Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

32006R1628[1]

A Bizottság 1628/2006/EK rendelete ( 2006. október 24. ) a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1628/2006/EK RENDELETE

(2006. október 24.)

a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i 994/98/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 1. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjára és b) pontjára,

e rendelet tervezetének közzételét követően (2),

az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 994/98/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a Szerződés 87. cikkével összhangban kinyilvánítsa, hogy a Bizottság által az egyes tagállamok esetében a regionális támogatás nyújtására vonatkozóan jóváhagyott térképnek megfelelő támogatás bizonyos feltételekkel összeegyeztethető a közös piaccal, és nem tartozik a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség hatálya alá.

(2) A Bizottság számos határozatban alkalmazta a Szerződés 87. és 88. cikkét a támogatásra jogosult területeken belüli regionális beruházási támogatásra, és kifejtette politikáját többek között a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatásban (3), valamint a Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendeletben (4). Mivel a Bizottság jelentős tapasztalattal rendelkezik a Szerződés 87. és 88. cikkének a regionális beruházási támogatásokra történő alkalmazásában, valamint figyelemmel az e rendelkezések alapján a nemzeti regionális támogatásokról kibocsátott bizottsági iránymutatásra, a Bizottságnak élnie kell a 994/98/EK rendelet által ráruházott hatáskörökkel a hatékony felügyelet biztosítása és az adminisztráció egyszerűsítése érdekében, szem előtt tartva, hogy a bizottsági ellenőrzés ne gyengüljön.

(3) A hátrányos helyzetű régiók problémáira összpontosítva a nemzeti regionális támogatás a tagállamok és a Közösség egészének gazdasági, társadalmi és területi kohézióját mozdítja elő. A nemzeti regionális beruházási támogatás célja, hogy a beruházások és a munkahelyteremtés támogatásán keresztül fenntartható módon segítse elő a leghátrányosabb helyzetű régiók fejlődését. Az ilyen támogatás előmozdítja a hátrányos helyzetű régiókban működő vállalkozások gazdasági tevékenységének bővítését, ésszerűsítését, korszerűsítését és diverzifikációját, legfőképpen azzal, hogy a cégeket új létesítmények létrehozására ösztönzi e régiókban.

(4) Annak meghatározásakor, hogy a támogatás e rendelet értelmében összeegyeztethető-e a közös piaccal, figyelembe kell venni a támogatási intenzitást, és ily módon a támogatás támogatási egyenértékben kifejezett összegét. A több részletben fizetendő támogatás támogatási egyenértékének kiszámításakor a támogatás odaítélésekor érvényes piaci kamatlábat kell alkalmazni. Az állami támogatási szabályok egységes, átlátható és egyszerű alkalmazása érdekében e rendelet alkalmazásában piaci árfolyamnak a referenciaráta tekintendő. A referenciarátákat a Bizottság időről időre tárgyilagos szempontok alapján határozza meg és közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint az interneten.

(5) Az átláthatóság és a hatékony ellenőrzés biztosítása érdekében e rendelet csak az átlátható regionális beruházási támogatási programokra vonatkozik. Ezek olyan támogatási programok, amelyeknél a bruttó támogatási egyenérték az elszámolható költségek hányadaként kockázatelemzés nélkül előre, pontosan kiszámítható (ilyen például a vissza nem térítendő támogatás, a kamattámogatás és a maximált összegű pénzügyi ösztönzők). Az állami kölcsönök átláthatónak tekinthetők, feltéve, ha mögöttük a szokásos fedezet áll és nem járnak rendkívüli kockázattal, s ennélfogva nem minősülnek állami garanciaelemet tartalmazó programnak. Elvileg az állami kezességvállalást tartalmazó támogatási programok, illetve állami kezességvállalási elemet tartalmazó állami kölcsönök nem minősülnek átláthatónak. Mindazonáltal az ilyen állami támogatások átláthatónak tekinthetők, amennyiben a program bevezetése előtt az állami kezességvállalás támogatási intenzitásának számításához alkalmazott módszer a Bizottságnak e rendelet elfogadását követően történő bejelentése után a Bizottság által elfogadásra került. A módszert a Bizottság a Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló közlemény (5) alapján értékeli. Az állami részvétel és a kockázati tőkebefektetés formájában megvalósuló támogatás nem tekinthető átlátható támogatásnak. A nem átlátható regionális támogatásokat minden esetben be kell jelenteni a Bizottságnak. A bejelentett, nem átlátható regionális támogatási programokat a Bizottság elsősorban a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásról szóló iránymutatásban meghatározott szempontok alapján értékeli.

(6) Ez a rendelet alkalmazható ad hoc támogatásokra is, azaz a nem támogatási program keretében nyújtott egyedi támogatásra, amennyiben az ad hoc támogatást átlátható regionális támogatási program alapján nyújtott támogatás kiegészítésére használják fel, és az ad hoc támogatás a beruházáshoz nyújtandó teljes támogatásnak legfeljebb 50 %-át teszi ki. Emlékeztetni kell arra, hogy a kis- és középvállalkozásoknak a 70/2001/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján támogatási programok keretén kívül nyújtott egyedi támogatás összeegyeztethető a közös piaccal a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének értelmében, és nem esik a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alá.

(7) Mentesíteni kell a bejelentési kötelezettség alól minden olyan támogatást is, amely megfelel e rendelet valamennyi releváns követelményének. Az e rendelet alapján mentesülő regionális támogatási programoknak kifejezett hivatkozást kell tartalmazniuk e rendeletre.

(8) E rendelet nem alkalmazandó azokra az ágazatokra, amelyekre külön szabályok vonatkoznak. Az ezen ágazatokban nyújtott támogatást a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésével összhangban továbbra is előzetesen be kell jelenteni a Bizottságnak. Ilyen ágazat a szén- és acélipar, a szintetikusszál-ipar, a hajóépítés, a halászat és az akvakultúra. A mezőgazdasági ágazatban ez a rendelet nem vonatkozik a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységekre, azonban vonatkozik a mezőgazdasági termékek feldolgozására és forgalomba hozatalára az olyan termékek gyártásának és forgalomba hozatalának kivételével, amelyek a tej és tejtermékek forgalmazása során használt megnevezések védelméről szóló, 1987. július 2-i 1898/87/EGK tanácsi rendelet (6) 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a tejet és tejtermékeket utánozzák vagy helyettesítik. Az olyan gazdálkodó tevékenységek, amelyek egy termék első értékesítéséhez szükségesek, valamint a viszonteladók és feldolgozók részére történő értékesítés e tekintetben nem minősül feldolgozásnak vagy forgalomba hozatalnak. E rendeletnek biztosítania kell, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (7) 28. cikkének (3) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági termékeket feldolgozó és forgalmazó vállalkozásoknak nyújtott támogatások intenzitását mindig be lehessen tartani.

(9) A Bizottságnak az egyes ágazatok támogatásáról következetesen kevésbé kedvező a véleménye. Ezért a feldolgozóipar vagy a szolgáltatások egyes ágazataira irányuló beruházási támogatási programokra nem alkalmazandó az e rendeletben meghatározott beruházási kötelezettség alóli mentesség. A turisztikai tevékenységekre irányuló regionális beruházási támogatási programok azonban nem tekintendők egy ágazatra irányulónak, és amennyiben a nyújtott támogatás megfelel e rendelet minden előírásának, mentesülnek a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól.

(10) A kis- és középvállalkozásoknak tanácsadáshoz és egyéb szolgáltatásokhoz nyújtott, a 70/2001/EK rendelet 5. cikke a) pontjával összhangban levő támogatás a Szerződés 87. cikkének (3) bekezdése értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól. Az ilyen támogatás ezért nem tartozik e rendelet hatálya alá.

(11) A Bizottság kialakult gyakorlatával összhangban, valamint annak fokozott biztosítása érdekében, hogy a támogatás arányos legyen és a szükséges összegre korlátozódjon, a küszöbértékeket nem a támogatás maximális összegében, hanem az elszámolható költségekhez viszonyított támogatási intenzitás formájában kell megadni.

(12) Az e rendelettel mentesített támogatási programokra, illetve egyedi támogatásokra nézve további feltételeket is helyénvaló megállapítani. A Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontjára tekintettel az ilyen támogatásnak nem lehet az az egyetlen hatása, hogy tartósan vagy időlegesen csökkenti a kedvezményezettet szokásosan terhelő működési költségeket, és a támogatásnak arányosnak kell lennie azon hátrányokkal, amelyeket a Közösség érdekében állónak ítélt társadalmi és gazdasági hasznok biztosítása érdekében fel kíván számolni. Ezért indokolt korlátozni e rendelet hatályát az e rendelet értelmében vett induló beruházásokhoz nyújtott regionális támogatásokra. Továbbra is vonatkozik a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség azokra a regionális támogatási programokra, amelyek működési támogatásról rendelkeznek. A Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség emellett - a beruházási vagy tanácsadási támogatás kivételével - az újonnan induló kisvállalkozásoknak nyújtandó támogatásra is vonatkozik.

(13) Mivel a Bizottságnak biztosítania kell, hogy az engedélyezett támogatás ne változtassa meg az általános érdekkel ellentétesen a kereskedelmi feltételeket, e rendelet hatálya alól ki kell zárni az olyan beruházási támogatást, amelynek kedvezményezettjét valamely korábbi támogatás visszafizetésére kötelező bizottsági határozat van érvényben, amely a támogatást tiltottnak és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította, és amelynek a kedvezményezett még nem tett eleget. Ezért az ilyen támogatásra továbbra is vonatkoznak a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettségek.

(14) Annak érdekében, hogy ne részesítsék előnyben a beruházás tőketényezőjét a munkatényezővel szemben, rendelkezni kell annak lehetőségéről, hogy a beruházási támogatást a beruházás költségei vagy a közvetlenül a beruházási projekt végrehajtásához kapcsolódó új munkahelyek költségei alapján mérjék.

(15) A nagy összegű támogatásokról a Bizottságnak továbbra is egyedi elbírálás alapján kell döntenie, azok hatálybalépése előtt. Ennek értelmében az egy vállalkozás vagy létesítmény számára létező támogatási program alapján nyújtott, meghatározott határérték feletti támogatásokra nem vonatkozik az e rendeletben előírt mentesség, és azokra továbbra is a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési követelmények érvényesek. Azt megelőzendő, hogy egy nagyberuházási projektet mesterségesen alprojektekre osszanak fel, egy nagyberuházási projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni, ha az egy vagy több vállalat által egy hároméves időszakon belül kivitelezett induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált állóeszközökre vonatkozik. Annak megállapításakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, a Bizottság figyelembe veszi a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget. A gazdasági oszthatatlanságot a tulajdonviszonyoktól függetlenül kell értékelni. Ez azt jelenti, hogy annak meghatározásakor, hogy a nagyberuházási projekt egyetlen beruházási projektnek minősül-e, az értékelésnek azonosnak kell lennie függetlenül attól, hogy a projektet egy vállalkozás, a beruházási költségeken osztozó több vállalkozás, illetve több, ugyanazon beruházási projekten belül különálló beruházások költségeit viselő vállalkozás valósítja-e meg (például egy közös vállalat esetében).

(16) Fontos biztosítani, hogy a regionális támogatás valódi ösztönző és bátorító hatást gyakoroljon olyan beruházások megvalósítására, amelyek a támogatott területeken másképpen nem valósulnának meg, és ösztönzőként hasson az új tevékenységek beindítására is. Ezért a támogatott beruházási projekt megkezdése előtt a felelős hatóságoknak írásban meg kell erősíteniük, hogy a projekt első látásra teljesíti a támogathatósági feltételeket. Az írásban történő megerősítésbe beleértendő a fax vagy az e-mail útján történő érintkezés is.

(17) A regionális támogatás sajátosságaira tekintettel e rendelet nem mentesíti az olyan támogatást, amelyet más állami támogatással (beleértve az országos, regionális vagy helyi hatóságok által nyújtott támogatásokat) vagy közösségi támogatással ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában kombinálnak, amennyiben a halmozott támogatási összeg meghaladja az e rendeletben meghatározott küszöbértékeket. Az e rendelet értelmében mentesített regionális beruházási támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendelet (8) értelmében nyújtott de minimis támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás e rendeletben meghatározott mértékét.

(18) Ez a rendelet nem alkalmazandó a harmadik országokba vagy tagországokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatásokra, nevezetesen az exportált mennyiségekkel, értékesítési hálózatok létrehozásával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos, valamint importáruk helyett a hazai áruk felhasználásától függő támogatásokra.

(19) Az átláthatóság és a hatékony ellenőrzés biztosítása érdekében, összhangban a 994/98/EK rendelet 3. cikkével szükséges létrehozni egy olyan egységes formanyomtatványt, amelynek használatával az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel végett a tagállamok összefoglaló információt nyújtanak a Bizottságnak, ha e rendelettel összhangban lévő támogatási programot valósítanak meg. Ugyanilyen okokból meg kell állapítani az e rendelettel mentesített támogatások tagállami nyilvántartására vonatkozó szabályokat is. Az adminisztráció megkönnyítése érdekében és a szükséges technológia széles körű rendelkezésre állásának figyelembevételével az összefoglaló információt elektronikus formában kell benyújtani. Annak érdekében, hogy a regionális támogatás jobban átlátható legyen a kibővült Közösségben, a tagállamoknak közzé kell tenniük a támogatási program teljes szövegét, és közölniük kell a Közösséggel azt az internetcímet, amelyen az megtalálható.

(20) Tekintettel a Bizottság e téren szerzett tapasztalataira és különösen az állami támogatási politika felülvizsgálatának általában szükséges gyakoriságára, indokolt korlátozni e rendelet alkalmazásának időbeli hatályát.

(21) Ez a rendelet nem érinti a tagállamok azon kötelezettségét, amely szerint a más állami támogatási eszközökkel összefüggésben felmerülő kötelezettségeik alapján be kell jelenteniük az egyedi támogatásokat. Ez különösen vonatkozik arra a kötelezettségre, amely szerint a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (9) értelmében be kell jelenteni a Bizottságnak a megmentési és szerkezetátalakítási célú támogatásban részesülő vállalkozásnak nyújtott támogatást, illetve arról tájékoztatást kell nyújtani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgyi hatály

(1) Ezt a rendeletet olyan átlátható regionális beruházási támogatási programokra kell alkalmazni, amelyek a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősülnek.

Ez a rendelet alkalmazandó a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősülő ad hoc támogatásokra is, amennyiben az ad hoc támogatást átlátható regionális támogatási program alapján nyújtott támogatás kiegészítésére használják fel, és az ad hoc támogatás a beruházáshoz nyújtandó teljes támogatásnak legfeljebb 50 %-át teszi ki.

(2) E rendelet nem alkalmazandó a következő ágazatokban nyújtott támogatásokra:

a) halászati és akvakultúra-ágazat;

b) hajóépítési ágazat;

c) szénipar;

d) acélipar;

e) szintetikusszál-ipar.

A rendelet nem alkalmazandó a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységekre; azonban vonatkozik a mezőgazdasági termékek feldolgozására és forgalomba hozatalára, kivéve az 1898/87/EGK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a tejet és tejtermékeket utánzó, illetve helyettesítő termékek gyártását és forgalomba hozatalát.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a következő típusú támogatásokra:

a) harmadik országokba vagy tagországokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatások, nevezetesen az exportált mennyiségekkel, értékesítési hálózatok létrehozásával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;

b) importáruk helyett a hazai áruk felhasználásától függő támogatások.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) "támogatás": a Szerződés 87. cikke (1) bekezdésében megállapított valamennyi feltételnek megfelelő intézkedés;

b) "kis- és középvállalkozások (KKV-k)": a 70/2001/EK rendelet I. mellékletében meghatározott kis- és középvállalkozások;

c) "induló beruházás":

i. tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új termékekkel történő diverzifikációjával vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos; vagy

ii. egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlása, amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy - amennyiben nem vásárolják fel - bezárásra került volna, és az eszközöket egy független beruházó veszi meg.

Egy vállalkozásban történő részesedésszerzés önmagában nem minősül induló beruházásnak;

d) "ad hoc támogatás": olyan egyedi támogatás, amelyet nem támogatási program keretében nyújtanak;

e) "tárgyi eszközök": földhöz, épületekhez és üzemekhez/gépekhez kapcsolódó eszközök;

f) "immateriális eszközök": szabadalmi jog, licensz, know-how vagy nem szabadalmaztatott műszaki ismeretek megszerzése útján megvalósuló technológiatranszfer;

g) "nagyberuházási projekt": tárgyi eszközökbe történő induló beruházás, amelynek elszámolható költsége a támogatás odaítélésének időpontjában érvényes árak és árfolyamok alapján meghaladja az 50 millió eurót. Egy nagyberuházási projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni, ha az egy vagy több vállalat által egy hároméves időszakon belül kivitelezett induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált állóeszközökre vonatkozik;

h) "jelenértékű bruttó támogatási egyenértékben (BTE) kifejezett támogatási intenzitás" a támogatás jelenértéke az elszámolható költségek jelenértékének százalékában kifejezve;

i) "átlátható regionális beruházási támogatási programok": olyan regionális beruházási támogatási programok, amelyeknél a bruttó támogatási egyenérték az elszámolható költségek hányadaként kockázatelemzés nélkül előre, pontosan kiszámítható (például a vissza nem térítendő támogatást, kamattámogatást, maximált összegű pénzügyi ösztönzőket nyújtó programok);

j) "beruházás megkezdése": az építkezési munkálatok megkezdése vagy a felszerelésnek a vállalkozás által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő megrendelése (az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok kivételével) közül az, amelyikre korábban kerül sor;

k) "munkahelyteremtés": egy bizonyos létesítményben közvetlenül alkalmazott éves munkaegység (ÉME) számának nettó növekedése az előző 12 hónap átlagához képest; az ÉME az egy adott évben teljes időben foglalkoztatott személyek száma, a részidős és szezonális foglalkoztatás az ÉME töredéke;

l) "bérköltség": az érintett munkahelyek vonatkozásában a támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő teljes összeg, amely magában foglalja az adózás előtti bruttó bért és a kötelező járulékokat, mint például a társadalombiztosítási járulékot;

m) "közvetlenül a beruházási projekt által teremtett munkahelyek": a beruházáshoz köthető tevékenységhez kapcsolódó munkahelyek, amelyek a beruházás befejezésétől számított három éven belül jöttek létre, ideértve az olyan munkahelyeket, amelyek a beruházás által létrehozott kapacitás kihasználtságának növelése következtében jöttek létre;

n) "mezőgazdasági termék":

i. a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, kivéve a 104/2000/EK (10) tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékeket;

ii. a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek);

iii. az 1898/87/EGK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett, tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek;

o) "tejet és tejterméket utánzó vagy helyettesítő termékek": olyan termékek, amelyek összetéveszthetők a tejjel és/vagy tejtermékekkel, de összetételük abban különbözik az ilyen termékekétől, hogy nem tejeredetű zsírt és/vagy fehérjét tartalmaznak tejeredetű fehérjével együtt vagy anélkül (az 1898/87/EGK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett "tejtermékeken kívüli termékek");

p) "mezőgazdasági termék feldolgozása": mezőgazdasági terméken végrehajtott olyan művelet, amely eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve az elsődleges termelőnek az állati vagy növényi eredetű termék első eladását előkészítő tevékenységei;

q) "mezőgazdasági termék forgalomba hozatala": a mezőgazdasági termék értékesítési célú birtoklása vagy bemutatása, megvételre való felkínálása, leszállítása vagy egyéb módon történő forgalomba hozatala, kivéve az elsődleges termelő részéről a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak történő első eladást, valamint a termék első eladását előkészítő tevékenységeket; az elsődleges termelő részéről a végső felhasználóknak történő eladást csak akkor kell forgalomba hozatalnak tekinteni, amennyiben az e célra elkülönített helyiségben történik;

r) "idegenforgalmi tevékenység": a NACE Rev.1.1 (11) szerinti alábbi üzleti tevékenységek:

i. NACE 55: Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás;

ii. NACE 63.3: Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés;

iii. NACE 92: Szórakoztatás, kultúra, sport.

(2) Az állami kölcsönöket felhasználó programokat az e cikk (1) bekezdésének i) pontja szerinti átlátható regionális beruházási támogatási programoknak kell tekinteni, feltéve, ha mögöttük a szokásos fedezet áll és nem járnak rendkívüli kockázattal, s ennélfogva nem minősülnek állami garanciaelemet tartalmazó programnak; az állami kezességvállalást tartalmazó támogatási programok, illetve állami kezességvállalási elemet tartalmazó állami kölcsönök átláthatónak tekinthetők, amennyiben a program bevezetése előtt az állami kezességvállalás támogatási intenzitásának számításához alkalmazott módszer a Bizottságnak e rendelet elfogadását követően történő bejelentése után a Bizottság által elfogadásra került. A magas kockázatú tőkeműveletekben való állami részvétel és támogatás nem minősül átláthatónak.

3. cikk

A mentesség feltételei

(1) Az e rendelet valamennyi feltételét kielégítő átlátható regionális támogatási programok a Szerződés 87. cikkének (3) bekezdése értelmében összeegyeztethetők a közös piaccal, és mentesülnek a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben:

a) az ilyen program keretén belül nyújtott bármely támogatás megfelel e rendelet valamennyi követelményének;

b) a programban kifejezetten utalnak e rendeletre, megnevezve a címét és közölve az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett programok alapján a 7. cikk e) pontjával összhangban meghatározott összegig nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikkének (3) bekezdése értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy a nyújtott támogatás közvetlenül megfelel e rendelet valamennyi feltételének.

(3) Az olyan ad hoc támogatás, amelyet átlátható regionális támogatási program alapján nyújtott támogatás kiegészítésére használnak fel, és amely a beruházáshoz nyújtandó teljes támogatásnak legfeljebb 50 %-át teszi ki, a Szerződés 87. cikkének (3) bekezdése értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy az ad hoc támogatás közvetlenül megfelel e rendelet valamennyi feltételének.

4. cikk

Induló beruházásokhoz nyújtott támogatás

(1) Az induló beruházásokhoz nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikkének (3) bekezdése értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben:

a) a támogatást az érintett tagállam vonatkozásában a 2007 és 2013 közötti időszakra jóváhagyott regionális támogatási térkép alapján regionális támogatásra jogosult régiókban nyújtják;

b) a bruttó támogatási intenzitás nem haladja meg a regionális támogatás azon felső határát, amely az érintett tagállam 2007 és 2013 közötti időszakra jóváhagyott regionális támogatási térképe alapján a támogatás odaítélése idején hatályos abban a régióban, amelyben a beruházás történik.

A nagyberuházási projektek javára és a szállítási ágazatban nyújtott támogatások kivételével a b) pontban előírt határértékek 20 százalékponttal növelhetők az induló kisvállalkozásokhoz, illetve 10 százalékponttal az induló középvállalkozásokhoz nyújtott támogatások esetén.

(2) A támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén nyújtható:

a) a beruházást a teljes beruházás befejezése után legalább öt évig, illetve kis- és középvállalkozások esetén három évig fenn kell tartani az érintett régióban;

b) ahhoz, hogy támogathatóak legyenek, az immateriális eszközök:

i. kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhatóak fel;

ii. leírható eszközöknek kell őket tekinteni;

iii. piaci feltételek mellett, harmadik féltől kell őket megvásárolni;

iv. a vállalat eszközei közé kell sorolni őket, és legalább öt évig, vagy kis- és középvállalkozások esetén három évig a regionális támogatásban részesülő létesítményben kell maradniuk;

c) amennyiben a támogatást tárgyi vagy immateriális beruházási költségek, illetve létesítmény megvásárlása esetén a megvásárlás költségei alapján számítják ki, a kedvezményezettnek az elszámolható költségek legalább 25 %-áról gondoskodnia kell saját forrás vagy olyan külső finanszírozás által, amely minden állami támogatástól mentes. Amennyiben azonban az érintett tagállam nemzeti regionális támogatási térképe keretében jóváhagyott maximális támogatási intenzitás az (1) bekezdés második albekezdésnek megfelelően megnövelve több mint 75 %, a kedvezményezett pénzügyi hozzájárulása ennek megfelelően csökken.

Az első albekezdés a) pontjában szereplő feltétel nem akadályozza meg az a) pontban említett időszak során a gyors technológiai változások miatt korszerűtlenné vált üzem, illetve felszerelés cseréjét, amennyiben az érintett régióban a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított az előírt időtartamra.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott határértékek a támogatási intenzitásra vonatkoznak, amelyet vagy a beruházás elszámolható tárgyi és immateriális költségeinek hányadaként, vagy - közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén - az alkalmazott személy két évre becsült bérköltségeinek hányadaként, vagy e fenti két módszer kombinált alkalmazásával kell kiszámítani, feltéve, hogy a támogatás nem lépi túl a kétfajta számítás alkalmazásából eredő kedvezőbb értéket.

(4) Az elszámolható beruházási költségeket a támogatás odaítélésének időpontjakor érvényes értékre kell diszkontálni. A több részletben kifizetendő támogatást a támogatás odaítélésének időpontjakor érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálás céljára a támogatás odaítélése idején érvényes referenciarátát kell alkalmazni. A jövőben esedékes adók alóli mentesség vagy azok csökkentése formájában nyújtott támogatás esetében, megfelelve a BTE-ben meghatározott támogatási intenzitásnak, a támogatás részleteinek diszkontálására az adókedvezmények érvényesítésének különböző időpontjaiban érvényes referenciarátát kell alkalmazni.

(5) Egy létesítmény megvásárlása esetén csak a társasági vagyon harmadik féltől történő megvásárlásának költségeit lehet figyelembe venni, feltéve, hogy az ügylet piaci feltételek mellett jött létre. Amennyiben a megvásárlást más induló beruházás is kíséri, ez utóbbihoz kapcsolódó költségeket a megvásárlás kiadásaihoz hozzá kell adni.

(6) A földterületen és épületeken kívül az eszközök bérletével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerződés tartalmazza az eszköznek a bérlet időtartamának lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlete esetén a beruházási projekt befejezésének várható időpontját követően a bérletnek legalább öt, vagy kis- és középvállalkozások esetén három évig folytatódnia kell.

(7) A szállítási ágazatban gördülőeszköz (ingóság) vásárlása nem jogosult az induló beruházásokhoz nyújtott támogatásra.

(8) KKV-k és egy létesítmény megvásárlása kivételével a megszerzett eszközöknek újaknak kell lenniük. Megvásárlás esetén azokat az eszközöket, amelyek megszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, nem lehet figyelembe venni. KKV-k esetében figyelembe lehet venni az immateriális javakba történő beruházások teljes költségét is. Nagyvállalkozások esetén az ilyen költségek csak a projekt teljes elszámolható beruházási költségének legfeljebb 50 %-áig vehetők figyelembe.

(9) Amennyiben a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

a) a munkahelyeket közvetlenül a beruházási projekt hozza létre;

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül kell létrehozni, és minden munkahelyet legalább öt évig, vagy kis- és középvállalkozások esetén három évig fenn kell tartani.

(10) E cikk (1) bekezdésétől eltérve a maximális támogatási intenzitás a mezőgazdasági termékek feldolgozására és forgalmazására vonatkozó beruházások esetén az alábbi mértékekig növelhető:

a) amennyiben a kedvezményezett kis- vagy középvállalkozás, a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében jogosult régiókban a támogatható beruházások 50 %-áig, más, az érintett tagállam vonatkozásában 2007-2013-ra jóváhagyott regionális támogatási térkép szerint regionális támogatásra jogosult régiókban pedig a támogatható beruházások 40 %-áig;

b) amennyiben a kedvezményezett a 2003/361/EK bizottsági ajánlásnak (12) megfelelően számítva kevesebb, mint 750 főt foglalkoztat, és/vagy árbevétele kevesebb, mint 200 millió euro, a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében jogosult régiókban a támogatható beruházások 25 %-áig, más, az érintett tagállam vonatkozásában 2007-2013-ra jóváhagyott regionális támogatási térkép szerint regionális támogatásra jogosult régiókban pedig a támogatható beruházások 20 %-áig, amennyiben a kedvezményezett az ajánlás összes többbi feltételét teljesíti.

5. cikk

A támogatás szükségessége

(1) Ez a rendelet csak abban az esetben mentesíti a regionális beruházási támogatási programok keretében nyújtott támogatásokat, ha még a beruházási projekt megkezdése előtt a kedvezményezett támogatás iránti kérelmét benyújtja a nemzeti hatóságokhoz, és 2007. január 1-je után benyújtott regionális támogatási kérelmek esetén a programot kezelő hatóság írásban megerősíti, hogy a projekt - a részletes vizsgálat végső eredményétől függően - megfelel a programban meghatározott jogosultsági feltételeknek. A támogatási programnak mindkét feltételre kifejezett utalást kell tartalmaznia. Amennyiben a beruházás az e cikkben meghatározott feltételek teljesülése előtt megkezdődik, a teljes projekt elveszíti jogosultságát a regionális támogatásra.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik azokra a támogatási programokra, amelyeknél az elszámolható költségekre az adómentességet, illetve az adókedvezményt a hatóságok általi mérlegelés nélkül, automatikusan nyújtják.

6. cikk

Támogatáshalmozódás

(1) A támogatások 4. cikkben meghatározott felső határait a támogatott projekthez nyújtott állami támogatás teljes összegére kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy a támogatást helyi, regionális, országos vagy közösségi forrásokból finanszírozzák-e.

(2) Az e rendelet értelmében mentesített támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható egyéb, a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatással vagy bármely más közösségi vagy nemzeti finanszírozással, amennyiben a halmozódás következtében a támogatási intenzitás meghaladná az e rendeletben meghatározott mértéket.

(3) Az e rendelet értelmében mentesített regionális beruházási támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható a 69/2001/EK rendelet értelmében nyújtott de minimis támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás e rendeletben meghatározott mértékét.

7. cikk

A Bizottságnak történő előzetes bejelentés kötelezettsége alá tartozó támogatás

Nem mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól e rendelet alapján az alábbi támogatások, és ezekre továbbra is vonatkozik a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség:

a) nem átlátható regionális beruházási támogatási programok;

b) a feldolgozóipar vagy a szolgáltatások egyes ágazataira irányuló regionális támogatási programok. A turisztikai tevékenységekre irányuló regionális beruházási támogatási programok nem tekintendők egy ágazatra irányulónak;

c) működési támogatásról rendelkező regionális támogatási programok;

d) a beruházási vagy tanácsadási támogatás kivételével újonnan létrehozott kisvállalkozásoknak nyújtott támogatásról rendelkező regionális támogatási programok;

e) nagyberuházási projekteknek létező támogatási program alapján nyújtott regionális támogatások, amennyiben az összes forrásból származó támogatás teljes összege meghaladja annak az összegnek a 75 %-át, amelyet egy 100 millió eurós elszámolható költséggel rendelkező beruházás az érvényes regionális támogatási térkép nagyvállalkozásokra vonatkozó normál támogatási felső határa alapján igénybe vehetne a támogatás odaítélésének időpontjában;

f) ad hoc regionális támogatások, a 70/2001/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése és az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerint mentesülő támogatásokon kívül;

g) olyan kedvezményezettnek nyújtott beruházási támogatás, amelynek egy, a támogatás jogellenességét és a közös piaccal össze nem egyeztethetőségét kimondó korábbi bizottsági határozat alapján visszafizetési kötelezettsége áll fenn.

8. cikk

Átláthatóság és ellenőrzés

(1) A tagállamoknak az e rendelettel mentesített támogatási program vagy ad hoc támogatás végrehajtásától számított 20 munkanapon belül az ilyen támogatásról összefoglaló információt kell eljuttatniuk a Bizottsághoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel céljából, az I. mellékletben meghatározott formanyomtatvány alapján. Ezt elektronikus úton, számítógépes formában kell benyújtani.

(2) Amennyiben egy létező támogatási program alapján nagyberuházási projektnek nyújtanak olyan regionális támogatást, amely a 7. cikk e) pontjában meghatározott egyedi bejelentési határértéket nem éri el, a tagállamoknak a támogatásnak az illetékes hatóság általi odaítélésétől számított 20 munkanapon belül elektronikus úton be kell nyújtaniuk a Bizottságnak a II. mellékletben meghatározott formanyomtatványban kért információkat. A Bizottság a honlapján az összefoglaló információt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi (http://ec.europa.eu/comm/competition/).

(3) A tagállamoknak részletes nyilvántartást kell vezetniük az e rendeletben mentesített támogatási programokról és a programok alapján nyújtott egyedi támogatásokról. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden, annak megállapításához szükséges információt, hogy a mentesítés e rendeletben meghatározott feltételei teljesülnek-e, beleértve a vállalkozás jogállására vonatkozó információkat, amennyiben a támogatási jogosultsága kis- és középvállalkozási minőségétől függ. A tagállamoknak a támogatási programra vonatkozó nyilvántartást 10 évig kell megőrizniük azt követően, hogy az adott program alapján az utolsó egyedi támogatást nyújtották. Írásbeli kérelemre az érintett tagállam 20 munkanapon vagy ennél hosszabb, a kérelemben meghatározott időszakon belül köteles megadni a Bizottságnak minden olyan információt, amelyet a Bizottság szükségesnek tart annak megállapításához, hogy az e rendeletben foglalt feltételek teljesültek-e.

(4) A tagállamoknak jelentést kell készíteniük a Bizottság részére e rendelet alkalmazásáról minden olyan teljes naptári év vagy annak része tekintetében, amelynek során e rendelet hatályban van, a 794/2004/EK bizottsági rendelet (13) III. fejezetében meghatározott formában.

(5) A tagállamoknak az e rendelet hatálya alá tartozó támogatási programok teljes szövegét közzé kell tenniük, és a Bizottsággal a közzététel internetcímét közölni kell. A (4) bekezdés szerint benyújtott éves jelentésben is fel kell tüntetni ezt az információt. Azokhoz a projektekhez, amelyeknél a költségek még a támogatási program közzététele előtt merültek fel, nem nyújtható regionális támogatás.

9. cikk

Hatálybalépés és időbeli hatály

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Azokra a támogatási programokra alkalmazandó, amelyek 2006. december 31-e után lépnek hatályba, vagy amelyeket ezen időpont után valósítanak meg.

Ez a rendelet 2013. december 31-ig marad hatályban.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor függőben lévő bejelentéseket a rendelet rendelkezéseivel összhangban értékelik. Az e rendelet hatálybalépése előtt hatályba lépett támogatási programok és az e programok alapján nyújtott támogatások - amelyeket a Bizottság nem engedélyezett, és amelyekre nem tartották be a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettséget - a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének értelmében összeegyeztethetők a közös piaccal és e rendelet alapján mentességet élveznek, amennyiben eleget tesznek e rendelet minden feltételének.

E rendelet időbeli hatályának lejárta után a rendelet által mentesített támogatási programok mentessége a jóváhagyott regionális támogatási térképek lejáratáig tart.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 24-én.

a Bizottság részéről

Neelie KROES

a Bizottság tagja

(1) HL L 142., 1998.5.14., 1. o.

(2) HL C 120., 2006.5.20., 2. o.

(3) HL C 54., 2006.3.4., 13. o.

(4) HL L 10., 2001.1.13., 33. o. A legutóbb az 1040/2006/EK rendelettel (HL L 187., 2006.7.8., 8. o.) módosított rendelet.

(5) HL C 71., 2000.3.11., 14. o.

(6) HL L 182., 1987.7.3., 36. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(7) HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(8) HL L 10., 2001.1.13., 30. o.

(9) HL C 244., 2004.10.1., 2. o.

(10) HL L 17., 2000.1.21., 22. o.

(11) A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben.

(12) HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

(13) HL L 140., 2004.4.30., 1. o.

I. MELLÉKLET

A tagállamok által közölt információ a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(Kérjük, számítógéppel töltse ki, és küldje el e-mailen a stateaidgreffe@ec.europa.eu címre)

II. MELLÉKLET

Nyomtatvány összefoglaló információk nyújtásához olyan nagyberuházási projektekeknek nyújtott támogatások esetén, ahol a támogatás nem haladja meg a 7. cikk e) pontjában említett határértékeket

1. A támogatás kedvezményezettje (a támogatásban részesülő vállalkozás/vállalkozások neve):

2. A támogatási program hivatkozási száma (azon létező támogatási program vagy programok bizottsági hivatkozási száma, amelyek alapján a támogatást odaítélik):

3. A támogatást nyújtó állami szerv/szervek (a támogatást odaítélő hatóság vagy hatóságok neve és elérhetősége):

4. A tagállam, ahol a beruházás megvalósul:

5. A régió (NUTS III. szint), ahol a beruházás megvalósul:

6. A helyhatóság (előzőleg NUTS V. szint, jelenleg LAU 2), ahol a beruházás megvalósul:

7. A projekt típusa (új létesítmény felállítása, meglévő létesítmény bővítése, meglévő létesítmény termelésének további, új termékekkel történő diverzifikációja, meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatása):

8. A beruházás alapján előállított termékek vagy szolgáltatások (a PRODCOM/NACE nómenklatúra, vagy a szolgáltatási szektorban megvalósuló projektek esetén a CPA nómenklatúra alapján):

9. A beruházási projekt rövid leírása:

10. A beruházás diszkontált elszámolható költsége (euróban):

11. Diszkontált (bruttó) támogatási összeg euróban:

12. Támogatási intenzitás (BTE %-ban):

13. A javasolt támogatás kifizetéséhez csatolt feltételek (amennyiben vannak ilyenek):

14. A projekt megkezdésének és befejezésének tervezett időpontja:

15. A támogatás odaítélésének dátuma:

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1628 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1628&locale=hu

Tartalomjegyzék