32012R0355[1]

A Bizottság 355/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. április 24. ) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 690/2008/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 355/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. április 24.)

a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 690/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjára,

mivel:

(1) A 690/2008/EK bizottsági rendelet (2) egyes tagállamokat vagy tagállamok egyes területeit bizonyos károsító szervezetek tekintetében védett övezetté nyilvánította. Néhány területet csak átmenetileg nyilvánítottak védett övezetté, hogy az érintett tagállam minden olyan információt rendelkezésre tudjon bocsátani, amely a tagállam vagy az érintett terület tekintetében a károsítók jelenlétének kizárásához szükséges, vagy meghozza az érintett károsítók felszámolására irányuló intézkedéseket.

(2) Az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében, Kasztília és León autonóm közösség kivételével Spanyolország egész területét védett övezetté nyilvánították. Spanyolország olyan információkat nyújtott be, amelyeknek értelmében Extremadura autonóm közösséget e károsító tekintetében a továbbiakban nem kell védett övezetnek tekinteni. Ezért Extremadura autonóm közösség e károsító tekintetében a továbbiakban nem tekintendő védett övezetnek.

(3) Írországot, Litvániát, valamint Olaszország, Szlovákia és Szlovénia egyes régióit, illetve régióinak egyes részeit az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében 2012. március 31-ig védett övezetté nyilvánították.

(4) A 2010-ben és 2011-ben elvégzett felmérések eredményeire vonatkozó, Írország, Litvánia, Olaszország és Szlovénia által benyújtott információk alapján az említett övezeteket további két évig védetté kell nyilvánítani annak érdekében, hogy az említett tagállamoknak elegendő idő álljon rendelkezésére ahhoz, hogy be tudják nyújtani az információkat, amelyeknek értelmében az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nincs jelen, vagy amennyiben szükséges, meghozzák az említett károsító felszámolására irányuló intézkedéseket.

(5) A 2010-ben és 2011-ben elvégzett felmérések eredményeire vonatkozó, Szlovákia által benyújtott információból kitűnik, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jelen van Udvard (Dvory nad Žitavou) településen (Érsekújvári járás - Nové Zámky), amely a védett övezet része. Ezért az említett település e károsító tekintetében a továbbiakban nem tekintendő védett övezetnek. Az említett felmérések eredményei alapján további két évig védett övezetnek tekintendők Szlovákia más, az említett károsító tekintetében korábban védett övezetnek tekintendő részei, biztosítva ezzel Szlovákiának a szükséges időt arra, hogy rendelkezésre tudja bocsátani az információkat, amelyeknek értelmében az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nincs jelen, vagy amennyiben szükséges, meghozza az érintett károsító felszámolására irányuló intézkedéseket.

(6) A Citrus tristeza vírus (európai törzsek) tekintetében Madeira kivételével Portugália egész területét védett övezetté nyilvánították. Portugália információkat nyújtott be, amelyek alátámasztják, hogy a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) jelentős mértékben elterjedt Algarve régióban - ahol a vírus felszámolása már nem lehetséges -, és területének e része tekintetében a védett övezeti státus visszavonását kérte. Ezért Algarve régió e károsító tekintetében a továbbiakban nem tekintendő védett övezetnek.

(7) A 690/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Egyes védett övezetek jelenlegi elismerése 2012. március 31-én hatályát veszti. Ezért valamennyi védett övezet megszakítás nélküli elismerésének biztosítása érdekében e rendeletet 2012. április 1-jétől kell alkalmazni.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 690/2008/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A b) cím 2. pontja a következőképpen módosul:

a) A második oszlopban az első francia bekezdésben, a "Spanyolország (Kasztília és León autonóm közösség kivételével)" szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: "Spanyolország (Kasztília és León, valamint Extremadura autonóm közösségek kivételével)".

b) A második oszlopban a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- és 2014. március 31-ig Írország, Olaszország (Apúlia, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye], Lombardia [Mantua megye kivételével], Veneto [Rovigo és Velence megye, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani települések, Padova megyében Masi település, valamint Verona megyében az A4-es főúttól délre fekvő terület kivételével]), Litvánia, Szlovénia (Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régió kivételével), Szlovákia (Sárrét [Blahová], Felsővámos [Horné Mýto] és Ekecs [Okoč] [Dunaszerdahelyi járás - Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás - Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebišov] település kivételével)".

2. A d) cím 3. pontjának második oszlopában a "Portugália (Madeira kivételével)" szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: "Portugália (Algarve és Madeira kivételével)".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. április 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) HL L 193., 2008.7.22., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0355 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0355&locale=hu