BH 1995.4.231 A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló jogszabály alkalmazásában a munkaerő-csábítás, az üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzése és felhasználása megállapításának feltételei [1990. évi LXXXVI. tv. 3. § (1)-(2) bek., 5. § (1)-(3) bek.].

A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság az 1990. évi LXXXVI. törvény 5. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel a 29. § (1) bekezdésére is, állapítsa meg, hogy az alperes a felperes cég üzleti titkait jogosulatlanul használja fel, kérte ezen jogsértés megtörténtének megállapítását, továbbá az alperes kötelezését annak abbahagyására és a további jogsértésektől való eltiltására. Kérte továbbá a felperes, hogy a bíróság tiltsa meg, hogy az alperes M. I.-t olyan munkakörben alkalmazza, amelyben a tudomására jutott üzleti titkok felhasználásával a felperes részére joghátrányt okozhat. Előadta, hogy M. I. 1991. november 21-től 1992. november 30-ig a felperesnél dolgozott. A vele kötött munkaszerződés 4. pontjában kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzleti és egyéb titkokat, ami a munkáltatónál fennálló munkaviszonya folytán tudomására jutott, a munkaviszony fennállása alatt és annak megszűnését követően is megőrzi. Nevezett a munkaviszonya megszűnése után a G. I. Kft.-nél helyezkedett el, ugyanolyan fuvarszervezői munkakörben, mint amilyet a felperesnél betöltött. M. I. 1993 januárjában a felperessel alvállalkozói jogviszonyban álló K. S., F. J. és M. S. nevű fuvarozó egyéni vállalkozókkal kapcsolatot létesített azzal a céllal, hogy a fuvarozási tevékenységet a továbbiakban a felperes által végzett üzletkörben a G. I. Kft. megbízásából végezzék. Előadta a felperes, hogy nevezett személy - a felperesi adatok ismeretében - az alvállalkozóin túl a fuvarfeladatot adó megbízókkal is olyan kapcsolatot tud létesíteni, amely a felperes részére jelentős joghátránnyal jár.

Az alperes a kereset elutasítását kérve azzal védekezett, hogy dolgozója, M. I. üzleti titkot nem sértett és a felperesnek kárt nem okozott. Arra is hivatkozott, hogy a felperes által megjelölt 1991. november 21-i munkaszerződést a felperes és M. I. 1992. augusztus 1-jén módosította és e szerződés szerint, "a munkavállaló köteles a tudomására jutott üzemi és üzleti titkot megőrizni. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy kártérítési felelősséggel tartozik." A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény csak az üzleti titok tisztességtelen módon történő megszerzését, felhasználását, illetve jogosulatlanul mással való közlését, nyilvánosságra hozatalát tiltja. Az alperes a keresetlevélben megjelölt személyek közül csak M. S.-sel kötött fuvarozási szerződést néhány, egyszeri alkalomra szóló megbízással. A kapcsolatfelvételt M. S. kereste, mert az R. S. cégnél a határozott idő eltelte miatt az alvállalkozói viszonya megszűnt.

A perbe M. I. az alperes pernyertessége érdekében beavatkozott.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasító ítéletének indokolásában kifejtette, hogy a kereset alaptalan, a rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a fuvarfeladatokat ellátó fuvarozói kör ismerete nem minősülhet üzleti titoknak csak abban az esetben, amennyiben az erre vonatkozó ismeret megszerzése kétségkívül a felperesnél létesített munkaviszonyhoz kapcsolódik. Ezt a tényt megállapítani nem lehetett, mert a beavatkozóként eljáró M. I. a felperesnél való foglalkoztatása előtt mintegy 9 éven át a Volán Vállalatnál látott el hasonló feladatkört és szerzett a fuvarozói világban információkat, másfelől az érintett fuvarozók személye és tevékenysége a közvélemény előtt nem volt titok, K. S. neve és fuvarozói minősége ugyanis még a telefonkönyvben is szerepelt és bárki által hozzáférhető volt. A konkurens cégnél történő elhelyezkedés tilalmára történő kereseti hivatkozás téves, mert ilyen kikötés az iratokhoz csatolt munkaszerződéseken nem szerepel.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a felperes fellebbezett, kérve annak megváltoztatásával az alperes kereset szerinti marasztalását. Előadta, hogy a megnevezett magánfuvarozókkal a felperesnél betöltött munkaviszonya során került kapcsolatba M. I., és a felperesnél megismert üzleti titkokat jogosulatlanul közölte az alperesi céggel. A törvény 5. §-ához fűzött indokolás is megállapítja, hogy a vevőkör és a megrendelőkör is olyan adatnak és információnak minősül, amelynek titokban maradásához méltányolható gazdasági érdeke fűződhet a jogosultnak.

A fellebbezés nem alapos.

A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 3. §-ának (1) bekezdése szerint a vállalkozó köteles tiszteletben tartani a gazdasági verseny szabadságát és tisztaságát. A (2) bekezdés meghatározza, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértően vagy a tisztesség követelményeibe ütközően - folytatni.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére