32012L0008[1]

A Bizottság 2012/8/EU végrehajtási irányelve ( 2012. március 2. ) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2012/8/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2012. március 2.)

a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1) A Bizottság a 2003/90/EK irányelv (2) elfogadásával kívánta biztosítani, hogy a tagállamok által nemzeti fajtajegyzékükbe felvett fajták a minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában megfeleljenek a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által megállapított iránymutatásoknak, amennyiben ilyen iránymutatások léteznek. Egyéb fajtákra vonatkozóan az irányelv előírja, hogy az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) iránymutatásai alkalmazandók.

(2) A Közösségi Növényfajta-hivatal azóta számos egyéb faj vonatkozásában is készített iránymutatásokat, illetve már létezőket naprakésszé tett.

(3) A 2003/90/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/90/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

A 2012. október 1-je előtt megkezdett vizsgálatok esetében a tagállamok alkalmazhatják a 2003/90/EK irányelvnek az ezen irányelv által történő módosítás előtt hatályos szövegét.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2012. szeptember 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamoknak az említett rendelkezéseket 2012. október 1-jétől kell alkalmazniuk.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 193., 2002.7.20., 1. o.

(2) HL L 254., 2003.10.8., 7. o.

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által kiadott vizsgálati jegyzőkönyveknek

Tudományos elnevezésKözönséges névCPVO-előírás
Festuca filiformis Pourr.Finomlevelű juhcsenkesz2011.6.23-i 67/1
Festuca ovina L.Juhcsenkesz2011.6.23-i 67/1
Festuca rubra L.Vörös csenkesz2011.6.23-i 67/1
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaKrajina – csenkesz2011.6.23-i 67/1
Lolium multiflorum Lam.Olasz perje2011.6.23-i 4/1
Lolium perenne L.Évelő perje2011.6.23-i 4/1
Lolium x boucheanum KunthHibrid perje2011.6.23-i 4/1
Pisum sativum L.Takarmányborsó2010.3.11-i 7/2
Brassica napus L.Káposztarepce2011.11.16-i 36/2
Helianthus annuus L.Napraforgó2002.10.31-i 81/1
Linum usitatissimum L.Len/olajlen2007.3.21-i 57/1
Avena nuda L.Csupasz zab2003.11.6-i 20/1
Avena sativa L. (includes A. byzantina K. Koch)Zab és bizánci zab2003.11.6-i 20/1
Hordeum vulgare L.Árpa2010.3.11-i TP/19/2rev.
Oryza sativa L.Rizs2004.11.18-i 16/1
Secale cereale L.Rozs2002.10.31-i 58/1
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusA Triticum nemzetség valamely fajának és a Secale nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek2011.2.16-i TP/121/2rev.1.
Triticum aestivum L.Búza2011.2.16-i TP/3/4rev.2.
Triticum durum Desf.Durumbúza2003.11.6-i 120/2
Zea mays L.Kukorica2010.3.11-i 2/3
Solanum tuberosum L.Burgonya2005.12.1-jei 23/2

E jegyzőkönyvek szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak

Tudományos elnevezésKözönséges névUPOV-iránymutatás
Beta vulgaris L.Takarmányrépa1994.11.4-i TG/150/3
Agrostis canina L.Ebtippan1990.10.12-i TG/30/6
Agrostis gigantea Roth.Óriás tippan1990.10.12-i TG/30/6
Agrostis stolonifera L.Tarackos tippan1990.10.12-i TG/30/6
Agrostis capillaris L.Cérnatippan1990.10.12-i TG/30/6
Bromus catharticus VahlPrérifű2001.4.4-i TG/180/3
Bromus sitchensis Trin.Alaszkai rozsnok2001.4.4-i TG/180/3
Dactylis glomerata L.Csomós ebír2002.4.17-i TG/31/8
Festuca arundinacea SchreberNádképű csenkesz2002.4.17-i TG/39/8
Festuca pratensis Huds.Réti csenkesz2002.4.17-i TG/39/8
xFestulolium Asch. et Graebn.A Festuca nemzetség valamely fajának és a Lolium nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek.2008.4.9-i TG/243/1
Phleum nodosum L.Kis komócsin1984.11.7-i TG/34/6
Phleum pratense L.Gumós komócsin1984.11.7-i TG/34/6
Poa pratensis L.Réti perje1990.10.12-i TG/33/6
Lupinus albus L.Fehér csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4
Lupinus angustifolius L.Keskenylevelű csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4
Lupinus luteus L.Sárga csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4
Medicago sativa L.Lucerna2005.4.6-i TG/6/5
Medicago x varia T. MartynTarkavirágú lucerna2005.4.6-i TG/6/5
Trifolium pratense L.Vöröshere2001.4.4-i TG/5/7
Trifolium repens L.Fehérhere2003.4.9-i TG/38/7
Vicia faba L.Lóbab2002.4.17-i TG/8/6
Vicia sativa L.Tavaszi bükköny1988.10.21-i TG/32/6
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Karórépa2001.4.4-i + 2009.4.1-jei TG/89/6rev.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Takarmányretek2001.4.4-i TG/178/3
Arachis hypogea L.Földimogyoró1985.11.13-i TG/93/3
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRéparepce2002.4.17-i TG/185/3
Carthamus tinctorius L.Sáfrányos szeklice1990.10.12-i TG/134/3
Gossypium spp.Gyapot2001.4.4-i TG/88/6
Papaver somniferum L.Mák1999.3.24-i TG/166/3
Sinapis alba L.Fehér mustár2001.4.4-i TG/179/3
Glycine max (L.) MerrillSzójabab1998.4.1-jei TG/80/6
Sorghum bicolor (L.) MoenchCirok1989.10.6-i TG/122/3

Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UVOP honlapján (www.upov.int).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012L0008 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012L0008&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék