32006L0140[1]

A Bizottság 2006/140/EK irányelve ( 2006. december 20. ) a szulfuril-fluorid hatóanyagként való felvétele tekintetében a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2006/140/EK IRÁNYELVE

(2006. december 20.)

a szulfuril-fluorid hatóanyagként való felvétele tekintetében a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról, valamint az 1896/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2032/2003/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., IA., illetőleg IB. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. Ez a jegyzék tartalmazza a szulfuril-fluoridot.

(2) A 2032/2003/EK rendelet értelmében, a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a szulfuril-fluorid értékelése a 98/8/EK irányelv V. melléklete szerinti 8. terméktípusban: faanyagvédő szerként történő felhasználás vonatkozásában.

(3) A 2032/2003/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében referens tagállamként Svédország működött közre. Svédország a rendelet 10. cikke (5) és (7) bekezdésének megfelelően 2005. április 19-én benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4) Az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság megvizsgálták. A 2032/2003/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2006. szeptember 8-án értékelő jelentésben foglalta össze.

(5) A szulfuril-fluoridra vonatkozó vizsgálatok során nem merült fel olyan megoldatlan kérdés vagy aggály, amelyet az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottságában (EKKTB) kellene tovább vizsgálni.

(6) A különböző vizsgálatokból úgy tűnik, hogy a faanyagvédő szerként felhasznált, szulfuril-fluoridot tartalmazó biocid termékek - különösen az értékelő jelentésben megvizsgált és részletesen elemzett felhasználások tekintetében - várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek. Ennek megfelelően indokolt a szulfuril-fluoridot felvenni az I. mellékletbe, és ezzel biztosítani, hogy a faanyagvédő szerként felhasznált, szulfuril-fluoridot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket valamennyi tagállamban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése alapján lehessen kiadni, módosítani és visszavonni.

(7) Fontos, hogy ezen irányelv előírásai valamennyi tagállamban egyszerre legyenek alkalmazandók, mert így biztosítható a szulfuril-fluoridot tartalmazó biocid termékek közötti egyenlő bánásmód, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése.

(8) Az értékelő jelentés következtetéseinek fényében, a 98/8/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdése i. pontjának e) alpontjával összhangban indokolt előírni, hogy a kérdéses termékeket csak képzett szakemberek használhassák, továbbá a 98/8/EK rendelet 10. cikke i. pontjának f) alpontjával összhangban indokolt megkövetelni, hogy a termék alkalmazását végző személyek és a közelben tartózkodók biztonságának megóvása érdekében megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kelljen alkalmazni.

(9) Emellett a 98/8/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdése i. pontjának f) alpontjával összhangban indokolt rendelkezni a folyamatos figyelemmel kísérésről, továbbá indokolt az értékelő jelentésben meghatározott egyes konkrét kérdésekben tájékoztatási kötelezettséget előírni.

(10) Egy adott anyagnak az I. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekeltek felkészülhessenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dokumentációt benyújtó kérelmezők teljes mértékben élvezhessék a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(11) A felvételt követően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, és különösen oly módon adhassák meg, módosíthassák és vonhassák vissza a 8. terméktípusba tartozó, szulfuril-fluoridot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket, hogy azok teljesítsék a 98/8/EK irányelv előírásait.

(12) A 98/8/EK irányelvet ezért mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(13) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2007. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul megküldik a Bizottságnak e rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti viszonyt megadó megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2009. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseiről, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 2006. május 29-i 2006/50/EK bizottsági irányelvvel (HL L 142., 2006.5.30., 6. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 307., 2003.11.24., 1. o. A legutóbb az 1048/2005/EK rendelettel (HL L 178., 2005.7.9., 1. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete "1. sz." bejegyzésként a következő táblázattal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes honlapján olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0140 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0140&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék