32012R0036[1]

A Tanács 36/2012/EU rendelete ( 2012. január 18. ) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 36/2012/EU RENDELETE

(2012. január 18.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

I. FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) Pénzügyi szolgáltató vagy hitelintézet "fiókja": olyan üzletviteli hely, amely jogilag nem önálló részét képezi egy pénzügyi szolgáltatónak vagy hitelintézetnek, és amely közvetlenül bonyolítja a pénzügyi szolgáltatók vagy a hitelintézetek tevékenységének szerves részét képező ügyleteket vagy az ügyletek egy részét;

b) "közvetítői szolgáltatás": i. olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia beszerzése, értékesítése vagy szolgáltatása egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy ii. harmadik országokban található áruk és technológia értékesítése vagy beszerzése egy más harmadik országba történő transzfer céljából.

c) "szerződés vagy ügylet": bármely ügylet bármilyen formában, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a "szerződés" magában foglal minden garanciát, nevezetesen pénzügyi és viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

d) "hitelintézet": a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hitelintézet, ideértve annak az Unió területén vagy azon kívül működő fiókjait;

e) "nyersolaj és kőolajtermékek": a IV. mellékletben felsorolt termékek;

f) "gazdasági források": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszközök, amelyek nem minősülnek pénzeszköznek, de felhasználhatóak pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

g) "pénzügyi szolgáltató": i. a hitelintézettől különböző vállalkozás, amelynek tevékenységi körébe a 2006/48/EK irányelv I. mellékletének 2-12., 14. és 15. pontjában felsorolt egy vagy több művelet elvégzése tartozik; ez magában foglalja a pénzváltást is ("bureaux de change"); ii. az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) szerint engedélyezett biztosítótársaság, amennyiben az az említett irányelvben meghatározott tevékenységet folytat; iii. a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott befektetési vállalkozás; iv. a részvényeit vagy befektetési jegyeit forgalmazó kollektív befektetési vállalkozás; vagy v. a biztosítási közvetítésről szóló, 2002. december 9-i 2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) 2. cikkének 5. pontjában meghatározott biztosítási közvetítő, kivéve az irányelv 2. cikkének 7. pontjában említett közvetítőket életbiztosítások és más befektetési célú biztosítások közvetítése esetén; ideértve az Unió területén vagy azon kívül működő fiókjait.

h) "gazdasági erőforrások befagyasztása": a gazdasági források pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, beleértve - nem kizárólagosan - azok eladását, bérbeadását, vagy jelzáloggal való megterhelését;

i) "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

j) "pénzeszközök": mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólag - a következőket: i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; ii. pénzügyi szolgáltatóknál vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények; iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket; iv. vagyoni eszközökből származó kamat, osztalékok vagy egyéb jövedelmek, vagy az azokból származó vagy azok által képzett értéktöbblet; v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások; vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; vii. vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

k) "áruk": termékek, anyagok és felszerelések;

l) "biztosítás": olyan vállalkozás vagy kötelezettségvállalás, amelynek alapján egy vagy több természetes vagy jogi személy fizetés ellenében, valamely biztosítási esemény bekövetkezése esetén - a vállalkozás által vagy a kötelezettségvállalásban meghatározott - kártérítést vagy vagyoni előnyt nyújt egy vagy több személy részére;

m) "viszontbiztosítás" az a tevékenység, amely egy biztosítási vállalkozás vagy egy másik viszontbiztosítási vállalkozás által engedményezett kockázatok elfogadásából áll, vagy a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesülete esetében az a tevékenység, amely a Lloyd's bármely tagja által engedményezett kockázatoknak a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesületétől különböző biztosítási vállalkozás vagy viszontbiztosítási vállalkozás általi elfogadásából áll;

n) "szíriai hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók": i. bármely szíriai székhellyel rendelkező hitelintézet és pénzügyi szolgáltató, ideértve a Szíriai Központi Bankot is; ii. a Szíriában székhellyel rendelkező hitelintézeteknek és pénzügyi szolgáltatóknak a 35. cikk hatálya alá tartozó bármely fiókja és leányvállalata; iii. a Szíriában székhellyel rendelkező hitelintézeteknek és pénzügyi szolgáltatóknak a 35. cikk hatálya alá nem tartozó bármely fiókja és leányvállalata; iv. bármely hitelintézet és pénzügyi szolgáltató, amelyek székhelye nem Szíriában található, de amelyek szíriai lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező egy vagy több személy és szervezet ellenőrzése alatt állnak.

o) "szíriai személy, szervezet vagy szerv": i. a szíriai állam vagy annak valamely hatósága; ii. bármely, szíriai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy; iii. bármely jogi személy, szervezet vagy szerv, amelynek székhelye Szíriában található; iv. bármely Szírián belüli vagy azon kívüli jogi személy, szervezet vagy szerv, amely - közvetlenül vagy közvetve - a fent említett személyek vagy szervek közül egy vagy több tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.

p) "technikai segítségnyújtás": javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is;

q) "az Unió területe" a tagállamok területe, amelyen a Szerződés rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is;

r) "az Unió vámterülete": a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) 3. cikkében meghatározott terület.

II. FEJEZET

EXPORT- ÉS IMPORTKORLÁTOZÁSOK

2. cikk

2a. cikk

Tilos:

a) az IA. mellékletben felsorolt, belső elnyomásra, illetve belső elnyomás céljából felhasználható termékek gyártására és karbantartására felhasználható felszerelések, áruk vagy technológia közvetlen vagy közvetett eladása, szállítása, átadása vagy kivitele - attól függetlenül, hogy azok az Unióból származnak-e vagy sem - bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra;

b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

2b. cikk

2c. cikk

Az ezen információt szolgáltató személynek vagy szervezetnek be kell mutatnia a megfelelő engedélyeket is, amennyiben e rendelet előírja.

2d cikk

A tagállamok megtilthatják vagy engedélyhez köthetik a 428/2009/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett kettős felhasználású termékek Szíriába való kivitelét.

3. cikk

Tilos:

a) az IA. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszereléssel, árukkal vagy technológiával kapcsolatos vagy a belső elnyomás céljára felhasználható termékek gyártására vagy karbantartására szolgáló közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői tevékenység bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra;

b) az IA. mellékletben említett árukkal és technológiával kapcsolatos, közvetlenül vagy közvetetten nyújtott finanszírozás vagy pénzügyi támogatás - beleértve különösen a fentiek eladásával, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosításokat, valamint biztosítást és viszontbiztosítást - bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra;

c) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) és a b) pontban említett tilalmak megkerülése.

Az érintett tagállam az első albekezdés szerint megadott bármely engedélyről négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

Az érintett tagállamnak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt, illetékes hatóságának előzetes engedélye kell az alábbiak nyújtásához:

a) a IX. mellékletben felsorolt felszerelésekkel, árukkal vagy technológiával, valamint ilyen felszerelések, áruk vagy technológia rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra;

b) a IX. mellékletben említett árukkal és technológiával kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás - beleértve különösen az ilyen áruk vagy technológia eladásával, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosításokat, valamint biztosítást és viszontbiztosítást - bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra.

Az illetékes hatóságok nem engedélyezhetik az első albekezdésben említett ügyleteket, ha megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy azok belső elnyomás elősegítésére, illetve belső elnyomás céljából felhasználható termékek gyártására és karbantartására irányulnak vagy irányulhatnak.

3a. cikk

Tilos:

a) a közös katonai listában felsorolt termékek és technológiák tekintetében közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása, ideértve az e termékek és technológiák vásárlásához, behozatalához vagy szállításához kapcsolódó származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást és az azokhoz kapcsolódó brókerszolgáltatásokat is, amennyiben e termékek és technológiák Szíriából származnak, vagy azokat Szíriából bármely más országba exportálják;

b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

3b. cikk

A 3a. cikk nem alkalmazandó a közös katonai listán szereplő áruk és technológiák behozatalával vagy szállításával kapcsolatos, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2118(2013). sz. határozatának 10. pontjával és az OPCW Végrehajtó Tanácsa által a témában kiadott a vegyifegyver-tilalmi egyezmény célkitűzéseivel összhangban álló határozatoknak megfelelően nyújtott finanszírozásra vagy pénzügyi segítségre - a pénzügyi származtatott műveleteket is ideértve -, valamint az ezekkel kapcsolatos biztosításra, viszontbiztosításra és a biztosításhoz vagy viszontbiztosításhoz köthető közvetítői szolgáltatásokra, amennyiben az adott áruk vagy technológiák Szíriából származnak vagy Szíriából másik országba exportálják azokat.

4. cikk

5. cikk

Tilos:

a) a V. mellékletben felsorolt berendezéssel, technológiával és szoftverrel, vagy a V. mellékletben felsorolt berendezés vagy technológia rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos vagy a V. mellékletben felsorolt szoftver rendelkezésre bocsátásával, telepítésével, futtatásával és frissítésével kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás bármilyen Szíriában található személy személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználás céljából;

b) az V. mellékletben felsorolt berendezéshez, technológiához vagy szoftverhez kapcsolódó, közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás bármely Szíriában található személy személy, szervezet vagy szerv számára, vagy Szíriában történő felhasználás céljából;

c) a távközlés vagy az internet ellenőrzésére vagy lehallgatására alkalmas bármely szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül vagy közvetetten a Szíriai Állam, annak kormánya, köztestületei, vállalatai, hivatalai vagy bármely, nevükben vagy irányításuk alatt eljáró személy vagy szervezet javára szolgál; és

d) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a), b) vagy a c) pontban említett tilalmak megkerülése.

kivéve, ha az érintett tagállamnak a III. mellékletben említett weboldalakon felsorolt hatáskörrel rendelkező hatósága erre előzetesen engedélyt adott a 4. cikk (2) bekezdése értelmében.

6. cikk

Tilos:

a) nyersolaj és kőolajtermékek behozatala az Európai Unióba, amennyiben: i. Szíriából származnak; vagy ii. Szíriából kerültek kivitelre;

b) nyersolaj vagy kőolajtermékek vásárlása, amelyek Szíriában találhatóak vagy onnan származnak;

c) nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítása, amennyiben azok Szíriából származnak vagy Szíriából kerülnek kivitelre bármely másik országba;

d) az a) pontban foglalt tilalmakkal kapcsolatosan közvetve vagy közvetlenül finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és a viszontbiztosítást is;

da) a b) és c) pontban foglalt tilalmakkal kapcsolatosan közvetve vagy közvetlenül finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és a viszontbiztosítást is; valamint

e) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az a), b), c), d) vagy da) pontban foglalt tilalmak megkerülése.

6a. cikk

A 6. cikk b), c) és e) pontjától eltérve, az e cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó esetekben, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek tartott általános és különös feltételek mellett engedélyezheti kőolajtermékeknek Szíriában történő vásárlását és szállítását, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtását, feltéve, hogy e vásárlás és szállítás:

a) kizárólagos célja a humanitárius segítségnyújtás Szíriában, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás; valamint

b) az e határozatban megállapított tilalmak egyikét sem sérti.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély kiadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot. Az értesítésben fel kell tüntetni az engedélyezett jogi személy, szervezet vagy szerv adatait és a Szíriában végzett humanitárius tevékenységeivel kapcsolatos adatokat.

6b. cikk

A 6. cikk b), c) és e) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók a diplomáciai vagy konzuli képviseletek által kőolajtermékeknek Szíriában történő vásárlása vagy szállítása, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása esetében, amennyiben e termékek vásárlására vagy szállítására a képviselet hivatalos céljaira történő felhasználás érdekében kerül sor.

7. cikk

Az 6. cikkben meghatározott tilalmak nem vonatkoznak a következőkre:

a) a 2011. szeptember 2-a előtt megkötött szerződésből eredő kötelezettségnek 2011. november 15-én vagy az előtt történő teljesítése, feltéve, hogy az érintett kötelezettség teljesítését megkísérlő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább hét munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága számára, or

b) a nyersolaj vagy kőolajtermékek vásárlása, amelyeket 2011. szeptember 2-át megelőzően exportáltak Szíriából, vagy az export az a) pont értelmében 2011. november 15-én vagy azt megelőzően történt.

7a. cikk

Tilos:

a) a Va. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, transzfere vagy kivitele bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználás céljára;

b) a Va. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok értékesítésével, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása - a pénzügyi származtatott műveleteket is ideértve -, valamint biztosítás és viszontbiztosítás kötése bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználás céljára;

c) a Va. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok eladásával, szolgáltatásával, transzferével vagy kivitelével kapcsolatos brókertevékenység nyújtása bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználás céljára.

Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a) a Vb. mellékletben felsorolt, kizárólag Szíriában landoló, nem szíriai polgári légi járművek által használt sugárhajtómű-üzemanyagra és üzemanyag-adalékokra, amennyiben azokat kizárólag arra használják, hogy az azokkal feltöltött légi jármű folytathassa a repülést;

b) az Vb. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok, amelyeket a II. és a IIa. mellékletben szereplő olyan, jegyzékbe vett szíriai légi fuvarozó használ, amely a 16. cikk h) pontjának megfelelően Szíriából történő evakuálást végez;

c) az Vb. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok, amelyeket olyan, jegyzékbe nem vett szíriai légi fuvarozó használ, amely Szíriából, illetve Szíria terültén evakuálást végez.

8. cikk

A VI. melléklet tartalmazza az szíriai kőolaj- és földgázipar alábbi ágazatai számára kulcsfontosságú berendezéseket és technológiát:

a) nyersolaj- és földgázfeltárás;

b) nyersolaj- és földgázkitermelés;

c) finomítás;

d) földgáz cseppfolyósítása.

9. cikk

Tilos:

a) a VI. mellékletben felsorolt berendezésekkel és technológiával, vagy a VI. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére;

b) a VI. mellékletben felsorolt berendezésekkel és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére; továbbá

c) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az a) vagy a b) pontban említett tilalmak megkerülése.

9a. cikk

A 8. és a 9. cikk rendelkezéseitől eltérve, a III. mellékletben említett honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a VI. mellékletben szereplő kulcsfontosságú berendezések és technológia értékesítését, szállítását, továbbadását vagy kivitelét, vagy az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtást, közvetítői szolgáltatást, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül

a) az illetékes hatóság a rendelkezésére álló információk - ideértve az engedélyt kérő személy, szervezet vagy szerv által adott információkat is - alapján megállapította, hogy indokolt az a következtetés, mely szerint: i. az érintett tevékenységek a szíriai polgári lakosság támogatását szolgálják, különösen a humanitárius szükségletek kielégítése, az alapvető szolgáltatások nyújtásának segítése, az újjáépítés vagy a gazdaság normális működésének visszaállítása, vagy más polgári célok érdekében; ii. az érintett tevékenységek nem vezetnek pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak közvetlenül vagy közvetve a 14. cikkben említett valamely személy, szervezet vagy szerv rendelkezésére bocsátásához; iii. az érintett tevékenységek az e rendeletben meghatározott tilalmak egyikét sem sértik;

b) az érintett tagállam előzetesen konzultált a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személlyel, szervezettel vagy szervvel, többek között a következők tekintetében: i. az illetékes hatóság a) pont i. és ii. alpontja szerinti döntése ii. a rendelkezésre álló információk azzal kapcsolatosan, hogy az érintett tevékenységek pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak közvetlenül vagy közvetve a 2580/2001/EK rendelet 2. cikkében vagy az 881/2001/EK rendelet 2. cikkében említett valamely személy, szervezet vagy szerv rendelkezésére bocsátásához vezethetnek; a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személy, szervezet vagy szerv pedig az érintett tagállamnak véleményt ad erről.

c) ha a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személy, szervezet vagy szerv nem ad véleményt a kérelemnek a hozzzájuk való megérkezésétől számított 30 napon belül, az illetékes hatóság döntést hozhat az engedély kiadásáról.

10. cikk

11. cikk

Tilos az Unióban nyomtatott vagy vert új szíriai bankjegyek és pénzérmék akár közvetlenül, akár közvetve történő értékesítése, beszerzése, átadása vagy kivitele a Szíriai Központi Bank számára.

11a. cikk

Tilos:

a) a VIII. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémánt közvetlen vagy közvetett eladása, szállítása, átadása vagy kivitele - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, a Szíriai Központi Bank, ezek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek, szervezetek vagy szervek vagy azok tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek vagy szervek részére;

b) a VIII. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémánt közvetlen vagy közvetett vásárlása, behozatala vagy szállítása - függetlenül attól, hogy azok Szíriából származnak-e - a szíriai kormánytól, annak közigazgatási szerveitől, közszervezeteitől és ügynökségeitől, a Szíriai Központi Banktól, ezek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyektől, szervezetektől vagy szervektől vagy azok tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetektől vagy szervektől; továbbá

c) az a) és b) pontban felsorolt árukkal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői tevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, a Szíriai Központi Bank, ezek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek, szervezetek vagy szervek vagy azok tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek vagy szervek számára.

11b. cikk

Tilos:

a) a X. mellékletben felsorolt luxustermékek közvetlen vagy közvetett eladása, szállítása, átadása vagy kivitele Szíriába;

b) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy hatása az a) pontban említett tilalom megkerülése.

11c. cikk

Az (1) bekezdésben megállapított tilalom nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor bizonyítható, hogy:

a) a javakat 2011. március 15. előtt vitték ki Szíriából; vagy

b) a javakat biztonságosan juttatják vissza Szíriába a jogos tulajdonosaiknak.

III. FEJEZET

AZ INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

12. cikk

Tilos:

a) Szíriában új villamos erőművek építéséhez vagy üzembe helyezéséhez való felhasználás céljából a VII. mellékletben felsorolt berendezés vagy technológia eladása, szállítása, átadása vagy kivitele;

b) közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás (ideértve a származékos pénzügyi eszközöket), valamint biztosítás és viszontbiztosítás az a) pontban említett bármely projekttel kapcsolatban.

IV. FEJEZET

BIZONYOS VÁLLALATOK FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

13. cikk

Tilos:

a) bármilyen pénzügyi kölcsön vagy hitel nyújtása a (2) bekezdésben említett bármely szíriai személy, szervezet vagy szerv részére;

b) részesedés szerzése vagy kiterjesztése a (2) bekezdésben említett bármely szíriai személyben, szervezetben vagy szervben;

c) közös vállalkozás létrehozása a (2) bekezdésben említett bármely szíriai személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a), b) vagy c) pontban említett tilalmak megkerülése.

Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak minden olyan szíriai személyre, szervezetre vagy szervre alkalmazandók, amely részt vesz az alábbiak bármelyikében:

a) nyersolaj feltárása, termelése vagy finomítása; vagy

b) új villamos erőmű építése vagy üzembe helyezése.

Kizárólag a (2) bekezdés alkalmazásában:

a) a "nyersolaj feltárása" magában foglalja a nyersolajkészletek kutatását, feltárását és kezelését is, továbbá az e készletekkel kapcsolatos geológiai szolgáltatásokat;

b) "nyersolaj-finomítás" alatt az olaj végső értékesítése céljából történő feldolgozás, kondicionálás vagy előkészítés értendő.

Az (1) bekezdésben említett tilalmak:

a) nem érintik: i. a nyersolaj feltárásával, termelésével vagy finomításával kapcsolatos, 2011. szeptember 23. előtt megkötött; ii. új villamos erőművek építésével vagy üzembe helyezésével kapcsolatos, 2012. január 19-én előtt megkötött szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését;

b) nem akadályozzák: i. valamely, a nyersolaj feltárásával, termelésével vagy finomításával kapcsolatos részvétel meghosszabbítását, amennyiben e meghosszabbítás 2011. szeptember 23. előtt kötött megállapodás alapján fennálló kötelezettség; ii. valamely, új villamos erőművek építésével vagy üzembe helyezésével kapcsolatos részvétel meghosszabbítását, amennyiben e meghosszabbítás 2012. január 19-én előtt kötött megállapodás alapján fennálló kötelezettség

13a. cikk

A 13. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseitől eltérve, a III. mellékletben említett honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a bármely, a 13. cikk (2) bekezdése a) pontjában említett szíriai személlyel, szervezettel vagy szervvel létrehozott közös vállalkozásban való részesedés vásárlására vagy kiterjesztésére, vagy ilyen vállalkozás létrehozására szolgáló pénzügyi kölcsön vagy hitel nyújtását, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:

a) az illetékes hatóság a rendelkezésére álló információk - ideértve az engedélyt kérő személy, szervezet vagy szerv által adott információkat is - alapján megállapította, hogy indokolt az a következtetés, mely szerint: i. az érintett tevékenységek a szíriai polgári lakosság támogatását szolgálják, különösen a humanitárius szükségletek kielégítése, az alapvető szolgáltatások nyújtásának segítése, az újjáépítés vagy a gazdaság normális működésének visszaállítása, vagy más polgári célok érdekében; ii. az érintett tevékenységek nem vezetnek pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak közvetlenül vagy közvetve a 14. cikkben említett valamely személy, szervezet vagy szerv rendelkezésére bocsátásához; iii. az érintett tevékenységek az e rendeletben meghatározott tilalmak egyikét sem sértik;

b) az érintett tagállam előzetesen konzultált a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személlyel, szervezettel vagy szervvel, többek között a következők tekintetében i. az illetékes hatóság a) pont i. és ii. alpontja szerinti döntése ii. a rendelkezésre álló információk azzal kapcsolatosan, hogy az érintett tevékenységek pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak közvetlenül vagy közvetve a 2580/2001/EK rendelet 2. cikkében vagy az 881/2001/EK rendelet 2. cikkében említett valamely személy, szervezet vagy szerv rendelkezésére bocsátásához vezethetnek; a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személy, szervezet vagy szerv pedig az érintett tagállamnak véleményt ad erről.

c) ha a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személy, szervezet vagy szerv nem ad véleményt a kérelemnek a hozzzájuk való megérkezésétől számított 30 napon belül, az illetékes hatóság döntést hozhat az engedély kiadásáról.

V. FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖK ÉS GAZDASÁGI FORRÁSOK BEFAGYASZTÁSA

14. cikk

15. cikk

A II. és IIa. melléklet az alábbiakat tartalmazza:

a) A II. melléklet tartalmazza azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékét, akiket vagy amelyeket a Tanács a 2011/273/KKBP határozat 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyekként vagy szervezetekként, a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyekként vagy szervezetekként, vagy a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekként, illetve szervezetekként azonosított, és akikre vagy amelyekre e rendelet 21. cikke nem alkalmazandó.

b) A IIa. melléklet tartalmazza azon szervezetek jegyzékét, amelyeket a Tanács a 2011/273/KKBP határozat 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyekkel vagy szervezetekkel kapcsolatban álló szervezetekként, vagy a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyekként vagy szervezetekként, azonosított, és amelyekre e rendelet 21. cikke alkalmazandó.

A II. mellékletben szereplő jegyzék tartalmazza azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek felsorolását is, akiket vagy amelyeket a Tanács a 2013/255/KKBP tanácsi határozat ( 11 ) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozóként azonosított:

a) Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek;

b) az Asszád vagy a Makhluf család tagjai;

c) a szíriai kormány 2011 májusát követően hivatalban lévő miniszterei;

d) a szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagjai;

e) a szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok azon tagjai, akik 2011 májusát követően dolgoztak a szolgálatoknak;

f) a rezsimhez kötődő milíciák tagjai;

g) a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedő személyek, szervezetek, egységek, ügynökségek, szervek vagy intézmények.

valamint a velük kapcsolatban álló olyan természetes vagy jogi személyek és szervezetek, akikre vagy amelyekre e rendelet 21. cikke nem alkalmazandó.

16. cikk

A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) a II. és IIa. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek és e természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak kifizetését;

b) kizárólag az ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező érintett hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;

e) a 16b. cikk hatálya alá nem tartozó esetekben diplomáciai, illetve konzuli képviselet vagy a nemzetközi jog szerint immunitást élvező nemzetközi szervezet számlájára, illetve számlájáról kerülnek be- vagy kifizetésre, amennyiben e be- vagy kifizetésekre a diplomáciai, illetve konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet hivatalos céljaira történő felhasználás érdekében kerül sor;

g) a személyi biztonság és környezetvédelem biztosításához szükségesek;

h) a Szíriából történő evakuáláshoz szükségesek;

i) kizárólag a II. és a IIa. mellékletben felsorolt szíriai állami szervezetek vagy a Szíriai Központi Bank által a Szíriai Arab Köztársaság nevében az OPCW számára az OPCW ellenőrző látogatásaival és a szíriai vegyi fegyverek megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre, ezen belül mindenekelőtt az OPCW különleges alapja számára a szíriai vegyi fegyvereknek a Szíriai Arab Köztársaság területén kívül történő teljes körű megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó kifizetések fedezésére szolgálnak.

Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

16a. cikk

A 14. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt tilalmak 2024. február 24-ig nem alkalmazandók olyan pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, amelyek ahhoz szükségesek, hogy biztosítsák a humanitárius segítségnyújtás időben történő célba juttatását, vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységeket támogassanak, ha az említett segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket az alábbi szervezetek végzik:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;

b) nemzetközi szervezetek;

c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;

d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterek;

e) olyan közjogi szervek vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek az Uniótól vagy a tagállamoktól közfinanszírozásban részesülnek, hogy biztosítsák a humanitárius segítségnyújtás időben történő célba juttatását, illetve hogy támogassák Szíriában a polgári lakosság alapvető emberi szükségleteit támogató egyéb tevékenységeket;

f) az a)-d) pont hatálya alá nem tartozó olyan, az Unió általi pilléres értékelésen átesett szervezetek és ügynökségek, amelyekkel az Unió pénzügyikeret-partnerségi megállapodást írt alá, amelynek alapján a szervezetek és ügynökségek az Unió humanitárius partnereiként járnak el;

g) olyan szervezetek és ügynökségek, amelyeknek az Unió humanitárius partnerségi tanúsítványt adott, vagy amelyeket valamely tagállam a nemzeti eljárásokkal összhangban tanúsított vagy elismert;

h) a tagállamok szakosított intézményei; vagy

i) az a)-h) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el.

Az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben, a 14. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy:

a) a pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásokra kizárólag a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából van szükség; valamint

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az ENSZ számára szabadítják fel szíriai támogatásnyújtás vagy e támogatásnyújtás elősegítése céljából, a szíriai humanitárius segítségnyújtási reagálási tervvel vagy az azt követő, az ENSZ által koordinált tervekkel összhangban.

16b. cikk

A 14. cikk (2) bekezdésében foglalt tilalom nem alkalmazandó a diplomáciai vagy konzuli képviseletek számlájáról rendelkezésre bocsátott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások esetében, amennyiben e pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítására a 6b. cikkel összhangban a képviselet hivatalos céljaira történő felhasználás érdekében kerül sor.

17. cikk

A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása a szíriai polgári lakosság alapvető energiaszükségletének fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező érintett hatóság az engedély megadását megelőzően legalább négy héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal minden egyes szállítási szerződés vonatkozásában a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló okokat.

18. cikk

A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 14. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv II. vagy IIa. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választott bírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtható bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen határozattal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítésére fogják felhasználni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem a II. vagy IIa. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javára szól;

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

19. cikk

A 14. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai,

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírásokra, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azon időpont előtt merültek fel, amikor a számla e rendelet hatálya alá került; vagy

c) a valamely tagállamban hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági vagy az érintett tagállamban végrehajtható határozat alapján esedékes kifizetésekre,

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 14. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

20. cikk

A 14. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az II. vagy IIa. mellékletekben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a III. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, feltéve, hogy a kifizetést nem közvetlenül vagy közvetve a 14. cikkben említett személy vagy szervezet kapja.

20a. cikk

A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik pénzeszközök vagy gazdasági források átutalását a II. és IIa. mellékletben felsorolt pénzügyi szervezet által, vagy azon keresztül, amennyiben az átutalás a II. vagy a IIa. mellékletben nem felsorolt személy vagy szervezet általi kifizetéshez kapcsolódik és az Unióban tanulmányokat folytató, illetve szakképzésben vagy tudományos kutatásban részt vevő szíriai állampolgárok részére történő pénzügyi támogatás nyújtásával kapcsolatos, feltéve, hogy az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága eseti elbírálás alapján megállapította, hogy a kifizetést - sem közvetlenül, sem közvetve - nem a II. vagy a IIa. mellékletben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

21. cikk

A 14. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a IIa. mellékletben jegyzékbe vett szervezetek a jegyzékbe vétel időpontjától számított két hónapon keresztül kifizetést hajthatnak végre azon befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági forrásokból, amelyeket az említett szervezet a jegyzékbe vételét követően kapott, feltéve, hogy

a) e kifizetés kereskedelmi szerződés alapján esedékes; továbbá

b) az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága megállapította, hogy a kifizetés nem közvetlenül vagy közvetve a II. vagy a IIa. mellékletben jegyzékbe vett személy vagy szervezet javára történik.

21a. cikk

A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik:

a) a jegyzékbe vételüket követően kapott és befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank által vagy azon keresztül történő átutalása, amennyiben az átutalás konkrét kereskedelmi szerződésen alapuló kifizetéshez kapcsolódik; vagy

b) pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank számára vagy azon keresztül történő átutalása, amennyiben az átutalás konkrét kereskedelmi szerződésen alapuló kifizetéshez kapcsolódik,

feltéve, hogy az érintett tagállam illetékes hatósága eseti alapon megállapította, hogy a kifizetés közvetlen vagy közvetett kedvezményezettje nem a II. vagy a IIa. mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek valamelyike és az átutalást e rendelet egyéb módon sem tiltja.

21b. cikk

A 14. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a Syrian Arab Airlines (Szíriai Arab Légitársaság) vonatkozásában végrehajtott olyan tevékenységekre vagy ügyletekre, amelyek kizárólagos célja uniós polgárok és családtagjaik evakuálása Szíriából.

21c. cikk

A 14. cikk rendelkezéseitől eltérve, a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt internetes oldalakon megjelölt hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az alábbiakat:

a) a Szíriai Kereskedelmi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően az Unió területén kívülről kapott és befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Kereskedelmi Bank által vagy azon keresztül történő átadása, amennyiben ez az átadás valamely polgári célt szolgáló egészségügyi felszerelések, élelmiszer, menedék vagy higiénia biztosítására szóló konkrét kereskedelmi szerződés alapján teljesítendő kifizetéshez kapcsolódik; vagy

b) az Unió területén kívülről kapott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Kereskedelmi Banknak vagy azon keresztül történő átadása, amennyiben ez az átadás valamely polgári célt szolgáló egészségügyi felszerelések, élelmiszer, menedék vagy higiénia biztosítására szóló konkrét kereskedelmi szerződés alapján teljesítendő kifizetéshez kapcsolódik;

amennyiben az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága eseti alapon azt állapítja meg, hogy az adott kifizetést - akár közvetve, akár közvetlenül - nem a II. vagy a IIa. mellékletben felsorolt személy vagy szervezet kapja, és amennyiben az átadást egyébként nem tiltja ez a rendelet.

22. cikk

A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának a megtagadása miatt - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai nem vonhatók felelősségre, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

VI. FEJEZET

PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

23. cikk

Az Európai Beruházási Bank:

a) nem teljesíthet kifizetést vagy pénzátutalást a szíriai állam vagy annak bármely közhatósága és az Európai Beruházási Bank között létrejött hitelmegállapodás keretében vagy azokkal összefüggésben; továbbá

b) felfüggeszti az a) pontban említett hitelmegállapodások keretében finanszírozott, Szíriában végrehajtandó projektekkel kapcsolatos valamennyi meglévő technikai segítségnyújtási szerződést, amely közvetlenül vagy közvetetten a szíriai állam vagy annak valamely közhatósága javára szolgál.

24. cikk

Tilos:

a) Az 2012. január 19-én után kibocsátott állami kötvényeket vagy államilag garantált kötvényeket közvetlenül vagy közvetve értékesíteni vagy beszerezni a következő szereplők bármelyikének vagy bármelyikétől: i. a szíriai állam vagy annak kormánya, állami testületei, vállalkozásai és ügynökségei; ii. bármely szíriai hitelintézet és pénzügyi szolgáltató; iii. az i. vagy ii. pontban említett jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv; iv. az i., ii. vagy iii. pontban említett személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) az a) pontban említett személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek 2012. január 19-én után kibocsátott állami kötvényekkel vagy államilag garantált kötvényekkel kapcsolatos közvetítői szolgáltatást nyújtani;

c) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek segítése állami kötvények vagy államilag garantált kötvények kibocsátásában közvetítői szolgáltatások nyújtásával, reklámtevékenységgel vagy az ilyen kötvényekhez kapcsolódó bármely egyéb szolgáltatással.

25. cikk

A 35. cikk hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatók és hitelintézetek számára tilos:

a) új bankszámla nyitása szíriai hitelintézetnél vagy pénzügyi szolgáltatónál

b) új levelezőbanki kapcsolat kialakítása szíriai hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval,

c) új képviseleti iroda nyitása, illetve új fiók vagy leányvállalat létrehozása Szíriában;

d) új közös vállalkozás létrehozása szíriai hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval

Tilos:

a) engedélyt adni arra, hogy szíriai hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató az Unió területén képviseleti irodát nyisson, illetve fiókot vagy leányvállalatot hozzon létre;

b) szíriai hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató számára vagy nevében olyan megállapodások megkötése, amelyek célja az Unió területén képviseleti iroda nyitása, illetve fiók vagy leányvállalat alapítása;

c) engedélyt adni szíriai hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató képviseleti irodája, fiókja vagy leányvállalata számára hitelintézeti vagy pénzügyi szolgáltatói tevékenység megkezdésére és folytatására, vagy bármely más, előzetes engedélyhez kötött tevékenységre, amennyiben a képviseleti iroda, fiók vagy leányvállalat nem működött 2012. január 19-ét megelőzően;

d) bármely szíriai hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató részesedésszerzése vagy részesedésének növelése, vagy bármilyen más tulajdoni érdekeltségszerzése a 35. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetben vagy pénzügyi szolgáltatóban.

25a. cikk

A 25. cikk (1) bekezdése a) és c) pontjának rendelkezéseitől eltérve, a III. mellékletben említett honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik új bankszámla vagy új képviseleti iroda nyitását, illetve új fiók vagy leányvállalat létrehozását, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:

a) az illetékes hatóság a rendelkezésére álló információk - ideértve az engedélyt kérő személy, szervezet vagy szerv által adott információkat is - alapján megállapította, hogy indokolt az a következtetés, mely szerint:; i. az érintett tevékenységek a szíriai polgári lakosság támogatását szolgálják, különösen a humanitárius szükségletek kielégítése, az alapvető szolgáltatások nyújtásának segítése, az újjáépítés vagy a gazdaság normális működésének visszaállítása vagy más polgári célok érdekében; ii. az érintett tevékenységek nem vezetnek pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak közvetlenül vagy közvetve a 14. cikkben említett valamely személy, szervezet vagy szerv rendelkezésére bocsátásához; iii. az érintett tevékenységek az e rendeletben meghatározott tilalmak egyikét sem sértik;

b) az érintett tagállam előzetesen konzultált a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személlyel, szervezettel vagy szervvel, többek között a következők tekintetében i. az illetékes hatóság a) pont i. és ii. alpontja szerinti döntése ii. a rendelkezésre álló információk azzal kapcsolatosan, hogy az érintett tevékenységek pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak közvetlenül vagy közvetve a 2580/2001/EK rendelet 2. cikkében vagy az 881/2001/EK rendelet 2. cikkében említett valamely személy, szervezet vagy szerv rendelkezésére bocsátásához vezethetnek; a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személy, szervezet vagy szerv pedig az érintett tagállamnak véleményt ad erről.

c) ha a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személy, szervezet vagy szerv nem ad véleményt a kérelemnek a hozzzájuk való megérkezésétől számított 30 napon belül, az illetékes hatóság döntést hozhat az engedély kiadásáról.

26. cikk

Tilos:

a) biztosítást vagy viszontbiztosítást nyújtani a következőknek: i. a szíriai állam, annak kormánya, állami testületei, vállalkozásai vagy ügynökségei; vagy ii. az i. pontban említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

Az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja nem akadályozza biztosítás vagy viszontbiztosítás nyújtását olyan hajó, légi jármű vagy jármű tulajdonosa számára, amelyet az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjában említett szervezet vagy szerv bérel.

Az (1) bekezdés a) pontja ii. alpontjának alkalmazásában egy személy, szervezet vagy szerv nem tekintendő úgy, hogy az (1) bekezdés a) pontja i. alpontban említett személyek, szervezetek vagy szervek utasítására jár el, amennyiben ez az utasítás az szíriai felségvizek vagy légtér területén hajók ideiglenes jellegű kikötésére, ki- és berakodására vagy biztonságos áthaladására, vagy légi járművek ideiglenes jellegű leszállására, ki- és berakodására vagy biztonságos áthaladására irányul.

VIA. FEJEZET

KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

26a. cikk

A nemzetközi joggal összhangban tilos a szíriai légitársaságok által üzemeltetett kizárólag teherszállító repülőjáratok és a Syrian Arab Airlines (Szíriai Arab Légitársaság) bármely járatának fogadása, illetve az uniós repülőterekhez való hozzáférésének biztosítása, kivéve amennyiben:

a) a légi jármű nem menetrendszerű nemzetközi légi szolgáltatást bonyolít és a leszállás nem közlekedési, illetve nem kereskedelmi céllal történik; illetve

b) a járat menetrendszerű nemzetközi légi szolgáltatást bonyolít és a leszállás nem közlekedési céllal történik,

a chicagói nemzetközi polgári repülési egyezményben, valamint a nemzetközi átmenő légi járatokról szóló egyezményben foglaltak szerint.

VII. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. cikk

Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) a II. és a IIa. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett személyek, szervezetek vagy szervek;

b) egyéb szíriai személyek, szervezetek vagy szervek, ideértve a szíriai kormányt is;

c) az a) vagy a b) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

27a. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az e rendelet 2a, 3., 3a, 5., 6., 9., 11b, 13., 14. és 26. cikkerendelkezéseinek megkerülése.

28. cikk

A jelen rendeletben megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel a szóban forgó tilalmakat megszegik.

29. cikk

A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozóan alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatósága részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 14. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; valamint

b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

30. cikk

A tagállamok és a Bizottság haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

31. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a III. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

32. cikk

33. cikk

34. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a III. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

35. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) minden olyan jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy amelyet valamely tagállam joga szerint hozták létre;

e) a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

36. cikk

A 442/2011/EU rendelet hatályát veszti.

37. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Ia. MELLÉKLET

A 2a. CIKKBEN EMLÍTETT FELSZERELÉSEK, ÁRUK ÉS TECHNOLÓGIA JEGYZÉKE

1. RÉSZ

Bevezető megjegyzések

1. Ebben a részben a 428/2009/EK rendelet ( 12 ) I. mellékletében felsorolt termékek, szoftverek és technológiák szerepelnek.

2. Eltérő rendelkezés hiányában az alábbi "Szám" oszlopban szereplő hivatkozási számok az ellenőrzési jegyzék szerinti számra, a "Leírás" oszlop pedig a kettős felhasználású termékek azon ellenőrzési leírásaira vonatkozik, amelyeket a 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

3. A "félidézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A "normál idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében található.

Általános megjegyzések

1. Az e mellékletben említett ellenőrzések célja nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek az áruk lényeges elemei, és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

N.B.: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett termékek lehetnek új és használt áruk is.

Általános technológiai megjegyzés (ÁTM)

(Az e rész B. szakaszával összefüggésben értelmezendő.)

1. Az E. szakasz rendelkezéseinek megfelelően ellenőrzik az olyan "technológia" eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét, amely "szükséges" azon áruk "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához", amelyek eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét az e rész A., B., C. és D. szakasza értelmében ellenőrzik.

2. Az ellenőrzés alá eső áruk "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához""szükséges""technológia" akkor is az ellenőrzés hatálya alatt marad, ha az nem ellenőrzött árukra alkalmazható.

3. Az ellenőrzések nem vonatkoznak a nem ellenőrzött vagy az e rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező áruk üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálásához) és javításához minimálisan szükséges "technológiára".

4. A "technológia" átadásának ellenőrzése nem vonatkozik a "nyilvánosan hozzáférhető" információkra, valamint a "tudományos alapkutatásra", illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

A. FELSZERELÉSEK

SzámLeírás
I.B.1A004A haditechnikai termékellenőrzési jegyzékben meghatározottaktól eltérő védő- és detektáló berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
a. Az alábbiak bármelyikével szembeni védelemre tervezett vagy átalakított gázálarcok, szűrőbetétek és az azokhoz tartozó mentesítő berendezések, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:
1. „katonai felhasználásra átalakított” biológiai anyagok;
2. „katonai felhasználásra átalakított” radioaktív anyagok;
3. vegyi harcianyagok (CW); vagy
4. „tömegoszlató anyagok”, beleértve az alábbiakat:
a. α-bromofenilacetonitril, (bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8);
b. [(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS 2698–41–1);
c. 2-klór-1-feniletanon, fenacil-klorid (ω-klóracetofenon) (CN) (CAS 532–27–4);
d. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);
e. 10-klór-5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);
f. N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);
b. Az alábbiak bármelyikével szembeni védelemre tervezett vagy módosított védőruhák, kesztyűk és cipők:
1. „katonai felhasználásra átalakított” biológiai anyagok;
2. „katonai felhasználásra átalakított” radioaktív anyagok; vagy
3. vegyi harcianyagok (CW);
c. Kifejezetten az alábbiak bármelyikének detektálására vagy azonosítására tervezett vagy módosított detektálórendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:
1. „katonai felhasználásra átalakított” biológiai anyagok;
2. „katonai felhasználásra átalakított” radioaktív anyagok; vagy
3. vegyi harcianyagok (CW).
d. Robbanóanyag-maradványok automatikus detektálására, illetve azonosítására tervezett, és „nyomfelderítő” technikákat (pl. felületi akusztikai hullámot, ionmobilitás-spektrometriát, differenciálmobilitás-spektrometriát, tömegspektrometriát) alkalmazó elektronikus berendezések.
Műszaki megjegyzés:
A „nyomfelderítés” úgy határozható meg, mint az 1. rész per millió rész (ppm) gőznél vagy 1 mg tömegű szilárd vagy folyékony anyagnál kevesebb észlelésére vonatkozó képesség.
1. megjegyzés: Az 1A004.d. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten laboratóriumi használatra tervezett ellenőrző berendezéseket.
2. megjegyzés: Az 1A004.d. pont nem vonja ellenőrzés alá az érintésmentes biztonsági kapukat.
Megjegyzés: Az 1A004 nem vonja ellenőrzés alá:
a. a személyi sugárzásmérő dozimétereket;
b. tervezésük vagy funkciójuk alapján a lakóhelyek biztonságára vagy a következő polgári iparra jellemző veszélyek elleni védelemre korlátozódó berendezéseket:
1. bányászat;
2. kőfejtés;
3. mezőgazdaság;
4. gyógyszeripar;
5. gyógyászat;
6. állatgyógyászat;
7. környezetvédelem;
8. hulladékkezelés;
9. élelmiszeripar.
Műszaki megjegyzések:
Az 1A004 olyan eszközöket és alkatrészeket foglal magában, amelyeket a „katonai felhasználásra átalakított” radioaktív anyagok, „katonai felhasználásra átalakított” biológiai anyagok, vegyi harcianyagok, „modellanyagok” vagy „tömegoszlató anyagok” detektálására vagy az azokkal szembeni védelem céljára alkalmasnak találtak, a nemzeti előírásoknak sikeresen megfeleltettek, vagy azok hatékonysága egyéb módon nyert bizonyítást, abban az esetben is, ha ezen eszközöket vagy alkatrészeket olyan polgári gazdasági ágazatokban alkalmazzák, mint például a bányászat, a kőfejtés, a mezőgazdaság, a gyógyszeripar, az orvosi és állatorvosi ágazatok, a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás vagy az élelmiszeripar.
„Modellanyag”: képzési, kutatási, vizsgálati vagy értékelési célból toxikus (vegyi vagy biológiai) anyagok helyett alkalmazott hatóanyag vagy anyag.
I.B.9A012Az alábbi „pilóta nélküli légi járművek” („UAV”-ok), valamint az ezekhez kapcsolódó rendszerek, berendezések és alkatrészek:
a. a következők bármelyikével rendelkező „UAV”-ok
1. autonóm repülésirányítási és navigációs képesség (pl. egy robotpilóta egy Inerciális Navigációs Rendszerrel); vagy
2. egy emberi operátor látótávolságán kívül történő ellenőrzött repülésre való képesség (pl. televizuális távirányítás).
b. Az alábbi, ezekhez kapcsolódó rendszerek, berendezések és alkatrészek:
1. kifejezetten a 9A012.a. pontban meghatározott „UAV”-ok távirányítására tervezett berendezések;
2. kifejezetten a 9A012.a. pontban meghatározott „UAV”-ok autonóm repülésirányítási vagy navigációs képességgel való ellátására tervezett, navigálásra, pozícionálásra, vezérlésre vagy vezetésre szolgáló, a 428/2009/EK rendelet I. mellékletének 7A. pontjában meghatározottaktól eltérő rendszerek;
3. kifejezetten a személyzettel ellátott „légi járművek” 9A012.a. pontban meghatározott „UAV”-vá történő átalakítására tervezett berendezések és alkatrészek;
4. légbeszívásos reciprok vagy forgó belső égésű motortípusok, amelyeket kifejezetten „UAV”-ok 50 000 láb (15 240 m) feletti meghajtására terveztek vagy módosítottak.
I.B.9A350Permetező vagy ködképző rendszerek, amelyeket kifejezetten úgy terveztek vagy módosítottak, hogy megfeleljenek a repülőgépeknek, a „levegőnél könnyebb légi járművek”-nek vagy a pilóta nélküli légi járműveknek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett, következő alkotórészek:
teljes permetező vagy ködképző rendszerek, amelyek képesek egy folyadékszuszpenzióból percenként két liternél nagyobb áramlási sebességgel 50 μm-nél kisebb „VMD”-jű kezdeti cseppek előállítására;
aeroszolgeneráló egységek permetelosztó szárnyvezetéke vagy -konzolja, amely képes egy folyadékszuszpenzióból percenként két liternél nagyobb áramlási sebességgel 50 μm-nél kisebb VMD-jű kezdeti cseppek előállítására;
olyan aeroszolgeneráló egységek, amelyeket kifejezetten a 9A350.a. és b. alatt meghatározott rendszerekhez terveztek.
Megjegyzés: Az aeroszolgeneráló egységek olyan berendezések – például fúvókák, forgódobos porlasztók és ezekhez hasonló berendezések –, amelyeket kifejezetten úgy terveztek vagy módosítottak, hogy repülőgépekre szerelhetőek legyenek.
Megjegyzés: A 9A350. nem vonja ellenőrzés alá azokat a permetező és ködképző rendszereket és alkotórészeket, amelyek bizonyítottan nem alkalmasak biológiai szer előállítására kórokozótartalmú aeroszol formájában.
Műszaki megjegyzések:
1. A kifejezetten repülőgépekhez, a „levegőnél könnyebb légi járművek”-hez vagy a pilóta nélküli légi járművekhez tervezett permetezőberendezések vagy fúvókák esetében a cseppméret a következő módszerek valamelyikével mérendő:
a. lézer-Doppler módszer;
b. lézerdiffrakciós módszer.
2. A 9A350. pontban a „VMD” a Volume Median Diameter-t (térfogati középátmérőt) jelenti, és a vízalapú rendszerek esetében ez megegyezik a Mass Median Diameter-rel (tömeg-középátmérő) (MMD).

B. VIZSGÁLÓ- ÉS GYÁRTÓBERENDEZÉSEK

SzámLeírás
I.B.2B350Vegyipari gyártó létesítmények, berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
a. 0,1 m3-nél (100 l) nagyobb, de 20 m3-nél (20 000 l) kisebb teljes belső (geometrikus) térfogatú, keverővel ellátott vagy keverő nélküli reaktoredények vagy reaktorok, ahol a feldolgozott vagy a bennük levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;
2. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);
3. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést);
4. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;
5. tantál vagy tantál-„ötvözetek”;
6. titán vagy titán-„ötvözetek”;
7. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; vagy
8. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”;
b. A 2B350.a. alatt meghatározott reaktoredényekben, vagy reaktorokban használatos keverők; továbbá a kifejezetten ilyen keverőkhöz tervezett keverőlapátok, lapátok vagy tengelyek, ahol a keverőnek a feldolgozott vagy a benne lévő vegyszerrel (vegyszerekkel) érintkező valamennyi felülete az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;
2. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);
3. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést);
4. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;
5. tantál vagy tantál-„ötvözetek”;
6. titán vagy titán-„ötvözetek”;
7. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; vagy
8. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”;
c. 0,1 m3-nél (100 liter) nagyobb teljes belső (geometrikus) térfogatú tárolótartályok, konténerek és gyűjtőtartályok, ahol a feldolgozott vagy a bennük levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;
2. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);
3. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést);
4. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;
5. tantál vagy tantál-„ötvözetek”;
6. titán vagy titán-„ötvözetek”;
7. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; vagy
8. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”;
d. 0,15 m2-nél nagyobb, de 20 m2-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorokhoz tervezett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ahol a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;
2. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);
3. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést);
4. grafit vagy „szén-grafit”;
5. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;
6. tantál vagy tantál-„ötvözetek”;
7. titán vagy titán-„ötvözetek”;
8. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”;
9. szilícium-karbid;
10. titán-karbid; or
11. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”;
e. 0,1 m-nél nagyobb belső átmérőjű desztilláló vagy abszorpciós oszlopok; továbbá az ilyen desztilláló vagy abszorpciós oszlopokhoz tervezett folyadékelosztók, gőzelosztók vagy folyadékgyűjtők, ahol a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;
2. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);
3. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést);
4. grafit vagy „szén-grafit”;
5. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;
6. tantál vagy tantál-„ötvözetek”;
7. titán vagy titán-„ötvözetek”;
8. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; vagy
9. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”;
f. Távirányított töltőberendezések, amelyeknek valamennyi, a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező felülete az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”; vagy
2. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;
g. 10 mm-nél nagyobb „névleges méretű” szelepek és házak (szelepházak) vagy az ilyen szelepekhez tervezett, előformázott szelepbetétek, amelyekben a feldolgozott vagy a bennük levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;
2. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);
3. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést);
4. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;
5. tantál vagy tantál-„ötvözetek”;
6. titán vagy titán-„ötvözetek”;
7. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”;
8. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”; vagy
9. kerámiaanyagok, az alábbiak szerint:
a. legalább 80 tömegszázalék tisztaságú szilícium-karbid;
b. legalább 99,9 tömegszázalék tisztaságú alumínium-oxid (timföld);
c. cirkónium-oxid (cirkónia);
Műszaki megjegyzés:
A „névleges méret” a legkisebb bemeneti és kimeneti átmérőre vonatkozik.
h. Többszörös falú csövek szivárgásdetektáló egységgel, ahol a feldolgozott, vagy bennük levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;
2. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);
3. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést);
4. grafit vagy „szén-grafit”;
5. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;
6. tantál vagy tantál-„ötvözetek”;
7. titán vagy titán-„ötvözetek”;
8. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; vagy
9. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”;
i. Többszörös szigetelésű szivattyúk és szigetelés nélküli szivattyúk; amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m3/h, vagy vákuumszivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott legnagyobb térfogatáram nagyobb mint 5 m3/h (normál körülmények [273 K (0 °C) hőmérséklet és 101,30 kPa nyomás] között), továbbá az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;
2. kerámia;
3. ferroszilícium (magas szilíciumtartalmú szilícium-vas ötvözetek);
4. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);
5. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést);
6. grafit vagy „szén-grafit”;
7. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;
8. tantál vagy tantál-„ötvözetek”;
9. titán vagy titán-„ötvözetek”;
10. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; vagy
11. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”;
j. Az 1C350 pont alatt meghatározott vegyi anyagok megsemmisítésére tervezett, különleges hulladékbetápláló rendszerrel és kezelő-berendezésekkel ellátott hulladékégetők, amelyeknél az égetőkamra átlagos hőmérséklete meghaladja az 1 273 K-t (1 000 °C), és amelyekben a betápláló rendszernek a hulladékkal közvetlenül érintkező valamennyi felülete az alábbi anyagok bármelyikéből készült, vagy azokkal vonták be:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;
2. kerámia; vagy
3. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;
Műszaki megjegyzések:
1. A „szén-grafit” amorf szén és grafit olyan keveréke, amelynek a grafittartalma legalább 8 tömegszázalék.
2. A fenti bekezdésekben felsorolt anyagok esetében az „ötvözet” kifejezés, amennyiben nincs feltüntetve mellette konkrét elemi koncentráció, olyan ötvözetekre vonatkozik, amelyek a mellettük feltüntetett fémet nagyobb tömegszázalékban tartalmazzák, mint bármely más elemet.
I.B.2B351Toxikus gázoknak az 1A004 pontban meghatározottaktól eltérő megfigyelőrendszerei és az ezekhez való detektoregységek az alábbiak szerint, továbbá azok detektorai, szenzorai és cserélhető szenzorbetétei, amennyiben ezeket:
a. folyamatos üzemre tervezték és alkalmasak az 1C350 alatt meghatározott vegyszerek vagy vegyi fegyver anyagok kimutatására, 0,3 mg/m3 vagy annál kisebb koncentrációnál; vagy
b. kolinészteráz-gátló hatás detektálására tervezték.
I.B.2B352Biológiai anyagok kezelésére alkalmas berendezések, az alábbiak szerint:
a. P3, P4 biztonsági szintű biológiailag teljesen biztonságos létesítmények;
Műszaki megjegyzés:
A P3, vagy P4 (BL3, BL4, L3, L4) biztonsági szintet a WHO Laboratory Biosafety kézikönyve (3. kiadás, Genf, 2004) határozza meg.
b. az aeroszol szaporítása nélkül a patogén „mikroorganizmusok”, vírusok tenyésztésére vagy toxintermelésre képes fermentorok 20 l vagy afeletti kapacitással;
Műszaki megjegyzés:
A fermentorokhoz tartoznak a bioreaktorok, a kemosztátok és a folyamatos áramú rendszerek is.
c. Centrifugális szeparátorok, amelyek az aeroszolok szaporítása nélkül képesek folyamatos elválasztásra és rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. 100 l/h-nál nagyobb térfogatáram;
2. polírozott rozsdamentes acélból vagy titánból készült alkatrészek;
3. a gőzt tartalmazó területen belüli egy vagy több szigetelő csatlakozás; és
4. zárt állapotban képesek in situ gőzsterilizálásra;
Műszaki megjegyzés:
A centrifugális szeparátorok magukban foglalják a dekantereket is.
d. A következő keresztáramú szűrőberendezések és alkatrészek:
1. keresztáramú szűrőberendezések, amelyek képesek kórokozó „mikroorganizmusok”, vírusok, toxinok és sejtkultúrák elválasztására aeroszolok szabadon bocsátása nélkül, és amelyek rendelkeznek valamennyi alábbi jellemzővel:
a. 1 m2 vagy annál nagyobb szűrőfelület; és
b. rendelkeznek bármely alábbi jellemzővel:
1. in situ lehetséges azok sterilizálása vagy fertőtlenítése; vagy
2. azok eldobható vagy egyszer használatos alkatrészeket használnak;
Műszaki megjegyzés:
A 2B352.d.1.b. pontban a sterilizálás a berendezésben található összes életképes mikroba eltávolítását jelenti fizikai (pl. gőz) vagy kémiai úton. A fertőtlenítés a mikrobák okozta potenciális fertőzés fertőtlenítő hatású kémiai anyagok használatával történő kiirtását jelenti a berendezésben. A sterilizálás és a fertőtlenítés különbözik a higienizálástól: ez utóbbi olyan tisztítási eljárást jelent, amely során csökkentik a berendezés mikrobatartalmát, de nem feltétlenül sikerül eltávolítani az összes, mikrobák okozta fertőzést vagy életképes mikrobát.
2. a keresztáramú szűrőberendezések alkatrészei (pl. modulok, elemek, kazetták, szűrőbetétek, egységek és lemezek), amelyek a szűrőfelülete egyenként 0,2 m2 vagy annál nagyobb, és a 2B352.d. pontban meghatározott keresztáramú szűrőberendezések használatához terveztek.
Megjegyzés: A 2B352.d. pont nem vonja ellenőrzés alá a fordított ozmózis elvén működő berendezést, ahogy azt a gyártó jelezte.
e. Gőzzel sterilizálható fagyasztva szárító berendezések, amelyek kondenzáló kapacitása nagyobb, mint 10 kg jég/nap és kisebb, mint 1 000 kg jég/nap.
f. Védő és izoláló berendezések, az alábbiak szerint:
1. Független levegőellátású fél vagy egész védőöltözékek, vagy hozzákapcsolt külső levegőellátástól függő és pozitív nyomás alatt működő sisakok;
Megjegyzés: A 2B352.f.1. nem vonja ellenőrzés alá az olyan öltözékeket, amelyeket úgy terveztek, hogy független levegőztető berendezéssel együtt viseljék.
2. III. osztályba sorolt biológiai biztonsági kabinok, vagy hasonló teljesítményű elkülönítők.
Megjegyzés: A 2B352.f.2. alkalmazásában az izolátorok magukban foglalják a flexibilis izolátorokat, a szárazboxokat, az anaerob kamrákat, a kesztyűboxokat és a lamináris áramlású (függőleges áramlással zárt) sátrakat.
g. Patogén „mikroorganizmusokkal”, vírusokkal vagy „toxinokkal” történő tesztelésre tervezett, 1 m3 vagy annál nagyobb kapacitású aeroszol kamrák.

C. ANYAGOK

SzámLeírás
I.B.1C350Mérgező kémiai ágensekhez prekurzorként felhasználható vegyi anyagok, valamint az ezekből egy- vagy többfélét tartalmazó „kémiai elegyek”, az alábbiak szerint:
N.B.: LÁSD MÉG: HADIIPARI TERMÉKELLENŐRZÉSI JEGYZÉK ÉS 1C450.
1. Tiodiglikol (111–48–8);
2. Foszfor-oxiklorid (10025–87–3);
3. Dimetil-metil-foszfonát (756–79–6);
4. Metil-foszfonil-difluorid (676–99–3) tekintetében
LÁSD: HADIIPARI TERMÉKELLENŐRZÉSI JEGYZÉK;
5. Metil-foszfonil-diklorid (676–97–1);
6. Dimetil-foszfit (DMP) (868–85–9);
7. Foszfor-triklorid (7719–12–2);
8. Trimetil-foszfit (TMP) (121–45–9);
9. Tionil-klorid (7719–09–7);
10. 3-hidroxi1-metil-piperidin (3554–74–3);
11. N,N-diizopropil-ß-aminoetil-klorid (96–79–7);
12. N,N-diizopropil-ß-aminoetán-tiol (5842–07–9);
13. 3-kvinuklidinol (1619–34–7);
14. Kálium-fluorid (7789–23–3);
15. 2–klór-etanol (107–07–3);
16. Dimetil-amin (124–40–3);
17. Dietil-etil-foszfonát (78–38–6);
18. Dietil-N,N-dimetil-foszforamidát (2404–03–7);
19. Dietil-foszfit (762–04–9);
20. Dimetil-amin-hidroklorid (506–59–2);
21. Etil-foszfinil-diklorid (1498–40–4);
22. Etil-foszfonil-diklorid (1066–50–8);
23. Etil-foszfonil-difluorid (753–98–0) tekintetében LÁSD:
HADIIPARI TERMÉKELLENŐRZÉSI JEGYZÉK;
24. Hidrogén-fluorid (7664–39–3);
25. Metil-benzilát (76–89–1);
26. Metil-foszfinil-diklorid (676–83–5);
27. N,N-diizopropil-ß-amino-etanol (96–80–0);
28. Pinakolil-alkohol (464–07–3);
29. o-etil2-diizopropil-amino-etil-metil-foszfonit (QL) (57856–11–8) tekintetében LÁSD:
HADIIPARII TERMÉKELLENŐRZÉSI JEGYZÉK;
30. Trietil-foszfit (122–52–1);
31. Arzén-triklorid (7784–34–1);
32. Benzilsav (76–93–7);
33. Dietil-metil-foszfonit (15715–41–0);
34. Dimetil-etil-foszfonát (6163–75–3);
35. Etil-foszfinil-difluorid (430–78–4);
36. Metil-foszfinil-difluorid (753–59–3);
37. 3-kvinuklidon (3731–38–2);
38. Foszfor-pentaklorid (10026–13–8);
39. Pinakolon (75–97–8);
40. Kálium-cianid (151–50–8);
41. Kálium-bifluorid (7789–29–9);
42. Ammónium-hidrogén-fluorid vagy ammónium-bifluorid (1341–49–7);
43. Nátrium-fluorid (7681–49–4);
44. Nátrium-bifluorid (1333–83–1);
45. Nátrium-cianid (143–33–9);
46. Trietanol-amin (102–71–6);
47. Foszfor-pentaszulfid (1314–80–3);
48. Diizopropil-amin (108–18–9);
49. Dietil-amino-etanol (100–37–8);
50. Nátrium-szulfid (1313–82–2);
51. Kén-monoklorid (10025–67–9);
52. Kén-diklorid (10545–99–0);
53. Trietanol-amin-hidroklorid (637–39–8);
54. N,N-diizopropil-ß-aminoetil-klorid-hidroklorid (4261–68–1);
55. Metilfoszfon sav (993–13–5);
56. Dietil metilfoszfonát (683–08–9);
57. N,N–Dimetilamino-foszforsav-diklorid (677–43–0);
58. Triizopropil-foszfit (116–17–6);
59. Etil-dietanol-amin (139–87–7);
60. O,O-Dietil-tiofoszforsav (2465–65–8);
61. O,O-Dietil-ditiofoszforsav (298–06–6);
62. Nátrium-szilícium-hexafluorid (16893–85–9);
63. Metil-diklór-tiofoszfát (676–98–2);
1. megjegyzés: „A Vegyifegyver-tilalmi Egyezményhez nem csatlakozó államokba” történő export esetében az 1C350 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 és .63 bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 10 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.
2. megjegyzés: Az 1C350 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.61 és 62 bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 30 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.
3. megjegyzés: Az 1C350 nem vonja ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt, személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.
I.B.1C351Humán patogének, állati patogének és „toxinok”, az alábbiak szerint:
a. Természetes, tenyésztett vagy módosított vírusok – „izolált élő kultúrák” vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott, vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint:
1. Andes vírus;
2. Chapare vírus;
3. Chikungunya vírus;
4. Choclo vírus;
5. Kongó-Krími haemorrhágiás láz vírus;
6. Dengue láz vírus;
7. Dobrava-Belgrade vírus;
8. Keleti ló-encephalitis vírus;
9. Ebola vírus;
10. Guanarito vírus;
11. Hantaan vírus;
12. Hendra vírus (ló-morbillivirus);
13. Japán encephalitis vírus;
14. Junin vírus;
15. Kyasanur Forest vírus;
16. Laguna Negra vírus;
17. Lassa láz vírus;
18. Louping-ill vírus;
19. Lujo vírus;
20. Lymphocytás choriomeningitis vírus;
21. Machupo vírus;
22. Marburg vírus;
23. Majomhimlő vírus;
24. Murray-völgyi encephalitis vírus;
25. Nipah vírus;
26. Omszki haemorrhagiás láz vírus;
27. Oropouche vírus;
28. Powassan vírus;
29. Riftvölgyi láz vírus;
30. Rocio vírus;
31. Sabia vírus;
32. Seoul vírus;
33. Sin Nombre vírus;
34. Szt. Louis encephalitis vírus;
35. Kullancs encephalitis vírus (orosz tavaszi-nyári encephalitis vírus);
36. Himlővírus;
37. Venezuelai ló-encephalitis vírus;
38. Nyugati ló-encephalitis vírus;
39. Sárgaláz vírus;
b. Természetes, tenyésztett, vagy módosított rickettsiák – „izolált élő kultúrák”, vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint:
1. Coxiella burnetii;
2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);
3. Rickettsia prowazekii;
4. Rickettsia rickettsii;
c. Természetes, tenyésztett, vagy módosított baktériumok – „izolált élő kultúrák”, vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint:
1. Bacillus anthracis;
2. Brucella abortus;
3. Brucella melitensis;
4. Brucella suis;
5. Chlamydia psittaci;
6. Clostridium botulinum;
7. Francisella tularensis;
8. Burkholdeia mallei (Pseudomonas mallei);
9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
10. Salmonella typhi;
11. Shigella dysenteriae;
12. Vibrio cholerae;
13. Yersinia pestis;
14. Clostridium perfringens epszilon toxint termelő típusok;
15. Vérzéses bélgyulladást okozó Escherichia coli O157-es szerotípus és más, verotoxint termelő szerotípusok;
d. „Toxinok” és „toxinok alegységei”, az alábbiak szerint:
1. Botulinum toxinok;
2. Clostridium perfringens toxinok;
3. Conotoxin;
4. Ricin;
5. Saxitoxin;
6. Shiga toxin;
7. Staphylococcus aureus toxinok;
8. Tetrodotoxin;
9. Verotoxin és shiga-szerű riboszóm inaktiváló proteinek;
10. Microcystin (Cyanginosin);
11. Aflatoxinok;
12. Abrin;
13. Koleratoxin;
14. Diacetoxiscirpenol-toxin;
15. T-2 toxin;
16. HT-2 toxin;
17. Modeccin;
18. Volkensin;
19. Viscum album Lektin-1 (Viscumin);
Megjegyzés: Az 1C351.d. nem vonja ellenőrzés alá az összes következő feltételnek megfelelő termékekben lévő botulinum toxinokat:
1. gyógyászati eljárások keretében humán felhasználásra tervezett gyógyszerkészítmények;
2. gyógyászati termékként való terjesztéshez előre csomagoltak;
3. gyógyászati termékként történő forgalmazásukat állami hatóságok engedélyezik.
e. Természetes, megnövelt patogenitású vagy módosított gombák – „izolált élő kultúrák”, vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott vagy beszennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint:
1. Coccidioides immitis;
2. Coccidioides posadasii.
Megjegyzés: Az 1C351 nem vonja ellenőrzés alá az „oltóanyagokat” és „immunotoxinokat”.
I.B.1C352Állati patogének, az alábbiak szerint:
a. Természetes, tenyésztett vagy módosított vírusok – „izolált élő kultúrák” vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott, vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint:
1. Afrikai sertéspestis vírus;
2. Madárinfluenza vírus, amely:
a. nem karakterizált; vagy
b. a 2005/94/EK irányelv (1) I. mellékletének 2. pontjában magas patogenitásúként van meghatározva, az alábbiak szerint:
1. „A” típusú vírusok, amelyeknek IVPI-je (intravénás patogenitási index) 6 hetes csirkék esetén meghaladja az 1,2-t; vagy
2. „A” típusú, a megfigyelt többi magas patogenitású madárinfluenza vírushoz hasonló, a hemagglutinin molekula hasadási helyén többszörösen bázisos aminosavakat kódoló génszekvenciával rendelkező H5 vagy H7 altípusú madárinfluenza vírusok, jelezve, hogy a hemagglutinin molekulát hasíthatja egy mindenütt jelenlévő gazdaproteáz;
3. Kéknyelv-betegség vírus;
4. Száj- és körömfájás vírus;
5. Kecskehimlő vírus;
6. Porcine herpes vírus (Aujeszky-féle betegség vírusa);
7. Klasszikus sertéspestis vírus (Hog cholera vírus);
8. Veszettségvírus;
9. Baromfipestis vírus;
10. Kiskérődzők pestisének vírusa;
11. Sertések hólyagos betegségének vírusa;
12. Keleti marhavész vírusa;
13. Juhhimlő vírusa;
14. Fertőző sertésbénulás vírusa;
15. Hólyagos szájgyulladás vírusa;
16. Bőrcsomósodáskór vírusa;
17. Afrikai lópestis vírusa.
b. Természetes, tenyésztett, vagy módosított mycoplasmák – „izolált élő kultúrák”, vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint:
1. A mycoplasma mycoidok SC (kis kolóniájú) mycoidok alfaja;
2. A mycoplasma capricolum capripneumoniae alfaja.
Megjegyzés: Az 1C352 nem vonja ellenőrzés alá a „vakcinákat”.
I.B.1C353Genetikai elemek és genetikailag módosított organizmusok, az alábbiak szerint:
a. Genetikailag módosított organizmusok, vagy olyan genetikai elemek, amelyek az 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 vagy 1C354 alatt meghatározott organizmusok patogenitásával összefüggő nukleinsavláncokat tartalmaznak;
b. Genetikailag módosított organizmusok vagy olyan genetikai elemek, amelyek az 1C351.d. alatt meghatározott „toxinokat”, vagy azok „toxinalegységeit” kódoló nukleinsavláncokat tartalmaznak.
Műszaki megjegyzések:
1. A genetikai elemek közé tartoznak többek között a genetikailag módosított vagy módosítatlan kromoszómák, genomok, plazmidok, transzpozonok és vektorok.
2. Az 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 vagy 1C354 alatt meghatározott bármely mikroorganizmus patogenitásával összefüggő nukleinsavláncok bármely olyan, a meghatározott mikroorganizmusra jellemző láncot jelentik, amely:
a. önmagában, illetve génátírással (transzkripció) vagy átfordítással (transzláció) létrejött termékei révén az emberek, állatok vagy növények egészségére nézve jelentős veszélyt jelent, vagy
b. ismerten megerősíti egy meghatározott mikroorganizmus – vagy bármely más olyan organizmus, amelybe beilleszkedhet vagy bármely más módon beépülhet – arra vonatkozó képességét, hogy az jelentős kárt okozzon az emberek, állatok vagy növények egészségében.
Megjegyzés: Az 1C353 nem alkalmazandó azokra a nukleinsavszakaszokra, amelyek a vérzéses bélgyulladást okozó Escherichia coli O157-es szerotípus és más – a verotoxint vagy annak alegységeit kódolóktól eltérő – verotoxint termelő törzsek patogenitásával függnek össze.
I.B.1C354Növényi patogének, az alábbiak szerint
a. Természetes, tenyésztett vagy módosított vírusok – „izolált élő kultúrák” vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott, vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint:
1. Potato Andean latent virus;
2. Potato spindle tuber viroid;
b. Természetes, tenyésztett vagy módosított baktériumok – „izolált élő kultúrák”, vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint:
1. Xanthomonas albilineans;
2. Xanthomonas campestris pv. citri, beleértve az A,B,C,D,E, típusú Xanthomonas campestris pv. citri típusú, másképpen Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia vagy Xanthomonas campestris pv. citrumelo néven besorolt törzseket;
3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);
4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum);
5. Ralstonia solanacearum 2. és 3. fajta (Pseudomonas solanacearum 2. és 3. fajta vagy Burkholderia solanacearum 2. és 3. fajta);
c. Természetes, tenyésztett, vagy módosított gombák – „izolált élő kultúrák”, vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint:
1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);
4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);
5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);
6. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).
I.B.1C450Mérgező vegyületek és mérgező vegyületek prekurzorai, és az ezekből egy- vagy többfélét tartalmazó „kémiai elegyek”, az alábbiak szerint:
N.B.: LÁSD MÉG: 1C350, 1C351.d. ÉS HADIIPARI TERMÉKELLENŐRZÉSI JEGYZÉK.
a. Mérgező vegyületek, az alábbiak szerint:
1. Amiton: O,O-dietil-S-[2-(dietil-amino)-etil]-foszfor-tiolát (78–53–5), és a megfelelő alkilezett vagy protonált sók;
2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor2-(trifluor-metil)-1-propén (382–21–8);
3. BZ: 3-kvinuklidinil-benzilát (6581–06–2) tekintetében LÁSD:
HADIIPARI TERMÉKELLENŐRZÉSI JEGYZÉK;
4. Foszgén: karbonil-diklorid (75–44–5);
5. Cianogén-klorid (506–77–4);
6. Hidrogén-cianid (74–90–8);
7. Klórpikrin: triklór-nitro-metán (76–06–2);
1. megjegyzés: „A Vegyifegyver-tilalmi Egyezményhez nem csatlakozó államokba” történő export esetében az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az 1C450.a.1 és.a.2 bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 1 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.
2. megjegyzés: Az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az 1C450.a.4,.a.5,.a.6 és.a.7 bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 30 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.
3. megjegyzés: Az 1C450 nem helyezi ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt, személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.
b. Mérgező vegyületek prekurzorai, az alábbiak szerint:
1. A Hadiipari termék-ellenőrzési jegyzékben és az 1C350 alatt meghatározottaktól eltérő olyan vegyületek, amelyek tartalmaznak egy olyan foszforatomot, amihez egy metil-, etil- vagy propil- (normál- vagy izo-) csoport kötődik, de további szénatomok nem;
Megjegyzés: Az 1C450.b.1. nem vonja ellenőrzés alá a Fonofosz: O-etil-S-fenil-etil-ditiofoszfonátot (944–22–9);
2. N,N-Dimetilamino-foszforsav-dikloridtól eltérő N,N-dialkil-(metil, etil, propil [normál- vagy izo-])-foszforamido-dihalidok;
N.B.: Az N,N-Dimetilamino-foszforsav-diklorid vonatkozásában lásd az 1C350.57. pontot.
3. Az 1C350. alatt meghatározott dietil-N,N-dimetil-foszforamidáttól eltérő dialkil-(metil, etil, propil [normál- vagy izo-])-N,N-dialkil-metil, etil, propil [normál- vagy izo-])-foszforamidátok;
4. Az 1C350. alatt meghatározott N,N-di-izopropil-béta-amino-etil-kloridtól, vagy N,N-di-izopropil-béta-amino-etil-klorid-hidrokloridtól eltérő N,N-dialkil-(metil, etil, propil [normál- vagy izo-])-aminoetil-2-kloridok és a megfelelő protonált sók;
5. Az 1C350. alatt meghatározott N,N-di-izopropil-béta-amino-etanoltól (96-80-0) és N,N-dietil-amino-etanoltól (100-37-8) eltérő N,N-dialkil-(metil, etil, propil [normál- vagy izo-])-amino-etán-2-olok és a megfelelő protonált sók;
Megjegyzés: Az 1C450.b.5. nem vonja ellenőrzés alá az alábbiakat:
a. N,N-dimetil-amino-etanol (108–01–0) és a megfelelő protonált sók;
b. N,N-dietil-amino-etanol (100–37–8) protonált sói;
6. Az 1C350. alatt meghatározott N,N-di-izopropil-béta-amino-etán-tioltól eltérő N,N-dialkil-(metil, etil, propil [normál- vagy izo-])-amino-etán-2-tiolok és a megfelelő protonált sók;
7. Az etil-dietanol-amin tekintetében lásd: 1C350 (139–87–7);
8. Metil-dietanol-amin (105–59–9).
1. megjegyzés: „A Vegyifegyver-tilalmi Egyezményhez nem csatlakozó államokba” történő export esetében az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az 1C450.b.1,.b.2,.b.3,.b.4,.b.5 és.b.6 bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 10 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.
2. megjegyzés: Az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az 1C450.b.8. bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 30 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.
3. megjegyzés: Az 1C450 nem helyezi ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt, személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.
(1)
A Tanács 2005/94/EK irányelve (2005. december 20.) a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről (HL L 10., 2006.1.14., 16. o.)

D. SZOFTVER

SzámLeírás
I.B.1D003A kifejezetten az 1A004.c. vagy 1A004.d. pontban meghatározott berendezések funkcióinak elvégzésére tervezett vagy módosított „szoftver”.
I.B.2D351Az 1D003 alatt meghatározottól eltérő, kifejezetten a 2B351 alatt meghatározott berendezés „felhasználására” tervezett „szoftver”.
I.B.9D001A kifejezetten a 9A012 alatt meghatározott berendezések vagy „technológia”„kifejlesztéséhez” tervezett vagy átalakított „szoftver”.
I.B.9D002A kifejezetten a 9A012 alatt meghatározott berendezések „gyártásához” tervezett vagy átalakított „szoftver”.

E. TECHNOLÓGIA

SzámLeírás
I.B.1E001Az általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia” az 1A004, az 1C350–1C354 vagy az 1C450 alatt meghatározott berendezések vagy anyagok „kifejlesztésére” vagy „gyártására”.
I.B.2E001A 2B350, 2B351, 2B352 vagy 2D351 alatt meghatározott berendezések vagy „szoftver”„kifejlesztésére” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.B.2E002A 2B350, 2B351 vagy 2B352 alatt meghatározott berendezések „gyártására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.B.2E301A 2B350–2B352 alatt meghatározott termékek „felhasználására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.B.9E001A 9A012 vagy 9A350 alatt meghatározott berendezések vagy „szoftver”„kifejlesztésére” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.B.9E002A 9A350 alatt meghatározott berendezések „gyártására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.B.9E101A 9A012 alatt meghatározott „UAV”-ok „gyártására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
Műszaki megjegyzés:
A 9E101.b. pontban az „UAV” pilóta nélküli, 300 km-nél nagyobb hatótávolságú légijármű-rendszert jelent.
I.B.9E102A 9A012 alatt meghatározott „UAV”-ok „felhasználására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
Műszaki megjegyzés:
A 9E101.b. pontban az „UAV” pilóta nélküli, 300 km-nél nagyobb hatótávolságú légijármű-rendszert jelent.

2. RÉSZ

Bevezető megjegyzések

1. Eltérő rendelkezés hiányában az alábbi "Leírás" oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket a 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

2. Az alábbi "Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből" oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a "Leírás" oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék leírásában meghatározott paramétereken.

3. A "félidézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A "normál idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében található.

Általános megjegyzések

1. Az e mellékletben említett ellenőrzések célja nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek az áruk lényeges elemei, és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

N.B.: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett termékek lehetnek új és használt áruk is.

Általános technológiai megjegyzés (ÁTM)

(Az 1. rész B. szakaszával összefüggésben értelmezendő.)

1. Az e rész I.C.B. szakasza rendelkezéseinek megfelelően ellenőrzik az olyan "technológia" eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét, amely "szükséges" azon áruk "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához", amelyek eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét az e rész I.C.A. szakasza értelmében ellenőrzik.

2. Az ellenőrzés alá eső áruk "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához""szükséges""technológia" akkor is az ellenőrzés hatálya alatt marad, ha az nem ellenőrzött árukra alkalmazható.

3. Az ellenőrzések nem vonatkoznak a nem ellenőrzött vagy az e rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező áruk üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálásához) és javításához minimálisan szükséges "technológiára".

4. A "technológia" átadásának ellenőrzése nem vonatkozik a "nyilvánosan hozzáférhető" információkra, valamint a "tudományos alapkutatásra", illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

I.C.A. ÁRUK

(Anyagok és vegyszerek)

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
I.C.A.001Legalább 95 %-os koncentrációjú vegyszerek az alábbiak szerint:
1. Etilén-diklorid, (CAS 107-06-2)
I.C.A.002Legalább 95 %-os koncentrációjú vegyszerek az alábbiak szerint:
1. Nitrometán (CAS 75-52-5)
2. Pikrinsav (CAS 88-89-1)
I.C.A.003Legalább 95 %-os koncentrációjú vegyszerek az alábbiak szerint:
1. Alumínum-klorid (CAS 7446-70-0)
2. Arzén (CAS 7440-38-2)
3. Arzén-trioxid (CAS 1327-53-3)
4. Bisz(2-klóretil)etilamin-hidroklorid (CAS 3590-07-6)
5. Bisz(2-klóretil)metilamin-hidroklorid (CAS 55-86-7)
6. Trisz(2-klóretil)amin-hidroklorid (CAS 817–09–4)

I.C.B. TECHNOLÓGIA

B.001Az I.C.A. szakaszban felsorolt termékek „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához” szükséges „technológia”.
Műszaki megjegyzés:
A „technológia” körébe a „szoftverek” is beleértendők.

II. MELLÉKLET

A 14. CIKKBEN, A 15. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN ÉS A 15. CIKK (1A) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK VAGY SZERVEK JEGYZÉKE

A. Személyek

NévAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okaiA jegyzékbe vétel időpontja
1.Bashar () AL-ASSAD ()Születési idő: 1965.9.11.
Születési hely: Damascus, Syria
Diplomata-útlevél száma: D1903
Nem: férfi
A köztársaság elnöke; a tüntetők elleni erőszakos fellépés elrendelője és fő végrehajtója.2011.5.23.
2.Maher () (más néven: Mahir) AL-ASSAD ()Születési idő: 1967.12.8.
Születési hely: Damascus, Syria
Diplomata-útlevél száma: 4138
Beosztás:A 42-es brigád vezérőrnagya, a hadsereg 4. páncéloshadosztályának korábbi dandártábornoka
Nem: férfi.
A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagja; a 42-es brigád vezérőrnagya, a hadsereg 4. páncéloshadosztályának korábbi dandártábornoka; az Assad-család tagja, Bashar al-Assad elnök testvére.2011.5.9.
3.Ali MAMLUK
(más néven: Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham)
(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)
Születési idő: 1946.2.19.
Születési hely: Damascus, Syria
Diplomata-útlevél száma: 983
Nem: férfi
A Szíriai Arab Köztársaság biztonsági ügyekért felelős alelnöke. A Nemzetbiztonsági Hivatal (National Security Bureau) korábbi igazgatója. A Szíriai Hírszerző Igazgatóság (Syrian Intelligence Directorate) korábbi vezetője, részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.2011.5.9.
4.Atif NAJIB
(más néven Atef; Atej Najeeb)
(عاطف نجيب)
Születési hely: Jablah, Syria
Rang: dandártábornok
Nem: férfi
A deraa-i Politikai Biztonsági Igazgatóság (Political Security Directorate) korábbi vezetője. Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben. Az Assad-család tagja; Bashar al-Assad elnök unokatestvére.2011.5.9.
5.Hafiz () MAKHLOUF ()
(más néven: Hafez Makhlouf)
Születési idő: 1971.4.2.
Születési hely: Damascus, Syria
Diplomata-útlevél száma: 014637352
Nem: férfi
Korábbi ezredes, 2011 májusát követően az Általános Hírszerzési Igazgatóság damaszkuszi irodájának (General Intelligence Directorate, Damascus Branch) osztályvezetője. A Makhlouf család tagja; Bashar al-Assad elnök unokatestvére.2011.5.9.
6.Muhammad () Dib () ZAYTUN ()
(más néven: Mohammed Dib Zeitoun; Mohamed Dib Zeitun)
Születési idő: 1951.5.20.
Születési hely: Jubba, Damascus province, Syria
Diplomata-útlevél száma: D000001300
Nem: férfi
2019. július óta a Nemzetbiztonsági Hivatal (National Security Bureau) igazgatója. Az Általános Biztonsági Igazgatóság (General Security Directorate) korábbi vezetője; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.2011.5.9.
7.Amjad () ABBAS () (más néven: al-Abbas)Nem: férfiBanijasz város politikai biztonsági szolgálatának korábbi vezetője; részt vett a baidai tüntetők elleni erőszakos fellépésben. 2018-ban ezredessé léptették elő.2011.5.9.
8.Rami () MAKHLOUF ()Születési idő: 1969.7.10.
Születési hely: Damascus, Syria
Útlevél száma: 000098044
Kiadási szám: 002-03-0015187
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a pénzügyi szolgáltatási, a közlekedési és az ingatlankereskedelmi ágazatban vannak érdekeltségei. Pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be az Al Mashreq, a Bena Properties és a Cham Holding befektetési alapnál.
Üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim finanszírozója és támogatója.
A Makhlouf család befolyásos tagja és szoros kapcsolatban áll az Assad családdal; Bashar al-Assad elnök unokatestvére.
2011.5.9.
9.Abd al-Fatah () QUDSIYAH ()Születési idő: 1953.
Születési hely: Hama, Syria
Diplomata-útlevél száma: D0005788
Nem: férfi
2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tisztje.
A Baath Párt nemzetbiztonsági hivatalának (National Security Bureau) igazgatóhelyettese. A szíriai katonai hírszerzés (Syrian Military Intelligence Directorate) korábbi vezetője. Részt vett a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásában.
2011.5.9.
10.Jamil () (más néven: Jameel) HASSAN () (más néven: al-Hassan)Születési idő: 1953.7.7.
Születési hely: Qusayr, Homs province, Syria
A szíriai légierő hírszerzésének (Syrian Air Force Intelligence) korábbi vezetője.
Nem: férfi
2011 májusát követően a szíriai légierő vezérőrnagy rangú tisztje. 2011 májusa és 2019 júliusa között a szíriai légierő hírszerzésének (Syrian Air Force Intelligence) korábbi vezetője. Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.2011.5.9.
11.Mohammad Mouti' MOUAYYAD
(más néven: Mohammad Muti'a Moayyad)
Születési idő: 1968.
Születési hely: Ariha (Idlib), Syria
Nem: férfi
Korábbi államminiszter, hivatalát 2011 májusa után töltötte be (2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.10.21.
12.Ghazwan Rifaat Kheir BEK
(más néven: Ghazqan Kheir Bek)
Születési idő: 1961.3.10.
Születési hely: Al-Shamiyah, Latakia, Syria
Személyi száma: 06010037444
Nem: férfi
Korábbi közlekedési miniszter, hivatalát 2011 májusa után töltötte be (2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábban a tartúszi kikötő (Port of Tartous) főigazgatója. Korábbi kormányzati miniszterként osztozik a felelősségben a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.10.21.
13.Munzir () (más néven: Mundhir, Monzer) Jamil () AL-ASSAD ()Születési idő: 1961.3.1.
Születési hely: Kerdaha, Latakia Province, Syria
Útlevelek száma: 86449 és 842781
Nem: férfi
A Sabíha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.5.9.
14.Mohammed BILAL dandártábornok
(más néven: Muhammad Bilal alezredes)
Nem: férfiA szíriai légierő hírszerző szolgálatának (Syrian Air Force Intelligence Service) magas rangú tisztjeként támogatja a szíriai rezsimet, és felelősség terheli a polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal (Scientific Studies Research Centre, SSRC).2014.10.21.
15.Kamal CHEIKHA
(más néven: Kamal al-Sheikha)
Születési idő: 1961.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi vízügyi miniszter, hivatalát 2011 májusa után töltötte be (2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.10.21.
16.Faruq () (más néven: Farouq, Farouk) AL SHAR' () (más néven: Al Char', Al Shara', Al Shara)Születési idő: 1938.12.10.
Nem: férfi
Szíria korábbi alelnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.5.23.
17.Hassan NOURI
(más néven: Hassan al-Nouri)
Születési idő: 1960.2.9.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi közigazgatás-fejlesztési miniszter, hivatalát 2011 májusa után töltötte be (2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.10.21.
18.Mohammed () HAMCHO ()Születési idő: 1966.5.20.
Útlevél száma: 002954347
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a mérnöki iparban, az építőiparban, a médiaágazatban, a vendéglátóiparban és az egészségügyben vannak érdekeltségei. Pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be számos szíriai vállalatnál, nevezetesen a Hamsho international-nél, a Hamsho Communication-nél, az Mhg International-nél, a Jupiter for Investment and Tourism project-nél és a Syria Metal Industries-nál.
A damaszkuszi kereskedelmi kamara főtitkáraként (erre a posztra 2014. decemberében nevezte ki az akkori gazdasági miniszter, Khodr Orfali), a Kína–Szíria Kétoldalú Kereskedelmi Tanácsok elnökeként (2014. márciusa óta), valamint a Szíriai Fém- és Acélipari Tanács elnökeként (2015. decembere óta) fontos szerepet tölt be a szíriai üzleti körökben.
Szoros üzleti kapcsolatban áll a szíriai rezsim kulcsfontosságú szereplőivel, többek között Maher al-Assaddal.
Üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója, emellett kapcsolatban áll a rezsim más haszonélvezőivel és támogatóival.
2015.1.27.
19.Iyad () (más néven: Eyad) MAKHLOUF ()Születési idő: 1973.1.21.
Születési hely: Damascus, Syria
Útlevél száma: N001820740
Nem: férfi
A Makhlouf család tagja; Mohammed Makhloufnak, Hafez Makhlouf és Rami Makhlouf fivérének a fia és Ihab Makhlouf fivére; Bashar al-Assad elnök unokatestvére.
A szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő tisztje.
Az Általános Hírszerzési Igazgatóság (General Intelligence Directorate) tisztjeként részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésekben.
2011.5.23.
20.Bassam () AL HASSAN () (más néven: Al Hasan)Születési idő: 1961.
Születési hely: Sheen, Homs, Syria
Rangja: vezérőrnagy
Nem: férfi
Az elnök tanácsadója stratégiai ügyekben; a nemzeti védelmi erők (National Defence) főtitkárságának vezetője. Részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.5.23.
22.Ihab MAKHLOUF
(más néven: Ehab, Iehab)
(ايهاب مخلوف)
Születési idő: 1973.1.21.
Születési hely: Damascus, Syria
Útlevél száma: N002848852
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember. Számos szíriai vállalatban és szervezetben vannak üzleti érdekeltségei, többek között a Ramak Construction Co-ban és a Syrian International Private University for Science and Technology-ban (Szíriai Nemzetközi Tudományos és Műszaki Magánegyetem, SIUST).
A Makhlouf család befolyásos tagja és szoros kapcsolatban áll az Assad családdal; Bashar al-Assad elnök unokatestvére. 2020-ban Ehab Makhlouf átvette Rami Makhlouf üzleti tevékenységeit, és a szíriai kormány neki ítélte oda a vámmentes piacok üzemeltetésére és irányítására vonatkozó szerződéseket az ország egész területén.
2011.5.23.
23.Zoulhima () (más néven: Zu al-Himma) CHALICHE ()
(más néven: Shalish, Shaleesh) (más néven: Dhu al-Himma Shalish)
Születési idő: 1946 vagy 1951 vagy 1956.
Születési hely: Kerdaha, Syria
Rangja: vezérőrnagy
Nem: férfi
A szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő tisztje; az elnöki biztonsági szolgálat korábbi vezetője.
2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tagja.
Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.
Az Assad-család tagja: Bashar al-Assad elnök unokatestvére.
2011.6.23.
24.Riyad () CHALICHE () (más néven: Shalish, Shaleesh)
(más néven: Riyad Shalish)
Tisztsége: a Riyad Isa Development Corporation elnöke
Nem: férfi
A Military Housing Establishment korábbi igazgatója; finanszírozást biztosít a szíriai rezsimnek; Bashar al-Assad elnök unokatestvére.2011.6.23.
25.Mohammad () (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali () JAFARI () dandártábornok (más néven: Jaafari, Ja'fari, Aziz; Jafari, Ali; Jafari, Mohammad Ali; Ja'fari, Mohammad Ali; Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)Születési idő: 1957.9.1.
Születési hely: Yazd, Iran
Nem: férfi
Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps) »Baqiayt Allah« elnevezésű kulturális szervezetének vezetője. 2019. április 21-ig az Iszlám Forradalmi Gárda főparancsnoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.2011.6.23.
27.Hossein () TAEB ()
(más néven: Taeb, Hassan; más néven: Taeb, Hosein; más néven: Taeb, Hossein; más néven: Taeb, Hussayn; más néven: Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)
Születési idő: 1963.
Születési hely: Tehran, Iran
Nem: férfi
Az Iszlám Forradalmi Gárda hírszerző szolgálatának (Islamic Revolutionary Guard Corps Intelligence Service) igazgatója. Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps) korábbi hírszerzési parancsnokhelyettese. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.2011.6.23.
28.Khalid (más néven: Khaled) QADDUR (más néven: Qadour, Qaddour, Kaddour)
(خالد قدور)
Nem: férfiSzíriában tevékenykedő prominens üzletember, a távközlési, a kőolaj-, a műanyag- és a dohányipari ágazatban vannak érdekeltségei, és/vagy folytat tevékenységeket, valamint közeli üzleti kapcsolatban áll Maher al-Assaddal. Kapcsolatba hozható csempésztevékenységekkel.
Üzleti tevékenységein keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje, és támogatást nyújt annak.
Kapcsolatban áll Maher al-Assaddal, többek között az üzleti tevékenységei révén.
2015.1.27.
29.Ra'if () AL-QUWATLY ()
(más néven: Ri'af al-Quwatli, más néven Raeef al-Kouatly)
Születési idő: 1967.2.3.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Maher Al-Assad üzlettársa és egyes üzleti érdekeltségeinek kezelője, a szíriai rezsim pénzügyi támogatója.2011.6.23.
30.Mohammad () (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed) MUFLEH () (más néven: Muflih)Nem: férfiHamá (Hama) városában a szíriai katonai hírszerzés vezetője, részt vett a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésben.2011.8.1.
31.Tawfiq () (más néven: Tawfik) YOUNES () (más néven: Yunes) vezérőrnagyNem: férfiAz Általános Hírszerzési Igazgatóság (General Intelligence Directorate) belső biztonsági szolgálatának korábbi vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.8.1.
33.Ayman JABIR
(más néven: Aiman Jaber)
(أيمن جابر)
Születési hely: Latakia, Syria
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, az acél-, a média-, a fogyasztásicikk- és a kőolajágazatban érdekelt, többek között az említett cikkekkel folytatott kereskedelemben. Számos szíriai vállalatban és szervezetben vannak pénzügyi érdekeltségei, és/vagy tölt be felsővezetői beosztásokat, így különösen a következőkben: Al Jazira (más néven: Al Jazeera; El Jazireh), Dunia TV és Sama Satellite Channel.
Az Al Jazira vállalata révén Ayman Jabir elősegítette az Overseas Petroleum Trading-től Szíriába irányuló olajimportot.
Ayman Jabir üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje, és támogatást nyújt annak.
Közvetlen támogatást nyújt a rezsimhez kötődő, Shabiha és/vagy Suqur as-Sahraa néven ismert milíciáknak, és vezető szerepet játszik tevékenységeikben. A Wafa lil-Watan (hűség a hazához) tiszteletbeli elnöke, amely szíriai katonák és milíciatagok családjainak segítséget nyújtó szervezet.
Üzleti tevékenységei révén kapcsolatban áll Rami Makhlouffal, és a rezsimhez kötődő milíciákban betöltött szerepe révén kapcsolatban áll Maher al-Assaddal.
2015.1.27.
34.Hayel () AL-ASSAD ()
(más néven: Hael al-Asad (هاىلالأسد))
Nem: férfiMaher al-Assad helyettese, a hadsereg 4. páncéloshadosztálya katonai rendőrségi egységének a vezetője. Az említett egység közreműködik a polgári lakosság elnyomásában.2011.8.23.
35.Ali () AL-SALIM () (más néven: al-Saleem)Nem: férfiA szíriai védelmi minisztérium ellátásért felelős irodájának az igazgatója; a szóban forgó iroda bonyolítja le a szíriai hadsereg teljes fegyverbeszerzését.2011.8.23.
37.Rafiq () (más néven: Rafeeq) SHAHADAH () (más néven: Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) vezérőrnagySzületési idő: 1956.
Születési hely: Jablah, Latakia Province, Syria
Nem: férfi
2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tagja. A szíriai katonai hírszerzés belügyekkel foglalkozó 293-es damaszkuszi egységének korábbi vezetője. Közvetlenül részt vett a damaszkuszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben. Bashar al-Assad elnök tanácsadója stratégiai kérdésekben és a katonai hírszerzés területén.2011.8.23.
41.Ali () DOUBA ()Születési idő: 1933.
Születési hely: Karfis, Syria
Nem: férfi
Bashar al-Assad elnök különleges tanácsadója.
Különleges tanácsadóként részt vesz a szíriai rezsim munkájában, annak kedvezményezettje és támogatója. Részt vett a szír polgári lakosság elleni erőszakos elnyomásban.
2011.8.23.
42.Brigadier-General Nawful () (más néven: Nawfal, Nofal, Nawfel) AL-HUSAYN () (más néven: al-Hussain, al-Hussein)Nem: férfiA szíriai katonai hírszerzés (SMI) idlibi részlegének vezetője; közvetlenül részt vett az Idlib tartományi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.2011.8.23.
43.Husam () SUKKAR () dandártábornokNem: férfiBiztonsági kérdésekért felelős elnöki tanácsadó. Elnöki tanácsadó a biztonsági szolgálatok által a szíriai polgári lakosság ellen alkalmazott elnyomás és erőszakos fellépések ügyében.2011.8.23.
44.Muhammed () (más néven: Muhamad) ZAMRINI () (más néven: Zamreni) dandártábornokNem: férfiA szíriai katonai hírszerzés (SMI) homszi egységének a vezetője; közvetlenül részt vett a homszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.2011.8.23.
45.Munir () (más néven: Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) ADANOV () (más néven: Adnuf, Adanof)Születési idő: 1951.
Születési hely: Homs, Syria
Útlevélszám: 0000092405
Beosztás: A szíriai hadsereg műveletekért és kiképzésért felelős helyettes vezérkari főnöke
Rangja: a Szíriai Arab Hadsereg altábornagya
Nem: férfi
2011 májusát követően a szíriai hadsereg altábornagy rangú tisztje, valamint műveletekért és kiképzésért felelős helyettes vezérkari főnöke. Helyettes vezérkari főnökként közvetlen része volt a szíriai polgári lakosság elnyomásában és a velük szemben alkalmazott erőszakban.2011.8.23.
46.Ghassan () KHALIL () (más néven: Khaleel) dandártábornokNem: férfiAz Általános Hírszerzési Igazgatóság (General Intelligence Directorate, GID) információs egységének a vezetője; közvetlenül részt vett a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.2011.8.23.
47.Mohammed () (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohamed) JABIR () (más néven: Jaber)Születési hely: Latakia, Syria
Nem: férfi
A Sabíha (Shabiha) milícia tagja. A Sabíha milícia tagjaként kapcsolatban áll Maher al-Assaddal; közvetlenül részt vett a polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben, valamint a Sabíha milíciacsoportok koordinálásában.2011.8.23.
48.Samir HASSAN
(سمير حسن)
Nem: férfiSzíriában tevékenykedő prominens üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei, és/vagy folytat tevékenységeket. Érdekeltségei vannak, és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Amir Group és a Cham Holding konglomerátumokban, amelyeknek az ingatlan-, a turisztikai, a közlekedési és a pénzügyi ágazatban vannak érdekeltségeik. A Szíria-Oroszország Üzleti Tanács (Syria-Russia Business Council) elnöke, és jelentős szerepet játszik az Oroszországi Föderációval fennálló gazdasági kapcsolatokban a Szíria-Oroszország Üzleti Tanácson keresztül.
Samir Hassan készpénzadományokkal támogatja a szíriai rezsim háborús erőfeszítéseit.
Samir Hassan kapcsolatban áll olyan személyekkel, akik a rezsim kedvezményezettjei és támogatói. Így különösen kapcsolatban áll Rami Makhlouffal és Issam Anboubával, akiket a Tanács jegyzékbe vett, és akik a szíriai rezsim kedvezményezettjei.
2014.9.27.
49.Fares () CHEHABI ()
(más néven: Fares Shihabi; Fares Chihabi)
Ahmad Chehabi fia.
Születési idő: 1972.5.7.
Nem: férfi
Az aleppói iparkamara elnöke; 2018.12.16-tól az iparkamarák szövetségének elnöke. A Cham Holding elnökhelyettese. Gazdasági támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. 2016 óta szír parlamenti képviselő.2011.9.2.
50.Tarif () AKHRAS ()
(más néven: Al Akhras ())
Születési idő: 1951.6.2.
Születési hely: Homs, Syria
Szíriai útlevél száma: 0000092405
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember. Az árucikkekkel, kereskedéssel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó Akhras-csoport (Akhras Group) alapítója és a homszi kereskedelmi kamara (Homs Chamber of Commerce) korábbi elnöke. Szoros üzleti kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnök családjával. A Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (Federation of Syrian Chambers of Commerce) igazgatótanácsának korábbi tagja. Logisztikai támogatást nyújtott a rezsim számára (buszokat és tankok feltöltésére szolgáló járműveket biztosított). Ennél fogva a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója.2011.9.2.
51.Issam () ANBOUBA ()Az Anbouba for Agricultural Industries Co. elnöke
Születési idő: 1952
Születési hely: Homs, Syria
Nem: férfi
A szíriai gazdaság számos ágazatában – például a mezőgazdaságban, valamint az ingatlan- és a bankszektorban – tevékenykedő vezető üzletember. Pénzügyi kapcsolatban áll magas szintű szíriai tisztviselőkkel. A Cham Holding társalapítója.2011.9.2.
52.████████████
██████
██████
████████████
53.Adib () MAYALEH ()
(más néven: André Mayard)
Születési idő: 1955.5.15.
Születési hely: Bassir, Syria
Nem: férfi
A Szíriai Központi Bank korábbi elnöke és a bank igazgatótanácsának korábbi elnöke.
Adib Mayaleh ellenőrzést gyakorolt a szíriai bankszektor felett, és bankjegyek kibocsátása, illetve bevonása, valamint a szír font átváltási árfolyamának ellenőrzése révén igazgatta a szíriai készpénz-ellátást. A Szíriai Központi Banknál betöltött e szerepében Adib Mayaleh gazdasági és pénzügyi támogatást nyújtott a szíriai rezsim számára.
Korábbi gazdasági és külkereskedelmi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be).
2012.5.15.
54.Jumah () AL-AHMAD () (más néven: al-Ahmed) vezérőrnagyNem: férfiA különleges erők parancsnoka. Felelősség terheli a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.2011.11.14.
55.Lu'ai () (más néven: Louay, Loai) AL-ALI () ezredesSzületési hely: Jablah, Latakia Province, Syria
Nem: férfi
A szíriai katonai hírszerzés deraa-i egységének vezetője. Felelősség terheli a deraa-i tüntetők elleni erőszakért.2011.11.14.
56.Ali () Abdullah () (más néven: Abdallah) AYYUB () (más néven: Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)Születési idő: 1952.
Születési hely: Lattakia, Syria
Nem: férfi
A Miniszterek Tanácsának alelnöke és védelmi miniszter. 2018. januárban nevezték ki.
2011 májusát követően a szíriai hadsereg vezérezredes rangú tisztje. A szíriai fegyveres erők korábbi vezérkari főnöke. A szíriai rezsim támogatója és felelősség terheli a szíriai polgári lakosság elnyomásáért és a szíriai polgári személyekkel szemben alkalmazott erőszakért.
2011.11.14.
57.Fahd () (más néven: Fahid, Fahed) Jasim () (más néven: Jasem, Jassim, Jassem) AL-FURAYJ () (más néven: al-Freij)Születési idő: 1950.1.1.
Születési hely: Hama, Syria
Nem: férfi
Korábbi védelmi miniszter. Korábbi miniszterként felelősség terheli a szíriai polgári lakosságnak a rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2011.11.14.
58.Aous () (más néven: Aws, Aus) »Ali« ASLAN () vezérőrnagySzületési idő: 1958.
Nem: férfi
Magas beosztású katonatiszt; közeli viszonyban van Maher al-Assaddal és Bashar al-Assad elnökkel. Korábbi rangjai: 2011–2014 között a 40. dandár (4. hadosztály) parancsnoka; 2015-ben a 4. hadosztály parancsnokhelyettese; 2016-ban a 2. hadtest parancsnoka. Részt vett a szíriai polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben, többek között önkényes letartóztatásokban, tömeggyilkosságokban és a lakosság lakhelyelhagyásra kényszerítésében.2011.11.14.
59.Ghassan () BELAL () (más néven Bilal) tábornokNem: férfiA 4. hadosztály biztonsági szolgálatának vezetője, az 555. ejtőernyős ezred parancsnoka. Maher al-Assad tanácsadója és a biztonsági műveletek koordinátora; felelősség terheli a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésért, és szerepe volt a tűzszünet több alkalommal történő megsértésében Gútában.2011.11.14.
60.Abdullah () (más néven: Abdallah) BERRI ()Nem: férfiA Berri-család milíciájának vezetője. A polgári lakosság elleni aleppói erőszakos fellépésben közreműködő kormánypárti milícia irányítója.2011.11.14.
61.George CHAOUI
(جورج شاوي)
Nem: férfiA szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálata) tagja. Részt vett a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felbujtásban Szíria egész területén.2011.11.14.
62.Zuhair () (más néven: Zouheir, Zuheir, Zouhair) HAMAD ()Születési hely: Damascus, Syria
Rang: vezérőrnagy.
Beosztás: 2012 júliusa óta az Általános Hírszerzési Igazgatóság (más néven az Általános Biztonsági Igazgatóság) (General Intelligence Directorate, illetve General Security Directorate) helyettes vezetője
Nem: férfi
2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tisztje. Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes vezetője. Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság elnyomásáért és a lakossággal szemben elkövetett emberi jogi visszaélésekért, valamint a velük szemben alkalmazott erőszakért.2011.11.14.
63.Amar () (más néven: Ammar) ISMAEL () (más néven: Ismail)1973.4.3. (vagy ekörül).
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Civil, a szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálatának) vezetője. Részt vett a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felbujtásban Szíria egész területén.2011.11.14.
64.Mujahed () ISMAIL () (más néven: Ismael)Nem: férfiA szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálatának) tagja. Részt vett a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felbujtásban Szíria egész területén.2011.11.14.
65.Nazih () vezérőrnagyNem: férfiAz Általános Hírszerzési Igazgatóság (General Intelligence Directorate) helyettes igazgatója. Felelősség terheli a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.2011.11.14.
66.Major General Kifah () MOULHEM () (más néven: Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)Születési hely: Junaynat Ruslan, Tartous province, Syria
Nem: férfi
2019 márciusa óta a Katonai Hírszerzési Igazgatóság (Military Intelligence Directorate) igazgatója. A déli régió biztonsági bizottságának korábbi vezetője, valamint a Katonai Hírszerzési Igazgatóság egykori igazgatóhelyettese, aki a rezsim Homsz és Aleppó régiókban folytatott műveletét vezette. Felelősség terheli a Deir ez-Zor-i polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésért, továbbá elsődlegesen ő felel a Katonai Hírszerzési Igazgatóság (248-as egység) által 2011 és 2012 között elkövetett erőszakos elnyomásért, a fogvatartottak kínzásáért és a rajtuk tett súlyos erőszakért.2011.11.14.
67.Wajih () (más néven: Wajeeh) MAHMUD () vezérőrnagyNem: férfiA 18. páncéloshadosztály parancsnoka. Felelősség terheli a homszi tüntetők elleni erőszakért.2011.11.14.
68.████████████
██████
██████
██████
████████████
69.Talal () Mustafa () TLASS () altábornagyNem: férfiA logisztikáért és a beszállításokért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelősség terheli a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.2011.11.14.
70.Fu'ad () TAWIL () vezérőrnagyNem: férfiA szíriai légierő hírszerzésének (Syrian Air Force Intelligence) helyettes vezetője. Felelősség terheli a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.2011.11.14.
71.Bushra () AL-ASSAD ()
(más néven: Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)
Születési idő: 1960.10.24.
Nem: nő
Az Assad-család tagja, Bashar al-Assad elnök lánytestvére. Az őt Bashar al-Assad elnökhöz fűző szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Bushra al-Assad kedvezményezettje a szíriai rezsimnek, amellyel szoros kapcsolatban áll.2012.3.23.
72.Asma () AL-ASSAD ()
(más néven: Asma Fawaz Al Akhras)
Születési idő: 1975.8.11.
Születési hely: London, Egyesült Királyság
Útlevél száma: 707512830, lejárati ideje: 2020.9.22.
Leánykori neve: Al Akhras
Nem: nő
Az Assad-család tagja, szoros kapcsolat fűzi a rezsim kulcsfontosságú szereplőihez, Bashar al-Assad elnök felesége. Az őt Bashar al-Assad elnökhöz fűző szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Asma al-Assad kedvezményezettje a szíriai rezsimnek, amellyel szoros kapcsolatban áll.2012.3.23.
73.Manal () AL-ASSAD ()
(más néven: Manal Al Ahmad)
Születési idő: 1970.2.2.
Születési hely: Damascus, Syria
Útlevél száma (szíriai): 0000000914
Leánykori neve: Al Jadaan
Nem: nő
Maher al-Assad felesége, így szoros kapcsolatot ápol a szíriai rezsimmel, és annak kedvezményezettje.2012.3.23.
74.Mohammad Walid GHAZALSzületési idő: 1951.11.1.
Születési hely: Aleppo, Syria
Szíriai személyi szám: 02020332623
Nem: férfi
Korábbi lakásügyi és városfejlesztési miniszter (kinevezve: 2014.8.27.). Korábbi kormányzati miniszterként osztozik a felelősségben a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.10.21.
76.Ibrahim () AL-HASSAN () (más néven: al-Hasan) vezérőrnagyNem: férfiA vezérkari főnök helyettese. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben.2011.12.1.
77.Khalil () (más néven: Khaleel) ZGHRAYBIH (, ) (más néven: Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah) dandártábornokNem: férfi14. hadosztály. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben.2011.12.1.
78.Ali BARAKAT
(más néven: Barakat Ali Barakat)
( علي بركات; بركات علي بركات)
Nem: férfiKatonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben. Jelenleg a köztársasági gárda harmincadik mobil gyalogsági hadosztályában szolgál.2011.12.1.
79.Talal () MAKHLUF () (más néven: Makhlouf) vezérőrnagyNem: férfiA köztársasági gárda 105. dandárjának korábbi parancsnoka. A köztársasági gárda korábbi főparancsnoka. A 2. hadtest jelenlegi parancsnoka. 2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tagja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a damaszkuszi erőszakos fellépésekben.2011.12.1.
80.Nazih () (más néven: Nazeeh) HASSUN () (más néven: Hassoun) vezérőrnagyNem: férfi2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tisztje. A szíriai biztonsági szolgálatok politikai biztonsági igazgatóságának 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő vezetője. Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.2011.12.1.
81.Maan () más néven: Ma’an ) JDIID () (más néven: Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed) századosNem: férfiElnöki őrség. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben.2011.12.1.
82.Mohammad () (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR () (más néven: al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)Nem: férfiPolitikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben.2011.12.1.
83.Khald () (más néven: Khaled) AL-TAWEEL () (más néven: al-Tawil)Nem: férfiPolitikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben.2011.12.1.
84.Ghiath () FAYAD () (más néven: Fayyad)Nem: férfiPolitikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben.2011.12.1.
85.Jawdat () Ibrahim () SAFI () dandártábornokBeosztás: A 154. ezred parancsnoka
Nem: férfi
Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.2012.1.23.
86.Muhammad () (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali () DURGHAM vezérőrnagyBeosztás: A 4. hadosztály egyik parancsnoka
Nem: férfi
Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.2012.1.23.
87.Ramadan () Mahmoud () RAMADAN () vezérőrnagyBeosztás: A 35. különleges műveleti alakulat parancsnoka
Nem: férfi
Tűzparancsot adott a Banijász és Deraa településeken tüntetők ellen.2012.1.23.
89.Naim () (más néven: Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem () SULEIMAN () vezérőrnagyBeosztás: A 3. hadosztály parancsnoka
Nem: férfi
Tűzparancsot adott a Dúma (Douma) városában tüntetők ellen.2012.1.23.
90.Jihad () Mohamed () (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN () dandártábornokBeosztás: A 65. dandár parancsnoka
Nem: férfi
Tűzparancsot adott a Dúma (Douma) városában tüntetők ellen.2012.1.23.
91.Fo'ad () (más néven: Fouad, Fu’ad) HAMOUDEH () (más néven: Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah) vezérőrnagyBeosztás: A katonai műveletek irányítója Idlib városában
Nem: férfi
Tűzparancsot adott az Idlibben tüntetők ellen 2011. szeptember elején.2012.1.23.
92.Bader () AQEL () vezérőrnagyBeosztás: A különleges erők parancsnoka
Nem: férfi
Parancsot adott a katonáknak, hogy szedjék össze a holttesteket és adják át őket a hírszerzésnek (mukhabarat). Felelős a Bukamalban alkalmazott erőszakért.2012.1.23.
93.Ghassan () AFIF () (más néven: Afeef) dandártábornokBeosztás: A 45. ezred egyik parancsnoka
Nem: férfi
A katonai műveletek irányítója Homsz, Banijász (Baniyas) és Idlib városában.2012.1.23.
94.Mohamed () (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) MAARUF () (más néven: Maarouf, Ma'ruf) dandártábornokBeosztás: A 45. ezred egyik parancsnoka
Nem: férfi
A katonai műveletek irányítója Homszban. Tűzparancsot adott a Homszban tüntetők ellen.2012.1.23.
95.Yousef () ISMAIL () (más néven: Ismael) dandártábornokBeosztás: A 134. dandár parancsnoka
Nem: férfi
Tűzparancsot adott Talbiseh városában házak lövetésére és a háztetőkön tartózkodók ellen az előző nap áldozatul esett tüntetők temetésekor.2012.1.23.
96.Jamal YUNES dandártábornok
(más néven: Younes)
(جمال يونس)
Beosztás: Az 555. ezred parancsnoka
Nem: férfi
Tűzparancsot adott a Mo'adamiyeh településen tüntetők ellen.
2018-ban Hamában a Katonai Biztonsági Bizottság (Military Security Committee) vezetője volt.
2012.1.23.
98.Ali () DAWWA dandártábornokNem: férfiTűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.2012.1.23.
99.Mohamed () (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR () (más néven: Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour) vezérőrnagyBeosztás: A 106. dandár, az elnöki őrség parancsnoka
Nem: férfi
Parancsot adott a katonáknak a tüntetők megbotozására és letartóztatására. Felelősség terheli a dúmai (Douma) békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.2012.1.23.
101.Wafiq () (más néven: Wafeeq) NASSER ()Beosztás: Az esz-szuveidai (Suwayda) regionális egység vezetője (katonai hírszerzési szolgálat [Department of Military Intelligence])
Nem: férfi
A katonai hírszerzési szolgálat esz-szuveidai (Suwayda) regionális egységének vezetőjeként felelősség terheli az esz-szuveidai fogvatartottak önkényes fogva tartásáért és kínzásáért.2012.1.23.
102.Ahmed () (más néven: Ahmad) DIBE () (más néven: Dib, Deeb)A deraa-i regionális egység vezetője (általános biztonsági igazgatóság [General Security Directorate])
Nem: férfi
Az általános biztonsági igazgatóság deraa-i regionális egységének vezetőjeként felelősség terheli a deraa-i fogvatartottak önkényes fogva tartásáért és kínzásáért.2012.1.23.
103.Makhmoud () (más néven: Mahmoud) AL-KHATTIB () (más néven: Al-Khatib, Al-Khateeb)Beosztás: A nyomozati részleg vezetője (politikai biztonsági igazgatóság [Political Security Directorate])
Nem: férfi
A politikai biztonsági igazgatóság nyomozati részlegének vezetőjeként felelősség terheli a fogvatartottak fogva tartásáért és kínzásáért.2012.1.23.
104.Mohamed () (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat () (más néven: Hikmat, Hekmat) IBRAHIM ()Beosztás: Vezérőrnagy. Az al-hasszakai (Al-Hassaka) rendőrség vezetője
Nem: férfi
Az al-hasszakai rendőrség vezetője. Vezérőrnagy. A politikai biztonsági igazgatóság (Political Security Directorate) műveleti részlegének korábbi vezetőjeként felelősség terhelte a fogvatartottak fogva tartásáért és kínzásáért.2012.1.23.
105.Nasser () (más néven: Naser) AL-ALI ()
(más néven: Nasr al-Ali dandártábornok)
Beosztás: A politikai biztonsági igazgatóság (Political Security Directorate) vezetője
Nem: férfi
2019 júliusa óta a politikai biztonsági igazgatóság igazgatója. Felelősség terhelte a fogvatartottak fogva tartásáért és kínzásáért.2012.1.23.
106.Dr. Wael () Nader () AL-HALQI () (más néven: Al-Halki)Születési idő: 1964.
Születési hely: Dara'a Province, Syria
Nem: férfi
2016. július 3-ig hivatalban lévő korábbi miniszterelnök, illetve korábbi egészségügyi miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. A kászjúni magánegyetem (Qasyoun Private University) kuratóriumának elnöke.2012.2.27.
107.Mohammad Ibrahim AL-SHA’ARSzületési idő: 1956.10.1.
Születési hely: Al-Haffah, Latakia, Syria
Nem: férfi
Korábbi belügyminiszter. Korábbi kormányzati miniszterként osztozik a felelősségben a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. A Szíriai Nemzeti Progresszív Front (National Progressive Front of Syria) alelnöke.2011.12.1.
108.Mohammad () (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI ()Születési idő: 1945.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi pénzügyminiszter (posztját 2013. február 9-ig töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2011.12.1.
109.Imad () Mohammad
() (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb () KHAMIS ()
(más néven: Imad Mohammad Dib Khamees)
Születési idő: 1961.8.1.
Születési hely: near Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi miniszterelnök és korábbi villamosenergia-ügyi miniszter.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2012.3.23.
110.Omar () Ibrahim () GHALAWANJI ()Születési idő: 1954.
Születési hely: Tartous, Syria
Nem: férfi
Szolgáltatási ügyekért felelős korábbi miniszterelnök-helyettes, korábbi önkormányzati miniszter (hivatalát 2016. július 3-ig töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.3.23.
111.Joseph () SUWAID ()Születési idő: 1958.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi államminiszter (legalább 2014. január 21-ig volt hivatalban). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. A Szíriai Szociálnacionalista Párt (Syrian Social Nationalist Party) amanai tagozatának elnöke.2012.3.23.
112.Hussein () (más néven: Hussain) Mahmoud () FARZAT ()
(más néven: Hussein Mahmud Farzat)
Születési idő: 1957.
Születési hely: Hama, Syria
Nem: férfi
Korábbi államminiszter (legalább 2014-ig volt hivatalban). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.3.23.
113.Mansour () Fadlallah () AZZAM ()
(más néven: Mansur Fadl Allah Azzam)
Születési idő: 1960.
Születési hely: Sweida Province, Syria
Nem: férfi
Elnökségi ügyekért felelős miniszter. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.2.27.
114.Emad Abdul-Ghani SABOUNI
(más néven: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)
(عماد عبدالغني صابوني)
Születési idő: 1964
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi távközlési és technológiai miniszter, legalább 2014 áprilisáig volt hivatalban. Korábbi kormányzati miniszterként osztozik a felelősségben a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. A Tervezési és Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (Planning and International Cooperation Agency – PICC) korábbi vezetője. A PICC a miniszterelnöki hivatalhoz tartozó kormányzati szerv, amely különösen azon ötéves terveket készíti el, amelyek átfogó iránymutatásokat nyújtanak a kormány gazdaság- és fejlesztéspolitikájára vonatkozóan.2012.2.27.
116.Tayseer () Qala () AWWAD ()Születési idő: 1943.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi igazságügyi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakossággal szemben folytatott erőszakos elnyomással. A katonai bíróság korábbi vezetője. A Bírói Főtanács (High Judicial Council) tagja.2011.9.23.
117.Adnan Hassan MAHMOUD
(عدنان حسن محمود)
Születési idő: 1966.
Születési hely: Tartous, Syria
Nem: férfi
Szíria korábbi iráni nagykövete 2020-ig. Korábbi tájékoztatási miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2011.9.23.
118.Khalaf Souleymane ABDALLAH
(más néven: Khalaf Sleiman al-Abdullah)
Születési idő: 1960.
Születési hely: Deir ez-Zor, Syria
Nem: férfi
Korábbi munkaügyi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be, 2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.10.21.
119.Sufian () ALLAW ()Születési idő: 1944.2.8.
Születési hely: al-Bukamal, Deir Ezzor, Syria
Nem: férfi
Korábbi kőolajért és ásványi erőforrásokért felelős miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.2012.2.27.
120.Dr. Adnan () SLAKHO ()Születési idő: 1955.9.7.
Születési hely: Al-Malihah, Rif Dimashq, Syria
Nem: férfi
Korábbi ipari miniszter. Korábbi oktatási miniszter, jelenleg a Helyi Közigazgatásért Felelős Minisztériumban üzletfejlesztési tanácsadó. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.2012.2.27.
121.Dr. Saleh () AL-RASHED ()Születési idő: 1964.8.1.
Születési hely: Aleppo Province, Syria
Nem: férfi
Korábbi oktatási miniszter, jelenleg az Al-Sham Magánegyetem (Al-Sham Private University) nemzetközi kapcsolatok és diplomácia tanszékének vezetője. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.2012.2.27.
123.Ghiath () JERAATLI () (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)Születési idő: 1950.
Születési hely: Salamiya, Syria
Nem: férfi
Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.2012.3.23.
124.Yousef () Suleiman () AL-AHMAD () (más néven: Al-Ahmed)Születési idő: 1956.
Születési hely: Hasaka, Syria
Nem: férfi
Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.2012.3.23.
125.Hassan (,) AL-SARI ()Születési idő: 1953.
Születési hely: Hama, Syria
Nem: férfi
Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.2012.3.23.
126.Bouthaina () SHAABAN ()
(más néven: Buthaina Shaaban)
Születési idő: 1953.
Születési hely: Homs, Syria
Nem: nő
2008 júliusa óta az elnök politikai és médiaügyi tanácsadója, és ebben a minőségében részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos cselekedetekben.2012.6.26.
127.Sha'afiq () (más néven: Shafiq, Shafik) MASA () (más néven: Massa) dandártábornokSzületési idő: 1956.
Születési hely: Al-Zara (Hama), Syria
Nem: férfi
A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 215-ös egységének (Damaszkusz [Damascus]) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért. Részt vesz a civilek elleni elnyomásban.2012.7.24.
128.Burhan () QADOUR () (más néven: Qaddour, Qaddur) dandártábornokNem: férfiA szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291-es egységének (Damaszkusz [Damascus]) korábbi vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.2012.7.24.
129.Salah () HAMAD () dandártábornokNem: férfiA szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291-es egységének igazgatóhelyettese. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.2012.7.24.
130.Muhammad () más néven: Mohammed) KHALLOUF () (más néven: Abou Ezzat) dandártábornokNem: férfiA szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 235-ös, ún. »palesztin« egységének (Damaszkusz) korábbi igazgatója (2009–2014). Ez az egység központi szerepet játszik a katonai elnyomásban. Közvetlenül részt vesz az ellenzékiek elleni elnyomásban. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.2012.7.24.
131.Riad () (más néven: Riyad) AL-AHMED () (más néven: al-Ahmad) vezérőrnagyNem: férfiA szárazföldi haderő hírszerző szolgálata latakiai egységének igazgatóhelyettese. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért és meggyilkolásáért.2012.7.24.
132.Abdul Salam Fajr MAHMOUD dandártábornok
(عبدالسلام فجر محمود)
Születési idő: 1959.
Nem: férfi
2020 decemberétől a déli régió biztonsági bizottságának vezetője. A szíriai légierő hírszerző szolgálata (Syrian Air Force Intelligence Service) Bab Tuma-i (Damaszkusz [Damascus]) egységének korábbi vezetője. A légierő hírszerző szolgálata Mezze repülőtéri vizsgálati egységének korábbi vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért. Kínzásban való bűnrészesség, „emberiesség elleni bűncselekményekben való bűnrészesség” és „háborús bűncselekményekben való bűnrészesség” miatt kibocsátott nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellene.2012.7.24.
133.Jawdat () AL-AHMED () (más néven: Al-Ahmad) dandártábornokSzületési hely: Qardaha, Lattakia province, Syria
Nem: férfi
A szíriai légierő hírszerző szolgálata (Syrian Air Force Intelligence Service) homszi (Homs) egységének vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért, valamint békés tüntetők meggyilkolásáért.2012.7.24.
134.Qusay Ibrahim MIHOUB ezredes
(قصي إبراهيم ميهوب )
Születési idő: 1961.
Születési hely: Derghamo, Jableh, Lattakia, Syria
Nem: férfi
A szíriai légierő hírszerző szolgálatának (Syrian Air Force Intelligence Service) magas rangú tisztje. A légierő hírszerző szolgálata deraa-i egységének korábbi vezetője (Damaszkuszból [Damascus] küldték Deraaba, amikor ott tüntetések kezdődtek). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért, valamint békés tüntetők elleni erőszakos elnyomásért a déli régióban.2012.7.24.
135.Suhail () (más néven: Suheil) AL-ABDULLAH () (más néven: al-Abdallah) dandártábornokNem: férfiA szíriai légierő hírszerző szolgálata (Syrian Air Force Intelligence Service) latakiai egységének vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.2012.7.24.
136.Khudr () KHUDR () dandártábornokNem: férfiAz általános hírszerzési igazgatóság (General Intelligence Directorate) latakiai egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.2012.7.24.
137.Ibrahim MA’ALA dandártábornok
(más néven: Maala, Maale, Ma'la)
( معلى;معلا (ابراهيم
Nem: férfiAz általános hírszerzési igazgatóság (General Intelligence Directorate) 285-ös egységének (Damaszkusz [Damascus]) vezetője (a hivatalt 2011 végén Hussam Fendi dandártábornoktól vette át). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.2012.7.24.
138.Firas () AL-HAMED () (más néven: Al-Hamid) dandártábornokNem: férfiAz általános hírszerzési igazgatóság (General Intelligence Directorate) 318-as egységének (Homsz [Homs]) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.2012.7.24.
139.Hussam LUQA vezérőrnagy
(más néven: Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)
(حسام لوقا)
Születési idő: 1964
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
A déli régió biztonsági bizottságának (Security Committee of the Southern Region) korábbi vezetője 2018-tól 2020-ig. Az Általános Biztonsági Igazgatóság (General Security Directorate) korábbi vezetője. Vezérőrnagy. 2012 áprilisától 2018. december 2-ig a Politikai Biztonsági Igazgatóság (Political Security Directorate) homszi egységének vezetője volt (Nasr al-Ali dandártábornokot követte). 2018. december 3. óta a Politikai Biztonsági Igazgatóság (Political Security Directorate) vezetője. 2019 óta az Általános Hírszerzési Osztály (General Intelligence Department) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.2012.7.24.
140.Taha TAHA dandártábornok
(طه طه)
Nem: férfiA politikai biztonsági részleg (Political Security Division) vezetője asszisztensének helyettese. A politikai biztonsági igazgatóság (Political Security Directorate) latakiai egységének korábbi vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.2012.7.24.
141.Bassel () (más néven: Basel) BILAL ()Nem: férfiRendőrtiszt az idlibi központi börtönben; közvetlenül részt vett az idlibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.2012.7.24.
142.Ahmad () (más néven: Ahmed) KAFAN ()Nem: férfiRendőrtiszt az idlibi központi börtönben; közvetlenül részt vett az idlibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.2012.7.24.
143.Bassam () AL-MISRI ()Nem: férfiRendőrtiszt az idlibi központi börtönben; közvetlenül részt vett az idlibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.2012.7.24.
144.Ahmed AL-JARROUCHEH vezérőrnagy (más néven: Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh)
(احمد الجروشة)
Születési idő: 1957.
Nem: férfi
A központi hírszerzés (General Intelligence) külső hírszerzési (279-es) egységének korábbi vezetője. E minőségében felelős a központi hírszerzés által Szíria nagykövetségein végzett tevékenységekért.2012.7.24.
145.Michel () KASSOUHA () (más néven: Kasouha) (más néven: Ahmed Salem; más néven: Ahmed Salem Hassan)Születési idő: 1948.2.1.
Nem: férfi
Az 1970-es évek eleje óta a szíriai biztonsági szolgálatok tagja, részt vesz az ellenzékiek ellen Franciaországban és Németországban folytatott küzdelemben. 2006 márciusa óta a szíriai általános hírszerzési igazgatóság (General Intelligence Directorate) 273-as egységének a kapcsolatokért felelős tisztviselője. Régi vezetőként közel áll Ali Mamloukhoz, az általános hírszerzési igazgatóság igazgatójához, aki a rezsim egyik legfőbb biztonsági vezetője, és aki ellen 2011. május 9. óta uniós szankciók vannak érvényben. Közvetlenül támogatja a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomást, többek között a külföldön tartózkodó szíriai ellenzékiekre koncentrálva.2012.7.24.
146.Ghassan Jaoudat ISMAIL vezérezredes
(más néven: Ismael)
(غسان جودت اسماعيل)
Születési idő: 1960.
Születési hely: Junaynat Ruslan – Darkoush, Tartous region, Syria
Nem: férfi
2019 óta a szíriai légierő hírszerző szolgálatának (Syrian Air Force Intelligence Service) vezetője. A légierő hírszerző szolgálatának korábbi igazgatóhelyettese, azt megelőzően pedig a légierő hírszerző szolgálata bevetési egységének vezetője, amely egység a különleges műveletek egységével együttműködve irányítja a légierő hírszerző szolgálata különleges egységeinek tevékenységeit. Utóbbiak fontos szerepet játszanak a szíriai rezsim általi elnyomásban. Ebbéli minőségében Ghassan Jaoudat Ismail azon katonai felsővezetők közé tartozik, akik közvetlenül részt vesznek a szíriai rezsim által az ellenzékiekkel szemben folytatott erőszakos elnyomásban, valamint polgári személyek eltüntetésének gyakorlatában.2012.7.24.
147.Amer AL-ACHI vezérőrnagy
(más néven: Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi)
(عامر ابراهيم العشي)
Nem: férfiA sweidai kormányzóság korábbi kormányzója, akit Bashar al-Assad elnök nevezett ki 2016 júliusában. A szíriai légierő hírszerző szolgálata (Syrian Air Force Intelligence Service) hírszerzési egységének korábbi vezetője (2012–2016). A légierő hírszerző szolgálatában betöltött e funkciója révén Amer al-Achi részt vesz a szíriai ellenzék elnyomásában.2012.7.24.
148.Mohammed () (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali () NASR ( ) (vagy: Mohammed Ali Naser) vezérezredesSzületési idő: 1960 körül.
Nem: férfi
Közel áll Maher al-Assadhoz, Bashar al-Assad elnök öccséhez. Pályafutása nagy részét a köztársasági őrezredben (Republican Guard) töltötte. 2010-ben az általános hírszerzési igazgatóság (General Intelligence Directorate) belső egységéhez (vagy 251-es egységéhez) került, amelynek feladata a politikai ellenzék elleni küzdelem. Az egység fő vezetőinek egyikeként Mohammed Ali Nasr vezérezredes közvetlenül rész vesz az ellenzékiek elnyomásában.2012.7.24.
149.Issam () HALLAQ () vezérezredesNem: férfi2010 óta a légierő vezérkari főnöke. Ő irányítja az ellenzékieket célzó légi műveleteket.2012.7.24.
150.Ezzedine () ISMAEL () (más néven: Ismail)Születési idő: az 1940-es évek közepe (valószínűleg 1947).
Születési hely: Bastir. Jableh region, Syria
Nem: férfi
Nyugalmazott vezérezredes, hosszú ideje tagja – a kétezres évek elejétől pedig vezetője – a légierő hírszerző szolgálata vezető személyzetének. 2006-ban az elnök politikai és biztonsági tanácsadójává nevezték ki. Bashar al-Assad elnök politikai és biztonsági tanácsadójaként Ezzedine Ismael részt vesz a szíriai rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott politikai elnyomásban.2012.7.24.
151.Samir () (más néven: Sameer) JOUMAA () (más néven: Jumaa, Jum'a, Joum'a)
(más néven: Abou Sami)
Születési idő: 1962 körül.
Nem: férfi
Közel 20 éve Mohammad Nassif Kheir Beknek, Bashar al-Assad elnök egyik fő biztonsági tanácsadójának a kabinetfőnöke (és hivatalosan Farouk al-Sharaa alelnök helyettese). Bashar al-Asaddal és Mohammed Nassif Kheir Bekkel fennálló szoros kapcsolata révén Samir Joumaa részt vesz a szíriai rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomó politikában.2012.7.24.
152.Dr. Qadri () (más néven: Kadri) JAMIL () (más néven: Jameel)Születési idő: 1952.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Gazdasági ügyekért felelős korábbi miniszterelnök-helyettes, korábbi belföldi kereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
155.Dr. Mohammad () (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar () (más néven: Abd al-Sattar) AL SAYED () (más néven: Al Sayyed)Születési idő: 1958.
Születési hely: Tartous, Syria
Nem: férfi
A vallási közösségek javait érintő kérdésekért felelős miniszter. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
156.Hala Mohammad
(más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER
(هاله محمد الناصر)
Születési idő: 1964.
Születési hely: Raqqa, Syria
Nem: nő
Korábbi turisztikai miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
157.Bassam () HANNA ()Születési idő: 1954.
Születési hely: Aleppo, Syria
Nem: férfi
Korábbi vízügyi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
158.Subhi () Ahmad () AL ABDALLAH () (más néven: al-Abdullah)Nem: férfiKorábbi agrár- és az agrárreformért felelős miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
159.Dr. Mohammad () (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya () (más néven: Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) MOALLA () (más néven: Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)Születési idő: 1951.
Születési hely: Lattakia, Syria
Nem: férfi
Korábbi felsőoktatási miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
160.Dr. Hazwan () AL WEZ () (más néven: Al Wazz)Nem: férfiKorábbi oktatási miniszter (2016 júliusában nevezték ki).
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2012.10.16.
162.Dr Mahmoud () Ibraheem () (más néven: Ibrahim) SA'IID () (más néven: Said, Sa'eed, Saeed)Születési idő: 1953.
Születési hely: Lattakia, Syria
Nem: férfi
Korábbi közlekedési miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
163.Dr. Safwan () AL ASSAF ()Nem: férfiKorábbi lakásügyi és városfejlesztési miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
164.Yasser () (más néven: Yaser) AL SIBA'II () (más néven: al-Sibai, al-Siba'i, al Sibaei)Nem: férfiKorábbi közlétesítményekért felelős miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
165.Sa'iid () (más néven: Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI () (más néven: Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi ()Nem: férfiKorábbi kőolajért és ásványi erőforrásokért felelős miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
166.Dr Lubana () (más néven: Lubanah) MUSHAWEH () (más néven: Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)Születési idő: 1955.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: nő
Korábbi kulturális miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
167.Dr. Jassem Mohammad ZAKARIA
(más néven Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jasem)
Születési idő: 1968;
Nem: férfi
Korábbi szociális és munkaügyi miniszter.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2012.10.16.
169.Dr. Adnan () Abdo () (más néven: Abdou) AL SIKHNY () (más néven: al-Sikhni, al-Sekhny, al-Sekhni)Születési idő: 1961.
Születési hely: Aleppo, Syria.
Nem: férfi
Korábbi ipari miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
170.Najm () (más néven: Nejm) Hamad () AL AHMAD () (más néven: al-Ahmed)Nem: férfiKorábbi igazságügyi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
171.Dr Abdul-Salam () AL NAYEF ()Születési idő: 1959.
Születési hely: Aleppo, Syria
Nem: férfi
Korábbi egészségügyi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
172.Ali HADAR (más néven: HAIDAR)Születési idő: 1962.
Nem: férfi
A Nemzeti Megbékélési Ügynökség (National Reconciliation Agency) vezetője és a nemzeti megbékélésért felelős korábbi államminiszter. A Szíriai Szociálnacionalista Párt (Syrian Social Nationalist Party) intifáda szárnyának elnöke. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
173.Dr Nazeera () (más néven: Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah () SARKEES () (más néven: Sarkis)Születési idő: 1962.
Születési hely: Aleppo, Syria.
Nem: nő
Környezetvédelemért felelős korábbi államminiszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
175.Najm-eddin () (más néven: Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) KHREIT () (más néven: Khrait)Nem: férfiKorábbi államminiszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
176.Abdullah () (más néven: Abdallah) Khaleel () (más néven: Khalil) HUSSEIN () (más néven: Hussain)Nem: férfiKorábbi államminiszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
177.Jamal () Sha'ban () (más néven: Shaaban) SHAHEEN ()Nem: férfiKorábbi államminiszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2012.10.16.
178.Nizar Wahbeh YAZAJI
(más néven: Nizar Wehbe Yazigi)
(نزار وهبه يازجي)
Születési idő: 1961.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi egészségügyi miniszter.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2014.10.21.
179.Razan () OTHMAN ()Rami Makhlouf felesége, Waleed (más néven: Walid) Othman lánya.
Születési idő: 1977.1.31.
Születési hely: governorate of Latakia, Syria
Szem. azon. sz.: 06090034007
Nem: nő
Razan Othman szoros személyes és pénzügyi kapcsolatban áll Rami Makhlouffal, Bashar al-Assad elnöknek a Tanács által jegyzékbe vett unokatestvérével, aki a rezsim fő finanszírozói közé tartozik. Így kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, továbbá annak kedvezményezettje, mindenekelőtt az ingatlanágazatba való beruházások révén.2012.10.16.
181.Suleiman AL ABBASNem: férfiOlaj- és ásványkészletekkel foglalkozó korábbi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.6.24.
182.Kamal Eddin TU'MASzületési idő: 1959.
Nem: férfi
Korábbi ipari miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.6.24.
183.Kinda AL-SHAMMAT (más néven: Shmat)Születési idő: 1973.
Nem: nő
Szociális ügyekért felelős korábbi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.6.24.
184.Hassan HIJAZISzületési idő: 1964.
Nem: férfi
Korábbi munkaügyi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.6.24.
185.Ismael ISMAEL (más néven: Ismail Ismail vagy Isma'Il Isma'il)Születési idő: 1955.
Nem: férfi
Korábbi pénzügyminiszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.6.24.
186.Dr Khodr ORFALI (más néven: Khud/Khudr Urfali/Orphaly)Születési idő: 1956.
Nem: férfi
Korábbi gazdasági és külkereskedelmi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.6.24.
187.Samir Izzat Qadi AMINSzületési idő: 1966.
Nem: férfi
Korábbi belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.6.24.
188.Bishr Riyad YAZIGISzületési idő: 1972.
Nem: férfi
Bashar al-Assad elnök tanácsadója. Korábbi turisztikai miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.6.24.
189.Dr Malek () ALI () (más néven: Malik Ali)Születési idő: 1956.
Születési hely: Tartous, Syria
Nem: férfi
Korábbi felsőoktatási miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.6.24.
190.Hussein ARNOUS (más néven: Arnus) (حسين عرنوس)Születési idő: 1953.
Születési hely: Idleb, Syria Nem: férfi
Miniszterelnök. 2020. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2014.6.24.
191.Dr Hassib Elias SHAMMAS (más néven: Hasib)Születési idő: 1957.
Születési hely: Aleppo, Syria
Nem: férfi
Korábbi államminiszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.6.24.
192.Hashim Anwar AL-AQQAD
(más néven: Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)
Születési idő: 1961.8.8.
Születési hely: Damascus, Syria
Szíriai személyi szám: 01020018085
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei, és/vagy folytat tevékenységeket. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Anwar Akkad Sons Group (AASG) nevű vállalatcsoportban és az ahhoz tartozó United Oil nevű vállalatban. Az AASG konglomerátumnak a következő ágazatokban vannak érdekeltségei: kőolaj-, földgáz- és vegyipar, biztosítás, ipari gépek, ingatlankereskedelem, turizmus, kiállítások, szerződések, biztosítás, valamint orvosi felszerelések. Emellett egy vezető biztonsági cég (a ProGuard) társalapítója is.
Hashim Anwar al-Aqqad a szíriai parlamentnek is tagja volt egészen 2012-ig.
Hashim Anwar al-Aqqad nem érhette volna el sikereit a rezsim támogatása nélkül. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápolt kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsim támogatója és kedvezményezettje.
2014.7.23.
193.Suhayl (más néven: Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN (más néven: Hasan, al-Hasan, al-Hassan), »The Tiger« (más néven: al-Nimr)Születési idő: 1970.
Születési hely: Jableh Latakia Province, Syria
Rangja: vezérőrnagy.
Beosztás: a Qawat al-Nimr (a különleges missziós erők 25. hadosztálya [Division 25 Special Mission Forces], korábbi nevén: »Tigris Alakulat« [Tiger Forces]) parancsnoka
Nem: férfi
2011 májusát követően a szíriai hadsereg vezérőrnagy rangú tisztje. A »Tigris Alakulat«-ként (Tiger Forces) ismert hadosztály parancsnoka. A »Tigris Alakulat« neve 2019 augusztusában »a különleges missziós erők 25. hadosztálya« (Division 25 Special Mission Forces) névre változott és az alakulat a hadsereg központi vezetőségének parancsnoksága alá került. Suhayl Hassant felelősség terheli a szíriai polgári lakosságnak az erőszakos elnyomásáért.2014.7.23.
194.Amr ARMANAZI
(más néven: Amr Muhammad Najib al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou al-Armanazy)
Születési idő: 1944.2.7.
Nem: férfi
A Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC) főigazgatója, támogatást nyújt a szíriai hadseregnek abban, hogy a tüntetők megfigyelésére és elnyomására használt felszereléseket szerezzen be. Emellett felelős egyes nem hagyományos fegyverek – köztük vegyi fegyverek – és hordozórakétáik fejlesztéséért és gyártásáért is.
Felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, a szíriai rezsim támogatója.
2014.7.23.
199.Bayan BITAR
(más néven: Dr. Bayan al-Bitar)
Születési idő: 1947.3.8.
Cím: P.O. Box 11037 Damascus, Syria
Nem: férfi
A Technológiai Iparágak Szervezetének (Organisation for Technological Industries, OTI) és a Szír Információs Technológiai Vállalatnak (Syrian Company for Information Technology, SCIT) az ügyvezetője. Mindkét szervezet a Tanács által jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik. Az OTI vegyi fegyverek gyártásában vesz részt a szíriai rezsim számára. Az OTI és a SCIT ügyvezetőjeként Bayan Bitar támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. A vegyi fegyverek gyártásában betöltött szerepe miatt továbbá részben felelősség terheli a szíriai lakosságnak az erőszakos elnyomásáért. A fenti szervezetekben betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az OTI és az SCIT jegyzékbe vett szervezetekkel is.2015.3.7.
200.Ghassan ABBAS dandártábornokSzületési idő: 1960.3.10.
Születési hely: Homs, Syria
Cím: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (más néven: SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria)
Nem: férfi
A jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC/CERS) Dzsumraja közelében található egyik szervezeti egységének vezetője. Részt vett a vegyi fegyverek elterjesztésében és vegyi fegyveres támadások megszervezésében, többek között 2013 augusztusában Gútában. Ezért részben felelősség terheli a szíriai lakosságnak az erőszakos elnyomásáért. Az SSRC/CERS Dzsumraja (Jumraya/Jmraiya) közelében található szervezeti egységének vezetőjeként Abbas támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. Az SSRC-ben betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az SSRC jegyzékbe vett szervezettel is.2015.3.7.
201.████████████
██████
██████ ██████
████████████
202.Hassan SAFIYEH
(más néven: Hassan Safiye)
Születési idő: 1949.
Születési hely: Latakia, Syria
Nem: férfi
Korábbi belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be, 2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.10.21.
203.George HASWANI
(más néven: Heswani; Hasawani; Al Hasawani)
Cím: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria
Egyéb adatok: A Hesco Engineering and Construction Company Ltd ugyanazon londoni címen került bejegyzésre, mint a Savero Ltd. brit cég.
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a mérnöki, az építőipari, valamint a kőolaj- és földgázágazatban vannak érdekeltségei, és/vagy folytat tevékenységeket. Érdekeltségei vannak, és/vagy jelentős befolyással rendelkezik számos szíriai vállalatban és szervezetben, így különösen a HESCO Engineering and Construction Company-ban, amely vezető mérnöki és építőipari vállalat.2015.3.7.
204.Emad HAMSHO
(más néven: Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)
(حمشو عماد)
Cím: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria
Nem: férfi
Felsővezetői beosztást tölt be a Hamsho Trading-ben. A Hamsho International leányvállalatában, a Tanács által jegyzékbe vett Hamsho Trading-ben betöltött vezető beosztásánál fogva támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. Kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel is.
alelnöke a szíriai Vas- és Acélipari Tanácsnak (Syrian Council of Iron and Steel) is, jegyzékbe vett rezsimközeli üzletemberekkel, így például Ayman Jabirral együtt. A Hamsho eszközei közé tartozik a Damaszkusz közelében található acélgyár, a Syrian Metal Industries, amelyet a Hamsho a háború során kormánypárti milíciák által zsákmányolt fémhulladékkal látott el. Kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel is.
2015.3.7.
206.Major General Muhamad () (más néven: Mohamed, Muhammad) MAHALLA () (más néven: Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)Születési idő: 1960.
Születési hely: Jableh, Syria
Nem: férfi
A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő, vezérőrnagy rangú tagja. A szíriai katonai hírszerzés (Syrian Military Intelligence, SMI) belügyekkel foglalkozó 293-as egységének korábbi vezetője (2015 áprilisát követően). Felelősség terheli a damaszkuszi és a Damaszkusz környéki polgári lakosság elnyomásáért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. A politikai biztonsági szolgálat korábbi vezetője (2012), a szíriai köztársasági őrezred tisztje és a politikai biztonsági igazgatóság igazgatóhelyettese. A katonai rendőrség korábbi vezetője és a Nemzetbiztonsági Hivatal tagja.2015.5.29.
207.Adib SALAMEH
(más néven: Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)
()
Beosztás: vezérőrnagy, a légierő damaszkuszi hírszerzési igazgatóságának igazgatóhelyettese.
Nem: férfi
A szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő tisztje; a légierő damaszkuszi hírszerzési igazgatóságának igazgatóhelyettese; korábban a légierő aleppói hírszerzési szolgálatának vezetője.
A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagja; vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik.
Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért az aleppói katonai támadások megtervezése és az azokban való közreműködése miatt, illetve amiatt is, hogy az ő hatáskörében polgári személyeket tartóztattak le és tartottak fogva.
2016.10.28.
208.Adnan Aboud HILWEH
(más néven: Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)
()
Beosztás: dandártábornok
Nem: férfi
2011 májusától a szíriai hadsereg 155. dandár és a 157. dandárjának dandártábornoka.
A 155. dandár és a 157. dandár dandártábornokaként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között a rakéták és vegyi fegyverek civilek lakta területeken 2013-ban történt bevetéséért felelős, valamint közreműködött tömegek fogva tartásában.
2016.10.28.
209.Jawdat Salbi MAWAS
(más néven: Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)
()
Beosztás: vezérőrnagy
Nem: férfi
Vezérőrnagyi ranggal rendelkezik, 2011 májusától magas rangú tisztként tevékenykedik a szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságán.
A szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának magas rangú tisztjeként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiatt, hogy parancsnoksága alatt álló dandárok 2013-ban rakétákat és vegyi fegyvereket vetettek be Gútában, civilek által sűrűn lakott területeken.
2016.10.28.
210.Tahir () Hamid () KHALIL () (más néven: Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)Beosztás: vezérőrnagy
Nem: férfi
Vezérőrnagyi ranggal rendelkezik, 2011 májusától a szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának vezetője. A szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának magas rangú tisztjeként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiatt, hogy parancsnoksága alatt álló dandárok 2013-ban rakétákat és vegyi fegyvereket vetettek be Gútában, civilek által sűrűn lakott területeken.2016.10.28.
211.Hilal HILAL (más néven: Hilal al-Hilal) ()Születési idő: 1966.
Nem: férfi
A Kataeb al-Baath (A Baasz Párt milíciája [The Baath Party militia]) néven ismert, a rezsimhez kötődő milícia tagja. A Baasz Párt alelnöke. A milícia tevékenységeinek megszervezésében és tagtoborzásában betöltött szerepe révén támogatja a szíriai rezsimet.2016.10.28.
212.Ammar AL-SHARIF
(más néven: Amar al-Sharif; Amar al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)
()
Születési idő: 1969.6.26.
Születési hely: Lattakia, Syria
Állampolgárság: szír
Szíriai útlevelének adatai:
- szám: 010312413
- kiállítási szám: 002-15-L093534
- kiállítás dátuma: 2015.7.14.
- kiállítás helye: Damascus-Centre
- lejárati ideje: 2021. július 13.
Személyi száma: 060-10276707
Nem: férfi
Kapcsolatban áll a Makhlouf család egyik tagjával (Rami Makhlouf sógora).2016.10.28.
213.Bishr AL-SABBAN
(más néven: Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr MazinaAl-Sabban)
Születési idő: 1966.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Damaszkusz korábbi kormányzója. Kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel, aki a kormányzói tisztségbe is kinevezte. A szíriai rezsim támogatója és felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiért közreműködött a fővárosban élő szunnita közösségek elleni diszkriminatív intézkedésekben.2016.10.28.
214.Ahmad Sheik ABDUL-QADER
(más néven: Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)
()
Nem: férfiKunajtira (Quneitra) kormányzója. Kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel, aki a kormányzói tisztségbe is kinevezte. Korábban Latakia kormányzója. A szíriai rezsim támogatója és annak kedvezményezettje is egyben. Többek között azzal segíti a rezsimet, hogy állami támogatást nyújt a szíriai fegyveres erők és rezsimpárti milíciák részére.2016.10.28.
215.Dr Ghassan Omar KHALAF
()
Nem: férfiHamá korábbi kormányzója. Kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel, aki a kormányzói tisztségbe is kinevezte. Emellett a szíriai rezsim támogatója és annak kedvezményezettje is egyben. Ghassan Omar Khalaf szoros kapcsolatban áll a Hamái Brigád (Hama Brigade) néven ismert, a rezsimhez kötődő hamái milícia tagjaival.2016.10.28.
216.Khayr al-Din AL-SAYYED
(más néven: Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)
()
Nem: férfiIdlib korábbi kormányzója. Kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel, aki a kormányzói tisztségbe is kinevezte. A szíriai rezsim kedvezményezettje és annak támogatója is egyben. Többek között azzal segíti a rezsimet, hogy támogatást nyújt a szíriai fegyveres erők és rezsimpárti milíciák részére. Kapcsolatban áll dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyeddel, a rezsim vallási alapítványügyi miniszterével, aki a testvére.2016.10.28.
217.Atef NADDAF
()
Születési idő: 1956.
Születési hely: Damascus countryside, Syria
Nem: férfi
Korábbi belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2016.11.14.
218.Hussein MAKHLOUF
(más néven Makhluf)
()
Születési idő: 1964.
Születési hely: Lattakia, Syria
Nem: férfi
A helyi közigazgatásért felelős és környezetvédelmi miniszter.
A damaszkuszi kormányzóság korábbi kormányzója.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
Rami Makhlouf unokatestvére.
2016.11.14.
219.Ali AL-ZAFIR
()
Születési idő: 1962.
Születési hely: Tartus, Syria
Nem: férfi
Korábbi hírközlési és technológiai miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2016.11.14.
220.Ali GHANEM
()
Születési idő: 1963.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
A kőolajért és az ásványkincsekért felelős korábbi miniszter.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2016.11.14.
221.Mohammed (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN (más néven: Tourjuman)
()
Születési idő: 1966.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi információs miniszter. Korábbi miniszterként felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2016.11.14.
222.Mohammed (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammad) AL-AHMED (más néven: al-Ahmad)
()
Születési idő: 1961.
Születési hely: Lattakia, Syria
Nem: férfi
Korábbi kulturális miniszter.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2016.11.14.
223.Ali HAMOUD
(más néven: Hammoud)
()
Születési idő: 1964.
Születési hely: Tartus, Syria
Nem: férfi
Korábbi közlekedési miniszter.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2016.11.14.
224.Mohammed Zuhair (más néven: Zahir) KHARBOUTLI
()
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi villamosenergia-ügyi miniszter.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2016.11.14.
225.Maamoun (más néven: Ma’moun) HAMDAN
()
Születési idő: 1958.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi pénzügyminiszter.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2016.11.14.
226.Nabil AL-HASAN (más néven: al-Hassan)
()
Születési idő: 1963.
Születési hely: Aleppo, Syria
Nem: férfi
Korábbi vízügyi miniszter.
2016. júliusban nevezték ki.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2016.11.14.
227.Ahmad AL-HAMU (más néven: al-Hamo)
()
Születési idő: 1947.
Nem: férfi
Korábbi ipari miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2016.11.14.
228.Abdullah AL-GHARBI (más néven: al-Qirbi)
()
Születési idő: 1962.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter.
2016. júliusban nevezték ki.
Korábbi miniszterként felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2016.11.14.
229.Abdullah ABDULLAH
(عبدالله عبدالله)
Születési idő: 1956;
Nem: férfi
Államminiszter. 2021. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2016.11.14.
230.Salwa ABDULLAH
()
Születési idő: 1953.
Születési hely: Quneitra, Syria
Neme: nő
Szociális és munkaügyi miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki.
Korábbi államminiszter.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2016.11.14.
231.Rafe’a Abu SA’AD (más néven: Saad)
()
Születési idő: 1954.
Születési hely: Habran village, Sweida province, Syria
Nem: férfi
Korábbi államminiszter.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2016.11.14.
232.Wafiqa HOSNI
()
Születési idő: 1952.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: nő.
Államminiszter.
2016. júliusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2016.11.14.
233.Rima AL-QADIRI (más néven: al-Kadiri)
()
Születési idő: 1963.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: nő.
Szociális miniszter (2015. augusztus óta).
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2016.11.14.
234.Duraid DURGHAMNem: férfiA Szír Központi Bank (Central Bank of Syria) korábbi kormányzója.
A szintén jegyzékbe vett Szír Központi Bank kormányzójaként betöltött tisztségénél fogva felelősség terheli a szíriai rezsimnek korábban nyújtott gazdasági és pénzügyi támogatásért.
2016.11.14.
235.Ahmad BALLUL
(más néven: Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol)
Születési idő: 1954.10.10.
Rangja: vezérőrnagy; a szíriai arab légierő és légvédelmi erők parancsnoka.
Nem: férfi
Vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai légierő és légvédelmi erők magas rangú tisztje és parancsnoka.
A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik, és a szíriai arab légierő magas rangú tisztjeként felelősség terheli a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért, többek között a szíriai rezsim által elkövetett – a közös vizsgálati mechanizmus keretében készített jelentésben feltárt – vegyi fegyveres támadásokért.
2017.3.21.
236.Saji' DARWISH
(más néven: Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)
()
Születési idő: 1957.1.11.
Rangja: vezérőrnagy, Szíriai Arab Légierő (Syrian Arab Air Force).
Nem: férfi
Vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai légierő magas rangú tisztje és 22. hadosztályának korábbi parancsnoka.
A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik, felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért. A Szíriai Arab Légierő magas rangú tisztjeként és 2017 áprilisáig a 22. hadosztály parancsnokaként felelősség terheli azért, hogy a 22. hadosztály ellenőrzése alá tartozó légitámaszpontokról működtetett légi járművekkel vegyi fegyvereket vetettek be, többek között a Talmenesz nevű település ellen elkövetett támadás során, amelyet a közös vizsgálati mechanizmus keretében készült jelentés szerint a rezsim hamái repülőtéri bázisú helikopterei hajtottak végre.
2017.3.21.
237.Muhammed IBRAHIMSzületési idő: 1964.8.5.
Rangja: dandártábornok, a szíriai arab légierő 63. dandárjának parancsnokhelyettese, hamái repülőtér
Nem: férfi
Dandártábornoki rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai arab légierő magas rangú tisztje és 63. dandárjának parancsnokhelyettese.
A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik és – a közös vizsgálati mechanizmus keretében vizsgált időszakban – a Szíriai Arab Légierő (Syrian Arab Air Force) magas rangú tisztjeként és 2015 márciusától decemberéig a 63. dandár parancsnokhelyetteseként felelősség terheli a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért, melynek során a 63. dandár Talmeneszben (2014. április 21.), Qmenaszban (2015. március 16.) és Szarminban (2015. március 16.) vegyi fegyvereket vetett be.
2017.3.21.
238.Badi' MU'ALLASzületési idő: 1961.
Születési hely: Bistuwir, Jablah, Syria
Rangja: dandártábornok; a Szíriai Arab Légierő (Syrian Arab Air Force) 63. dandárjának parancsnoka.
Nem: férfi
Dandártábornoki rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a Szíriai Arab Légierő magas rangú tisztje és 63. dandárjának parancsnoka.
A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik és – a közös vizsgálati mechanizmus keretében vizsgált időszakban – a 63. dandár parancsnokaként felelősség terheli a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért, melynek során a 63. dandár Talmeneszben (2014. április 21.), Qmenaszban (2015. március 16.) és Szarminban (2015. március 16.) vegyi fegyvereket vetett be.
2017.3.21.
239.Hisham Mohammad Mamdouh AL-SHA’AR
(هشام محمد ممدوح الشعار)
Születési idő: 1958.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi államminiszter.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2017.5.30.
240.Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALILNem: férfiGazdasági és külkereskedelmi miniszter. 2017. márciusban nevezték ki.2017.5.30.
241.Salam Mohammad AL-SAFFAFSzületési idő: 1979.
Nem: nő
Közigazgatási fejlesztési miniszter. 2017. márciusban nevezték ki.2017.5.30.
242.Samir DABUL
(más néven: Samir Daaboul)
Születési idő: 1965.9.4.
Rang: dandártábornok
Nem: férfi
2011 májusát követően dandártábornoki rendfokozattal rendelkezik.
Magas rangú katonatisztként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, továbbá érintett vegyi fegyverek tárolásában és bevetésében. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal (Syrian Scientific Studies and Research Centre).
2017.7.18.
243.Ali WANUS
(más néven: Ali Wannous)
()
Születési idő: 1964.2.5.
Rang: vezérőrnagy
Nem: férfi
2011 májusát követően vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik.
Magas rangú katonatisztként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, továbbá érintett vegyi fegyverek tárolásában és bevetésében.
Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal (Syrian Scientific Studies and Research Centre).
2017.7.18.
244.Yasin Ahmad DAHI
(más néven: Yasin Dahi; Yasin Dhahi)
()
Születési idő: 1960.
Rang: dandártábornok
Nem: férfi
2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők dandártábornok rangú tisztje. Magas rangú tiszt a szíriai fegyveres erők Katonai Hírszerzési Igazgatóságán (Military Intelligence Directorate) belül. A katonai hírszerzés 235-ös damaszkuszi egységének és a homszi katonai hírszerzésnek a korábbi vezetője. Magas rangú tisztként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.2017.7.18.
245.Muhammad Yousef HASOURI
(más néven: Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)
(محمد يوسف حاصوري)
Rang: dandártábornok
Nem: férfi
Muhammad Hasouri dandártábornok a szíriai légierő magas rangú tisztje, 2011. május után került e tisztségbe. Betöltötte a légierő 50. dandárjának (Air Force Brigade 50) vezérkari főnöki és a shayrati légibázis (Shayrat Airbase) helyettes parancsnoki tisztségét. Muhammad Hasouri dandártábornok a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik, és részt vett a Khan Sheikhoun településen 2017. április 4-én vegyi fegyverekkel elkövetett mészárlásban. Magas rangú katonai tisztként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.2017.7.18.
246.Malik HASAN
(más néven: Malek Hassan)
()
Rang: vezérőrnagy
Nem: férfi
Vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai légierő magas rangú tisztje és 22. hadosztályának parancsnoka.
A szíriai légierő magas rangú tisztjeként és a 22. hadosztály parancsnoki láncának magas rangú tagjaként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, ezen belül a 22. hadosztály ellenőrzése alá tartozó légitámaszpontokról működtetett légi járművekről vegyi fegyvereket vetettek be, többek között a Talmenesz település ellen elkövetett támadás során, amelyet az ENSZ által létrehozott közös vizsgálati mechanizmus keretében készült jelentés szerint a rezsim hamái repülőtéri bázisú helikopterei hajtottak végre.
2017.7.18.
247.Jayyiz Rayyan AL-MUSA
(Más néven: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)
(جايز ريان الموسى)
Születési idő: 1954
Születési hely: Hama, Syria
Rang: vezérőrnagy
Nem: férfi
Hasaka korábbi kormányzója, Bashar al-Assad elnök nevezte ki; kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel.
Vezérőrnagyi rangban van, a szíriai légierő magas rangú tisztje és korábbi vezérkari főnöke.
A szíriai légierő magas rangú tisztjeként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, ideértve a szíriai légierő vezérkari főnökeként betöltött mandátuma idején a szíriai rezsim által alkalmazott vegyifegyveres támadásokat is, amelyeket az ENSZ által létrehozott közös vizsgálati mechanizmus jelentései azonosítottak.
2017.7.18.
248.Mayzar 'Abdu SAWAN
(más néven: Meezar Sawan)
()
Születési idő: 1954.
Rang: vezérőrnagy
Nem: férfi
Vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai légierő magas rangú tisztje és 20. hadosztályának parancsnoka.
A szíriai légierő magas rangú tisztjeként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomása miatt, többek között a 20. hadosztály ellenőrzése alá tartozó légitámaszpontokról működtetett légi járművekkel polgári területek ellen elkövetett támadásokért.
2017.7.18.
250.Mohammad Safwan KATAN
(más néven: Mohammad Safwan Qattan)
()
Nem: férfiMohammad Safwan Katan a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre) mérnöke. Vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában vett részt. Mohammad Safwan Katan részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében.
Kapcsolatban áll a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal, amely egy jegyzékbe vett szervezet.
2017.7.18.
251.Mohammad () Ziad () GHRIWATI ()
(más néven: Mohammad Ziad Ghraywati)
Nem: férfiMohammad Ziad Ghriwati mérnök a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpontban (Syrian Scientific Studies and Research Centre). Vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában vett részt. Részt vett a szíriai polgári lakosság ellen felhasznált hordóbombák előállításában.
Kapcsolatban áll a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal, amely egy jegyzékbe vett szervezet.
2017.7.18.
252.Mohammad Darar KHALUDI
(más néven: Mohammad Darar Khloudi)
()
Nem: férfiMohammad Darar Khaludi a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre) mérnöke. Vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában vett részt. Részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében.
Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal.
2017.7.18.
253.Khaled () SAWAN ()Nem: férfiDr. Khaled Sawan a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre) mérnöke, amely vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában érintett. Részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében.
Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal.
2017.7.18.
254.Raymond () RIZQ ()
(más néven: Raymond Rizk)
Nem: férfiRaymond Rizq a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre) mérnöke, aki vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában érintett. Részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében.
Kapcsolatban áll a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal, amely egy jegyzékbe vett szervezet.
2017.7.18.
255.Fawwaz EL-ATOU
(más néven: Fawaz Al Atto)
()
Nem: férfiFawwaz El-Atou a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre) labortechnikusa, aki vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában érintett. Részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében.
Kapcsolatban áll a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal, amely egy jegyzékbe vett szervezet.
2017.7.18.
256.Fayez ASI
(más néven: Fayez al-Asi)
()
Nem: férfiFayez Asi a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre) labortechnikusa, aki vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában érintett. Részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében.
Kapcsolatban áll a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal, amely egy jegyzékbe vett szervezet.
2017.7.18.
257.Hala SIRHAN
(más néven: Halah Sirhan)
()
Születési idő: 1953.1.5.
Titulus/rendfokozat: doktor.
Nem: nő
Dr. Hala Sirhan a szíriai katonai hírszerzéssel dolgozik a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpontban (Syrian Scientific Studies and Research Centre). Korábban a vegyi fegyverek terjesztésében érintett Institute 3000-ben tevékenykedett.
Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal.
2017.7.18.
258.Mohamed Mazen Ali YOUSEF
()
Születési idő: 1969.5.17.
Születési hely: Damascus countryside, Syria
Nem: férfi
Korábbi ipari miniszter. 2018. januárban nevezték ki.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2018.2.26.
259.Imad Abdullah SARA
(عماد عبدالله صارة)
Születési idő: 1968;
Születési hely: Damascus, Syria;
Nem: férfi
Korábbi információs miniszter. 2018. januárban nevezték ki.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2018.2.26.
260.Yusuf AJEEB
(más néven: ; Yousef; Ajib)
Beosztás: dandártábornok; doktor; a Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Scientific Studies and Research Centre [SSRC]) biztonsági vezetője
Cím: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria
Nem: férfi
Dandártábornok, 2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők magas rangú tisztje. 2012 óta a vegyi fegyverek terjesztésében érintett Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (SSRC) biztonsági vezetője. Az SSRC biztonsági vezetőjeként betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az SSRC jegyzékbe vett szervezettel.2018.3.19.
261.Maher SULAIMAN (más néven : Mahir; Suleiman)Születési hely: Lattakia, Syria
Beosztás: doktor, az Alkalmazott Tudományok és Technológia Főintézetének (Higher Institute for Applied Sciences and Technology [HIAST]) igazgatója
Cím: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damascus, Syria
Nem: férfi
Az Alkalmazott Tudományok és Technológia Főintézetének (HIAST) igazgatója; az intézet a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős szíriai ágazat részeként képzést és támogatást nyújt. A HIAST-ban – amely a Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre [SSRC]) kapcsolt vállalata és leányvállalata – betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll a HIAST-tal és az SSRC-vel, amelyek mindegyike jegyzékbe vett szervezet.2018.3.19.
263.Zuhair FADHLUN
(más néven: ; Zoher; Fadloun, Fadhloun)
Beosztás: a Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Scientific Studies and Research Centre [SSRC]) Institute 3000 (más néven: Institute 5000) néven ismert részlegének igazgatója
Cím: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria
Nem: férfi
A Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (SSRC) Institute 3000 (más néven: Institute 5000) néven ismert részlegének igazgatója. E tisztségében felelős a vegyifegyver-projektekért, beleértve a vegyi harcanyagok és töltetek előállítását is. Az SSRC-ben betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az SSRC jegyzékbe vett szervezettel.2018.3.19.
264.Houmam JAZA'IRI
(más néven: Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)
Születési idő: 1977.
Nem: férfi
2011 májusát követően gazdasági és külkereskedelmi miniszter, majd pedig a Syriatel igazgatótanácsának tagja volt (2019. májusig), amely a Tanács által jegyzékbe vett szervezet. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a szíriai lakosságnak az erőszakos elnyomásáért.2014.10.21.
265.Mohamad Amer MARDINI
(más néven: Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)
Születési idő: 1959.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi felsőoktatási miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be, 2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.10.21.
266.Mohamad Ghazi JALALI (más néven: Mohammad Ghazi al-Jalali)Születési idő: 1969.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Korábbi hírközlési és technológiai miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be, 2014. augusztus 27-án nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.10.21.
267.Issam KHALILSzületési idő: 1965.
Születési hely: Banias (Tartous Governorate), Syria
Nem: férfi
Korábbi kulturális miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be, 2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.2014.10.21.
268.Ghassan Ahmed GHANNAM
(más néven: Ghassan Ghannan vezérőrnagy, Ghassan Ahmad Ghanem dandártábornok)
Rang: vezérőrnagy
Beosztás: A 155. Rakéta Brigád parancsnoka
Nem: férfi
A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő, ezredesi és azzal egyenértékű vagy annál magasabb rangban lévő tagja. Vezérőrnagy és a 155. „Rakéta” Brigád parancsnoka. A 155. „Rakéta” Brigádban betöltött szerepe miatt kapcsolatban állt Maher al-Assaddal. A 155. „Rakéta” Brigád parancsnokaként támogatja a szíriai rezsimet, és felelős a polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért. Felelős azért, hogy 2013 januárja és márciusa között SCUD-rakétákat lőttek ki különböző polgári helyszínekre.2014.10.21.
269.Abdelhamid Khamis ABDULLAH
(más néven: Abdulhamid Khamis Abdullah; Hamid Khamis; Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)
Nem: férfiAz Overseas Petroleum Trading Company (OPT) elnöke. A szervezetet a Tanács azért vette jegyzékbe, mert az támogatja a szíriai rezsimet és a rezsim kedvezményezettje. Olajszállításokat koordinált a szíriai rezsim számára a jegyzékbe vett szírai állami olajvállalattal, a Sytrollal. Így tehát egyrészt támogatja a szíriai rezsimet, másrészt a rezsim kedvezményezettje.
A szervezeten belül betöltött legmagasabb vezetői szintű beosztása miatt felelősség terheli a szervezet tevékenységeiért.
2014.10.21.
271.Khaled AL-ZUBAIDI
(más néven: [Mohammed] Khaled/Khalid [Bassam] [al-] Zubaidi/Zubedi
(خالد الزبيدي)
Állampolgárság: szír
Beosztás: A Zubaidi and Qalei LLC vállalat társtulajdonosa; az Agar Investment Company igazgatója; az Al Zubaidi vállalat és az Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company vezérigazgatója; a Zubaidi Development Company igazgatója és tulajdonosa; az Enjaz Investment Company társtulajdonosa
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, jelentős építőipari beruházásokkal, ideértve egy 50 %-os tulajdonrészt a Zubaidi and Qalei LLC-ben, amely a Grand Town luxus turistavárost építi, és amelynek a rezsim 45 évre szóló megállapodást nyújtott, bevételének 19–21 %-áért cserébe. Üzleti tevékenységein – különösen a Grand Town fejlesztésben való érdekeltségén – keresztül Khaled al-Zubaidi a szíriai rezsim kedvezményezettje és/vagy támogatója.
Khaled al-Zubaidi az egyik vállalata – a Hijaz Company – révén (350 000 USD értékű) szponzori szerződést írt alá a szíriai „Wihda FC” labdarúgóklubbal. 2019 óta tagja a szíriai turisztikai kamarák szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Tourism). A szíriai-algériai üzleti tanács (Syrian-Algerian Business Council) elnöke.
2019.1.21.
275.Mohammad Khaled AL-RAHMOUN vezérőrnagySzületési idő: 1957.
Születési hely: Idleb, Syria
Nem: férfi
Belügyminiszter.
2018 novemberében nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2019.3.4.
276.Mohammad Rami Radwan MARTINISzületési idő: 1970.
Születési hely: Aleppo, Syria
Nem: férfi
Turisztikai miniszter.
2018 novemberében nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2019.3.4.
277.Imad Muwaffaq AL-AZAB
(عماد موفق العزب)
Születési idő: 1970.
Születési hely: Damascus Countryside, Syria
Nem: férfi
Korábbi oktatási miniszter.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2019.3.4.
278.Bassam Bashir IBRAHIMSzületési idő: 1960.
Születési hely: Hama, Syria
Nem: férfi
Felsőoktatási miniszter.
2018 novemberében nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2019.3.4.
279.Suhail Mohammad ABDULLATIFSzületési idő: 1961.
Születési hely: Lattakia, Syria
Nem: férfi
Lakásügyi és közlétesítményekért felelős miniszter
2018 novemberében nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2019.3.4.
280.Iyad Mohammad AL-KHATIBSzületési idő: 1974.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Hírközlési és technológiai miniszter.
2018 novemberében nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2019.3.4.
282.Anas TALAS
(más néven: ; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)
Születési idő: 1971.3.25.
Állampolgárság: szír
Beosztás: a Talas Group elnöke
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott érdekeltségekkel rendelkezik. Üzleti tevékenysége és beruházásai révén Anas Talas a szíriai rezsim kedvezményezettje és/vagy támogatója. 2018-ban a Talas Group – melynek elnöke Anas Talas – egy 23 milliárd SYP értékű közös vállalkozásba kezdett a Damascus Cham Holdinggal Marota City megépítésére, amely egy luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztésére irányuló, a rezsim által támogatott projekt.2019.1.21.
283.Mohammed Nazer JAMAL EDDIN
(más néven: Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn)
(محمد ناذر جمال الدين)
Születési idő: 1962.1.2.
Születési hely: Damascus, Syria
Állampolgárság: szír
Útlevélszám: N 011612445, kiállítási szám: 002-17-L022286 (kiállítás helye: Syrian Arab Republic)
Személyazonosító igazolvány száma: 010-30208342 (kiállítás helye: Syrian Arab Republic)
Beosztás: Az Apex Development and Projects LLC társalapítója és többségi részvényese, valamint az A’ayan Company for Projects and Equipment alapítója
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, jelentős építőipariberuházásokkal, ideértve egy 90 %-os, irányítást biztosító részesedést az Apex Development and Projects LLC-ben, amely 34,8 millió USD értékű közös vállalkozásba kezdett a Marota City – egy rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi fejlesztés – megépítésére. Mohammed Nazer Jamal Eddin a Marota City fejlesztésben való részvételén keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje és/vagy támogatója. 2019 májusában Mohammed Nazer Jamal Eddin létrehozta a „Trillium Private JSC” 15 millió szíriai font értékű vállalatot, amely építőanyagok és elektromos termékek kereskedelmével foglalkozik.2019.1.21.
284.Mazin AL-TARAZI
(más néven: Mazen al-Tarazi)
(مازن الترزي)
Születési idő: 1962. szeptember
Állampolgárság: szír
Beosztás: üzletember
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, jelentős beruházásokkal az építőipari és a légiközlekedési ágazatban. Beruházásai és tevékenységei révén Mazin al-Tarazi a szíriai rezsim kedvezményezettje és/vagy támogatója. Így különösen Mazin al-Tarazi megállapodást kötött a Damascus Cham Holdinggal egy 320 millió USD értékű, a Marota City – egy rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi fejlesztés – megépítésére irányuló beruházás céljából. Engedélyt kapott egy szíriai magán-légitársaság működtetésére is. 2019 szeptemberében létrehozta az „al-Dana Group Investments LLC” 25 millió szíriai font értékű vállalatot, amely export-importtal foglalkozik, valamint turisztikai létesítményekbe és kereskedelmi komplexumokba fektet be. Mazin al-Tarazi a szíriai-iráni üzleti tanács elnöke, valamint közvetítőként tevékenykedett az iráni rezsim általi szíriai ingatlanvásárlásokban.2019.1.21.
285.Samer FOZ
(más néven: Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)
(سامر فوز)
Születési idő: 1973.5.20.
Születési hely: Homs, Syria
Állampolgárság: szír, török
Török útlevél száma: U 09471711 (kiállítás helye: Turkey; lejárat napja: 2024.7.21.)
Szíriai személyi szám: 06010274705
Cím: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és folytat tevékenységeket. Samer Foz pénzügyi és egyéb támogatást nyújt a szíriai rezsimnek, többek között finanszírozza a szíriai Katonai Biztonsági Pajzs Erőit (Military Security Shield Forces), és gabonaügyleteket közvetít. Ezenkívül, a rezsimhez fűződő kapcsolatai következtében – a búzakereskedelmi és újjáépítési projekteken keresztül – a kereskedelmi lehetőségekhez való hozzáférésből pénzügyi haszonban részesül.
Samer Foz 2021-ben cukorfinomító üzemet („Samer Foz Factory”) nyitott, támogatva a szíriai rezsim arra irányuló célkitűzését, hogy országszerte növelje a cukortermelést.
2019.1.21.
287.Hussam AL-QATARJI
(más néven: Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)
(حسام القطرجي)
Születési idő: 1982
Születési hely: Raqqa, Syria
Állampolgárság: szír
Beosztás: a Katerji Group (más néven: Al Qatarji, Al-Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group) vezérigazgatója
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, aki a szíriai parlament képviselője is. Al Qatarji a szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje azáltal, hogy lehetővé tesz a rezsimmel kötött, olajjal és búzával kapcsolatos kereskedelmi ügyleteket, és profitál azokból.
Hussam Al Qatarji családjával együtt engedélyt szerzett egy új bank, a Nemzeti Iszlám Bank (National Islamic Bank) létrehozására. Az egyik vállalatuk – a Nabd Contracting and Construction – révén egy új cementgyárat is megszereztek a kormánytól. Az Arman Hotel and Tourist Management LLC vállalat megalapításával az idegenforgalmi ágazatban is terjeszkedtek. A Bere Aleppo Private JSC révén közös vállalkozásba kezdtek az Idegenforgalmi Minisztériummal (ministry of tourism) is. Hussam Al Qatarji és családja milíciát is működtet Aleppóban. 2021 októberében Hussam Al Qatarji BS Company for Oil Services vállalata megállapodást írt alá a rezsimmel benzinkutak üzemanyaggal való ellátása céljából a rezsim ellenőrzése alatt álló területeken.
2019.1.21.
288.Yasser Aziz ABBAS
(más néven: Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسرعزيزعباس)
Születési idő: 1978.8.22.
Állampolgárság: szír
Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő prominens üzletember. Üzleti ügyletek, többek között üzemanyag-csempészet és fegyverátadások révén támogatja a szíriai rezsimet, illetve ezek révén a rezsim kedvezményezettje. Yasser Aziz Abbas a rezsim nevében elősegíti a kőolajimportot, és ezzel nyereségre tesz szert. A rezsimmel ápolt kapcsolatainak köszönhetően kedvező üzleti lehetőségeket szerez és preferenciális elbánásban részesül.2020.2.17.
289.Mahir Burhan Eddine AL-IMAM
(más néven: ماهربرهانالدينالإمام)
Születési idő: 1978.8.22.
Állampolgárság: szír
Beosztás: a Telsa Group / Telsa Telecom vezérigazgatója
Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Telsa Group/Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC.
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, üzleti érdekekkel a turisztikai, a távközlési és az ingatlanszektorban. A rezsim támogatását élvező Telsa Communication Group és a Castro LLC ügyvezető igazgatójaként, valamint egyéb üzleti érdekeltségein keresztül Mahir BurhanEddine al-Imam a szíriai rezsim kedvezményezettje, továbbá támogatja a rezsim finanszírozási és lobbipolitikáját, valamint építéspolitikáját.2020.2.17.
290.Waseem AL-KATTAN
(وسيم القطان)
(más néven: Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)
Születési idő: 1976.3.4.
Állampolgárság: szír
Szíriai személyi szám: 10090110187
Beosztás: a damaszkuszi vidéki tartományi kereskedelmi kamara (Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce) elnöke
Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok:
Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; a Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Commerce) kincstárnoka
Nem: férfi
Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a rezsim kedvezményezettje és támogatója. Több vállalkozás és holdingtársaság tulajdonosa, a gazdaság különböző ágazataiban vannak érdekeltségei és folytat tevékenységeket, így például az ingatlanszektorban, a luxusszálloda-iparban és a kereskedelmi központok terén. Waseem al-Kattan gyorsan emelkedett vezető üzletemberré, azáltal, hogy megadóztatta az ostrom alatt álló Kelet-Gútába (Eastern Ghouta) csempészett árukat, és jelenleg a klientizmus agresszív formáiban vesz részt a rezsim hasznára. A rezsimhez fűződő szoros kapcsolatai következtében Waseem al-Kattan a kormányzati szervek által odaítélt közbeszerzésekhez, valamint engedélyekhez és szerződésekhez való kedvezményezett hozzáférésből pénzügyi haszonban részesül.
2020-ban Waseem al-Kattant a Damaszkuszi Kereskedelmi Kamara (Damascus Chamber of Commerce) tagjává választották. 2021 novemberében a szíriai kormány Waseem al-Kattant nevezte ki a Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Commerce) titkárává, annak ellenére, hogy elvesztette a választásokat. 2022-ben al-Kattant a szíriai-ománi üzleti tanács (Syrian-Omani Business Council) elnökévé nevezték ki.
2020.2.17.
291.Amer FOZ
(más néven: Amer Zuhair Fawz)
(عامر فوز)
Születési idő: 1976.3.11.
Születési hely: Homs, Syria
Állampolgárság: szír Saint Kitts és Nevis-i
Személyi szám: 06010274747
Útlevélszám: 002-14-L169340
Egyesült arab emírségekbeli tartózkodási kártya: 784-1976-7135283-5
Beosztás: A District 6 Company alapítója; az Easy life Company alapító partnere
Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Samer Foz; az Asas Steel Company alelnöke; Aman Holding
Nem: férfi
Vezető üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott személyes és családi üzleti érdekeltségekkel rendelkezik. A kereskedelmi lehetőségekhez való hozzáférésből pénzügyi haszonban részesül és támogatja a szíriai rezsimet.
Emellett kapcsolatban áll testvérével, Samer Fozzal, akit a Tanács 2019 januárjában vett jegyzékbe mint olyan Szíriában tevékenykedő vezető üzletembert, aki a rezsim támogatója vagy kedvezményezettje. Testvérével együtt számos kereskedelmi projektet hajt végre, különösen Adra al-Ummaliyya (Damaszkusz egyik külvárosa) területén. E projektek között szerepel egy kábeleket és kábelkiegészítőket gyártó üzem, valamint egy napenergia segítségével villamos energiát termelő projekt. Az Aszad-rezsim nevében különböző tevékenységeket folytattak az ISIL-szel (Dáissal) is, beleértve fegyverek és lőszerek szállítását búzáért és olajért cserébe.
2020.2.17.
292.Saqr RUSTOM
(más néven: Saqr, Saqer; As’ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom; صقررستم, صقرأسعدالرستم)
Állampolgárság: szír
Beosztás: a homszi nemzeti védelmi erők vezetője
Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Damas Real Estate Development and Investment LLC
Nem: férfi
A nemzeti védelmi erők homszi helyi ágának (a rezsimet támogató milícia – Sabíha [Shabiha]) vezetője. Felelős a nemzeti védelmi erők homszi helyi ágának részvételéért a szíriai polgári lakosság brutális elnyomásában. A milíciája révén Saqr Rustom több ízben húzott hasznot a háborúból, így tehát egyaránt a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója. Kapcsolatban áll egy jegyzékbe vett személlyel, Bassam Hassannal, a nagybátyjával, akivel közösen, ingatlanprojektekbe irányuló beruházások céljából létrehozták a Damas Real Estate Development and Investment LLC-t.2020.2.17.
294.Khodr Ali TAHER
(más néven: خضر علي طاهر)
Születési idő: 1976
Állampolgárság: szír
Beosztás: az Ella MEDIA Services igazgatója és tulajdonosa; a Castle Security and Protection és a Jasmine Contracting Company alapító partnere; a Syrian Hotel Management Company elnöke és alapító partnere; az Ematel igazgatója és tulajdonosa
Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok:
Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company
Nem: férfi
A szír gazdaság több ágazatában tevékenykedő prominens üzletember, ideértve a személy- és vagyonvédelmet, a mobiltelefon-kiskereskedelmet, a szállodaigazgatást, a reklámszolgáltatásokat, a belföldi pénzátutalási szolgáltatásokat, az alkoholos és alkoholmentes italokat.
A szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje az üzleti tevékenységeiben való együttműködés, valamint a csempészetben és nyerészkedésben való részvétele révén. Khodr Ali Taher több vállalat tulajdonosa és másoknak társalapítója. A rezsimmel folytatott üzleti ügyeletekben való részvétele magában foglalja azt is, hogy közös vállalkozásba kezd a szíriai közlekedési és idegenforgalmi vállalattal (Syrian Transport and Tourism Company), amelyben az Idegenforgalmi Minisztérium (Ministry of Tourism) kétharmados részesedéssel rendelkezik.
2020.2.17.
295.Adel Anwar AL-OLABI
(más néven: Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi)
(عادل أنور العلبي)
Születési idő: 1976
Állampolgárság: szír
Beosztás: a Damascus Cham Holding Company (DCHC) elnöke; Damaszkusz (Damascus) kormányzója
Nem: férfi
Prominens üzletember; támogatást nyújt a szíriai rezsim számára és annak kedvezményezettje is egyben. A damaszkuszi kormányzóság befektetési szerveként működő Damascus Cham Holding Company (DCHC) elnöke; a DCHC feladata a damaszkuszi kormányzóság ingatlanainak kezelése és a Marota City projekt megvalósítása.
Adel Anwar al-Olabi egyben Damaszkusz [Damascus] kormányzója is, a tisztségre Bashar al-Assad elnök nevezte ki 2018 novemberében. Damaszkusz [Damascus] kormányzójaként és a DCHC elnökeként felelős azokért az intézkedésekért, amelyek célja, hogy – elsősorban a Marota City projekten keresztül – végrehajtsák a rezsimnek a Damaszkuszban kisajátított földterületek fejlesztésére vonatkozó politikáját (többek között a 66. sz. rendeletet és a 10. sz. törvényt).
2020.2.17.
296.Talal AL-BARAZI (más néven: Barazi)
(طلال البرازي)
Születési idő: 1963;
Születési hely: Hama city, Syria;
Nem: férfi
Korábbi belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.10.16.
297.Loubana MOUCHAWEH
(más néven: Lubana, Mshaweh)
(لبانة مشوّح)
Születési idő: 1955.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: nő
Kulturális miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.10.16.
298.Darem TABA’A
(دارم طباع)
Születési idő: 1958.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Oktatási miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.10.16.
299.Ahmad SAYYED (más néven: Alsyed, al-Sayyed, al-Sayed)
(أحمد السيد)
Születési idő: 1965.
Születési hely: Quneitra, Syria
Nem: férfi
Igazságügyi miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.10.16.
300.Tammam RA’AD (más néven: Tamam, Raad)
(تمام رعد)
Születési idő: 1965.
Születési hely: Al-Qusayr, Syria; vagy Homs, Syria
Nem: férfi
Vízi erőforrásokért felelős miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.10.16.
301.Kinan YAGHI (más néven: Kenan, Yagi)
(كنان ياغي)
Születési idő: 1976.
Születési hely: Salmiya, Hama countryside, Syria
Nem: férfi
Pénzügyminiszter. 2020. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.10.16.
302.Zuhair KHAZIM
(más néven: Zouhair)
(زهير خزيم)
Születési idő: 1963.
Születési hely: Ain al-Tinah, Syria; vagy Lattakia, Syria Nem: férfi
Közlekedési miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.10.16.
303.Bassam TOU’MA (más néven: TU’MA)
(بسام طعمة)
Születési idő: 1969.
Születési hely: Safita, Syria
Nem: férfi
Olaj- és ásványügyi miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.11.6.
304.Hassan GHABACHE (más néven: GHOBASH, AL-GHABBASH)
(حسن غباشة)
Születési idő: 1971.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Egészségügyi miniszter.
2020. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.11.6.
305.Ziyad SABBAGH
(زياد صباغ)
Születési idő: 1960.
Születési hely: Aleppo, Syria
Nem: férfi
Ipari miniszter.
2020. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.11.6.
306.Mohammad Hassan QATANA
(حسن قطانة)
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Mezőgazdasági és agrárreform-miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.11.6.
307.Ghassan ZAMEL (más néven: AL-ZAMIL, AL-ZAMEL)
(غسان زامل)
Születési idő: 1963.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Villamosenergia-ügyi miniszter.
2020. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.11.6.
308.Mohamad (más néven: Mohammad) Fayez BARCHA (más néven: AL-BARSHA, AL-BARASHA)
(محمد فايز برشة)
Születési idő: 1955.
Születési hely: Damascus, Syria
Nem: férfi
Államminiszter. 2020. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.11.6.
309.Malloul (más néven: Maloul) HUSSEIN (más néven: AL-HUSSEIN)
(ملول حسين)
Születési idő: 1950;
Születési hely: Al-Hasakah Governorate, Syria;
Nem: férfi
Korábbi államminiszter.
Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.11.6.
310.Mohammad Samir HADDAD
(محمد سمير حداد)
Születési idő: 1956.
Születési hely: Tartous, Syria
Nem: férfi
Államminiszter.
2020. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2020.11.6.
311.Faisal MEKDAD
(más néven: Fayçal, al-Mekdad; Meqdad, al-Meqdad)
(فيصل المقداد)
Születési idő: 1954;
Születési hely: Ghasm, Daraa Governorate, Syria;
Nem: férfi
Külügyminiszter. 2020 novemberében nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2021.1.15.
312.Amr SALEM
(عمرو سالم)
Születési idő: 1958. január;
Születési hely: Damascus, Syria;
Nem: férfi
Belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. 2021. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2021.11.15.
313.Boutros AL-HALLAQ
(بطرس الحلاق)
Születési hely: Damascus countryside, Syria;
Nem: férfi
Információs miniszter. 2021. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2021.11.15.
314.Mohammad SEIFEDDINE
(más néven Seif Eddin, Seif El Din)
(محمد سيف الدين)
Nem: férfiSzociális és munkaügyi miniszter. 2021. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2021.11.15.
315.Diala BARAKAT
(ديالا بركات)
Születési idő: 1980;
Nem: nő
Államminiszter. 2021. augusztusban nevezték ki.
Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.
2021.11.15.
316.Andrey Nikolaevich TROSHEV
(más néven Andrei Mykolayvych TROSHEV)
Андрей Николаевич Трошев
Beosztás(ok): Nyugállományú ezredes, a Wagner Csoport (Wagner Group) alapító tagja és ügyvezető igazgatója (vezérkari főnöke)
Rendfokozat: Nyugállományú ezredes
Hívójele: Siedoy
Születési idő: 1953.4.5.
Születési hely: Leningrad, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)
Állampolgársága: orosz
Rokonok/üzleti kapcsolatok: Dimitriy Utkin (a Wagner Csoport [Wagner Group] alapítója), Andrey Bogatov (a Wagner Csoport 4. támadó és felderítő századának [4th Attack and Reconnaissance Company] vezetője), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (a Wagner Csoport 1. támadó és felderítő századának [1st Attack and Reconnaissance Company] parancsnoka)
Nem: férfi
A szíriai erők kiképzését és irányítását végző, Szíriában műveleteket végző Wagner Csoport ügyvezető igazgatója (vezérkari főnöke). A Wagner Csoport támogatja továbbá az Assad-rezsimet, és a rezsimhez kötődő milíciák, valamint a szíriai hadsereg oldalán harcol.
Andrey Troshev közvetlenül részt vesz a Wagner Csoport szíriai katonai műveleteiben. Különösen Deir ez-Zor térségében vett részt ilyen műveletekben. Ezek alapján kulcsfontosságú hozzájárulást nyújt Bashar al-Assad háborús törekvéseihez, és ezáltal a szíriai rezsim támogatója és annak kedvezményezettje.
2021.12.13.
317.Andrey Mikhailovich BOGATOV
(más néven Andrei Mychailovych BOGATOV)
Андрей Михайлович Богатов
Beosztás(ok): A Wagner Csoport 4. támadó és felderítő századának (4th Attack and Reconnaissance Company) vezetője
Hívójele: Brodiaga
Wagner csoportbeli azonosítója: M-1601
Születési idő: 1964.6.14.
Születési hely: Stary Oskol , Belgorod region , korábban USSR (jelenleg Russian Federation)
Állampolgársága: orosz
Rokonok/üzleti kapcsolatok: Dimitriy Utkin (a Wagner Csoport [Wagner Group] alapítója), Andreay Nikolaevich Troshev (a Wagner Csoport alapító tagja és ügyvezető igazgatója (vezérkari főnöke), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (a Wagner Csoport 1. támadó és felderítő századának [1st Attack and Reconnaissance Company] parancsnoka)
Nem: férfi
A szíriai erők kiképzését és irányítását végző, Szíriában műveleteket végző Wagner Csoport 4. támadó és felderítő századának (4th Attack and Reconnaissance Company) vezetője. A Wagner Csoport támogatja továbbá az Assad-rezsimet, és a rezsimhez kötődő milíciák, valamint a szíriai hadsereg oldalán harcol.
Andrey Bogatov a Wagner Csoport szíriai műveleteinek a parancsnoka, és közvetlenül részt vesz a Wagner Csoport szíriai katonai műveleteiben. Különösen a palmürai csatában vett részt. Ezek alapján kulcsfontosságú hozzájárulást nyújt Bashar al-Assad háborús törekvéseihez, és ezáltal a szíriai rezsim támogatója és annak kedvezményezettje.
2021.12.13.
318.Hala Tarif ALMAGHOUT
هلا طريف الماغوط
Nem: nő
Születési idő: 1980.6.30. vagy 1980.7.30.
Mohammed Makhlouf özvegye. A Makhlouf család tagja.2022.2.21.
319.Ghada Adib MHANNA
غاده أديب مهنا
Nem: nő
Születési idő: 1948.5.22.
Mohammed Makhlouf özvegye. A Makhlouf család tagja.2022.2.21.
320.Shalaa Mohammed MAKHLOUF
مخلوف شهلاء محمد
Nem: nő
Születési idő: 1967.3.22.
Mohammed Makhlouf lánya. A Makhlouf család tagja.2022.2.21.
321.Kinda Mohammed MAKHLOUF
كندا محمد مخلوف
Nem: nő
Születési idő: 1977.9.25.
Mohammed Makhlouf lánya. A Makhlouf család tagja.2022.2.21.
322.Sara Mohammed MAKHLOUF
ساره محمد مخلوف
Nem: nő
Születési idő: 1984.8.27.
Mohammed Makhlouf lánya. A Makhlouf család tagja.2022.2.21.
323.Saleh AL-ABDULLAH
(صالح عبدالله )
Születési idő: 1967
Születési hely: Safita, Tartous, Syria
Beosztás: dandártábornok
Nem: férfi
Saleh AL-ABDULLAH 2020 óta a Szíriában jelenlevő orosz erők parancsnokságához kötődő 16. dandár parancsnoka. Korábban Suhail al-Hassan dandártábornok helyettese volt a szíriai hadsereg 25. hadosztályában. Részt vesz a 16. dandár tagjainak toborzásában, hogy Ukrajnában Oroszország mellett harcoljanak.
E minőségében Saleh AL-ABDULLAH a szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő, „ezredesi” és azzal egyenértékű vagy magasabb rangban lévő tagja.
2022.7.21.
324.Ahmed KHALIL KHALIL
(más néven Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)
(احمد خليل خليل)
Születési idő: 1969
Születési hely: Qayrun
Nem: férfi
Ahmed Khalil Khalil társtulajdonosa a 2017-ben alapított és a Wagner-csoport (Wagner Group) felügyelete alatt álló Sanad Protection and Security Services szíriai biztonsági magánvállalatnak, amely az orosz érdekek (foszfátok, gáz és olajlelőhelyek biztosítása) védelmében tevékenykedik Szíriában. A természeti erőforrások kiaknázása bevételeket biztosít a szíriai rezsim számára. Emellett a vállalat aktív szíriai zsoldosoknak Líbiába és Ukrajnába történő toborzása terén.
Ily módon Ahmed Khalil Khalil támogatja a szíriai rezsimet, és annak kedvezményezettje.
2022.7.21.
325.Nasser Deeb DEEB
(más néven: Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)
(ناصر ديب)
Születési idő: 1974.2.21.
Születési hely: Baniyas, Tartus, Syria
Szíriai személyi szám: 10090110187
Nem: férfi
Nasser Deeb Deeb társtulajdonosa a 2017-ben alapított és a Wagner-csoport (Wagner Group) felügyelete alatt álló Sanad Protection and Security Services szíriai biztonsági magánvállalatnak, amely az orosz érdekek (foszfátok, gáz és olajlelőhelyek biztosítása) védelmében tevékenykedik Szíriában. A természeti erőforrások kiaknázása bevételeket biztosít a szíriai rezsim számára. Emellett Khodr Ali Taherrel együtt az Ella Services vállalat társtulajdonosa is.
E minőségében Nasser Deeb Deeb támogatja a szíriai rezsimet, és annak kedvezményezettje.
2022.7.21.
326.Issam SHAMMOUT
(más néven: Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)
(محمد عصام شموط)
Születési idő: 1971.8.26.
Születési hely: 232, Tanzeem Kafarsus, Damascus, Syria
Nem: férfi
Issam Shammout a „Cham Wings” légitársaság tulajdonosa és igazgatótanácsának elnöke, valamint a Shammout Group vezetője, amely a gépjármű-, acél-, légiközlekedési, szállítmányozási, építőipari és ingatlanágazatokban tevékenykedik.
E minőségében Issam Shammout Szíriában tevékenykedő vezető üzletembernek minősül.
2022.7.21.
327.Wasim Badia AL-ASSAD
وسيم بديع الأسد
Születési idő: 1980.7.18.;
Születési hely: Qardaha/Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
Wasim Badia al-Assad Bashar al-Assad unokatestvére; ennélfogva az Assad-család tagja.
Wasim Badia al-Assad továbbá részt vesz a Captagon előállításában és tiltott kereskedelmében. Így különösen a Captagon előállításában vesz részt, és a kábítószer-szállítmányokért felel. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Wasim Badia al-Assad ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt
2023.4.24.
328.Samer Kamal AL-ASSAD
más néven: „Samir”
سامر كمال الأسد
Születési idő: 1973.5.19.;
Születési hely: Qardaha, Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
Samer Kamal al-Assad az Assad-család tagja.
A kábítószer-kereskedelemmel összefüggésben tevékenykedik, különösen a kábítószer-előállítás terén. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Samer Kamal al-Assad ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
329.Mudar Rifaat AL-ASSAD
más néven: „Rifa’at”
مضر رفعت الأسد
Születési idő: 1964;
Születési hely: Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
Mudar Rifaat al-Assad Bashar al-Assad unokatestvére; ennélfogva az Assad-család tagja.2023.4.24.
330.Mohammad SHALISH
محمد شاليش
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
Mohammad Shalish-t szoros kapcsolatok fűzik a rezsimhez.
Kábítószerekkel kapcsolatos tevékenységekkel – és konkrétabban a Latakia (Lattakia) régióbeli Captagon-kereskedelemmel – hozható kapcsolatba. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Mohammad Shalish ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
331.Waseem Omar AL-MASALMA
وسيم عمر المسالمة
Születési idő: 1981.8.27.;
Születési hely: Bosra Al-Sham/Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
Waseem Omar al-Masalma egy, a rezsimhez kötődő milícia vezetője.
Waseem Omar al-Masalma részt vesz a rezsim által irányított Captagon-kereskedelemben Dél-Szíriában, különösen Darában (Deraa). A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Waseem Omar Al-Masalma ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
332.Amer Tayseer KHITI
عامرتيسير خيتي
Születési idő: 1980.7.31.;
Születési hely: Douma/Rif Dimashq Governorate/Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
Amer Tayseer Khiti Szíriában tevékenykedő, az ingatlan-, az építőipari és az ipari ágazatban érdekeltségekkel rendelkező prominens üzletember. Szoros kapcsolatok fűzik az Assad-családhoz. Bashar al-Assad elnök támogatója, és gyűléseket szervezett neki.
Amer Tayseer Khiti a Captagon-csempészakciókban is részt vesz, és ingatlanokat vásárolt fel a kábítószer-csempészethez használt csomagolólétesítményekbe való beruházás céljából. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Amer Tayseer Khiti ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
333.Abdellatif HAMID
más néven: „Hamida”
عبد اللطيف حميدة
Születési idő: 1977.12.1.;
Születési hely: Aleppo, Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
Abdellatif Hamidot szoros kapcsolatok fűzik az Assad-családhoz.
Abdellatif Hamid egy aleppói gyár tulajdonosa, amely érintett a Captagon-előállításban és -kereskedelemben. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Abdellatif Hamid ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
334.Nouh ZAITER
Noah ZAITER
Noah ZAYTAR
نوح زعيتر
Születési idő: 1977;
Születési hely: Zahle, Lebanon;
Állampolgárság: libanoni;
Nem: férfi
Nouh Zaiter kapcsolatban áll az Assad-család tagjaival.
Részt vesz a libanoni és a szíriai Captagon-kereskedelemben. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Nouh Zaiter ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
335.Taher AL-KAYALI
طاهر الكيالي
Születési idő: 1959.12.13.;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
Taher Al-Kayali szír üzletember, aki több vállalat, köztük a Neptunus LLC tulajdonosa.
Vállalatai révén részt vesz a Captagon előállításában és kereskedelmében, különösen ami a Captagonnak a latakiai kikötőből történő elszállítását illeti. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Taher Al-Kayali ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
336.Imad Abu ZUREIQ
Emad Abu ZURAIQ
Imad Abu ZREIK
عماد أبو زريق
Születési idő: 1982;
Születési hely: Nasib, Daraa (Syria);
Állampolgárság: szír;
Feltételezett tartózkodási hely: Daraa, Syria;
Nem: férfi
Imad Abu Zureiq egy közvetlenül a szíriai rezsim katonai biztonsági ágának (Military Security branch) alárendelt, a rezsimhez kötődő délnyugat-szíriai milícia egyik vezető tagja.
Milíciája jelenleg hasznot húz a háborús gazdaságból, ideértve a Captagon-kereskedelmet is. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Imad Abu Zureiq ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
337.Mustafa AL-MASALMAH
más néven: Mustafa AL-KASAM/QASIM
مصطفى المسالمة/الكسم
Állampolgárság: szír;
Feltételezett tartózkodási hely: Daraa al-Balad, Syria;
Nem: férfi
Mustafa al-Masalmah egy közvetlenül a szíriai rezsim katonai biztonsági ágának (Military Security branch) alárendelt, a rezsimhez kötődő milíciát vezet.
Milíciája jelenleg hasznot húz a háborús gazdaságból, ideértve a Captagon szintetikus kábítószerrel folytatott kereskedelmet is. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi.
Mustafa al-Kasam ennélfogva hasznot húz a rezsimből, támogatja azt, és kapcsolatban áll azzal.
2023.4.24.
338.Hassan Muhammad DAQQOU
حسن محمد دقو
Születési idő: 1985.2.1.;
Születési hely: Tfail, Lebanon;
Állampolgárság: szír/libanoni;
Nem: férfi
Hassan Muhammad Daqqou szoros kapcsolatban áll a Szíriai Hadsereg Negyedik Hadosztályával (Fourth Division of the Syrian Army). Daqqou kiterjedt kábítószerkereskedő-hálózatot hozott létre Libanonban és Szíriában, és Captagon-gyártó létesítményeket épített a szíriai–libanoni határ közelében. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Hassan Muhammad Daqqou ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.2023.4.24.
339.Jihad BARAKAT
جهاد بركات
Születési idő: 1964;
Születési hely: Qardahah/Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
Jihad Barakat házasság révén kapcsolatban áll az Assad-családdal.
Továbbá egy, a rezsimhez kötődő milícia vezetője, és továbbra is különböző katonai és hírszerzési tisztségeket tölt be a rezsim számára.
2023.4.24.
340.Raji FALHOUT
راجي فلحوط
Születési idő: 1985.10.3.;
Születési hely: Atil, Syria;
Pozíció: a szíriai rezsimhez kötődő milícia vezetője;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
Raji Falhout egy olyan milíciát vezet, amely kapcsolatban áll a szíriai katonai hírszerzéssel (Syrian Military Intelligence).
Raji Falhout részt vesz a Captagonhoz kapcsolódó kábítószer-kereskedelemben is. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Raji Falhout ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
341.Muhammad ABDO ASSAAD
más néven: Asa’ad
محمد عبده أسعد
Születési idő: 1975.7.19.;
Születési hely: Ain Tineh, Damascus Countryside, Syria;
Állampolgárság: szír;
Cím: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Damascus Countryside;
Egyéb azonosító adatok: Apa: Abdo Assaad;
Nem: férfi
Muhammad Abdo Assaad a Hosn al-Watan milícia vezetője, amely a szíriai rezsim nevében harcolt.
Muhammad Abdo Assaad legutóbb megalapította az Aman for Protection and Security LLC vállalatot, amely biztonsági magánszolgáltatásokat kínál, és a Hosn al-Watan milícia fedőcégeként működik. Muhammad Abdo Assaad ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
342.Samer AL-DIBIS
سامر الدبس
(más néven: Samer AL-DIBS, Samir)
Születési idő: 1962.3.30.;
Születési hely: Damascus, Syria;
Állampolgárság: szír;
Cím: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria;
Nem: férfi
Samer al-Dibis Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, több gazdasági ágazatban is aktív, különösen a vegyiparban és az ingatlanszektorban. A Szíriai–Kínai Üzleti Tanács (Syrian-Chinese Business Council) igazgatótanácsának tagja, valamint a Damaszkuszi és Damaszkusz Vidéki Ipari Kamara (Damascus and Rural Damascus Chamber of Industry) elnöke. Parlamenti képviselő is, és szoros kapcsolatban áll Maher al-Assaddal. E tisztségeinél fogva Samer al-Dibis hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.2023.4.24.
343.Ali Najib IBRAHIM
علي نجيب إبراهيم
(más néven: Ali Najeeb IBRAHIM)
Születési idő: 1991;
Pozíció: üzletember;
Állampolgárság: szír;
Cím: Al-Malki, Damascus, Syria;
Nem: férfi
Ali Najib Ibrahim Szíriában tevékenykedő, a távközlési ágazatban is aktív prominens üzletember. Több olyan fedőcég tulajdonosa, amelyeket kapcsolatba hoztak a szíriai rezsimmel a szankciók kijátszására irányuló kísérletek terén. Ali Najib Ibrahim ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.2023.4.24.
344.Jamal ISMAIL
más néven: Ismael
جمال إسماعيل
Állampolgárság: szír;
Kapcsolódó szervezetek: Katonai Hírszerzési Igazgatóság (Military Intellligence Directorate);
Nem: férfi
Jamal al-Ismail a szíriai rezsim Katonai Hírszerzési Igazgatósága (Military Intellligence Directorate) 227-es ágának parancsnoka volt 2013. április 13-án, amikor az egysége legalább 41 polgári személyt meggyilkolt Tadamon városában („tadamoni mészárlás”). Jamal al-Ismailt ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.2023.4.24.
345.Jamal AL-KHATIB
جمال الخطيب
Kapcsolódó szervezetek: Katonai Hírszerzési Igazgatóság (Military Intellligence Directorate);Jamal al-Khatib a szíriai rezsim Katonai Hírszerzési Igazgatósága (Military Intellligence Directorate) 227-es ágának parancsnoka volt 2013. április 13-án, amikor Tadamon városában részt vett legalább 41 polgári személy meggyilkolásában („tadamoni mészárlás”). Jamal al-Khatibot ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.2023.4.24.
346.Osama AL-MALIKI
más néven: Usama
أسامة المالكي
Születési idő: 1963;
Születési hely: Damascus, Syria;
Állampolgárság: szír;
Cím: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Coutryside, Syria;
Egyéb azonosító adatok: Apa: Mohammad al-Maliki – محمد المالكي;
Nem: férfi
Osama al-Maliki az Al-Jabal Security and Protection LLC többségi tulajdonosa. Az Al-Jabal Security and Protection LLC fedőcégként működik, hogy lehetővé tegy a rezsimhez kötődő Saraya al-Areen 313 milícia tevékenységeinek folytatását. Osama al-Maliki ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.2023.4.24.
347.Fadi SAQR
فادي أحمد
(más néven: Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)
Születési idő: 1975;
Születési hely: Jablah, Syria;
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
Fadi Saqr a „nemzeti védelmi erők” (National Defense Forces – NDF) milícia vezetője Damaszkuszban, amely legalább 2012 óta harcol a rezsim oldalán. Fadi Saqr ennélfogva egy, a rezsimhez kötődő milícia tagja.
Legalább 41 polgári személy 2013. április 13-án Tadamon városában végrehajtott lemészárlása („tadamoni mészárlás”) során Fadi Saqr a parancsnoki lánc részét képezte. Fadi Saqrot ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.
2023.4.24.
348.Ahmad Ali TAHER
احمد علي طاهر
Születési idő: 1982;
Állampolgárság: szír;
Cím: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;
Kapcsolódó személyek: Fiútestvér: Khodr Taher;
Kapcsolódó szervezetek: Castle Security and Protection LLC;
Egyéb azonosító adatok: Apa: Ali Taher;
Nem: férfi
Ahmad Ali Taher részesedéssel rendelkezik a Castle Security and Protection LLC-ben, amely a Szíriai Arab Hadsereg (Syrian Arab Army) Maher al-Assad által vezetett negyedik hadosztályának fedőcégeként működik. Ahmad Ali Taher ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.2023.4.24.
349.Amjad YOUSSEF
más néven: Yusuf, Yousef
أمجد يوسف
Állampolgárság: szír;
Nem: férfi
Amjad Youssef főtörzszászlós a Szíriai Katonai Hírszerzési Igazgatóságon (Syrian Military Intelligence Directorate).
A szíriai rezsim Katonai Hírszerzési Igazgatósága (Military Intellligence Directorate) 227-es ágának tagja volt 2013. április 13-án, amikor Tadamon városában részt vett legalább 41 polgári személy meggyilkolásában („tadamoni mészárlás”). Amjad Youssefet ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.
2023.4.24.
350.Osama RAMADAN
más néven: Usama
أسامة رمضان
Születési idő: 1973;
Állampolgárság: szír;
Cím: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;
Üzlettársi kapcsolat: Ahmad Ali Taher;
Kapcsolódó szervezetek: Castle Security and Protection LLC;
Egyéb azonosító adatok: Apa: Hassan Ramadan;
Nem: férfi
Osama Ramadan részesedéssel rendelkezik a Castle Security and Protection LLC-ben, amely a Szíriai Arab Hadsereg (Syrian Arab Army) Maher al-Assad által vezetett negyedik hadosztályának fedőcégeként működik. Osama Ramadan ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.2023.4.24.
351.Ali Mhanna SULEIMAN
علي مهنا سليمان
Születési idő: 1987;
Születési hely: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Syria;
Állampolgárság: szír;
Cím: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area;
Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 10040018920;
Apja neve: Mhanna;
Anyja neve: Insaf;
Nem: férfi
Ali Suleiman a Szíriai Arab Hadsereg (Syrian Arab Army) „Tigris Haderő” (Tiger Forces) néven ismert hadosztálya Szaháb ezredének (Sahab Regiment) vezetője volt. Szoros kapcsolatban áll Suhayl Hassannal. Részt vett a rezsim finanszírozásában, többek között üzemanyag-csempészet révén. Hasznot is húz a rezsimmel való kapcsolatából, így például ingatlanfejlesztési lehetőségekből. Ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.2023.4.24.
352.Fereydoun Mohammadi SAGHAEI
فریدون محمدی سقایی
Születési idő: 1964
Állampolgárság: iráni
Nem: férfi
Fereydoun Mohammadi Saghaei az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC) légierejének parancsnokhelyettese. Ő felel az IRGC szíriai légvédelmi projektjéért. Az említett projektre azzal összefüggésben kerül sor, hogy Irán katonai felszerelések és személyzet Szíriába küldésével támogatja a szíriai rezsimet. Fereydoun Mohammadi Saghaei következésképpen támogatja a szíriai rezsimet.2023.7.20.

B. Szervezetek

ElnevezésAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okaiA jegyzékbe vétel időpontja
1.Bena PropertiesCham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525Tulajdonosa Rami Makhlouf. Szíria legnagyobb ingatlanvállalata és a Cham Holding ingatlanügyi és befektetési ága; finanszírozást biztosít a szíriai rezsimnek.2011.6.23.
2.Al Mashreq Investment Fund (AMIF)
(más néven: Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)
P.O. Box 108, Damascus, Syria
Tel.: +963 112110059/963 112110043
Fax +963 933333149
Tulajdonosa Rami Makhlouf; finanszírozást biztosít a szíriai rezsimnek.2011.6.23.
3.Hamcho International
(más néven: Hamsho International Group)
Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus, Syria
Tel.: +963 112316675.
Fax: +963 112318875.
Weboldal: www.hamshointl.com
E-mail: info@hamshointl.com és hamshogroup@yahoo.com
A Hamcho International egy nagy szíriai holdingtársaság, amelynek tulajdonosa Mohammed Hamcho.
A Hamcho International kedvezményezettje a szíriai rezsimnek és támogatást nyújt annak, továbbá kapcsolatban van egy, a szíriai rezsimből hasznot húzó és azt támogató személlyel.
2015.1.27.
4.Military Housing Establishment
(más néven: MILIHOUSE)
Riyad Shalish és a Védelmi Minisztérium ellenőrzése alatt álló középítkezési vállalat; finanszírozást biztosít a szíriai rezsimnek.2011.6.23.
5.Politikai Biztonsági Igazgatóság (Political Security Directorate)Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.2011.8.23.
6.Általános Hírszerzési Igazgatóság (General Intelligence Directorate)Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.2011.8.23.
7.Katonai Hírszerzési Igazgatóság (Military Intellligence Directorate)Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.2011.8.23.
8.A légierő hírszerzési szolgálata (Air Force Intelligence Agency)Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.2011.8.23.
9.IRGC Qods Erők (Quds Erők)
(IRGC Qods Force [Quds Force])
Teheran, IranA Qods (vagy Quds) Erők (Qods [or Quds] Force) az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) különleges alakulatát képezik. A Qods Erők felszerelést és támogatást biztosítanak a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez. Az IRGC Qods Erői technikai segítségnyújtást, felszerelést és támogatást biztosítottak a szíriai biztonsági szolgálatok számára a polgári tiltakozó mozgalmak leveréséhez.2011.8.23.
10.Mada TransportA Cham Holding (Sehanya Dara’a Highway, P.O. Box 9525,
Tel.: +963 11 99 62) leányvállalata.
A szíriai rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.2011.9.2.
11.Cham Investment GroupA Cham Holding (Sehanya Dara’a Highway, P.O. Box 9525,
Tel.: +963 11 99 62) leányvállalata.
A szíriai rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.2011.9.2.
12.Real Estate BankInsurance Bldg – Yousef al-Azmeh Square, Damascus, P.O. Box: 2337, Syria.
Tel.: +963 11 2456777 és 2218602.
Fax: +963 11 2237938 és 2211186.
A bank e-mail-címe: Publicrelations@reb.sy
Weboldal: www.reb.sy
A szíriai rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonú bank.2011.9.2.
13.Addounia TV (más néven: Dounia TV)Tel.: +963 11 5667274; +963 11 5667271.
Fax: +963 11 5667272.
Weboldal: http://www.addounia.tv/
Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: SAMA TV (testvérvállalat); weboldal: www.sama-tv.net
Az Addounia TV a szíriai polgári lakosság elleni erőszakra buzdított.2011.9.23.
14.Cham HoldingCham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria,
PO Box 9525.
Tel.: +963 11 9962; +963 11 668 14000; +963 11 673 1044.
Fax: +963 11 673 1274.
E-mail: info@chamholding.sy
Weboldal: www.chamholding.sy
Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Szíria második legnagyobb holdingtársasága; támogatást nyújt a szíriai rezsim számára és annak kedvezményezettje is egyben.2011.9.23.
15.El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company)
(más néven: Abraj Tech)
Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus, Syria
Tel.: +963 11 2212345.
Fax: +963 11 44694450.
E-mail: sales@eltelme.com
A vállalat tulajdonosa: Maher Dsouki
Weboldalak: www.eltelme.com, www.abrajtec.com
Kommunikációs és átjátszó tornyokat és egyéb távközlési berendezéseket gyárt és szállít a szíriai hadsereg számára.2011.9.23.
16.Ramak Constructions Co.Dara'a Highway, Damascus, Syria
Tel.: +963 11 6858111.
Mobil: +963 933 240231.
Katonai laktanyák, határőrlaktanyák és a hadsereg számára szükséges egyéb épületek építése.2011.9.23.
17.Souruh Company
(más néven: SOROH Al Cham Company)
Adra Free Zone Area, Damascus, Syria
Tel.: +963 11 5327266.
Mobil: +963 933 526812;
+963 932 878282.
Fax: +963 11 5316396.
E-mail: sorohco@gmail.com
Weboldal: http://sites.google.com/site/sorohco
A vállalat részvényeinek többsége közvetlenül vagy közvetve Rami Makhlouf tulajdonában van.2011.9.23.
18.SyriatelSyriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, 2900, Damascus, Syria, P.O. Box 2900
Tel.: +963 11 61 26 270
Fax +963 11 23 73 97 19
E-mail: info@syriatel.com.sy
Weboldal: http://syriatel.sy/
Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek: koncessziós szerződése értelmében nyereségének legalább 50 %-a a kormányt illeti.2011.9.23.
19.Cham Press TVAl Qudsi building, 2nd Floor – Baramkeh – Damascus, Syria;
Tel.: +963 11 2260805;
Fax: +963 11 2260806
E-mail: mail@champress.com
Weboldal: www.champress.net
Televíziós csatorna, amely részt vesz a dezinformációs kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.2011.12.1.
20.Al WatanAl Watan napilap – Damascus – Duty Free Zone;
Tel.: +963 11 2137400;
Fax: +963 11 2139928
Napilap, amely részt vesz a dezinformációs kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.2011.12.1.
21.Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Centre d'études et de recherches syrien (CERS))
(más néven: Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Centre (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)
Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, SyriaTámogatást nyújt a szíriai hadseregnek a tüntetők megfigyelésére és elnyomására használt felszerelések beszerzéséhez.
A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedő, egyes nem hagyományos fegyverek – köztük vegyi fegyverek – és hordozórakétáik fejlesztéséért és gyártásáért felelős kormányzati szervezet.
2011.12.1.
22.Business LabMaysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damascus, Syria;
Tel.: +963 11 2725499;
Fax: +963 11 2725399
Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.2011.12.1.
23.Industrial SolutionsBaghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus, Syria;
Tel /Fax: +963 11 4471080
Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.2011.12.1.
24.Mechanical Construction Factory (MCF)P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syria
Tel.: +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719
E-mail: info@metallic-sy.com és shaamco@mail.sy
Az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgáló fedőcég.2011.12.1.
25.Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic IndustriesKaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus, Syria
Tel.: +963 11 5111352
Fax +963 11 5110117
E-mail: info@syronics.com.sy
Az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgáló fedőcég.2011.12.1.
26.Handasieh – Organization for Engineering IndustriesP.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syria
és
P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Syria
és
P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syria
Tel.: + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307
E-mail: g.o.eng.ind@net.sy
Az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgáló fedőcég.2011.12.1.
27.Syria Trading Oil Company (Sytrol)Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, SyriaA Szíriából kiinduló teljes olajexportot lebonyolító állami vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2011.12.1.
28.General Petroleum Corporation (GPC)New Sham – Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damascus, Syria
Tel.: +963 11 3141635;
Fax: +963 11 3141634;
E-mail: info@gpc-sy.com
Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2011.12.1.
29.Al Furat Petroleum CompanyDummar – New Sham – Western Dummer 1st. Island – Property 2299 – AFPC Building
P.O. Box 7660, Damascus, Syria;
Tel.: +963 11 6183333; +963 11 31913333;
Fax: +963 11 6184444; +963 11 31914444;
Email: afpc@afpc.net.sy
A GPC 50 %-os tulajdonában álló vegyes vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2011.12.1.
30.Industrial BankDar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572, Damascus, Syria
Tel.: +963 11 222 8200; +963 11 222 7910;
Fax: +963 11 222 8412
Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2012.1.23.
31.Popular Credit BankDar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria
Tel.: +963 11 222 7604; +963 11 221 8376;
Fax: +963 11 221 0124
Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2012.1.23.
32.Saving Bank
(más néven: Savings Bank; korábbi nevén: The General Establishment of Mail Saving Fund; korábbi nevén: The Post Saving Fund).
Syria–Damascus – Merjah – Al-Furat St.,
P.O. Box: 5467;
Fax: +963 11 224 4909; +963 11 245 3471;
Tel.: +963 11 222 8403;
E-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy
Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2012.1.23.
33.Agricultural Cooperative Bank
(más néven: Al Masraf Al Zeraei Al Taweni; ACB)
Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria;
Tel.: +963 11 221 3462; +963 11 222 1393;
Fax: +963 11 224 1261;
Weboldal: www.agrobank.org
Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2012.1.23.
34.Szíriai Libanoni Kereskedelmi Bank (Syrian Lebanese Commercial Bank)Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon;
Hamra fiók (Hamra Branch): Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon
Mar Elias fiók (Mar Elias Branch): Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Lebanon
Tel.: +961 1741666
Fax +961 1738214
Weboldal: www.slcb.com.lb
A már jegyzékbe vett Szíriai Kereskedelmi Bank (Commercial Bank of Syria) leányvállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2012.1.23.
35.Deir ez-Zur Petroleum CompanyDar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area, P.O. Box 9120, Damascus, Syria;
Tel.: +963 11 662 1175; +963 11 662 1400;
Fax: +963 11 662 1848
A General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2012.1.23.
36.Ebla Petroleum Company,
más néven: Ebco
Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damascus, Syria;
Tel.: +963 11 6691100
A General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2012.1.23.
37.Dijla Petroleum CompanyBuilding No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, SyriaA General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2012.1.23.
38.Szíriai Központi Bank (Central Bank of Syria)Sabah Bahrat Square, Damascus, Syria
Postai cím: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syria, P.O. Box: 2254
Tel.: +961011 – 9985
E-mail: info@cb.gov.sy
Weboldal: https://www.cb.gov.sy/
Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2012.2.27.
39.Syrian Petroleum companyDummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32, Syria
P.O. Box: 2849 vagy 3378;
Tel.: +963 11 3137935 vagy 3137913;
Fax: +963 11 3137979 vagy 3137977;
E-mail: spccom2@scs-net.org vagy spccom1@scs-net.org;
Weboldalak: www.spc.com.sy vagy www.spc-sy.com
Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2012.3.23.
40.Mahrukat Company
(Kőolajtermékek tárolásával és forgalmazásával foglalkozó szíriai vállalat)
Székhely: Damascus – Al Adawi St., Petroleum building, Damascus, Syria;
Tel.: +963 11 44451348 – 4451349;
Fax: +963 11 4445796;
E-mail: mahrukat@net.sy;
Weboldal: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php
Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2012.3.23.
41.General Organisation of TobaccoSalhieh Street 616, Damascus, SyriaPénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. A General Organisation of Tobacco a szíriai állam 100 %-os tulajdonában van. A szervezet által – többek között a külföldi dohánymárkák értékesítésére jogosító engedélyek eladásából és a külföldi dohánymárkák importjára kivetett adókból – szerzett nyereség a szíriai államhoz kerül.2012.5.15.
42.Védelmi Minisztérium (Ministry of Defence)Umayyad Square, Damascus, Syria
Tel.: +963 11 7770700
Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír kormányzati szerv.2012.6.26.
43.Belügyminisztérium (Ministry of Interior)Merjeh Square, Damascus, Syria
Tel.: +963 11 2219400; +963 11 2219401; +963 11 2220220; +963 11 2210404
Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír kormányzati szerv.2012.6.26.
44.Szíriai Nemzetbiztonsági Hivatal (Syrian National Security Bureau)Szír kormányzati szerv, amely egyben a szír Baath párt része is. Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szervezet. A tüntetők elleni szélsőséges erőszak alkalmazására utasította a szír biztonsági erőket.2012.6.26.
46.General Organisation of Radio and TV
(más néven: Syrian Directorate General of Radio & Television Est; General Radio and Television Corporation; Radio and Television Corporation; GORT)
Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria;
Tel.: +963 11 223 4930
Állami irányítású szervezet, amely a szír Hírközlési Minisztérium alá tartozik, és támogatja annak információs politikáját. Szíria állami televíziós csatornáinak – két földi és egy műholdas csatornának –, valamint az állami rádióadóknak az üzemeltetéséért felelős. A GORT – dezinformációk terjesztésével és mint a szíriai rezsim propagandaeszköze – részt vesz a szír polgári lakosság elleni erőszak gerjesztésében.2012.6.26.
47.Syrian Company for Oil Transport
(más néven: Syrian Crude Oil Transportation Company; SCOT; SCOTRACO)
Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria;
Weboldal: www.scot-syria.com;
E-mail: scot50@scn-net.org
Szíriai állami tulajdonban lévő cég. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2012.6.26.
48.Drex Technologies S.A.Bejegyzés ideje: 2000.7.4.,
cégjegyzékszám: 394678;
igazgató: Rami Makhlouf,
bejegyzett képviselő: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd
A Drex Technologies Rami Makhlouf kizárólagos tulajdonát képezi, akivel szemben uniós szankciók vannak érvényben a szíriai rezsim pénzügyi támogatása miatt. Rami Makhlouf a Drex Technologiest a saját nemzetközi pénzügyi érdekeltségeinek előmozdítására és kezelésére használja fel. Rami Makhlouf ezáltal többségi tulajdonnal rendelkezik például a SyriaTel vállalatban, amelyet az EU korábban jegyzékbe vett amiatt, hogy pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.2012.7.24.
49.Cotton Marketing OrganisationBab Al-Faraj, P.O. Box 729, Aleppo, Syria
Tel.: +963 21 2239495/6/7/8;
E-mail: Cmo-aleppo@mail.sy;
Weboldal: www.cmo.gov.sy
Állami tulajdonban lévő vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2012.7.24.
50.Syrian Arab Airlines
(más néven: SAA, Syrian Air)
Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damascus, Syria;
Tel.: +963 11 2240774
A szíriai rezsim által irányított állami vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsim számára.2012.7.24.
52.MegatradeAleppo Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria;
Fax: +963 11 4471081
A jegyzékbe vett Scientific Studies and Research Institute (SSRC) megbízottjaként jár el. A kettős felhasználású termékek kereskedelmében érdekelt, amely a szíriai rezsim elleni uniós szankciók értelmében tiltott.2012.10.16.
53.Expert PartnersRukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box: 7006;Damascus, SyriaA jegyzékbe vett Scientific Studies and Research Institute (SSRC) megbízottjaként jár el. A kettős felhasználású termékek kereskedelmében érdekelt, amely a szíriai rezsim elleni uniós szankciók értelmében tiltott.2012.10.16.
54.Overseas Petroleum Trading,
(más néven: »Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)«, . »Overseas Petroleum Company«)
Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Lebanon.Titkos olajszállításokat szervez a szíriai rezsim részére, ezzel támogatást nyújt a szíriai rezsim számára és annak kedvezményezettje is egyben. A Tanács által jegyzékbe vett Abdelhamid Khamis Abdullah (elnök) ellenőrzése alatt áll, vagyis kapcsolatban áll vele.2014.7.23.
56.The Baniyas Refinery Company
(más néven: Banias, Banyas)
Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria;
352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs
A Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztérium (Ministry of Petroleum and Mineral Resources) alá tartozó Általános Kőolaj-finomító és Kőolajtermék-elosztó Vállalat (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP) leányvállalata. Mint ilyen, pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2014.7.23.
57.The Homs Refinery Company
(más néven: Hims, General Company for Homs Refinery)
General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria
Tel.: 963-3125-16401
Fax 963-3124-70101
E-mail: homs-refine@mail.sy
A Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztérium (Ministry of Petroleum and Mineral Resources) alá tartozó Általános Kőolaj-finomító és Kőolajtermék-elosztó Vállalat (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP) leányvállalata. Mint ilyen, pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2014.7.23.
58.Fegyverbeszerzési Hivatal (Army Supply Bureau)P.O. Box 3361 Damascus, SyriaRészt vesz a szíriai rezsim katonai felszereléseinek beszerzésében, ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért. A szíriai védelmi minisztérium egyik hivatala.2014.7.23.
59.Védelemügyi Ipari Létesítmény (Industrial Establishment of Defence)
(más néven: Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation)
Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascus, Syria
Vagy
Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230, Syria
Részt vesz a szíriai rezsim katonai felszereléseinek beszerzésében, ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért. A szíriai védelmi minisztérium egyik hivatala.2014.7.23.
60.Az Alkalmazott Tudományok és Technológia Főintézete (Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST)
( );
más néven: Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))
P.O. Box 31983, Barzeh, SyriaA Tanács által már jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC) kapcsolt szervezete és leányszervezete. Képzést biztosít és támogatást nyújt az SSRC számára, ezért felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.2014.7.23.
61.Nemzeti Szabványügyi és Kalibráló Laboratórium (National Standards & Calibration Laboratory, NSCL)P.O. Box 4470 Damascus, SyriaA Tanács által már jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC) kapcsolt szervezete és leányszervezete. Képzést biztosít és támogatást nyújt az SSRC számára, ezért felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.2014.7.23.
62.El Jazireh (más néven: Al Jazerra)Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut, Lebanon;
szénhidrogén-ágazat
A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó Ayman Jaber tulajdonában van vagy irányítása alatt áll.2014.7.23.
63.Pangates International Corp Ltd
(más néven: Pangates)
P.O. Box 8177, Sharjah Airport International Free Zone, United Arab EmiratesKözvetítő szerepet tölt be a szíriai rezsim részére történő olajszállításban. Így tehát egyrészt támogatja a szíriai rezsimet, másrészt pedig a rezsim kedvezményezettje. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett szíriai állami olajvállalattal, a Sytrollal is.2014.10.21.
64.██████
██████
██████
█████
████████████
65.Organisation for Technological Industries (OTI)
(más néven: Technical Industries Corporation (TIC))
PO Box 11037 Damascus, SyriaA Tanács által jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik.
Az OTI vegyi fegyverek gyártásában vesz részt a szíriai rezsim számára.
Ezért felelős a szíriai lakossággal szembeni erőszakos elnyomásért is.
A Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik, és így jegyzékbe vett szervezettel áll kapcsolatban.
2015.3.7.
66.Syrian Company for Information Technology (SCIT)P.O. Box 11037 Damascus, SyriaAz Organisation for Technological Industries (OTI) leányvállalata, és így a Tanács által jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik. Munkakapcsolatban áll a Szíriai Központi Bankkal, amelyet a Tanács jegyzékbe vett.
Mivel az OTI leányvállalata és a Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik, a SCIT kapcsolatban áll az említett jegyzékbe vett szervezetekkel.
2015.3.7.
67.Hamsho Trading
(más néven: Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)
Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria
Hamsho csoport, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions
E-mail: info@hamsho-group.com
Tel.: 00963 (11) 3227530
A Tanács által jegyzékbe vett Hamsho International leányvállalata.
Mint ilyen, a Hamsho Trading kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel.
Leányvállalatain – többek között a Syria Steel-en – keresztül támogatja a szíriai rezsimet. Leányvállalatain keresztül kapcsolatban áll olyan csoportokkal, mint a rezsimpárti Shabiha milíciák.
2015.3.7.
71.██████
██████
██████
█████
████████████
72.Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
(más néven: Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary) Damascus Private Joint Stock Company)
Damascus, Syria48,3 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holding, a Ramak Development and Humanitarian Projects, az Al-Ammar LLC, a Timeet Trading LLC (más néven: Ultimate Trading Co. Ltd.), valamint a Wings Private JSC. A Rawafed a szíriai rezsim támogatója és/vagy kedvezményezettje, többek között a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül.2019.1.21.
73.Aman Damascus Joint Stock Company
(más néven: Aman Damascus JSC)
Damascus, Syria18,9 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holding és az Aman Group. Az Aman Damascus a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsim támogatója és/vagy kedvezményezettje.2019.1.21.
74.Bunyan Damascus Private Joint Stock Company
(más néven: Bunyan Damascus Private JSC)
Damascus, Syria34,8 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holding, az Apex Development and Projects LLC és a Tamayoz LLC. A Bunyan Damascus Private Joint Stock Company a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsim támogatója és/vagy kedvezményezettje.2019.1.21.
75.MirzaDamascus, Syria52,7 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holding és a Talas Group. A Mirza a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsim támogatója és/vagy kedvezményezettje.2019.1.21.
77.Al Qatarji Company
(más néven: Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)
(مجموعة/شركة قاطرجي)
A szervezet típusa: magánvállalkozás
Gazdasági ágazat: import/export; teherszállítás; kőolaj- és nyersanyagellátás
Az igazgató/vezető neve: (a Tanács által jegyzékbe vett) Hussam Al Qatarji, vezérigazgató
Tényleges tulajdonos: (a Tanács által jegyzékbe vett) Hussam Al Qatarji
Székhely: Mazzah, Damascus, Syria
Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC
A szíriai gazdaság több ágazatában működő prominens vállalat. Az Al Qatarji Company, amelynek igazgatóságát Hussam Al Qatarji, a Szír Nemzetgyűlés (Syrian People’s Assembly) jegyzékbe vett tagja irányítja, a szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje a következők révén: élelmiszerek importja és exportja ürügyén elősegíti a rezsim és különböző szereplők – többek között az ISIL (Dáis) – közötti üzemanyag-, fegyver- és lőszer-kereskedelmet, támogatja a rezsim mellett harcoló milíciákat, és kihasználja a rezsimmel fennálló kapcsolatait kereskedelmi tevékenységének kiterjesztésére.2020.2.17.
78.Damascus Cham Holding Company
(más néven: Damascus Cham Private Joint Stock Company)
(القابضة الشام دمشق)
A szervezet típusa: a magánjog hatálya alá tartozó állami tulajdonú vállalat
Gazdasági ágazat: ingatlanfejlesztés
Az igazgató/vezető neve: (a Tanács által jegyzékbe vett) Adel Anwar al-Olabi, az igazgatótanács elnöke és Damaszkusz kormányzója
Tényleges tulajdonos: Damaszkusz [Damascus] kormányzósága
Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: (a Tanács által jegyzékbe vett) Rami Makhlouf; (a Tanács által jegyzékbe vett) Samer Foz; (a Tanács által jegyzékbe vett) Mazen Tarazi; a Talas csoport, tulajdonosa: (a Tanács által jegyzékbe vett) Anas Talas üzletember; (a Tanács által jegyzékbe vett) Khaled al-Zubaidi.
A Damascus Cham Holding Company-t a rezsim a damaszkuszi kormányzóság befektetési ágaként hozta létre a damaszkuszi kormányzóság ingatlanjainak kezelése és a Marota City projekt végrehajtása érdekében, mely utóbbi luxusingatlan-projekt különösen a 66. sz. rendelet és a 10. sz. törvény alapján kisajátított földterületen alapul.
A Marota City projekt végrehajtásának irányítása révén a Damascus Cham Holding (amelynek elnöke a damaszkuszi kormányzó) támogatója és kedvezményezettje a szíriai rezsimnek, valamint előnyöket biztosít a rezsimmel szoros kapcsolatban álló üzletemberek számára, akik köz- és magánszféra közötti partnerségek révén jövedelmező megállapodásokat kötöttek e szervezettel.
2020.2.17.
79.Velada LLC
OOO Велада
Cím: Ochakovskoye Shosse, Dom 28, Building 2, Local 3, Room 8, Moscow, 119530, Russian Federation
A létesítés időpontja: 2015.6.29.
A Velada LLC a szíriai kőolaj- és földgázágazatban tevékenykedő magánvállalkozás.
2019 decemberében a szíriai parlament jóváhagyta azt a szerződést, amely a Velada LLC számára kőolaj- és földgázkitermelési jogot biztosít Szíriában, többek között a rezsim ellenőrzése alatt álló északkelet-szíriai területeken található olajmezőkön és a Damascus északi részén található gázmezőkön. Ezáltal a szíriai rezsim kedvezményezettje vagy támogatója.
2021.12.13.
80.Mercury LLC
OOO Меркурий
Cím: Leninsky Prospekt, Dom 137, Building 1, Local 2, Room 5, Moscow, Russian FederationA Mercury LLC a szíriai kőolaj- és földgázágazatban tevékenykedő magánvállalkozás.
2019 decemberében a szíriai parlament jóváhagyta azt a szerződést, amely a Mercury LLC számára kőolaj- és földgázkitermelési jogot biztosít Szíriában, többek között a rezsim ellenőrzése alatt álló északkelet-szíriai területeken található olajmezőkön és a Damascus északi részén található gázmezőkön. Ezáltal a szíriai rezsim kedvezményezettje vagy támogatója.
2021.12.13.
81.Evro Polis LLC
OOO Евро Полис
Cím: Ulitsa Bratev, Gozozankinykh, Dom 2B, Pomeshchenie 3.1., Krasnogorsk, 143409, Russian Federation
Rokonok/üzleti kapcsolatok: General Petroleum Corp.
Az Evro Polis LLC a Szíriában tevékenykedő Wagner Csoporttal kapcsolatban álló magánvállalkozás, amely a szíriai bányászati, kőolaj- és földgázágazatban tevékenykedik.
Az Evro Polis LLC mögött valójában a Szíriában tevékenykedő Wagner Csoport áll. Több szerződést írt alá a szíriai rezsimmel az állami tulajdonban lévő General Petroleum Corp. vállalaton keresztül, amelyek értelmében a Wagner Csoport kezébe került kőolaj- és földgázmezőkön folytatott kitermelésből származó bevétel 25 %-át kapja. Ezáltal a szíriai rezsim kedvezményezettje vagy támogatója.
2021.12.13.
82.Sanad Protection and Security Services
(شركة سند للحرسات والخدمات الأمنية)
A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság (Limited Liability Company)
A létrehozás dátuma: 2017. október 22.
Központ: Damascus
A Sanad Protection and Security Services egy 2017-ben alapított és a Wagner-csoport felügyelete alatt álló, szíriai biztonsági magánvállalat, amely az orosz érdekek (foszfátok, gáz és olajlelőhelyek biztosítása) védelmében tevékenykedik Szíriában. A természeti erőforrások kiaknázása bevételeket biztosít a szíriai rezsim számára. Emellett a vállalat aktív szíriai zsoldosoknak Líbiába és Ukrajnába történő toborzása terén. Ily módon a vállalat támogatja a szíriai rezsimet, és annak kedvezményezettje.2022.7.21.
83.A Szíriai Hadsereg negyedik páncélos hadosztálya (Fourth Armoured Division of the Syrian Army)
الفرقة الرابع
A bejegyzés helye: Damascus;
Tevékenység fő helye: Szíriának a szíriai rezsim által ellenőrzött területe;
Kapcsolódó személyek: Maher al-Assad, Ghassan Belal
A negyedik páncélos hadosztály (Fourth Armoured Division) a Szíriai Hadsereg (Syrian Army) egyik legfontosabb katonai egysége, amelynek a vezetője Maher al-Assad és a parancsnoka Ghassan Belal.
A negyedik páncélos hadosztályt felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.
A negyedik páncélos hadosztály a háborús gazdaságból is hasznot húz, különösen a Captagon kereskedelméből. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Ennélfogva a negyedik páncélos hadosztály hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
84.Neptunus LLC/Neptune LLC company
شركة نبتونوس المحدودة المسؤولية
نبتونس أوفرسيز المحدودة
Cégbejegyzés helye: Lattakia, Syria;
Cégbejegyzés ideje: 2017
A Neptunus LLC részt vesz kábítószerekkel kapcsolatos tevékenységben Latakia kikötőjében. A Neptunus LLC ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
A Neptunus LLC társalapítója Taher Al-Kayali.
2023.4.24.
85.Areen alapítvány (Areen foundation)/مؤسسة العرينCégbejegyzés helye: Syria;
Cégbejegyzés ideje: 1999;
Tevékenység fő helye: Syria;
Kapcsolódó személyek: Asma al-Assad (Bashar al-Assad felesége, igazgató)
Az al-Areen alapítvány (al-Areen foundation) jótékonysági alapítványként tünteti fel magát, de szoros kapcsolatban áll a szíriai rezsim milíciáival.
Az al-Areen alapítványt az elnök felesége, Asma Al-Assad irányítja.
Az alapítvány a támogatásokat a rezsim politikáival és prioritásaival összhangban csatornázza be, és ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
86.Stroytransgaz/СтройтрансгазEgyéb információk:
Stroytransgaz Group,
Stroytransgaz (STG) Logistic,
Stroytransgaz (STG) Engineering,
STG Engineering
A Stroytransgaz egy Szíriában működő, orosz mérnöki tervező és építőipari vállalat, amely egyebek mellett átvette Szíria legnagyobb foszfátbányáinak irányítását.
A Stroytransgaz ennélfogva hasznot húz a szíriai rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
87.Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines
الشركة العامة للفوسفات و المناجم
Cím: Palmyra Road, Homs, Syrian Arabic Republic;
Telefon: 00963312751122;
E-mail: info@gecopham.sy;
Vezérigazgató: Younes Ramadan
A Gecopham Szíria Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztériumának (Ministry of Petroleum and Mineral Resources) irányítása alatt áll, és pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek. Ennélfogva támogatja a rezsimet.2023.4.24.
88.Al-Jabal Security and Protection LLC
شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة
Cím: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damascus, Syria;
A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság (Limited Liability Company);
Cégbejegyzés helye: Damascus;
Cégbejegyzés ideje: 2017.10.19.;
Tevékenység fő helye: Damascus, Syria;
Kapcsolódó személyek: Osama Mohammad al-Maliki
Az Al-Jabal Security and Protection LLC Osama al-Maliki tulajdonában és irányítása alatt áll.
Az Al-Jabal Security and Protection LLC fedőcégként működik, hogy lehetővé tegye a rezsimhez kötődő Saraya al-Areen 313 milícia tevékenységeinek folytatását. Az Al-Jabal Security and Protection LLC ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
89.Castle for Security and Protection LLC
شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمني
más néven: Castle Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection
Cím: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damascus, Syria;
A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság (Limited Liability Company);
Cégbejegyzés helye: Damascus, Syria;
Cégbejegyzés ideje: 2017.10.18.;
Cégjegyzékszám:/
Tevékenység fő helye: Damascus, Syria;
Egyéb információk: Ágazat: biztonsági vállalattá alakult milícia;
Telefonszám: +963116119331; +963943800808
A Castle for Security and Protection LLC egy magánvállalat, amely a Szíriai Arab Hadsereg (Syrian Arab Army) Maher al-Assad által vezetett negyedik hadosztályának fedőcégeként működik.
A Castle for Security a kábítószer-kereskedelemben is részt vesz. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. A Castle for Security ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.
2023.4.24.
90.Aman for Protection and Security LLC
شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية
Cím: Damascus Countryside;
A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság;
Cégbejegyzés helye: Damascus Countryside;
Cégbejegyzés ideje: 2018.10.10.;
Cégjegyzékszám: 2906;
Tevékenység fő helye: Damascus Countryside, Syria;
Kapcsolódó személyek: Muhammad Abdo Assad
Az Aman for Protection and Security LLC egy biztonsági magánvállalat, amely a Muhammad Abdo Assaad által alapított Hosn al-Watan milícia fedőcégeként működik. Ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.2023.4.24.

IIa. MELLÉKLET

A 14. ÉS A 15. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN EMLÍTETT SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

Szervezetek

NévAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okaiA jegyzékbe vétel időpontja
1.Szíriai Kereskedelmi Bank— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;
— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSYSYDA; a világ minden részén [NPWMD]
Honlap: http://cbs-bank.sy/En-index.php
Tel: +963 11 2218890
Fax: +963 11 2216975
vezérigazgatóság: dir.cbs@mail.sy
A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonban lévő bank.2011.10.13.

III. MELLÉKLET

A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

IV. MELLÉKLET

A 6. CIKKBEN EMLÍTETT "NYERSOLAJ ÉS KŐOLAJTERMÉKEK" JEGYZÉKE

A. részNYERSOLAJ
HR-kódLeírás
2709 00Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj.
B. részKŐOLAJTERMÉKEK
HR-kódLeírás
2710Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyersolaj kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 % kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, hulladékolajok (azzal a megjegyzéssel, hogy Szíriában nem tilos a 2710 19 21 KN-kód alá tartozó kerozin/sugárhajtómű-üzemanyag vásárlása, amennyiben az a célból történik és kizárólag arra használják, hogy az azzal feltöltött repülőgép folytathassa a repülést).
2712Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is.
2713Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka
2714Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő.
2715 00 00Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány).

V. MELLÉKLET

A 4. CIKKBEN EMLÍTETT BERENDEZÉS, TECHNOLÓGIA ÉS SZOFTVER

Általános megjegyzés

A benne foglaltak ellenére e melléklet nem alkalmazandó:

(a) olyan berendezésre, technológiára vagy szoftverre, amely szerepel a 428/2009/EK tanácsi rendelet ( 13 ) I. mellékletében vagy a közös katonai listán; vagy

(b) olyan szoftverre, amelyet a szállító további lényeges segítsége nélkül, a felhasználó általi telepítésre terveztek és amely a nyilvánosság számára általánosan, korlátozás nélkül a kiskereskedelmi elárusító helyek készleteiből értékesítés keretében hozzáférhető: (i) üzlethelyiségben; (ii) postai megrendelés útján; (iii) elektronikusan; vagy (iv) telefonos megrendelés útján kötött tranzakció révén; vagy

(c) olyan szoftverre, amely nyilvánosan hozzáférhető.

A., B., C., D. és E. kategóriák a 428/2009/EK rendelet szerinti kategóriákra vonatkoznak.

A 4. cikkben említett "berendezés, technológia és szoftver" a következőkre vonatkozik:

A. Berendezések jegyzéke - mélyreható csomagelemző (Deep Packet Inspection) berendezés - hálózati lehallgató berendezés, többek között az ellenőrzésirányítási berendezés (Interception Management Equipment, IMS) és az adattárolási LI berendezés (Data Retention Link Intelligence equipment) - rádióferekvencia-ellenőrző berendezés - hálózat- és műholdzavaró berendezés - távolról fertőző berendezés - beszédfelismerő/feldolgozó berendezés - IMSI ( 14 )/MSISDN ( 15 )/IMEI ( 16 )/TMSI ( 17 ) ellenőrző és lehallgató berendezés - taktikai SMS ( 18 )/GSM ( 19 )/GPS ( 20 )/GPRS ( 21 )/UMTS ( 22 )/CDMA ( 23 )/PSTN ( 24 ) ellenőrző vagy lehallgató berendezés - DHCP ( 25 )/SMTP ( 26 )/GTP ( 27 ) információ-ellenőrző és lehallgató berendezés - minták felismerésére és profilalkotásra szolgáló berendezés - forenzikus berendezés - szemantikai feldolgozó berendezés - WEP és WPA kódfeltörő berendezés - lehallgató berendezés VoIP saját és szabványos protokollra.

B. Használaton kívül

C. Használaton kívül

D. A fenti A. pontban meghatározott berendezés "fejlesztésére", "előállítására" vagy "felhasználására" szolgáló "szoftver".

E. A fenti A. pontban meghatározott berendezés "fejlesztésére", "előállítására" vagy "felhasználására" szolgáló "technológia".

Az e kategóriákba tartozó berendezés, technológia és szoftver annyiban tartozik e melléklet hatálya alá, amennyiben arra az "internetes, telefonos vagy műholdas kommunikációt ellenőrző vagy lehallgató rendszerek" általános meghatározás vonatkozik.

E melléklet alkalmazásában az "ellenőrzés" a hívás tartalmának vagy hálózati adatoknak a megszerzése, kivonatolása, dekódolása, rögzítése, feldolgozása, elemzése és archiválása.

Va. MELLÉKLET

A78a. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SUGÁRHAJTÓMŰ-ÜZEMANYAG ÉS ÜZEMANYAG-ADALÉKOK

SzámLeírásKN-kód
(1)Sugárhajtómű-üzemanyag (kerozinon kívüli):
Benzin típusú sugárhajtómű-üzemanyag (könnyűpárlatok)2710 12 70
Kerozinon kívüli (középpárlatok)2710 19 29
(2)Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag (középpárlatok)2710 19 21
(3)Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag biodízellel (1) keverve2710 20 90
(4)Antioxidánsok
Kenőolaj-adalékokban használt antioxidánsok:
— antioxidánsok kőolaj-tartalommal:3811 21 00
— más antioxidánsok:3811 29 00
Antioxidánsok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:3811 90 00
(5)Antisztatizáló adalékok
Antisztatizáló adalékok kenőolajokhoz:
— kőolaj-tartalommal:3811 21 00
— más:3811 29 00
Antisztatizáló adalékok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:3811 90 00
(6)Korróziógátlók
Korróziógátlók kenőolajokhoz:
— kőolaj-tartalommal:3811 21 00
— más:3811 29 00
Korróziógátlók más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:3811 90 00
(7)Az üzemanyag-ellátó rendszer jegesedését gátló készítmények (jegesedésgátló adalékok)
Jegesedésgátló adalékok kenőolajokhoz:
— kőolaj-tartalommal:3811 21 00
— más:3811 29 00
Jegesedésgátló adalékok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:3811 90 00
(8)Féminaktivátorok
Féminaktivátorok kenőolajokhoz:
— kőolaj-tartalommal:3811 21 00
— más:3811 29 00
Féminaktivátorok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:3811 90 00
(9)Biocid adalékok
Biocid adalékok kenőolajokhoz:
— kőolaj-tartalommal:3811 21 00
— más:3811 29 00
Biocid adalékok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:3811 90 00
(10)Termikusstabilitás-növelő adalékok
Termikusstabilitás-növelő kenőolajokhoz:
— kőolaj-tartalommal:3811 21 00
— más:3811 29 00
Termikusstabilitás-növelő más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:3811 90 00
(1)
Feltéve, hogy még mindig legalább 70 tömegszázalék kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat tartalmaz.

Vb. MELLÉKLET

A78a. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SUGÁRHAJTÓMŰ-ÜZEMANYAG ÉS ÜZEMANYAG-ADALÉKOK

SzámLeírásKN-kód
(1)Sugárhajtómű-üzemanyag (kerozinon kívüli):
Benzin típusú sugárhajtómű-üzemanyag (könnyűpárlatok)2710 12 70
Kerozinon kívüli (középpárlatok)2710 19 29
(2)Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag (középpárlatok)2710 19 21
(3)Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag biodízellel (1) keverve2710 20 90
(4)Antioxidánsok
Kenőolaj-adalékokban használt antioxidánsok:
— antioxidánsok kőolaj-tartalommal:3811 21 00
— más antioxidánsok:3811 29 00
Antioxidánsok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:3811 90 00
(5)Antisztatizáló adalékok
Antisztatizáló adalékok kenőolajokhoz:
— kőolaj-tartalommal:3811 21 00
— más:3811 29 00
Antisztatizáló adalékok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:3811 90 00
(6)Korróziógátlók
Korróziógátlók kenőolajokhoz:
— kőolaj-tartalommal:3811 21 00
— más:3811 29 00
Korróziógátlók más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:3811 90 00
(7)Az üzemanyag-ellátó rendszer jegesedését gátló készítmények (jegesedésgátló adalékok)
Jegesedésgátló adalékok kenőolajokhoz:
— kőolaj-tartalommal:3811 21 00
— más:3811 29 00
Jegesedésgátló adalékok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:3811 90 00
(8)Féminaktivátorok
Féminaktivátorok kenőolajokhoz:
— kőolaj-tartalommal:3811 21 00
— más:3811 29 00
Féminaktivátorok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:3811 90 00
(1)
Feltéve, hogy még mindig legalább 70 tömegszázalék kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat tartalmaz.

VI. MELLÉKLET

A 8. CIKKBEN EMLÍTETT KULCSFONTOSSÁGÚ BERENDEZÉSEK ÉS TECHNOLÓGIÁK JEGYZÉKE

Általános megjegyzések

1. Az e mellékletben szereplő tilalmak tárgya nem kerülhető meg olyan tilalom alá nem tartozó áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több tilalom alá tartozó alkatrészt tartalmaznak, ha a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek az áruk lényeges elemei és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

N.B.: Annak eldöntése során, hogy a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tilalom alá tartozó alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.

3. Az "egyszeres idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A "normál idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása megtalálható a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében.

Általános technológiai megjegyzés (ÁTM)

1. A tilalom alá eső termékek "fejlesztéséhez", "előállításához" és "felhasználásához""szükséges""technológia" akkor is tilalom hatálya alatt marad, ha az nem tiltott termékekhez is alkalmazható.

2. A tilalmak nem vonatkoznak a nem tiltott vagy az e rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálás) és javításához minimálisan szükséges "technológiára".

3. A "technológia" átadására vonatkozó tilalom nem vonatkozik a "nyilvánosan hozzáférhető" információkra, valamint a "tudományos alapkutatásra", illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

Nyersolaj- és földgázfeltárás és -kitermelés

1.A Berendezések

1. Kifejezetten az olaj- és gázfeltárás terén történő adatgyűjtésre kifejlesztett vagy átalakított geofizikai mérőműszerek, járművek, hajók és repülőgépek, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

2. Kifejezetten fúrt kutak üzemeltetéséhez tervezett érzékelők olaj- és gázkutakban - ideértve a fúrás közbeni méréshez használt érzékelőket -, valamint kifejezetten az ilyen érzékelőkből történő adatgyűjtéshez és -tároláshoz tervezett kapcsolódó berendezések.

3. Kifejezetten olaj, gáz és más természetesen előforduló szénhidrogének feltárása, illetve kitermelése céljából kőzetképződmények fúrására tervezett fúróberendezések.

4. Kifejezetten olaj- és gázkútfúró-berendezésekben, illetve e berendezésekkel történő használatra tervezett fúrófejek, fúrócsövek, súlyosbítók, központosítók és egyéb berendezések.

5. Az "API- és ISO-szabványoknak" megfelelő, az olaj- és gázkutakban használt fúrási kútfejek, "kitörésgátlók ", továbbá "karácsonyfa kútfejelzárók vagy kútfejelzáró szerelvények", valamint kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

Műszaki megjegyzések:

a. A "kitörésgátlót" jellemzően a földfelszínen (vagy víz alatti fúrás esetén a tengerfenéken) alkalmazzák fúrás során annak megakadályozására, hogy az olaj és/vagy gáz a kútból ellenőrizetlenül kitörhessen.

b. A "karácsonyfa kútfejelzárót vagy kútfejelzáró szerelvényt" jellemzően a kútból származó folyékony anyagok áramlásának szabályozására alkalmazzák akkor, amikor a kút kész, és az olaj- és/vagy gázkitermelés megkezdődött.

c. E pont alkalmazásában az "API- és ISO-szabványok" az American Petroleum Institute 6A, 16A, 17D és 11IW szabványait és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 10423 és 13533 szabványait jelentik, amelyek az olaj- és/vagy gázkutakban alkalmazott kitörésgátlókra, kútfejekre és karácsonyfa kútfejelzárókra vonatkoznak.

6. Fúró és kitermelő platformok nyersolajhoz és földgázhoz.

7. Olaj, gáz és más, természetben előforduló gyúlékony anyagok feltárása során alkalmazott fúró- és/vagy kőolajfeldolgozó berendezéssel felszerelt hajók és uszályok.

8. Az API 12J szabványának megfelelő, kifejezetten olaj- vagy gázkutakból történő kitermelés feldolgozására tervezett, a kőolajfolyadékok víztől, valamint bármely gáz folyadékoktól való elválasztására használt folyadék-gáz szeparátorok.

9. A földgáz kezdeti feldolgozása és szállítása során használt, legalább 40 bar (PN 40, és/vagy ANSI 300) névleges nyomású és legalább 300 000 Nm3/h szívóteljesítményű gázkompresszorok - kivéve a CNG- (sűrített földgáz) töltőállomásokon használható gázkompresszorokat -, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

10. Az olaj- és gázkutakban használt, az "API- és ISO-szabványoknak" megfelelő tenger alatti termelésirányítási berendezések és alkatrészeik.

Műszaki megjegyzés:

E pont alkalmazásában az "API- és ISO-szabványok" az American Petroleum Institute 17 F szabványát és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 13628 szabványát jelentik, amelyek a tenger alatti kitermelés irányítására szolgáló berendezésekre vonatkoznak.

11. Általában nagyteljesítményű és/vagy nagynyomású (0,3 m3/percnél nagyobb teljesítményű és/vagy 40 barnál nagyobb nyomású) szivattyúk, amelyeket kimondottan a fúróiszap és/vagy cement olaj- és gázkutakba történő szivattyúzására terveztek.

1.B Tesztelési és vizsgálati berendezések

1. Kifejezetten fúróiszap, olajkút-cementek, valamint egyéb, kifejezetten olaj- és gázkutakban történő használatra tervezett és/vagy kidolgozott anyagok mintavételezéséhez, teszteléséhez és tulajdonságainak elemzéséhez tervezett berendezések.

2. Kifejezetten a fúrás során vagy azt követően az olaj- és/vagy gázkútból, illetve a hozzá kapcsolódó kezdeti feldolgozó-berendezésekből vett kőzetminták, folyékony és gázhalmazállapotú minták, valamint más anyagok mintavételezéséhez, teszteléséhez és tulajdonságainak elemzéséhez tervezett berendezések.

3. Kifejezetten az olaj- és/vagy gázkutak fizikai és műszaki állapotával kapcsolatos információk gyűjtéséhez és feldolgozásához, valamint a tárolórétegek helyszíni tulajdonságainak meghatározásához tervezett berendezések.

1.C Anyagok

1. Kifejezetten az olaj- és gázkutak fúrás során történő megerősítésére, a fúrási törmelék felszínre juttatására, valamint a kútban lévő fúróberendezés kenésére és hűtésére kidolgozott fúróiszapok, fúróiszap-adalékok, valamint ezek összetevői.

2. Az olaj- és gázkutakban használt, az "API- és ISO-szabványoknak" megfelelő cementek és egyéb anyagok.

Műszaki megjegyzés:

Az "API- és ISO-szabványok" az American Petroleum Institute 10A szabványát és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 10426 szabványát jelentik, amelyek kifejezetten olaj- és gázkutakban való felhasználásra kidolgozott olajkút-cementekre és más anyagokra vonatkoznak.

3. Kifejezetten olaj- és/vagy gázkutakból kitermelt kőolaj fúrása és kezdeti feldolgozása során való használatára kidolgozott korróziógátló, emulziós és habzásgátló anyagok és más vegyipari termékek.

1.D Szoftverek

1. Az olaj vagy gáz jövőbeli rendelkezésre állása megállapításának céljából kifejezetten szeizmikus, elektromágneses, mágneses vagy gravitációs felmérésekből származó adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához tervezett "szoftverek".

2. A fúrás és a kitermelés során szerzett információknak az olaj- és gáztelepek fizikai jellemzőinek és viselkedésének vizsgálatához szükséges tárolására, elemzésére és értelmezésére tervezett "szoftverek".

3. Kifejezetten a kőolajtermelő és -feldolgozó üzemek, valamint ezek egyedi alegységeinek "használatához" tervezett "szoftverek".

1.E Technológiák

1. Az 1.A.01-1.A.11. pontokban meghatározott berendezések "fejlesztéséhez", "gyártásához" és "használatához""szükséges""technológiák".

Nyersolaj finomítása és földgáz cseppfolyósítása

2.A Berendezések

1. Hőcserélők és kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. kifejezetten a földgáz előhűtéséhez tervezett, 500 m2/m3-t meghaladó felszín/térfogataránnyal rendelkező lemezbordás hőcserélők;

b. kifejezetten földgáz cseppfolyósításához, illetve előhűtéséhez tervezett tekercselt hőcserélők.

2. Anyagok - 120 °C alatti hőmérsékleten történő szállításához használt, 500 m3/h-t meghaladó szállítási kapacitású kriogén szivattyúk és kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

3. A 2.A.1. pont által nem meghatározott "coldbox" [többjáratú, integrált, aluminiumból készült hőcserélő] és "coldbox" -berendezés.

Műszaki megjegyzés:

A "coldbox"-berendezés speciálisan megtervezett, kifejezetten földgáz-cseppfolyósító létesítményekhez használt berendezés, amely magában foglalja a cseppfolyósítás folyamatszakaszát. A "coldbox" hőcserélőket, csővezetékeket, egyéb műszereket és hőszigetelőket tartalmaz. A "coldbox"-on belüli hőmérséklet - 120 °C alatt van (a földgáz cseppfolyósításához szükséges körülmény). A "coldbox" funkciója a fent bemutatott berendezés hőszigetelése.

4. 120 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű cseppfolyósított gázok szállítási termináljaiban használt berendezések és kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

5. 50 mm-t meghaladó átmérőjű, rugalmas és nem rugalmas átvezető csövek anyagok - 120 °C alatti szállításához.

6. Kifejezetten cseppfolyósított földgáz szállítására tervezett tengeri járművek.

7. Kifejezetten szennyező anyagok, így sók, szilárd halmazállapotú anyagok és víz nyersolajból történő eltávolítására tervezett elektrosztatikus sótalanító berendezések, valamint kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

8. Valamennyi, kifejezetten vákuumgázolajok vagy vákuummaradékok átalakításához tervezett krakkolóegység - a hidrokrakkolókat is ideértve - és kokszoló, valamint kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

9. Kifejezetten benzin, gázolajpárlatok és kerozin kéntelenítéséhez tervezett hidrogénező egységek, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

10. Kifejezetten a kéntelenített benzin magas oktánszámú benzinné való átalakításához tervezett katalitikus reformálók, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

11. A szénhidrogén részpárlatok oktánindexének javítását szolgáló finomítóegységek C5-C6 párlatok izomerizálásához, valamint finomítóegységek könnyű olefinek alkilezéséhez.

12. Kifejezetten nyersolaj és üzemanyagok szállítására tervezett, legalább 50 m3/h kapacitású szivattyúk, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

13. Legalább 0,2 m külső átmérőjű csövek, amelyek a következő anyagok valamelyikéből készültek:

a. legalább 23 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél;

b. 33-nál nagyobb "lyukkorróziós ellenállás egyenértékkel" rendelkező rozsdamentes acélok és nikkelalapú ötvözetek.

Műszaki megjegyzés:

A "lyukkorróziós ellenállás egyenérték" (PRE) a rozsdamentes acélok és nikkelötvözetek lyukkorózióval vagy hajszálrepedéses korrózióval szembeni korróziós ellenállását mutatja. A rozsdamentes acélok és nikkelötvözetek lyukkoróziós ellenállását elsősorban összetételük révén lehet meghatározni, amely elsősorban: króm, molibdén és nitrogén. A PRE-szám kiszámításához használt képlet:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14. "Csőgörények" (Csővezeték vizsgálatára alkalmas eszköz(ök)) és a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek:

Műszaki megjegyzés:

A "csőgörény" jellemzően csővezetékek belülről történő tisztításához, illetve ellenőrzéséhez (korróziós állapot és krakkosodás) használt eszköz, amely a csővezetékben a termék nyomása által halad előre.

15. Csőgörényindítók és -fogadók csőgörények behelyezésére vagy kivételére.

16. 1 000 m3-t (1 000 000 litert) meghaladó térfogatú, nyersolaj és üzemanyagok tárolására használt tartályok a következők szerint, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek:

a. fixtetős tartályok;

b. úszótetős tartályok.

17. Kifejezetten szénhidrogének, valamint injektáló folyadékok, víz, illetve gáz szállításához tervezett, 50 mm-t meghaladó átmérőjű, rugalmas tenger alatti csövek.

18. Víz fölötti és tenger alatti alkalmazásra és magas nyomásra tervezett rugalmas csövek.

19. Kifejezetten magas oktánszámú benzin könnyű szénhidrátokból történő előállítására tervezett izomerizáló berendezések, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

2.B Tesztelési és vizsgálati berendezések

1. Kifejezetten a nyersolaj és üzemanyagok minőségének (tulajdonságainak) teszteléséhez és elemzéséhez tervezett berendezések.

2. Kifejezetten a sótlanító folyamat ellenőrzéséhez és optimalizálásához tervezett határfelület-ellenőrző rendszerek.

2.C Anyagok

1. Dietilén-glikol (CAS 111-46-6), trietilén-glikol (CAS 112-27-6).

2. N-Metil-pirrolidon (CAS 872-50-4), szulfolán (CAS 126-33-0).

3. Kifejezetten fluid katalitikus krakkoláshoz vagy gázok, többek között földgáz tisztítására és/vagy szárítására tervezett, természetes vagy mesterséges eredetű zeolitok.

4. Szénhidrogének krakkolásához és átalakításához használt katalizátorok a következők szerint:

a) kifejezetten katalitikus reformáláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt monofém (platina csoport) katalizátorok;

b) kifejezetten katalitikus reformáláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt vegyes fém katalizátorok (platina és más nemesfémek kombinációja);

c) kifejezetten katalitikus kéntelenítési folyamathoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt, molibdénnel bevont kobalt és nikkel katalizátorok;

d) kifejezetten katalitikus hidrokrakkoláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt palládium, nikkel, króm és volfrám katalizátorok.

5. Kifejezetten a benzin oktámszámának növeléséhez kidolgozott benzinadalékok.

Megjegyzés:

Ez a pont az etil-tercier-butil-éterre (ETBE) (CAS 637-92-3) és a metil-tercier-butil-éterre (MTBE) (CAS 1634-04-4) is vonatkozik.

2.D Szoftverek

1. Kifejezetten a földgáz-cseppfolyósító üzemek, illetve ezek egyedi alegységeinek "használatához" tervezett "szoftverek".

2. Kifejezetten olajfinomító üzemek (az alegységeiket is ideértve) "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "használatához" tervezett "szoftverek".

2.E Technológiák

1. A nyers földgáz kondicionálására és tisztítására használt "technológiák" (szárítás, kéntelenítés, a szennyező anyagok eltávolítása).

2. Földgáz cseppfolyósításához használt "technológiák", a földgáz-cseppfolyósító üzemek "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "használatához" szükséges "technológiákat" is ideértve.

3. Cseppfolyósított földgáz szállításához használt "technológiák".

4. Kifejezetten cseppfolyósított földgáz szállításához tervezett tengeri járművek "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "használatához" szükséges "technológiák".

5. Nyersolaj és üzemanyagok tárolásához szükséges "technológiák".

6. Finomítóüzem "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "használatához""szükséges""technológiák", például:

6.1. Könnyű olefin benzinné történő átalakításához szükséges "technológiák".

6.2. A katalitikus reformálás és az izomerizálás technológiái.

6.3. A katalitikus és a termikus krakkolás technológiái.

VII. MELLÉKLET

A 12. cikkben említett berendezés és technológia

8406 81gőzturbinák 40 MW-ot meghaladó teljesítménnyel.
8411 82gázturbinák 5 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel.
ex 85 01valamennyi villanymotor és -generátor 3 MW-ot vagy 5 000 kVA-t meghaladó teljesítménnyel.

VIII. MELLÉKLET

A 11a. cikkben említett arany, nemesfémek és gyémánt jegyzéke

HR-kódLeírás
7102Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül.
7106Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban.
7108Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban.
7109Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva.
7110Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott platina, platinapor.
7111Platinával plattírozott arany, ezüst vagy nem nemesfém és ebből készült félgyártmány.
7112Nemesfém vagy nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; elsősorban nemesfém visszanyeréséhez használt más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék.

IX. MELLÉKLET

A 2b. CIKKBEN EMLÍTETT FELSZERELÉSEK, ÁRUK ÉS TECHNOLÓGIA JEGYZÉKE

Az ezen mellékletben meghatározott jegyzékben nem szerepelhetnek a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt, személyes használatra szánt vagy önálló használatra csomagolt termékek, az Isopropanol kivételével.

Bevezető megjegyzések

1. Eltérő rendelkezés hiányában az alábbi "Leírás" oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket a 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

2. Az alábbi "Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből" oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a "Leírás" oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék leírásában meghatározott paramétereken.

3. A "félidézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A "normál idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében található.

Általános megjegyzések

1. Az e mellékletben említett ellenőrzések célja nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek az áruk lényeges elemei, és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

N.B.: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett termékek lehetnek új és használt áruk is.

Általános technológiai megjegyzés (ÁTM)

(Az e melléklet B. szakaszával összefüggésben értelmezendő.)

1. A B. szakasz rendelkezéseinek megfelelően ellenőrzik az olyan "technológia" eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét, amely "szükséges" azon áruk "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához", amelyek eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét az e melléklet IX.A. szakasza értelmében ellenőrzik.

2. Az ellenőrzés alá eső áruk "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához""szükséges""technológia" akkor is az ellenőrzés hatálya alatt marad, ha az nem ellenőrzött árukra alkalmazható.

3. Az ellenőrzések nem vonatkoznak a nem ellenőrzött vagy az e rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező áruk üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálásához) és javításához minimálisan szükséges "technológiára".

4. A "technológia" átadásának ellenőrzése nem vonatkozik a "nyilvánosan hozzáférhető" információkra, valamint a "tudományos alapkutatásra", illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

IX.A1. Anyagok, vegyszerek, "mikroorganizmusok" és "toxinok"

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
IX.A1.001Legalább 95 %-os koncentrációjú vegyszerek az alábbiak szerint:
Tributil-foszfit, (CAS 102–85–2)
Metil-izocianát, (CAS 624–83–9)
Kvinaldin, (CAS 91–63–4)
2-bróm-klór-etán, (CAS 107–04–0)
IX.A1.002Legalább 95 %-os koncentrációjú vegyszerek az alábbiak szerint:
Benzil, (CAS 134–81–6)
Dietil-amin, (CAS 109–89–7)
Dietil-éter, (CAS 60–29–7)
Dimetil-éter, (CAS 115–10–6)
Dimetil-amino-etanol, (CAS 108–01–0)
IX.A1.003Legalább 95 %-os koncentrációjú vegyszerek az alábbiak szerint:
2-metoxi-etanol (CAS 109–86–4)
Butirilkolinészteráz (BCHE)
Dietilén-triamin, (CAS 111–40–0)

Diklórmetán (CAS 75–09–2)
Dimetil-analin, (CAS 121–69–7)
Etil-bromid (CAS 74-6-4);
Etil-klorid (CAS 75-00-3);
Etil-amin, (CAS 75-04-7)
Hexamin, (CAS 100-97-0)
Izopropil-bromid (CAS 75-26-3)
Izopropil-éter, (CAS 108-20-3)
Metil-amin, (CAS 74-89-5)
Metil-bromid, (CAS 74-83-9)
Monoizopropilamin, (CAS 75-31-0)
Obidoxim-klorid, (CAS 114-90-9)
Kálium-bromid, (CAS 7758-02-3)
Piridin, (CAS 110-86-1)
Piridosztigmin-bromid, (CAS 101-26-8)
Nátrium-bromid, (CAS 7647-15-6)
Nátrium, (CAS 7440-23-5)
Tributil-amin, (CAS 102-82-9)
Trietil-amin, (CAS 121-44-8)
Trimetil-amin, (CAS 75-50-3)
IX.A1.004Legalább 90 %-os koncentrációjú önálló, vegyileg meghatározott vegyületek a Kombinált Nómenklatúra (1) 28. és 29. fejezeteinek árucsoportjaihoz tartozó 1. megjegyzésének megfelelően - hacsak másképpen nincs jelölve -, az alábbiak szerint:
Aceton, (CAS RN 67-64-1) (2914 11 00 KN-kód)
Acetilén, (CAS RN 74-86-2) (2901 29 00 KN-kód)
Ammónia, (CAS RN 7664-41-7) (2814 10 00 KN-kód)
Antimon, (CAS RN 7440-36-0) (8110 vámtarifaszám)
Benzaldehid, (CAS RN 100-52-7) (2912 21 00 KN-kód)
Benzoin, (CAS RN 119-53-9) (2914 40 90 KN-kód)
1-butanol, (CAS RN 71-36-3) (2905 13 00 KN-kód)
2-butanol, (CAS RN 78-92-2) (2905 14 90 KN-kód)
Izobutanol, (CAS RN 78-83-1) (2905 14 90 KN-kód)
Tert.-butanol, (CAS RN 75-65-0) (2905 14 10 KN-kód)
Kalcium-karbid, (CAS RN 75-20-7) (2849 10 00 KN-kód)
Szén-monoxid, (CAS RN 630-08-0) (2811 29 90 KN-kód)
Klór, (CAS RN 7782-50-5) (2801 10 00 KN-kód)
Ciklohexanol, (CAS RN 108-93-0) (2906 12 00 KN-kód)
Diciklohexilamin, (CAS RN 101-83-7) (2921 30 99 KN-kód)
Etanol, (CAS RN 64-17-5) (2207 10 00 KN-kód)
Etilén, (CAS RN 74-85-1) (2901 21 00 KN-kód)
Etilén-oxid, (CAS RN 75-21-8) (2910 10 00 KN-kód)
Fluor-apatit, (CAS RN 1306-05-4) (2835 39 00 KN-kód)
Hidrogén-klorid, (CAS RN 7647-01-0) (2806 10 00 KN-kód)
Hidrogén-szulfid, (CAS RN 7783-06-4) (2811 19 80 KN-kód)
Metil-izocianát, (CAS RN 624-83-9) (2929 10 00 KN-kód)
Isopropanol, legalább 95 %-os koncentrációban, (CAS RN 67-63-0) (2905 12 00 KN-kód)
Mandulasav, (CAS RN 90-64-2) (2918 19 98 KN-kód)
Metanol, (CAS RN 67-56-1) (2905 11 00 KN-kód)
Metil-klorid, (CAS RN 74-87-3) (2903 11 00 KN-kód)
Metil-jodid, (CAS RN 74-88-4) (2903 39 90 KN-kód)
Metil-merkaptán, (CAS RN 74-93-1) (2930 90 99 KN-kód)
Monoetilén-glikol, (CAS RN 107-21-1) (2905 31 00 KN-kód)
Oxalil-klorid, (CAS RN 79-37-8) (2917 19 90 KN-kód)
Kálium-szulfit, (CAS RN 1312-73-8) (2830 90 85 KN-kód)
Kálium-tiocianát (KSCN), (CAS RN 333-20-0) (2842 90 80 KN-kód)
Nátrium-hipoklorit, (CAS RN 7681-52-9) (2828 90 00 KN-kód)
Kén, (CAS RN 7704-34-9) (2802 00 00 KN-kód)
Kén-dioxid, (CAS RN 7446-09-5) (2811 29 05 KN-kód)
Kén-trioxid, (CAS RN 7446-11-9) (2811 29 10 KN-kód)
Tiofoszforil-klorid, (CAS RN 3982-91-0) (2853 00 90 KN-kód)
Tri-izobutil-foszfát, (CAS RN 1606-96-8) (2920 90 85 KN-kód)
Fehér/sárga foszfor, (CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0) (2804 70 00 KN-kód)
(1)
A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 2012. október 9-i 927/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint (HL L 304., 2012.20.31., 1. o.)

IX.A2. Anyagfeldolgozás

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
IX.A2.001Legalább 2,5 méter névleges szélességű, padlóra szerelt (walk-in-style) füstszekrények.
IX.A2.002Az 1A004 vagy 2B352f1 alatt meghatározottaktól eltérő teljesálarc, légtisztító gázmaszk és légzőkészülék1A004.a
IX.A2.003II. osztályba sorolt biológiai biztonsági kabinok, vagy hasonló teljesítményű elkülönítők.2B352.f.2
IX.A2.004Legalább 4 l rotorkapacitású, biológiai anyagokkal kapcsolatban használható szakaszos üzemű centrifugák.
IX.A2.005Az aeroszol szaporítása nélkül a patogén „mikroorganizmusok”, vírusok tenyésztésére vagy toxintermelésre képes fermentorok legalább 5 l, de kevesebb mint 20 l kapacitással.
Műszaki megjegyzés:
A fermentorokhoz tartoznak a bioreaktorok, a kemosztátok és a folyamatos áramú rendszerek is.
2B352.b
IX.A2.007A P3, vagy P4 (BSL3, BSL4, L3, L4) biztonsági szintű létesítményekben alkalmazható, hagyományos vagy turbulenses légáramlású szabályozott légterű kamra, valamint ventillátorral egybeépített HEPA- vagy ULPA-szűrős berendezés.2B352.a
IX.A2.008A 2B350 vagy A2.009 alatt meghatározottaktól eltérő vegyipari gyártó létesítmények, berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
a. 0,1 m3-nél (100 l) nagyobb, de 20 m3-nél (20 000 l) kisebb teljes belső (geometrikus) térfogatú, keverővel ellátott vagy keverő nélküli reaktoredények vagy reaktorok, ahol a feldolgozott vagy a bennük levő folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:
1. legalább 10,5 % króm- és legfeljebb 1,2 % széntartalmú rozsdamentes acél;
b. A 2B350.a. alatt meghatározott reaktoredényekben vagy reaktorokban használatos keverők, amennyiben a feldolgozott vagy a bennük levő folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:
1. legalább 10,5 % króm- és legfeljebb 1,2 % széntartalmú rozsdamentes acél;
c. 0,1 m3-nél (100 liter) nagyobb teljes belső (geometrikus) térfogatú tárolótartályok, konténerek vagy gyűjtőtartályok, ahol a feldolgozott vagy a bennük levő folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:
1. legalább 10,5 % króm- és legfeljebb 1,2 % széntartalmú rozsdamentes acél;
d. 0,05 m2-nél nagyobb, de 30 m2-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorokhoz tervezett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ha a feldolgozott folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:
1. legalább 10,5 % króm- és legfeljebb 1,2 % széntartalmú rozsdamentes acél;
Műszaki megjegyzés:
A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a hőcserélő ellenőrzési státusát.
e. 0,1 m-nél nagyobb belső átmérőjű desztilláló vagy abszorpciós oszlopok; amennyiben a feldolgozott folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:
1. legalább 10,5 % króm- és legfeljebb 1,2 % széntartalmú rozsdamentes acél;
f. 10 mm-nél nagyobb „névleges méretű” szelepek és az ilyen szelepekhez tervezett házak (szelepházak), amelyekben a feldolgozott vagy a bennük levő folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:
1. legalább 10,5 % króm- és legfeljebb 1,2 % széntartalmú rozsdamentes acél;
Műszaki megjegyzés:
1. A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a szelep ellenőrzési státusát.
2. A „névleges méret” a legkisebb bemeneti és kimeneti átmérőre vonatkozik.
g. Többszörös szigetelésű szivattyúk és szigetelés nélküli szivattyúk; amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m3/h, és amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:
1. legalább 10,5 % króm- és legfeljebb 1,2 % széntartalmú rozsdamentes acél.
h. Olyan vákuumszivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott legnagyobb térfogatáram nagyobb mint 1 m3/h (normál hőmérséklet [273 K (0 °C) és nyomás [101,3 kPa] mellett), továbbá az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerekkel közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;
2. kerámia;
3. „ferroszilícium”;
4. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);
5. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést);
6. grafit vagy „szén-grafit”;
7. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;
8. legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél;
9. tantál vagy tantál-„ötvözetek”;
10. titán vagy titán-„ötvözetek”;
11. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; vagy
12. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”;
Műszaki megjegyzések:
1. A diafragmákhoz, vagy tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a szivattyú ellenőrzési státusát.
2. A „szén-grafit” amorf szén és grafit olyan keveréke, amelynek a grafittartalma legalább 8 tömegszázalék.
3. A „ferroszilícium” olyan szilícium-vas ötvözet, amely több mint 8 tömegszázalék szilíciumot tartalmaz.
A fenti bekezdésekben felsorolt anyagok esetében az „ötvözet” kifejezés, amennyiben nincs feltüntetve mellette konkrét elemi koncentráció, olyan ötvözetekre vonatkozik, amelyek a mellettük feltüntetett fémet nagyobb tömegszázalékban tartalmazzák, mint bármely más elemet.
2B350.a-e
2B350.g
2B350.i
IX.A2.009A 2B350 vagy A2.008 alatt meghatározottaktól eltérő vegyipari gyártó létesítmények, berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
0,1 m3-nél (100 l) nagyobb, de 20 m3-nél (20 000 l) kisebb teljes belső (geometrikus) térfogatú, keverővel ellátott vagy keverő nélküli reaktoredények vagy reaktorok, ahol a feldolgozott vagy a bennük levő folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:
legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél;
Az a) pontban meghatározott reaktoredényekben vagy reaktorokban használatos keverők, amennyiben a feldolgozott vagy a bennük levő folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:
legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél;
0,1 m3-nél (100 liter) nagyobb teljes belső (geometrikus) térfogatú tárolótartályok, konténerek vagy gyűjtőtartályok, ahol a feldolgozott vagy a bennük levő folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:
legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél;
0,05 m2-nél nagyobb, de 30 m2-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorokhoz tervezett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ha a feldolgozott folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:
legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél;
Műszaki megjegyzés:
A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a hőcserélő ellenőrzési státusát.
0,1 m-nél nagyobb belső átmérőjű desztilláló vagy abszorpciós oszlopok; továbbá az olyan folyadékelosztók, gőzelosztók vagy folyadékgyűjtők, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:
legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél
Legalább 10 mm-es névleges átmérőjű szelepek és az ilyen szelepekhez tervezett házak (szelepházak), golyók vagy csészék, amelyekben a feldolgozott vagy a bennük levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült:
legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél,
Technikai megjegyzés:
A „névleges méret” a legkisebb bemeneti és kimeneti átmérőre vonatkozik.
Többszörös szigetelésű szivattyúk és szigetelés nélküli szivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m3/h (normál hőmérséklet [273 K vagy 0 °C] és nyomás [101,30 kPa] mellett); továbbá az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült:
kerámia;
ferroszilícium (olyan szilícium-vas ötvözet, amely több mint 8 tömegszázalék szilíciumot tartalmaz)
legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél;
Műszaki megjegyzések:
A diafragmákhoz, vagy tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a szivattyú ellenőrzési státusát.
A fenti bekezdésekben felsorolt anyagok esetében az „ötvözet” kifejezés, amennyiben nincs feltüntetve mellette konkrét elemi koncentráció, olyan ötvözetekre vonatkozik, amelyek a mellettük feltüntetett fémet nagyobb tömegszázalékban tartalmazzák, mint bármely más elemet.
IX.A2.010Felszerelés
Vegyianyag-vizsgálatra (roncsolásos és roncsolásmentes) vagy -felismerésre kifejlesztett laboratóriumi berendezések, illetve azok alkatrészei és tartozékai, a kifejezetten orvosi célra kifejlesztett berendezések, illetve azok alkatrészei és tartozékai kivételével

B. TECHNOLÓGIA

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
IX.B.001A IX.A. szakaszban felsorolt termékek „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához” szükséges „technológia”.
Műszaki megjegyzés:
A „technológia” körébe a „szoftverek” is beleértendők.

X. MELLÉKLET

A 11B. CIKKBEN EMLÍTETT LUXUSTERMÉKEK JEGYZÉKE

1. Fajtatiszta ló

KN-kód: 0101 21 00

2. Kaviár és kaviárpótló; kaviárpótló esetében akkor, ha a 100 grammra jutó eladási ár meghaladja a 20 EUR-t

KN-kód: ex 1604 31 00 , ex 1604 32 00

3. Szarvasgomba

KN-kód: 2003 90 10

4. Bor (beleértve a pezsgőt) 50 EUR/liter eladási ár felett, szesz és szeszes ital 50 EUR/liter eladási ár felett

KN-kód: ex 2204 21 -től ex 2204 29 -ig,, ex 22 08 , ex 22 05

5. Szivar és kis alakú szivar (cigarillo) 10 EUR/darab eladási ár felett

KN-kód: ex 2402 10 00

6. Parfümök és toalettvizek 70 EUR/50 ml eladási ár felett és kozmetikai termékek, beleértve a szépségápoló készítményeket és sminkeket, 70 EUR/darab eladási ár felett

KN-kód: ex 3303 00 10 , ex 3303 00 90 , ex 33 04 , ex 33 07 , ex 34 01

7. Bőráruk, nyerges- és szíjgyártóáruk, utazási cikkek, kézitáskák és hasonló áruk 200 EUR/darab eladási ár felett

KN-kód: ex 4201 00 00 , ex 42 02 , ex 4205 00 90

8. Ruházati cikkek, ruházati kiegészítők és cipők (anyaguktól függetlenül) 600 EUR/tétel eladási ár felett

KN-kód: ex 42 03 , ex 43 03 , ex 61 , ex 62 , ex 64 01 , ex 64 02 , ex 64 03 , ex 64 04 , ex 64 05 , ex 65 04 , ex 6605 00 , ex 6506 99 , ex 6601 91 00 , ex 6601 99 , ex 6602 00 00

9. Gyöngy, drágakő és féldrágakő, gyöngyből készült cikkek, ékszer, arany- és ezüstművesáru

KN-kód: 7101 , 7102 , 7103 , 7104 20 , 7104 90 , 7105 , 7106 , 7107 , 7108 , 7109 , 7110 , 7111 , 7113 , 7114 , 7115 , 7116

10. Érme és bankjegy, ha nem törvényes fizetőeszköz

KN-kód: ex 4907 00 , 7118 10 , ex 7118 90

11. Evőeszközök nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozva vagy bevonva

KN-kód: ex 71 14 , ex 71 15 , ex 82 14 , ex 82 15 , ex 93 07

12. Asztali áru porcelánból, kínai porcelánból, kőagyagáru, cserépáru vagy finomkerámia 500 EUR/darab eladási ár felett

KN-kód: ex 6911 10 00 , ex 6912 00 30 , ex 6912 00 50

13. Ólomkristály üvegáru 200 EUR/darab eladási ár felett

KN-kód: ex 7009 91 00 , ex 7009 92 00 , ex 70 10 , ex 7013 22 , ex 7013 33 , ex 7013 41 , ex 7013 91 , ex 7018 10 , ex 7018 90 , ex 7020 00 80 , ex 9405 10 50 , ex 9405 20 50 , ex 9405 50 , ex 9405 91

14. Személyek szárazföldi, légi vagy vízi úton történő szállítására használt luxusjárművek, valamint ezek tartozékai; új járművek esetében akkor, ha az eladási ár meghaladja a 25 000 EUR-t, használt járművek esetében pedig akkor, ha az eladási ár meghaladja a 15 000 EUR-t.

KN-kód: ex 86 03 , ex 8605 00 00 , ex 87 02 , ex 87 03 , ex 87 11 , ex 8712 00 , ex 8716 10 , ex 8716 40 00 , ex 8716 80 00 , ex 8716 90 , ex 8801 00 , ex 8802 11 00 , ex 8802 12 00 , ex 8802 20 00 , ex 8802 30 00 , ex 8802 40 00 , ex 8805 10 , ex 8901 10 , ex 89 03

15. Fali- és karórák és ezek alkatrészei, ha az egyes tételenkénti eladási ár maghaladja az 500 EUR-t

KN-kód: ex 91 01 , ex 91 02 , ex 91 03 , ex 91 04 , ex 91 05 , ex 91 08 , ex 91 09 , ex 91 10 , ex 91 11 , ex 91 12 , ex 91 13 , ex 91 14

16. Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

KN-kód: 97

17. Sí-, golf-, és vízisport-cikkek és -felszerelések, ha az egyes tételenkénti eladási ár maghaladja az 500 EUR-t

KN-kód: ex 4015 19 00 , ex 4015 90 00 , ex 6112 20 00 , ex 6112 31 , ex 6112 39 , ex 6112 41 , ex 6112 49 , ex 6113 00 , ex 61 14 , ex 6210 20 00 , ex 6210 30 00 , ex 6210 40 00 , ex 6210 50 00 , ex 6211 11 00 , ex 6211 12 00 , ex 6211 20 , ex 6211 32 90 , ex 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , ex 6211 42 90 , ex 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 6402 12 , ex 6403 12 00 , ex 6404 11 00 , ex 6404 19 90 , ex 9004 90 , ex 90 20 , ex 9506 11 , ex 9506 12 , ex 9506 19 00 , ex 9506 21 00 , ex 9506 29 00 , ex 9506 31 00 , ex 9506 32 00 , ex 9506 39 , ex 95 07

18. Biliárdhoz, automatikus bowlinghoz, kaszinójátékhoz és érmékkel vagy bankjegyekkel üzemelő játékokhoz használatos cikkek és felszerelések, ha az egyes tételenkénti eladási ár maghaladja az 500 EUR-t

KN-kód: ex 9504 20 , ex 9504 30 , ex 9504 40 00 , ex 9504 90 80

XI. MELLÉKLET

A 11c. cikkben említett árukategóriák (javak) jegyzéke

ex KN-kódÁrumegnevezés
9705 00 001. Száz évesnél régebbi régészeti tárgyak, amelyek fellelésének helye:
9706 00 00— ásatások és feltárások szárazföldön vagy víz alatt
— régészeti feltárások
— régészeti gyűjtemények
9705 00 00
9706 00 00
2. Művészeti, történelmi, illetve vallási műemlékek szerves részét képező részek és elemek, amelyek kora meghaladja a 100 évet
97013. A 4. vagy a 5. kategóriába nem tartozó, bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített képek és festmények (1)
97014. Kizárólag kézzel, bármilyen anyagon létrehozott akvarellek, guásképek és pasztellképek (1)
6914
9701
5. Az 1. vagy 2. kategóriába nem tartozó, bármilyen anyagú, teljes egészében kézzel készített mozaikok, és bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített rajzok (1)
49. árucsoport
9702 00 00
8442 50 80
6. Eredeti metszetek, nyomatok, szita- és kőnyomatok a hozzájuk tartozó nyomólemezekkel, valamint eredeti plakátok (1)
9703 00 007. Az 1. kategóriába nem tartozó eredeti szobrok és szobrászművészeti alkotások és az eredetivel azonos eljárással készült másolatok. (1)
3704
3705
3706
4911 91 00
8. Fényképek, filmek és ezek negatívjai (1)
9702 00 00
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00
9. Ősnyomtatványok és kéziratok egyes darabjai vagy gyűjteménye, beleértve a térképeket és kottákat (1)
9705 00 00
9706 00 00
10. 100 évesnél régebbi könyvek egyenként, vagy gyűjteményes formában
9706 00 0011. 200 évesnél régebbi nyomtatott térképek
3704
3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00
12. 50 évesnél régebbi, bármilyen adathordozóból álló archívumok és azok részeinek minden típusa
9705 00 0013.
a) Gyűjtemények (2), valamint állattani, növénytani, ásványtani vagy anatómiai gyűjtemények egyes darabjai;
9705 00 00b) Történelmi értékű, paleontológiai, etnográfiai vagy numizmatikai gyűjtemények (2)
9705 00 00
86–89. árucsoport
14. 75 évesnél régebbi közlekedési eszközök
15. Az 1-től 14-ig terjedő kategóriák egyikéhez sem tartozó minden egyéb antik darab
a) 50 és 100 éves kor között:
95. árucsoport— játékok, játékszerek
7013— üvegáruk
7114— arany- és ezüstműves áruk
94. árucsoport— bútorok
90. árucsoport— optikai, fotó- és kinematográfiai berendezések
92. árucsoport— hangszerek
91. árucsoport— órák és alkatrészeik
44. árucsoport— fából készített műtárgyak
69. árucsoport— kerámia
5805 00 00— szövet
57. árucsoport— szőnyegek
4814— tapéta
93. árucsoport— fegyverek
9706 00 00b) 100 évesnél régebbiek.
(1)
Amelyek nem régebbiek 50 évesnél és nem alkotójuk birtokában vannak (2)
Az Európai Bíróság 252/84. sz. ügyben hozott ítéletében meghatározottak szerinti: egy gyűjtemény darabjai a közös vámtarifa 97.05 tétele szerint azok a cikkek, amelyek alkalmasak egy gyűjteménybe való felvételre, azaz aránylag ritkák, rendszerint nem az eredeti céljuknak megfelelően használják azokat, a hasonló használati tárgyak szokásos kereskedelmén kívül eső különleges ügyletek tárgyai, és nagy értékkel bírnak.

( 1 ) HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

( 2 ) HL L 345., 2002.12.19., 1. o.

( 3 ) HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

( 4 ) HL L 9., 2003.1.15., 3. o.

( 5 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

( 6 ) HL L 134., 2009.5.29., 1. o.

( 7 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

( 8 ) A Tanács 2580/2001/EK rendelete (2001. december 27.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről (HL L 344., 2001.12.28., 70. o.).

( 9 ) A Tanács 881/2002/EK rendelete (2002. május 27.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 139., 2002.5.29., 9. o.).

( 10 ) A Tanács (EU) 2016/1686 rendelete (2016. szeptember 20.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni további korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 255., 2016.9.21., 1. o.).

( 11 ) A Tanács 2013/255/KKBP határozata (2013. május 31.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 147., 2013.6.1., 14. o.).

( 12 ) A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.)

( 13 ) A Tanács 428/2009/EK rendelete ( 2009. május 5. ) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról

( 14 ) IMSI (International Mobile Subscriber Identity): nemzetközi mobil előfizetői azonosító. Minden egyes mobil telefonkészülék SIM kártyába beépített egyedi azonosító kódja, amely lehetővé tesz a SIM azonosítását GSM vagy UMTS hálózatokon keresztül.

( 15 ) MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): a mobil állomás nemzetközi ISDN száma. GSM vagy UMTS mobilhálózaton belül az előfizetés egyedi azonosítója. Egyszerűen szólva a mobiltelefonban lévő SIM kártya telefonszáma, és ezért ugyanúgy azonosítja a mobil-előfizetőt, mint az IMSI, de emellett arra is szolgál, hogy a hívásokat az előfizetőhöz irányítsák.

( 16 ) IMEI (International Mobile Equipment Identity): nemzetközi mobilkészülék-azonosító. Rendszerint egyedi szám, amely GSM, WCDMA és IDEN mobiltelefonok, valamint egyes műholdas telefonok beazonosítására szolgál. Rendszerint a telefon akkumulátortartójának belsejébe van nyomtatva. A lehallgatás az IMEI, valamint az IMSI és az MSISDN segítségével pontosabban meghatározható.

( 17 ) TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): ideiglenes mobil-előfizetői azonosító. Ez a mobil és a hálózat között leggyakrabban küldött azonosító.

( 18 ) SMS (Short Message System): rövidüzenet-küldő szolgáltatás.

( 19 ) GSM (Global System for Mobile Communications): globális mobilkommunikációs rendszer.

( 20 ) GPS (Global Positioning System): globális helymeghatározó rendszer.

( 21 ) GPRS, (General Package Radio Service): általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás,

( 22 ) UMTS (Universal Mobile Telecommunication System): univerzális mobil távközlési rendszer.

( 23 ) CDMA, (Code Division Multiple Access) kódosztásos többszörös hozzáférés.

( 24 ) PSTN (Public Switch Telephone Networks): kapcsolt közcélú hálózat.

( 25 ) DHCP (Dinamyc Host Configuration Protocol): dinamikus állomáskonfiguráló protokoll.

( 26 ) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): egyszerű levéltovábbítási protokoll.

( 27 ) GTP (GPRS Tunneling Protocol): GPRS alapú alagutazó protokoll.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0036 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0036&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02012R0036-20230720 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02012R0036-20230720&locale=hu

Tartalomjegyzék