32001R1091[1]

A Tanács 1091/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal való szabad mozgásról

A Tanács 1091/2001/EK rendelete

(2001. május 28.)

a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal való szabad mozgásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke 2. b) pontjának ii. alpontjára és 63. cikke 3. a) pontjára,

tekintettel a Francia Köztársaság kezdeményezésére [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) Valamely tagállam hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumával rendelkező személynek az adott tagállam területére történő beutazása eltérhet attól az időponttól, amikor a személy a többi tagállam területén szabad mozgásra jogosító tartózkodási engedélyt kap.

(2) Lépéseket kell tenni a hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízummal rendelkező személyek - tartózkodási engedélyük kiadásáig történő - szabad mozgásának azáltal történő megkönnyítése érdekében, hogy ez a vízum, amely jelenleg a vízumot kiadó állam területének elérése érdekében birtokosa számára csak egyszeri átutazást tesz lehetővé más tagállamok területén, egyidejűleg egységes rövid távú tartózkodásra jogosító vízumként is érvényes legyen, amennyiben a kérelmező az 1985. június 14-i Schengeni Egyezmény végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én, Schengenben aláírt megállapodásban előírt beutazási és tartózkodási feltételeknek megfelel.

(3) Ez az intézkedés az első lépés a hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumok kiadási feltételeinek összehangolásában.

(4) A Schengeni Egyezmény végrehajtásáról szóló megállapodást, valamint a hivatásos tisztviselők által vezetett diplomáciai és konzuli képviseletek számára kiadott Közös Konzuli Utasítást [3] megfelelően módosítani kell.

(5) E rendelet, a schengeni vívmányokat az Európai Unió keretébe beillesztő jegyzőkönyvnek megfelelően, a Schengeni vívmányok továbbfejlesztését jelenti; ezeket a vívmányokat az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a schengeni vívmányokat alkotó valamennyi rendelkezés, illetve határozat jogalapjának megállapítása céljából a schengeni vívmányok meghatározásáról szóló, 1999. május 20-i 1999/435/EK tanácsi határozat [4] A. melléklete határozza meg.

(6) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia álláspontjáról szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia e rendelet elfogadásában nem vesz részt, ezért ez Dániát nem kötelezi, és rá nem alkalmazható. Mivel e rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének rendelkezései szerint a schengeni vívmányok továbbfejlesztésére irányul, Dánia, a jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően, az e rendelet Tanács általi elfogadását követő hat hónapos határidőn belül határoz arról, hogy e rendeletet nemzeti jogába átülteti-e.

(7) Az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság vonatkozásában e rendelet, az Európai Unió Tanácsa és e két állam között 1999. május 18-án kötött megállapodás [5] értelmében a schengeni vívmányok továbbfejlesztését jelenti.

(8) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország álláspontjáról szóló jegyzőkönyv 1. cikkének megfelelően Írország és az Egyesült Királyság e rendelet elfogadásában nem vesz részt. Következésképpen, és az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, e rendelet rendelkezései nem alkalmazhatók sem Írországra, sem az Egyesült Királyságra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Schengeni Egyezmény végrehajtásáról szóló megállapodás 18. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"18. cikk

A három hónapot meghaladó időtartamú tartózkodásra jogosító vízum olyan nemzeti vízum, amelyet a tagállamok egyike nemzeti jogszabályainak megfelelően adott ki. Ez a vízum az érvényességének kezdetétől számított három hónapot meg nem haladó időtartamra, egyidejűleg egységes rövid távú tartózkodásra jogosító vízumként is érvényes, amennyiben azt a 3. fejezet 1. szakaszának vonatkozó rendelkezései szerint vagy alapján elfogadott közös feltételeknek és kritériumoknak megfelelően adták ki, és birtokosa az 5. cikk (1) bekezdésének a), c), d) és e) pontjában előírt beutazási feltételeknek megfelel. Ellenkező esetben e vízum birtokosa számára a vízumot kiadó állam területének elérése érdekében csak a más tagállamok területén történő átutazást teszi lehetővé, kivéve ha birtokosa az 5. cikk (1) bekezdésének a), d) és e) pontjában említett beutazási feltételeknek nem felel meg, illetve szerepel annak a tagállamnak a nemzeti figyelmeztető jelzésekről vezetett listáján, amelynek területén át kíván utazni."

2. cikk

A Közös konzuli utasítás I. részének 2.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"2.2. A hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum

A három hónapot meghaladó időtartamú tartózkodásra jogosító vízum olyan nemzeti vízum, amelyet a tagállamok egyike nemzeti jogszabályainak megfelelően adott ki.

Ez a vízum azonban az érvényességének kezdetétől számított három hónapot meg nem haladó időtartamra, egyidejűleg egységes rövid távú tartózkodásra jogosító vízumként is érvényes, amennyiben azt a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 3. fejezete 1. szakaszának vonatkozó rendelkezései szerint vagy alapján elfogadott közös feltételeknek és kritériumoknak megfelelően adták ki, és birtokosa az 5. cikk (1) bekezdésének a), c), d) és e) pontjában előírt beutazási feltételeknek megfelel. Ellenkező esetben e vízum birtokosa számára a vízumot kiadó állam területének elérése érdekében csak a más tagállamok területén történő átutazást teszi lehetővé, kivéve ha birtokosa a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 5. cikke (1) bekezdésének a), d) és e) pontjában említett beutazási feltételeknek nem felel meg, illetve szerepel annak a tagállamnak a nemzeti figyelmeztető jelzésekről vezetett listáján, amelynek területén át kíván utazni."

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt Brüsszelben, 2001. május 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

T. Bodström

[1] HL C 200., 2000.7.13., 4. o.

[2] Az Európai Parlament 2001. január 18-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 239., 2000.9.22., 318. o.

[4] HL L 176., 1999. 7.10., 1. o.

[5] HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1091 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1091&locale=hu