32004R1777[1]

A Bizottság 1777/2004/EK rendelete (2004. október 14.) a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a jövedelemtámogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2342/1999/EK rendelet Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia csatlakozása okán történő kiigazításáról

A BIZOTTSÁG 1777/2004/EK RENDELETE

(2004. október 14.)

a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a jövedelemtámogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2342/1999/EK rendelet Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia csatlakozása okán történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia csatlakozási okmányára, és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia (a továbbiakban az "új tagállamok") csatlakozása miatt a 2342/1999/EK bizottsági rendelet (1) több helyen kiigazításra szorul.

(2) A 2342/1999/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak bizonyos határidőn belül értesíteniük kell a Bizottságot abbéli döntésükről, hogy újabb régiókat vezetnek be, vagy módosítják a területükön már meglévő régiók felosztását. Az új tagállamok által tett e tájékoztatásról szóló értesítés határidejét a 2004-es évre rögzíteni kell.

(3) A 2342/1999/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a tagállamok úgy döntenek, hogy megváltoztatják a birtokonként és korcsoportonként érvényes 90-es marhalétszámot, vagy eltérnek attól, a Bizottságot erről bizonyos határidőn belül értesíteniük kell. A fenti határidőt megelőzően a tagállamok arról a birtokonkénti legkisebb állatlétszámról is értesítik a Bizottságot, amely alatt a részarányos csökkentés elvét nem lehet alkalmazni. Az új tagállamok által tett e tájékoztatásról szóló értesítés határidejét a 2004-es évre rögzíteni kell.

(4) A 2342/1999/EK rendelet 10. cikke úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak bizonyos határidőn belül értesíteniük kell a Bizottságot arról a döntésükről, hogy alkalmazzák-e a fenti rendelet I. fejezetének 2. szakaszában hivatkozott rendszert. Az új tagállamok által tett ezen értesítés határidejét a 2004-es évre rögzíteni kell.

(5) A 2342/1999/EK rendelet 11. cikkének első bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Bizottság eldönti, hogy a szezonalitást csökkentő támogatást mely tagállamokban ítélhetik meg a következő naptári évben. Figyelembe kell venni annak lehetőségét, hogy az új tagállamok megfelelnek-e a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendelet (2) 5. cikkének (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása feltételeinek. A 2342/1999/EK rendelet 11. cikkének második bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tagállamok bizonyos határidőn belül tájékoztatják a Bizottságot abbéli arról a döntésükről, hogy alkalmazni kívánják az 1254/1999/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdését. Az új tagállamok által tett e tájékoztatásról szóló értesítés határidejét a 2004-es évre rögzíteni kell.

(6) A 2342/1999/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a tagállamok úgy döntenek, hogy megváltoztatják az 1254/1999/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének b) pontjában hivatkozott legnagyobb egyéni referenciamennyiséget, illetve eltérnek attól, a Bizottságot erről egy bizonyos határidőn belül értesíteniük kell. Az új tagállamok által tett e tájékoztatásról szóló értesítés határidejét a 2004-es évre rögzíteni kell.

(7) A 2342/1999/EK rendelet 21. cikkének (1) és (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak tájékoztatni kell a Bizottságot az anyatehénre vonatkozó támogatás keretében lefektetett számos információról. Az új tagállamok által tett e tájékoztatásról szóló értesítés határidejét a 2004-es évre rögzíteni kell.

(8) A 2342/1999/EK rendelet 29. cikke (1) bekezdésének első albekezdése úgy rendelkezik, hogy a Bizottság eldönti, mely tagállamok felelnek meg az 1254/1999/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Figyelembe kell venni annak lehetőségét, hogy az új tagállamok megfelelnek a fenti feltételeknek. A 2342/1999/EK rendelet 29. cikke (1) bekezdésének második albekezdése úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak bizonyos határidőn belül tájékoztatniuk kell a Bizottságot abbéli döntésükről, hogy alkalmazni kívánják-e vagy nem az 1254/1999/EK rendelet 10. cikkében megállapított rendszert. Meg kell állapítani egy határidőt az ezen információ új tagállamok általi közlésére.

(9) A 2342/1999/EK rendelet 29. cikk (2) bekezdésének második albekezdése úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak bizonyos határidőn belül tájékoztatniuk kell a Bizottságot az elfogadott feltételekről. Az új tagállamok által tett e tájékoztatásról szóló értesítés határidejét a 2004-es évre rögzíteni kell.

(10) A 2342/1999/EK rendelet 32. cikke (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak bizonyos határidőn belül értesíteniük kell a Bizottságot az 1254/1999/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében használt "legelő" meghatározásáról. Meg kell állapítani egy határidőt az ezen információ új tagállamok általi közlésére.

(11) A 2342/1999/EK rendelet 32. cikke (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Bizottság eldönti, mely tagállamok felelnek meg az 1254/1999/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Figyelembe kell venni annak lehetőségét, hogy az új tagállamok megfelelnek a fenti feltételeknek.

(12) A 2342/1999/EK rendelet 32. cikkének (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy azoknak a termelőknek, akik jogosulttá kívánnak válni a (6) bekezdés szerinti extenzifikációs kifizetésre, a kérelem beadásának napjától számított legalább hat egymást követő hónapon keresztül vállalnia kell bizonyos számú tejelő tehén tartását. Az új tagállamokban a hat hónapos birtokon tartási időszaknál figyelembe kell venni a csatlakozás időpontját.

(13) A 2342/1999/EK rendelet 32. cikkének (9) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak bizonyos határidőn belül értesíteniük kell a Bizottságot arról a döntésükről, hogy az 1254/1999/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján biztosított lehetőséggel élnek vagy attól elállnak. Az új tagállamok által tett e tájékoztatásról szóló értesítés határidejét a 2004-es évre rögzíteni kell.

(14) A 2342/1999/EK rendelet 35. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése úgy rendelkezik, hogy azoknak a tagállamoknak, amelyek úgy döntenek, hogy alkalmazzák a 35. cikk (2) bekezdésében megállapított eltérést, erről a Bizottságot bizonyos határidőn belül értesíteniük kell. Meg kell állapítani egy határidőt az ezen információ új tagállamok általi közlésére.

(15) A 2342/1999/EK rendelet 46. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak egy bizonyos határidőn belül évente értesíteniük kell a Bizottságot azon állatok létszámáról, amelyekkel kapcsolatban támogatási kérelmet adtak be. Az új tagállamok által tett ezen értesítés határidejét a 2004-es évre rögzíteni kell.

(16) A 2342/1999/EK rendelet I. melléklete tartalmazza a fenti rendelet 14. cikkében hivatkozott szarvasmarhafajták jegyzékét. A fenti melléklet figyelembe veszi az új tagállamokban már meglévő szarvasmarhafajtákat.

(17) A 2342/1999/EK rendelet II. melléklete megállapítja a fenti rendelet 18. cikkében említett átlagos tejhozamokat. A fenti melléklet figyelembe veszi az új tagállamokban nyilvántartott átlagos tejhozamokat.

(18) A 2342/1999/EK rendeletet ezért ennek megfelelően az új tagállamok csatlakozási okmánya hatálybalépésének napjától számítva módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2342/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 2004-es évre Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia kötelesek legkésőbb 2004. október 30-ig értesíteni a Bizottságot az első albekezdés értelmében hozott döntésükről."

2. A 7. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 2004-es évre Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia kötelesek legkésőbb 2004. október 30-ig értesíteni a Bizottságot az első és második albekezdés értelmében hozott döntésükről."

3. A 10. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 2004-es évre Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia kötelesek legkésőbb 2004. október 30-ig értesíteni a Bizottságot az első albekezdés értelmében hozott döntésükről."

4. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdés után a következő bekezdés kerül:

"Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia tekintetében a Bizottság legkésőbb 2004. november 1-ig dönt arról, hogy e tagállamok közül melyikben ítélhető meg 2005-re a szezonalitást csökkentő támogatás.";

b) a következő bekezdéssel egészül ki:

"A 2004-es évre Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia kötelesek legkésőbb 2004. október 30-ig értesíteni a Bizottságot a harmadik albekezdés értelmében hozott döntésükről."

5. A 15. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 2004-es évre Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia kötelesek legkésőbb 2004. október 30-ig értesíteni a Bizottságot az első albekezdés értelmében hozott döntésükről."

6. A 21. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia tekintetében az első albekezdésben említett értesítést legkésőbb 2004. október 30-ig meg kell tenni.";

b) a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia tekintetében az első albekezdésben említett első értesítést legkésőbb 2004. október 30-ig meg kell tenni."

7. A 29. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a bekezdés az első albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia tekintetében a Bizottság legkésőbb 2004. december 31-ig dönt arról, hogy a fenti tagállamok melyike felel meg az 1254/1999/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek.";

ii. a következő bekezdéssel egészül ki:

"Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia kötelesek legkésőbb 2004. október 30-ig értesíteni a Bizottságot a harmadik albekezdés értelmében hozott döntésükről.";

b) a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"2004-es éve Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia tekintetében a második albekezdésben említett első értesítést legkésőbb 2004. október 30-ig meg kell tenni."

8. A 32. cikk a következőképpen módosul:

a) az (5) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia tekintetében az első albekezdésben említett első értesítést legkésőbb 2004. október 30-ig meg kell tenni.";

b) a (6) bekezdés az első albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia tekintetében a Bizottság legkésőbb 2004. december 31-ig dönt arról, hogy a fenti tagállamok melyike felel meg az 1254/1999/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdésében megállapított feltételeknek.";

c) a (7) bekezdés a második albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az új tagállamokban a 2004-re vonatkozó kérelmeket egy, a tagállam által meghatározott, és 2005-ben véget érő, összesen hat hónapos időszakon belül kell benyújtani.";

d) a (9) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 2004-es évre Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia kötelesek legkésőbb 2004. október 30-ig értesíteni a Bizottságot az első albekezdés értelmében hozott döntésükről."

9. A 35. cikk (2) bekezdése a harmadik albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia tekintetében - amennyiben úgy döntenek, hogy e bekezdést alkalmazzák - a harmadik albekezdésben említett első értesítést legkésőbb 2004. október 30-ig meg kell tenni."

10. A 46. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia legkésőbb 2005. március 1-jéig köteles értesíteni a Bizottságot az első albekezdés a)-d) pontjaiban említett, és a 2004 májusától decemberéig tartó időszakkal kapcsolatos információkról."

11. Az I. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

12. A II. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 14-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja

(1) HL L 281., 1999.11.4. 30. o. A legutóbb az 1473/2003/EK rendelettel (HL L 211., 2003.8.21., 12. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 160., 1999.6.26. 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

I. MELLÉKLET

"I. MELLÉKLET

A 14. CIKKBEN HIVATKOZOTT SZARVASMARHAAFAJTÁK FELSOROLÁSA

- Angler Rotvieh (Angeln) - Rød dansk mælkerace (RMD) - German Red - Lithuanian Red

- Ayrshire

- Armoricaine

- Bretonne Pie-noire

- Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

- Groninger Blaarkop

- Guernsey

- Jersey

- Malkeborthorn

- Reggiana

- Valdostana Nera

- Itäsuomenkarja

- Länsisuomenkarja

- Pohjoissuomenkarja."

II. MELLÉKLET

"II. MELLÉKLET

A 18. CIKKBEN EMLÍTETT ÁTLAGOS TEJHOZAMOK

(kilogramm)
Belgium5 450
Cseh Köztársaság5 682
Dánia6 800
Németország5 800
Észtország5 608
Görögország4 250
Spanyolország4 650
Franciaország5 550
Írország4 100
Olaszország5 150
Ciprus6 559
Lettország4 796
Litvánia4 970
Luxemburg5 700
Magyarország6 666
Málta
Hollandia6 800
Ausztria4 650
Lengyelország3 913
Portugália5 100
Szlovénia4 787
Szlovákia5 006
Finnország6 400
Svédország7 150
Egyesült Királyság5 900”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R1777 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R1777&locale=hu

Tartalomjegyzék