32001D0861[1]

A Bizottság határozata (2001. november 27.) a laminarinnak és a novaluronnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2001) 3761. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2001. november 27.)

a laminarinnak és a novaluronnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2001) 3761. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/861/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/49/EK bizottsági irányelvvel ( 1 ) módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

(1)

A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben felhasználható, engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2)

A Makhteshim Agan Ltd, United Kingdom 2001. március 29-én dokumentációt nyújtott be az Egyesült Királyság hatóságaihoz a novaluron hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából. A Laboratoires Goëmar SA, France 2001. március 29-én egy, a laminarin hatóanyagra vonatkozó kérelmet nyújtott be a belga hatóságokhoz.

(3)

A brit és a belga hatóságok tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy az előzetes vizsgálatok szerint a dokumentációk megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A benyújtott dokumentációk - az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek. Ezt követően - a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban - a dokumentációkat a kérelmezők benyújtották a Bizottságnak és a többi tagállamnak, és átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(4)

E határozattal közösségi szinten hivatalosan kell megerősíteni, hogy a dokumentációkat úgy kell tekinteni, mint amelyek elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - a III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(5)

Ez a határozat nem sérti a Bizottság arra vonatkozó jogát, hogy a kérelmezőtől a referens tagállam számára további adatokat vagy információkat kérjenek, a dokumentáció bizonyos pontjainak tisztázása érdekében.

(6)

Az e határozatban megállapított intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében meghatározott - és a Bizottsághoz és a tagállamokhoz az e hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan benyújtott - hatóanyagokra vonatkozó dokumentációk elvben megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

A dokumentációk - figyelemmel a javasolt felhasználásra - a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek is.

2. cikk

A referens tagállamok folytatják az érintett dokumentációk részletes vizsgálatát, és a Bizottság részére a lehető leghamarabb, de legkésőbb e határozatnak az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő egy éven belül jelentik vizsgálataik következtetéseit az érintett hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételének pozitív vagy negatív elbírálására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslattal együtt.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

AZ E HATÁROZAT ÁLTAL ÉRINTETT HATÓANYAGOK

SorszámKözismert elnevezés,
CIPAC-azonosító
KérelmezőA kérelem benyújtásának napjaReferens tagállam
1Laminarin
CIPAC-szám: 671
Laboratoires Goëmar S.A., Franciaország2001. március 29.Belgium

( 1 ) HL L 176., 2001.6.29., 61. o.

( 2 ) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0861 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0861&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001D0861-20120411 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001D0861-20120411&locale=hu

Tartalomjegyzék