32005L0034[1]

A Bizottság 2005/34/EK irányelve (2005. május 17.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az etoxazol és a tepraloxidim hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2005/34/EK IRÁNYELVE

(2005. május 17.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az etoxazol és a tepraloxidim hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 1998. április 21-én Franciaországhoz kérelem érkezett a Sumitomo Chemical Agro Europe SA vállalattól az etoxazol hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. Az 1999/43/EK bizottsági határozat (2) megerősítette, hogy a dokumentáció "teljes" abban az értelemben, hogy elvileg kielégítőnek tekinthető a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeket illetően.

(2) A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján 1997. szeptember 11-én Spanyolországhoz kérelem érkezett a BASF AG vállalattól a tepraloxidim hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 98/512/EK bizottsági határozat (3) megerősítette, hogy a dokumentáció "teljes" abban az értelemben, hogy elvileg kielégítőnek tekinthető a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeket illetően.

(3) A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdése rendelkezéseivel összhangban a kérelmezők által javasolt felhasználási módok tekintetében megvizsgálták e hatóanyagoknak az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásait. A referensként kijelölt tagállamok benyújtották a Bizottsághoz a hatóanyagok értékeléséről szóló jelentésük tervezetét a következő időpontokban: 2001. október 8. (etoxazol) és 2002. január 21. (tepraloxidim).

(4) Az értékelő jelentések tervezetét a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták. A felülvizsgálatot 2004. december 3-án a Bizottságnak az etoxazolról és a tepraloxidimről készített felülvizsgálati jelentése formájában véglegesítették.

(5) Az etoxazol és a tepraloxidim felülvizsgálata során nem merültek fel olyan kérdések vagy aggályok, amelyek megkövetelték volna a növényügyi tudományos bizottsággal vagy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal való egyeztetést.

(6) A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az érintett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekről feltételezhető, hogy általánosságban megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában, illetve az 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, különösen a bizottsági felülvizsgálati jelentésben megvizsgált és részletezett felhasználási módok vonatkozásában. Ezért az etoxazol és a tepraloxidim I. mellékletbe való felvétele indokolt annak biztosítása érdekében, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen az említett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket.

(7) Az etoxazolnak és a tepraloxidimnek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételét követően a tagállamok számára ésszerű határidőt kell szabni a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseinek végrehajtására, az ezeket az anyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyezésére és különösen a jelenlegi, ideiglenes engedélyek felülvizsgálatára vonatkozóan; illetve a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban legkésőbb e határidő lejártával lehetővé kell tenni számukra az ilyen engedélyek teljes értékű engedélyekké való átalakítását, módosítását vagy visszavonását.

(8) Ezért a 91/414/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2005. november 30-ig megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét és az irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2005. december 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb előírásait, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el

3. cikk

(1) A tagállamok felülvizsgálják valamennyi, etoxazolt, illetve tepraloxidimet tartalmazó növényvédő szer engedélyét annak biztosítása érdekében, hogy az e hatóanyagokra vonatkozó, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében megállapított feltételek teljesüljenek. Amennyiben szükséges, legkésőbb 2005. november 30-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyeket a 91/414/EGK irányelvvel összhangban.

(2) Valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely etoxazolt vagy tepraloxidimet tartalmaz egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében legkésőbb 2005. május 31-ig felsorolt hatóanyagok egyikeként, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján. Ezen értékelés alapján megállapítják, hogy a termék megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

E megállapítást követően a tagállamok:

a) etoxazolt vagy tepraloxidimet egyetlen hatóanyagként tartalmazó termék esetében, amennyiben szükséges, legkésőbb 2006. november 30-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b) etoxazolt vagy tepraloxidimet több hatóanyag egyikeként tartalmazó termék esetében, amennyiben szükséges, módosítják vagy visszavonják az engedélyt 2006. november 30-ig, vagy amennyiben az későbbre esik, a kérdéses anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletéhez soroló irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosítás, illetve visszavonás céljából meghatározott időpontig.

4. cikk

Ez az irányelv 2005. június 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 17-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2005/25/EK irányelvvel (HL L 90., 2005.4.8., 1. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 14., 1999.1.19., 30. o.

(3) HL L 228., 1998.8.15., 35. o.

MELLÉKLET

Az I. a 91/414/EGK irányelv mellékletében a táblázat vége a következő sorokkal egészítendő ki.

SzámKözönséges név, Azonosítási számokIUPAC-elnevezésTisztaság (1)HatálybalépésA besorolás lejártaEgyedi rendelkezések
„100Etoxazol
CAS-szám 153233-91-1
CIPAC-szám 623
(RS)-5-terc-butil-2-[2-(2,6-difluorfenil)-4,5-dihidro-1,3-oxazol-4-yl] fenetol≥ 948 g/kg2005. június 1.2015. május 31.Kizárólag atkaölőszerként való használata engedélyezhető.
A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2004. december 3-án véglegesített felülvizsgálati jelentés etoxazolra vonatkozó következtetéseit és különösen annak 1. és 2. függelékét.
Ezen általános értékelésen belül a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi szervezetekre.
Amennyiben szükséges, kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
101Tepraloxidim
CAS-szám 149979-41-9
CIPAC-szám 608
(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-klóralliloxiimino]propil}-3-hidroxi-5-perhidropirán-4-ilciklohex-2-én-1-on≥ 920 g/kg2005. június 1.2015. május 31.Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2004. december 3-án véglegesített felülvizsgálati jelentés tepraloxidimre vonatkozó következtetéseit és különösen annak 1. és 2. függelékét.
Ezen általános értékelésen belül a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a szárazföldi nem célzott ízeltlábúak védelmére.
Amennyiben szükséges, kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

(1) További részletek a hatóanyagok azonosításáról és specifikációjáról a felülvizsgálati jelentésben találhatók."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0034 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0034&locale=hu

Tartalomjegyzék