31991R3880[1]

A Tanács 3880/91/EGK rendelete (1991. december 17.) az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról

A TANÁCS 3880/91/EGK RENDELETE

(1991. december 17.)

az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Statisztikai Programbizottság véleményére,

mivel a Közösség halászati erőforrásainak kezeléséhez pontos és időszerű statisztikát kell vezetni a tagállamok Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató hajóinak fogásairól;

mivel a 81/608/EGK határozat ( 3 ) által jóváhagyott, az Atlanti-óceán északkeleti részében a jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló, valamint az Északkelet-atlanti Halászati Bizottságot létrehozó egyezmény értelmében a Közösség ellátja e bizottságot az általa igényelt, rendelkezésre álló statisztikákkal;

mivel az ICES (Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) és a Közösség között létrejött együttműködési megállapodás alapján ( 4 ) az ICES által nyújtott tanács értékét növeli a közösségi halászflotta tevékenységéről szóló statisztikák rendelkezésre állása;

mivel a 83/414/EGK ( 5 ) határozat által jóváhagyott, a Balti-tengerben és a Beltekben élő erőforrások halászatáról és védelméről szóló, és a Balti-tengeri Nemzetközi Halászati Bizottságot létrehozó egyezmény értelmében a Közösség ellátja ezt a bizottságot az általa igényelt, rendelkezésre álló statisztikákkal;

mivel a 82/886/EGK ( 6 ) határozat által jóváhagyott, az Atlanti-óceán északi részén élő lazacok védelméről szóló, és az Észak-atlanti Lazacvédelmi Szervezetet (Nasco) létrehozó egyezmény értelmében a Közösség ellátja a szervezetet az általa igényelt, rendelkezésre álló statisztikákkal;

mivel a halászati statisztikákban és az Atlanti-óceán északkeleti részében történő halászat igazgatása során használt meghatározásokat és leírásokat pontosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Minden tagállam benyújtja az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalának (a továbbiakban "Eurostat") azoknak a hajóknak az éves névleges fogási adatait, amelyeket az Atlanti-óceán északkeleti részén halászó tagállamban jegyeztek be, vagy annak a tagállamnak a lobogója alatt hajóznak.

A névleges fogási adatoknak tartalmazniuk kell a kirakodott vagy a tengeren átrakodott összes halászati terméket, függetlenül azok formájától, kivéve azokat a mennyiségeket, amelyeket a kifogást követően visszaengedtek a tengerbe, a fedélzeten elfogyasztottak vagy ott csaliként használtak fel. Az akvakultúra-termelést nem kell feltüntetni. Az adatokat a kirakodás vagy átrakodás élősúly egyenértékében kell feljegyezni, tonnára kerekítve.

2. cikk

(1) A benyújtandó adatok az I. mellékletben felsorolt fajok névleges fogási adatai, a II. mellékletben felsorolt és a III. mellékletben meghatározott statisztikai halászati területek szerinti bontásban.

(2) Az egyes naptári évekre vonatkozó adatokat az év végétől számított hat hónapon belül kell benyújtani. Nem kell adatokat benyújtani az olyan faj/halászatiterület-kombinációkra vonatkozóan, amelyek esetében nem jegyeztek fel fogást az adott naptári évben. A tagállam szempontjából kis jelentőségű fajok fogási adatait nem kell egyedileg feltüntetni a beadványokban, hanem ezek gyűjtőnév alatt közölhetők, feltéve hogy az így feljegyzett termékek tömege nem haladja meg az érintett tagállam adott havi összes fogásának súly alapján számított 10 %-át.

(3) A fajok és a statisztikai halászati területek felsorolásait, e halászati területek leírását és az adatok összesítésének megengedett mértékét az 5. cikkben meghatározott eljárással összhangban lehet módosítani.

3. cikk

A tagállamok számára megengedett a mintavételi technikák használata a fogási adatok megállapítására halászflottájuknak azon részeire vonatkozóan, amelyek estében az összes adat felvétele az adminisztrációs eljárások túlzott alkalmazásával járna, kivéve ha a közös halászati politika alapján elfogadott rendelkezések másképpen szabják meg. A mintavételi eljárások részleteit, az ilyen technikák segítségével gyűjtött összes adat arányára vonatkozó részletekkel együtt, a tagállam által a 6. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell.

4. cikk

A tagállamok az adatoknak a IV. mellékletben előírt formátum szerinti, mágneses adathordozón történő benyújtásával tesznek eleget a Bizottsággal szemben az 1. és 2. cikk szerint fennálló kötelezettségeiknek.

Az Eurostat előzetes hozzájárulásával a tagállamok eltérő formában vagy eltérő adathordozón is benyújthatnak adatokat.

5. cikk

(1) A Bizottságot az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság segíti, a továbbiakban: a bizottság.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 7 ) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

6. cikk

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 12 hónapon belül a tagállamok részletes jelentést nyújtanak be az Eurostatnak, amelyben közlik, hogy miként nyerik a fogási adatokat, és meghatározzák, hogy ezek az adatok mennyire reprezentatívak és megbízhatóak. Az Eurostat a tagállamokkal együttműködve elkészíti ezeknek a jelentéseknek az összefoglalását.

(2) A tagállamok a módosítások bevezetésétől számított három hónapon belül értesítik az Eurostatot az (1) bekezdésben előírt információk bármiféle módosításáról.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti módszertani jelentések azt mutatják, hogy a tagállam nem tud azonnal megfelelni e rendelet követelményeinek, és változtatásokat kell végrehajtani a felmérési technikák és a módszertan terén, az Eurostat - a tagállammal együttműködve - megállapíthat egy legfeljebb kétéves átmeneti időszakot, amely alatt e rendelet programja megvalósítható.

(4) Az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos módszertani jelentéseket, átmeneti szabályokat, adathozzáférést, adatmegbízhatóságot és az egyéb kapcsolódó kérdéseket évente felül kell vizsgálni az Agrárstatisztikai Bizottság illetékes munkacsoportjában.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1992. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AZ ÉSZAK-ATLANTI TERÜLET KERESKEDELMI FOGÁSI STATISZTIKÁJÁBAN JELENTETT FAJOK JEGYZÉKE

A tagállamok kötelesek jelenteni a csillaggal (*) jelölt fajok névleges fogásait. A többi faj névleges fogásainak jelentése az egyes fajok azonosításának tekintetében opcionális. Ha az adatokat nem nyújtják be fajonként, az adatoknak a gyűjtőkategóriákban kell megjelenniük. A tagállamok a jegyzékben nem szereplő fajokra vonatkozó adatokat is benyújthatnak, ha a fajokat egyértelműen azonosítják.

Megjegyzés: az "m.n.j." a "máshol nem jelzett" rövidítése.

Név3 betűjelből álló azonosítóTudományos elnevezésAngol elnevezés
Édesvízi keszegek m.n.j.FBRAbramis spp.Freshwater breams
JászFIDLeuciscus (= Idus) idusIde (Orfe)
BodorkaFRORutilus rutilusRoach
PontyFCPCyprinus carpioCommon carp
KárászFCCCarassius carassiusCrucian carp
CompóFTETinca tincaTench
Pontyfélék m.n.j.FCYCyprinidaeCyprinids
CsukaFPIEsox luciusNorthern pike
FogassüllőFPPStizostedion luciopercaPikeperch
SügérFPEPerca fluviatilisEuropean perch
MenyhalFBULota lotaBurbot
Édesvízi halak m.n.j.FRFex OsteichthyesFreshwater fishes
Tokfélék m.n.j.STUAcipenseridaeSturgeons
AngolnaELE (*)Anguilla anguillaEuropean eel
TörpemarénaFVECoregonus albulaVendace
Marénák m.n.j.WHFCoregonus spp.Whitefishes
LazacSAL (*)Salmo salarAtlantic salmon
Tengeri pisztrángTRSSalmo truttaSea trout
Pisztrángfélék m.n.j.TROSalmo spp.Trouts
Szajblingfajok m.n.j.CHRSalvelinus spp.Chars n.e.i.
ViaszlazacSMEOsmerus eperlanusEuropean smelt
Lazacalakúak m.n.j.SLXSalmonoideiSalmonids
Nagy marénaPLNCoregonus lavaretusEuropean whitefish
Hegyesorrú marénaHOUCoregonus oxyrinchusHouting
IngolafélékLAMPetromyzon spp.Lampreys
Alózák m.n.j.SHDAlosa alosa, A. fallaxShads
Diadróm heringfélék m.n.j.DCXClupeoideiDiadromous clupeoids
Diadróm halak m.n.j.DIAex OsteichthyesDiadromous fishes
Szárnyas rombuszhal m.n.j.MEG (*)Lepidorhombus whiffiagonisMegrim
Négypettyes nyelvhalLDBLepidorhombus bosciiFourspot megrim
Rombuszhalak m.n.j.LEZ (*)Lepidorhombus spp.Megrims
Óriás rombuszhalTUR (*)Psetta maximaTurbot
Sima rombuszhalBLL (*)Scophthalmus rhombusBrill
Óriás laposhalHAL (*)Hippoglossus hippoglossusAtlantic halibut
Sima lepényhalPLE (*)Pleuronectes platessaEuropean plaice
Grönlandi laposhalGHL (*)Reinhardtius hippoglossoidesGreenland halibut
Vörös lepényhalWIT (*)Glyptocephalus cynoglossusWitch flounder
Érdes laposhalPLA (*)Hippoglossoides platessoidesLong-rough dab
Közönséges lepényhalDAB (*)Limanda limandaCommon dab
Kisfejű lepényhalLEM (*)Microstomus kittLemon sole
Érdes lepényhalFLE (*)Platichthys flesusEuropean flounder
Közönséges nyelvhalSOL (*)Solea vulgarisCommon sole
Francia nyelvhalSOSSolea lascarisSand sole
Szenegáli nyelvhalOALSolea senegalensisSenegalese sole
Nyelvhal-félék m.n.j.SOO (*)Solea spp.Soles
Lepényhal-alakúak m.n.j.FLXPleuronectiformesFlatfishes
Norvég menyhalUSK (*)Brosme brosmeTusk (= cusk)
TőkehalCOD (*)Gadus morhuaAtlantic cod
Csacsihal (másnéven szürke tőkehal)HKE (*)Merluccius merlucciusEuropean hake
Északi menyhalLIN (*)Molva molvaLing
Kék menyhalBLI (*)Molva dypterygia (= byrkelange)Blue ling
Ezüstös tengericompóGFBPhycis blennoidesGreater forkbeard
Foltos tőkehalHAD (*)Melanogrammus aeglefinusHaddock
SáfrányhalCOWEleginus navagaWachna cod (= navaga)
Fekete tőkehalPOK (*)Pollachius virensSaithe (= pollock = coalfish)
Sávos tőkehalPOL (*)Pollachius pollachiusPollack
Sarki tőkehalPOCBoreogadus saidaPolar cod
Norvég tőkehalNOP (*)Trisopterus esmarkiNorway pout
Francia tőkehalBIBTrisopterus luscusPouting (= bib)
Kék puha tőkehalWHB (*)Micromesistius poutassouBlue whiting(= poutassou)
Vékonybajszú tőkehalWHG (*)Merlangius merlangusWhiting
Pisze hosszúfarkúhalRNGCoryphaenoides rupestrisRoundnose grenadier
Lágy tőkehalfajokMORMoridaeMorid cods
Törpe tőkehalPODTrisopterus minutusPoor cod
Grönlandi tőkehalGRCGadus ogacGreenland cod
Jeges tőkehalATGArctogadus glacialisArctic cod
Tőkehal alakúak m.n.j.GADGadiformesGadiformes
AranylazacARUArgentina silusGreater argentine
EzüstlazacARYArgentina sphyraeniaArgentine
EzüstlazacokARGArgentina spp.Argentines
Tengeri angolnaCOEConger congerEuropean conger
KakashalJODZeus faberAtlantic John Dory
Farkassügér (másnéven tengeri sügér)BSSDicentrarchus labraxSea bass
Spanyol csíkossügérGPDEpinephalus guazaDusky grouper
RoncssügérWRFPolyprion americanusWreckfish
Fűrészfogú sügérfélékBSXSerranidaeSea basses, sea perches
Dörmögőhalak m.n.j.GRXHaemulidae (= Pomadasyidae)Grunts
SashalMGRArgyrosomus regiusMeagre
Nagyszemű vörösdurbincsSBRPagellus bogaraveoRed (= common) sea bream
Közönséges vörösdurbincsPACPagellus erythrinusCommon pandora
Nagyszemű fogasdurbincsDELDentex macrophthalmusLarge-eye dentex
Fogasdurbincsok m.n.j.DEXDentex spp.Dentex
Rózsaszín durbincsRPGSparus pagrus (= sedicum)Red porgy
AranydurbincsSBGSparus aurataGilthead sea bream
Nagyszemű durbincsBOGBoops boopsBogue
Tengeri durbincsok m.n.j.SBXSparidaePorgies, sea breams
Sávos vörösmárnaMURMullus surmuletusRed mullet
Mérges pókhalWEGTrachinus dracoGreater weaver
Pásztás farkashalCAA (*)Anarhichas lupusAtlantic wolf-fish (= catfish)
Pettyes farkashalCAS (*)Anarhichas minorSpotted wolf-fish
AnyaangolnaELPZoarces viviparusEel-pout
Homokiangolna-félékSAN (*)Ammodytes spp.Sand eels (= sand lances)
GébfélékGOBGobius spp.Atlantic gobies
ÁlsügérekRED (*)Sebastes spp.Atlantic redfishes
Sárkányfejű halfélék m.n.j.SCOScorpaenidaeScorpion fishes
Morgóhalak m.n.j.GUX (*)TriglidaeGurnards
Tengeri nyúlhalLUMCyclopterus lumpusLurnpfish(= lurnpsucker)
Horgászhal (másnéven ördöghal)MON (*)Lophius piscatoriusMonk (= anglerfish)
Kis horgászhalANKLophius budegassaBlackbellied angler
Horgászhal-félék m.n.j.MNZ (*)Lophius spp.Monkfishes
PikófélékSKBGasterosteus spp.Sticklebacks
Gyöngyös durbincsSBAPagellus acarneAxillary (= Spanish) seabream
FogasdurbincsDECDentex dentexCommon dentex
SzalonkahalfélékSNIMacrorhamphosidaeSnipe fishes
Csíkos sügérSTBMorone saxatilisStriped bass
Pásztásfarkashal-félék m.n.j.CAT (*)Anarhichas spp.Wolf-fishes (= catfishes)
Mélyvízi vörös álsügérREB (*)Sebastes mentellaBeaked redfish
Vörös álsügérREG (*)Sebastes marinusGolden redfish
Piros morgóhalGUR (*)Aspitrigla (= Trigla) cuculusRed gurnard
Szürke morgóhalGUG (*)Eutrigla (= Trigla) gurnardusGrey gurnard
Fényes morgóhalGUMChelidonichthys obscuraLong-finned gurnard
Csíkos morgóhalCTZChelidonichthys lastivizaStreaked gurnard
Vörös szalaghalCBCCepola rubescensRed bandfish
Szent Pál halaTLDAcantholatris monodactylusSt Paul's fingerfin
IYLSicyopterus lagocephalus
Izzószemű halEPIEpigonus telescopusBlack cardinal fish
Csillagosszemű halHPRHoplostethus mediterraneusMediterranean slimehead
Atlanti tüskésfejű halTJXTrachyscorpia cristulataAtlantic thornyhead
Foltos ajakoshalUSBLabrus bergyltaBallan wrasse
RigóhalWRMLabrus merulaBrown wrasse
Díszes nyálkásfejű halBYSBeryx splendensSplendid alfonsino
Sügéralakúak m.n.j.DPXPerciformesDemersal percomorphs
KapelánCAP (*)Mallotus villosusCapelin
Tűcsőrű csukaGARBelone beloneGarfish
MakrélacsukaSAUScomberesox saurusAtlantic saury
Tengeripér-félék m.n.j.MULMugilidaeMullets n.e.i.
Vérengző makrahalBLUPomatomus saltatrixBluefish
FattyúmakrélaHOM (*)Trachurus trachurusAtlantic horse mackerel
Fattyú makrélaJAATrachurus picturatusBlue jack mackerel
Földközi-tengeri fattyúmakrélaHMMTrachurus mediterraneusMediterranean horse mackerel
Fattyúmakrélák m.n.j.JAX (*)Trachurus spp.Jack and horse mackerels.
Közönséges villásmakrélaLEELichia amiaLeerfish
Aranyosfejű halPOABrama bramaAtlantic pomfret
KalászhalfélékSILAtherinidaeSilversides (= sandsmelt)
Sügéralakúak m.n.j.PPXPerciformesPelagic percomorphs.
HeringHER (*)Clupea harengusAtlantic herring
Szardinellafélék m.n.j.SIXSardinella spp.Sardinellas
SzardíniaPIL (*)Sardina pilchardusEuropean sardine (= pilchard)
SprotniSPR (*)Sprattus sprattusSprat
Európai szardellaANE (*)Engraulis encrasicholusEuropean anchovy
Heringalakú halak m.n.j.CLUClupeoideiClupeoids
Bonitó (másnéven palamida)BONSarda sardaAtlantic bonito
KardhalSWOXiphias gladiusSwordfish
TonmakrélaFRIAuxis thazardFrigate tuna
Nagy tonhalBFTThunnus thynnusNorthern bluefin tuna
Fehér tonhalALBThunnus alalungaAlbacore
Sárgaúszójú tonhalYFTThunnus albacaresYellowfin tuna
Bonító (másnéven csíkoshasú tonhal)SKJKatsuwonus pelamisSkipjack tuna
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesusBigeye tuna
Makrahalszerűek m.n.j.TUXScombroideiTuna-like fishes
Spanyol makrélaMAS (*)Scomber japonicusChub mackerel
MakrélaMAC (*)Scomber scombrusAtlantic mackerel
Makrélafélék m.n.j.MAXScombridaeMackerels
Villásfarkú abroncshalSFSLepidopus caudatusSilver scabbardfish
Fekete abroncshalBSFAphanopus carboBlack scabbardfish
Makrélaalakúak m.n.j.MKXScombroideiMackerel-like fishes
HeringcápaPOR (*)Lamna nasusPorbeagle
ÓriáscápaBSKCetorrhinus maximusBasking shark
TüskéscápaDGS (*)Squalus acanthiasPicked (= spiny) dogfish
Grönlandi cápaGSKSomniosus microcephalusGreenland shark
Tüskéscápafélék m.n.j.DGX (*)SqualidaeDogfish sharks.
Valódi rájafélék m.n.j.SKA (*)Raja spp.Skates.
MacskacápafélékDGH (*)Squalidae, ScyliorhinidaeDogfishes and hounds
Cápaalakúak m.n.j.SKHSelachimorpha (Pleurotremata)Various sharks
Galeus macskacápák m.n.j.GAUGaleus spp.Crest-tail catsharks
Foltos cápaSHOGaleus melastomusBlackmouth catshark
Kis macskacápaSYCScyliorhinus caniculaSmall-spotted catshark
Mélyvízi macskacápákAPIApristurus spp.Deep-water catsharks
ÁlmacskacápaPTMPseudotriakis microdonFalse catshark
Kis grönlandi cápaSORSomniosus rostratusLittle sleeper shark
TüskéscápaGUPCentrophorus granulosusGulper shark
Kis tüskéscápaCPUCentrophorus uyatoLittle gulper shark
Érdes tüskéscápaGUQCentrophorus squamosusLeafscale gulper shark
Kisúszójú tüskéscápaCPLCentrophorus lusitanicusLowfin gulper shark
Fekete tüskéscápaETXEtmopterus spinaxVelvet belly
Nagy lámpáscápaETREtmopterus princepsGreat lanternshark
Sima lámpáscápaETPEtmopterus pusillusSmooth lanternshark
Lámpáscápafélék m.n.j.SHLEtmopterus spp.Lantern sharks
Deania nembe tartozó macskacápafélék m.n.j.DNADeania spp.Deania dogfishes
Madárcsőrű macskacápaDCADeania calceaBirdbeak dogfish
Portugál cápaCYOCentroscymnus coelolepisPortuguese dogfish
Hosszúorrú tüskéscápaCYPCentroscymnus crepidaterLongnose velvet dogfish
Rövidorrú tüskéscápaCYYCentroscymnus cryptacanthusShortnose velvet dogfish
Kisszájú macskacápaSYOScymnodon obscurusSmallmouth knifetooth dogfish
Spanyol tüskéscápaSYRScymnodon ringensKnifetooth dogfish
BúvárcápaSCKDalatias lichaKitefin shark
Szürke tüskéscápaCFBCentroscyllium fabriciiBlack dogfish
DisznócápaOXYOxynotus centrinaAngular roughshark
Vitorlás disznócápaOXNOxynotus paradoxusSailfin roughshark
Ragyás cápaSHBEchinorhinus brucusBramble shark
Valódi rájafélék m.n.j.RAJRajidaeRays and skates
CsillagrájaRJRAmblyraja radiataStarry ray
Kurtafarkú rájaRJHRaja brachyuraBlonde ray
Sápadt rájaRJIRaja circularisSandy ray
Csíkos rájaRJERaja microocellataSmall-eyed ray
Cifra rájaRJURaja undulataUndulate ray
Fehér rájaRJARaja albaWhite skate
Fylla-rájaRJYRaja fyllaeRound ray
Tengeri macskaCMOChimaera monstrosaRabbit fish
Hosszúorrú tengerimacska-félék m.n.j.HYDHydrolagus spp.Ratfishes
Rhinochimaera fajokRHCRhinochimaera spp.Knife-nosed chimaeras
Harriotta fajokHARHarriotta spp.Longnose chimaeras
Porcoshalak m.n.j.CARChondrichthyesCartilaginous fishes
Fenéklakó csontoshalak m.n.j.GROex OsteichthyesGroundfishes
Nyíltvízi halak m.n.j.PELex OsteichthyesPelagic fishes
Tengeri halak m.n.j.MZZex OsteichthyesMarine fishes
Uszonyos halak m.n.j.FINex OsteichthyesFinfishes
Nagy tarisznyarákCRE (*)Cancer pagurusEdible crab
Parti tarisznyarákCRGCarcinus maenasGreen crab
Nagy tengeripókSCRMaja squinadoSpinous spider crab
Tengeri rákok m.n.j.CRAReptantiaMarine crabs
Úszó tarisznyarákok m.n.j.CRSPortunus spp.Swimcrabs n.e.i.
Trópusi languszták m.n.j.CRW (*)Palinurus spp.Palinurid spiny lobsters.
HomárLBE (*)Homarus gammarusEuropean lobster
Norvég homárNEP (*)Nephrops norvegicusNorway lobster
Fűrészes garnélaCPR (*)Palaemon serratusCommon prawn
Norvég garnélaPRA (*)Pandalus borealisNorthern prawn
Homoki garnélaCSH (*)Crangon crangonCommon shrimp
Ostoros garnélák m.n.j.PEN (*)Penaeus spp.Penaeus shrimps
Ostoroscsápú garnélákPAL (*)PalaemonidaePalaemonid shrimps
Rózsás garnélákPAN (*)Pandalus spp.Pink (= pandalid) shrimps
Homoki garnélákCRN (*)CrangonidaeCrangonid shrimps
Garnélák m.n.j.DCPNatantiaNatantian decapods
KacsakagylóGOOLepas spp.Goose barnacles
Szikla garnélaPNQPalaemon elegensRockpool prawn
Delta garnélaPIQPalaemon longirostrisDelta prawn
Szent Pál homárJSPJasus paulensisSt Paul rock lobster
Languszták m.n.j.LOXReptantiaLobsters
Galatheidae családba tartozó homár fajok m.n.j.LOQGalatheidaeCraylets, squat lobsters.
Rákalakúak m.n.j.CRUex CrustaceaMarine crustaceans
Közönséges kürtcsigaWHEBuccinium undatumWhelk
Közönséges particsigaPEELittorina littoreaPeriwinkle
Particsigák m.n.j.PERLittorina spp.Periwinkles
Európai osztrigaOYF (*)Ostrea edulisEuropean flat oyster
Óriás osztrigaOYGCrassostrea gigasPacific cupped oyster
Crassostrea nembe tartozó osztrigák m.n.j.OYC (*)Crassostrea spp.Cupped oyster
Ehető kékkagylóMUS (*)Mytilus edulisBlue mussel
Kékkagylók m.n.j.MSXMytilidaeSea mussels.
FésűkagylóSCE (*)Pecten maximusCommon scallop
Csíkos fésűkagylóQSC (*)Chlamys opercularisQueen scallop
Fésűkagylók m.n.j.SCX (*)PectinidaeScallops
Ehető szívkagylóCOCCardium eduleCommon cockle
Barázdás szőnyegkagylóCTGTapes decussatusGrooved carpet shell
SellőkagylóCLQArctica islandicaOcean quahog
Kagylók m.n.j.CLXBivalviaClams
HüvelykagylókRAZSolen spp.Razor clams
SzőnyegkagylóCTSTapes pullastraCarpet shell
Sávos vénuszkagylóSVEVenus gallinaStriped verms
Vénuszkagyló-félék m.n.j.CLVVeneridaeVenus clams
Vájókagylók m.n.j.MATMactridaeMactra surf clams
Üregi vénuszkagylóKFACircomphalus casinusChamber venus
MandulakagylóGKLGlycymeris glycymerisCommon European bittersweet
UgrókagylóDONDonax spp.Donax clams
Szívkagylók m.n.j.COZCardiidaeCockles
Sima szívkagylóLVCLaevicardium crassumNorwegian egg cockle
Csészecsigák m.n.j.LPZPatella spp.Limpets
Tengeri fülcsigák m.n.j.ABXHaliotis spp.Abalones
Haslábúak m.n.j.GASGastropodaGastropods
Ovális parti kagylóULVSpisula ovalisOval surf clam
Laposkagylók m.n.j.TWLTellina spp.Tellins
Közönséges tintahalCTC (*)Sepia officinalisCommon cuttlefish
KalmárokSQC (*)Loligo spp.Common squids
Sebes kalmárSQI (*)Illex illecebrosusShort-finned squid
Polipok m.n.j.OCTOctopodidaeOctopuses
Valódi kalmárok m.n.j.SQU (*)Loliginidae, OmmastrephidaeSquids
Törpeszépiák m.n.j.CTL (*)Sepiidae, SepiolidaeCuttlefishes
NyílkalmárSQE (*)Todarodes sag. SagittatusEuropean flying squid
Lábasfejűek m.n.j.CEPCephalopodaCephalopods
Tengeri puhatestűek m.n.j.MOLex MolluscaMarine molluscs
Vöröslő tengericsillagSTHAsterias rubensStarfish
Tengeri csillagok m.n.j.STFAsteroidaeStarfishes
Éti sünURSEchinus esculentusSea urchin
Kövi sünURMParacentrotus lividusStony sea urchin
Tengeri sünök m.n.j.URXEchinoideaSea urchins
Tengeri uborkák m.n.j.CUXHolothurioideaSea cucumbers
Tüskésbőrűek m.n.j.ECHEchinodermataEchinoderms
Ehető zsákállatSSGMicrocosmus sulcatusGrooved sea squirt
Tengeri zsákállatok m.n.j.SSXAscidiaceaSea squirts
PatkórákHSCLimulus polyphemusHorseshoe crab
Vízi gerinctelenek m.n.j.INVex InvertebrataAquatic invertebrates
Barna algákSWBPhaeophyceaeBrown seaweeds
Tengeri hínárIMSChondrus crispusCarragheen
GelidiumfélékGELGelidium spp.Gelidium spp.
GigartinafélékGIGGigartina spp.Gigartina spp.
LithothamnionfélékITLLithothamnion spp.Lithothamnion spp.
Vörös algákSWRRhodophyceaeRed seaweeds
Moszatok m.n.j.UCUFucus spp.Wracks
Észak-atlanti kövi algaASNAscophyllum nodosumNorth Atlantic rockweed
Fogas moszatFUUFucus serratusToothed wrack
Tengeri salátaUVUUlva lactucaSea lettuce
Algák m.n.j.SWXex AlgaeSeaweeds

II. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKKELETI RÉSZÉNEK HALÁSZATI STATISZTIKAI RÉGIÓI, AMELYEKRE VONATKOZÓAN ADATOK NYÚJTANDÓK BE

ICES I. a. körzet

ICES I. b. körzet

ICES II. a. 1. alkörzet

ICES II. a. 2. alkörzet

ICES II. b. 1. alkörzet

ICES II. b. 2. alkörzet

ICES III. a. körzet

ICES III. b., c. körzet

ICES IV. a. körzet

ICES IV. b. körzet

ICES IV. c. körzet

ICES V. a. 1. alkörzet

ICES V. a. 2. alkörzet

ICES V. b. 1. a. alkörzet

ICES V. b. 1. b. alkörzet

ICES V. b. 2. alkörzet

ICES VI. a. körzet

ICES VI. b. 1. alkörzet

ICES VI. b. 2. alkörzet

ICES VII. a. körzet

ICES VII. b. körzet

ICES VII. c. 1. alkörzet

ICES VII. c. 2. alkörzet

ICES VII. d. körzet

ICES VII. e. körzet

ICES VII. f. körzet

ICES VII. g. körzet

ICES VII. h. körzet

ICES VII. j. 1. alkörzet

ICES VII. j. 2. alkörzet

ICES VII. k. 1. alkörzet

ICES VII. k. 2. alkörzet

ICES VIII. a. körzet

ICES VIII. b. körzet

ICES VIII. c. körzet

ICES VIII. d. 1. alkörzet

ICES VIII. d. 2. alkörzet

ICES VIII. e. 1. alkörzet

ICES VIII. e. 2. alkörzet

ICES IX. a. körzet

ICES IX. b. 1. alkörzet

ICES IX. b. 2. alkörzet

ICES X. a. 1. alkörzet

ICES X. a. 2. alkörzet

ICES X. b. körzet

ICES XII. a. 1. alkörzet

ICES XII. a. 2. alkörzet

ICES XII. a. 3. alkörzet

ICES XII. a. 4. alkörzet

ICES XII. b. körzet

ICES XII. c. körzet

ICES XIV. a. körzet

ICES XIV. b. 1. alkörzet

ICES XIV. b. 2. alkörzet

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Megjegyzések

1. Azokat a halászati statisztikai régiókat, amelyek előtt az "ICES" megjelölés áll, a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács azonosította és határozta meg.

2. Azokat a halászati statisztikai régiókat, amelyek előtt a "BAL" megjelölés áll, a Nemzetközi Balti-tengeri Halászati Bizottság azonosította be és határozta meg.

3. Az adatok a lehető legnagyobb részletességgel nyújtandók be. "Ismeretlen" és összesített régiók kizárólag akkor alkalmazandók, ha nem állnak rendelkezésre részletes információk. Részletes információk benyújtásakor az összesített kategóriák nem alkalmazandók.

Az Atlanti-óceán északkeleti részének halászati statisztikai régiói

III. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKKELETI RÉSZÉN A HALÁSZATI STATISZTIKÁK ÉS JOGSZABÁLYOK CÉLJÁRA ALKALMAZOTT ICES-ALTERÜLETEK ÉS KÖRZETEK LEÍRÁSA

ICES STATISZTIKAI TERÜLET (AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKKELETI RÉSZE)

Az Atlanti-óceán és a Jeges-tenger és a hozzájuk kapcsolódó tengerek összes vizei, amelyeket az alábbiakban meghatározott vonal határol: a földrajzi Északi-sarktól indul a 40° 00′délkör mentén nyugat felé Grönland északi partjához, majd keleti és déli irányban halad tovább Grönland partjai mentén a nyugati 44° 00′-ig; utána dél felé az északi 59° 00′-ig; azután keletre a nyugati 42° 00′-ig; azután délre az északi 36° 00′-ig; azután keletre Spanyolország partvonalának egy pontjához (Punta Marroqui isthmus) a nyugati 5° 36′-nál; azután észak-északnyugati irányban Spanyolország délnyugati partja mentén, Portugália partvonala mentén, Spanyolország északnyugati és északi partja mentén, majd Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország partjainál a Dániával közös határ nyugati végpontjáig; majd Jütland nyugati partja mentén Thyboroenig; majd déli és keleti irányban a Limfjord déli partja mentén az Egensekloster pontig; ezután déli irányban Jütland keleti partja mentén Dánia és Németország közös határának keleti végpontjáig; azután Németország, Lengyelország, Oroszország, Litvánia, Lettország, Észtország, Oroszország, Finnország, Svédország és Norvégia partja mentén, majd Oroszország északi partja mentén Kaborováig; azután át a Jugorszki Sar-szoros nyugati bejáratán; majd tovább nyugati és északi irányban a Vaigach-sziget partja mentén; azután a Karszkije Vorotánál lévő szoros nyugati bejáratán keresztül; majd nyugat és észak felé a Novaja Zemlja déli szigetének partja mentén; azután át a Matocskin Sar-szoros nyugati bejáratán; azután a Novaja Zemlja északi szigetének nyugati partja mentén a keleti 68° 30′ pontig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

Ez a terület egyébként a 27 statisztikai területet (Északkelet-atlanti statisztikai terület) jelenti a FAO Halászati területekre vonatkozó nemzetközi szabvány statisztikai osztályozása szerint.

ICES I. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól indul a 30° 00′ délkör mentén kelet felé az északi 72° 00′-ig; azután nyugat felé halad a keleti 26° 00′-ig; majd dél felé Norvégia partjához; azután keleti irányban Norvégia és Oroszország partjai mentén Kaborováig; azután át a Jugorszki Sar-szoros nyugati bejáratán; majd tovább nyugati és északi irányban a Vaigach-sziget partja mentén; azután a Karszkije Vorotánál lévő szoros nyugati bejáratán keresztül; majd nyugat és észak felé a Novaja Zemlja déli szigetének partja mentén; azután át a Matocskin Sar-szoros nyugati bejáratán; azután a Novaja Zemlja északi szigetének nyugati partja mentén a keleti 68° 30′-ig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

- ICES I. a. statisztikai körzet

- Az az I. alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
73.98 É33.70 K
74.18 É34.55 K
74.36 É35.28 K
74.71 É36.38 K
75.14 É37.57 K
75.45 É38.31 K
75.84 É39.05 K
76.26 É39.61 K
76.61 É41.24 K
76.96 É42.81 K
76.90 É43.06 K
76.75 É44.48 K
75.99 É43.51 K
75.39 É43.18 K
74.82 É41.73 K
73.98 É41.56 K
73.17 É40.66 K
72.20 É40.51 K
72.26 É39.76 K
72.62 É38.96 K
73.04 É37.74 K
73.37 É36.61 K
73.56 É35.70 K
73.98 É33.70 K

- ICES I. b. statisztikai körzet

- Az I. alterületnek az a része, amely az I. a. körzeten kívül esik.

ICES II. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól indul a 30° 00′ délkör mentén kelet felé az északi 72° 00′-ig; azután nyugat felé halad a keleti 26° 00′-ig; majd dél felé Norvégia partjához; azután nyugati és délnyugati irányban Norvégia partja mentén az északi 62° 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 4° 00′-ig; azután észak felé az északi 63° 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11° 00′-ig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

- ICES II. a. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján az északi 62° 00′' ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 4° 00′-ig; azután észak felé az északi 63° 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11° 00′-ig; azután észak felé az északi 72° 30′-ig; majd kelet felé a keleti 30° 00′-ig; azután dél felé az északi 72° 00′-ig; azután nyugat felé a keleti 26° 00′-ig; majd dél felé Norvégia partjához; azután nyugati és délnyugati irányban Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

- ICES II. a. 1. statisztikai alkörzet

- Az a II. a. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
73.50 É00.20 NY
73.50 É07.21 K
73.45 É07.28 K
73.14 É07.83 K
72.76 É08.65 K
72.49 É09.33 K
72.31 É09.83 K
72.18 É10.29 K
71.98 É09.94 K
71.91 É09.70 K
71.64 É08.75 K
71.36 É07.93 K
71.13 É07.42 K
70.79 É06.73 K
70.17 É05.64 K
69.79 É05.01 K
69.56 É04.74 K
69.32 É04.32 K
69.10 É04.00 K
68.86 É03.73 K
68.69 É03.57 K
68.46 É03.40 K
68.23 É03.27 K
67.98 É03.19 K
67.77 É03.16 K
67.57 É03.15 K
67.37 É03.18 K
67.18 É03.24 K
67.01 É03.31 K
66.84 É03.42 K
66.43 É03.27 K
66.39 É03.18 K
66.23 É02.79 K
65.95 É02.24 K
65.64 É01.79 K
65.38 É01.44 K
65.32 É01.26 K
65.08 É00.72 K
64.72 É00.04 K
64.43 É00.49 NY
64.84 É01.31 NY
64.92 É01.56 NY
65.13 É02.17 NY
65.22 É02.54 NY
65.39 É03.19 NY
65.47 É03.73 NY
65.55 É04.19 NY
65.59 É04.56 NY
65.69 É05.58 NY
65.96 É05.60 NY
66.22 É05.67 NY
66.47 É05.78 NY
67.09 É06.25 NY
67.61 É06.62 NY
67.77 É05.33 NY
67.96 É04.19NY
68.10 É03.42 NY
68.33 É02.39 NY
68.55 É01.56 NY
68.86 É00.61 NY
69.14 É00.08 K
69.44 É00.68 K
69.76 É01.18 K
69.97 É01.46 K
70.21 É01.72 K
70.43 É01.94 K
70.63 É02.09 K
70.89 É02.25 K
71.14 É02.35 K
71.35 É02.39 K
71.61 É02.38 K
71.83 É02.31 K
72.01 É02.22 K
72.24 É02.06 K
72.43 É01.89 K
72.60 É01.68 K
72.75 É01.48 K
72.99 É01.08 K
73.31 É00.34 K
73.50 É00.20 NY

- ICES II. a. 2. statisztikai alkörzet

- A II. a. körzetnek az a része, amely nem tartozik a II. a. 1. alkörzethez.

- ICES II. b. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól indul a 30° 00′ délkör mentén kelet felé az északi 73° 30′-ig; azután nyugat felé halad a nyugati 11° 00′-ig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

- ICES II. b. 1. statisztikai alkörzet

- Az a II. b. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordináták határolnak:

SzélességHosszúság
73.50 É07.21 K
73.50 É00.20 NY
73.60 É00.48 NY
73.94 É01.88 NY
74.09 É02.70 NY
74.21 É05.00 NY
74.50 É04.38 NY
75.00 É04.29 NY
75.30 É04.19 NY
76.05 É04.30 NY
76.18 É04.09 NY
76.57 É02.52 NY
76.67 É02.10 NY
76.56 É01.60 NY
76.00 É00.80 K
75.87 É01.12 K
75.64 É01.71 K
75.21 É03.06 K
74.96 É04.07 K
74.86 É04.55 K
74.69 É05.19 K
74.34 É06.39 K
74.13 É06.51 K
73.89 É06.74 K
73.60 É07.06 K
73.50 É07.21 K

- ICES II. b. 2. statisztikai alkörzet

- A II. b. körzetnek az a része, amely nem tartozik a II. b. 1. alkörzethez.

ICES III. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján a keleti 7° 00′ ponttól indul; azután dél felé halad az északi 57° 30′-ig; majd kelet felé a keleti 8° 00′-ig; azután dél felé az északi 57° 00′-ig; azután kelet felé Dánia partjához; majd Jütland északnyugati és keleti partja mentén Halsig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül az Egensekloster pontig; ezután déli irányban Jütland partja mentén Dánia és Németország közös határának keleti végpontjáig; azután Németország, Lengyelország, Oroszország, Litvánia, Lettország, Észtország, Oroszország, Finnország, Svédország és Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

- ICES III. a. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján a keleti 7° 00′ ponttól indul; azután dél felé halad az északi 57° 30′-ig; majd kelet felé a keleti 8° 00′-ig; azután dél felé az északi 57° 00′-ig; azután kelet felé Dánia partjához; majd Jütland északnyugati és keleti partja mentén Halsig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül az Egensekloster pontig; ezután déli irányban Jütland partja mentén a Hasenore-fokig; azután a Nagy Övezeten keresztül Gniben Pointig; azután Zealand északi partja mentén a Gilbjerg-fokig; azután az OEresund és a Kullen közötti északi összekötőn keresztül Svédország partján; azután keleti és északi irányban Svédország nyugati partja és Norvégia déli partja mentén a kiindulópontig.

- ICES III. b. és c. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Jütland keleti partján a Hasenoere-foktól indul a Gniben Pointig, Zealand nyugati partja mentén halad a Gilbjerg-fokig; azután az OEresund és a Kullen közötti északi összekötőn keresztül Svédország partján; azután déli irányban Svédország partja mentén a Falsterbo világítótoronyig; azután az Oeresund déli bejáratán át a Stevns világítótoronyig; azután tovább Zealand délkeleti partja mentén; azután a Storstroem Sound keleti bejáratán át; azután a Falster-sziget keleti partja mentén Gedserig; azután a Darsser Ortig Németország partján; azután délnyugati irányban Németország partja és Jütland keleti partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 22. statisztikai alkörzet (BAL 22)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Hasenoere-foktól (56° 09′ észak, 10° 44′ kelet) indul Jütland keleti partján a Gniben Pointig (56° 01′ észak, 11° 18′ kelet) Zealand nyugati partján; azután Zealand nyugati és déli partjai mentén a keleti 12° 00′ pontig; majd tovább déli irányban a Falster-sziget felé; azután a Falster-sziget keleti partja mentén Gedser Oddig (54° 34′ észak, 11° 58′ kelet); azután kelet felé a keleti 12° 00′ pontig; azután dél felé Németország partjáig; azután délnyugati irányban Németország partja és Jütland keleti partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 23. statisztikai alkörzet (BAL 23)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Gilbjerg-foktól (56° 08′ észak, 12° 18′ kelet) indul Zealand északi partján Kullenig (56° 18′ észak, 12° 28′ kelet) halad Svédország partján; azután déli irányban Svédország partja mentén a Falsterbo világítótoronyig (55° 23′ észak, 12° 50′ kelet), azután a Sound déli bejáratán keresztül a Stevns világítótoronyig (55° 19′ észak, 12° 29′ kelet) Zealand partján; azután északi irányban Zealand keleti partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 24. statisztikai alkörzet (BAL 24)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Stevns világítótoronytól (55° 19′ észak, 12° 29′ kelet) indul Zealand keleti partján, áthalad a Sound déli bejáratán a Falsterbo világítótoronyhoz (55° 23′ észak, 12° 50′ kelet) Svédország partján; azután Svédország déli partja mentén a Sandhammaren világítótoronyig (55° 24′ észak, 14° 12′ kelet); azután a Hammerodde világítótoronyig (55° 18′ észak, 14° 47′ kelet) Bornholm északi partján; azután Bornholm nyugati és déli partjai mentén a keleti 15° 00′ pontig; azután dél felé Lengyelország partjáig; azután nyugati irányban Lengyelország és Németország partjai mentén a keleti 12° 00′ pontig; azután észak felé az 54° 34′ észak, 12° 00′ kelet pontig; azután nyugat felé a Gedser Oddéig (54° 34′ észak, 11° 58′ kelet); azután a Falster-sziget keleti és északi partjain a keleti 12° 00′ pontig; azután észak felé Zealand déli partján; azután nyugati és északi irányban Zealand nyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 25. statisztikai alkörzet (BAL 25)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti partján indul az északi 56° 30′ pontnál; azután kelet felé halad Oeland szigetének nyugati partja mentén; azután Oeland szigetének déli oldalán elhaladva eléri a keleti parton az északi 56° 30′ pontot, és onnan keleti irányba halad a keleti 18° 00′ pontig; azután délre Lengyelország partjához; azután nyugati irányban Lengyelország partja mentén a keleti 15° 00′ pontig; azután észak felé Bornholm szigetéig; azután Bornholm déli és nyugati partjai mentén a Hammerodde világítótoronyig (55° 18′ észak, 14° 47′ kelet); majd a Sandhammaren világítótoronyig (55° 24′ észak, 14° 12′ kelet) Svédország déli partján; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 26. statisztikai alkörzet (BAL 26)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 56° 30′ észak, 18° 00′ kelet pontnál indul; azután kelet felé halad Lettország nyugati partjához; azután déli irányban Lettország, Litvánia, Oroszország és Lengyelország partjai mentén a lengyel tengerparton a keleti 18° 00′ pontig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES 27. statisztikai alkörzet (BAL 27)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti kontinentális tengerpartján az 59° 41′ észak, 19° 00′ kelet pontnál indul; azután dél felé halad Gotland szigetének északi partjához; azután déli irányban Gotland nyugati partja mentén az északi 57° 00′ pontig; azután nyugat felé a keleti 18° 00′ pontig; azután dél felé az északi 56° 30′-igig; azután nyugat felé Oeland szigetének keleti partjához; azután Oeland szigetének déli oldalán elhaladva eléri a nyugati parton az északi 56° 30′ pontot; azután nyugatra Svédország partjához; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 28. statisztikai alkörzet (BAL 28)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 58° 30′ észak, 19° 00′ kelet ponttól indul; azután kelet felé halad a Saaremaa-sziget nyugati partjához; azután a Saarema-sziget északi oldalán elhaladva eléri annak keleti partján az északi 58° 30′ pontot; azután keletre Észtország partjához; azután déli irányban Észtország és Lettország nyugati partjai mentén az északi 56° 30′ pontig; onnan nyugatra a keleti 18° 00′-ig; azután északra az északi 57° 00′-ig; azután kelet felé Gotland szigetének nyugati partjához; majd északi irányban Gotland északi partján a keleti 19° 00′ pontig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES 28-1. statisztikai alkörzet (BAL 28.1)

- Azok a vizek, amelyeket nyugatról az alábbi módon rajzolt vonal határol: az Ovisi világítótoronytól (57° 34.1234′É, 21° 42.9574′K) indul Lettország nyugati partján és halad Cape Loode Déli Sziklájáig (57° 57.4760′ É, 21° 58.2789′K) Saaremaa szigetén, majd dél felé a Sőrve-félsziget legdélibb pontjáig, majd északkeleti irányban Saarema szigetének keleti partja mentén, északról pedig az 58° 30.0′É, 23° 13.2′K és a 58° 30′É, 23° 41.1′K pontot összekötő vonal határolja.

- ICES 28-2. statisztikai alkörzet (BAL 28.2)

- A 28. alkörzetnek az a része, amely a 28-1 alkörzeten kívül esik.

- ICES 29. statisztikai alkörzet (BAL 29)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti kontinentális tengerpartján az északi 60° 30′ ponttól indul, majd kelet felé halad Finnország kontinentális tengerpartjához; azután déli irányban Finnország nyugati és déli partjai mentén a déli kontinentális tengerparton a keleti 23° 00′ pontig; azután dél felé az északi 59° 00′-ig; azután keletre Észtország kontinentális tengerpartjához; azután déli irányban Észtország nyugati partja mentén az északi 58° 30′ pontig; azután nyugatra Saarema szigetének keleti partjáig; azután Saarema szigetének északi oldalán elhaladva a nyugati tengerpartján lévő északi 58° 30′ pontig; azután nyugat felé a keleti 19° 00′-ig; azután észak felé a Svédország keleti kontinentális tengerpartján lévő északi 59° 41′ pontig; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 30. statisztikai alkörzet (BAL 30)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti partján az északi 63° 30′ ponttól indul, majd kelet felé halad Finnország kontinentális tengerpartjához; azután déli irányban Finnország partja mentén az északi 60° 30′ pontig; majd nyugat felé Svédország kontinentális partjaihoz; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 31. statisztikai alkörzet (BAL 31)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti partján az északi 63° 30′ ponttól indul, majd a Botteni-öböltől északra elhaladva a Finnország nyugati kontinentális tengerpartján eléri az északi 63° 30′ pontot; azután nyugat felé halad a kiindulópontig.

- ICES 32. statisztikai alkörzet (BAL 32)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Finnország déli partján a keleti 23° 00′ ponttól indul; azután a Finn-öböltől keletre elhaladva Észtország nyugati partján eléri az északi 59° 00′ pontot; majd nyugat felé halad a keleti 23° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES IV. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján az északi 62° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 4° 00′-ig; azután dél felé Skócia partjáig; majd keleti és déli irányban Skócia és Anglia partjai mentén az északi 51° 00′ pontig; azután kelet felé Franciaország partjához; azután északkeleti irányban Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország partjai mentén Dániával közös határa nyugati végpontjáig; majd Jütland nyugati partja mentén Thyboroenig; majd déli és keleti irányban a Limfjord déli partja mentén az Egensekloster Pontig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül Halsig; azután nyugati irányban a Limfjord északi partja mentén az Agger Tange legdélibb pontjáig; azután északi irányban Jütland nyugati partja mentén az északi 57° 00′ pontig; majd nyugat felé a keleti 8° 00′-ig; azután észak felé az északi 57° 30′-ig; azután nyugat felé a keleti 7° 00′-ig; azután észak felé Norvégia partjához; majd északnyugati irányban Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

- ICES IV. a. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján az északi 62° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 3° 00′-ig; azután dél felé Skócia partjáig; majd keleti és déli irányban Skócia partjai mentén az északi 57° 30′ pontig; azután kelet felé a keleti 7° 00′-ig; azután észak felé Norvégia partjáig; azután északnyugati irányban Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

- ICES IV. b. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Dánia nyugati partján az északi 57° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a keleti 8° 00′-ig; azután észak felé az északi 57° 30′-ig; azután nyugat felé Skócia partjáig; majd déli irányban Skócia és Anglia partjai mentén az északi 53° 30′ pontig; azután kelet felé Németország partjáig; azután északkeleti irányban Jütland partja mentén Thyboroenig; majd déli és keleti irányban a Limfjord déli partja mentén az Egensekloster Pontig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül Halsig; azután nyugati irányban a Limfjord északi partja mentén az Agger Tange legdélibb pontjáig; azután északi irányban Jütland nyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES IV. c. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Németország nyugati partján az északi 53° 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Anglia partjáig; azután déli irányba az északi 51° 00′ pontig; azután kelet felé Franciaország partjához; azután északkeleti irányban Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország partjai mentén a kiindulópontig.

ICES V. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 68° 00′ észak, 11° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 27° 00′-ig; azután dél felé az északi 62° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 15° 00′-ig; majd dél felé az északi 60° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5° 00′-ig; azután észak felé az északi 60° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 4° 00′-ig; azután észak felé az északi 63° 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES V. a. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 68° 00′ észak, 11° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 27° 00′-ig; azután dél felé az északi 62° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 15° 00′-ig; azután észak felé az északi 63° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 11° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES V. a. 1. statisztikai alkörzet

- Az alábbi koordinátákkal meghatározott négyszögön belül eső terület:

SzélességHosszúság
63.00 É24.00 NY
62.00 É24.00 NY
62.00 É27.00 NY
63.00 É27.00 NY
63.00 É24.00 NY

- ICES V. a. 2. statisztikai alkörzet

- Az V. a. körzetnek az a része, amely nem tartozik az V. a. 1. alkörzethez.

- ICES V. b. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 63° 00′ észak, 4° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 15° 00′-ig; azután dél felé az északi 60° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5° 00′-ig; azután észak felé az északi 60° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 4° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES V. b. 1. statisztikai alkörzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 63° 00′ észak, 4° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 15° 00′-ig; azután dél felé az északi 60° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 10° 00′-ig; azután észak felé az északi 61° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 8° 00′-ig; azután állandó irányszögű útvonal mentén a 61° 15′ észak, 7° 30′ nyugat pontig; azután dél felé az északi 60° 30′-ig; majd nyugat felé a nyugati 8° 00′-ig; azután dél felé az északi 60° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5° 00′-ig; azután észak felé az északi 60° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 4° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES V. b. 1. a statisztikai alkörzet

- Az az V. b. 1. alkörzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
60.49 É15.00 NY
60.71 É13.99 NY
60.15 É13.29 NY
60.00 É13.50 NY
60.00 É15.00 NY
60.49 É15.00 NY

- ICES V. b. 1. b. statisztikai alkörzet

- Az V. b. 1. alkörzetnek az a része, amely nem tartozik az V. b. 1. a. alkörzethez.

- ICES V. b. 2. statisztikai alkörzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 60° 00′ észak, 10° 00′ nyugat ponttól indul; azután észak felé halad az északi 61° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 8° 00′-ig; azután állandó irányszögű útvonal mentén a 61° 15′ észak, 7° 30′ nyugat pontig; azután dél felé az északi 60° 30′-ig; majd nyugat felé a nyugati 8° 00′-ig; azután dél felé az északi 60° 00′-ig; azután nyugat felé a kiindulópontig.

ICES VI. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Skócia északi partján a nyugati 4° 00′ ponttól indul; azután észak felé halad az északi 60° 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 5° 00′-ig; majd dél felé az északi 60° 00′-ig, azután nyugat felé a nyugati 18° 00′-ig; azután dél felé az északi 54° 30′-ig; azután kelet felé Írország partjáig; azután északi és keleti irányban Írország és Észak-Írország partjai mentén egészen az Észak-Írország keleti partján lévő északi 55° 00′ pontig; azután kelet felé Skócia partjához; azután északi irányban Skócia nyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VI. a. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Skócia északi partján a nyugati 4° 00′ ponttól indul; azután észak felé halad az északi 60° 30′-ig; onnan nyugat felé a nyugati 5° 00′-ig; majd dél felé az északi 60° 00′-ig, azután nyugat felé a nyugati 12° 00′-ig; azután dél felé az északi 54° 30′-ig; azután kelet felé Írország partjáig; azután északi és keleti irányban Írország és Észak-Írország partjai mentén egészen az Észak-Írország keleti partján lévő északi 55° 00′ pontig; azután kelet felé Skócia partjához; azután északi irányban Skócia nyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VI. b. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 60° 00′ észak, 12° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; majd dél felé az északi 54° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 12° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES VI. b. 1. statisztikai alkörzet

- Az a VI. b. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
54.50 É18.00 NY
60.00 É18.00 NY
60.00 É13.50 NY
60.15 É13.29 NY
59.65 É13.99 NY
59.01 É14.57 NY
58.51 É14.79 NY
57.87 É14.88 NY
57.01 É14.63 NY
56.57 É14.34 NY
56.50 É14.44 NY
56.44 É14.54 NY
56.37 É14.62 NY
56.31 É14.72 NY
56.24 É14.80 NY
56.17 É14.89 NY
56.09 É14.97 NY
56.02 É15.04 NY
55.95 É15.11 NY
55.88 É15.19 NY
55.80 É15.27 NY
55.73 É15.34 NY
55.65 É15.41 NY
55.57 É15.47 NY
55.50 É15.54 NY
55.42 É15.60 NY
55.34 É15.65 NY
55.26 É15.70 NY
55.18 É15.75 NY
55.09 É15.79 NY
55.01 É15.83 NY
54.93 É15.87 NY
54.84 É15.90 NY
54.76 É15.92 NY
54.68 É15.95 NY
54.59 É15.97 NY
54.51 É15.99 NY
54.50 É15.99 NY
54.50 É18.00 NY

- ICES VI. b. 2. statisztikai alkörzet

- A VI. b. körzetnek az a része, amely nem tartozik a VI b. 1. alkörzethez.

ICES VII. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Írország nyugati partján az északi 54° 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; majd dél felé az északi 48° 00′-ig; azután kelet felé Franciaország partjaiig; azután északi és északkeleti irányban Franciaország partja mentén az északi 51° 00′ pontig; azután nyugat felé Anglia délkeleti partjáig; azután nyugati és északi irányban Anglia, Wales és Skócia partjai mentén a Skócia nyugati partján lévő északi 55° 00′ pontig; azután nyugat felé Észak-Írország partjáig; majd északi és nyugati irányban Észak-Írország és Írország partjai mentén a kiindulópontig.

- ICES VII. a. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Skócia nyugati partján lévő 55° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Észak-Írország partjáig; majd déli irányban Észak-Írország és Írország partjai mentén az Írország délkeleti partján lévő északi 52° 00′ pontig; azután kelet felé Wales partjáig; azután északkeleti és északi irányban Wales, Anglia és Skócia partjai mentén a kiindulópontig.

- ICES VII. b. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Írország nyugati partján az északi 54° 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 12° 00′-ig; majd dél felé az északi 52° 30′-ig; azután kelet felé Írország partjáig; azután északi irányban Írország nyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VII. c. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 54° 30′ észak, 12° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; azután dél felé az északi 52° 30′-ig; majd kelet felé a nyugati 12° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES VII. c. 1. statisztikai alkörzet

- Az a VII. c. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
54.50 É15.99 NY
54.42 É15.99 NY
54.34 É16.00 NY
54.25 É16.01 NY
54.17 É16.01 NY
54.08 É16.01 NY
53.99 É16.00 NY
53.91 É15.99 NY
53.82 É15.97 NY
53.74 É15.96 NY
53.66 É15.94 NY
53.57 É15.91 NY
53.49 É15.90 NY
53.42 É15.89 NY
53.34 É15.88 NY
53.26 É15.86 NY
53.18 É15.84 NY
53.10 É15.88 NY
53.02 É15.92 NY
52.94 É15.95 NY
52.86 É15.98 NY
52.77 É16.00 NY
52.69 É16.02 NY
52.61 É16.04 NY
52.52 É16.06 NY
52.50 É16.06 NY
52.50 É18.00 NY
54.50 É18.00 NY
54.50 É15.99 NY

- ICES VII. c. 2. statisztikai alkörzet

- A VII. c. körzetnek az a része, amely nem tartozik a VII. c. 1. alkörzethez.

- ICES VII. d. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 51° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Anglia partjáig; azután nyugati irányban Anglia déli partja mentén a nyugati 2° 00′-ig; majd Franciaország partjától délre a Cap de la Hague-nál; azután északkeleti irányban Franciaország partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VII. e. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Anglia déli partján a nyugati 2° 00′ ponttól indul; azután déli és nyugati irányban halad Anglia partja mentén a délnyugati parton lévő északi 50° 00′ pontig; azután nyugat felé a nyugati 7° 00′-ig; azután dél felé az északi 49° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 5° 00′-ig; azután dél felé az északi 48° 00′-ig; majd kelet felé Franciaország partjáig; azután északi és északkeleti irányban Franciaország partja mentén a Cap de la Hague-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES VII. f. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Wales déli partján a nyugati 5° 00′ ponttól indul; majd dél felé halad az északi 51° 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 6° 00′-ig; azután dél felé az északi 50° 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 7° 00′-ig; majd dél felé az északi 50° 00′-ig; azután kelet felé Anglia partjáig; azután Anglia délnyugati partja és Wales déli partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VII. g. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Wales nyugati partján az északi 52° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Írország délkeleti partjáig; azután délnyugati irányban Írország partja mentén a nyugati 9° 00′ pontig; azután dél felé az északi 50° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 7° 00′-ig; azután észak felé az északi 50° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 6° 00′-ig; majd észak felé az északi 51° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5° 00′-ig; majd észak felé Wales déli partjáig; azután északnyugati irányban Wales partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VII. h. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 50° 00′ észak, 7° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 9° 00′-ig; majd dél felé az északi 48° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5° 00′-ig; majd észak felé az északi 49° 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 7° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES VII. j. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Írország nyugati partján az északi 52° 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 12° 00′-ig; azután dél felé az északi 48° 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 9° 00′-ig; azután észak felé Írország déli partjáig; azután északi irányban Írország partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VII. j. 1. statisztikai alkörzet

- Az a VII. j. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
48.43 É12.00 NY
48.42 É11.99 NY
48.39 É11.87 NY
48.36 É11.75 NY
48.33 É11.64 NY
48.30 É11.52 NY
48.27 É11.39 NY
48.25 É11.27 NY
48.23 É11.14 NY
48.21 É11.02 NY
48.19 É10.89 NY
48.17 É10.77 NY
48.03 É10.68 NY
48.00 É10.64 NY
48.00 É12.00 NY
48.43 É12.00 NY

- ICES VII. j. 2. statisztikai alkörzet

- A VII. j. körzetnek az a része, amely a VII. j. 1. alkörzeten kívül esik.

- ICES VII. k. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 52° 30′ észak, 12° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; azután dél felé az északi 48° 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 12° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES VII. k. 1. statisztikai alkörzet

- Az a VII. k. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
48.00 É18.00 NY
52.50 É18.00 NY
52.50 É16.06 NY
52.44 É16.07 NY
52.36 É16.08 NY
52.27 É16.09 NY
52.19 É16.09 NY
52.11 É16.09 NY
52.02 É16.08 NY
51.94 É16.07 NY
51.85 É16.07 NY
51.77 É16.05 NY
51.68 É16.04 NY
51.60 É16.02 NY
51.52 É15.99 NY
51.43 É15.96 NY
51.34 É15.93 NY
51.27 É15.90 NY
51.18 É15.86 NY
51.10 É15.82 NY
51.02 É15.77 NY
50.94 É15.73 NY
50.86 É15.68 NY
50.78 É15.63 NY
50.70 É15.57 NY
50.62 É15.52 NY
50.54 É15.47 NY
50.47 É15.42 NY
50.39 É15.36 NY
50.32 É15.30 NY
50.24 É15.24 NY
50.17 É15.17 NY
50.10 É15.11 NY
50.03 É15.04 NY
49.96 É14.97 NY
49.89 É14.89 NY
49.82 É14.82 NY
49.75 É14.74 NY
49.69 É14.65 NY
49.62 É14.57 NY
49.56 É14.48 NY
49.50 É14.39 NY
49.44 É14.30 NY
49.38 É14.22 NY
49.32 É14.13 NY
49.27 É14.04 NY
49.21 É13.95 NY
49.15 É13.86 NY
49.10 É13.77 NY
49.05 É13.67 NY
49.00 É13.57 NY
48.95 É13.47 NY
48.90 É13.37 NY
48.86 É13.27 NY
48.81 É13.17 NY
48.77 É13.07 NY
48.73 É12.96 NY
48.69 É12.85 NY
48.65 É12.74 NY
48.62 É12.64 NY
48.58 É12.54 NY
48.55 É12.43 NY
48.52 É12.32 NY
48.49 É12.22 NY
48.46 É12.11 NY
48.43 É12.00 NY
48.00 É18.00 NY

- ICES VII. k. 2. statisztikai alkörzet

- A VII. k. körzetnek az a része , amely nem tartozik a VII. k. 1. alkörzethez.

ICES VIII. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 48° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; azután dél felé az északi 43° 00′-ig; majd kelet felé Spanyolország nyugati partjáig; azután északi irányban Spanyolország és Franciaország partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VIII. a. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 48° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 8° 00′-ig; azután dél felé az északi 47° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 6° 00′-ig; majd dél felé az északi 47° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5° 00′-ig; azután dél felé az északi 46° 00′-ig; azután kelet felé Franciaország partjáig; azután északnyugati irányban Franciaország partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VIII. b. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 46° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 4° 00′-ig; majd dél felé az északi 45° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 3° 00′-ig; majd dél felé az északi 44° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 2° 00′-ig; azután dél felé Spanyolország északi partjáig; azután Spanyolország északi és Franciaország nyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VIII. c. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Spanyolország északi partján a nyugati 2° 00′ ponttól indul; azután észak felé halad az északi 44° 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11° 00′ig; majd dél felé az északi 43° 00′-ig; azután kelet felé Spanyolország nyugati partjáig; azután északi és keleti irányban Spanyolország partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VIII. d. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 48° 00′ észak, 8° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 11° 00′-ig; majd dél felé az északi 44° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 3° 00′-ig; majd észak felé az északi 45° 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 4° 00′-ig; majd észak felé az északi 46° 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 5° 00′-ig; azután észak felé az északi 47° 00′-ig; majd nyugat felé a nyugati 6° 00′-ig; azután észak felé az északi 47° 30′-ig, azután nyugat felé a nyugati 8° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES VIII. d. 1. statisztikai alkörzet

- Az a VIII d. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
48.00 É11.00 NY
48.00 É10.64 NY
47.77 É10.37 NY
47.45 É09.89 NY
46.88 É09.62 NY
46.34 É10.95 NY
46.32 É11.00 NY
48.00 É11.00 NY

- ICES VIII. d. 2. statisztikai alkörzet

- A VIII. d. körzetnek az a része, amely a VIII. d. 1. alkörzeten kívül esik.

- ICES VIII. e. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 48° 00′ észak, 11° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; majd dél felé az északi 43° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 11° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES VIII. e. 1. statisztikai alkörzet

- Az a VIII. e. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
43.00 É18.00 NY
48.00 É18.00 NY
48.00 É11.00 NY
46.32 É11.00 NY
44.72 É13.31 NY
44.07 É13.49 NY
43.00 É13.80 NY

- ICES VIII. e. 2. statisztikai alkörzet

- A VIII. e. körzetnek az a része, amely nem tartozik a VIII. e. 1. alkörzethez.

ICES IX. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Spanyolország északnyugati partján az északi 43° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; azután dél felé az északi 36° 00′-ig; majd kelet felé Spanyolország déli partjának egy pontjához (Punta Marroqui isthmus) a nyugati 5° 36′-nál; azután északnyugati irányban Spanyolország délnyugati partja, Portugália partja és Spanyolország északnyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES IX. a. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Spanyolország északnyugati partján az északi 43° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 11° 00′-ig; majd dél felé az északi 36° 00′-ig; azután kelet felé Spanyolország déli partjának egy pontjához (Punta Marroqui isthmus) a nyugati 5° 36′-nál; azután északnyugati irányban Spanyolország délnyugati partja, Portugália partja és Spanyolország északnyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES IX. b. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 43° 00′ észak, 11° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; majd dél felé az északi 36° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 11° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES IX. b. 1. statisztikai alkörzet

- Az a IX. b. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
43.00 É18.00 NY
43.00 É13.80 NY
42.88 É13.84 NY
42.04 É13.64 NY
41.38 É13.27 NY
41.13 É13.27 NY
40.06 É13.49 NY
38.75 É13.78 NY
38.17 É13.69 NY
36.03 É12.73 NY
36.04 É15.30 NY
36.02 É17.90 NY
36.00 É18.00 NY
43.00 É18.00 NY

- ICES IX. b. 2. statisztikai alkörzet

- A IX. b. körzetnek az a része, amely nem tartozik a IX. b. 1. alkörzethez.

ICES X. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 48° 00′ észak, 18° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 42° 00′-ig; azután dél felé az északi 36° 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 18° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES X. a. statisztikai körzet

- A X. alterületnek az a része, amely a 43° É vonaltól délre esik.

- ICES X. a. 1. statisztikai alkörzet

- Az a X. a. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
36.00 É18.00 NY
36.00 É22.25 NY
37.58 É20.62 NY
39.16 É21.32 NY
40.97 É23.91 NY
41.35 É24.65 NY
41.91 É25.79 NY
42.34 É28.45 NY
42.05 É29.95 NY
41.02 É35.11 NY
40.04 É35.26 NY
38.74 É35.48 NY
36.03 É31.76 NY
36.00 É32.03 NY
36.00 É42.00 NY
43.00 É42.00 NY
43.00 É18.00 NY
36.00 É18.00 NY

- ICES X. a. 2. statisztikai alkörzet

- A X. a. körzetnek az a része, amely nem tartozik a X a. 1. alkörzethez.

- ICES X. b. statisztikai körzet

- A X. alterületnek az a része, amely a 43° É vonaltól északra esik.

ICES XII. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 62° 00′ észak, 15° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 27° 00′-ig; majd dél felé az északi 59° 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 42° 00′-ig; azután dél felé az északi 48° 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 18° 00′-ig; azután észak felé az északi 60° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 15° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES XII. a. statisztikai körzet

- Az a XII. alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
62.00 É15.00 NY
62.00 É27.00 NY
59.00 É27.00 NY
59.00 É42.00 NY
52.50 É42.00 NY
52.50 É18.00 NY
54.50 É18.00 NY
54.50 É24.00 NY
60.00 É24.00 NY
60.00 É18.00 NY
60.00 É15.00 NY
62.00 É15.00 NY

- ICES XII. a. 1. statisztikai alkörzet

- Az a XII. a. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
52.50 É42.00 NY
56.55 É42.00 NY
56.64 É41.50 NY
56.75 É41.00 NY
56.88 É40.50 NY
57.03 É40.00 NY
57.20 É39.50 NY
57.37 É39.00 NY
57.62 É38.50 NY
57.78 É38.25 NY
57.97 É38.00 NY
58.26 É37.50 NY
58.50 É37.20 NY
58.63 É37.00 NY
59.00 É36.77 NY
59.00 É27.00 NY
60.85 É27.00 NY
60.69 É26.46 NY
60.45 É25.09 NY
60.37 É23.96 NY
60.22 É23.27 NY
60.02 É21.76 NY
60.00 É20.55 NY
60.05 É18.65 NY
60.08 É18.00 NY
60.00 É18.00 NY
60.00 É24.00 NY
54.50 É24.00 NY
54.50 É18.00 NY
52.50 É18.00 NY
52.50 É42.00 NY

- ICES XII. a. 2. statisztikai alkörzet

- Az a XII. a. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
60.00 É20.55 NY
60.00 É15.00 NY
60.49 É15.00 NY
60.44 É15.22 NY
60.11 É17.32 NY
60.05 É18.65 NY
60.00 É20.55 NY

- ICES XII. a. 3. statisztikai alkörzet

- Az a XII. a. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
59.00 É42.00 NY
56.55 É42.00 NY
56.64 É41.50 NY
56.75 É41.00 NY
56.88 É40.50 NY
57.03 É40.00 NY
57.20 É39.50 NY
57.37 É39.00 NY
57.62 É38.50 NY
57.78 É38.25 NY
57.97 É38.00 NY
58.26 É37.50 NY
58.63 É37.00 NY
59.00 É36.77 NY
59.00 É42.00 NY

- ICES XII. a. 4. statisztikai alkörzet

- Az a XII. a. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
62.00 É27.00 NY
60.85 É27.00 NY
60.69 É26.46 NY
60.45 É25.09 NY
60.37 É23.96 NY
60.22 É23.27 NY
60.02 É21.76 NY
60.00 É20.55 NY
60.05 É18.65 NY
60.11 É17.32 NY
60.44 É15.22 NY
60.49 É15.00 NY
62.00 É15.00 NY
62.00 É27.00 NY

- ICES XII. b. statisztikai körzet

- Az a XII. alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
60.00 É18.00 NY
54.50 É18.00 NY
54.50 É24.00 NY
60.00 É24.00 NY
60.00 É18.00 NY

- ICES XII. c. statisztikai körzet

- Az a XII. alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
52.50 É42.00 NY
48.00 É42.00 NY
48.00 É18.00 NY
52.50 É18.00 NY
52.50 É42.00 NY

ICES XIV. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól a 40° 00′ délkör mentén indul, Grönland északi partjától nyugatra; azután keleti és déli irányban Grönland partja mentén a nyugati 44° 00′ pontig; azután dél felé az északi 59° 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 27° 00′-ig; azután észak felé az északi 68° 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 11° 00′-ig; azután észak felé a földrajzi Északi-sarkig.

- ICES XIV. a. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól a 40° 00′ délkör mentén indul, Grönland északi partjától nyugatra; azután keleti és déli irányban Grönland partja mentén a Cape Savary-nál lévő északi 68° 30′ pontig; majd dél felé a 27° 00′ délkör mentén az északi 68° 00′-tól nyugatra; azután kelet felé a nyugati 11° 00′-ig; azután észak felé a földrajzi Északi-sarkig.

- ICES XIV. b. statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: A Grönland déli partján lévő nyugati 44° 00′ ponttól indul; azután dél felé halad az északi 59° 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 27° 00′-ig; azután észak felé a Cape Savary-nál lévő északi 68° 30′ pontig; azután délnyugati irányban Grönland partja mentén a kiindulópontig.

- ICES XIV. b. 1. statisztikai alkörzet

- Az a XIV. b. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

SzélességHosszúság
59.00 É27.00 NY
59.00 É36.77 NY
59.35 É36.50 NY
59.50 É36.35 NY
59.75 É36.16 NY
60.00 É35.96 NY
60.25 É35.76 NY
60.55 É35.50 NY
60.75 É35.37 NY
61.00 É35.15 NY
61.25 É34.97 NY
61.50 É34.65 NY
61.60 É34.50 NY
61.75 É34.31 NY
61.98 É34.00 NY
62.25 É33.70 NY
62.45 É33.53 NY
62.50 É33.27 NY
62.56 É33.00 NY
62.69 É32.50 NY
62.75 É32.30 NY
62.87 É32.00 NY
63.03 É31.50 NY
63.25 É31.00 NY
63.31 É30.86 NY
63.00 É30.61 NY
62.23 É29.87 NY
61.79 É29.25 NY
61.44 É28.61 NY
61.06 É27.69 NY
60.85 É27.00 NY
59.00 É27.00 NY

- ICES XIV. b. 2. statisztikai alkörzet

- A XIV. b. körzetnek az a része, amely nem tartozik a XIV. b. 1. alkörzethez.

IV. MELLÉKLET

AZ ÉSZAKKELET-ATLANTI TERÜLET FOGÁSI ADATAINAK BENYÚJTÁSÁHOZ MEGHATÁROZOTT FORMÁTUM

Mágneses adathordozó

Számítógépes szalagok: Kilencsávos, 1 600 vagy 6 250 BPI sűrűségű, EBCDIC vagy ASCII kódolású, lehetőleg címke nélkül. Ha van címke, akkor az állományzáró kódját fel kell tüntetni.

Floppylemezek: MS-DOS formázott, 3,5′ méretű, 720 kB vagy 1,4 MB kapacitású, vagy 5,25′ méretű, 360 KB vagy 1,2 MB kapacitású lemezek.

Jegyzetformátum

Bájtok számaEgységMegjegyzések
1-4Ország (3 betűjelből álló ISO-országkód)pl. FRA = Franciaország
5-6Évpl. 90 = 1990
7-8FAO fő halászati terület27 = északkelet-atlanti terület
9-15Körzetpl. IV a. = IV a. ICES körzet
16-18Faj3 betűjelből álló azonosító
19-26FogásTonnában
Megjegyzések
a) A numerikus mezőket elöl üres helyekkel, jobbra kell igazítani. Az összes alfanumerikus mezőt balra kell igazítani, hátul üres helyekkel.
b) A fogást a kirakodott mennyiség élősúly egyenértékében kell feljegyezni, tonnára kerekítve.
c) A fél egységnél kisebb mennyiségeket (19-26 bájt) „– 1” – nek kell feljegyezni.
d) Az ismeretlen mennyiségeket (19-26 bájt) „– 2” – nek kell feljegyezni.

( 1 ) HL C 230., 1991.9.4, 1. o.

( 2 ) HL C 280., 1991.10.28., 174. o.

( 3 ) HL L 227., 1981.8.12, 21. o.

( 4 ) HL L 149., 1987.6.10, 14. o.

( 5 ) HL L 237., 1983.8.26., 4. o.

( 6 ) HL L 378., 1982.12.31., 24. o.

( 7 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991R3880 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991R3880&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01991R3880-20050408 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991R3880-20050408&locale=hu

Tartalomjegyzék