32008L0087[1]

A Bizottság 2008/87/EK irányelve ( 2008. szeptember 22.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2008/87/EK IRÁNYELVE

(2008. szeptember 22.)

a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 12-i 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésének első mondatára,

mivel:

(1) Az irányelv 2006. decemberi elfogadása óta a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikkének alapján módosításokat fogadtak el a rajnai hajók szemleszabályzatában. Ezért a 2006/87/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(2) Biztosítani kell, hogy a közösségi hajóbizonyítványt és a rajnai hajók szemleszabályzatának megfelelően kiadott hajóbizonyítványt olyan műszaki előírások alapján adják ki, amelyek ugyanolyan szintű biztonságot garantálnak.

(3) A 2006/87/EK irányelvet a lehető leghamarabb végre kell hajtani a verseny torzulásainak és az eltérő biztonsági szintek kialakulásának a megelőzése érdekében.

(4) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban állnak a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1991. december 16-i 91/672/EGK tanácsi irányelv (2) 7. cikkében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/87/EK irányelv II. melléklete ezen irányelv I. melléklete szerint módosul.

2. cikk

A 2006/87/EK irányelv V. és VI. melléklete ezen irányelv II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

A 2006/87/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett belvízi utakkal rendelkező tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2008. december 30-tól kezdődően megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

5. cikk

Ezen irányelvnek a 2006/87/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett belvízi utakkal rendelkező tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 22-én.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök

(1) HL L 389., 2006.12.30., 1. o.

(2) HL L 373., 1991.12.31., 29. o.

I. MELLÉKLET

A 2006/87/EK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

1. A tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

a) A 2.18. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

"2.18. cikk - Egyedi európai hajóazonosító szám".

b) A 6.09. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

"6.09. cikk - Átvétel és időszakos szemlék".

c) A melléklet a következő 10.03c. cikkel egészül ki:

"10.03c. cikk - Tárgyak védelmére szolgáló tartósan rögzített tűzvédelmi rendszerek".

2. A 2.07. cikk 1. bekezdésében a "hatósági szám" kifejezés helyébe az "európai hajóazonosító szám" lép.

3. A 2.17. cikk a következőképpen módosul:

a) A 2. bekezdés a következő mondattal egészül ki:

"Ennek megfelelően frissítik az 1. bekezdésben említett nyilvántartást."

b) A szöveg a következő 3. bekezdéssel egészül ki:

"3. A biztonságos és könnyű hajózás fenntartására, valamint ezen irányelv 2.02-2.15., továbbá 8., 10., 11., 12., 16. és 17. cikkének végrehajtására szolgáló közigazgatási intézkedések megtétele érdekében a VI. mellékletben található mintának megfelelő és csak olvasásra szóló hozzáférést biztosítanak a nyilvántartáshoz a tagállamok, a Mannheimi egyezmény szerződő államai, valamint - közigazgatási megállapodások alapján - a magánélet azonos szintű védelmét garantáló harmadik országok illetékes hatóságai számára."

4. A 2.18. cikk helyébe a következő szöveg lép: "2.18. cikk Egyedi európai hajóazonosító szám

1. Az egyedi európai hajóazonosító szám - a továbbiakban: európai hajóazonosító szám - a III. függeléknek megfelelően nyolc arab számból áll.

2. A közösségi bizonyítványt kiadó illetékes hatóság bejegyzi a közösségi bizonyítványba az európai hajóazonosító számot. Ezt a számot - amennyiben a vízi jármű a közösségi bizonyítvány kiadásának időpontjában nem rendelkezik még európai hajóazonosító számmal - annak a tagállamnak az illetékes hatósága adja ki, ahol a vízi jármű bejegyzésre került, vagy ahol honi kikötője van.

Az olyan országokból származó vízi járművek esetében, amelyekben nem lehet európai hajóazonosító számot kiadni, a közösségi bizonyítványt kiadó illetékes hatóság adja ki a közösségi bizonyítványba bejegyzendő európai hajóazonosító számot.

3. Egy vízi jármű számára csak egyetlen európai hajóazonosító szám adható ki. Az európai hajóazonosító szám csak egyszer kerül kiadásra, és a vízi jármű egész üzemeltetési ideje során változatlan marad.

4. A hajó tulajdonosa vagy annak képviselője kérelmezi az illetékes hatóságnál az európai hajóazonosító szám kijelölését. A hajó tulajdonosa vagy annak képviselője azért is felelős, hogy a közösségi bizonyítványba bejegyzett európai hajóazonosító szám el legyen helyezve a vízi járművön.

5. Minden tagállam értesíti a Bizottságot az európai hajóazonosító számok kijelöléséért felelős illetékes hatóságokról. A Bizottság nyilvántartást vezet ezekről, valamint a harmadik országok által bejelentett illetékes hatóságokról, és a nyilvántartást hozzáférhetővé teszi a tagállamok számára. Kérelemre a harmadik országok illetékes hatóságai számára is hozzáférhetővé teszik ezt a nyilvántartást.

6. Valamennyi illetékes hatóság - az 5. bekezdéssel összhangban - megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az 5. bekezdésnek megfelelően vezetett nyilvántartásban felsorolt valamennyi egyéb illetékes hatóságot tájékoztassa az összes általa kijelölt európai hajóazonosító számról, valamint a IV. függelékben található, hajóazonosításra szolgáló adatokról. Ezek az adatok hozzáférhetővé tehetők a tagállamok, a Mannheimi egyezmény szerződő államai, valamint - közigazgatási megállapodások alapján és a magánélet azonos szintű védelmének biztosítása esetén - harmadik országok illetékes hatóságai számára a biztonságos és könnyű hajózás fenntartására, valamint ezen irányelv 2.02-2.15. cikkének, 2.18. cikke 3. bekezdésének, továbbá 8., 10., 11., 12., 16. és 17. cikkének végrehajtására szolgáló közigazgatási intézkedések megtétele érdekében."

5. A 2.19. cikk 2. bekezdésének második albekezdésében a "hatósági szám" kifejezés helyébe az "európai hajóazonosító szám" lép.

6. A 6.02. cikk 1. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"1. Amennyiben a kormányszerkezet gépi meghajtású, akkor független második meghajtással vagy kiegészítő kézi meghajtással is rendelkeznie kell. A meghajtás vagy a kormánylapátrendszer leállása vagy hibás működése esetén a független második meghajtásnak vagy kézi meghajtásnak 5 másodpercen belül üzembe kell lépnie."

7. A 6.03. cikk helyébe a következő szöveg lép: "6.03. cikk Hidraulikus kormányszerkezet energiaátvivő rendszere

1. A hidraulikus kormánymeghajtásra más energiafogyasztót kötni tilos.

2. A hidraulikus tartályokat el kell látni figyelmeztető rendszerrel, amely figyeli a megbízható üzemeléshez szükséges minimális olajszint alá történő csökkenést.

3. A csővezetékek méretének, kialakításának és elrendezésének olyannak kell lennie, hogy a lehető legnagyobb mértékben kizárja a mechanikai vagy tűzesetből következő károsodást.

4. A hidraulikus tömlők

a) csak akkor megengedhetők, ha a rezgés csillapítása vagy az alkatrészek szabad mozgása elkerülhetetlenné teszi az alkalmazásukat;

b) legalább a legnagyobb üzemi nyomásra méretezendők;

c) legalább nyolcévente felújítandók.

5. Legalább nyolcévente szakosított cégnek kell megvizsgálnia és szükség esetén megjavítania a hidraulikus hengereket, szivattyúkat és motorokat, valamint a villanymotorokat."

8. A 6.07. cikk 2. bekezdése a következőképpen módosul:

a) A bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Az alábbiak jelzése céljából optikai és hangjelzésnek kell megjelennie a kormányállásban:".

b) Az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) a minimális szint alá csökkenő olajszint a hidraulikus tartályokban a 6.03. cikk 2. bekezdése szerint, valamint a hidraulikus rendszer üzemi nyomásának csökkenése;".

9. A 6.09. cikk helyébe a következő szöveg lép: "6.09. cikk Átvétel és időszakos szemlék

1. Ellenőrző szerv vizsgálja a kormányművek megfelelő beszerelését. Az ellenőrző szerv e célból az alábbi dokumentumokat igényelheti:

a) a kormányművek leírása;

b) a kormányszerkezet energiaátvivő rendszereinek és a kormányberendezésnek a rajzai és azokról szóló információk;

c) a kormányszerkezetre vonatkozó információk;

d) a villamosvezetékek diagramjai;

e) a fordulásisebesség-szabályozó leírása;

f) a kormánymű kezelési és karbantartási utasításai.

2. A teljes kormánymű működését navigációs vizsgálattal ellenőrzik. Fordulásisebesség-szabályozó beszerelése esetén ellenőrzik, hogy az előre meghatározott ív megbízhatóan fenntartható és a fordulást biztonságosan végre lehet hajtani.

3. A gépi meghajtású kormányberendezést szakértő vizsgálja meg:

a) használatba vétel előtt;

b) leállást követően;

c) minden módosítás vagy javítás után;

d) rendszeresen legalább háromévente.

4. A vizsgálatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a jóváhagyott rajzoknak való megfelelés ellenőrzése, továbbá az időszakos szemlék során annak ellenőrzése, hogy módosították-e a kormányberendezést;

b) a kormányberendezés működésének vizsgálata valamennyi lehetséges üzemeltetési lehetőségre vonatkozóan;

c) szemrevételezés, valamint a hidraulikus alkatrészek - különösen a szelepek, vezetékek, hidraulikus tömlők, hengerek, szivattyúk és szűrők - tömítettségének ellenőrzése;

d) a villamos berendezések - különösen a relék, villanymotorok és biztonsági berendezések - szemrevételezése;

e) az optikai és akusztikus vezérlő berendezések ellenőrzése.

5. Ellenőrzési igazolást kell kiadni, amely tartalmazza az ellenőrzést végző aláírását és feltünteti az ellenőrzés dátumát."

10. A 7.02. cikk a következőképpen módosul:

a) A 2. bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A kormányos akadályozott kilátásának tere a hajó előtt -, annak üres állapotában, tartozékai felével felszerelve, de ballaszt nélkül - nem haladhatja meg a hajó hosszának kétszeresét vagy a 250 métert."

b) A 6. bekezdés második albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A visszatükröződés elkerülése végett a hajóhíd elülső ablakai fénytelenek, vagy oly módon szerelik fel azokat, hogy hatékonyan kizárják a visszatükröződést. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha az ablakok a függőleges síkhoz képest hajlítottak, a tetején legalább 10°-os, de 25°-nál nem nagyobb, kifelé tartó szögben."

11. A 8.05. cikk 7. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"7. A tartályok kimeneténél közvetlenül elhelyezkedő üzemanyag-elosztó csővezetékeket el kell látni a fedélzetről - az érintett helyiségek lezárása esetén is - működtethető gyorszáró szereppel.

Ha a működtető berendezés fedett, a fedél nem lehet zárható.

A működtető berendezést pirossal kell megjelölni. Ha a berendezés fedett, úgy a gyorszáró szelep legalább 10 cm magasságú jelével kell megjelölni, amint az az I. függelék 9. ábráján látható.

Az első albekezdés nem vonatkozik a motorra közvetlenül felszerelt üzemanyagtartályokra."

12. A 9.15. cikk 9. bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A kábelcsatlakozók számát minimálisra kell korlátozni."

13. A 10.03a. cikk a következőképpen módosul:

a) A 8. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"8. Ellenőrzési igazolást kell kiadni, amely tartalmazza a szakértő aláírását és feltünteti az ellenőrzés dátumát."

b) A 10. bekezdést el kell hagyni.

14. A 10.03b. cikk a következőképpen módosul:

a) Az 1. bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

"d) FK-5-1-12 (Dodekafluor-2-metilpentan-3-on)"

b) A 4. bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

"b) A kieresztő fúvókákat úgy kell méretezni és rögzíteni, hogy az oltóanyag eloszlása egyenletes legyen. Különösen fontos, hogy az oltóanyagnak a padlólemezek alatt is hatékonynak kell lennie."

c) Az 5. bekezdés e) pontja cc) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"cc) a legénység teendői a tűzvédelmi rendszer kioldásakor és az ellenőrzött helyiségeknek a kioldást vagy elárasztást követő megközelítésekor, különös tekintettel veszélyes anyagok esetleges jelenlétére;"

d) A 9. bekezdés e) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"e) Ellenőrzési igazolást kell kiadni, amely tartalmazza a szakértő aláírását és feltünteti az ellenőrzés dátumát."

e) A 13. bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "13. FK-5-1-12 - tűzvédelmi rendszerek Az FK-5-1-12-t oltóanyagként használó tűzvédelmi rendszereknek meg kell felelniük az alábbi előírásoknak is, az 1-9. bekezdésben foglalt követelményeken túl:

a) ha több helyiséget szándékoznak védeni, amelyek bruttó térfogata különböző, mindegyik helyiséget saját tűzvédelmi rendszerrel kell felszerelni;

b) az ellenőrzött helyiségben felszerelt összes FK-5-1-12 tartályt fel kell szerelni túlnyomás-szabályozó szeleppel. A túlnyomás-szabályozó szelepnek veszélytelenül ki kell engednie a tartály tartalmát az ellenőrzött helyiségbe, ha a tartályt tűz hatása éri, és a tűzvédelmi rendszere nem oldott ki;

c) mindent tartályt fel kell szerelni gáznyomás-ellenőrző készülékkel;

d) a tartályokat nem szabad 1,00 kg/l-nél jobban megtölteni. A nyomás alatt nem levő FK-5-1-12 adott tömegét 0,0719 m3/kg-nak kell venni;

e) a FK-5-1-12 tömegének az ellenőrzött helyiség bruttó térfogata legalább 5,5 %-ának kell lennie. Ezt a mennyiséget 10 másodpercen belül kell biztosítani;

f) az FK-5-1-12 tartályokat nyomásfigyelővel kell felszerelni, amely hang- és fényjelzést ad a kormányállásban, amennyiben a hajtóerő indokolatlanul esik. Kormányállás hiányában a vészjelzést az ellenőrzött helyiségen kívül kell adni;

g) elárasztást követően az ellenőrzött helyiségben a koncentráció nem lépheti túl a 10,0 %-ot."

15. A melléklet a következő 10.03c. cikkel egészül ki:

"10.03c. cikk

Tárgyak védelmére szolgáló, tartósan rögzített tűzvédelmi rendszerek

Tárgyak védelmére szolgáló, tartósan rögzített tűzoltórendszerek csak a bizottság ajánlása alapján engedélyezhetők."

16. A 10.05. cikk 2. bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Minden, a vízi jármű fedélzetén szokásosan tartózkodó személy számára legyen hozzáférhető személyhez igazított, önműködően felfújódó, az EN 395: 1998 sz., EN 396:1998 sz., EN ISO 12402-3: 2006 sz. vagy EN ISO 12402-4: 2006 sz. európai szabványnak megfelelő mentőmellény."

17. A 14.13. cikk a második mondat után a következő mondattal egészül ki:

"Ezenfelül személyhajók esetén a szakértő ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e a 15.15. cikk 9. bekezdésében említett gázzal üzemelő jelzőberendezések megfelelő rögzítését vagy szemléjét tanúsító érvényes szemlebizonyítvány."

18. A 15.03. cikk a következőképpen módosul:

a) Az 1. bekezdés a következő mondattal egészül ki:

"A stabilitási számításoknál figyelembe vett vízkiszorítási adatokat dőléspróba segítségével kell meghatározni."

b) A 2. bekezdés a következőképpen módosul:

i. A harmadik albekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Ezenfelül a 3. szakasz d) alpontjában foglalt követelményt igazolni kell a következő terhelési körülményre:"

ii. Az utolsó albekezdést el kell hagyni.

c) A 3. bekezdés a következőképpen módosul:

i. Az a), b) és c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) a hmax maximális kiegyenlítő kar akkor jön létre, ha a φmax ≥ (φmom + 3°) dőlésszög legalább 0,20 m. Ha azonban φf < φmax a kiegyenlítő kar a φf lefele irányuló dőlésszögnél legalább 0,20 m;

b) a φf lefele irányuló dőlésszög legalább (φmom + 3°);

c) az A területnek és a kiegyenlítő karok ívének, a φf és φmax helyétől függően, a következő értékeket kell elérnie: Ahol:

TartályA
1φmax ≤ 15° or φf ≤ 15°0,05 m·rad az φmax és φf szögek közül a kisebbiknek az értékéigf
215° < φmax < 30°φmax ≤ φf0,035+0,001 (30-φmax) m·rad φmax szögig
315° < φf < 30°φmax > φf0,035+0,001 (30-φf) m·rad φf szögig
4φmax ≥ 30° and φf ≥ 30°0,035 m·rad a φ = 30° szögig

hmax a maximális kar;

φ a dőlésszög;

φf a lefele irányuló dőlésszög, azaz a dőlésszög, ahol a hajótest nyílásai, a felépítmények vagy fedélzeti építmények, amelyek nem zárhatók vízzáró módon, elmerülnek;

φmom az e) pont szerinti legnagyobb dőlésszög;

φmax a dőlésszög, amelynél a maximális kiegyenlítő kar létrejön;

A a kiegyenlítő karok íve alatti területek."

ii. Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

"e) a φmom dőlésszög az alábbi esetek egyikében sem haladhatja meg a 12°-ot:

aa) a 4. és 5. szakasz szerint az emberek és a szél miatti billenőnyomaték alkalmazásában;

bb) a 4. és 6. szakasz szerint az emberek és a fordulás miatti billenőnyomaték alkalmazásában."

d) A 4. bekezdésben az alábbi jelmagyarázat helyébe "ni = 4 a szabad fedélzeti területekre, és a mozdítható bútorokkal berendezett területekre; a rögzített ülőhelyekkel, mint pl. padokkal felszerelt fedélzetekre az ni kiszámítása úgy történik, hogy 0,45 m szélességet és 0,75 m ülésmélységet kell feltételezni személyenként" a következő szöveg lép:

"ni = 3,75 a szabad fedélzeti területekre, és a mozdítható bútorokkal berendezett területekre;

a rögzített ülőhelyekkel, mint pl. padokkal felszerelt fedélzetekre az ni kiszámítása úgy történik, hogy 0,50 m szélességet és 0,75 m ülésmélységet kell feltételezni személyenként".

e) A 9. bekezdés a következőképpen módosul:

i. A második albekezdés bevezető mondata alatti táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„1-rekeszes állapot2-rekeszes állapot
Az oldalsó sérülés mérete
hosszanti l [m]0,10 · LWL, azonban legalább 4,00 m0,05 · LWL, azonban legalább 2,25 m
keresztirányú b [m]B/50,59
függőleges b [m]A hajó fenekétől a tetejéig elhatárolás nélkül
A fenéksérülés mérete
hosszanti l [m]0,10 · LWL, azonban legalább 4,00 m0,05 · LWL, azonban legalább 2,25 m
keresztirányú b [m]B/5
függőleges h [m]0,59; a 15.02. cikk 13. bekezdésének c) pontja szerint felszerelt csővezetékeket épnek kell tekinteni”

ii. A d) pont utolsó albekezdését el kell hagyni.

f) A 10. bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

"d) az elárasztás összes közbenső fázisában a szabadfelület hatásának kiszámítása a sérült rekeszek teljes felületi területén alapul."

g) A 11. bekezdés a következőképpen módosul:

i. A bevezető mondatban az "emberek miatti" szavakat el kell hagyni.

ii. A b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) az egyensúlyi helyzeten túl a kiegyenlítő kar ívének pozitív szakasza GZR ≥ 0,02 m értéket kell, hogy jelezzen az A≥ 0,0025 m·rad területre. Ezeket a stabilitási minimumértékeket kell teljesíteni az első védelem nélküli nyílás vízbemerüléséig, de minden esetben a φm ≤ 25°. dőlésszög eléréséig.

19. A 15.06. cikk a következőképpen módosul:

a) A 3. bekezdés a) pontja a következő mondattal egészül ki:

"a kabinok kivételével a csak egy kijárattal rendelkező helyiségeknek és helyiségcsoportoknak rendelkezniük kell legalább egy vészkijárattal;"

b) Az 8. bekezdés a) pontjában a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"a gyülekezőhelyek teljes területének (AS) meg kell felelnie legalább az alábbi értékeknek:"

20. A 15.09. cikk a következőképpen módosul:

a) Az 1. bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "A 10.05. cikk 1. bekezdésében meghatározott mentőgyűrűkön kívül, a fedélzet minden olyan részét, amely utasok számára szolgál és nem zárt, fel kell szerelni megfelelő mentőgyűrűkkel, amelyeket a hajó mindkét oldalán, egymástól legfeljebb 20 m távolságra kell elhelyezni. A mentőgyűrűk, akkor tekinthetők megfelelőnek, ha megfelelnek

- az EN 14144:2003 sz. európai szabványnak, vagy

- az »Életbiztonság a tengeren« tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény (SOLAS-egyezmény) III. fejezete 7.1. előírásának és az életmentő felszerelések nemzetközi IMO-szabályzata 2.1. bekezdésének."

b) A 2. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"2. Az 1. szakaszban említett mentőgyűrűkön kívül, a hajó teljes fedélzeti személyzete számára hozzáférhetőnek kell lennie a 10.05. cikk 2. szakasza szerinti egyéni életmentő-felszerelésnek. Azon személyzet számára, akik a biztonsági szolgálati beosztás jegyzéke szerint szolgálatot nem teljesítenek a 10.05. cikk 2. szakaszában említett szabványok szerinti nem felfújható vagy félig önműködően felfújódó mentőmellények is megengedhetők."

c) A 4. bekezdés a következőképpen módosul:

i. Az első albekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az 1. és 2. szakaszban említett életmentő felszerelésen kívül, a 10.05. cikk 2. szakasza szerinti egyéni életmentő felszerelést kell biztosítani a legnagyobb megengedett utaslétszám 100 %-ára. A 10.05. cikk 2. szakaszában említett szabványok szerinti nem felfújható vagy félig önműködően felfújódó mentőmellények is megengedhetők."

ii. A második albekezdést el kell hagyni.

21. A 15.10. cikk 6. bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A vészhelyzeti erőátviteli berendezést vagy a biztonsági vonal felett vagy pedig a 9.02. cikk 1. bekezdésében említett energiaforrásokat tartalmazó helyiségtől a lehető legtávolabb kell elhelyezni annak biztosítása érdekében, hogy a 15.03. cikk 9. bekezdése szerinti elárasztás esetén ne ezen energiaforrásokkal egyidejűleg kerüljön elárasztásra."

22. A 15.11. cikk a következőképpen módosul:

a) Az 1. bekezdés a következőképpen módosul:

i. A d) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"aa) a tűzállósági vizsgálati módszerek szabályzata I. mellékletének 3. része, valamint".

ii. A szöveg a következő e) ponttal egészül ki:

"e) A felügyeleti szerv a tűzállósági vizsgálati módszerek szabályzata értelmében előírhat próbát egy válaszfalmintán, annak érdekében, hogy igazolják a 2. bekezdés ellenálló képességre és a hőmérséklet-emelkedésre vonatkozó előírásainak való megfelelést."

b) A 2. bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "2. Válaszfalak

a) a helyiségek között az alábbi táblázatok szerint kell kialakítani:

aa) Azon helyiségek közötti válaszfalak táblázata, amelyekben nincsenek felszerelve a 10.03a. cikk szerinti túlnyomásos sprinklerberendezések.

HelyiségekVezérlőközpontokLépcsőházakGyülekezőhelyekTársalgókMotorterekHajókonyhaTárolóhelyiségek
VezérlőközpontokA0A0/B15 (1)A30A60A60A60
LépcsőházakA0A30A60A60A60
GyülekezőhelyekA30/B15 (2)A60A60A60
Társalgók—/B15 (3)A60A60A60
MotorterekA60/A0 (4)A60A60
HajókonyhaA0A60/B15 (5)
Tárolóhelyiségek

bb) Azon helyiségek közötti válaszfalak táblázata, amelyekben fel vannak szerelve a 10.03a. cikk szerinti túlnyomásos sprinklerberendezések

HelyiségekVezérlőközpontokLépcsőházakGyülekezőhelyekTársalgókMotorterekHajókonyhaTárolóhelyiségek
VezérlőközpontokA0A0/B15 (6)A0A60A30A30
LépcsőházakA0A0A60A30A0
GyülekezőhelyekA30/B15 (7)A60A30A30
Társalgók—/B0 (8)A60A30A0
MotorterekA60/A0 (9)A60A60
HajókonyhaB15
Tárolóhelyiségek

b) Az A típusú válaszfalak vízzáró válaszfalak, falak és fedélzetek, amelyeknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

aa) acélból, vagy más, azzal egyenértékű anyagból készülnek;

bb) megfelelően merevítettek;

cc) elfogadott, éghetetlen anyaggal szigeteltek, olyan módon, hogy a tűzzel átellenes oldalon az átlagos hőmérséklet legfeljebb 140 °C-kal emelkedik az eredeti hőmérséklet fölé, és egyetlen ponton, beleértve a csatlakozásoknál levő réseket, sem emelkedik a hőmérséklet 180 °C-nál többel az eredeti hőmérséklet fölé a következő, meghatározott időtartamokon belül:

Type A60 - 60 perc

Type A30 - 30 perc

Type A0 - 0 perc;

dd) megépítésük olyan, hogy megakadályozza a füst és a lángok átterjedését az egyórás normál tűzpróba végéig;

c) A B típusú válaszfalak vízzáró válaszfalak, falak, fedélzetek, mennyezetek vagy homlokzatok, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

aa) elfogadott, éghetetlen anyagból készülnek. Továbbá, a válaszfalak gyártásánál és összeszerelésénél használt valamennyi anyag éghetetlen, kivéve a homlokzatot, amelynek legalább lángkésleltetőnek kell lennie;

bb) szigetelési értékük olyan, hogy a tűzzel átellenes oldalon az átlagos hőmérséklet legfeljebb 140 °C-kal emelkedik az eredeti hőmérséklet fölé, és egyetlen ponton, beleértve a csatlakozásoknál levő réseket, sem emelkedik a hőmérséklet 225 °C-nál többel az eredeti hőmérséklet fölé a következő, meghatározott időtartamokon belül:

Type B15 - 15 perc

Type B0 - 0 perc.

cc) megépítésük olyan, hogy megakadályozza a füst és a lángok átterjedését a normál tűzpróba első fél órájának a végéig."

23. A 15.15. cikk a következőképpen módosul:

a) Az 1. bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"A maximum 50 utas szállítására engedélyezett és legfeljebb 25 m LWL hosszúságú személyhajóknak sérülés után kielégítő stabilitással kell rendelkezniük a 15.03. cikk 7-13. bekezdésének megfelelően, vagy ennek alternatívájaként szimmetrikus elárasztást követően az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:"

b) Az 1. bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) a hajó merülése nem lépheti túl a biztonsági vonalat; valamint".

c) Az 5. bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A felügyeleti szerv mentességet adhat a 10.04. cikk alkalmazása alól olyan hajók esetén, amelyek legfeljebb 250 utas szállítására szolgálnak, és LWL hosszúságuk nem haladja meg a 25 m-t, feltéve, hogy azok fel vannak szerelve egy, a hajó mindkét oldaláról megközelíthető és közvetlenül a merülési vonal feletti emelvénnyel, amely lehetővé teszi az emberek vízből való kimenekítését."

d) A 10. bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"A legfeljebb 25 m LWL hosszúságú személyhajókra nem vonatkoznak az alábbi előírások:"

24. A 16.06.cikk 2. bekezdésében a "hatósági szám"kifejezés helyébe az "európai hajóazonosító szám" lép.

25. A 21.02. cikk a következőképpen módosul:

a) Az 1. bekezdés g) pontja a "10.03b. cikkre" való hivatkozást követően az alábbi hivatkozással egészül ki:

"10.03c. cikk"

b) A 2. bekezdés d) pontjában a "10.07. cikkre" való hivatkozás helyébe a következő szöveg lép:

"10.5. cikk".

26. A 24.02. cikk 2. bekezdésében szereplő táblázat a következőképpen módosul:

a) A 6.01. cikk 7. bekezdésével kapcsolatos bejegyzés után a 6.02. cikk 1. bekezdésére vonatkozó, következő bejegyzéssel egészül ki:

„6.02. cikk 1. bekezdéseKülön hidraulikus tartályok megléteN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Két vezérlőszelep hidraulikus meghajtási egységek eseténN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Külön csővezeték a második meghajtási egység számára hidraulikus meghajtási egységek eseténN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

b) A 6.02. cikk 2. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2. bekezdésA 2. meghajtás egyetlen művelettel való bekapcsolásaN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

c) A 6.03. cikk 1. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6.03. cikk 1. bekezdéseEgyéb fogyasztók kapcsolása a kormányszerkezet hidraulikus energiaátvivő rendszerekéhezN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

d) A 6.03. cikk 2. bekezdésére vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.

e) A 6.07. cikk 2. bekezdésének a) pontjára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6.07. cikk 2. bekezdése a) pontjaa hidraulikus tartályok vízszint és üzemi nyomás riasztójaN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

f) A melléklet a 7.02. cikk 2. bekezdésére vonatkozó, következő bejegyzéssel egészül ki az 6.08. cikk 1. bekezdésével kapcsolatos bejegyzés után:

„7.02. cikk 2. bekezdéseA hajó előtti akadályozott kilátás a hajó hosszának kétszerese, amennyiben 250 m-nél kevesebbN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2049.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

g) A 8.05. cikk 7. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk első albekezdésMég az érintett helyiségek lezárásakor is a fedélzetről működtetető gyorszáró szelep a tartályonN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

h) A 15.01. cikk 2. bekezdésének e) pontjára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(e)A cseppfolyósított gázberendezések tilalma a 14. fejezet értelmébenN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti rendelkezés csak a 15.15. cikk 9. bekezdésének megfelelően felszerelt riasztórendszerekre vonatkozik”

i) A szöveg a 15.06. cikk 6. bekezdésének c) pontjára vonatkozó, következő bejegyzéssel egészül ki a 15.06. cikk 6. bekezdésének b) pontjával kapcsolatos bejegyzést után:

„c)A motortereken keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalakN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2007.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
A hajókonyhákon keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalakN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

j) A 15.06. cikk 7. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„7. bekezdésMegfelelő biztonsági útmutatórendszerN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

k) A 15.06. cikk 16. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„16. bekezdésIvóvízrendszerek a 12.05. cikk szerintN.R.C., legkésőbb 2006.12.31.”

l) A 15.07. cikkre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„15.07. cikkA propulziós berendezésre vonatkozó követelményekN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

m) A 15.09. cikk 4. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„4. bekezdésÉletmentő felszerelésekAzon személyhajók esetében, amelyek a 15.09. cikk 5. bekezdése szerinti közös életmentő-felszereléssel voltak felszerelve 2006.1.1. előtt, ezeket az egyéni életmentő-felszerelés megfelelőjének kell tekinteni.
Azon személyhajók esetében, amelyek a 15.09. cikk 6. bekezdése szerinti közös életmentő-felszereléssel voltak felszerelve 2006.1.1. előtt, ezeket az egyéni életmentő-felszerelés megfelelőjének kell tekinteni a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásáig vagy megújításáig”

n) A 15.10. cikk 3. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„3. bekezdésMegfelelő vészvilágításN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

o) A 15.10. cikk 6. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6. bekezdés 1. mondatA 15.11. cikk 2. bekezdése szerinti válaszfalakN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
2. és 3. mondatA kábelek felszereléseN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
4. mondatVészhelyzeti erőátviteli berendezés a biztonsági vonal felettN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

p) A 15.12. cikk 1. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„15.12. cikk 1. bekezdés c) pontjaHordozható tűzoltó készülékek a hajókonyhábanN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor”

q) A 15.12. cikk 2. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2. bekezdés a) pontja2. tűzoltószivattyúN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

r) A 15.12. cikk 3. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„3. bekezdés b) és c) pontjaNyomás és vízsugár hosszaN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

s) A 15.12. cikk 9. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„9. bekezdésTűzoltó berendezések a motorterekbenN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

27. A 24.03. cikk 1. bekezdésében található táblázatban a 15.05. cikkre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„15.05. cikkAz utasok számaA közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

28. A 24.06. cikk 5. bekezdésében szereplő táblázat a következőképpen módosul:

a) A melléklet a következő bejegyzéssel egészül ki a 3. fejezettel kapcsolatos bejegyzés után:

„6.
FEJEZET
6.02. cikk 1. bekezdéseKét vezérlőszelep hidraulikus meghajtási egységek eseténN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2007.4.1.
Külön csővezeték a második meghajtási egység számára hidraulikus meghajtási egységek eseténN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2007.4.1.
6.03. cikk 1. bekezdéseEgyéb fogyasztók kapcsolása a kormányszerkezet hidraulikus energiaátvivő rendszerekéhezN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2007.4.1.
6.07. cikk 2. bekezdés a) pontjaA hidraulikus tartályok vízszint riasztója és üzemi nyomás riasztójaN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni megújításakor2007.4.1.
7.
FEJEZET
7.02. cikk 2. bekezdéseA hajó előtti akadályozott kilátás a hajó hosszának kétszerese, amennyiben 250 m-nél kevesebbN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2049.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2008.12.30.”

b) A melléklet a 8.05. cikk 7. bekezdésére vonatkozó, következő bejegyzéssel egészül ki a 8.03. cikk 3. bekezdésével kapcsolatos bejegyzés után:

„8.05. cikk 7. bekezdésének 1. mondataMég az érintett helyiségek lezárása esetén is a fedélzetről működtethető gyorszáró szelep a tartályonN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2008.4.1.”

c) A 15.01. cikk 2. bekezdésének e) pontjára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(e)A cseppfolyósított gázberendezések tilalma a 14. fejezet értelmébenN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti rendelkezés csak a 15.15. cikk 9. bekezdésének megfelelően felszerelt riasztórendszerekre vonatkozik.2006.1.1.”

d) A 15.06. cikk 6. bekezdésének c) pontjára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„c)A motortereken keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalakN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2007.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.”
A hajókonyhákon keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalakN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor.

e) A 15.06. cikk 7. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„7. bekezdésMegfelelő biztonsági útmutatórendszerN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor.2006.1.1.”

f) A 15.06. cikk 16. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„16. bekezdésIvóvízrendszerek a 12.05. cikk szerintN.R.C., legkésőbb 2006.12.31.2006.1.1.”

g) A 15.07. cikkre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„15.07. cikkA propulziós berendezésre vonatkozó követelményekN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.”

h) A 15.09. cikk 4. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„4. bekezdésÉletmentő felszerelésekAzon személyhajók esetében, amelyek a 15.09. cikk 5. bekezdése szerinti közös életmentő-felszereléssel voltak felszerelve 2006.1.1. előtt, ezeket az egyéni életmentő-felszerelés megfelelőjének kell tekinteni.
Azon személyhajók esetében, amelyek a 15.09. cikk 6. bekezdése szerinti közös életmentő-felszereléssel voltak felszerelve 2006.1.1. előtt, ezeket az egyéni életmentő-felszerelés megfelelőjének kell tekinteni a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásáig vagy megújításáig
2006.1.1.”

i) A 15.10. cikk 3. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„3. bekezdésMegfelelő vészvilágításN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.”

j) A 15.10. cikk 6. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6. bekezdés 1. mondatA 15.11. cikk 2. bekezdése szerinti válaszfalakN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.
2. és 3. mondatA kábelek felszereléseN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.
4. mondatVészhelyzeti erőátviteli berendezés a biztonsági vonal felettN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.”

k) A 15.12. cikk 1. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„15.12. cikk 1. bekezdés c) pontjaHordozható tűzoltó készülékek a hajókonyhábanN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.”

l) A 15.12. cikk 2. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2. bekezdés a) pontjaMásodik tűzoltószivattyúN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.”

m) A következő bejegyzés: helyébe a következő szöveg lép:

„a 9. bekezdésTűzoltó berendezések a motorterekbenN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor2006.1.1.
15.12. cikk 9. bekezdéseAcélból készült, vagy egyenértékű jellemzőkkel bíró tűzoltórendszer a motorterekbenN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti időszak nem vonatkozik az 1995.12.31. után vízre bocsátott hajókra, amelyek hajóteste fából, alumíniumból vagy műanyagból készült, és motortereik nem a 3.04. cikk 3. és 4. szakasza szerinti anyagból vannak2006.1.1.”
„9. bekezdésTűzoltó berendezések a motorterekbenN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti rendelkezés nem vonatkozik az 1995.12.31. után vízre bocsátott hajókra, amelyek hajóteste fából, alumíniumból vagy műanyagból készült, és motortereik nem a 3.04. cikk 3. és 4. bekezdése szerinti anyagból vannak2006.1.1.”

29. A 24a02. cikk 2. bekezdésében szereplő táblázat a következőképpen módosul:

a) A melléklet a 6.02. cikk 1. bekezdésére vonatkozó, következő bejegyzéssel egészül ki a 6.01. cikk 7. bekezdésével kapcsolatos bejegyzés után:

„6.02. cikk 1. bekezdéseKülön hidraulikus tartályok megléteN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Két vezérlőszelep hidraulikus meghajtási egységek eseténN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Külön csővezeték a második meghajtási egység számára hidraulikus meghajtási egységek eseténN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

b) A 6.02. cikk 2. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2. bekezdésA 2. meghajtás egyetlen művelettel való bekapcsolásaN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

c) A 6.03. cikk 1. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6.03. cikk 1. bekezdéseEgyéb fogyasztók kapcsolása a kormányszerkezet hidraulikus energiaátvivő rendszerekéhezN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

d) A 6.03. cikk 2. bekezdésére vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.

e) A 6.07. cikk 2. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6.07. cikk 2. bekezdés a) pontjaA hidraulikus tartályok vízszint és üzemi nyomás riasztójaN.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

f) A 7.02. cikk 2-7. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„7.02. cikk 2–6. bekezdéseAkadálymentes kilátás a kormányállásból az alábbiak kivételével:N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2049.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

30. Az I. függelék a következő 9. ábrával egészül ki:

„9. ábra:
Gyorszáró szelep a tartályon
Szín: barna/fehér”

31. Az irányelv az alábbi III. és IV. függelékkel egészül ki: III. függelék Az egyedi európai hajóazonosító szám mintája A A A x x x x x [az európai hajóazonosító számot kiadó illetékes hatóság kódja] [sorszám] A mintában az »AAA« betűk az európai hajóazonosító számot kijelölő illetékes hatóság által az alábbi számtartományokban adott három számjegyű kódnak felelnek meg: 001-019 Franciaország 020-039 Hollandia 040-059 Németország 060-069 Belgium 070-079 Svájc 080-099 a Mannheimi egyezményben nem részes országokból származó olyan vízi járműveknek fenntartva, amelyek számára 2007.4.1. előtt rajnai hajóbizonyítványt állítottak ki 100-119 Norvégia 120-139 Dánia 140-159 Egyesült Királyság 160-169 Izland 170-179 Írország 180-189 Portugália 190-199 fenntartva 200-219 Luxemburg 220-239 Finnország 240-259 Lengyelország 260-269 Észtország 270-279 Litvánia 280-289 Lettország 290-299 fenntartva 300-309 Ausztria 310-319 Liechtenstein 320-329 Cseh Köztársaság 330-339 Szlovákia 340-349 fenntartva 350-359 Horvátország 360-369 Szerbia 370-379 Bosznia és Hercegovina 380-399 Magyarország 400-419 Orosz Föderáció 420-439 Ukrajna 440-449 Belarusz 450-459 Moldovai Köztársaság 460-469 Románia 470-479 Bulgária 480-489 Grúzia 490-499 fenntartva 500-519 Törökország 520-539 Görögország 540-549 Ciprus 550-559 Albánia 560-569 Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 570-579 Szlovénia 580-589 Montenegró 590-599 fenntartva 600-619 Olaszország 620-639 Spanyolország 640-649 Andorra 650-659 Málta 660-669 Monaco 670-679 San Marino 680-699 fenntartva 700-719 Svédország 720-739 Kanada 740-759 Amerikai Egyesült Államok 760-769 Izrael 770-799 fenntartva 800-809 Azerbajdzsán 810-819 Kazahsztán 820-829 Kirgizisztán 830-839 Tádzsikisztán 840-849 Türkmenisztán 850-859 Üzbegisztán 860-869 Irán 870-999 fenntartva, az »xxxxx« betűk az illetékes hatóság által adott öt számjegyű sorszámnak felelnek meg. IV. függelék A vízi jármű azonosítására szolgáló adatok A. Valamennyi vízi jármű 1. Az e melléklet 2.18. cikke (V. melléklet 1. rész, a minta 3. rovata, valamint a VI. melléklet 5. oszlopa) szerinti egyedi európai hajóazonosító szám 2. A vízi jármű/hajó elnevezése (V. melléklet 1. rész, a minta 1. rovata, valamint a VI. melléklet 4. oszlopa) 3. A vízi jármű típusa e melléklet 1.01. cikke 1-28. pontjának meghatározása szerint (V. melléklet 1. rész, a minta 2. rovata) 4. Teljes hossz e melléklet 1.01. cikke 70. pontjának meghatározása szerint (V. melléklet 1. rész, a minta 17a. rovata) 5. Teljes szélesség e melléklet 1.01. cikke 73. pontjának meghatározása szerint (V. melléklet 1. rész, a minta 18a. rovata) 6. Merülés e melléklet 1.01. cikke 76. pontjának meghatározása szerint (V. melléklet 1. rész, a minta 19. rovata) 7. Adatforrás (= közösségi bizonyítvány) 8. Hordképesség (az V. melléklet 1. részének 21. rovata, valamint VI. melléklet 11. oszlopa) teherszállító hajóknál 9. Vízkiszorítás e melléklet 1.01. cikke 60. pontjának meghatározása szerint (V. melléklet 1. rész, a minta 21. rovata, valamint a VI. melléklet 11. oszlopa) nem teherszállító hajóknál 10. Üzemeltető (a tulajdonos vagy képviselője, a II. melléklet 2. fejezete) 11. Kiállító hatóság (az V. melléklet 1. része, valamint a VI. melléklet) 12. A közösségi belvízi hajóbizonyítvány száma (az V. melléklet 1. része, valamint VI. melléklet, a minta 1. oszlopa) 13. A lejárat időpontja (V. melléklet 1. rész, a minta 11. rovata, valamint a VI. melléklet 17. oszlopa) 14. Az adatbázis összeállítója B. Ha rendelkezésre áll 1. Nemzeti azonosítószám 2. A vízi jármű típusa a belvízi hajózással kapcsolatos elektronikus hajózási adatszolgáltatásra vonatkozó műszaki előírások szerint 3. Egy- vagy kéthéjazatú hajótest az ADN/ADNR szerint 4. Magasság az 1.01. cikk 75. sz. meghatározása szerint 5. Bruttó űrtartalom (tengeri hajóknál) 6. IMO-szám (tengeri hajóknál) 7. Hívójel (tengeri hajóknál) 8. MMSI-szám 9. ATIS-kód 10. Az egyéb bizonyítványok típusa, száma, kiállító hatósága és lejárati időpontja

(1) A vezérlőközpontok és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A0 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(2) A társalgók és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A30 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(3) A kabinok közötti válaszfalaknak, a kabinok és a folyosók közötti válaszfalaknak, valamint a társalgókat elválasztó, 10. szakasz szerinti függőleges válaszfalaknak a B15 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinklerberendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig a B0 típusnak.

(4) A 15.07. cikk és a 15.10. cikk 6. szakasza szerinti motorterek közötti válaszfalaknak az A60 típusnak kell megfelelniük; egyéb esetekben az A0 típusnak.

(5) A B15 típus megfelelő egyrészről a hajókonyhák, másrészről pedig a hűtőraktárak és élelmiszer-tároló helyiségek közötti válaszfalakhoz.

(6) A vezérlőközpontok és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A0 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(7) A társalgók és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A30 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(8) A kabinok közötti válaszfalaknak, a kabinok és a folyosók közötti válaszfalaknak, valamint a társalgókat elválasztó, 10. szakasz szerinti függőleges válaszfalaknak a B15 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinklerberendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig a B0 típusnak.

(9) A 15.07. cikk és a 15.10. cikk 6. szakasza szerinti motorterek közötti válaszfalaknak az A60 típusnak kell megfelelniük; egyéb esetekben az A0 típusnak.

II. MELLÉKLET

1. A 2006/87/EK irányelv V. melléklete a következőképpen módosul:

a) Az I. részben a minta 3. rovatában a "hatósági szám" kifejezés helyébe az "egyedi európai hajóazonosító szám" lép.

b) A II. részben a minta 2. pontjában a "hatósági szám" kifejezés helyébe az "egyedi európai hajóazonosító szám" lép.

c) A III. részben a minta 3. rovatában a "hatósági szám" kifejezés helyébe az "egyedi európai hajóazonosító szám" lép.

2. A 2006/87/EK irányelv VI. mellékletében az ötödik oszlopban a "hatósági szám" cím helyébe az "egyedi európai hajóazonosító szám" lép.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0087 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0087&locale=hu

Tartalomjegyzék