32005L0082[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/82/EK irányelve ( 2005. december 14. ) a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/82/EK IRÁNYELVE

(2005. december 14.)

a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1) A 90/544/EGK irányelv (4) előírta a tagállamok számára, hogy legkésőbb 1992. december 31-ig a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó szolgáltatás részére (a továbbiakban "ERMES") négy csatornát jelöljenek ki a 169,4-től a 169,8 MHz-ig terjedő hullámsávon belül, valamint biztosítsák, hogy a tervek a lehető legrövidebb időn belül elkészüljenek annak érdekében, hogy a nyilvános páneurópai rádiós személyhívó szolgáltatás a kereskedelmi igényeknek megfelelően a 169,4-től a 169,8 MHz-ig terjedő hullámsáv egészét elfoglalhassa.

(2) A 169,4-169,8 MHz-es hullámsáv ERMES szolgáltatások általi használata csökkent vagy megszűnt, ezért a hullámsávot jelenleg nem használja ki hatékonyan az ERMES rendszer, és azt más közösségi szakpolitikai szükségletek teljesítésére lehetne alkalmazni.

(3) Az Európai Parlament és Tanács az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK határozata (Rádióspektrum-határozat) (5) közösségi szakpolitikát és jogi kereteket határozott meg a szakpolitikai megközelítések koordinációja, és ahol indokolt, a harmonizált feltételek biztosítása érdekében a hullámsávnak a belső piac létrehozásához és működéséhez szükséges elérhetőségére és hatékony használatára vonatkozóan. Az említett határozat lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy technikai végrehajtó intézkedéseket hozzon a hullámsáv elérhetőségére és hatékony használatára vonatkozó harmonizált feltételek biztosítása érdekében.

(4) Mivel a 169,4-169,8 MHz-es hullámsáv megfelelő a fogyatékkal élőket segítő alkalmazásokra, és figyelembe véve azt, hogy az ilyen alkalmazások előmozdítása a Közösség egyik szakpolitikai célja, és illeszkedik a belső piac működésének biztosítása általános célkitűzéséhez, a Bizottság a Rádióspektrum-határozat 4. cikkének (2) bekezdése értelmében megbízta a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletét (a továbbiakban "CEPT") azzal, hogy vizsgálja meg többek között a fogyatékkal élők segítésével kapcsolatos alkalmazásokat.

(5) A CEPT a megbízás alapján egy új frekvenciatervet és csatornafelosztást készített el, ami hat különböző típusú alkalmazás számára teszi lehetővé a hullámsáv megosztását több közösségi szakpolitikai célkitűzés teljesítése érdekében.

(6) Mindezen okból kifolyólag és a Rádióspektrum-határozat célkitűzéseinek megfelelően a 90/544/EGK irányelvet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 90/544/EGK irányelv 2005. december 27-tól hatályát veszti.

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2005. december 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

C. CLARKE

(1) 2005. október 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2005. november 17-én, nem kötelező konzultációt követően adott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) Az Európai Parlament 2005. november 15-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. december 1-jei határozata.

(4) HL L 310., 1990.11.9., 28. o.

(5) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0082 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0082&locale=hu