32007L0070[1]

A Bizottság 2007/70/EK irányelve ( 2007. november 29. ) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IA. mellékletének a szén-dioxid hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2007/70/EK IRÁNYELVE

(2007. november 29.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IA. mellékletének a szén-dioxid hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról, valamint az 1896/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2032/2003/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., IA., illetőleg IB. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a szén-dioxid.

(2) A 2032/2003/EK rendelet értelmében, a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a szén-dioxid értékelése a 98/8/EK irányelv V. melléklete szerinti 14. terméktípusban, azaz rágcsálóirtó szerben történő felhasználás vonatkozásában.

(3) Franciaország előadó tagállami minőségben a 2032/2003/EK rendelet 10. cikke (5) és (7) bekezdésének megfelelően 2006. május 15-én benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését, valamint egy kapcsolódó ajánlást.

(4) Az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálták. A 2032/2003/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2007. június 21-én értékelő jelentésben foglalta össze.

(5) A szén-dioxidra vonatkozó vizsgálatok során nem merült fel olyan megoldatlan kérdés vagy aggály, amelyet az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottságában kellene tovább vizsgálni.

(6) A különböző vizsgálatokból kitűnik, hogy a rágcsálóirtó szerként felhasznált, szén-dioxidot tartalmazó biocid termékek - különösen az értékelő jelentésben megvizsgált és részletesen elemzett felhasználások tekintetében - várhatóan csupán alacsony kockázatot jelentenek emberre, állatra és a környezetre, és megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek. Ennek megfelelően indokolt a szén-dioxid felvétele az IA. mellékletbe, biztosítva ezzel, hogy a rágcsálóirtó szerként felhasznált, szén-dioxidot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek vagy bejegyzések valamennyi tagállamban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése alapján kiadhatók, módosíthatók és visszavonhatók legyenek.

(7) Fontos, hogy ezen irányelv előírásait valamennyi tagállamban egyszerre alkalmazzák, biztosítva ezzel a szén-dioxidot tartalmazó biocid termékek egyenlő bánásmódját, és általában véve a biocidtermék-piac megfelelő működésének elősegítését.

(8) Egy adott anyagnak az IA. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dokumentációt benyújtó kérelmezők teljes mértékben élvezhessék a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(9) A felvételt követően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, és különösen oly módon adhassák meg, módosíthassák és vonhassák vissza a 14. terméktípusba tartozó, szén-dioxidot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket és bejegyzéseket, hogy azok teljesítsék a 98/8/EK irányelv előírásait.

(10) Ezért a 98/8/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv IA. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2008. október 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul közlik a Bizottsággal e rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelést mutató táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2009. november 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 29-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 2007/47/EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 21. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 307., 2003.11.24., 1. o. A legutóbb az 1849/2006/EK rendelettel (HL L 355., 2006.12.15., 63. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv IA. melléklete "1. sz." bejegyzésként a következő táblázattal egészül ki:

„SorszámKözhasználatú névIUPAC-név
Azonosító szám
A hatóanyag legkisebb tisztasága a forgalomba hozott biocid termékbenA felvétel napjaA 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határnapja
(nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határnapja az egyes hatóanyagokra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határnapok közül a legkésőbbi)
A felvétel lejártaTerméktípusKülönös rendelkezések
1szén-dioxidszén-dioxid
EK-szám: 204-696-9
CAS-szám: 124-38-9
990 ml/l2009. november 1.2011. október 31.2019. október 31.14Kizárólag használatkész, zárszerkezettel ellátott gáztartályban való felhasználásra.
Megjegyzés: A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelőjelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes honlapján olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007L0070 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007L0070&locale=hu

Tartalomjegyzék