32013R0325[1]

A Tanács 325/2013/EU rendelete ( 2013. április 10. ) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

A TANÁCS 325/2013/EU RENDELETE

(2013. április 10.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. november 29-i 2012/739/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a 36/2012/EU tanácsi rendeletet (2), hogy hatályba léptesse a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. december 1-jei 2011/782/KKBP tanácsi határozatot (3).

(2) A Tanács 2012. november 29-én elfogadta a 2012/739/KKBP határozatot, amely hatályon kívül helyezte és felváltotta a 2011/782/KKBP határozatot.

(3) A 2012/739/KKBP határozat tartalmazza a fegyverek és bármely egyéb hadianyag vásárlásának, behozatalának vagy szállításának, valamint az e termékek vásárlásához nyújtott finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás tilalmát.

(4) Az említett határozat továbbá lehetővé teszi egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amennyiben azok nélkül nem lehetne eleget tenni az érintett természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzékbe való felvételének napját megelőzően vagy azt követően az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozatnak, illetve egy valamely tagállamban végrehajtandó igazságügyi határozatnak.

(5) A 2012/739/KKBP határozat eltérést biztosít egyes korlátozó intézkedések alól, amennyiben uniós polgárok és családtagjaik Szíriából való evakuálása a kizárólagos cél.

(6) A szíriai különleges körülményekre tekintettel a 2012/739/KKBP határozat korlátozza a szíriai légitársaságok által üzemeltetett kizárólag teherszállító repülőjáratok és a Syrian Arab Airlines (Szíriai Arab Légitársaság) által üzemeltetett repülőjáratok hozzáférését a repülőterekhez.

(7) A Tanács 2013. február 28-án elfogadta a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/739/KKBP határozat módosításáról szóló 2013/109/KKBP határozatot (4).

(8) A 2013/109/KKBP határozat további eltéréseket tartalmaz a belső elnyomásra használható felszerelések értékesítésével, szolgáltatásával, átadásával vagy kivitelével és a technikai segítségnyújtással kapcsolatban.

(9) Ezen intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva a végrehajtásukhoz - különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából - uniós szintű szabályozás szükséges.

(10) Továbbá naprakésszé kell tenni a 36/2012/EU rendeletet a hatáskörrel rendelkező hatóságok azonosítása kapcsán a tagállamok által szolgáltatott legfrissebb információkkal és az Európai Bizottság címével.

(11) A 36/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a III. mellékletben felsorolt weboldalakon azonosított, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a belső elnyomás céljából felhasználható felszerelések értékesítését, szállítását, továbbadását vagy kivitelét, ha

a) megállapítják, hogy az ilyen felszerelést kizárólag humanitárius vagy védelmi célú felhasználásra, vagy az ENSZ és az Unió intézményépítő programjaihoz vagy az Unió és az ENSZ válságkezelési műveleteihez szánják; illetve

b) a Szíriai Ellenzéki és Forradalmi Erők Nemzeti Koalíciója tekintetében megállapítják, hogy az halált nem okozó felszerelés és a polgári lakosság védelmére szánják."

2. A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben azt a III. mellékletben felsorolt weboldalakon azonosított, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok előzetesen jóváhagyják, az említett bekezdésben foglalt tiltó rendelkezések nem alkalmazandók:

a) az olyan technikai segítségnyújtásra, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtására:

- amely kizárólag az ENSZ Csapatszétválasztást Megfigyelő Haderejének (UNDOF) támogatását szolgálja,

- amely olyan, halált nem okozó katonai felszereléshez, vagy belső elnyomás céljából felhasználható felszereléshez kapcsolódik, amely humanitárius vagy védelmi célokat, illetve a polgári lakosság védelmét szolgálja, vagy az ENSZ és az Európai Unió intézményépítő programjaihoz vagy az Európai Unió és az ENSZ válságkezelési műveleteihez, vagy a Szíriai Ellenzéki és Forradalmi Erők Nemzeti Koalíciójának szánják a polgári lakosság védelmére,

- amely ballisztikai védelmet nyújtó anyagokkal gyártott vagy ellátott nem harci járművekhez kapcsolódik, amelyek kizárólag az Európai Unió és tagállamai Szíriában tartózkodó személyzetének védelmét szolgálják, vagy a Szíriai Ellenzéki és Forradalmi Erők Nemzeti Koalíciójának szánják a polgári lakosság védelmére;

b) a technikai segítségnyújtásra, bróker- és egyéb szolgáltatások nyújtására a Szíriai Ellenzéki és Forradalmi Erők Nemzeti Koalíciója számára a polgári lakosság védelme céljából."

3. A szöveg a következő cikkel egészül ki: "3a. cikk Tilos:

a) a közös katonai listában felsorolt termékek és technológiák tekintetében közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása, ideértve az e termékek és technológiák vásárlásához, behozatalához vagy szállításához kapcsolódó származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást és az azokhoz kapcsolódó brókerszolgáltatásokat is, amennyiben e termékek és technológiák Szíriából származnak, vagy azokat Szíriából bármely más országba exportálják;

b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a) pontban említett tilalmak megkerülése."

4. A 16. cikk helyébe következő szöveg lép: "16. cikk A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások: Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot."

a) a II. és IIa. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek és e természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak kifizetését;

b) kizárólag az ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező érintett hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;

e) a nemzetközi jog szerint immunitást élvező diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet számlájára, illetve számlájáról kerülnek be- vagy kifizetésre, amennyiben e be- vagy kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor;

f) humanitárius célból, mint például humanitárius segítségnyújtás és annak támogatása - beleértve az egészségügyi felszereléseket, élelmiszereket a humanitárius dolgozókat és kapcsolódó segítségnyújtást, vagy a Szíriából történő evakuálást - céljából szükségesek;

g) a személyi biztonság és környezetvédelem biztosításához szükségesek.

5. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép: "18. cikk (1) A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek: (2) Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot."

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 14. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv II. vagy IIa. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választott bírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtható bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen határozattal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítésére fogják felhasználni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem a II. vagy IIa. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javára szól;

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

6. A 19. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"c) a valamely tagállamban hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági vagy az érintett tagállamban végrehajtható határozat alapján esedékes kifizetésekre;".

7. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"21b. cikk

A 14. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a Syrian Arab Airlines (Szíriai Arab Légitársaság) vonatkozásában végrehajtott olyan tevékenységekre vagy ügyletekre, amelyek kizárólagos célja uniós polgárok és családtagjaik evakuálása Szíriából."

8. A szöveg a következő fejezettel egészül ki: "VIA. FEJEZET KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK 26a. cikk (1) A nemzetközi joggal összhangban tilos a szíriai légitársaságok által üzemeltetett kizárólag teherszállító repülőjáratok és a Syrian Arab Airlines (Szíriai Arab Légitársaság) bármely járatának fogadása, illetve az uniós repülőterekhez való hozzáférésének biztosítása, kivéve amennyiben: a chicagói nemzetközi polgári repülési egyezményben, valamint a nemzetközi átmenő légi járatokról szóló egyezményben foglaltak szerint. 2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó olyan repülőjáratokra, amelyek kizárólagos célja uniós állampolgárok és családtagjaik evakuálása Szíriából. 3. Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos vagy szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az (1) bekezdésben foglalt tilalom megkerülése."

a) a légi jármű nem menetrendszerű nemzetközi légi szolgáltatást bonyolít és a leszállás nem közlekedési, illetve nem kereskedelmi céllal történik; illetve

b) a járat menetrendszerű nemzetközi légi szolgáltatást bonyolít és a leszállás nem közlekedési céllal történik,

9. A III. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. GILMORE

(1) HL L 330., 2012.11.30., 21. o.

(2) HL L 16., 2012.1.19., 1. o.

(3) HL L 319., 2011.12.2., 56. o.

(4) HL L 58., 2013.3.1., 8. o.

MELLÉKLET

"III. MELLÉKLET

A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

A. Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai:

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Az Európai Bizottság értesítési vagy egyéb kommunikáció esetén alkalmazandó címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0325 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0325&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék