokból és olajokbóligennemnem
1333120alkoholok, alifás, egyértékű, telített, egyenes láncú, primer (C4–C24)igennemnem
1433801n-alkil(C10–C13)benzol-szulfonsavigennemnem30
1534130alkil, egyenes láncú, páros szénatomszámú (C12–C20) dimetil-aminokigennemigen30
1634230alkil(C8–C22)szulfonsavakigennemnem6
1734281alkil(C8–C22)szulfonsavak, egyenes láncú, primer, páros szénatomszámúigennemnem
1834475alumínum-kalcium-hidroxid-foszfit, hidrátigennemnem
1939090N,N-bisz(2-hidroxi-etil)alkil(C8–C18)aminigennemnem(7)
2039120N,N-bisz(2-hidroxi-etil)alkil(C8–C18)amin-hidrokloridokigennemnem(7)SKH(E) HCl nélkül kifejezve.
2142500szénsav, sókigennemnem
22432000091744-27-3ricinusolaj, mono- és digliceridekigennemnem
2343515kókuszzsírsavak kolin-észtereinek kloridjaiigennemnem0,9(1)
2445280pamutszálakigennemnem
2545440krezolok, butilezett, sztirolozottigennemnem12
26467005,7-di-terc-butil-3-(3,4- és 2,3-dimetil-fenil)-3H-benzofurán-2-on a) 5,7-di-terc-butil-3-(3,4-dimetil-fenil)-3H-benzofurán-2-on(80–100 %(m/m)) és b) 5,7-di-terc-butil-3-(2,3-dimetil-fenil)-3H-benzofurán-2-on (0–20 %(m/m)) keverékeigennemnem5
27489609,10-dihidroxi-sztearinsav és oligomerjeiigennemnem5
2850160di-n-oktil-ón-bisz(n-alkil(C10–C16)-merkapto-acetát)igennemnem(10)
2950360di-n-oktil-ón-bisz(etil-maleát)igennemnem(10)
3050560di-n-oktil-ón-1,4-butándiol-bisz(merkapto-acetát)igennemnem(10)
3150800di-n-oktil-ón-dimaleát, észterezettigennemnem(10)
3250880di-n-oktil-ón-dimaleát, polimerek (n = 2-4)igennemnem(10)
3351120di-n-oktil-ón-tiobenzoát-2-etil-hexil-merkapto-acetátigennemnem(10)
3454270etil-hidroxi-metil-cellulózigennemnem
35542800009062-14-0etil-hidroxi-propil-cellulózigennemnem
3654450zsírok és olajok, állati vagy növényi élelmiszerekbőligennemnem
3754480zsírok és olajok, hidrogénezett, állati vagy növényi élelmiszerekbőligennemnem
3855520üvegszálakigennemnem
3955600üveggyöngy (mikro)igennemnem
4056360glicerin, ecetsavval alkotott észterekigennemnem
4156486glicerin, alifás, telített, egyenes láncú, páros szénatomszámú (C14–C18) savakkal és alifás, telítetlen, egyenes láncú, páros szénatomszámú (C16–C18) savakkal alkotott észterekigennemnem
4256487glicerin, vajsavval alkotott észterekigennemnem
4356490glicerin, erukasavval alkotott észterekigennemnem
4456495glicerin, 12-hidroxi-sztearinsavval alkotott észterekigennemnem
4556500glicerin, laurinsavval alkotott észterekigennemnem
4656510glicerin, linolsavval alkotott észterekigennemnem
4756520glicerin, mirisztinsavval alkotott észterekigennemnem
4856535glicerin, nonánsavval alkotott észterekigennemnem
4956540glicerin, olajsavval alkotott észterekigennemnem
5056550glicerin, palmitinsavval alkotott észterekigennemnem
5156570glicerin, propionsav-észterekigennemnem
5256580glicerin, ricinolsavval alkotott észterekigennemnem
5356585glicerin, sztearinsavval alkotott észterekigennemnem
5457040glicerin-monooleát aszkorbinsavval alkotott észterigennemnem
5557120glicerin-monooleát, citromsavval alkotott észterigennemnem
5657200glicerin-monopalmitát, aszkorbinsavval alkotott észterigennemnem
5757280glicerin-monopalmitát, citromsavval alkotott észterigennemnem
5857600glicerin-monosztearát, aszkorbinsavval alkotott észterigennemnem
5957680glicerin-monosztearát, citromsavval alkotott észterigennemnem
6058300glicin, sókigennemnem
6160025hidrogénezett homopolimerek és/vagy kopolimerek 1-decénből és/vagy 1-dodecénből és/vagy 1-okténbőligennemnemNem használható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a „D” modellanyagot határozták meg.
Az átlagos molekulatömeg legalább 450 Da.
Viszkozitás 100 °C-on legalább 3,8 cSt (3,8 × 10-6 m2/s).
6264500lizin, sókigennemnem
6365440mangán-pirofoszfitigennemnem
6466695metil-hidroxi-metil-cellulózigennemnem
65671554-(2-benzoxazolil)-4’-(5-metil-2-benzoxazolil)sztilbén, 4,4’-bisz(2-benzoxazolil)sztilbén és 4,4’-bisz(5-metil-2-benzoxazolil)sztilbén elegyeigennemnemLegfeljebb 0,05 %(m/m) (a használt anyag mennyisége/a készítmény mennyisége).
A gyártási folyamatból származó elegy, amely jellemzően (58–62 %): (23–27 %): (13–17 %) összetételű.
6667600mono-n-oktil-ón-trisz(alkil(C10–C16)-merkapto-acetát)igennemnem(11)
6767840montánsavak és/vagy etilénglikollal és/vagy 1,3-butándiollal és/vagy glicerinnel alkotott észtereikigennemnem
6873160foszforsav, mono- és di-n-alkil(C16 és C18)-észterekigennemigen0,05
6974400foszforsav, trisz(nonil- és/vagy dinonil-fenil)-észterigennemigen30
7076463poliakrilsav, sókigennemnem(22)
7176730polidimetil-sziloxán, γ-hidroxi-propilezettigennemnem6
7276815adipinsav glicerinnel vagy pentaeritritollal alkotott poliésztere, páros számú, egyenes láncú C12–C22 zsírsavakkal képzett észterekigennemnem(32)Az 1 000 Da-nál kisebb molakulatömegű frakció nem haladja meg az 5 %(m/m)-ot.
7376866adipinsav 1,2-propándiollal és/vagy 1,3-butándiollal és/vagy 1,4-butándiollal és/vagy polipropilénglikollal alkotott poliészterei, a láncok végén ecetsavval vagy C12–C18 zsírsavakkal, vagy n-oktanollal és/vagy n-dekanollal lezárvaigennemigen(31)
(32)
7477440polietilénglikol-diricinoleátigennemigen42
7577702alifás (C6 – C22) monokarbonsavak polietilénglikol-észterei és azok ammónium- és nátrium-szulfátjaiigennemnem
7677732butil-2-ciano-3-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-akrilát polietilénglikol(EO = 1-30, jellemzően 5)-étereigennemnem0,05Csak PET-ben használható.
7777733butil-2-ciano-3-(4-hidroxi-fenil)-akrilát polietilénglikol(EO = 1-30, jellemzően 5)-étereigennemnem0,05Csak PET-ben használható.
7877897polietilénglikol(EO = 1-50)-monoalkil-éter(egyenes láncú és elágazó, C8–C20)-szulfát, sókigennemnem5
7980640polioxialkil(C2–C4)-dimetil-polisziloxánigennemnem
8081760sárgaréz-, bronz-, vörösréz-, saválló acél,- ón- és vasporok, -lemezkék és -szálak, és vörösréz-, ón- és vasötvözetekigennemnem
8183320propil-hidroxi-etil-cellulózigennemnem
8283325propil-hidroxi-metil-cellulózigennemnem
8383330propil-hidroxi-propil-cellulózigennemnem
8485601szilikátok, természetes (az azbeszt kivételével)igennemnem
8585610szilikátok, természetes, szilánozott (az azbeszt kivételével)igennemnem
8686000kovasav, szililezettigennemnem
8786285Szilánozott szilícium-dioxidigennemnemSzintetikus, szilánozott amorf szilícium-dioxid esetében: 1–100 nm-es, 0,1–1 μm-re aggregált primer részecskék, amelyek 0,3μm-estől mm-es nagyságrendig terjedő szemcseméret-eloszlású agglomerátumokat alkothatnak.
8886880nátrium-monoalkil-dialkil-fenoxi-benzol-diszulfonátigennemnem9
8989440sztearinsav, etilénglikol-észterekigennemnem(2)
9092195taurin, sókigennemnem
9192320glikolsav tetradecil-polietilénglikol(EO = 3–8)-étereigennemigen15
9293970triciklodekán-dimetanol-bisz(hexahidroftalát)igennemnem0,05
93958580097926-76-6paraffinviaszok, finomított, kőolajalapú vagy szintetikus szénhidrogénből készült, kis viszkozitásúigennemnem0,05Nem használható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a „D1” és/vagy „D2” modellanyagot határozták meg.
Az átlagos molekulatömeg legalább 350 Da.
Viszkozitás 100 °C-on legalább 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s).
A 25-nél kisebb szénatomszámú szénhidrogén-tartalom legfeljebb 40 %(m/m).
9495859viaszok, finomított, kőolajalapú vagy szintetikus szénhidrogénből, nagy viszkozitásúigennemnemAz átlagos molekulatömeg legalább 500 Da.
Viszkozitás 100 °C-on legalább 11 cSt (11 × 10-6 m2/s).
25-nél kisebb szénatomszámú ásványiszénhidrogén legfeljebb 5 %(m/m).
9595883fehér ásványi olajok, paraffin-, kőolajalapú vagy szintetikus szénhidrogénbőligennemnemAz átlagos molekulatömeg legalább 480 Da.
Viszkozitás 100 °C-on legalább 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s).
25-nél kisebb szénatomszámú ásványiszénhidrogén-tartalom legfeljebb 5 tömeg %.
9772081/10kőolajalapú szénhidrogéngyanták (hidrogénezett)igennemnemA kőolajalapú hidrogénezett szénhidrogéngyanták előállítása 220 °C-nál kisebb forráspontú krakkolt kőolaj desztillátumából származó alifás, aliciklikus és/vagy monobenzenoid-arilalkének diénjeiből és olefinjeiből, valamint az ilyen desztillációs termékekben található tiszta monomerekből történik katalitikus vagy termikus polimerizációval, amit desztilláció, hidrogénezés és további feldolgozás követ.
Tulajdonságok:
— Viszkozitás: > 3 Pa.s 120 °C-on
— Lágyulási pont: > 95 °C az ASTM E 28-67 módszerrel meghatározva.
— Brómszám: < 40 (ASTM D1159).
— 50 %-os toluolos oldat színe < 11 a Gardner skálán.
— Maradék aromás monomer ≤ 50 ppm.
98172600000050-00-0formaldehidigenigennem(15)
54880
99194600000050-21-5tejsavigenigennem
62960
100244900000050-70-4szorbitoligenigennem
88320
101360000000050-81-7aszkorbinsavigennemnem
102175300000050-99-7glükóznemigennem
103181000000056-81-5glicerinigenigennem
55920
104589600000057-09-0hexadecil-trimetil-ammónium-bromidigennemnem6
105227800000057-10-3palmitinsavigenigennem
70400
106245500000057-11-4sztearinsavigenigennem
89040
107259600000057-13-6karbamidnemigennem
108248800000057-50-1szacharóznemigennem
109237400000057-55-61,2-propándioligenigennem
81840
110935200000059-02-9
0010191-41-0
α-tokoferoligennemnem
111536000000060-00-4etilén-diamin-tetraecetsavigennemnem
112640150000060-33-3linolsavigennemnem
113167800000064-17-5etanoligenigennem
52800
114550400000064-18-6hangyasavigennemnem
115100900000064-19-7ecetsavigenigennem
30000
116130900000065-85-0benzoesavigenigennem
37600
117215500000067-56-1metanolnemigennem
118238300000067-63-02-propanoligenigennem
81882
119302950000067-64-1acetonigennemnem
120495400000067-68-5dimetil-szulfoxidigennemnem
122238000000071-23-81-propanolnemigennem
123138400000071-36-31-butanolnemigennem
124228700000071-41-01-pentanolnemigennem
125169500000074-85-1etilénnemigennem
126102100000074-86-2acetilénnemigennem
127260500000075-01-4vinil-kloridnemigennemNK1 mg/kg a végtermékben.
128100600000075-07-0acetaldehidnemigennem(1)
129170200000075-21-8etilén-oxidnemigennemNK1 mg/kg a végtermékben.(10)
130261100000075-35-4vinilidén-kloridnemigennemNK(1)
131484600000075-37-61,1-difluor-etánigennemnem
132261400000075-38-7vinilidén-difluoridnemigennem5
133143800000075-44-5karbonil-kloridnemigennemNK1 mg/kg a végtermékben.(10)
23155
134436800000075-45-6klór-difluór-metánigennemnem6A klór-fluor-metán-tartalom az anyagban kevesebb mint 1 mg/kg.
135240100000075-56-9propilén-oxidnemigennemNK1 mg/kg a végtermékben.
136416800000076-22-2kámforigennemnem(3)
137665800000077-62-32,2′-metilén-bisz(4-metil-6-(1-metil-ciklohexil)fenol)igennemigen(5)
138937600000077-90-7tri-n-butil-acetil-citrátigennemnem(32)
139146800000077-92-9citromsavigenigennem
44160
140446400000077-93-0citromsav, trietil-észterigennemnem(32)
141133800000077-99-61,1,1-trimetilol-propánigenigennem6
25600
94960
142263050000078-08-0vinil-trietoxi-szilánnemigennem0,05Csak felületkezelő szerként használható.
143624500000078-78-4izopentánigennemnem
144192430000078-79-52-metil-1,3-butadiénnemigennemNK1 mg/kg a végtermékben.
21640
145106300000079-06-1akril-amidnemigennemNK
146238900000079-09-4propionsavigenigennem
82000
147106900000079-10-7akrilsavnemigennem(22)
148146500000079-38-9klór-trifluor-etilénnemigennemNK(1)
149199900000079-39-0metakrilamidnemigennemNK
150200200000079-41-4metakrilsavnemigennem(23)
151134800000080-05-72,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propánnemigennem0,05Csecsemőknek (6) szánt polikarbonát cumisüveg (7) gyártására nem használható.
Nem használható olyan polikarbonát ivópoharak és cumisüvegek előállítására, amelyeket kiömlésbiztos tulajdonságaik miatt csecsemők (9) és kisgyermekek (10) részére szánnak.
13607
152156100000080-07-94,4- diklór-difenil-szulfonnemigennem0,05
153152670000080-08-04,4’-diamino-difenil-szulfonnemigennem5
154136170000080-09-14,4’-dihidroxid-fenil-szulfonnemigennem0,05
16090
155234700000080-56-8α-pinénnemigennem
156211300000080-62-6metakrilsav, metil-észternemigennem(23)
157748800000084-74-2ftálsav, dibutil-észter („DBP”)igennemnem0,12(32)
(36)
Csak a következőkként használható:
a) lágyító zsírszegény élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő, többször használatos műanyagokhoz és műanyag tárgyakhoz;
b) technológiai segédanyag poliolefinekben, a végtermékben mért legfeljebb 0,05 tömegszázalékos koncentrációban.
(7)
158233800000085-44-9ftálsavanhidridigenigennem
76320
159745600000085-68-7ftálsav, benzil-butil-észter („BBP”)igennemnem6(32)
(36)
Csak a következőkként használható:
a) lágyító többször használatos műanyagokhoz és műanyag tárgyakhoz;
b) lágyító olyan egyszer használatos anyagokhoz és tárgyakhoz, amelyek zsírszegény élelmiszerekkel érintkeznek, kivéve az anyatej-helyettesítő és -kiegészítő tápszereket (11);
c) technológiai segédanyag, a végtermékben mért legfeljebb 0,1 tömegszázalékos koncentrációban.
(7)
160848000000087-18-3szalicilsav, 4-terc-butil-fenil-észterigennemigen12
16192160000087-69-4L-(+)-borkősavigennemnem
162655200000087-78-5mannitigennemnem
163664000000088-24-42,2′-metilén-bisz(4-etil-6-terc-butil-fenol)igennemigen(13)
164348950000088-68-62-amino-benzamidigennemnem0,05Csak vízhez és italokhoz szánt PET-hez használható.
165232000000088-99-3o-ftálsavigenigennem
74480
166240570000089-32-7piromellitanhidridnemigennem0,05
167252400000091-08-72,6-toluol-diizocianátnemigennem(17)1 mg/kg a végtermékben, ICE-ben kifejezve(10)
168130750000091-76-92,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazinnemigennem5
15310
169162400000091-97-43,3’-dimetil-4,4’-diizocianáto-bifenilnemigennem(17)1 mg/kg a végtermékben, ICE-ben kifejezve(10)
170160000000092-88-64,4′- dihidroxi-bifenilnemigennem6
171380800000093-58-3benzoesav, metil-észterigennemnem
172378400000093-89-0benzoesav, etil-észterigennemnem
173602400000094-13-34- hidroxi-benzoesav, propil-észterigennemnem
174147400000095-48-7o-krezolnemigennem
175200500000096-05-9metakrilsav, allil-észternemigennem0,05
176117100000096-33-3akrilsav, metil-észternemigennem(22)
177169550000096-49-1etilén-karbonátnemigennem30SKH etilén-glikolban kifejezve
5 mg etilén-karbonát maradéktartalma a hidrogél kg-jára, legfeljebb 10 g hidrogél: 1 kg élelmiszer aránynál
178928000000096-69-54,4’-tio-bisz(6-terc-butil-3-metil-fenol)igennemigen0,48
179488000000097-23-42,2′-dihidroxi-5,5′-diklór-difenil-metánigennemigen12
180171600000097-53-0eugenolnemigennem(33)
181208900000097-63-2metakrilsav, etil-észternemigennem(23)
182192700000097-65-4itakonsavnemigennem
183210100000097-86-9metakrilsav, izobutil-észternemigennem(23)
184201100000097-88-1metakrilsav, butil-észternemigennem(23)
185204400000097-90-5metakrilsav, etilénglikollal alkotott monoészternemigennem0,05
186140200000098-54-44-terc-butil-fenolnemigennem0,05
187222100000098-83-9α-metil-sztirolnemigennem0,05
188191800000099-63-8izoftálsav-dikloridnemigennem(27)
189602000000099-76-34-hidroxi-benzoesav, metil-észterigennemnem
190188800000099-96-7p-hidroxi-benzoesavnemigennem
191249400000100-20-9tereftálsav-dikloridnemigennem(28)
19223187ftálsavnemigennem(28)
193246100000100-42-5sztirolnemigennem
194131500000100-51-6benzil-alkoholnemigennem
195373600000100-52-7benzaldehidigennemnem(3)
196186700000100-97-0hexametilén-tetraminigenigennem(15)
59280
197202600000101-43-9metakrilsav, ciklohexil-észternemigennem0,05
198166300000101-68-8difenil-metán-4,4′- diizocianátnemigennem(17)1 mg/kg a végtermékben, ICE-ben kifejezve.(10)
199240730000101-90-6rezorcin-diglicidil-éternemigennemNKNem használható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a „D1” és/vagy „D2” modellanyagot határozták meg.
Csak élelmiszerrel való közvetett érintkezésre, polietilén-tereftalát(PET)-réteg mögött.
(8)
200516800000102-08-9N,N′-difenil-tiokarbamidigennemigen3
201165400000102-09-0difenil-karbonátnemigennem0,05
202230700000102-39-6(1,3-fenilén-dioxi)diecetsavnemigennem0,05
203133230000102-40-91,3-bisz(2-hidroxi-etoxi)benzolnemigennem0,05
204251800000102-60-3N,N,N′,N′-tetrakisz(2-hidroxi-propil)etilén-diaminigenigennem
92640
205253850000102-70-5triallil-aminnemigennem40 mg/kg hidrogél a következő arányban: 1 kg élelmiszerhez maximum 1,5 gramm hidrogél
Csak olyan hidrogélekben használható, amelyek rendeltetésszerűen nem érintkeznek közvetlenül élelmiszerrel.
206115000000103-11-7akrilsav, 2-etil-hexil-észternemigennem0,05
207319200000103-23-1adipinsav, bisz(2-etil-hexil)-észterigennemigen18(32)(2)
208188980000103-90-2N-(4-hidroxi-fenil)-acetamidnemigennem0,05
209170500000104-76-72-etil-1-hexanolnemigennem30
210133900000105-08-81,4-bisz(hidroxi-metil)ciklohexánnemigennem
14880
211239200000105-38-4propionsav, vinil-észternemigennem(1)
212142000000105-60-2kaprolaktámigenigennem(4)
41840
213824000000105-62-41,2-propilénglikol-dioleátigennemnem
214618400000106-14-912-hidroxi-sztearinsavigennemnem
215141700000106-31-0vajsavanhidridnemigennem
216147700000106-44-5p-krezolnemigennem
217155650000106-46-71,4-diklór-benzolnemigennem12
218115900000106-63-8akrilsav, izobutil-észternemigennem(22)
219145700000106-89-8epiklór-hidrinnemigennemNK1 mg/kg a végtermékben(10)
16750
220205900000106-91-2metakrilsav, 2,3-epoxi-propil-észternemigennem0,02(10)
221405700000106-97-8butánigennemnem
222138700000106-98-91-buténnemigennem
223136300000106-99-0butadiénnemigennemNK1 mg/kg a végtermékben
224139000000107-01-72-buténnemigennem
225121000000107-13-1akril-nitrilnemigennemNK
226152720000107-15-3etilén-diaminnemigennem12
16960
227169900000107-21-1etilén-glikoligenigennem(2)
53650
228136900000107-88-01,3-butándiolnemigennem
229141400000107-92-6vajsavnemigennem
230161500000108-01-0dimetil-amino-etanolnemigennem18
231101200000108-05-4ecetsav, vinil-észternemigennem12
232101500000108-24-7ecetsavanhidridigenigennem
30280
233248500000108-30-5borostyánkősavanhidridnemigennem
234199600000108-31-6maleinsavanhidridnemigennem(3)
235147100000108-39-4m-krezolnemigennem
236230500000108-45-21,3-fenilén-diaminnemigennemNK(28)
237159100000108-46-31,3-dihidroxi-benzolnemigennem2,4
24072
238180700000108-55-4glutársavanhidridnemigennem
239199750000108-78-12,4,6-triamino-1,3,5-triazinigenigennem2,5
25420
93720
240457600000108-91-8ciklohexil-aminigennemnem
241229600000108-95-2fenolnemigennem3
242853600000109-43-3szebacinsav, dibutil-észterigennemnem(32)
243190600000109-53-5izobutil-vinil-éternemigennem0,05(10)
244717200000109-66-0pentánigennemnem
245229000000109-67-11-penténnemigennem5
246251500000109-99-9tetrahidrofuránnemigennem0,6
247248200000110-15-6borostyánkősavigenigennem
90960
248195400000110-16-7maleinsavigenigennem(3)
64800
249172900000110-17-8fumársavigenigennem
55120
250535200000110-30-5N,N′-etilén-bisz(sztearinsav-amid)igennemnem
251533600000110-31-6N,N′-etilén-bisz(olajsav-amid)igennemnem
252872000000110-44-1szorbinsavigennemnem
253152500000110-60-11,4-diamino-butánnemigennem
254137200000110-63-41,4-butándioligenigennem(30)
40580
255259000000110-88-3trioxánnemigennem5
256180100000110-94-1glutársavigenigennem
55680
257135500000110-98-5dipropilénglikoligenigennem
166600025265-71-8
51760
258704800000111-06-8palmitinsav, butil-észterigennemnem
259587200000111-14-8heptánsavigennemnem
260242800000111-20-6szebacinsavnemigennem
261157900000111-40-0dietilén-triaminnemigennem5
262352840000111-41-1N-(2-amino-etil)-etanol-aminigennemnem0,05Nem használható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a „D1” és/vagy „D2” modellanyagot határozták meg.
Csak élelmiszerrel való közvetett érintkezésre, polietilén-tereftalát (PET)-réteg mögött
263133260000111-46-6dietilénglikoligenigennem(2)
15760
47680
264226600000111-66-01-okténnemigennem15
265226000000111-87-51-oktanolnemigennem
266255100000112-27-6trietilénglikoligenigennem
94320
267151000000112-30-11-dekanolnemigennem
268167040000112-41-41-dodecénnemigennem0,05
269250900000112-60-7tetraetilénglikoligenigennem
92350
270227630000112-80-1olajsavigenigennem
69040
271527200000112-84-5erukamidigennemnem
272370400000112-85-6behénsavigennemnem
273527300000112-86-7erukasavigennemnem
274225700000112-96-9oktadecil-izocianátnemigennem(17)1 mg/kg a végtermékben, ICE-ben kifejezve(10)
275239800000115-07-1propilénnemigennem
276190000000115-11-7izobuténnemigennem
277182800000115-27-5hexaklór-endometilén-tetrahidroftálsavanhidridnemigennemNK
278182500000115-28-6hexaklór-endometilén-tetrahidroftálsavnemigennemNK
279228400000115-77-5pentaeritritigenigennem
71600
280737200000115-96-8foszforsav, triklór-etil-észterigennemnemNK
281251200000116-14-3tetrafluor-etilénnemigennem0,05
282184300000116-15-4hexafluor-propilénnemigennemNK
283746400000117-81-7ftálsav, bisz(2-etilhexil)-észter („DEHP”)igennemnem0,6(32)
(36)
Csak a következőkként használható:
a) lágyító zsírszegény élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő, többször használatos műanyagokhoz és műanyag tárgyakhoz;
b) technológiai segédanyag, a végtermékben mért legfeljebb 0,1 %-os koncentrációban.
(7)
284848800000119-36-8szalicilsav, metil-észterigennemnem30
285664800000119-47-12,2′-metilén bisz(4-metil-6-terc-butil-fenol)igennemigen(13)
286382400000119-61-9benzofenonigennemigen0,6
287601600000120-47-84-hidroxi-benzoesav, etil-észterigennemnem
288249700000120-61-6tereftálsav, dimetil-észternemigennem
289158800000120-80-91,2-dihidroxi-benzolnemigennem6
24051
290553600000121-79-9galluszsav, propil-észterigennemnem(20)
291191500000121-91-5izoftálsavnemigennem(27)
292945600000122-20-3triizopropanol-aminigennemnem5
293231750000122-52-1foszforsav, trietil-észternemigennemNK1 mg/kg a végtermékben(1)
294931200000123-28-4tiodipropionsav, didodecil-észterigennemigen(14)
295159400000123-31-91,4-dihidroxi-benzoligenigennem0,6
18867
48620
296238600000123-38-6propionaldehidnemigennem
297239500000123-62-6propionsavanhidridnemigennem
298141100000123-72-8butiraldehidnemigennem
299638400000123-76-2levulinsavigennemnem
300300450000123-86-4ecetsav, butil-észterigennemnem
301891200000123-95-5sztearinsav, butil-észterigennemnem
302128200000123-99-9azelainnsavnemigennem
303121300000124-04-9adipinsavigenigennem
31730
304143200000124-07-2kaprilsavigenigennem
41960
305152740000124-09-4hexametilén-diaminnemigennem2,4
18460
306889600000124-26-5sztearamidigennemnem
307421600000124-38-9szén-dioxidigennemnem
308912000000126-13-6szaharóz-acetát-izobutirátigennemnem
309913600000126-14-7szacharóz-oktaacetátigennemnem
310163900000126-30-72,2-dimetil-1,3-propándiolnemigennem0,05
22437
311164800000126-58-9dipentaeritritigenigennem
51200
312214900000126-98-7metakrilnitrilnemigennemNK
313166500000127-63-9difenil-szulfonigenigennem3
51570
314235000000127-91-3α-pinénnemigennem
315466400000128-37-02,6-di-terc-butil-p-krezoligennemnem3
316232300000131-17-9ftálsav, diallil-észternemigennemNK
317488800000131-53-32,2′-dihidroxi-4-metoxi-benzofenonigennemigen(8)
318486400000131-56-62,4-dihidroxi-benzofenonigennemnem(8)
319613600000131-57-72-hidroxi-4-metoxi-benzofenonigennemigen(8)
320376800000136-60-7benzoesav, butil-észterigennemnem
321360800000137-66-6aszkorbil-palmitátigennemnem
322630400000138-22-7tejsav, butil-észterigennemnem
323114700000140-88-5akrilsav, etil-észternemigennem(22)
324837000000141-22-0ricinolsavigennemigen42
325107800000141-32-2akrilsav, n-butil-észternemigennem(22)
326127630000141-43-52-amino-etanoligenigennem0,05Nem használható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a „D1” és/vagy „D2” modellanyagot határozták meg.
Csak élelmiszerrel való közvetett érintkezésre, polietilén-tereftalát (PET)-réteg mögött
35170
327301400000141-78-6ecetsav, etil-észterigennemnem
328650400000141-82-2malonsavigennemnem
329593600000142-62-1hexánsavigennemnem
330194700000143-07-7laurinsavigenigennem
63280
331224800000143-08-81-nonanolnemigennem
332697600000143-28-2oleil-alkoholigennemnem
333227750000144-62-7oxálsavigenigennem6
69920
334170050000151-56-4etilén-iminnemigennemNK
335689600000301-02-0oleamidigennemnem
336150950000334-48-5n-dekánsavigenigennem
45940
337158200000345-92-64,4′-difluor-benzofenonnemigennem0,05
338710200000373-49-9palmitoleinsavigennemnem
339861600000409-21-2szilícium-karbidigennemnem
340474400000461-58-5dicianodiamidigennemnem60
341131800000498-66-8biciklo[2.2.1]hept-2-énnemigennem0,05
22550
342142600000502-44-3kaprolaktonnemigennem(29)
343237700000504-63-21,3-propándiolnemigennem0,05
344138100000505-65-71,4-butándiol formálnemigennem0,0515
30
(21)
21821
345358400000506-30-9arachidonsavigennemnem
346100300000514-10-3abietinsavnemigennem
347130500000528-44-9trimellitinsavnemigennem(21)
25540
348223500000544-63-8mirisztinsavigenigennem
67891
349255500000552-30-7trimellitinsavanhidridnemigennem(21)
350639200000557-59-5lignocerinsavigennemnem
351217300000563-45-13-metil-1-buténnemigennemNKCsak polipropilénben használható.(1)
352163600000576-26-12,6-dimetil-fenolnemigennem0,05
353424800000584-09-8szénsav, rubídiumsóigennemnem12
354252100000584-84-92,4-toluol-diizocianátnemigennem(17)1 mg/kg a végtermékben, ICE-ben kifejezve(10)
355201700000585-07-9metakrilsav, terc-butil-észternemigennem(23)
356188200000592-41-61-hexénnemigennem3
357139320000598-32-33-butén-2-olnemigennemNKCsak komonomerként használható polimer-adalékanyagok előállítására.(1)
358148410000599-64-44-kumil-fenolnemigennem0,05
359159700000611-99-44,4′-dihidroxi-benzofenonigenigennem(8)
48720
360579200000620-67-7glicerin-triheptanoátigennemnem
361187000000629-11-81,6-hexándiolnemigennem0,05
362143500000630-08-0szén-monoxidnemigennem
363164500000646-06-01,3-dioxolánnemigennem5
364154040000652-67-51,4:3,6-dianhidroszorbitnemigennem5Csak az alábbi célokra használható:
a) komonomerként poli(etilén-ko-izoszorbid-tereftalátban);
b) a poliészterek gyártásához komonomerként a diol összetevő legfeljebb 40 mol %-os, etilénglikollal és/vagy 1,4-bisz(hidroxi-metil)ciklohexánnal történő együttes felhasználása mellett.
A dianhidroszorbit alkalmazásával készült poliészterek 1,4-bisz(hidroxi-metil)ciklohexánnal történő együttes felhasználása mellett nem érintkezhetnek 15 %-nál több alkoholt tartalmazó élelmiszerekkel.
365116800000689-12-3akrilsav, izopropil-észternemigennem(22)
366221500000691-37-24-metil-1-penténnemigennem0,05
367166970000693-23-2n-dodekándisavnemigennem
368932800000693-36-7tiodipropionsav, dioktadecil-észterigennemigen(14)
369127610000693-57-212-amino-dodekánsavnemigennem0,05
370214600000760-93-0metakrilsavanhidridnemigennem(23)
371115100000818-61-1akrilsav, etilénglikollal alkotott monoészternemigennem(22)
11830
372186400000822-06-0hexametilén-diizocianátnemigennem(17)1 mg/kg a végtermékben, ICE-ben kifejezve(10)
373223900000840-65-32,6-naftalindikarbonsav, dimetil-észeternemigennem0,05
374211900000868-77-9metakrilsav, etilénglikollal alkotott monoészternemigennem(23)
375151300000872-05-91-decénnemigennem0,05
376669050000872-50-4N-metil-pirrolidonigenigennem60
377127860000919-30-23-amino-propil-trietoxiszilánnemigennem0,05A 3-amino-propil-trietoxiszilán kioldható maradéka kevesebb, mint 3 mg/kg töltőanyag a szervetlen töltőanyagok reaktív felületkezelésére való használat esetén
SKH = 0,05 mg/kg műanyagok és műanyag tárgyak felületkezelésére való használat esetén.
378219700000923-02-4N-metilol-metakril-amidnemigennem0,05
379219400000924-42-5N-metilol-akril-amidnemigennemNK
380119800000925-60-0akrilsav, propil-észternemigennem(22)
381150300000931-88-4ciklookténnemigennem0,05Csak olyan, élelmiszerrel érintkező polimerekben használható, amelyekre az „A” modellanyagot kell alkalmazni.
382194900000947-04-6laurolaktámnemigennem5
383721600000948-65-22-fenil-indoligennemigen15
384400000000991-84-42,4-bisz(oktil-merkapto)-6-(4-hidroxi-3,5-di-terc-butil-anilin)-1,3,5-triazinigennemigen30
385115300000999-61-1akrilsav, 2-hidroxi-propil-észternemigennem0,05SKH az akrilsav, 2-hidroxi-propil-észter és az akrilsav, 2-hidroxi-izopropil-észter összegeként kifejezve.
Az akrilsav 2-hidroxi-propil-észteréből (CAS-szám: 0002918-23-2) maximum 25 %(m/m)-ot tartalmazhat
(1)
386552800001034-01-1galluszsav, oktil-észterigennemnem(20)
387261550001072-63-51-vinilimidazolnemigennem0,05
388250800001120-36-11-tetradecénnemigennem0,05
389223600001141-38-42,6-naftalin-dikarbonsavnemigennem5
390552000001166-52-5galluszsav, dodecil-észterigennemnem(20)
391229320001187-93-5perfluor-metil-perfluor-vinil-éternemigennem0,05Csak az alábbiakban használható:
— tapadásgátló bevonatok;
— többszöri használat céljára szánt fluor- és perfluorpolimerek, amelyek esetében az érintkezési arány 1 dm2 felület, amely legalább 150 kg élelmiszerrel érintkezik.
392728000001241-94-7foszforsav, difenil-2-etil-hexil-észterigennemigen2,4
393372800001302-78-9bentonitigennemnem
394412800001305-62-0kalcium-hidroxidigennemnem
395415200001305-78-8kalcium-oxidigennemnem
396646400001309-42-8magnézium-hidroxidigennemnem
397647200001309-48-4magnézium-oxidigennemnem
398357600001309-64-4antimon-trioxidigennemnem(6)
399816000001310-58-3kálium-hidroxidigennemnem
400867200001310-73-2nátrium-hidroxidigennemnem
401244750001313-82-2nátrium-szulfidnemigennem
402962400001314-13-2cink-oxidigennemnem
403963200001314-98-3cink-szulfidigennemnem
404672000001317-33-5molibdén-diszulfidigennemnem
405166900001321-74-0divinil-benzolnemigennemNKSKH a divinilbenzol és etil-vinil-benzol összegében kifejezve.
Legfeljebb 45 %(m/m) etil-vinil-benzolt tartalmazhat
(1)
406833000001323-39-31,2-propilénglikol-monosztearátigennemnem
407870400001330-43-4nátrium-tetraborátigennemnem(16)
408829600001330-80-91,2-propilénglikol-monooleátigennemnem
409622400001332-37-2vas-oxidigennemnem
410627200001332-58-7kaolinigennemnemA részecskék csak akkor lehetnek 100 nm-nél vékonyabbak, ha legfeljebb 12 tömegszázalékos arányban kerülnek felhasználásra több rétegből álló szerkezeten belül a legbelső réteget alkotó etilén-vinil-alkohol („EVOH”) kopolimerben, és az élelmiszerrel közvetlenül érintkező réteg olyan funkcionális záróréteget képez, amely megakadályozza a részecskék élelmiszerbe történő kioldódását.
411420800001333-86-4műkoromigennemnem10–300 nm nagyságú primer részecskék, amelyeket 100-1 200 nm nagyságúvá aggregálódnak, melyek 300 nm és néhány mm közé eső agglomerátumokat alkothatnak.
Kioldható toluolvegyületek: legfeljebb 0,1 % az ISO 6209 sz. módszerrel meghatározva
Ciklohexán-kivonat UV-abszorpciója 386 nm-en: < 0,02 abszorpciós egység 1 cm-es küvettával vagy < 0,1 abszorpciós egység 5 cm-es küvettával általánosan elismert analitikai módszerrel meghatározva
Benzo(a)pirén-tartalom: legfeljebb 0,25 mg/kg szénpigment
A szénpigment legnagyobb használati koncentrációja a polimerben: 2,5 %(m/m)
412452000001335-23-5réz-jodidigennemnem(6)
413356000001336-21-6ammónium-hidroxidigennemnem
414876000001338-39-2szorbit-monolaurátigennemnem
415878400001338-41-6szorbit monosztearátigennemnem
416876800001338-43-8szorbit-monooleátigennemnem
417856800001343-98-2sziliciumsavigennemnem
418347200001344-28-1alumínium-oxidigennemnem
419921500001401-55-4tanninsavakigennemnemA JECFA-előírásoknak megfelelően
420192100001459-93-4izoftálsav, dimetil-észternemigennem0,05
421130000001477-55-01,3-benzol-dimetilaminnemigennem(34)
422385150001533-45-54,4’-bisz(2-benzoxazolil)sztilbénigennemigen0,05(2)
423229370001623-05-8perfluor-propil-perfluor-vinil-éternemigennem0,05
424150700001647-16-11,9-dekadiénnemigennem0,05
425108400001663-39-4akrilsav, terc-butil-észternemigennem(22)
426135100001675-54-32,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propán-bisz(2,3-epoxi-propil)-éternemigennemAz 1895/2005/EK bizottsági rendelet (1) szerint
13610
427188960001679-51-24-(hidroxi-metil)-1-ciklohexénnemigennem0,05
428952000001709-70-21,3,5-trimetil-2,4,6-trisz(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-benzil)benzoligennemnem
429132100001761-71-3bisz(4-amino-ciklohexil)metánnemigennem0,05
430956000001843-03-41,1,3-trisz(2-metil-4-hidroxi-5-terc-butil-fenil)-butánigennemigen5
431616000001843-05-62-hidroxi-4-n-oktil-oxibenzofenonigennemigen(8)
432122800002035-75-8adipinsavanhidridnemigennem
433683200002082-79-3oktadecil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-fenil)propionátigennemigen6
434204100002082-81-7metakrilsav, 1,4-butándiol-diészternemigennem0,05
435142300002123-24-2kaprolaktám, nátriumsónemigennem(4)
436194800002146-71-6laurinsav, vinil-észternemigennem
437112450002156-97-0akrilsav, dodecil-észternemigennem0,05(2)
438133030002162-74-5bisz(2,6-diizopropil-fenil) karbodiimidnemigennem0,05A bisz(2,6-diizopropil-fenil)karbodiimid és a 2,6- diizopropil-anilin hidrolízistermék összegeként kifejezve.
439212800002177-70-0metakrilsav, fenil-észternemigennem(23)
440213400002210-28-8metakrilsav, propil-észternemigennem(23)
441381600002315-68-6benzoesav, propil-észterigennemnem
442137800002425-79-81,4-butándiol-bisz(2,3-epoxi-propil)-éternemigennemNKMaradéktartalom 1 mg/kg a végtermékben, epoxicsoportban kifejezve.
Molekulatömeg 43 Da
(10)
443127880002432-99-711-amino-undekánsavnemigennem5
444614400002440-22-42-(2′-hidroxi-5′-metil-fenil)benzotriazoligennemnem(12)
445834400002466-09-3pirofoszforsavigennemnem
446107500002495-35-4akrilsav, benzil-észternemigennem(22)
447200800002495-37-6metakrilsav, benzil-észternemigennem(23)
448118900002499-59-4akrilsav, n-oktil-észternemigennem(22)
449498400002500-88-1dioktadecil-diszulfidigennemigen0,05
450244300002561-88-8szebacinsavanhidridnemigennem
451667550002682-20-42-metil-4-izotiazol-3-onigennemnem0,5Csak vizes polimerdiszperziókban és -emulziókban használható.
452388850002725-22-62,4-bisz(2,4-dimetil-fenil)-6-(2-hidroxi-4-n-oktil-oxi-fenil)-1,3,5-triazinigennemnem5
453263200002768-02-7vinil-trimetoxi-szilánnemigennem0,05(10)
454126700002855-13-21-amino-3-amino-metil-3,5,5-trimetil-ciklohexánnemigennem6
455205300002867-47-2metakrilsav, 2-(dimetil-amino)-etil-észternemigennemNK
456108100002998-08-5akrilsav, szek-butil-észternemigennem(22)
457201400002998-18-7metakrilsav, szek-butil-észternemigennem(23)
458369600003061-75-4behénamidigennemnem
459468700003135-18-03,5-di-terc-butil-4-hidroxi-benzil-foszforsav, dioktadecil-észterigennemnem
460149500003173-53-3ciklohexil-izocianátnemigennem(17)1 mg/kg a végtermékben, ICE-ben kifejezve(10)
461224200003173-72-61,5-naftalin-diizocianátnemigennem(17)1 mg/kg a végtermékben, ICE-ben kifejezve(10)
462261700003195-78-6N-vinil-N-metil-acetamidnemigennem0,02
463258400003290-92-41,1,1-trimetil-propán-trimetakrilátnemigennem0,05
464612800003293-97-82-hidroxi-4-n-hexil-oxibenzofenonigennemigen(8)
465680400003333-62-87-[2H-nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenil-kumarinigennemnem
466506400003648-18-8di-n-oktil-ón-dilaurátigennemnem(10)
467148003724-65-0krotonsavigenigennem(35)
45600
468719600003825-26-1perfluor-oktánsav, ammóniumsóigennemnemCsak nagy hőmérsékleten szinterelt, többször használatos tárgyakban használható.
469604800003864-99-12-(2’-hidroxi-3,5’-di-terc-butil-fenil)-5-klór-benzotriazoligennemigen(12)
470604000003896-11-52-(2’-hidroxi-3’-terc-butil-5’-metil-fenil)-5-klór-benzotriazoligennemigen(12)
471248880003965-55-75-szulfoizoftálsav, mononátriumsó, dimetil-észternemigennem0,05
472665600004066-02-82,2’-metilén-bisz(4-metil-6-ciklohexil-fenol)igennemigen(5)
473122650004074-90-2adipinsav, divinil-észternemigennemNK5 mg/kg a végtermékben.
Csak komonomerként használható.
(1)
474436000004080-31-3[1-(3-klór-allil)-3,5,7-triaza-1-azónia-adamantán]-kloridigennemnem0,3
475191100004098-71-91-izocianáto-3-izocianáto-metil-3,5,5-trimetil-ciklohexánnemigennem(17)1 mg/kg a végtermékben, ICE-ben kifejezve.(10)
476165700004128-73-8difenil-éter-4,4′-diizocianátnemigennem(17)1 mg/kg a végtermékben, ICE-ben kifejezve.(10)
477467200004130-42-12,6-di-terc-butil-4-etil-fenoligennemigen4,8(1)
478601800004191-73-54-hidroxi-benzoesav, izopropil-észterigennemnem
479129700004196-95-6azealinsavanhidridnemigennem
480467900004221-80-13,5-di-terc-butil-4-hidroxi-benzoesav, 2,4-di-terc-butil-fenil-észterigennemnem
481130600004422-95-11,3,5-benzol-trikarbonsav-trikloridnemigennem0,05SKH 1,3,5-benzoltrikarbonsavban kifejezve.
482211000004655-34-9metakrilsav, izopropil-észternemigennem(23)
483688600004724-48-5n-oktil-foszfonsavigennemnem0,05
484133950004767-03-72,2-bisz(hidroxi-metil)propionsavnemigennem0,05(1)
485135600005124-30-1diciklohexil-metán-4,4′-diizocianát)nemigennem(17)1 mg/kg a végtermékben, ICE-ben kifejezve.(10)
15700
486540050005136-44-7etilén-N-palmitamid-N′-sztearamidigennemnem
487456400005232-99-52-ciano-3,3-difenil-akrilsav, etil-észterigennemnem0,05
488534400005518-18-3N,N′-etilén-bisz(palmitinsavamid)igennemnem
489410400005743-36-2kalcium-butirátigennemnem
490166000005873-54-1difenil-metán-2,4′-diizocianátnemigennem(17)1 mg/kg a végtermékben, ICE-ben kifejezve.(10)
491827200006182-11-21,2-propilénglikol-disztearátigennemnem
492456500006197-30-42-ciano-3,3-difenil-akrilsav, 2-etil-hexil-észterigennemnem0,05
493392000006200-40-4bisz(2-hidroxi-etil)-2-hidroxi-propil-3-(dodecil-oxi)metil-ammónium-kloridigennemnem1,8
494621400006303-21-5hipofoszforossavigennemnem
495351600006642-31-56-amino-1,3-dimetil-uraciligennemnem5
496716800006683-19-8pentaeritrit-tetrakisz[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-fenil)-propionát]igennemnem
497950200006846-50-02,2,4-trimetil-1,3-pentándiol-diizobutirátigennemnem5Csak egyszer használatos kesztyűk előállításához használható.
498162100006864-37-53,3’-dimetil-4,4’-diamino-diciklohexil-metánnemigennem0,05Csak poliamidokban használható.(5)
499199650006915-15-7almasavigenigennemMonomerként való alkalmazás esetén csak komonomerként használható alifás poliészterekben, legfeljebb 1 %(n/n)-ban.
65020
500385600007128-64-52,5-bisz(5-terc-butil-2-benzoxazolil)tiofénigennemigen0,6
50134480alumíniumszál, -forgács, -porigennemnemÉlelmiszer-színezék
502227780007456-68-04,4′-oxibisz(benzol-szulfonil-azid)nemigennem0,05
503460800007585-39-9β-dextrinigennemnem
504862400007631-86-9szilícium-dioxidigennemnemSzintetikus amorf szilícium-dioxid esetében: 1–100 nm-es, 0,1–1 μm-re aggregált primer részecskék, amelyek 0,3μm-estől mm-es nagyságrendig terjedő szemcseméret-eloszlású agglomerátumokat alkothatnak.
505864800007631-90-5nátrium-biszulfitigennemnem(19)
506869200007632-00-0nátrium-nitritigennemnem0,6
507599900007647-01-0sósavigennemnem
508865600007647-15-6nátrium-bromidigennemnem
509231700007664-38-2foszforsavigenigennem
72640
510127890007664-41-7ammóniaigenigennem
35320
511919200007664-93-9kénsavigennemnem
512816800007681-11-0kálium-jodidigennemnem(6)
513868000007681-82-5nátrium-jodidigennemnem(6)
514918400007704-34-9kénigennemnem
515263600007732-18-5vízigenigennemA 98/83/EK irányelvnek (2) megfelelően.
95855
516869600007757-83-7nátrium-szulfitigennemnem(19)
517815200007758-02-3kálium-bromidigennemnem
518358450007771-44-0arachidonsavigennemnem
519871200007772-98-7nátrium-tioszulfátigennemnem(19)
520651200007773-01-5mangán-kloridigennemnem
521583200007782-42-5grafitigennemnem
522145300007782-50-5klórnemigennem
523451950007787-70-4réz-bromidigennemnem
524245200008001-22-7szójaolajnemigennem
525626400008001-39-6japán viaszigennemnem
526434400008001-75-0cerezinigennemnem
527144110008001-79-4ricinusolajigenigennem
42880
528637600008002-43-5lecitinigennemnem
529678500008002-53-7montánviaszigennemnem
530417600008006-44-8kandelillaviaszigennemnem
531368800008012-89-3méhviaszigennemnem
532886400008013-07-8szójaolaj, epoxidáltigennemnem60
30 (*)
(32)(*) A 2006/141/EK irányelvben meghatározott anyatej-helyettesítő és -kiegészítő tápszereket, illetve a 2006/125/EK irányelvben meghatározott, csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszereket és bébiételeket tartalmazó üvegedények lezárására használatos PVC-tömítések esetében az SKH 30 mg/kg-ra csökken.
Epoxid < 8 %, jódszám < 6.
533427200008015-86-9lignocerinviaszigennemnem
534807200008017-16-1polifoszforsavakigennemnem
535241000008050-09-7fenyőgyantaigenigennem
24130
24190
83840
536843200008050-15-5fenyőgyanta, hidrogénezett, metanollal képzett észterigennemnem
537840800008050-26-8fenyőgyanta, pentaeritrittel képzett észterigennemnem
538840000008050-31-5fenyőgyanta, glicerinnel képzett észterigennemnem
539241600008052-10-6gyanta-tallolajnemigennem
540639400008062-15-5lignoszulfonsavigennemnem0,24Csak műanyag diszperziókhoz való diszpergálószerként használható.
541584800009000-01-5gumiarábikumigennemnem
542426400009000-11-7karboxi-metil-cellulózigennemnem
543459200009000-16-2mézgaigennemnem
544584000009000-30-0guargyantaigennemnem
545936800009000-65-1tragantmézgaigennemnem
546714400009000-69-5pektinigennemnem
547554400009000-70-8zselatinigennemnem
548428000009000-71-9kazeinigennemnem
549800000009002-88-4polietilén viaszigennemnem
550810600009003-07-0polipropilén viaszigennemnem
551799200009003-11-6
0106392-12-5
poli(etilén-propilén)-glikoligennemnem
552815000009003-39-8polivinilpirrolidonigennemnemAz anyagnak meg kell felelnie a 2008/84/EK bizottsági irányelvben (3) meghatározott tisztasági követelményeknek.
553145000009004-34-6cellulózigenigennem
43280
554433000009004-36-8cellulóz-acetát-butirátigennemnem
555532800009004-57-3etil-cellulózigennemnem
556542600009004-58-4etil-(hidroxi-etil)-cellulózigennemnem
557666400009004-59-5metil-etil-cellulózigennemnem
558605600009004-62-0hidroxi-etil-cellulózigennemnem
559616800009004-64-2hidroxi-propil-cellulózigennemnem
560667000009004-65-3metil-hidroxi-propil-cellulózigennemnem
561662400009004-67-5metil-cellulózigennemnem
562224500009004-70-0nitro-cellulóznemigennem
563783200009004-97-1polietilénglikol-monoricinoleátigennemigen42
564245400009005-25-8keményítő, étkezésiigenigennem
88800
565611200009005-27-0hidroxi-etil-keményítőigennemnem
566333500009005-32-7alginsavigennemnem
567820800009005-37-21,2-propilénglikol-alginátigennemnem
568790400009005-64-5polietilénglikol-szorbitán-monolaurátigennemnem
569791200009005-65-6polietilénglikol-szorbitán-monooleátigennemnem
570792000009005-66-7polietilénglikol-szorbitán-monopalmitátigennemnem
571792800009005-67-8polietilénglikol-szorbitán-monosztearátigennemnem
572793600009005-70-3polietilénglikol-szorbitán-trioleátigennemnem
573794400009005-71-4polietilénglikol-szorbitán-trisztearátigennemnem
574242500009006-04-6gumi, természetesigenigennem
84560
575767210063148-62-9polidimetilsziloxán (molekulatömeg > 6 800 Da)igennemnemViszkozitás 25 °C-on: legalább 100 cSt (100 × 10-6 m2/s).
576608800009032-42-2hidroxi-etil-metil-cellulózigennemnem
577622800009044-17-1izobutilén-butén kopolimerigennemnem
578796000009046-01-9polietilénglikol-tridecil-éter-foszfátigennemnem5Csak vizes élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak esetében.
Polietilénglikol (EO ≤ 11)-tridecil-éter-foszfát (mono- és dialkilészter), legfeljebb 10 % polietilénglikol (EO ≤ 11)-tridecil-éter-tartalommal.
579618000009049-76-7hidroxi-propil-keményítőigennemnem
580460700010016-20-3α-dextrinigennemnem
581368000010022-31-8bárium-nitrátigennemnem
582502400010039-33-5di-n-oktil-ón-bisz(2-etil-hexil-maleát)igennemnem(10)
583404000010043-11-5bór-nitridigennemnem(16)
584136200010043-35-3bórsavigenigennem(16)
40320
585411200010043-52-4kalcium-kloridigennemnem
586652800010043-84-2mangán-hipofoszfitigennemnem
587684000010094-45-8oktadecil-erukamidigennemigen5
588643200010377-51-2lítium-jodidigennemnem(6)
589526450010436-08-5cisz-11-eikozén-amidigennemnem
590213700010595-80-9metakrilsav, 2-szulfoetil-észternemigennemNK(1)
591361600010605-09-1aszkorbil-sztearátigennemnem
592346900011097-59-9alumínium-magnézium-karbonát-hidroxidigennemnem
593449600011104-61-3kobalt-oxidigennemnem
594653600011129-60-5mangán-oxidigennemnem
595195100011132-73-3ligno-cellulóznemigennem
596959350011138-66-2xantángumiigennemnem
597671200012001-26-2csillámpalaigennemnem
598416000012004-14-7
0037293-22-4
kalcium-szulfo-aluminátigennemnem
599368400012007-55-5bárium-tetraborátigennemnem(16)
600600300012072-90-1hidromagnezitigennemnem
601354400012124-97-9ammónium-bromidigennemnem
602702400012198-93-5ozokeritigennemnem
603834600012269-78-2pirofillitigennemnem
604600800012304-65-3hidrotalcitigennemnem
605110050012542-30-2akrilsav, diciklopentenil-észternemigennem0,05(1)
606652000012626-88-9mangán-hidroxidigennemnem
607622450012751-22-3vas-foszfidigennemnemCsak PET-polimerekben és –kopolimerekben használható.
608408000013003-12-84,4′-butilidén-bisz[(6-terc-butil-3-metil-fenil-ditridecil)-foszfit]igennemigen6
609834550013445-56-2pirofoszforossavigennemnem
610934400013463-67-7titán-dioxidigennemnem
611351200013560-49-13-amino-krotonsav, diészter tio-bisz(2-hidroxi-etil)-éterreligennemnem
612166940013811-50-2N,N′-divinil-2-imid-azolidinonnemigennem0,05(10)
613959050013983-17-0wollastonitigennemnem
614455600014464-46-1krisztobalitigennemnem
615920800014807-96-6talkumigennemnem
616834700014808-60-7kvarcigennemnem
617106600015214-89-82-akril-amido-2-metil-propánszulfonsavnemigennem0,05
618510400015535-79-2di-n-oktil-ón-merkapto-acetátigennemnem(10)
619503200015571-58-1di-n-oktil-ón-bisz(2-etil-hexil-merkapto-acetát)igennemnem(10)
620507200015571-60-5di-n-oktil-ón-dimaleátigennemnem(10)
621171100016219-75-35-etilidén-biciklo[2,2,1]hept-2-énnemigennem0,05(9)
622698400016260-09-6oleil-palmitamidigennemigen5
623526400016389-88-1dolomitigennemnem
624188970016712-64-46-hidroxi-2-naftalinkarbonsavnemigennem0,05
625367200017194-00-2bárium-hidroxidigennemnem
626578000018641-57-1glicerin-tribehenátigennemnem
627597600019569-21-2huntitigennemnem
628961900020427-58-1cink-hidroxidigennemnem
629345600021645-51-2alumínium-hidroxidigennemnem
630822400022788-19-81,2-propilénglikol-dilaurátigennemnem
631591200023128-74-71,6-hexametilén-bisz(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-fenil)propionamid)igennemigen45
632528800023676-09-74-etoxi-benzoesav, etil-észterigennemnem3,6
633532000023949-66-82-etoxi-2′-etil-oxanilidigennemigen30
634259100024800-44-0tripropilénglikolnemigennem
635407200025013-16-5terc-butil-4-hidroxi-anizoligennemnem30
636315000025134-51-4akrilsav, akrilsav, 2-etilhexil-észter kopolimerigennemnem0,05(22)SKH akrilsav, 2-etil-hexil-észterben kifejezve
637716350025151-96-6pentaeritrit-dioleátigennemnem0,05Nem használható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a „D1” és/vagy „D2” modellanyagot határozták meg.
638235900025322-68-3polietilénglikoligenigennem
76960
639236510025322-69-4polipropilénglikoligenigennem
80800
640549300025359-91-5formaldehid-1-naftol, koplimerigennemnem0,05
641223310025513-64-81,6-diamino-2,2,4-trimetil-hexán (35–45 %(m/m)) és 1,6-diamino-2,4,4-trimetil-hexán (55–65 %(m/m)) keverékenemigennem0,05
642649900025736-61-2maleinsavanhidrid-sztirol, kopolimer, nátriumsóigennemnemAz 1 000 daltonnál kisebb molakulatömegű frakció nem haladja meg a 0,05 %(m/m)-t.
643877600026266-57-9szorbitán-monopalmitátigennemnem
644880800026266-58-0szorbitán-trioleátigennemnem
645677600026401-86-5mono-n-oktil-ón-trisz(izooktil-merkapto-acetát)igennemnem(11)
646504800026401-97-8di-n-oktil-ón-bisz(izooktil-merkapto-acetát)igennemnem(10)
647567200026402-23-3glicerin-monohexanoátigennemnem
648568800026402-26-6glicerin-monooktanoátigennemnem
649472100026427-07-6dibutil-tioónsav polimerigennemnemMolekulaegység = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5–2)
650496000026636-01-1dimetil-ón-bisz(izooktil-merkapto-acetát)igennemnem(9)
651882400026658-19-5szorbitán-trisztearátigennemnem
652388200026741-53-7bisz(2,4-di-terc-butil-fenil)-pentaeritrit-difoszfitigennemigen0,6
653252700026747-90-02,4-toluol-diizocianát dimernemigennem(17)1 mg/kg a végtermékben, ICE-ben kifejezve(10)
654886000026836-47-5szorbit-monosztearátigennemnem
655254500026896-48-0triciklodekán-dimetanolnemigennem0,05
656247600026914-43-2sztirolszulfonsavnemigennem0,05
657676800027107-89-7mono-n-oktil-ón-trisz(2-etil-hexil-merkapto-acetát)igennemnem(11)
658520000027176-87-0dodecil-benzolszulfonsavigennemnem30
659828000027194-74-71,2-propilénglikol-monolaurátigennemnem
660475400027458-90-8di-terc-dodecil-diszulfidigennemigen0,05
661953600027676-62-61,3,5-trisz(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-benzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionigennemigen5
662259270027955-94-81,1,1-trisz(4-hidroxi-fenol)etánnemigennem0,005Csak polikarbonátokban használható.
663641500028290-79-1linolénsavigennemnem
664950000028931-67-1trimetilol-propán-trimetakrilát-metil-metakrilát kopolimerigennemnem
665831200029013-28-31,2-propilénglikol-monopalmitátigennemnem
666872800029116-98-1szorbitán-dioleátigennemnem
667551900029204-02-2gadoleinsavigennemnem
668802400029894-35-7poliglicerin-ricinolátigennemnem
669566100030233-64-8glicerin-monobehenátigennemnem
670568000030899-62-8glicerin-monolaurát-diacetátigennemnem(32)
671742400031570-04-4foszforsav, trisz(2,4-di-terc-butil-fenil)-észterigennemnem
672768450031831-53-51,4-butándiol kaprolaktonnal képzett poliésztereigennemnem(29)
(30)
Az 1 000 daltonnál kisebb molakulatömegű frakció nem haladja meg a 0,5 %(m/m)-t.
673536700032509-66-3etilénglikol-bisz[3,3-bisz(3-tert-butil-4-hidroxi-fenil)butirát]igennemigen6
674464800032647-67-9dibenzilidén-szorbitigennemnem
675388000032687-78-8N,N′-bisz(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-fenil)propionil)hidrazidigennemigen15
676504000033568-99-9di-n-oktil-ón-bisz(izooktil-maleát)igennemnem(10)
677825600033587-20-11,2-propilénglikol-dipalmitátigennemnem
678592000035074-77-21,6-hexametilén-bisz(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-fenil)propionát)igennemigen6
679390600035958-30-61,1-bisz(2-hidroxi-3,5-di-terc-butilfenil)etánigennemigen5
680944000036443-68-2trietilénglikol-bisz[3-(3-terc-butil-4-hidroxi-5-metil-fenil)-propionát]igennemnem9
681183100036653-82-41-hexadekanolnemigennem
682532700037205-99-5etil-karboxi-metil-cellulózigennemnem
683662000037206-01-2metil-karboxi-metil-cellulózigennemnem
684681250037244-96-5nefelin-szienitigennemnem
685859500037296-97-2kovasav, magnézium-nátrium-fluorid sóigennemnem0,15SKH fluoridban kifejezve.
Többrétegű anyagoknak csak olyan rétegeiben használható, amelyek nem kerülnek közvetlen érintkezésbe élelmiszerrel.
686613900037353-59-6hidroxi-metil-cellulózigennemnem
687135300038103-06-92,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propán- bisz(ftálsavanhidrid)nemigennem0,05
13614
688925600038613-77-3tetrakisz(2,4-di-terc-butil-fenil)-4,4′-bifenililén-difoszfonitigennemigen18
689952800040601-76-11,3,5-trisz(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6-dimetil-benzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionigennemigen6
690928800041484-35-9tiodietanol-bisz(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-fenil)-propionát)igennemigen2,4
691136000047465-97-43,3-bisz(3-metil-4-hidroxi-fenil)-2-indolinonnemigennem1,8
692523200052047-59-32-(4-dodecil-fenil)indoligennemigen0,06
693881600054140-20-4szorbitán-tripalmitátigennemnem
694214000054276-35-6metakrilsav, szulfopropil-észternemigennem0,05(1)
695675200054849-38-6monometil-ón-trisz(izooktil-merkapto-acetát)igennemnem(9)
696922050057569-40-1tereftálsav, diészter 2,2′-metilén-bisz(4-metil-6-terc-butil-fenol)-laligennemnem
697675150057583-34-3monometil-ón-trisz(etil-hexil-merkapto-acetát)igennemnem(9)
698495950057583-35-4dimetil-ón-bisz(etil-hexil-merkapto-acetát)igennemnem(9)
699907200058446-52-9sztearoil-benzoil-metánigennemnem
700315200061167-58-6akrilsav, 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroxi-5-metil-benzil)-4-metil-fenil-észterigennemigen6
701401600061269-61-2N,N′-bisz(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)hexametilén-diamin-1,2-dibróm-etán, kopolimerigennemnem2,4
702879200061752-68-9szorbitán-tetrasztearátigennemnem
703171700061788-47-4zsírsavak, kókusznemigennem
704776000061788-85-0hidrogénezett ricinusolaj polietilénglikol-észtereigennemnem
70510599/90A0061788-89-4savak, zsír-, telítetlen (C18), dimerek, nem hidrogénezett, desztillálva és desztillálás nélkülnemigennem(18)(1)
10599/91
706172300061790-12-3zsírsavak, tallolaj-nemigennem
707463750061790-53-2kovaföldigennemnem
708775200061791-12-6ricinusolaj polietilénglikol-észtereigennemnem42
709875200062568-11-0szorbitán-monobehenátigennemnem
710387000063397-60-4bisz(2-karbobutoxi-etil)ón-bisz(izooktil-merkapto-acetát)igennemigen18
711420000063438-80-2(2-karbobutoxi-etil)-ón-trisz(izooktil-merkapto-acetát)igennemigen30
712429600064147-40-6ricinusolaj, dehidratáltigennemnem
713434800064365-11-3aktív szén, aktiváltigennemnemCsak PET-ben, legfeljebb 10 mg/kg polimer értékig használható.
Ugyanazok a tisztasági követelmények, mint amelyeket a 231/2012/EU bizottsági rendelet (4) határoz meg a növényi szénre (E 153), a hamutartalom kivételével, ami legfeljebb 10 tömegszázalék lehet.
0007440-44-0
714844000064365-17-9fenyőgyanta, hidrogénezett, pentaeritrit-észterigennemnem
715468800065140-91-23,5-di-terc-butil-4-hidroxi-benzilfoszfonsav, monoetil-észter, kalciumsóigennemnem6
716608000065447-77-01-(2-hidroxi-etil)-4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-piperidin- borostyánkősav, kopolimerigennemnem30
717842100065997-06-0fenyőgyanta, hidrogénezettigennemnem
718842400065997-13-9fenyőgyanta, hidrogénezett, glicerin-észterigennemnem
719659200066822-60-4N-metakriloil-oxietil-N,N-dimetil-N- karboxi-metil-ammónium-klorid nátriumsó, oktadecil-metakrilát-etil, metakrilát-ciklohexil, -metakrilát-N-vinil-2-pirrolidon, kopolimerekigennemnem
720673600067649-65-4mono-n-dodecil-ón-trisz(izooktil-merkapto-acetát)igennemnem(25)
721468000067845-93-6hexadecil-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-benzoát)igennemnem
722172000068308-53-2zsírsavak, szója-nemigennem
723888800068412-29-3keményítő, hidrolizáltigennemnem
724249030068425-17-2szirupok, hidrolizált keményítő-, hidrogénezettnemigennemA 2008/60/EK bizottsági irányelvben (5) a maltitszirupra (E 965 (ii)) meghatározott tisztasági követelményeknek megfelelően.
726835990068442-12-6olajsav, 2-merkapto-etil-észter reakciótermékei diklór-dimetil-ónnal, nátrium-szulfiddal és triklór-metil-ónnaligennemigen(9)
727433600068442-85-3cellulóz, regeneráltigennemnem
728751000068515-48-0 0028553-12-0ftálsav, diészterek telített primer C8-C10 elágazó láncú alkoholokkal, több mint 60 % C9 („DINP”)igennemnem(26)
(32)
Csak a következőkként használható:
a) lágyító többször használatos műanyagokhoz és műanyag tárgyakhoz;
b) lágyító olyan egyszer használatos anyagokhoz és tárgyakhoz, amelyek zsírszegény élelmiszerekkel érintkeznek, kivéve az anyatej-helyettesítő és -kiegészítő tápszereket (11);
c) technológiai segédanyag, a végtermékben mért legfeljebb 0,1 tömegszázalékos koncentrációban.
Nem használható együtt a 157., 159., 283. vagy 1085. sz. FCM-mel.
(7)
729751050068515-49-1
0026761-40-0
ftálsav, diészterek telített primer C9–C11 alkoholokkal, több mint 90 % C10igennemnem(26)
(32)
Csak az alábbi célokra használható:
a) lágyítóként többször használatos műanyagokhoz és műanyag tárgyakhoz;
b) lágyítóként olyan egyszer használatos műanyagokhoz és műanyag tárgyakhoz, melyek zsírszegény élelmiszerekkel érintkeznek, kivéve a 2006/141/EK irányelvben meghatározott anyatej-helyettesítő és -kiegészítő tápszereket és a 2006/125/EK irányelvben meghatározott, csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszereket és bébiételeket;
c) technológiai segédanyagként, a végtermékben mért legfeljebb 0,1 %-os koncentrációban.
(7)
730669300068554-70-1metil-szilszeszkvioxánigennemnemMaradék monomer metil-szilszeszkvioxánban: < 1 mg metil-trimetoxi-szilán 1 kg metil-szilszeszkvioxánban
731182200068564-88-5N-heptil-amino-undekánsavnemigennem0,05(2)
732454500068610-51-5p-krezol-diciklopentadién-izobutilén, kopolimerigennemigen5
73310599/92A0068783-41-5savak, zsír-, telítetlen (C18), dimerek, hidrogénezett, desztillálva és desztillálás nélkülnemigennem(18)(1)
10599/93
734463800068855-54-9diatómaföld, ömlesztett-kalcinált szódahamuigennemnem
735401200068951-50-8bisz(polietilénglikol)-hidroxi-metil-foszfonátigennemnem0,6
736509600069226-44-4di-n-oktil-ón-etilénglikol-bisz(merkapto-acetát)igennemnem(10)
737773700070142-34-6polietilénglikol-30-dipolihidroxi-sztearátigennemnem
738603200070321-86-72-[2-hidroxi-3,5-bisz(1,1-dimetil-benzil)fenil]benzo-triazoligennemigen1,5
739700000070331-94-12,2′-oxamido-bisz[etil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-fenil)-propionát]igennemnem
740812000071878-19-8poli[6-[(1,1,3,3-tetrametil-butil)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino]hexametilén[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino]igennemigen3
741240700073138-82-6gyantasavakigenigennem
83610
742927000078301-43-62,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epoxi-propil)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-heneikozan-21-on, polimerigennemigen5
743389500079072-96-1bisz(4-etil-benzilidén)-szorbitigennemnem
74418888080181-31-33-hidroxi-butánsav-3-hidroxi-pentánsav kopolimernemigennem(35)Az anyag bakteriális fermentációval előállított termékként használatos. Az I. melléklet 4. táblázatában megállapított előírásoknak megfelelően.
745681450080410-33-92,2’,2”-nitrilo(trietil-trisz(3,3’,5,5’-tetra-terc-butil-1,1’-bifenil-2,2’-diil)foszfit)igennemigen5SKH a foszfit és foszfát összegében kifejezve.
746388100080693-00-1bisz(2,6-di-terc-butil-4-metil-fenil)pentaeritrit-difoszfitigennemigen5SKH a foszfit és foszfát összegében kifejezve.
747476000084030-61-5di-n-dodecil-ón-bisz(izooktil-merkapto-acetát)igennemigen(25)
748127650084434-12-8N-(2-amino-etil)-β-alanin, nátriumsónemigennem0,05
749663600085209-91-2[2,2′-metilén-bisz(4,6-di-terc-butil-fenil)]-nátrium-foszfátigennemigen5
750663500085209-93-42,2’-metilén-bisz(4,6-di-terc-butil-fenil)-lítium-foszfátigennemnem5
751815150087189-25-1poli(cink-glicerinát)igennemnem
752398900087826-41-3
0069158-41- 4
0054686-97-4
0081541-12-0
bisz(metil-benzilidén)-szorbitigennemnem
753628000092704-41-1kaolin, kalcináltigennemnem
754560200099880-64-5glicerin-dibehenátigennemnem
755217650106246-33-74,4′-metilén-bisz(3-klór-2,6-dietil-anilin)nemigennem0,05(1)
756400200110553-27-02,4-bisz(oktil-tiometil)-6-metil-fenoligennemigen(24)
757957250110638-71-6vermikulit, citromsavval végbement reakció terméke, lítiumsóigennemnem
758389400110675-26-82,4-bisz(dodecil-tiometil)-6-metil-fenoligennemigen(24)
759543000118337-09-02,2′-etilidén-bisz[4,6-di-terc-butil-fenil]-fluor-foszfonitigennemigen6
760835950119345-01-6di-terc-butil-foszfonit bifenillel képzett reakcióterméke, amelyet a 2,4-di-terc-butil-fenolnak foszfor-triklorid és bifenil Friedel-Craft reakcióban kapott reakciótermékével történő kondenzációjával állítanak előigennemnem18Összetétel:
— 4,4′-bifenilén-bisz[0,0-bisz(2,4-di-terc-butil-fenil)foszfonit] (CAS-szám: 38613-77-3) (36–46 %(m/m) (*))
— 4,3′-bifenilén-bisz[0,0-bisz(2,4-di-terc-butil-fenil)foszfonit] (CAS-szám: 118421-00-4 (17–23 %(m/m) (*))
— 3,3′-bifenilén-bisz[0,0-bisz(2,4-di-terc-butil-fenil)foszfonit] (CAS-szám: 118421-01-5 (1–5 %(m/m) (*))
— 4-bifenilén-0,0-bisz(2,4-di-terc-butil-fenil)foszfonit (CAS-szám: 91362-37-7) (11–19 %(m/m) (*))
— trisz(2,4-di-terc-butil-fenil)foszfit (CAS-szám: 31570-04-4) (9–18 %(m/m) (*))
— 4,4′-bifenilén-0,0-bisz(2,4-di-terc-butil-fenil)foszfonát-0,0-bisz(2,4-di-terc-butil-fenil)foszfonit (CAS-szám: 112949-97-0) (< 5 %(m/m) (*))
(*) a felhasznált anyag/a készítmény mennyisége
Egyéb előírások:
— foszfortartalom minimum 5,4 %, maximum 5,9 %
— savszám maximum 10 mg KOH/gramm
— olvadáspont-tartomány 85–110 °C.
761929300120218-34-0tiodietanol-bisz(5-metoxi-karbonil-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridin-3-karboxilát)igennemnem6
762315300123968-25-2akrilsav, 2,4-di-terc-pentil-6-(1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroxi-fenil)etil)fenil-észterigennemigen5
763399250129228-21-33,3-bisz(metoxi-metil)-2,5-dimetil-hexánigennemigen0,05
764133170132459-54-2N,N′-bisz[4-(etoxi-karbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalin-tetrakarboxi-diimidnemigennem0,05Tisztaság > 98,1 %(m/m).
Csak komonomerként (max. 4 %) használható poliészterekhez (PET, PBT).
765494850134701-20-52,4-dimetil-6-(1-metil-pentadecil)fenoligennemigen1
766388790135861-56-2bisz(3,4-dimetil-benzilidén)-szorbitigennemnem
767385100136504-96-61,2-bisz(3-amino-propil)etilén-diamin, polimer N-butil-2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-aminnal és 2,4,6-triklór-1,3,5-triazinnaligennemnem5
768348500143925-92-2aminok, bisz(hidrogénezett tallolaj-alkil), oxidálvaigennemnemNem használható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a „D1” és/vagy „D2” modellanyagot határozták meg.
Csak az alábbiakban használható:
a) poliolefinekben 0,1 %(m/m) koncentrációban és
b) PET-ben 0,25 %(m/m) koncentrációban.
(1)
769740100145650-60-8foszforsav, bisz(2,4-di-terc-butil-6-metil-fenil)-etil-észterigennemigen5SKH a foszfit és foszfát összegében kifejezve.
770517000147315-50-22-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-(hexil-oxi)-fenoligennemnem0,05
771346500151841-65-5alumínium-hidroxi-bisz[2,2’-metilén-bisz(4,6-di-terc-butil-fenil)-foszfát]igennemnem5
772475000153250-52-3N,N′-diciklohexil-2,6-naftalin-dikarboxamidigennemnem5
773388400154862-43-8bisz(2,4-dikumil-fenil)pentaeritrit-difoszfitigennemigen5SKH magának az anyagnak, annak oxidált formájának bisz(2,4-dikumil-fenil)pentaeritrit-1-foszfát és hidrolízistermékének (2,4-dikumil-fenol) összegében kifejezve.
774952700161717-32-42,4,6-trisz(terc-butil)fenil-2-butil-2-etil-1,3-propándiol-foszfitigennemigen2SKH a foszfit, foszfát és a hidrolízistermék (TTBP) összegeként kifejezve.
775457050166412-78-81,2-ciklohexándikarbonsav, diizononil-észterigennemnem(32)
776767230167883-16-1polidimetilsziloxán, 3-amino-propil lezárású, polimer diciklohexil-metán- 4,4’-diizocianáttaligennemnemAz 1 000 daltonnál kisebb molekulatömegű frakció nem haladja meg a 1,5 %(m/m)-ot.
777315420174254-23-0akrilsav, metil-észter, 1-dodekántiollal képzett telomer, C16–C18 alkil-észterekigennemnem0,5 % a végtermékben.(1)
778716700178671-58-4pentaeritrit-tetrakisz(2-ciano-3,3-difenil-akrilát)igennemigen0,05
779398150182121-12-69,9-bisz(metoxi-metil)fluorénigennemigen0,05
780812200192268-64-7igennemnem5
781952650227099-60-71,3,5-trisz(4-benzoil-fenil)-benzoligennemnem0,05
782767250661476-41-1polidimetilsziloxán, 3-amino-propil lezárású, polimer 1-izocianáto-3-izocianáto-metil-3,5,5-trimetil-ciklohexánnaligennemnemAz 1 000 daltonnál kisebb molekulatömegű frakció nem haladja meg az 1 %(m/m)ot.
783559100736150-63-3gliceridek, ricinusolaj-mono-, hidrogénezett, acetátokigennemnem(32)
784954200745070-61-51,3,5-trisz(2,2-dimetil-propán-amido)-benzoligennemnem5
785249100000100-21-0tereftálsavnemigennem(28)
786146270000117-21-53-klórftálsavanhidridnemigennem0,05SKH 3-klórftálsavban kifejezve.
787146280000118-45-64-klórftálsavanhidridnemigennem0,05SKH 4-klórftálsavban kifejezve.
788214980002530-85-0[3-(metakriloxi)propil]trimetoxiszilánnemigennem0,05Csak szervetlen töltőanyagok felületkezelő szereként használható.(1)
(11)
78960027hidrogénezett homopolimerek és/vagy kopolimerek 1-hexénből és/vagy 1-okténből és/vagy 1-decénből és/vagy 1-dodecénből és/vagy 1-tetracénből (Molekulatömeg: 440–12 000 Da)igennemnemAz átlagos molekulatömeg legalább 440 Da.
Viszkozitás 100 °C-on: legalább 3,8 cSt (3,8 × 10-6 m2/s).
(2)
790804800090751-07-8
0082451-48-7
poli(6-morfolin-1,3,5-triazin-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-hexametilén-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]igennemnem5Az átlagos molekulatömeg legalább 2 400 Da.
Maradéktartalom: morfolin ≤ 30 mg/kg, N,N′-bisz(2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-il)hexán-1,6-diamin < 15 000 mg/kg, és 2,4-diklór-6-morfolin-1,3,5-triazin ≤ 20 mg/kg.
(16)
791924700106990-43-6N,N′,N",N"-tetrakisz(4,6-bisz(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-il)amino)triazin-2-il)-4,7-diaza-dekán-1,10-diaminigennemnem0,05
792924750203255-81-63,3’,5,5’-tetrakisz(terc-butil)-2,2’-dihidroxi-bifenil, gyűrűs észter [3-(3-terc-butil-4-hidroxi-5-metil-fenil)propil]oxifoszfonsavvaligennemigen5SKH az anyag foszfit és foszfát formájának és hidrolízistermékeinek összegében kifejezve.
793940000000102-71-6trietanolaminigennemnem(37)
794181170000079-14-1glikolsavnemigennemCsak olyan poliglikolsav (PGA) gyártásához használható, amely i. poliészterek, mint például poli(etilén-tereftalát) (PET) vagy politejsav (PLA) mögött közvetlenül nem érintkezik élelmiszerekkel, vagy ii. élelmiszerrel közvetlenül érintkezik PET-ben vagy PLA-ban legfeljebb 3 tömegszázalékig PGA-keverékként.
795401550124172-53-8N,N′-bisz(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N′-diformil-hexametilén-diaminigennemnem0,05(2)
(12)
796721410018600-59-42,2’-(1,4-fenilén)bisz[4H-3,1-benzoxazin-4-on]igennemigen0,05SKH (beleértve a hidrolízistermékeinek összegét is).
797768070073018-26-5adipinsav poliésztere 1,3-butándiollal, 1,2-propándiollal és 2-etil-1-hexanollaligennemigen(31)
(32)
798922000006422-86-2tereftálsav, bisz(2-etil-hexil)-észterigennemnem60(32)
79977708egyenes láncú és elágazó, primer (C8-C22) alkoholok polietilénglikol(EO = 1–50)-étereiigennemnem1,8A 231/2012/EU bizottsági rendeletben az élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményei között a maximális etilén-oxid-tartalomra vonatkozóan meghatározott követelményeknek megfelelően.
800944250000867-13-0trietil-foszfon-acetátigennemnemCsak PET-ben használható.
80130607savak, C2–C24, alifás, egyenes láncú monokarbon-, természetes olajokból és zsírokból, lítiumsóigennemnem
802331050146340-15-0alkoholok, C12–C14, szekunder, β-(2-hidroxi-etoxi), etoxilezettigennemnem5(12)
803335350152261-33-1α-alkének (C20–C24) maleinsavanhidriddel alkotott kopolimere, 4-amino-2,2,6,6-tetrametil-piperidinnel lejátszódó reakció termékeigennemnemNem használható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a „D1” és/vagy „D2” modellanyagot határozták meg.
Nem használható alkoholos élemiszerekkel való érintkezés esetén.
(13)
804805101010121-89-7poli(3-nonil-1,1-dioxo-1-tiopropán-1,3-diil)-blokk-poli(x-oleil-7-hidroxi-1,5-diimino-oktán-1,8-diil), technológiai keverék, x = 1 és/vagy 5, dodecil-benzolszulfonsavval semlegesítveigennemnemCsak polimerizációsegítő anyagként használható polietilénben (PE), polipropilénben (PP) és polisztirolban (PS).
80593450titán-dioxid, n-oktil-triklór-szilán és [amino-trisz(metilénfoszfinsav), pentanátrimsó] kopolimerrel bevonvaigennemnemA bevont titán-dioxid nem tartalmazhat 1 %(m/m)-ot meghaladó mennyiségű felületkezelő kopolimert.
806148760001076-97-71,4-ciklohexándikarbonsavnemigennem5Csak poliészterek előállításához használható.
80793485titán-nitrid, nanorészecskékigennemnemA titán-nitrid nanorészecskéi nem oldódhatnak ki.
Csak a polietilén-tereftalátban (PET) használható 20 mg/kg-ot meg nem haladó mennyiségben.
Primer titán-nitrid nanorészecskékből álló, 100–500 nm átmérőjű PET agglomerátumokban; a primer részecskék átmérője megközelítőleg. 20 nm.
808385500882073-43-0bisz(4-propil-benzilidén)propil-szorbitigennemnem5SKH (beleértve a hidrolízistermékeinek összegét is).
809490800852282-89-4N-(2,6-diizopropil-fenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametil-butil)fenoxi]-1H-benzo[de]izokinolin-1,3(2H)-dionigennemigen0,05Csak PET-ben használható.(6)
(14)
(15)
81068119neopentil-glikol, diészterek és monoészterek benzoesavval és 2-etil-hexánsavvaligennemnem5(32)Nem használható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a „D1” és/vagy „D2” modellanyagot határozták meg.
811800770068441-17-8polietilén gyanták, oxidáltigennemnem60
812803500124578-12-7poli(12-hidroxi-sztearinsav)-poli(etilén-imin) kopolimerigennemnemCsak műanyagokhoz használható, legfeljebb 0,1 tömegszázalékban.
A poli(12-hidroxi-sztearinsav) és a poli(etilén-imin) reakcióterméke.
81391530szulfoborostyánkősav-alkil (C4–C20) vagy ciklohexil-diészterek, sókigennemnem5
81491815szulfoborostyánkősav-monoalkil (C10–C16) polietilén-glikol-észterek, sókigennemnem2
81594985trimetilol-propán, vegyes triészterek és diészterek benzoesavval és 2-etilhexánsavvaligennemnem5(32)Nem használható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a „D1” és/vagy „D2” modellanyagot határozták meg.
81645704cisz-1,2-ciklohexándikarbonsav, kalciumsókigennemnem5
81738507cisz-endo-biciklo[2.2.1]heptán-2,3-dikarbonsav, sókigennemnem5Nem használható savas élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő polietilénnel.
Tisztaság ≥ 96 %.
81821530metallilszulfonsav, sóknemigennem5
81968110neodekánsav, sókigennemnem0,05Nem használható zsíros élemiszerekkel érintkezésbe kerülő polimerekben.
Nem használható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a „D1” és/vagy „D2” modellanyagot határozták meg.
SKH neodekánsavban kifejezve.
82076420pimelinsav, sókigennemnem
82190810sztearoil-2- tejsav, sókigennemnem
8227198314797-73-0perklórsav, sók (perklorát)igennemnem(38)
823248895-szulfoizoftálsav, sóknemigennem5
854719430329238-24-6perfluor-ecetsav, α-szubsztitúció perfluor-1,2-propilénglikol és perfluor-1,1-etilénglikol klór-hexafluor-propiloxicsoportokkal lezárt kopolimeréveligennemnemCsak legfeljebb 0,5 %-ban használható azon fluorpolimerek polimerizációjában, amelyeket 340 °C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten dolgoznak fel és többször használatos tárgyakat készítenek belőlük.
85540560(butadién, sztirol, metil-metakrilát) kopolimer, 1,3-butándiol-dimetakriláttal térhálósítvaigennemnemCsak kemény poli(vinil-klorid)-hoz (PVC) használható, legfeljebb 12 %-ban, szobahőmérsékleten vagy annál kisebb hőmérsékleten.
8564056325101-28-4(butadién, sztirol, metil-metakrilát, butil-akrilát) kopolimer, divinil-benzollal vagy 1,3-butándiol-dimetakriláttal térhálósítvaigennemnemCsak az alábbiakban használható:
— kemény poli(vinil-klorid) (PVC), legfeljebb 12 tömegszázalékban, maximum szobahőmérsékleten; vagy
— legfeljebb 40 tömegszázalékban sztirol akrilnitril kopolimer (SAN)/poli(metil-metakrilát) (PMMA) keverékéből készült, többször használatos tárgyakban, szobahőmérsékleten vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten, csak vizes, savas és/vagy alacsony alkoholtartalmú (< 20 %) élelmiszerekkel 1 napnál rövidebb ideig, illetve kizárólag száraz élelmiszerekkel bármilyen hosszú ideig való érintkezés esetén.
857667650037953-21-2(metil-metakrilát, butil-akrilát, sztirol, glicidil-metakrilát) kopolimerigennemnemCsak kemény poli(vinil-klorid)-hoz (PVC) használható, legfeljebb 2 %-ban, szobahőmérsékleten vagy annál kisebb hőmérsékleten.
858385650090498-90-13,9-bisz[2-[3-(3-terc-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propioniloxi-1,1-dimetil-etil]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undekán]igennemigen0,05SKH az anyag és oxidációs terméke összegeként kifejezve 3-[(3-(3-terc-butil-1-4-hidroxi-5-metil-fenil)prop-2-eniloxi-1,1-dimetil-etil]-9-[(3-(3-tercbutil, 4-hidroxi-5-metilfenil)propioniloxi)-1,1-dimetil-etil]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undekán] para-kinon-metid tautomerével egyensúlyban(2)
859(butadién, etil-akrilát, metil-metakrilát, sztirol) kopolimer, divinil-benzollal térhálósítva, nanoformábanigennemnemCsak nem lágyított PVC-ben lévő részecskeként használható, legfeljebb 10 tömegszázalékban, valamennyi élelmiszertípussal rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagoknál, szobahőmérsékleten vagy annál kisebb hőmérsékleten, ideértve a hosszú távú tárolást is.
A 998-as FCM-számú anyaggal és/vagy az 1043-as FCM-számú anyaggal való együttes felhasználás esetén a szóban forgó anyagokra 10 tömegszázalékos korlátozás vonatkozik.
A részecskék átmérője > 20 nm, és számban kifejezve legalább 95 % > 40 nm.
860719800051798-33-5perfluor-[2-(poli(n-propoxi))propánsav]igennemnemCsak legfeljebb 0,5 %-ban használható azon fluorpolimerek polimerizációjában, amelyeket 265 °C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten dolgoznak fel és többször használatos tárgyakat készítenek belőlük.
861719900013252-13-6perfluor-[2-(n-propoxi)propánsav]igennemnemCsak legfeljebb 0,5 %-ban használható azon fluorpolimerek polimerizációjában, amelyeket 265 °C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten dolgoznak fel és többször használatos tárgyakat készítenek belőlük.
862151800018085-02-43,4-diacetoxi-1-buténnemigennem0,05Az SKH tartalmazza a 3,4-dihidroxi-1-butén hidrolízisterméket is.
Csak komonomerként használható etil-vinil-alkohol (EVOH) és poli(vinil-alkohol) (PVOH) kopolimerekhez.
(17)
(19)
863152600000646-25-31,10-dekán-diaminnemigennem0,05Csak komonomerként használható, szobahőmérsékleten vagy rövid ideig legfeljebb 150 °C-on, vizes, savas vagy tejes élelmiszerekkel érintkező többször használatos poliamid tárgyak gyártásához.
864463300000056-06-42,4-diamin-6-hidroxi-pirimidinigennemnem5Csak nem savas és nem alkoholos vizes élelmiszerekkel érintkező, kemény poli(vinil-klorid)-ban (PVC) használható.
865406190025322-99-0butil-akrilát, metil-metakrilát és butil-metakrilát kopolimereigennemnemCsak az alábbiakban használható:
a) kemény poli(vinil-klorid) (PVC), legfeljebb 1 %(m/m)-ban;
b) politejsav (PLA), legfeljebb 5 %(m/m)-ban.
86640620(butil-akrilát, metil-metakrilát) kopolimer, allil-metakriláttal térhálósítvaigennemnemCsak kemény poli(vinil-klorid)-ban (PVC) használható, legfeljebb 7 %-ban.
867408150040471-03-2(butil-metakrilát, etil-akrilát, metil-metakrilát) kopolimereigennemnemCsak kemény poli(vinil-klorid)-ban (PVC) használható, legfeljebb 2 %-ban.
868532450009010-88-2(etil-akrilát, metil-metakrilát) kopolimerigennemnemCsak az alábbiakban használható:
a) kemény poli(vinil-klorid) (PVC), legfeljebb 2 %(m/m)-ban;
b) politejsav (PLA), legfeljebb 5 %(m/m)-ban;
c) polietilén-tereftalát (PET), legfeljebb 5 %(m/m)-ban.
869667630027136-15-8(butil-akrilát, metil-metakrilát, sztirol) kopolimerigennemnemCsak kemény poli(vinil-klorid)-ban (PVC) használható, legfeljebb 3 %-ban.
870955000160535-46-6N,N′,N"-trisz(2-metil-ciklohexil)-1,2,3-propán-trikarboxamidigennemnem5
8710287916-86-3dodekánsav, 12-amino-, eténnel alkotott polimer, 2,5-furándion, α-hidro-ω-hidroxi-poli (oxi-1,2-etándiil) és 1-propénigennemnemCsak poliolefinekben használható 20 tömegszázalékot meg nem haladó mennyiségben. Ezeket a poliolefineket csak olyan élelmiszerekkel való érintkezés esetén szabad használni, amelyekhez a III. melléklet 2. táblázata az „E” élelmiszer-utánzó modellt jelöli ki, legfeljebb szobahőmérsékleten, feltéve, hogy az 1 000 dalton alatti teljes oligomer frakció kioldódása nem haladja meg az 50 μg/kg (élelmiszer) értéket.(23)
8720006607-41-62-fenil-3,3-bisz(4-hidroxifenil)ftálimidinnemigennem0,05Csak komonomerként használható polikarbonát kopolimerekben(20)
87393460oktil-trietoxi-szilánnal reagált titán-dioxidigennemnemTitán-dioxid és legfeljebb két tömegszázalék oktil-trietoxi-szilán felületkezelő anyag reakcióterméke, feldolgozás nagy hőmérsékleten.
874162650156065-00-8α-dimetil-3-(4’-hidroxi-3’-metoxi-fenil)propilszililoxi, ω-3-dimetil-3-(4’-hidroxi-3’-metoxi-fenil)propil-szilil polidimetilsziloxánnemigennem0,05(33)Csak komonomerként használható sziloxánnal módosított polikarbonátban.
Az oligomer keverék az alábbi képlettel jellemezhető:
C24H38Si2O5(SiOC2H6)n (50 > n ≥ 26).
875803450058128-22-6poli(12-hidroxi-sztearinsav)-sztearátigennemigen5
87831335savak, zsír-, C8–C22, állati vagy növényi eredetű zsírokból és olajokból, elágazó láncú, alifás, egyértékű, telített, primer (C3–C22) alkoholokkal képzett észterekigennemnem
87931336savak, zsír-, C8–C22, állati vagy növényi eredetű zsírokból és olajokból, egyenes láncú, alifás, egyértékű, telített, primer (C1–C22) alkoholokkal képzett észterekigennemnem
88031348savak, zsír-, C8-C22, pentaeritrittel képzett észterekigennemnem
881251870003010-96-62,2,4,4-tetrametil-ciklobután-1,3-diolnemigennem5Csak az alábbi célokra használható:
a) olyan többször használatos tárgyakban, amelyeket legfeljebb szobahőmérsékleten hosszú ideig tárolnak, és amelyek „forró töltésre” (hotfill) szolgálnak;
b) komonomerként egyszer használatos anyagokban és tárgyakban, a poliészter előállításánál a diol összetevő legfeljebb 35 mol %-os aránya mellett, ha a szóban forgó anyagokat és tárgyakat olyan élelmiszer hosszabb ideig szobahőmérsékleten vagy az alatti hőmérsékleten való tárolására szánják, amelynek alkoholtartalma legfeljebb 10 %, és amelyhez a III. melléklet 2. táblázata nem rendel „D2” élelmiszer-utánzó modellanyagot. Az ilyen egyszer használatos anyagok és tárgyak esetében a forrón töltési feltételek megengedettek.
882258720002416-94-62,3,6-trimetil-fenolnemigennem0,05
883220740004457-71-03-metil-1,5-pentándiolnemigennem0,05Csak olyan anyagokban használható, amelyeknek az élelmiszerrel érintkező felületének és az élelmiszer tömegének aránya nem haladja meg a 0,5 dm2/kg-ot.
884342400091082-17-6alkil(C10–C21)szulfonsav, fenolokkal képzett észterekigennemnem0,05Nem használható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a „D1” és/vagy „D2” modellanyagot határozták meg.
885456760263244-54-8butilén-tereftalát gyűrűs oligomereiigennemnemCsak olyan poli(etilén-tereftalát) (PET), poli(butilén-tereftalát) (PBT), polikarbonát (PC), polisztirol (PS) és kemény poli(vinil-klorid) (PVC) műanyagokban használható 1 %(m/m)-ig, amelyek vizes, savas vagy alkoholos élelmiszerekkel kerülnek érintkezésbe, és amelyeket hosszú ideig tárolnak szobahőmérsékleten.
894933600016545-54-3tiodipropionsav, ditetradecil-észterigennemnem(14)
895470600171090-93-03-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-fenil)propánsav, elágazó és egyenes láncú C13–C15 alkoholokkal képzett észterekigennemnem0,05Csak zsíros vagy nagy alkoholtartalmú és tejes termékektől különböző élelmiszerekkel érintkező poliolefinekhez használható.
896719580958445-44-83H-perfluor-3-[(3-metoxi-propoxi)propánsav], ammóniumsóigennemnemCsak fluorpolimerek polimerizációjához használható, ha:
— a feldolgozás legalább tíz percig 280 °C-nál nagyobb hőmérsékleten történik,
— a feldolgozás 190 °C-nál nagyobb hőmérsékleten történik legfeljebb harminc tömegszázalékban poli(oxi-metilén) polimerekkel keverékben való használatra és többször használatos tárgyakhoz.
9020000128-44-91,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid, nátriumsóigennemnemAz anyagnak meg kell felelnie a 231/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott specifikus tisztasági követelményeknek (8).
90337486-69-42H-perfluor-[(5,8,11,14-tetrametil)- tetraetilénglikol etil-propil-éter]igennemnemCsak polimerizációsegítő anyagként használható azon fluorpolimerek polimerizációjában, amelyeket:
a) többször vagy egyszer használatos anyagokban és tárgyakban való alkalmazásra szánnak, legalább 360 °C-on, legalább 10 percen át, vagy magasabb hőmérsékleten, és ennek megfelelően rövidebb időn át tartó szinterezési és feldolgozási (nem szinterezési) eljárásokban;
b) többször használatos anyagokban és tárgyakban való alkalmazásra szánnak, legalább 300 °C-on és legfeljebb 360 °C-on, legalább 10 percen át tartó feldolgozási (nem szinterezési) eljárásokban.
923391500000120-40-1N,N-bisz(2-hidroxi-etil)dodekánamidigennemnem5A dietanol-aminnak szennyezőként vagy az anyag bomlástermékeként a műanyagban maradó mennyisége nem eredményezheti, hogy a dietanol-amin kioldódása nagyobb legyen, mint 0,3 mg/kg élelmiszer.(18)
92494987trimetil-propán, n-oktánsavval és n-dekánsaval képzett triészterek és diészterek vegyesenigennemnem0,05A zsíros, nagy alkoholtartalmú és tejes termékek kivételével az összes élelmiszertípussal érintkező PET-hez használható.
926719550908020-52-0perfluor[(2-etil-oxi-etoxi)ecetsav], ammóniumsóigennemnemCsak olyan fluorpolimerek polimerizációjához használható, amelyeket legalább tíz percig legalább 300 °C-on dolgoznak fel.
96924937-78-8etilén-vinil-acetát-kopolimer viaszigennemnemPolimer-adalékanyagként, kizárólag legfeljebb 2 tömegszázalékban, poliolefin anyagokban való felhasználásra.
Az 1 000 Da alatti kis molekulatömegű oligomerfrakció kioldódási értéke nem haladja meg az 5 mg/kg élelmiszert.
971258850002459-10-1trimetil-trimellitátnemigennemCsak komonomerként használható, legfeljebb 0,35 tömegszázalékban, a felületen szabad zsírt nem tartalmazó vizes és száraz élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő módosított poliészterek gyártásához.(17)
972451970012158-74-6réz-hidroxid-foszfátigennemnem
973229310019430-93-4(perfluor-butil)etilénnemigennemCsak komonomerként használható, legfeljebb 0,1 tömegszázalékban, nagy hőmérsékleten szinterelt fluorpolimerek polimerizációjához.
97474050939402-02-5foszforossav, 2,4-bisz(1,1-dimetil-propil)fenil és 4-(1,1-dimetil-propil)fenil triészterek vegyesenigennemigen10SKH az anyag foszfit és foszfát formájának, a 4-terc-amil-fenolnak és a 2,4-di-terc-amil-fenolnak az összegeként kifejezve. A kioldódó 2,4-di-terc-amil-fenol maximális mennyisége 1 mg/kg élelmiszer.
97979987(polietiléntereftalát, hidroxilezett polibutadién, piromellitanhidrid) kopolimereigennemnemCsak polietilén-tereftalátban (PET) használható, legfeljebb 5 %(m/m)-ban.
9883634-83-11,3-bisz(izocianatometil)benzolnemigennem(34)Az SKH(E) hidrolízistermékének, az 1,3-benzol-dimetán-aminnak a kioldódására vonatkozik
Csak komonomerként használható többrétegű fóliában, a poli(etilén-tereftalát) polimerfólián található középső réteg bevonatának előállítására
998butadién, etil-akrilát, metil-metakrilát, sztirol) nem térhálósított kopolimer, nanoformábanigennemnemCsak nem lágyított PVC-ben lévő részecskeként használható, legfeljebb 10 tömegszázalékban, valamennyi élelmiszertípussal rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagoknál, szobahőmérsékleten vagy annál kisebb hőmérsékleten, ideértve a hosszú távú tárolást is.
A 859-as FCM-számú anyaggal és/vagy az 1043-as FCM-számú anyaggal való együttes felhasználás esetén a szóban forgó anyagokra 10 tömegszázalékos korlátozás vonatkozik.
A részecskék átmérője > 20 nm, és számban kifejezve legalább 95 % > 40 nm.
1007976-56-7dietil[[3,5-bisz(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]metil]foszfonátnemigennemKizárólag poli(etilén-tereftalát) (PET) és poli(etilén-2,5-furándikarboxilát) (PEF) gyártásához használt polimerizációs folyamat során, a végső polimertömeg alapján legfeljebb 0,2 tömegszázalék mértékig használható.
1016(metakrilsav etil-akrilát, n-butil-akrilát, metil-metakrilát, butadién) nanotechnológiai kopolimerigennemnemKizárólag legfeljebb az alábbi arányban használható:
a) 10 tömegszázalékban nem lágyított PVC-ben;
b) 15 tömegszázalékban nem lágyított PLA-ban.
A végső anyag szobahőmérsékleten vagy annál kisebb hőmérsékleten használható.
101725618-55-7poliglicerinigennemnemA feldolgozást az anyag lebomlását megakadályozó körülmények között, legfeljebb 275 °C-on kell végezni.
1030dimetildialkil(C16-C18)ammónium-kloriddal módosított montmorillonit agyagigennemnemKizárólag legfeljebb 12 tömegszázalékban használható olyan száraz élelmiszerekkel érintkező poliolefinekben, melyekhez a III. melléklet 2. táblázatában az „E” élelmiszer-utánzó modellanyagot rendelték.
Az 1-klórhexadekán és 1-klóroktadekán összes specifikus kioldódása nem haladhatja meg a 0,05 mg/kg élelmiszer értéket.
Tartalmazhat nanotechnológiai lemezkéket, melyeknek csak egy mérete vékonyabb 100 nm-nél. Az ilyen lemezkéknek a polimerfelülettel párhuzamosan kell elhelyezkedniük, teljesen beágyazódva a polimerbe
10313238-40-2furán-2,5-dikarboxilsavnemigennem5Csak monomerként használható polietilén-furánoátok előállítására. Az 1 000 dalton alatti oligomer frakció kioldódása nem haladja meg az 50 μg/kg (élelmiszer) értéket (furán-2,5-dikarboxilsavként kifejezve).(22)
(23)
10343710-30-31,7-oktadiénnemigennem0,05Csak keresztkötő komonomerként használható bármilyen, hosszabb ideig szobahőmérsékleten való tárolásra szánt élelmiszerrel érintkező poliolefinek gyártásához, ideértve a „forró töltéses” (hot-fill) feltételek mellett csomagolt élelmiszereket is.
1043(butadién, etil-akrilát, metil-metakrilát, sztirol) kopolimer, 1,3-butándiol-dimetakriláttal térhálósítva, nanoformábanigennemnemCsak nem lágyított PVC-ben lévő részecskeként használható, legfeljebb 10 tömegszázalékban, valamennyi élelmiszertípussal rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagoknál, szobahőmérsékleten vagy annál kisebb hőmérsékleten, ideértve a hosszú távú tárolást is.
A 859-as FCM-számú anyaggal és/vagy az 998-as FCM-számú anyaggal való együttes felhasználás esetén a szóban forgó anyagokra 10 tömegszázalékos korlátozás vonatkozik.
A részecskék átmérője > 20 nm, és számban kifejezve legalább 95 % > 40 nm.
10451190931-27-1perfluor{ecetsav, 2-[(5-metoxi-1,3-dioxolán-4-il)oxi]}, ammóniumsóigennemnemCsak polimerizációsegítő anyagként használható fluorpolimerek gyártása során, magas, legalább 370 °C-os hőmérsékleti feltételek mellett.
1046cink-oxid, nanorészecskék, [3-(metakriloxi)propil]trimetoxiszilán bevonattal (FCM-szám: 788)igennemnemCsak kemény polimerekben használható.
A 788-as FCM-számú anyagra vonatkozóan meghatározott korlátozásokat és előírásokat tiszteletben kell tartani.
1048624-03-3etilén-glikol-dipalmitátigennemnem(2)Csak étkezési zsírokból és olajokból nyert zsírsav-prekurzorokból való előállítás esetén szabad használni.
1050cink-oxid, nanorészecskék, bevonat nélküligennemnemCsak kemény polimerekben használható.
105142774-15-2N,N′-bisz(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) izoftálamidigennemnem5
10521455-42-12,4,8,10-tetra-oxa-spiro[5.5]undekán-3,9-dietanol,β3,β3,β9,β9-tetrametil- („SPG”)nemigennem5Csak monomerként használható poliészterek előállítására. Az 1 000 dalton alatti oligomerek kioldódása nem haladja meg az 50 μg/kg (élelmiszer) értéket (SPG-ként kifejezve).(22)
(23)
1053zsírsavak, C16–18 telített, észterekkel vagy dipentaeritritollaligennemnemCsak étkezési zsírokból és olajokból nyert zsírsav-prekurzorokból való előállítása esetén szabad használni.
10557695-91-2
58-95-7
α-tokoferol acetátigennemnemKizárólag poliolefinekben használható, antioxidánsként.(24)
1059147398-31-0poli((R)-3-hidroxibutirát-ko-(R)-3-hidroxihexanoát) (PHBH)nemigennem(35)Az anyag mikrobiális fermentációból származó makromolekula.
Csak olyan hőmérsékleten használható, amely nem haladja meg az V. melléklet 2.1.4. d) pontjában meghatározott feltételeket. Az 1 000 Da alatti molekulatömegű oligomerek kioldódása nem haladhatja meg élelmiszer-kilogrammonként az 5,0 mg értéket.
(23)
1060őrölt napraforgómaghéjigennemnemKizárólag szobahőmérsékleten vagy annál kisebb hőmérsékleten használható olyan élelmiszerekkel érintkezve, melyekhez a III. melléklet 2. táblázatában az „E” élelmiszer-utánzó modellanyagot rendelték.
A maghéjakat emberi fogyasztásra alkalmas napraforgómagokról kell begyűjteni.
Az adalékanyagot tartalmazó műanyagot legfeljebb 240 °C-os feldolgozási hőmérsékletnek szabad alávetni.
106180512-44-32,4,4′-trifluor-benzofenonnemigennemCsak komonomerként használható poli(éter-éter-keton) műanyagok előállítására a végtermékként kapott anyag legfeljebb 0,3 tömegszázalékáig.
106297 %-ban a 78-10-4 CAS-számú tetraetil-ortoszilikátból (TEOS), 3 %-ban a 999-97-3 CAS-számú hexametildiszilazánból (HMDS) álló keveréknemigennemKizárólag újrahasznosított PET előállítása során, legfeljebb 0,12 tömegszázalékban használható.
10631547-26-82,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-penténnemigennemKizárólag tetrafluoretilén és/vagy etilén komonomerekkel együtt használható fluortartalmú kopolimerek előállításához polimerizációs technológiai segédanyagként, az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyag legfeljebb 0,2 tömegszázalékáig, és amennyiben a fluortartalmú kopolimerben lévő 1 500 dalton alatti alacsony molekulatömegű frakció nem haladja meg a 30 mg/kg értéket.
106439318-18-8volfrám-oxidigennemnem0,05Sztöchiometria: WOn, n = 2,72–2,9025.
106585711-28-0zsírsavból nyert metil-elágazásos és lineáris C14-C18 alkánamidok keverékeigennemnem5Kizárólag poliolefinekből készült olyan tárgyak előállításához használható, amelyek nem kerülnek érintkezésbe olyan élelmiszerekkel, amelyekhez a III. melléklet 2. táblázata nem rendel D2 élelmiszer-utánzó modellanyagot.26.
106623985-75-31,2,3,4-tetrahidronaftalin-2,6-dikarboxilsav, dimetil-észternemigennem0,05Kizárólag az olyan élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő többrétegű műanyagok belső rétegeként használatos poliészterréteg gyártásához alkalmazott komonomerként használható, amelyekhez a III. melléklet 2. táblázata az „A”, a „B”, a „C” és/vagy a „D1” élelmiszer-utánzó modellanyagot rendeli. A 8. oszlopban szereplő specifikus kioldódási határérték az anyag és (ciklusos és nyílt láncú) dimereinek összegére vonatkozik.
1067616-38-6dimetil-karbonátnemigennemKizárólag az alábbi feltételek mellett használható:
a) 1,6-hexándiollal együttesen olyan polikarbonát előpolimerek előállításához, amelyeket legfeljebb 30 %-ban használnak 4,4′-metilén-difenil-diizocianáttal és diolokkal – például polipropilén-glikollal, illetve 1,4-butándiollal – együtt hőre lágyuló poliuretánok gyártásához. Az így előállított anyag kizárólag az olyan élelmiszerekkel rövid ideig (szobahőmérsékleten legfeljebb 30 percen át) érintkezésbe kerülő többször használatos tárgyak gyártásához használható fel, amelyekhez a III. melléklet 2. táblázata az „A” és/vagy a „B” élelmiszer-utánzó modellanyagot rendeli; vagy
b) más polikarbonátok gyártásához és/vagy más körülmények között, feltéve, hogy sem a dimetil-karbonát kioldódása, sem az 1 000 Da-nál kisebb molekulatömegű összes polikarbonát-oligomer összkioldódása nem haladja meg a 0,05 mg/kg élelmiszer határértéket.
(27)
10682530-83-8[3-(2,3-epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilánnemigennemKizárólag a bármilyen élelmiszerrel érintkezésbe kerülő kis kioldódású műanyagokban – például polietilén-tereftalátban (PET), polikarbonátban (PC), polibutilén-tereftalátban (PBTP), hőre keményedő poliészterekben és epoxi-biszfenol-vinil-észterben – található üvegszálak kezeléséhez használatos enyvezőanyag komponenseként használható. A kezelt üvegszálakban található maradványanyagok nem lehetnek kimutathatók az anyag esetében 0,01 mg/kg, az egyes reakciótermékek (hidrolizált monomerek és epoxitartalmú ciklusos dimerek, trimerek és tetramerek) esetében pedig 0,06 mg/kg értéknél.
106975-28-5izobutánigennemnemCsak habosítóanyagként használható.
1075hexadecil-trimetil-ammónium-bromiddal módosított montmorillonit agyagigennemnemLegfeljebb 4 tömegszázalékban használható szobahőmérsékleten vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten történő víztárolásra szánt politejsavas műanyagokban adalékanyagként.
Nanoformájú lemezkéket alkothat, amelyek egy vagy két dimenzióban vékonyabbak 100 nm-nél. Az ilyen lemezkéknek a polimerfelülettel párhuzamosan kell elhelyezkedniük, teljesen beágyazódva a polimerbe.
10761227937-46-3foszforsav, trifenil-észter, alfa-hidro-omega-hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]-lel alkotott polimer, C10–16 alkil-észterekigennemnem0,05Csak a következőkként használandó:
a) legfeljebb 0,2 tömegszázalékban adalékanyagként élelmiszerekkel legfeljebb szobahőmérsékleten történő érintkezésre szánt ütésálló polisztirol anyagokban és tárgyakban, beleértve a forrón töltést és/vagy a legfeljebb 2 órán át tartó, 100 °C hőmérsékletig történő hevítést. Nem használható olyan élelmiszerekkel érintkezve, amelyekhez a III. melléklet „C” és/vagy „D1” élelmiszer-utánzó modellanyagot rendel.
b) legfeljebb 0,025 tömegszázalékban adalékanyagként legfeljebb szobahőmérsékleten történő használatra szánt akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) anyagokban
1077fluoriddal módosított alumínium-oxiddal felületkezelt titán-dioxidigennemnemLegfeljebb 25,0 tömegszázalékban használható, nanoformában is.29
10783319-31-1trisz(2-etilhexil)-benzol-1,2,4-trikarboxilátigennemnem1(32)Csak lágy poli(vinil-klorid) előállításához használható lágyítóként.
Nem használható csecsemőknek szánt élelmiszerekkel érintkezve (11)
107984731-70-4bisz(2-etilhexil)-ciklohexán-1,4-dikarboxilát (DEHCH)igennemnem0,05Kizárólag olyan élelmiszerekkel szobahőmérsékleten vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten érintkezésbe kerülő poli(vinil-klorid) (PVC) adalékanyagaként használható legfeljebb 25 tömegszázalékban, amelyekhez a III. melléklet 2. táblázata az A vagy B élelmiszer-utánzó modellanyagot rendel.
1080156157-97-0(trietanolamin-perklorát, nátriumsó) dimerigennemnem(37)
(38)
Kizárólag a III. melléklet 2. táblázatának 01.01.A. hivatkozási számú élelmiszer-kategóriájába tartozó élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő kemény poli(vinil-klorid)-ban (PVC) használható fel.
1081N, N-bisz(2-hidroxietil)sztearilamin, telített C16/C18 zsírsavakkal részlegesen észterezettigennemnem(7)Csak legfeljebb 2 tömegszázalékban használható olyan száraz élelmiszerek élelmiszer-vállalkozók általi csomagolására szánt műanyagokban és műanyag tárgyakban, amelyekhez a III. melléklet 2. táblázata „E” élelmiszer-utánzó modellanyagot rendel.(30)
108252628-03-2foszforsav, 2-hidroxietil-metakriláttal alkotott vegyes észtereknemigennem0,05Csak legfeljebb 0,35 tömegszázalékban használható polimetilmetakrilát előállítására.
SKH a foszforsav mono-, di- és triésztereinek, valamint a difoszforsav mono-, di-, tri- és tetraésztereinek összegében kifejezve.
10832421-28-5benzofenon-3,3’,4,4’-tetrakarboxil-dianhidrid (BTDA)nemigennem0,05Csak legfeljebb 43 tömegszázalékban használható komonomerként legfeljebb 250 °C hőmérsékleten olyan élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő poliimidek előállításához, amelyekhez a III. melléklet 2. táblázata csak „B” és/vagy „D2” élelmiszer-utánzó modellanyagot rendel.
(1)
HL L 302., 2005.11.19., 28. o. (2)
HL L 330., 1998.12.5., 32. o. (3)
HL L 253., 2008.9.20., 1. o. (4)
A Bizottság 2012. március 9-i 231/2012/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1. o.). (5)
HL L 158., 2008.6.18., 17–40. o. (6)
A csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott csecsemők (HL L 181., 2013.6.29., 35. o.). (7)
Ez a korlátozás a gyártás tekintetében 2011. május 1-jétől, a forgalomba hozatal és az Unióba való behozatal tekintetében pedig 2011. június 1-jétől alkalmazandó. (8)
HL L 83., 2012.3.22., 1. o. (9)
A 609/2013/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott csecsemők. (10)
A 609/2013/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott kisgyermekek. (11)
A csecsemő, az anyatej-helyettesítő tápszer és az anyatej-kiegészítő tápszer fogalommeghatározását lásd a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 181., 2013.6.29., 35. o.) 2. cikkének (2) bekezdésében.

2. Anyagcsoportokra vonatkozó korlátozás

Az anyagcsoportokra vonatkozó korlátozásokról szóló 2. táblázat a következő információkat tartalmazza:

1. oszlop (Csoportkorlátozási szám): az anyagok azon csoportjának azonosító számát tartalmazza, amelyre csoportos korlátozás vonatkozik. Ez az e melléklet 1. táblázatának 9. oszlopában hivatkozott szám.

2. oszlop (Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyag száma): azoknak az anyagoknak az egyedi azonosító számát tartalmazza, amelyekre a csoportos korlátozás vonatkozik. Ez a melléklet 1. táblázatának 1. oszlopában hivatkozott szám.

3. oszlop (SKH(E) [mg/kg]): az anyagok összmennyiségének az erre a csoportra vonatkozó, (egyenértékként vett) specifikus kioldódási határértékét tartalmazza. Az 1 kg élelmiszerben található anyag milligrammjában kifejezve. Itt az NK (nem kimutatható) szerepel, ha az anyag nem oldódhat ki kimutatható mennyiségben.

4. oszlop (Csoportos korlátozásra vonatkozó előírás): annak az anyagnak a jelölését tartalmazza, amelynek molekulatömege az eredmény kifejezésének az alapját képezi.

2. táblázat

(1)(2)(3)(4)
Csoport-korláto-zási számÉlelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyag számaSKH(E)
[mg/kg]
Csoportos korlátozásra vonatkozó előírás
1128
211
6acetaldehidben kifejezve
289
227
263
1048
30etilén-glikolban kifejezve
3234
248
30maleinsavban kifejezve
4212
435
15kaprolaktámban kifejezve
5137
472
3az anyagok összegében kifejezve
6412
512
513
588
1jódban kifejezve
719
20
1081
1,2tercier aminban kifejezve
8317
318
319
359
431
464
6az anyagok összegében kifejezve
9650
695
697
698
726
0,18ónban kifejezve
1028
29
30
31
32
33
466
582
618
619
620
646
676
736
0,006ónban kifejezve
1166
645
657
1,2ónban kifejezve
12444
469
470
30az anyagok összegében kifejezve
13163
285
1,5az anyagok összegében kifejezve
142945az anyagok és oxidációs termékeik összegeként kifejezve
368
894
1598
196
344
15formaldehidben kifejezve
16407
583
584
599
6bórban kifejezve
A 98/83/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül
174
167
169
198
274
354
372
460
461
475
476
485
490
653
NKizocianát-részben kifejezve
18705
733
0,05az anyagok összegében kifejezve
19505
516
519
10kén-dioxidban kifejezve
20290
386
390
30az anyagok összegében kifejezve
21347
349
5trimellitinsavban kifejezve
2270
147
176
218
323
325
365
371
380
425
446
448
456
636
6akrilsavban kifejezve
23150
156
181
183
184
355
370
374
439
440
447
457
482
6metakrilsavban kifejezve
24756
758
5az anyagok összegében kifejezve
25720
747
0,05mono-n-dodecil-ón-trisz(izooktil-merkapto-acetát), di-n-dodecil-ón-bisz(izooktil-merkapto-acetát), mono-dodecil-ón-triklorid és di-dodecil-ón-diklorid összege, a mono- és di-dodecil-ón-klorid összegében kifejezve
26728
729
1,8az anyagok összegében kifejezve
27188
291
5izoftálsavban kifejezve
28191
192
785
7,5tereftálsavban kifejezve
29342
672
0,05a 6-hidroxihexánsav és a kaprolakton összegében kifejezve
30254
344
672
51,4-butándiolban kifejezve
3173
797
30az anyagok összegében kifejezve
328
72
73
138
140
157
159
207
242
283
532
670
728
729
775
783
797
798
810
815
1078
1085*
60az anyagok összegében kifejezve
* A diizobutil-ftalát (FCM-szám: 1085, szinonima:1,2-bisz(2-metilpropil)-benzol-1,2-dikarboxilát vagy DIBP, CAS-szám: 84-69-5) engedélyezett anyagként nem szerepel az 1. táblázatban. Előfordulhat azonban, hogy polimerizációs segédanyagként való felhasználása következtében más ftalátokkal együtt is előfordul, és az 1085. sz. FCM-re vonatkozó csoportos korlátozás hatálya alá tartozik.
33180
874
NKeugenolban kifejezve
34421
988
0,051,3-benzol-dimetil-aminként kifejezve
35467
744
1059
0,05krotonsavban kifejezve
36157
159
283
1085*
0,6ftálsav, dibutil-észter (DBP), diizobutil-ftalát (DIBP), ftálsav, benzil-butil-észter (BBP) és ftálsav, bisz(2-etilhexil)-észter (DEHP) összege DEHP-egyenértékben kifejezve az alábbi egyenlet alapján: DBP*5 + DIBP*4 + BBP*0,1 + DEHP*1.
* Lásd a 32. sorban az 1085. sz. FCM-re vonatkozó megjegyzést.
37793
1080
0,05trietanolamin és hidroklorid addukt összegében kifejezve (trietanolaminban)
38822
1080
0,002perklorátban kifejezve – a 3. táblázat 4. megjegyzése alkalmazandó.

3. Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

A megfelelőség ellenőrzésére vonatkozó megjegyzésekről szóló 3. táblázat a következő információkat tartalmazza:

1. oszlop (Megjegyzés sz.): a megjegyzés azonosító számát tartalmazza. Az e melléklet 1. táblázatának 11. oszlopában hivatkozott szám.

2. oszlop (Megjegyzés a megfelelőség ellenőrzéséhez): szabályok, amelyeket annak ellenőrzésekor kell betartani, hogy az anyag megfelel-e a specifikus kioldódási határértékeknek vagy más korlátozásoknak, illetve megjegyzések a meg nem felelés kockázatát magukban hordozó helyzetekre.

3. táblázat

(1)(2)
Megjegyzés sz.Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez
(1)A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalom és az élelmiszerrel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.
(2)A zsírjellegű élelmiszer-utánzó modellanyagokban fennáll az SKH vagy az ÖKH túllépésének kockázata.
(3)Fennáll annak kockázata, hogy az anyag kioldódása rontja a vele érintkező élelmiszer érzékszervi tulajdonságait, és így a végtermék nem felel meg az 1935/2004/EK keretrendelet 3. cikke (1) bekezdése c) pontjának.
(4)Zsírral érintkező műanyagok esetén a megfelelőségi vizsgálathoz „D2” élelmiszer-utánzó modellanyagként telített zsír élelmiszer-modellanyagot kötelező használni.
(5)Zsírral érintkező műanyagok esetén a megfelelőségi vizsgálathoz izooktánt kötelező használni a (nem stabil) „D2” élelmiszer-utánzó modellanyag helyett.
(6)Nagyon magas hőmérsékleten előfordulhatnak a kioldódási határértéknél nagyobb értékek is.
(7)A vizsgálat élelmiszerben való elvégzésekor figyelembe kell venni az V. melléklet 1.4. pontját.
(8)A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalom és az élelmiszerrel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik: MMF = 0,005 mg/6 dm2.
(9)A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalom és az élelmiszerrel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik. A felület/élelmiszermennyiség aránynak 2 dm2/kg-nál kisebbnek kell lennie.
(10)A megfelelőség ellenőrzése az élelmiszerrel vagy modellanyaggal való reakció esetében a maradéktartalom és az élelmiszerrel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.
(11)Kizárólag a kezelt töltőanyagban lévő maradék monomer meghatározására szolgáló elemzési módszer áll rendelkezésre.
(12)Poliolefinekben fennáll az SKH túllépésének kockázata.
(13)Kizárólag a polimertartalom meghatározására szolgáló módszer és az élelmiszer-modellanyagban lévő kiindulási anyagok meghatározására szolgáló módszer áll rendelkezésre.
(14)Az adott anyagból 0,5 tömegszázaléknál többet tartalmazó műanyagokban fennáll az SKH túllépésének kockázata.
(15)Magas alkoholtartalmú élelmiszerekkel való érintkezés során fennáll az SKH túllépésének kockázata.
(16)Az adott anyagból 0,3 tömegszázaléknál többet tartalmazó, alacsony sűrűségű polietilénben (LDPE), amely zsíros élelmiszerekkel kerül érintkezésbe, fennáll az SKH túllépésének kockázata.
(17)Kizárólag a polimerben lévő anyag maradéktartalmának meghatározására szolgáló módszer áll rendelkezésre.
(18)A kis sűrűségű polietilénnél (LDPE) fennáll az SKH túllépésének kockázata.
(19)Az etil-vinil-alkohol (EVOH) és poli(vinil-alkohol) (PVOH) kopolimereknél vizes élelmiszerekkel való közvetlen érintkezés esetében fennáll az összkioldódási határérték túllépésének kockázata.
(20)Az anyag anilinszennyeződést tartalmaz; ellenőrizni kell a II. melléklet 2. pontjában a primer aromás aminokra vonatkozóan meghatározott korlátozásnak való megfelelést.
(21)Élelmiszerrel vagy élelmiszer-utánzó modellanyaggal való reakció esetében a megfelelés-ellenőrzés keretében ellenőrizni kell, hogy a hidrolízistermékek, a formaldehidek és az 1,4-butándiol kioldódása nem haladja-e meg a vonatkozó határértékeket.
(22)Az olyan alkoholos élelmiszerekkel való érintkezéssel járó használat esetén, amelyekhez a III. melléklet 2. táblázata a „D1” élelmiszer-utánzó modellt jelöli ki, a szabályok betartásának ellenőrzéséhez a „D1” élelmiszer-utánzó modell helyett a „C” élelmiszer-utánzó modellt kell használni.
(23)Az ezen anyagot tartalmazó, végtermékként kapott anyagok forgalomba hozatalakor a 16. cikkben említett igazoló dokumentációnak tartalmaznia kell egy olyan jól leírt módszert, amellyel meghatározható, hogy az oligomerkioldódás megfelel-e az 1. táblázat 10. oszlopában meghatározott korlátozásoknak. Ennek a módszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrizzék a megfelelőséget. Ha létezik nyilvánosan hozzáférhető, megfelelő módszer, akkor ez utóbbira kell hivatkozni. Ha a módszer kalibrációs mintát igényel, akkor az illetékes hatóságok számára kérésre elegendő mennyiségű mintát kell biztosítani.
(24)Az anyag és hidrolízistermékei engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok, és a 11. cikk (3) bekezdésével való megfelelést ellenőrizni kell.
(25)Amennyiben polietilén-tereftalátban (PET) kerül felhasználásra újrahevítő anyagként, nem szükséges a specifikus kioldódási határértéknek való megfelelés ellenőrzése; a specifikus kioldódási határértéknek való megfelelést minden egyéb esetben a 18. cikk szerint kell ellenőrizni; a specifikus kioldódási határértéket a mg volfrám/kg élelmiszer mértékegység fejezi ki.
(26)Az FCM anyagokat felsoroló 1. táblázatban a 306. számú, specifikus kioldódási határértékkel nem jellemzett sztearamid kioldódását ki kell zárni annak ellenőrzéséből, hogy a keverék kioldódása megfelel-e a keverékre meghatározott specifikus kioldódási határértéknek.
(27)Az ezen anyagot tartalmazó, az 1. táblázat 10. oszlopának a) pontjában leírtaktól eltérő körülmények között előállított kész anyag vagy árucikk forgalomba hozatala esetén a 16. cikkben említett igazoló dokumentációnak tartalmaznia kell az annak megállapítására használt módszer részletes leírását, hogy az oligomer kioldódása megfelel-e az 1. táblázat 10. oszlopának b) pontjában meghatározott korlátozásoknak. Ennek a módszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrizzék a megfelelőséget. Ha létezik nyilvánosan hozzáférhető, megfelelő módszer, akkor ez utóbbira kell hivatkozni. Ha a módszer kalibrációs mintát igényel, az illetékes hatóságok számára kérésre elegendő mennyiségű mintát kell biztosítani.
(28)0,002 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó modellanyag kimutatási határérték.
29Az olyan élelmiszerekkel érintkező poláris polimerek esetében, amelyekhez a III. melléklet a „B” élelmiszer-utánzó modellanyagot rendeli, fennáll annak a kockázata, hogy túlzott érintkezési körülmények között túllépik az alumíniumra és a fluoridra vonatkozó kioldódási határértékeket. 4 órát meghaladó érintkezés esetén100 °C-on ez a túllépés magas lehet.
(30)Fennáll a kioldódási határértékek túllépésének kockázata; a kioldódás növekszik az anyagot tartalmazó műanyag vastagságával, a polimer polaritásának csökkenésével és az anyag kisebb fokú észterezésével.

4. Az anyagokra vonatkozó részletes előírások

Az anyagokra vonatkozó részletes előírásokról szóló 4. táblázat a következő információkat tartalmazza:

1. oszlop (Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyag száma): az I. melléklet 1. táblázatának 1. oszlopában említett azon anyagoknak az egyedi azonosító számát tartalmazza, amelyekre az előírás vonatkozik.

2. oszlop (Az anyagra vonatkozó részletes előírások): az anyagra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

4. táblázat

(1)(2)
Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyag számaAz anyagra vonatkozó részletes előírások
744FogalommeghatározásA kopolimereket Alcaligenes eutrophus ellenőrzött fermentációjával állítják elő, amelyhez szénforrásként glükóz és propánsav keverékét alkalmazzák. Az alkalmazott organizmus géntechnológiával nem módosított és egyetlen vadtípusú organizmusból származik, az Alcaligenes eutrophus H16 NCIMB 10442 törzséből. Az organizmus alapállományait liofilizálva ampullákban tárolják. Az alapállományból segéd/munkaállományt állítanak elő, és folyékony nitrogénben tárolják; ebből készülnek a fermentorhoz használt inokulumok. A fermentorból vett mintákat naponta vizsgálják mikroszkóp alatt, valamint különböző típusú agarokon és különböző hőmérsékleteken tenyésztett telepeik esetleges morfológiai változásai szempontjából. A kopolimereket hőkezelt baktériumokból különítik el a többi sejtalkotó ellenőrzött feltárásával és az azt követő mosással és szárítással. Az ilyen kopolimereket általában olvasztással nyert, formulázott, az általános és egyedi előírásokat kielégítő adalékanyagokat, pl. nukleáló szereket, lágyítókat, töltőanyagokat, stabilizátorokat és pigmenteket is tartalmazó granulátumként hozzák forgalomba.
Kémiai névPoli(3-D-hidroxi-butanoát-ko-3-D-hidroxi-pentanoát)
CAS-szám0080181-31-3
Szerkezeti képletahol n/(m + n) nagyobb, mint 0 és kevesebb, mint 0,25 vagy egyenlő 0,25-tel
Átlagos molekulatömegLegalább 150 000 dalton (gélkromatográfiás méréssel)
VizsgálatLegalább 98 % poli(3-D-hidroxi-butanoát-ko-3-D-hidroxi-pentanoát), amelyet hidrolízis után, 3-D-hidroxibutánsav és 3-D-hidroxipentánsav keverékeként határoznak meg
LeírásIzolálás után fehér-törtfehér színű por
Jellemzők
Azonosító vizsgálatok
OldékonyságOldható klórozott szénhidrogénekben, például kloroformban vagy diklór-metánban, de gyakorlatilag oldhatatlan etanolban, alifás alkánokban és vízben
KorlátozásA krotonsav specifikus kioldódási határértéke 0,05 mg/kg élelmiszer
TisztaságA nyersanyag granulálása előtt a nyersanyag kopolimerpor előírt összetétele:
— nitrogénLegfeljebb 2 500 mg/kg műanyag
— cinkLegfeljebb 100 mg/kg műanyag
— rézLegfeljebb 5 mg/kg műanyag
— ólomLegfeljebb 2 mg/kg műanyag
— arzénLegfeljebb 1 mg/kg műanyag
— krómLegfeljebb 1 mg/kg műanyag

II. MELLÉKLET

A műanyagokra és műanyag tárgyakra vonatkozó korlátozások

A műanyagokra és műanyag tárgyakra a következő korlátozások vonatkoznak:

1. A műanyagokból és a műanyag tárgyakból a következő anyagok nem oldódhatnak ki az alábbi 1. táblázat (3) oszlopában meghatározott, mg/kg élelmiszer vagy modellanyag értékben kifejezett specifikus kioldódási határértékeket meghaladó mennyiségben, a (4) oszlopban szereplő megjegyzésekre is figyelemmel. Az 1. táblázatban felsorolt anyagok kizárólag a II. fejezetben meghatározott, az összetételre vonatkozó követelményeknek megfelelően használhatók fel. Ha a II. fejezet nem ad alapot az ilyen anyag engedélyezett felhasználására, az anyag szennyeződésként lehet jelen, az 1. táblázatban meghatározott korlátozások mellett. 1. táblázat A műanyagokból és műanyag tárgyakból kioldódó anyagok kioldódási határértékeinek általános jegyzéke (1) (2) (3) (4) Megnevezés A 6. cikk (3) bekezdésének a) pontjával összhangban engedélyezett sók SKH [mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó modellanyag] Megjegyzés Alumínium igen 1 Ammónium igen - (1) Antimon nem 0,04 (2) Arzén nem NK Bárium igen 1 Kadmium nem NK (LOD 0,002) Kalcium igen - (1) Króm nem NK (3) Kobalt igen 0,05 Réz igen 5 Európium igen 0,05 (4) Gadolínium igen 0,05 (4) Vas igen 48 Lantán igen 0,05 (4) Ólom nem NK Lítium igen 0,6 Magnézium igen - (1) Mangán igen 0,6 Higany nem NK Nikkel nem 0,02 Kálium igen - (1) Nátrium igen - (1) Terbium igen 0,05 (4) Cink igen 5 NK: nem kimutatható; a 11. cikk (4) bekezdésének második albekezdésével összhangban meghatározott kimutatási határérték; LOD: specifikus kimutatási határérték Megjegyzések (1) A kioldódásra a 11. cikk (3) bekezdése és a 12. cikk vonatkozik (2) Az I. melléklet 1. táblázatában szereplő 398. FCM-számú anyagra vonatkozó megjegyzés alkalmazandó: Nagyon magas hőmérsékleten előfordulhatnak a specifikus kioldódási határértéket meghaladó értékek. (3) A rendeletnek való megfelelés ellenőrzésére az összes krómra a 0,01 mg/kg kimutatási határérték vonatkozik. Ha azonban az anyagot forgalomba hozó gazdasági szereplő már meglévő igazoló dokumentum alapján bizonyítani tudja, hogy a hat vegyértékű króm jelenléte az anyagban kizárható, mivel azt nem használják vagy nem képződik a teljes gyártási folyamat során, az összes krómra 3,6 mg/kg élelmiszer kioldódási határértéket kell alkalmazni. (4) A lantanoidák, azaz az európium, a gadolínium, a lantán és/vagy a terbium a 6. cikk (3) bekezdésének a) pontjával összhangban felhasználhatók, feltéve, hogy: a) az élelmiszerbe vagy az élelmiszer-utánzó modellanyagba kioldódó összes lantanoida összege nem haladja meg a 0,05 mg/kg specifikus kioldódási határértéket; továbbá b) a felhasznált lantanoidák disszociált ionos formában vannak jelen az élelmiszerben vagy az élelmiszer-utánzó modellanyagban, és a 16. cikkben említett igazoló dokumentáció tartalmazza az ennek analitikai bizonyítására szolgáló módszer részletes leírását.

2. Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) XVII. melléklete 8. függelékének 43. bejegyzésében felsorolt azon primer aromás aminok, amelyekre az I. melléklet 1. táblázata nem határoz meg kioldódási határértéket, a műanyagokból és műanyag tárgyakból nem oldódhatnak ki, illetve más módon sem szabadulhatnak fel élelmiszerekbe vagy élelmiszer-utánzó modellanyagokba. A 11. cikk (4) bekezdésével összhangban nem lehetnek kimutathatók az egyes primer aromás aminokra nézve 0,002 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó modellanyag kimutatási hatértéket alkalmazó analitikai berendezésekkel. Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete 8. függelékének 43. bejegyzésében fel nem sorolt olyan, primer aromás aminokra, amelyekre az I. melléklet nem határoz megspecifikus kioldódási határértéket, az 1935/2004/EK rendelet 3. cikkének való megfelelést ellenőrizni kell a 19. cikkel összhangban. Az említett primer aromás aminok összege nem haladhatja meg a 0,01 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó modellanyag határértéket.

III. MELLÉKLET

Élelmiszer-utánzó modellanyagok

1. Élelmiszer-utánzó modellanyagok

Élelmiszerrel érintkezésbe még nem került műanyagok és műanyag tárgyak megfelelőségének bizonyításához az alábbi 1. táblázatban felsorolt élelmiszer-utánzó modellanyagokat kell használni.

1. táblázat

Élelmiszer-utánzó modellanyagok jegyzéke

Élelmiszer-utánzó modellanyagRövidítés
Etil-alkohol, 10 %(V/V)„A” élelmiszer-utánzó modellanyag
Ecetsav, 3 %(m/V)„B” élelmiszer-utánzó modellanyag
Etil-alkohol, 20 %(V/V)„C” élelmiszer-utánzó modellanyag
Etil-alkohol, 50 %(V/V)„D1” élelmiszer-utánzó modellanyag
Bármilyen, 1 %-nál kevesebb el nem szappanosítható anyagot tartalmazó növényi olaj„D2” élelmiszer-utánzó modellanyag
poli(2,6-difenil-p-fenilén-oxid), szemcseméret: 60–80 mesh, pórusméret: 200 nm„E” élelmiszer-utánzó modellanyag

2. Az élelmiszer-utánzó modellanyagoknak az élelmiszerekhez való általános hozzárendelése

Az "A", "B" és "C" élelmiszer-utánzó modellanyagok a hidrofil karakterű élelmiszerekhez vannak hozzárendelve, és hidrofil anyagok extrakciójára alkalmasak. A "B" élelmiszer-utánzó modellanyagot a 4,5 alatti pH-értékű élelmiszerek esetében kell használni. A "C" élelmiszer-utánzó modellanyagot a legfeljebb 20 % alkoholtartalmú alkoholos élelmiszerek, valamint az olyan élelmiszerek esetében kell alkalmazni, amelyek megfelelő mennyiségű szerves összetevőt tartalmaznak ahhoz, hogy az élelmiszer lipofilebbé váljon.

A "D1" és "D2" élelmiszer-utánzó modellanyagok a lipofil karakterű élelmiszerekhez vannak hozzárendelve, és lipofil anyagok extrakciójára alkalmasak. A "D1" élelmiszer-utánzó modellanyagot a 20 %-ot meghaladó alkoholtartalmú alkoholos élelmiszerek, valamint az "olaj a vízben" típusú emulziók esetében kell alkalmazni. A "D2" élelmiszer-utánzó modellanyagot a felületükön szabad zsírokat tartalmazó élelmiszerek esetében kell alkalmazni.

Az "E" élemiszer-utánzó modellanyag a száraz élelmiszerekbe való specifikus kioldódás vizsgálatára van kijelölve.

3. Élelmiszer-utánzó modellanyagok élelmiszerekhez való specifikus kijelölése az élelmiszerrel érintkezésbe még nem került anyagokból vagy tárgyakból történő kioldódás vizsgálatához

Az olyan anyagokból és tárgyakból való kioldódás vizsgálatához, amelyek még nem kerültek érintkezésbe élelmiszerrel, a meghatározott élelmiszer-kategóriának megfelelő élelmiszer-utánzó modellanyagot az alábbi 2. táblázat alapján kell kiválasztani.

Az alábbi 2. táblázatban nem felsorolt élelmiszer-kategóriákkal vagy élelmiszer-kategóriák kombinációjával rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak kioldódásának specifikus vizsgálatát az élelmiszer-utánzó modellanyagoknak a 2. pontban szereplő általános kijelölései, az összkioldódás vizsgálatát pedig az élelmiszer-utánzó modellanyagoknak a 4. pontban szereplő kijelölései szerint kell végezni.

A 2. táblázat a következő információkat tartalmazza:

- 1. oszlop (Hivatkozási szám): az élelmiszer-kategória hivatkozási számát tartalmazza.

- 2. oszlop (Az élelmiszer megnevezése): az adott élelmiszer-kategóriába tartozó élelmiszerek megnevezését tartalmazza

- 3. oszlop (Élelmiszer-utánzó modellanyag): az egyes élelmiszer-utánzó modellanyagok aloszlopait tartalmazza.

Azt az élelmiszer-utánzó modellanyagot, amelyre vonatkozóan a 3. oszlop megfelelő aloszlopában egy X található, az olyan anyagok és tárgyak kioldódásának vizsgálatakor kell használni, amelyek még nem kerültek érintkezésbe élelmiszerrel.

Az olyan élelmiszer-kategóriák esetében, amelyeknél a "D2" vagy az "E" aloszlopban az X-et egy ferde vonal és egy szám követi, a kioldódási vizsgálat eredményét korrigálni kell, azaz el kell osztani a feltüntetett számmal. Ezután a megfelelőség megállapításához a korrigált vizsgálati eredményt össze kell vetni a kioldódási határértékkel. Azon anyagok vizsgálati eredményeit, amelyek nem oldódhatnak ki kimutatható mennyiségben, nem kell ilyen módon korrigálni.

A 01.04. élelmiszer-kategória esetében a "D2" élelmiszer-utánzó modellanyagot 95 %-os etil-alkohollal kell helyettesíteni.

Az olyan élelmiszer-kategóriák esetében, amelyeknél a "B" aloszlopban az X jelet egy (*) követi, a "B" élelmiszer-utánzó modellanyaggal végzett vizsgálat elhagyható, ha az élelmiszer pH-ja 4,5-nél több.

Az olyan élelmiszer-kategóriák esetében, amelyeknél a "D2" aloszlopban az X jelet (**) jelzés követi, a "D2" élelmiszer-utánzó modellanyagban végzett vizsgálat elhagyható, amennyiben bizonyítható, hogy az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyag nem érintkezik zsírral.

2. táblázat

Az élelmiszer-utánzó modellanyagok élelmiszer-kategória-specifikus hozzárendelése

(1)(2)(3)
Hivatkozási számAz élelmiszer megnevezéseÉlelmiszer-utánzó modellanyagok
ABCD1D2E
01Italok
01.01Alkoholmentes italok vagy alkoholos italok legfeljebb 6 térfogat-százalékos alkoholtartalommal:
A. áttetsző italok:
víz, almabor, normál koncentrációjú vagy sűrített tiszta gyümölcs- vagy zöldséglé, gyümölcsnektár, limonádé, szörp, keserűitalok, gyümölcs- és gyógynövényteák, kávé, tea, sörök, üdítők, energiaitalok és hasonlók, ízesített víz, folyékony kávékivonat
X(*)X
B. nem áttetsző italok:
gyümölcshúst tartalmazó levek és nektárok, valamint üdítőitalok, gyümölcshúst tartalmazó mustok, folyékony csokoládé
X(*)X
01.02Alkoholos italok 6 és 20 %(V/V) közötti alkoholtartalommal:X
01.03Alkoholos italok 20 %(V/V) feletti alkoholtartalommal, továbbá valamennyi krémlikőrX
01.04Egyéb: nem denaturált etil-alkoholX(*)95 %-os etil-alkohollal helyettesítendő
02Gabona, gabonatermékek, finompékáru, kekszek, sütemények és más sütőipari termékek
02.01KeményítőX
02.02Gabona feldolgozatlan állapotban, puffasztva, pehelyben, (beleértve a pattogatott kukoricát, a kukoricapelyhet és hasonló termékeket)X
02.03Gabonaliszt és -daraX
02.04Száraztészta, pl. makaróni, spagetti és hasonló termékek, valamint friss tésztaX
02.05Szárított finompékáru, keksz, sütemény, kenyér és egyéb sütőipari termékek:
A. zsiradékokkal a felületükönX/3
B. egyébX
02.06Friss finompékáru, sütemény, kenyér, tészta és egyéb friss sütőipari termékek:
A. zsiradékokkal a felületükönX/3
B. egyébX
03Csokoládé, cukor és ezekből készült termékek
Cukrásztermékek
03.01Csokoládé, csokoládéval bevont termékek, csokoládépótlók és csokoládépótlókkal bevont termékekX/3
03.02Cukrásztermékek:
A. szilárd formában:
I. zsiradékokkal a felületükönX/3
II. egyébX
B. paszta formában:
I. zsiradékokkal a felületükönX/2
II. nedvesX
03.03Cukor és cukortermékek
A. szilárd formában: kristályosan vagy porkéntX
B. melasz, cukorszirupok, méz és hasonló anyagokX
04Gyümölcsök, zöldségek és ezekből készült termékek
04.01Gyümölcs frissen vagy hűtve:
A. hámozatlan, egészX/10
B. hámozott és/vagy daraboltXX (*);
04.02Feldolgozott gyümölcs:
A. szárított vagy aszalt gyümölcs, egészben, szeletelve, liszt vagy por formábanX
B. gyümölcs püré, konzerv, paszta formájában vagy saját levében, illetve cukorszirupban (lekvárok, kompót és hasonló termékek)X(*)X
C. gyümölcs folyékony közegben tartósítva:
I. olajos közegbenX
II. alkoholos közegbenX
04.03Héjas gyümölcsök (földimogyoró, szelídgesztenye, mandula, mogyoró, dió, fenyőmag és egyebek):
A. héjtalanított, szárított, pehely vagy porX
B. héjtalanított és pörköltX
C. paszta vagy krém formábanXX
04.04Zöldség frissen vagy hűtve:
A. hámozatlan, egészX/10
B. hámozott és/vagy daraboltXX (*)
04.05Feldolgozott zöldség:
A. szárított vagy aszalt zöldség, egészben, szeletelve, liszt vagy por formában
X
B. (elavult)
C. zöldség püré, konzerv, paszta formájában vagy saját levében (savanyítva és sós lében is)X (*)X
D. Tartósított zöldség:
I. olajos közegbenXX
II. alkoholos közegbenX
05Zsírok és olajok
05.01Állati és növényi zsírok és olajok természetes állapotban vagy feldolgozva (beleértve a kakaóvajat, disznózsírt és olvasztott vajat)X
05.02Margarin, vaj és egyéb, „víz az olajban” típusú emulziókból készített zsírok és olajokX/2
06Állati termékek és tojás
06.01Halak:
A. friss, hűtött, feldolgozott, sózott vagy füstölt, beleértve az ikrát isXX/3(**)
B. konzervált hal:
I. olajos közegbenXX
II. vizes közegbenX(*)X
06.02Rákfélék és puhatestűek (beleértve az osztrigát, kagylókat és csigákat)
A. frissen, a héjukban, páncéljukban vagy kagylójukban
B. héjuk, páncéljuk vagy kagylójuk nélkül, feldolgozva, tartósítva, illetve a héjjal, páncéllal vagy kagylóval együtt megfőzve
I. olajos közegbenXX
II. vizes közegbenX(*)X
06.03Az összes állatfaj húsa (beleértve a szárnyasokat és vadakat):
A. friss, hűtött, sózott, füstöltXX/4(**)
B. feldolgozott hústermékek (például sonka, szalámi, szalonna, kolbász és egyéb), vagy paszta vagy krém formájábanXX/4(**)
C. marinált hústermékek olajos közegbenXX
06.04Konzervált hús:
A. zsíros vagy olajos közegbenXX/3
B. vizes közegbenX(*)X
06.05Egész tojás, tojássárgája, tojásfehérje
A. por formában, szárítva vagy fagyasztvaX
B. folyékony és főttX
07Tejtermékek
07.01Tej
A. tej és tejalapú italok részben vagy egészben szárítva, lefölözött vagy részben lefölözöttX
B. tejpor, beleértve az anyatej-helyettesítő (teljes tejporon alapuló) tápszereket isX
07.02Fermentált tej, például joghurt, író és hasonló termékekX(*)X
07.03Tejszín és tejfölX(*)X
07.04Sajtok:
A. egész, ehető héj nélkülX
B. természetes sajt héj nélkül vagy ehető héjjal (gouda, camembert és hasonló sajtok) és ömlesztett sajtX/3(**)
C. feldolgozott sajt (lágy sajt, túró és hasonlók)X(*)X
D. konzervált sajt:
I. olajos közegbenXX
II. vizes közegben (feta, mozzarella és hasonlók)X(*)X
08Egyéb termékek
08.01EcetX
08.02Sült vagy pirított élelmiszerek:
A. sült burgonya, zsírban sült tészták és egyebekXX/5
B. állati eredetűXX/4
08.03Levesek, mártások, szószok előállítására szolgáló készítmények folyékony, szilárd vagy por formában (kivonatok, sűrítmények); homogenizált összetett élelmiszer-készítmények, készételek, az élesztő és kelesztő szerekkel együtt
A. por formában vagy szárítva:
I. zsíros jelleggelX/5
II. egyébX
B. a por vagy szárított formától különböző bármely más forma:
I. zsíros jelleggelXX(*)X/3
II. egyébX(*)X
08.04Mártások:
A. vizes karakterrelX(*)X
B. zsíros karakterrel, pl. majonéz, majonézes mártások, salátakrémek és egyéb olaj/víz keverékek, pl. kókusz alapú mártásokXX(*)X
08.05Mustár (kivéve a 08.14. számhoz tartozó mustár, por formában)XX(*)X/3(**)
08.06Bármilyen élelmiszert tartalmazó szendvicsek, pirított kenyérszeletek, pizza és hasonlók
A. zsiradékokkal a felületükönXX/5
B. egyébX
08.07FagylaltokX
08.08Szárított élelmiszerek:
A. zsiradékokkal a felületükönX/5
B. egyébX
08.09Mélyhűtött vagy gyorsfagyasztott élelmiszerekX
08.10Legalább 6 %(V/V) alkoholtartalmú sűrített kivonatokX(*)X
08.11Kakaó
A. kakaópor, beleértve a csökkentett zsírtartalmú és a rendkívül csökkentett zsírtartalmú kakaóport isX
B. kakaómasszaX/3
08.12Kávé pörkölt, koffeinmentes vagy oldódó formában, pótkávé szemcsésen vagy por alakbanX
08.13Aromás növények és egyéb növények, például kamilla, mályva, menta, tea, hárs és egyebekX
08.14Természetes állapotú fűszerek és aromás fűszerek, például fahéj, szegfűszeg, mustár por formában, bors, vanília, sáfrány, só és egyebekX
08.15Fűszerek és ízesítőszerek olajos közegben, például pesto, currypasztaX

4. Az összkioldódás vizsgálatára kijelölt élelmiszer-utánzó modellanyagok

Az összkioldódási határértéknek való megfelelés vizsgálatához élelmiszer-utánzó modellanyagokat a 3. táblázatban meghatározottak szerint kell választani.

3. táblázat

Az összkioldódási határértéknek való megfelelés vizsgálatához kijelölt élelmiszer-utánzó modellanyagok

Érintett ételekA vizsgálathoz használandó élelmiszer-utánzó modellanyag
minden ételtípus1. desztillált víz vagy ugyanolyan minőségű víz vagy „A” élelmiszer-utánzó modellanyag;
2. „B” élelmiszer-utánzó modellanyag; és
3. „D2” élelmiszer-utánzó modellanyag.
minden típusú élelmiszer, kivéve savas élelmiszerek1. desztillált víz vagy ugyanolyan minőségű víz vagy „A” élelmiszer-utánzó modellanyag; és
2. „D2” élelmiszer-utánzó modellanyag.
minden, legalább 4,5-es pH-értékű vizes és alkoholos élelmiszer,valamint tejtermék„D1” élelmiszer-utánzó modellanyag
minden, 4,5-nél alacsonyabb pH-értékű vizes és alkoholos élelmiszer, valamint tejtermék„D1” és „B” élelmiszer-utánzó modellanyag
minden vizes élelmiszer és alkoholos élelmiszer legfeljebb 20 %-os alkoholtartalommal„C” élelmiszer-utánzó modellanyag
minden vizes és savas élelmiszer és alkoholos élelmiszer legfeljebb 20 %-os alkoholtartalommal1. „C” élelmiszer-utánzó modellanyag; és
2. „B” élelmiszer-utánzó modellanyag

5. Általános eltérés az élelmiszer-utánzó modellanyagok kijelölésétől

Azokban az esetekben, amelyekben a követelmények több élelmiszer-utánzó modellanyaggal való vizsgálatot írnak elő, az élelmiszer-utánzó modellanyagoknak az ezen melléklet 2-4. pontjában szereplő kijelöléseitől eltérően egyetlen élelmiszer-utánzó modellanyag is elégséges akkor, ha általánosan elismert tudományos módszerekkel nyert bizonyítékok alapján kimutatható, hogy a szóban forgó élelmiszer-utánzó modellanyag az adott vizsgált anyag vagy tárgy tekintetében az alkalmazandó, az V. melléklet 2. és 3. fejezete szerint kiválasztott idő- és hőmérsékleti feltételek mellett a legkedvezőtlenebb élelmiszer-utánzó modellanyag.

Ilyen esetekben azon tudományos alapot, amelyre az eltérés épül, az e rendelet 16. cikkében megkövetelt dokumentációnak tartalmaznia kell.

IV. MELLÉKLET

Megfelelőségi nyilatkozat

A 15. cikkben említett írásbeli nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

(1) a megfelelőségi nyilatkozatot kiadó vállalkozó neve és címe;

(2) a műanyagokat vagy műanyag tárgyakat, a műanyagok és műanyag tárgyak előállításának köztes szakaszaiból származó termékeket vagy az ilyenek gyártására szolgáló anyagokat gyártó vagy importáló vállalkozó neve és címe;

(3) a műanyagok, műanyag tárgyak, a műanyagok és műanyag tárgyak előállításának köztes szakaszaiból származó termékek vagy az ilyenek gyártására szolgáló anyagok megnevezése;

(4) a nyilatkozat dátuma;

(5) annak megerősítése, hogy a műanyagok vagy műanyag tárgyak, az előállítás köztes szakaszából származó termékek vagy az anyagok megfelelnek az ebben a rendeletben és az 1935/2004/EK rendelet 3. cikkében, 11. cikkének (5) bekezdésében, valamint 15. és 17. cikkében szereplő követelményeknek;

(6) a felhasznált olyan anyagokra, illetve azok bomlástermékeire vonatkozó információk, amelyekkel kapcsolatban a rendelet I. és II. melléklete korlátozásokat és/vagy előírásokat állapít meg, hogy az ellátási lánc következő gazdasági szereplői biztosítani tudják a rendeletnek való megfelelést. A köztes szakaszokban ennek az információnak tartalmaznia kell a köztes anyagban lévő azon anyagok azonosítását és mennyiségét, - amelyek a II. mellékletben szereplő korlátozások hatálya alá tartoznak; vagy - amelyek genotoxicitását nem zárták ki, és amelyek e köztes anyagnak valamely gyártási szakaszban történő szándékos felhasználásából származnak, és amelyek olyan mennyiségben lehetnek jelen, hogy a végtermékből való kioldódás várhatóan meghaladja a 0,00015 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó modellanyag határértéket;

(7) az élelmiszerekben való felhasználásuk tekintetében korlátozás alá eső anyagokról szóló, kísérleti adatok vagy elméleti számítás alapján kapott, megfelelő információk az ezen anyagok specifikus kioldódásáról, valamint adott esetben a 2008/60/EK, a 95/45/EK és a 2008/84/EK irányelv szerinti tisztasági kritériumokról, annak érdekében, hogy ezen műanyagok vagy műanyag tárgyak felhasználói eleget tudjanak tenni az alkalmazandó európai uniós rendelkezéseknek, illetve ezek hiányában az élelmiszerekre alkalmazandó nemzeti rendelkezéseknek;

(8) a műanyagok vagy műanyag tárgyak használati előírásai, mint például: i. azok az élelmiszertípusok, amelyekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe fognak kerülni; ii. élelmiszerekkel érintkezésben lévő műanyagokra vagy műanyag tárgyakra vonatkozó kezelési és tárolási idő és hőmérséklet; iii. a 17. és 18. cikkel összhangban megállapított megfelelés alapján az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő felszín és a térfogat legmagasabb aránya, vagy ezzel egyenértékű információ;

(9) ha többrétegű műanyagban vagy tárgyban funkcionális záróréteg van, annak megerősítése, hogy a műanyag vagy műanyag tárgy megfelel az e rendelet 13. cikke (2), (3) és (4) bekezdésében vagy 14. cikke (2) és (3) bekezdésében szereplő előírásoknak.

V. MELLÉKLET

A MEGFELELÉS VIZSGÁLATA

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokból és műanyag tárgyakból való kioldódás megfelelőségének vizsgálatára a következő általános szabályok vonatkoznak.

1. FEJEZET

Az élelmiszerekkel már érintkezésbe került anyagok és tárgyak specifikus kioldódásának vizsgálata

1.1. A minta előkészítése

Az anyagot vagy tárgyat a csomagolás címkéjén jelzett módon, illetve utasítások hiányában a csomagolt élelmiszer szempontjából megfelelő körülmények között kell tárolni. Az élelmiszernek az anyaggal vagy a tárggyal való érintkezését meg kell szüntetni a lejárat dátuma előtt, illetve bármely olyan dátum előtt, amelyet a gyártó a termék minőségének vagy biztonságosságának biztosítása érdekében a felhasználás határidejeként jelölt meg.

1.2. Vizsgálati körülmények

Az élelmiszert - amennyiben a csomagolásában kell megfőzni - a csomagoláson feltüntetett elkészítési útmutató szerint kell kezelni. Az élelmiszer nem fogyasztásra szánt részeit el kell távolítani és ki kell dobni. A fennmaradó részt homogenizálni kell, majd el kell rajta végezni a kioldódás tekintetében szükséges elemzést. Az analitikai eredményeket minden esetben az élelmiszernek az elfogyasztásra szánt, az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyaggal érintkező tömege alapján kell megadni.

1.3. A kioldódott anyagok elemzése

A specifikus kioldódás elemzését az élelmiszerben a 882/2004/EK rendelet 11. cikke követelményeinek megfelelő analitikai módszerrel kell elvégezni.

1.4. Egyéb forrásokból származó anyagok tekintetbe vétele

Azokban az esetekben, amelyekben az élelmiszermintához kapcsolódó bizonyítékok igazolják, hogy valamilyen anyag részben vagy egészében egy vagy több, a vizsgálat tárgyát képző anyagtól vagy tárgytól eltérő forrásból származik, a vizsgálati eredményeket a specifikus kioldódási határértékkel való összevetésük előtt korrigálni kell az adott anyagnak az egy vagy több más forrásból eredő mennyiségeivel.

2. FEJEZET

Az olyan anyagok és tárgyak specifikus kioldódásának vizsgálata, amelyek még nem kerültek érintkezésbe élelmiszerekkel

2.1. A vizsgálati módszer

Az élelmiszerekbe történő kioldódásra vonatkozó határértékeknek való megfelelés ellenőrzését a tényleges használat alkalmával várható legszélsőségesebb időtartambeli és hőmérsékleti feltételek mellett, az 1.4., 2.1.1., 2.1.6. és 2.1.7. pontban foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.

Az élelmiszer-utánzó modellanyagokba történő kioldódásra vonatkozó határértékeknek való megfelelés ellenőrzését szokványos kioldódási vizsgálatokkal, a 2.1.1-2.1.7. pontban előírt szabályok szerint kell elvégezni.

2.1.1. A minta előkészítése

Az anyagot vagy tárgyat a mellékelt utasításokban leírt módon vagy a megfelelőségi nyilatkozatban megadott rendelkezések szerint kell kezelni.

A kioldódás meghatározását az anyagon vagy a tárgyon kell elvégezni, ha ez nem valósítható meg, akkor az anyagból vagy tárgyból vett mintán, vagy az anyag vagy a tárgy reprezentatív mintáján. Mindegyik élelmiszer-utánzó modellanyag vagy élelmiszertípus esetében új vizsgálati mintát kell használni. A mintának kizárólag azok a részei hozhatók érintkezésbe az élelmiszer-utánzó modellanyaggal vagy az élelmiszerrel, amelynek rendeltetése, hogy tényleges felhasználása során érintkezésbe kerüljön az élelmiszerrel.

2.1.2. Az élelmiszer-utánzó modellanyag kiválasztása

A valamennyi élelmiszertípussal rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak vizsgálatát az "A", "B" és "D2" élelmiszer-utánzó modellanyaggal kell elvégezni. Ha azonban nincsenek jelen olyan anyagok, amelyek esetében előfordulhat, hogy reakcióba lépnek a savas élelmiszer-utánzó modellanyaggal vagy élelmiszerrel, a "B" élelmiszer-utánzó modellanyaggal történő vizsgálat kihagyható.

A rendeltetésszerűen csak bizonyos élelmiszertípusokkal érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak vizsgálatát a III. mellékletben szereplő élelmiszertípusokhoz megadott élelmiszer-utánzó modellanyagokkal kell elvégezni.

2.1.3. Az érintkezés feltételei élelmiszer-utánzó modellanyagok használata esetén

A mintát olyan módon kell érintkezésbe hozni az élelmiszer-utánzó modellanyaggal, amely az 1. táblázatban szereplő érintkezési idő és a 2. táblázat szerinti érintkezési hőmérséklet tekintetében a várható legkedvezőtlenebb felhasználási körülményeknek felel meg.

Az 1. és a 2. táblázatban rögzített feltételektől eltérően a következő szabályok alkalmazandók:

i. Ha megállapítható, hogy az 1. és 2. táblázatban megadott vizsgálati körülmények kombinációjával elvégzett vizsgálat az anyagban olyan fizikai vagy más elváltozásokat okoz, amelyek az adott anyag vagy tárgy várható legkedvezőtlenebb felhasználási körülményei között nem fordulnak elő, akkor a kioldódási vizsgálatot olyan, a várható legkedvezőtlenebb felhasználási körülmények között kell elvégezni, amelyek során ezek a fizikai vagy egyéb elváltozások nem következnek be;

ii. ha az anyagot vagy tárgyat az élelmiszer-feldolgozó berendezésben - akár az élelmiszer-csomagolásnak, akár magának az élelmiszer-feldolgozó berendezésnek a részeként - való rendeltetésszerű használata során időtartam és hőmérséklet szempontjából kizárólag pontosan szabályozott hatások érik, akkor a vizsgálatot el lehet végezni az adott élelmiszernek az adott berendezéssel való feldolgozása során várhatóan előforduló legkedvezőtlenebb érintkezési körülmények alkalmazásával;

iii. a kizárólag "forró töltéses" (hot-fill) feltételek melletti alkalmazásra szánt anyagok és tárgyak estében csak egy 2 órás, 70 °C-on történő vizsgálatot kell elvégezni. A legfeljebb szobahőmérsékleten való tárolásra is szánt anyagok és tárgyak esetében azonban a tárolás időtartamának függvényében alkalmazandók az e szakasz 1. és 2. táblázatában vagy az e fejezet 2.1.4. szakaszában rögzített vizsgálati körülmények is.

iv. ha az olyan élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyag vagy műanyag tárgy, amelynek megfelelőségét ellenőrizni kell, élelmiszer-feldolgozó berendezésként vagy eszközként vagy annak részeként kerül végső felhasználásra, a kioldódási vizsgálatok elvégezhetők a teljes berendezés vagy eszköz vagy annak egy része által előállított vagy feldolgozott élelmiszerbe vagy élelmiszer-utánzó modellanyagba történő specifikus kioldódás meghatározásával, az alábbi feltételek mellett: - az élelmiszert vagy az élelmiszer-utánzó modellanyagot a vizsgálat során a berendezésnek vagy annak egy részének a használati utasítás szerinti működtetésekor megvalósítható előrelátható legkedvezőtlenebb körülmények között dolgozza fel, és - a tárolásra használt részekből - például az élelmiszer feldolgozása során a berendezés részét képező tartályokból, tárolókból, kapszulákból vagy párnákból - történő kioldódást a használatukra jellemző körülmények alkalmazásával kell meghatározni, kivéve, ha a teljes vizsgált berendezésre vagy eszközre alkalmazott vizsgálati körülmények a részek használatára nézve is reprezentatívak. Amennyiben a kioldódási vizsgálatot a fenti körülmények között végzik, és az alkotóelemeknek a berendezés vagy eszköz egészéből történő átvitele nem haladja meg a kioldódási határértékeket, akkor az élelmiszer-feldolgozó berendezés vagy eszköz műanyag részeit úgy kell tekinteni, mint amelyek megfelelnek a 11. cikk (1) bekezdésének. A tárolásra vagy töltésre használt részek - például tartályok, tárolók, kapszulák vagy párnák - vizsgálatát a felhasználásukra jellemző körülmények között kell elvégezni, és annak ki kell terjednie az e részekben található élelmiszer várható tárolási körülményeire is. A 16. cikkben említett igazoló dokumentációban egyértelműen dokumentálni kell a teljes élelmiszer-feldolgozó és/vagy élelmiszer-előállító berendezés vagy eszköz, illetve annak részei vizsgálatát. Igazolni kell, hogy a vizsgálat az előrelátható használat tekintetében reprezentatív volt, és meg kell jelölni, hogy mely anyagokra vonatkozóan végeztek kioldódási vizsgálatot, valamint meg kell adni az összes vizsgálati eredményt. Az egyes műanyag alkatrészek gyártójának biztosítania kell, hogy ne következzen be kioldódás olyan anyagok esetében, amelyekre vonatkozóan a rendelet előírja, hogy kioldódásuk nem lehet kimutatható a 11. cikk (4) bekezdésével összhangban a specifikus kimutatási határétékeken. A rendeletnek megfelelően a végső berendezésnek vagy eszköznek, illetve annak egy részének a gyártója számára rendelkezésre bocsátott megfelelőségi dokumentációban fel kell sorolni mindazokat az anyagokat, amelyekre kioldódási határértékek vonatkoznak, de amelyek esetében ezen határértékek esetleges meghaladására kerülhet sor az adott szállított rész vagy anyag várható használata során. Amennyiben az eredmény nem felel meg a rendeletnek, igazoló dokumentumok vagy analitikai vizsgálatok útján meg kell állapítani, hogy a meg nem felelés forrása a rendelet hatálya alá tartozó műanyag alkatrész-e vagy a rendelet hatálya alá nem tartozó más anyagból készült rész. Az 1935/2004/EU rendelet 3. cikkének sérelme nélkül a rendelet be nem tartása csak akkor állapítható meg, ha a kioldódás műanyag részből származik.

Ha a rendeltetésszerű használat várható legkedvezőtlenebb felhasználási körülményeit reprezentáló vizsgálati körülmények a "D2" élelmiszer-utánzó modellanyaggal technikailag nem valósíthatók meg, akkor a kioldódási vizsgálathoz 95 %-os etil-alkoholt és izooktánt kell használni. Ha a rendeltetésszerű használat során várható legkedvezőtlenebb körülmények között a hőmérséklet túllépi a 100 °C-ot, akkor az "E" élelmiszer-utánzó modellanyag használatával el kell végezni egy további kioldódási vizsgálatot. Az e rendeletnek való megfelelés megállapításához a legmagasabb specifikus kioldódáshoz vezető vizsgálat eredményeit kell alkalmazni.

1. táblázat

A vizsgálati idő megválasztása

Érintkezési idő a várható legkedvezőtlenebb felhasználási körülmények közöttA vizsgálathoz kiválasztandó időtartam
t ≤ 5 perc5 min
5 perc < t ≤ 0,5 óra0,5 óra
0,5 óra < t ≤ 1 óra1 óra
1 óra < t ≤ 2 óra2 óra
2 óra < t ≤ 6 óra6 óra
6 óra < t ≤ 24 óra24 óra
1 nap < t ≤ 3 nap3 nap
3 nap < t ≤ 30 nap10 nap
Több mint 30 napLásd a különleges körülményeket

2. táblázat

A vizsgálati hőmérséklet megválasztása

Legkedvezőtlenebb várható érintkezési hőmérsékletA vizsgálathoz kiválasztandó érintkezési hőmérséklet
T ≤ 5 °C5 °C
5 °C < T ≤ 20 °C20 °C
20 °C < T ≤ 40 °C40 °C
40 °C < T ≤ 70 °C70 °C
70 °C < T ≤ 100 °C100 °C vagy reflux hőmérséklet
100 °C < T ≤ 121 °C121 °C (*1)
121 °C < T ≤ 130 °C130 °C (*1)
130 °C < T ≤ 150 °C150 °C (*1)
150 °C < T < 175 °C175 °C (*1)
175 °C < T < 200 °C200 °C (*1)
T > 200 °C225 °C (*1)
(*1)
Ez a hőmérséklet csak a „D2” és az „E” élelmiszer-utánzó modellanyag esetében használandó. A nyomás alatt hevített készítmények esetében elvégezhető a nyomás alatti kioldódás megfelelő hőmérsékleten végrehajtott vizsgálata. Az „A”, „B”, „C” vagy „D1” élelmiszer-utánzó modellanyagok esetében a vizsgálat a 100 °C hőmérsékleten vagy a reflux hőmérsékleten végzett, az 1. táblázatban szereplő körülményeknek megfelelően kiválasztott idő négyszeres tartamáig tartó vizsgálattal helyettesíthető.

2.1.4. A 30 napot meghaladó, legfeljebb szobahőmérséklet melletti érintkezési időkre vonatkozó speciális körülmények

A 30 napot meghaladó (hosszabb távú), legfeljebb szobahőmérséklet melletti érintkezési idő esetében a mintát megemelt hőmérsékleten végzett, gyorsított vizsgálati körülményeknek kell alávetni, legfeljebb 10 napon keresztül és 60 °C hőmérsékleten ( 7 ).

a) A 10 napon keresztül 20 °C hőmérsékleten végzett vizsgálatnak a fagyasztott állapot szerinti valamennyi tárolási időre ki kell terjednie. Ez a vizsgálat tartalmazhat fagyasztási és kiolvasztási eljárásokat is akkor, ha a címkézés vagy egyéb utasítások biztosítják, hogy az anyag vagy tárgy várható rendeltetésszerű használata során a hőmérsékleti körülmények nem lépik túl a 20 °C-ot, és a - 15 °C feletti teljes időtartam összesen 1 napnál nem hosszabb.

b) A 10 napon keresztül 40 °C hőmérsékleten végzett vizsgálat lefed minden olyan időtartamot, amelyen át hűtött és fagyasztott állapotban való tárolás történik, beleértve a "forró töltéses" (hot-fill) körülményeket és/vagy a 70 °C ≤ T ≤ 100 °C hőmérsékletre, legfeljebb t = 120/2^((T-70)/10) perc időtartamra való hevítést is.

c) A 10 napon keresztül 50 °C hőmérsékleten végzett vizsgálat lefed minden olyan 6 hónaposnál nem hosszabb szobahőmérsékleten való tárolást, beleértve azokba a "forró töltéses" (hot-fill) körülményeket és/vagy a 70 °C ≤ T ≤ 100 °C hőmérsékletre, legfeljebb t = 120/2^((T-70)/10) perc időtartamra való hevítést is.

d) A 10 napon keresztül 60 °C hőmérsékleten végzett vizsgálat a 6 hónaposnál hosszabb, legfeljebb szobahőmérsékleten való tárolást fedi le, beleértve abba a "forró töltéses" (hot-fill) körülményeket és/vagy a 70 °C ≤ T ≤ 100 °C hőmérsékletre, legfeljebb t = 120/2^((T-70)/10) perc időtartamra való hevítést is.

e) A szobahőmérsékleten való tárolás esetén a vizsgálati feltételek 40 °C-os hőmérsékletre és 10 napra csökkenthetők, ha tudományos bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a polimerben lévő adott anyag kioldódása az ilyen vizsgálati körülmények között egyensúlyi állapotot ért el.

f) Ha a rendeltetésszerű használat során várható legkedvezőtlenebb körülményeket az a)-e) pontban rögzített vizsgálati feltételek nem fedik le, akkor a vizsgálati időtartamnak és a hőmérsékleti feltételeknek a következő képleten kell alapulniuk: t2 = t1 * Exp (9627 * (1/T2 - 1/T1)) t1 : érintkezési idő t2 : vizsgálati idő T1 : az érintkezési hőmérséklet kelvinben. Szobahőmérsékleten történő tárolás esetében ennek értéke 298 K (25 °C). Hűtés esetén értéke 278 K (5 °C). Fagyasztás esetén értéke 258 K (- 15 °C). T2 : a vizsgálati hőmérséklet kelvinben.

2.1.5. Az érintkezési idők és hőmérsékletek kombinációira vonatkozó speciális feltételek

Ha valamely anyag vagy tárgy az érintkezési idők és hőmérsékletek különböző kombinációival történő alkalmazásra szolgál, a vizsgálatot feltétlenül a tudományos bizonyítékok alapján a legkedvezőtlenebbnek tartott körülményekre kell korlátozni.

Ha az anyag vagy a tárgy két vagy több időtartam és hőmérséklet egymást követő kombinációjával történő alkalmazás során kerül rendeltetésszerű érintkezésbe az élelmiszerrel, a kioldódási vizsgálatot úgy kell elvégezni, hogy a vizsgálati mintát - az élelmiszer-utánzó modellanyagból mindig azonos mennyiséget felhasználva - a várható legkedvezőtlenebb körülmények mindegyikének egymás után alá kell vetni.

2.1.6. Többször használatos anyagok és tárgyak

Ha az anyag vagy a tárgy a használat során ismételt érintkezésbe kerül élelmiszerekkel, a kioldódási vizsgálato(ka)t háromszor kell elvégezni ugyanazzal a mintával, minden esetben az élelmiszer-utánzó modellanyag egy másik adagját használva. A második vizsgálatban a specifikus kioldódás nem haladhatja meg az első vizsgálatban megfigyelt szintet, a harmadik vizsgálatban pedig a második vizsgálatban megfigyelt szintet.

Az anyag vagy tárgy összkioldódási határértéknek való megfelelőségét a harmadik vizsgálatban megállapított kioldódási szint és az anyagnak vagy tárgynak az első kioldódási vizsgálattól a harmadik kioldódási vizsgálatig megfigyelt stabilitása alapján kell ellenőrizni. Az anyag stabilitása elégtelennek tekintendő, ha a három kioldódási vizsgálat bármelyikében a kimutatási szint feletti kioldódás figyelhető meg, és a kioldódás mértékében az első vizsgálattól a harmadik vizsgálattal bezárólag emelkedés tapasztalható. Elégtelen stabilitás esetén nem állapítható meg az anyag megfelelősége, még abban az esetben sem, ha a specifikus kioldódási határértéket a három vizsgálat egyikében sem lépik túl.

Ha azonban meggyőző tudományos bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a kioldódás mértéke a második és a harmadik vizsgálat során csökken, valamint a kioldódási határértékeket már az első vizsgálatban sem haladja meg, további vizsgálat nem szükséges.

A fenti szabályoktól függetlenül egy anyag vagy tárgy soha nem tekinthető e rendeletnek megfelelőnek, ha az első vizsgálat során olyan anyagot mutatnak ki, amely a 11. cikk (4) bekezdése értelmében nem oldódhat ki vagy nem szabadulhat fel kimutatható mennyiségben.

2.1.7. A kioldódott anyagok elemzése

Az előírt érintkezési idő elteltével az élelmiszerben vagy élelmiszer-utánzó modellanyagban a specifikus kioldódás elemzését a 882/2004/EK rendelet 11. cikke követelményeinek megfelelő analitikai módszerrel kell elvégezni.

2.1.8. A megfelelőség ellenőrzése az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felszínnek a maradéktartalomhoz való viszonyításával (MMF)

Az élelmiszer-utánzó modellanyagban vagy az élelmiszerben instabil anyagok esetében, illetve amelyekre vonatkozóan nem áll rendelkezésre megfelelő analitikai módszer, az I. melléklet azt írja elő, hogy a megfelelőség ellenőrzését a 6 dm2 érintkezési felületre vetített maradéktartalom vizsgálatával kell elvégezni. Az 500 ml és 10 l közötti anyagok és tárgyak esetében a valós érintkezési felszínt kell figyelembe venni. Az 500 ml-t el nem érő, illetve a 10 l-t meghaladó mennyiségű anyagok és tárgyak esetében, valamint az olyan tárgyak esetében, amelyek vonatkozásában a valós érintkezési felület kiszámítása nem valósítható meg, az élelmiszer 1 kilogrammjára a feltételezés szerint 6 dm2/kg érintkezési felület jut.

2.2. Szűréses megközelítések

A következő megközelítések bármelyike felhasználható annak kiszűréséhez, hogy az anyag vagy tárgy megfelel-e a kioldódási határértékeknek, amennyiben az adott megközelítés legalább olyan szigorúnak minősül, mint a 2.1. szakaszban ismertetett vizsgálati módszer.

2.2.1. A specifikus kioldódási határértéknek az összkioldódási határértékkel való helyettesítése

A nem illékony anyagok specifikus kioldódási határértékének szűrése megvalósítható az összkioldódási határérték olyan vizsgálati körülmények között való meghatározásával, amelyek legalább olyan szigorúak, mint a specifikus kioldódási határérték meghatározásánál vett körülmények.

2.2.2. Maradéktartalom

A specifikus kioldódási határértékre való szűréshez az anyag vagy a tárgy maradványanyag-tartalma alapján - teljes kioldódást feltételezve - kiszámítható a kioldódási potenciál.

2.2.3. A kioldódás modellezése

A specifikus kioldódási határértékre való szűréshez a kioldódási potenciál az anyag vagy a tárgy maradékanyag-tartalma alapján számítható ki, olyan általánosan elismert tudományos bizonyítékokon alapuló diffúziós modellek alkalmazásával, amelyek összeállításukból adódóan soha nem vezethetnek a valós kioldódás alulbecsléséhez.

2.2.4. Élelmiszer-utánzó modellanyagokat helyettesítő anyagok

A specifikus kioldódás szűréséhez az élelmiszer-utánzó modellanyagok helyettesítő anyaggal válthatók ki, ha tudományosan bizonyított, hogy az élelmiszer-utánzó modellanyagot helyettesítő anyag által okozott kioldódás legalább olyan kedvezőtlen, mint ami a 2.1.2. szakaszban kijelölt élelmiszer-utánzó modellanyagok esetében.

2.2.5. Az érintkezési idők és hőmérsékletek kombinációira vonatkozó egyetlen teszt

Ha az anyag vagy a tárgy két vagy több időtartam-hőmérséklet kombináció egymást követő alkalmazása során kerül rendeltetésszerű érintkezésbe az élelmiszerrel, akkor a 2.1.4. szakasz f) pontjában leírtak szerinti egyenlet alkalmazásával meghatározható egyetlen, a 2.1.3. és/vagy a 2.1.4. szakaszban szereplő legmagasabb érintkezésvizsgálati hőmérsékleten alapuló kioldódási érintkezési vizsgálati időtartam. Azt az indoklást, amely bizonyítja, hogy az eredményként kapott egyetlen teszt legalább annyira kedvezőtlen, mint az időtartam-hőmérséklet kombinációk együttese, a 16. cikkben előírt igazoló dokumentációban dokumentálni kell.

3. FEJEZET

Az összkioldódás vizsgálata

Az összkioldódás vizsgálatát az ebben a fejezetben előírt szabványosított vizsgálati körülmények között kell végrehajtani.

3.1. Szabványosított vizsgálati körülmények

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen, a 3. táblázat 3. oszlopában megadott körülmények mellett érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak összkioldódási határértékének vizsgálatát a 2. oszlopban meghatározott idő alatt és hőmérsékleten kell végrehajtani. Az OM5 számú vizsgálat esetében a vizsgálat időtartama 100 °C hőmérsékleten ("D2" élelmiszer-utánzó modellanyaggal) vagy reflux hőmérsékleten ("A", "B", "C", "D1" élelmiszer-utánzó modellanyaggal) 2 óra, illetve 121 °C hőmérsékleten 1 óra.

Ha megállapítható, hogy a 3. táblázatban megadott érintkezési körülmények között elvégzett vizsgálat a vizsgált anyagban olyan fizikai vagy más elváltozásokat okoz, amelyek a vizsgált anyag vagy tárgy várható legkedvezőtlenebb felhasználási körülményei között nem fordulnak elő, akkor a kioldódási vizsgálatot az ilyen fizikai vagy egyéb elváltozásokkal nem járó, várható legkedvezőtlenebb felhasználási körülmények között kell elvégezni.

3 táblázat.

Az összkioldódási vizsgálat szabványosított körülményei

1. oszlop2. oszlop3. oszlop
Vizsgálat számaVizsgálandó érintkezési idő napban [n] vagy órában [ó] [°C] érintkezési hőmérsékletenAz élelmiszerekkel való rendeltetésszerű érintkezés körülményei
OM030 perc 40 °C-onAz élelmiszerrel hideg vagy szobahőmérsékleten és rövid ideig (≤ 30 percig) történő érintkezés.
OM110 n 20 °C-onAz élelmiszerekkel bármilyen módon történő érintkezés fagyasztott vagy hűtött állapotban.
OM210 n 40 °C-onBármely hosszabb távú, szobahőmérsékletnél nem melegebb körülmények között való tárolás, ideértve a forró töltéses (hot-fill) körülmények közötti csomagolás és/vagy a 70 °C ≤ T ≤ 100 °C hőmérsékletre, legfeljebb t = 120/2^((T-70)/10) perc időtartamra való hevítés eseteit is.
OM32 ó 70 °C-onAz élelmiszerekkel való érintkezés valamennyi olyan állapota, amely forró töltéses (hot-fill) körülmények közötti csomagolást és/vagy a 70 °C ≤ T ≤ 100 °C hőmérsékletre, legfeljebb t = 120/2^((T-70)/10) perc időtartamra való hevítést foglal magába, amelyet nem követ hosszú távú, szobahőmérsékleten vagy hűtött állapotban való tárolás.
OM41 ó 100 °C-on vagy reflux hőmérsékletenMagas hőmérsékletű alkalmazások valamennyi típusú élelmiszer vonatkozásában, legfeljebb 100 °C hőmérsékleten.
OM52 ó 100 °C-on vagy reflux hőmérsékleten, vagy helyette 1 ó 121 °C-onMagas hőmérsékletű alkalmazások legfeljebb 121 °C-ig.
OM64 ó 100 °C-on vagy reflux hőmérsékletenAz élelmiszerekkel való érintkezés valamennyi olyan állapota, amely 40 °C-osnál magasabb hőmérséklettel jár együtt, olyan élelmiszerek esetében, amelyekhez a III. melléklet 4. pontja az A, a B, a C vagy a D1 utánzó modellanyagot jelöli ki.
OM72 ó 175 °C-onMagas hőmérsékletű alkalmazások zsíros élelmiszerek esetében, az OM5 körülményeinél meghatározott értékeket meghaladó körülmények mellett.

Az OM7 számú vizsgálat magában foglalja az élelmiszerekkel való érintkezésnek az OM0, OM1, OM2, OM3, OM4 és OM5 számú vizsgálat vonatkozásában ismertetett körülményeit is. Ez a vizsgálat alkalmazza a legkedvezőtlenebb körülményeket a nem poliolefinekkel érintkezésbe kerülő zsíros élelmiszer-utánzó modellanyagok esetében. Ha az OM7 számú vizsgálatnak a D2 élelmiszer-utánzó modellanyaggal történő végrehajtása technikailag nem megvalósítható, a vizsgálat a 3.2. pontban ismertetett módon helyettesíthető.

Az OM6 számú vizsgálat magában foglalja az élelmiszerekkel való érintkezésnek az OM0, OM1, OM2, OM3, OM4 és OM5 számú vizsgálat vonatkozásában ismertetett körülményeit is. Ez a vizsgálat alkalmazza a legkedvezőtlenebb körülményeket a nem poliolefinekkel érintkezésbe kerülő A, B és C élelmiszer-utánzó modellanyagok esetében.

Az OM5 számú vizsgálat magában foglalja az élelmiszerekkel való érintkezésnek az OM0, OM1, OM2, OM3 és OM4 számú vizsgálat vonatkozásában ismertetett körülményeit is. Ez a vizsgálat alkalmazza a legkedvezőtlenebb körülményeket bármely, nem poliolefinekkel érintkezésbe kerülő élelmiszer-utánzó modellanyag esetében.

Az OM2 számú vizsgálat magában foglalja az élelmiszerekkel való érintkezésnek az OM0, OM1 és OM3 számú vizsgálat vonatkozásában ismertetett körülményeit is.

3.2. A "D2" élelmiszer-utánzó modellanyaggal végzett vizsgálatokat helyettesítő összkioldódási vizsgálatok

Ha az OM0-OM6 vizsgálatok közül egy vagy több a D2 élelmiszer-utánzó modellanyaggal technikailag nem valósítható meg, akkor a kioldódási vizsgálathoz 95 %-os etil-alkoholt és izooktánt kell használni. Azokban az esetekben, amelyekben a rendeltetésszerű használat során várható legkedvezőtlenebb körülmények túllépik a 100 °C-os hőmérsékletet, az E élelmiszer-utánzó modellanyag használatával el kell végezni egy további vizsgálatot is. A rendeletnek való megfelelés megállapításához a legmagasabb összkioldódáshoz vezető vizsgálatot kell alkalmazni.

Ha az OM7 számú vizsgálatnak a D2 élelmiszer-utánzó modellanyaggal való végrehajtása technikailag nem megvalósítható, akkor helyettesítő vizsgálatként - a vizsgált anyag vagy tárgy rendeltetésszerű és előrelátható használata alapján - az OM8 vagy az OM9 vizsgálat közül a megfelelőbb vizsgálatot kell kiválasztani. Ezt követően kioldódási vizsgálatot kell végezni a kiválasztott vizsgálathoz meghatározott két vizsgálati körülmény között, minden vizsgálati körülmény esetében új vizsgálati mintát használva. A rendeletnek való megfelelés megállapításához a magasabb összkioldódáshoz vezető vizsgálati körülményeket kell alkalmazni.

Vizsgálat számaVizsgálati körülményekAz élelmiszerekkel való rendeltetésszerű érintkezés körülményeiAz élelmiszerekkel való rendeltetésszerű érintkezésnek az alábbi vizsgálatoknál ismertetett körülményeit foglalja magában
OM8„E” élelmiszer-utánzó modellanyag 2 órán keresztül, 175 °C-on és „D2” élelmiszer-utánzó modellanyag 2 órán keresztül, 100 °C-onKizárólag magas hőmérsékletű alkalmazásokOM1, OM3, OM4, OM5 és OM6
OM9„E” élelmiszer-utánzó modellanyag 2 órán keresztül, 175 °C-on és „D2” élelmiszer-utánzó modellanyag 10 napon keresztül, 40 °C-onMagas hőmérsékletű alkalmazások, ideértve a szobahőmérsékleten való hosszú távú tárolástOM1, OM2, OM3, OM4, OM5 és OM6

3.3. A szabályok betartásának ellenőrzése

3.3.1. Egyszer használatos tárgyak és anyagok

Az előírt érintkezési idő elteltével a megfelelőséget az élelmiszer-utánzó modellanyagban az összkioldódást a 882/2004/EK rendelet 11. cikke követelményeinek megfelelő analitikai módszerrel elemezve kell ellenőrizni.

3.3.2. Többször használatos tárgyak és anyagok

Az alkalmazandó összkioldódási vizsgálatot háromszor kell elvégezni ugyanazzal a mintával, minden esetben az élelmiszer-utánzó modellanyag egy másik adagját használva. A kioldódás meghatározását az élelmiszerben az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) 34. cikke követelményeinek megfelelő analitikai módszerrel kell elvégezni. Az összkioldódásnak a második vizsgálatban kisebbnek kell lennie, mint az elsőben, a harmadik vizsgálatban pedig kisebbnek, mint a másodikban. Az összkioldódási határértéknek való megfelelőséget a harmadik vizsgálatban kapott összkioldódási érték alapján kell ellenőrizni.

Ha egyazon minta három alkalommal való vizsgálata technikailag nem valósítható meg, mint például növényi olajban történő vizsgálat esetén, akkor az összkioldódási vizsgálat elvégezhető különálló mintákon, az alkalmazandó vizsgálati érintkezési idő egyszeresén, kétszeresén, illetve háromszorosán át tartó három különféle időtartam alatt. Az összkioldódás megfelelőjének a harmadik és a második vizsgálat eredménye közötti különbséget kell tekinteni. A megfelelőséget e különbség alapján kell ellenőrizni, és a különbség nem lépheti túl az összkioldódási határértéket. Ezenkívül a második és az első vizsgálati eredmény közötti különbségnek kisebbnek kell lennie az első vizsgálati eredménynél, a harmadik és a második vizsgálati eredmény közötti különbségnek pedig kisebbnek kell lennie a második és az első vizsgálati eredmény közötti különbségnél.

Az első bekezdéstől eltérően, ha tudományos bizonyíték alapján megállapítható, hogy a vizsgált anyag vagy tárgy esetében az összkioldódás mértéke a második és a harmadik vizsgálat során csökken, valamint az összkioldódási határértéket az első vizsgálatban nem haladja meg, az első vizsgálat önmagában is elégséges.

3.4. Szűréses megközelítések

A következő megközelítések bármelyike felhasználható annak kiszűréséhez, hogy az anyag vagy tárgy megfelel-e a kioldódási határértékeknek, amennyiben az adott megközelítés legalább olyan szigorúnak minősül, mint a 3.1. és a 3.2. szakaszban ismertetett vizsgálati módszer.

3.4.1. Maradéktartalom

Az összkioldódási határértékre való szűréshez a kioldódási potenciál a kioldódható anyagoknak az anyag vagy a tárgy teljes extrakciójával meghatározott maradéktartalma alapján számítható ki.

3.4.2. Élelmiszer-utánzó modellanyagokat helyettesítő anyagok

Az összkioldódás szűréséhez az élelmiszer-utánzó modellanyagok kiválthatók, ha tudományosan bizonyított, hogy az élelmiszer-utánzó modellanyagot helyettesítő anyag által okozott kioldódás legalább olyan kedvezőtlen, mint a III. mellékletben kijelölt élelmiszer-utánzó modellanyagok esetében.

4. FEJEZET

A kioldódási vizsgálat eredményeinek a kioldódási határértékekkel való összehasonlításakor alkalmazott korrekciós tényezők

4.1. A 20 %-nál több zsírt tartalmazó élelmiszereknél a specifikus kioldódás korrekciója a zsírredukciós faktorral (FRF):

Azon lipofil anyagok esetében, amelyekkel kapcsolatban az I. melléklet 7. oszlopában az szerepel, hogy az FRF alkalmazandó, a specifikus kioldódási határérték az FRF-fel korrigálható. Az FRF meghatározása a következő képlet szerint történik: FRF = (g zsír az élelmiszerben/kg élelmiszer)/200 = (% zsír × 5)/100.

A zsírredukciós faktort a következő szabályok szerint kell alkalmazni:

A kioldódási határértékekkel való összehasonlításuk előtt a kioldódási vizsgálat eredményeit el kell osztani az FRF-fel.

A zsírredukciós faktorral való korrekció nem alkalmazandó a következő esetekben:

a) ha a műanyag vagy műanyag tárgy a 2006/141/EK irányelv és a 2006/125/EK irányelv szerinti, csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő vagy rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyag és műanyag tárgy;

b) olyan műanyagok és műanyag tárgyak esetében, ahol például az alak vagy a használat miatt gyakorlatilag lehetetlen felbecsülni az ilyen anyag vagy tárgy felszíne és a vele érintkezésbe kerülő élelmiszer mennyisége közötti arányt, és a kioldódás kiszámítása a hagyományos 6 dm2/kg felszín/térfogat átváltási tényező segítségével történik.

Az élelmiszerbe vagy élelmiszer-utánzó modellanyagba való specifikus kioldódás mértéke nem lépheti túl a 60 mg/kg szintet a zsírredukciós faktor alkalmazása előtt.

"D2" vagy "E" élelmiszer-utánzó modellanyagban elvégzett vizsgálatok esetében, amikor a vizsgálati eredményeket a III. melléklet 2. táblázatában megállapított korrekciós tényező alkalmazásával korrigálják, a korrekció a zsírredukciós faktorral kombinálva - a két tényező összeszorzásával - is alkalmazható. A kombinált korrekciós tényező értéke legfeljebb 5 lehet, hacsak a III. melléklet 2. táblázatában megállapított korrekciós tényező nem nagyobb 5-nél.

VI. MELLÉKLET

Megfelelési táblázatok

2002/72/EK irányelvE rendelet
az 1. cikk (1) bekezdése1. cikk
az 1. cikk (2), (3) és (4) bekezdése2. cikk
1a. cikk3. cikk
a 3. cikk (1) bekezdése, a 4. cikk (1) bekezdése és az 5. cikk5. cikk
a 4. cikk (2) bekezdése, a 4a. cikk (1) és (4) bekezdése, a 4d. cikk, a II. melléklet 2. és 3. pontja és a III. melléklet 2. és 3. pontja6. cikk
a 4a. cikk (3) és (6) bekezdése7. cikk
a II. melléklet 4. pontja és a III. melléklet 4. pontja8. cikk
a 3. cikk (1) bekezdése és a 4. cikk (1) bekezdése9. cikk
6. cikk10. cikk
az 5a. cikk (1) bekezdése és az I. melléklet 8. pontja11. cikk
2. cikk12. cikk
7a. cikk13. cikk
a 9. cikk (1) és (2) bekezdése15. cikk
a 9. cikk (3) bekezdése16. cikk
a 7. cikk és az I. melléklet 5a. pontja17. cikk
8. cikk18. cikk
a II. melléklet 3. pontja és a III. melléklet 3. pontja19. cikk
I. melléklet, II. melléklet, IV. melléklet, IVa. melléklet, az V. melléklet B. része és a VI. mellékletI. melléklet
a II. melléklet 2. pontja, a III. melléklet 2. pontja és az V. melléklet A. részeII. melléklet
a 8. cikk (5) bekezdése és a VIa. mellékletIV. melléklet
I. mellékletV. melléklet

93/8/EGK irányelvE rendelet
1. cikk11. cikk
1. cikk12. cikk
1. cikk18. cikk
MellékletIII. melléklet
MellékletV. melléklet

97/48/EK irányelvEz a rendelet
MellékletIII. melléklet
MellékletV. melléklet

( 1 ) HL L 384., 2006.12.29., 75. o.

( 2 ) HL L 401., 2006.12.30., 1. o.

( 3 ) HL L 339., 2006.12.6., 16. o.

( 4 ) HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

( 5 ) HL L 372., 1985.12.31., 14. o.

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

( 7 ) A gyorsított vizsgálati körülmények között vizsgált mintának a valós használati feltételekhez viszonyítva nem szabad semmilyen fizikai vagy más elváltozáson átmennie, ideértve az anyag fázisátmenetét is.

( 8 ) z Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet)(HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0010 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0010&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R0010-20230831 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R0010-20230831&locale=hu

Tartalomjegyzék