Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

31980L1269[1]

A Tanács irányelve (1980. december 16.) a gépjárművek motorteljesítményére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1980. december 16.)

a gépjárművek motorteljesítményére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(80/1269/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel azok a műszaki előírások, amelyeknek meg kell felelniük az egyes tagállamok jogszabályainak, többek között vonatkoznak valamely gépjárműtípus motorteljesítményének meghatározásakor kötelezően használt motorteljesítmény-mérési módszerre;

mivel az előírások tagállamonként eltérőek; mivel ezek a kereskedelem technikai akadályát képezhetik, amelyek megszüntetésére valamennyi tagállamnak - kiegészítésként, vagy az eddigi szabályozás helyett - azonos előírásokat kell elfogadni, a célból, hogy különösképpen a legutóbb a 80/1267/EGK ( 4 ) irányelvvel módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik ( 5 ) típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvben meghatározott EGK-típusjóváhagyási eljárás minden járműtípusra alkalmazható legyen,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában "jármű": minden, közúti közlekedésre szánt gépjármű, felépítménnyel vagy a nélkül, amely legalább négykerekű, és legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, a kötöttpályás járművek, a mezőgazdasági és erdészeti traktorok, valamint a mozgó gépek kivételével.

2. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg az EGK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás kiadását, illetve valamely jármű értékesítését, nyilvántartásba vételét, forgalomba helyezését, vagy használatba vételét a motorteljesítménnyel kapcsolatos okokból, ha az a tárgyhoz tartozó mellékletekkel összhangban került megállapításra.

3. cikk

A mellékletek követelményeinek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosítások a 70/156/EGK irányelv 13. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően kerülnek elfogadásra.

4. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a kihirdetést követő 18 napon belül megfeleljenek. Erről tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet:A motorteljesítmény meghatározása
1. függelék:Adatközlő lap
2. függelék:Típusbizonyítvány
II. melléklet:Vizsgálati jelentés

I. MELLÉKLET

A MOTORTELJESÍTMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA

1. A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ KÖZIGAZGATÁSI ELŐÍRÁSOK

1.1. Kérelem járműtípus EK típus-jóváhagyására

1.1.1.

A járműmotor teljesítményére vonatkozó, a járműtípus 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti EK-típus-jóváhagyási kérelmet a jármű gyártójának kell benyújtania.

1.1.2.

Az adatközlő lap mintáját az 1. függelék tartalmazza.

1.1.3. Ha a típus-jóváhagyási vizsgálatért felelős műszaki szolgálat a vizsgálatot maga végzi el, az alábbiakat kell rendelkezésre bocsátani:

1.1.3.1.

a jóváhagyandó motortípus egy jellemző példánya, az 1. táblázatban előírt segédberendezésekkel együtt.

1.2 A járműtípus EK-típusjóváhagyásának megadása

1.2.1.

Ha a vonatkozó követelmények teljesülnek, az EK-típusjóváhagyást a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésének és adott esetben a 4. cikk (4) bekezdésének értelmében meg kell adni.

1.2.2.

Az EK-típusbizonyítvány mintáját a 2. függelék tartalmazza.

1.2.3.

Minden egyes jóváhagyott járműtípusnak jóváhagyási számot kell adni a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletében foglaltak szerint. Ugyanazon tagállam nem adhatja ugyanazt a jóváhagyási számot másik járműtípusnak.

1.3. Típusmódosítások és a jóváhagyások módosításai

1.3.1.

Az ezen irányelv alapján jóváhagyott típus módosítása esetén a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.4. A gyártás megfelelősége

1.4.1.

A gyártásmegfelelőség biztosítására szolgáló intézkedéseket a 70/156/EGK irányelv 10. cikkében megállapított rendelkezéseknek megfelelően kell megtenni.

2. HATÁLY

2.1. Ez a módszer a 70/156/EGK irányelv II. melléklet A. Rész szerint az M- és N-kategóriájú gépjárművek hajtására használt, és a következő típusok egyikéhez tartozó belsőégésű motorokra vonatkozik:

2.1.1. belsőégésű dugattyús motorok (külső gyújtással vagy sűrítéses gyújtással), a szabaddugattyús motorok kivételével;

2.1.2. forgódugattyús motorok.

2.2. A módszert mind a szívó motorokra, mind a feltöltött motorokra alkalmazni kell.

3. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

3.1.

"Hasznos teljesítmény": az a teljesítmény, amelyet próbapadon, megfelelő fordulatszám mellett a forgattyús tengely vagy az annak megfelelő alkatrész végén mérnek az 1. táblázatban feltüntetett segédberendezésekkel felszerelt motoron. Ha a teljesítménymérést csak a motorra felszerelt sebességváltóval együttesen lehet lefolytatni, akkor számításba kell venni a sebességváltó hatásfokát.

3.2.

"Névleges teljesítmény": a motor teljes terhelés mellett mért legnagyobb hasznos teljesítménye.

3.3.

"Sorozatszerű felszerelés": egy bizonyos alkalmazásra a gyártó által meghatározott felszerelés.

4. TELJES TERHELÉS MELLETT VÉGZETT TELJESÍTMÉNYMÉRÉSEK PONTOSSÁGA

4.1.

Forgatónyomaték: a mért forgatónyomaték ± 1 %-a ( 6 ).

4.2. Fordulatszám:

A mérési pontosságnak ± 0,5 %-nak kell lennie. A motor fordulatát lehetőleg automatikusan szinkronizált fordulatmérő és kronométer (vagy fordulatszámláló) segítségével kell mérni.

4.3.

Tüzelőanyag-fogyasztás: a mért fogyasztás ± 1 %-a.

4.4.

Tüzelőanyag-hőmérséklet: ±2 K.

4.5.

A motor beszívott levegőjének hőmérséklete: ±2 K.

4.6.

A légköri nyomás: ±100 Pa.

4.7.

Nyomás a szívóvezetékben: ±50 Pa (lásd az l. táblázat 1a. megjegyzését).

4.8.

A kipufogógáz ellennyomása a jármű kipufogócsövében: ± 200 Pa (lásd az 1. táblázat 1b. megjegyzését).

5. VIZSGÁLAT A MOTOR HASZNOS TELJESÍTMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

5.1. Segédberendezések

5.1.1. A vizsgálathoz felszerelendő segédberendezések

Azokat a segédberendezéseket, amelyek a motor üzemeltetése számára a tervezett alkalmazási célhoz szükségesek (és az 1. táblázatban vannak felsorolva), a vizsgálatnál lehetőleg ugyanabban a helyzetben kell a próbapadon elrendezni, mint a tervezett alkalmazási célnál.

5.1.2. A vizsgálathoz leszerelendő segédberendezések

Bizonyos, kizárólag a jármű üzemeltetéséhez szükséges, és adott esetben a motorra szerelt segédberendezéseket a vizsgálatokhoz le kell szerelni.

Az alábbi, nem kimerítő jegyzék erre tartalmaz példákat:

- a fékberendezés légsűrítője,

- a kormánymű rásegítő-berendezésének szivattyúja,

- a kerékfelfüggesztés szivattyúja,

- a légkondicionáló berendezés.

A le nem szerelhető felszerelések esetén az azok által felvett üresjárati teljesítményt meg lehet határozni, és hozzá lehet adni a mért teljesítményhez.

I. TÁBLÁZAT

A motor hasznos teljesítményének megállapítására irányuló vizsgálathoz szükséges segédberendezések

SZÖVEG HIÁNYZIK

5.1.3. Segédberendezések sűrítéses gyújtású motorok indításához

A sűrítéses gyújtású motorok indítási segédberendezéseinél a következő két esetet kell tekintetbe venni:

a) Elektromos indítás: a generátor fel van szerelve, és adott esetben ellátja a motor működéséhez feltétlenül szükséges segédberendezéseket;

b) Nem elektromos indítás: ha a motor működéséhez feltétlenül szükség van elektromos segédberendezésekre, akkor a generátor úgy van felszerelve, hogy ellássa ezeket a segédberendezéseket. Egyébként ki kell szerelni azt.

Bármelyik esetben az indításhoz szükséges energiát előállító és tároló rendszer fel van szerelve, és terheletlen állapotban működik.

5.2. Beállítási feltételek

A hasznos teljesítmény megállapítását célzó vizsgálathoz a beállítás feltételei a 2. táblázatban olvashatók.

2. TÁBLÁZAT

Beállítási feltételek

SZÖVEG HIÁNYZIK

5.3. Vizsgálati feltételek

5.3.1.

A hasznos teljesítmény mérését külső gyújtású motoroknál a gázpedál teljes lenyomása mellett, a sűrítéses gyújtású motoroknál pedig a befecskendező szivattyú teljes terhelése melletti szállítóteljesítményével kell lefolytatni, miközben a motor az 1. táblázat szerint van felszerelve.

5.3.2.

A méréseket állandósult üzemi körülmények mellett kell végezni, a motor megfelelő frisslevegő-ellátása mellett. A motornak a gyártó által ajánlott feltételeknek megfelelően bejáratottnak kell lennie. Az égésterek korlátozott mértékben tartalmazhatnak lerakódást.

A vizsgálati feltételeknek, mint például a levegő belépési hőmérséklete (lásd a 6.2. pontot), a lehető legjobban meg kell közelíteniük a referenciaállapotot, hogy ezáltal a korrekciós tényező csökkenjen.

5.3.3.

A motor beszívott levegőjének (környezeti levegő) hőmérsékletét legfeljebb 0,15 m-rel a légszűrőbe való belépés előtt, vagy ha nincs szűrő, 0,15 m-rel a levegőbeszívó nyílás előtt kell mérni. A hőmérőt vagy a hőelemet védeni kell a hőbesugárzástól, és közvetlenül a levegőáramban kell elhelyezni. Védve kell lennie a tüzelőanyag által történő nedvesedéstől is. Megfelelő számú pontban kell a hőmérsékletet mérni, hogy reprezentatív közepes belépő hőmérsékletet lehessen mérni.

5.3.4.

A mérési adatok leolvasását addig nem szabad megkezdeni, amíg a forgatónyomaték, a fordulat és a hőmérséklet legalább egy percen át lényegében nem állandósul.

5.3.5.

A mérésekhez alapul vett fordulatszám a próbafutás vagy leolvasás közben nem ingadozhat többel, mint ± 1 %-kal vagy ± 10 min-1 értékkel; ilyenkor a nagyobbik tűrésértéket kell figyelembe venni.

5.3.6.

A fékteljesítményt, a tüzelőanyag-fogyasztást és a levegő belépési hőmérsékletét egyidejűleg kell mérni, és két olyan egymás után mért állandósult érték középértékét kell képezni, amely a fékteljesítmény és a tüzelőanyag-fogyasztás esetében 2 %-nál többel nem ingadozhat.

5.3.7.

A motorból történő kilépése helyén mért hűtőfolyadék-hőmérsékletet a gyártó által a termosztátra megadott felső szabályozási hőmérsékleten ± 5 K pontossággal kell tartani. Ha a gyártó nem közöl adatokat, a hőmérsékletnek 353 K ± 5 K értéknél kell lennie.

Léghűtéses motoroknál a hőmérsékletnek egy, a gyártó által megnevezett ponton a gyártó által a referencia-feltételekben megnevezett maximális értékhez viszonyítva + 0/-20 K tartományon belül kell lennie.

5.3.8.

A tüzelőanyag hőmérsékletét a porlasztóba vagy a befecskendező szivattyúba való belépésnél kell mérni, és azt a motor gyártója által megszabott határértékeken belül kell tartani.

5.3.9.

A forgattyúházban, vagy adott esetben az olajhűtőből való kilépésnél mért kenőanyag-hőmérsékletnek a motorgyártó által megszabott határértékeken belül kell lennie.

5.3.10.

Adott esetben segédrendszert lehet alkalmazni, hogy a hőmérsékletet az 5.3.7., 5.3.8. és 5.3.9. szerinti határértékeken belül lehessen tartani.

5.3.11. a felhasznált tüzelőanyag a következő legyen:

5.3.11.1.

Benzinüzemű külső gyújtású motorhoz:

a felhasznált tüzelőanyagnak a kereskedelmi forgalomban hozzáférhetőnek kell lennie. Bármilyen kétség felmerülése esetén a 70/220/EGK irányelv legutóbbi módosításának IX. melléklete első pontjában megadott referencia-tüzelőanyagot kell használni. Az említett referencia-tüzelőanyag helyett a CEC ( 7 ) által az RF-08-A-85 számú CEC-dokumentumban a benzinüzemű motorokra meghatározott referencia-tüzelőanyagok is használhatók.

5.3.11.2. PB-gáz-üzemű külső gyújtású motorhoz:

5.3.11.2.1.

Adaptív tüzelőanyag-ellátó rendszerrel felszerelt motor esetén:

a felhasznált tüzelőanyagnak a kereskedelmi forgalomban hozzáférhetőnek kell lennie. Bármilyen kétség felmerülése esetén a 70/220/EGK irányelv legutóbbi módosításának IXa. mellékletében megadott egyik referencia-tüzelőanyagot kell használni.

5.3.11.2.2.

Nem adaptív tüzelőanyag-ellátó rendszerrel felszerelt motor esetén:

a felhasznált tüzelőanyagnak a 70/220/EGK irányelv legutóbbi módosításának IXa. mellékletében megadott legkisebb C3 - tartalmú referencia-tüzelőanyagnak kell lennie, vagy

5.3.11.2.3.

Egy adott tüzelőanyag-összetételre megjelölt motornál:

a felhasznált tüzelőanyagnak meg kell felelnie a motorhoz előírtaknak.

5.3.11.2.4.

A felhasznált tüzelőanyagot fel kell tüntetni a vizsgálati jegyzőkönyvben.

5.3.11.3. Földgázüzemű külső gyújtású motorhoz:

5.3.11.3.1.

Adaptív tüzelőanyag-ellátó rendszerrel felszerelt motor esetén:

a felhasznált tüzelőanyagnak a kereskedelmi forgalomban hozzáférhetőnek kell lennie. Bármilyen kétség felmerülése esetén a 70/220/EGK irányelv legutóbbi módosításának IXa. mellékletében megadott egyik referencia-tüzelőanyagot kell használni.

5.3.11.3.2.

Nem adaptív tüzelőanyag-ellátó rendszerrel felszerelt motor esetén:

a felhasznált tüzelőanyagnak a kereskedelmi forgalomban hozzáférhetőnek kell lennie, és a Wobbe-indexe legalább 52,6 MJm-3 (0 °C, 101,3 kPa) értékű. Bármilyen kétség felmerülése esetén a 70/220/EGK irányelv legutóbbi módosításának IXa. mellékletében megadott G20 referencia-tüzelőanyagot, azaz a legnagyobb Wobbe-indexű tüzelőanyagot kell használni, vagy

5.3.11.3.3.

Egy adott tüzelőanyag-összetételre megjelölt motornál:

a felhasznált tüzelőanyagnak a kereskedelmi forgalomban hozzáférhetőnek kell lennie, és a Wobbe-indexe legalább 52,6 MJm-3 (0 °C, 101,3 kPa), amennyiben a motor H-tartományú gázra van beállítva, vagy legalább 47,2 MJm-3 (0 °C, 101,3 kPa), amennyiben a motor L-tartományú gázra van beállítva. Bármilyen kétség felmerülése esetén a 70/220/EGK irányelv legutóbbi módosításának IXa. mellékletében megadott G20 referencia-tüzelőanyagot kell felhasználni, amennyiben a motor H-tartományú gázra van beállítva, vagy a G23 referencia-tüzelőanyagot, amennyiben a motor L-tartományú gázra van beállítva, azaz az adott osztály legnagyobb Wobbe-indexű tüzelőanyagát, vagy

5.3.11.3.4.

Egy adott tüzelőanyag-összetételre megjelölt motornál:

a felhasznált tüzelőanyagnak meg kell felelnie a motorhoz előírtaknak.

5.3.11.3.5.

A felhasznált tüzelőanyagot fel kell tüntetni a vizsgálati jegyzőkönyvben.

5.3.11.4.

Kompressziógyújtású motorokhoz:

a felhasznált tüzelőanyagnak a kereskedelmi forgalomban hozzáférhetőnek kell lennie. Bármilyen kétség felmerülése esetén a 70/220/EGK irányelv legutóbbi módosításának IX. melléklete második pontjában megadott referencia-tüzelőanyagot kell használni. Az említett referencia-tüzelőanyag helyett a CEC (7) által az RF-03-A-84 szánú CEC-dokumentumban a kompressziógyújtású motorokra meghatározott referencia-tüzelőanyag is felhasználható.

5.3.11.5.

Benzinnel és gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal is üzemelő járművek külső gyújtású motorjait mindkét tüzelőanyaggal vizsgálni kell az 5.3.11.1.-5.3.11.3. pont rendelkezéseinek megfelelően. Azok a járművek, amelyek mind benzinnel, mind gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelhetnek, de amelyeknél a benzinüzem csak szükséghelyzetek esetére vagy indításra szolgál, és benzintartályuk legfeljebb 15 liter benzin tárolására alkalmas, a vizsgálat szempontjából csak gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal működőnek tekintendők.

5.4. A vizsgálatok lefolytatása

A méréseket elegendő, kiválasztott motor-fordulatszámon kell lefolytatni, hogy a teljesítményjelleg-görbéket a gyártó által közölt minimális és maximális fordulatszám között pontosan és teljes mértékben fel lehessen venni. E fordulatszám-tartománynak tartalmaznia kell azt a fordulatszámot, amelynél a motor a legnagyobb teljesítményét leadja. Mindenkor legalább két stabilizált mérés középértékét kell meghatározni.

5.5. A koromkibocsátás értékének mérése

Sűrítéses gyújtású motoroknál a koromértéket a kipufogógázok 72/306/EGK irányelv ( 8 ) VI. melléklete szerinti vizsgálatának megfelelően kell ellenőrizni.

5.6. Rögzítendő adatok

A rögzítendő adatokat az II. melléklet sorolja fel.

6. TELJESÍTMÉNYKORREKCIÓS TÉNYEZŐK

6.1. Fogalommeghatározás

A teljesítménykorrekciós tényező az az együttható, amellyel a 6.2. pontban meghatározott légköri referencia-feltételek szerinti motorteljesítmény meghatározható:

P0 = α · P

ahol:

P0 = a korrigált teljesítmény (azaz az atmoszférikus feltételek melletti teljesítmény);

α = a korrekciós tényező (αa vagy αd);

P = a mért teljesítmény (vizsgált teljesítmény).

6.2. Légköri referenciafeltételek

6.2.1.

Hőmérséklet (T0): 298 K (25 °C)

6.2.2.

Nyomás (száraz) (pso): 99 kPa

Megjegyzés: A száraz nyomás 100 kPa teljes nyomáson és 1 kPa vízgőznyomáson alapul.

6.3. Légköri vizsgálati feltételek

A vizsgálat alatt a következő légköri feltételeknek kell teljesülniük:

6.3.1.

Hőmérséklet (T)

Külső gyújtású motoroknál 288 K ≤ T ≤ 308 K

Sűrítéses gyújtású motoroknál 283 K ≤ T ≤ 313 K

6.3.2.

Nyomás (ps )

80 kPa ≤ ps ≤ 110 kPa

6.4. Az αa és αd korrekciós tényezők megállapítása ( 9 )

6.4.1.

Szívó vagy feltöltött motorok külső gyújtással - αa tényező

( 10 )

ahol:

T = a motor által beszívott levegő abszolút hőmérséklete Kelvin-fokban K);

ps = az atmoszférikus nyomás (száraz) kilopascalban (kPa), azaz a légköri nyomás, a vízgőz-nyomás levonásával.

A laboratórium által teljesítendő feltételek:

Ahhoz, hogy egy vizsgálat érvényes legyen, a következő feltételnek kell teljesülnie:

0,93 ≤ αa ≤ 1,07

Ha a határértéket túllépik, akkor pontosan fel kell tüntetni a vizsgálati jegyzőkönyvben a megállapított értéket és a vizsgálati körülményeket (hőmérséklet és nyomás).

6.4.2. Sűrítéses gyújtású motorok - αd tényező Az αd teljesítménykorrekciós tényezőt konstans sűrítéses gyújtású motorokra vonatkozóan állandó tüzelőanyag-adagolási arány mellett a következő képlet alapján kell megállapítani: ahol: fa = a légköri nyomást figyelembe vevő tényező; fm = az egyes motortípusokra és beállításokra jellemző tényező.

6.4.2.1. Atmoszférikus tényező, fa Ez a tényező azoknak a hatásoknak a figyelembevételére szolgál, amelyeket a környezeti feltételek (levegőnyomás, hőmérséklet és nedvesség) gyakorolnak a motor által beszívott levegőre. Az atmoszférikus tényezőre vonatkozó képlet a motor jellege szerint változik.

6.4.2.1.1.

Szívómotorok és mechanikusan feltöltött motorok:

6.4.2.1.2.

Turbófeltöltős motorok a töltőlevegő hűtésével vagy hűtése nélkül:

6.4.2.2. Motortényező, fm fm a qc (korrigált tüzelőanyag-áramlás) függvénye: fm = 0,036 × qc - 1,14, ahol: ahol: q = a tüzelőanyag átmenő mennyisége munkaciklusonként és a teljes beszívott mennyiség egy literre vonatkoztatva, milligrammokban [mg/(liter × munkaciklus)], r = nyomásviszony a kompresszor kiáramlási és szívó nyílása között (r = 1 a nem feltöltött motoroknál). Ez a képlet a qc értékekre a legalább 40 mg/(liter × munkaciklus)-tól legfeljebb 65 mg/(liter × munkaciklus)-t magában foglaló tartományban érvényes. 40 mg/(liter × munkaciklus) alatti qc értékeknél fm-re konstans 0,3 értéket kell behelyettesíteni (fm = 0,3). 65 mg/(liter × munkaciklus) feletti qc értékeknél fm-re konstans 1,2 értéket (fm=1,2) kell behelyettesíteni (lásd az ábrát):

qc

=

q/r,

6.4.2.3.

A laboratórium által teljesítendő feltételek

Ahhoz, hogy a vizsgálat érvényes legyen, az αd korrekciós tényezőnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

0,9 ≤ αd ≤ 1,1

Ha túllépik ezeket a határértékeket, akkor a vizsgálati jelentésben pontosan meg kell adni a ténylegesen megállapított korrekciós értéket és a vizsgálati feltételeket (hőmérséklet és nyomás).

7. VIZSGÁLATI JELENTÉS

A vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell az eredményeket és a hasznos teljesítmény meghatározásához szükséges valamennyi számítást, a II. mellékletben felsoroltak szerint. Ennek az okiratnak a kiállításához az illetékes hatóság felhasználhatja azt a jelentést, amelyet ezen irányelv előírásai szerint egy jóváhagyott vagy elismert laboratórium állított ki.

8. A HASZNOS TELJESÍTMÉNY MÉRÉSÉNEK TŰRÉSHATÁRAI

8.1.

A gyártónak a motortípusra megadott hasznos teljesítményértékét el kell fogadni, ha az nem tér el a vizsgált motoron a műszaki szolgálat által mért értékektől ± 2 %-nál nagyobb mértékben a maximális teljesítménynél, és ± 4 %-nál nagyobb mértékben az egyéb mérési pontokon, ahol a motor fordulatszámára vonatkozóan ± 1,5 % tűrés megengedett. ( 11 )

8.2.

A gyártás megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló vizsgálatok alatt a teljesítményt 2 motorfordulatszámon kell mérni (S1és S2), amelyek a típusjóváhagyáskor elfogadott névleges teljesítmény és maximális nyomaték mérési pontjainak felelnek meg. E két motorfordulatszámon, amelyekre vonatkozóan a tűrés ± 5 %, az S1 ± 5 % és S2 ± 5 % tartományon belül legalább egy ponton mért hasznos teljesítmény nem térhet el ± 5 %-nál nagyobb mértékben a típusjóváhagyásban megadott értéktől.

1. Függelék

... sz. ADATKÖZLŐ LAP

a járműtípus motorteljesítmény szerinti EK-típusjóváhagyásáról szóló 70/156/EGK ( 12 )*) tanácsi irányelv I. melléklete alapján

(a legutóbb a.../.../EK irányelvvel mód osított 80/1269/EGK irányelv)

A következő adatokat, szükség szerint, a mellékelt okiratok jegyzékével együtt, három példányban kell benyújtani. Ha rajzokat is mellékelnek, akkor azokat megfelelő méretarányban és elegendő részletességgel kidolgozva kell benyújtani, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva. Az esetleg mellékelt fényképfelvételeknek elegendően részletesnek kell lenniük.

Ha a rendszereknek, részegységeknek vagy önálló műszaki egységeknek elektronikus vezérlésük van, az azok teljesítményjellemzőire vonatkozó adatokat meg kell adni.

0. ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1.

Gyártó (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2.

Típus és általános kereskedelmi leírás(ok): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben vannak ilyenek a járművönb: ...

0.3.1.

Az ismertetőjelek feltüntetési helye: ...

0.4.

A jármű kategóriájac: ...

0.5.

A gyártó neve és címe: ...

0.8

Összeszerelő üzem(ek) címe(i): ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSI JELLEMZŐI

1.1.

Egy jellemző jármű fényképei és/vagy rajzai: ...

1.8.

Jobbkormányos/balkormányos ( 13 )...

3. HAJTÓMOTOROKq

3.1. Gyártó: ...

3.1.1.

A gyártó motorkódja (a motoron lévő jelölés vagy más azonosító jel szerint):...

3.2.1.1.

Működési alapelv: külső gyújtású/sűrítéses gyújtású, négyütemű/kétütemű (13)

3.2.1.2. Hengerek száma és elrendezése: ...

3.2.1.2.1.

Furatr: ...mm

3.2.1.2.2.

Löketr: ...mm

3.2.1.2.3.

Gyújtási sorrend: ...

3.2.1.3.

Motor-lökettérfogats: ...cm3

3.2.1.4.

Sűrítési viszony ( 14 ): ...

3.2.1.5.

Az égéstér, a dugattyútető és külső gyújtású motorok esetén a dugattyúgyűrűk rajzai: ...

3.2.1.8.

Maximális hasznos teljesítményt:...kW, ...1/min-1 fordulaton

(a gyártó által megadott érték)

3.2.1.9.

A gyártó által megadott megengedett legnagyobb fordulatszám: ...1/min-1

3.2.1.10.

Legnagyobb hasznos nyomaték (14) : ...Nm, ...1/min-1 fordulaton

(a gyártó által megadott érték)

3.2.2. Tüzelőanyag: dízelolaj/benzin/PB-gáz/földgáz (14)

3.2.2.1.

Kísérleti oktánszám (RON), ólmozott: ...

3.2.2.2.

Kísérleti oktánszám (RON), ólmozatlan: ...

3.2.4. Tüzelőanyag-ellátás

3.2.4.1. Porlasztóval (porlasztókkal): igen/nem (14)

3.2.4.1.1.

Gyártmány(ok): ...

3.2.4.1.2.

Típus(ok): ...

3.2.4.1.3.

Darabszám: ...

3.2.4.1.4. Beállító elemek (14) : 3.2.4.1.4.1. Fúvókák:... Vagy tüzelőanyag-szállítási görbe a légáram függvényében és ennek teljesítéséhez szükséges beállítási értékek 3.2.4.1.4.2. Légtorkok: ... 3.2.4.1.4.3. Úszóház szintje: ... 3.2.4.1.4.4. Úszó tömege: ... 3.2.4.1.4.5. Úszótű: ...

3.2.4.1.5. Hidegindító rendszer: kézi/automatikus (14)

3.2.4.1.5.1.

Működési alapelv(ek): ...

3.2.4.1.5.2.

Az üzemi tartomány határai/beállítási értékek (14) (14) :...

3.2.4.2. Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak sűrítéses gyújtásnál): igen/nem (14)

3.2.4.2.1.

A rendszer leírása: ...

3.2.4.2.2.

Működési alapelv: közvetlen befecskendezés/előkamrás/örvénykamrás (14)

3.2.4.2.3. Befecskendező szivattyú

3.2.4.2.3.1.

Gyártmány(ok):...

3.2.4.2.3.2.

Típus(ok):...

3.2.4.2.3.3.

Legnagyobb befecskendezhető mennyiség (14) (14) : ... mm3/löket vagy ütem, ...1/perc szivattyúfordulaton, vagy szállítási jelleggörbe: ...

3.2.4.2.3.4.

Befecskendezési időpont (14) :...

3.2.4.2.3.5.

Az előbefecskendezés-szabályozó jelleggörbéje (14) : ...

3.2.4.2.3.6.

Kalibrálási eljárás: próbapadon/motoron (14)

3.2.4.2.4. Regulátor

3.2.4.2.4.1.

Típus: ...

3.2.4.2.4.2. Leszabályozási fordulatszám

3.2.4.2.4.2.1.

Leszabályozási fordulatszám terhelésnél:...1/min-1

3.2.4.2.4.2.2.

Legnagyobb fordulat terhelés nélkül: ...1/min-1

3.2.4.2.5. Befecskendező szelepek

3.2.4.2.5.1.

Hosszúsága: ...mm

3.2.4.2.5.2.

Belső átmérője: ...mm

3.2.4.2.6. Porlasztó(k)

3.2.4.2.6.1.

Gyártmány(ok):...

3.2.4.2.6.2.

Típus(ok):...

3.2.4.2.6.3.

Nyitási nyomás (14) : ...kPa vagy jelleggörbe (14) :...

3.2.4.2.7. Hidegindító rendszer

3.2.4.2.7.1.

Gyártmány(ok):...

3.2.4.2.7.2.

Típus(ok):...

3.2.4.2.7.3.

Leírás:...

3.2.4.2.9. Elektronikus vezérlőegység

3.2.4.2.9.1.

Gyártmány(ok):...

3.2.4.2.9.2.

A rendszer leírása: ...

3.2.4.3. Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak külső gyújtásnál): igen/nem (14)

3.2.4.3.1.

Működési alapelv: szívócsővezeték (központi/többpontos (14) )/közvetlen befecskendezés/egyéb (meghatározás) (14) :...

3.2.4.3.2.

Gyártmány(ok):...

3.2.4.3.3.

Típus(ok):...

3.2.4.3.4. A rendszer leírása: 3.2.4.3.4.1. Vezérlőegység típusa vagy száma:... A folyamatos befecskendezéstől eltérő rendszer esetén egyenértékű részleteket kell megadni. 3.2.4.3.4.2. Tüzelőanyag-szabályozó típusa:... 3.2.4.3.4.3. Levegőáramlás-érzékelő típusa:... 3.2.4.3.4.4. Tüzelőanyag-elosztó típusa: ... 3.2.4.3.4.5. Nyomásszabályozó típusa: ... 3.2.4.3.4.8. Fojtószelepház típusa: ...

3.2.4.3.5.

Befecskendező szelepek: nyitó nyomás (14) : ...kPa vagy jelleggörbe (14) ...

3.2.4.3.6.

Befecskendezési időpont: ...

3.2.4.3.7. Hidegindító berendezés:

3.2.4.3.7.1.

Működési elv(ek):...

3.2.4.3.7.2.

Az üzemi tartomány határai/beállítási értékek (14) (14) :...

3.2.4.4. Tápszivattyú

3.2.4.4.1.

Nyomás (14) : ...kPa vagy jelleggörbe (14) :...

3.2.5. Villamos rendszer

3.2.5.1.

Névleges feszültség: ...V, pozitív/negatív testelés (14)

3.2.5.2. Generátor

3.2.5.2.1.

Típus: ...

3.2.5.2.2.

Névleges teljesítmény: ...VA

3.2.6. Gyújtás

3.2.6.1.

Gyártmány(ok):...

3.2.6.2.

Típus(ok): ...

3.2.6.3.

Működési elv:...

3.2.6.4.

Előgyújtási jelleggörbe (14) :...

3.2.6.5.

Statikus gyújtási időpont (14) : ...fok FHP előtt

3.2.6.6.

Megszakító hézag (14) : ...mm

3.2.6.7.

Zárásszög (14) : ...fok

3.2.7. Hűtőrendszer (folyadék/levegő) (14)

3.2.7.1.

A motorhőmérséklet-szabályozó szerkezet névleges beállítási értéke:...

3.2.7.2. Folyadékhűtés

3.2.7.2.1.

A folyadék fajtája:...

3.2.7.2.2.

Hűtőfolyadék-szivattyú(k): igen/nem (14)

3.2.7.2.3. Jellemzők ..., vagy

3.2.7.2.3.1.

Gyártmány(ok):...

3.2.7.2.3.2.

Típus(ok):...

3.2.7.2.4.

Áttételi arány(ok):...

3.2.7.2.5.

A ventilátor és hajtó mechanizmusának leírása:...

3.2.7.3. Levegőhűtés

3.2.7.3.1.

Fúvó: igen/nem (14)

3.2.7.3.2. Jellemzők ..., vagy

3.2.7.3.2.1.

Gyártmány(ok):...

3.2.7.3.2.2.

Típus(ok):...

3.2.7.3.3.

Áttételi arány(ok):...

3.2.8. Szívórendszer

3.2.8.1. Feltöltő: igen/nem (14)

3.2.8.1.1.

Gyártmány(ok):...

3.2.8.1.2.

Típus(ok):...

3.2.8.1.3.

A rendszer leírása (pl. legnagyobb feltöltő nyomás: ... kPa, lefúvatószelep, ha van):...

3.2.8.2.

Töltőlevegő-hűtő: igen/nem (14)

3.2.8.4. A szívóvezetékek és tartozékaik (szívókamra, előmelegítő, kiegészítő belépőlevegő-nyílások stb.) leírása és rajzai:...

3.2.8.4.1.

A szívócsővezeték leírása (rajzokkal és/vagy fényképekkel):...

3.2.8.4.2. Levegőszűrő, rajzok:..., vagy

3.2.8.4.2.1.

Gyártmány(ok):...

3.2.8.4.2.2.

Típus(ok):...

3.2.8.4.3. Szívászajcsökkentő, rajzok:..., vagy

3.2.8.4.3.1.

Gyártmány(ok):...

3.2.8.4.3.2.

Típus(ok):...

3.2.9. Kipufogórendszer

3.2.9.1.

A kipufogó-gyűjtőcső leírása és/vagy rajzai:...

3.2.9.2.

A kipufogórendszer leírása és/vagy rajzai: ...

3.2.9.3.

Legnagyobb megengedett kipufogó-ellennyomás névleges motorfordulaton és 100 % terhelésnél:...kPa

3.2.10.

A beömlő és kiömlő nyílások legkisebb keresztmetszete: ...

3.2.11. Szelepvezérlési idők vagy azzal egyenértékű adatok

3.2.11.1.

Legnagyobb szelepemelkedés, nyitási és zárási szögek vagy alternatív vezérlőrendszerek esetén a vezérlési idők adatai, a holtpontokhoz viszonyítva: ...

3.2.11.2.

Referenciaértékek és/vagy beállítási tartományok (14) : ...

3.2.12. A levegőszennyezés elleni intézkedések

3.2.12.2. Kiegészítő kibocsátáscsökkentő berendezések (ha vannak, és más pontban nem szerepelnek)

3.2.12.2.1. Katalizátor: igen/nem (14)

3.2.12.2.1.1.A

katalizátorok és monolitok darabszáma: ...

3.2.12.2.1.2.A

katalizátor(ok) mérete, alakja és térfogata: ...

3.2.12.2.2.

Oxigénérzékelő: igen/nem (14)

3.2.12.2.3.

Levegőbefúvás: igen/nem (14)

3.2.12.2.4.

Kipufogógáz-visszavezetés: igen/nem (14)

3.2.12.2.6. Részecskecsapda: igen/nem (14)

3.2.12.2.6.1.A

részecskecsapda méretei, alakja és térfogata: ...

3.2.12.2.7.

Egyéb rendszerek (leírás és működési mód): ...

3.2.15. PB-gáz-tüzelőanyagellátó-rendszer: van/nincs (14) :

3.2.15.1.

Jóváhagyási szám a 70/221/EGK irányelvnek megfelelően ( 15 ):

3.2.15.2. A PB-gáz-tüzelőanyag-ellátó rendszer elektronikus motorvezérlő egysége:

3.2.15.2.1.

Gyártmány(ok): ...

3.2.15.2.2.

Típus(ok): ...

3.2.15.2.3.

Károsanyag-kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ...

3.2.15.3. További dokumentáció:...

3.2.15.3.1.

Benzinüzemről PB-gáz-üzemre és fordítva történő kapcsoláskor a katalizátor védelmét biztosító rendszer műleírása: ...

3.2.15.3.2

Kialakítás (villamos csatlakozások, vákuum-csatlakozások kiegyenlítő tömlői stb.) ...

3.2.15.3.3.

Rajzjelek ...

3.2.16. Földgáztüzelőanyagellátó-rendszer: van/nincs ( (15) )

3.2.16.1.

Jóváhagyási szám a 70/221/EGK irányelvnek megfelelően ( (15) ): ...

3.2.16.2. A földgáztüzelőanyag-ellátó rendszer elektronikus motorvezérlő egysége:

3.2.16.2.1.

Gyártmány(ok): ...

3.2.16.2.2.

Típus(ok): ...

3.2.16.2.3.

Károsanyag-kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ...

3.2.16.3. További dokumentáció:

3.2.16.3.1.

Benzinüzemről földgázüzemre és fordítva történő kapcsoláskor a katalizátor védelmét biztosító rendszer műleírása: ...

3.2.16.3.2.

Kialakítás (villamos csatlakozások, vákuum-csatlakozások kiegyenlítő tömlői stb.) ...

3.2.16.3.3.

Rajzjelek ...

3.6. A gyártó által megengedett legnagyobb hőmérsékletek

3.6.1. Hűtőrendszer

3.6.1.1.

Folyadékhűtés

Legnagyobb hőmérséklet a motorból való kilépésnél:... ºC

3.6.1.2. Léghűtés

3.6.1.2.1.

Referenciapont: ...

3.6.1.2.2.

A referenciapontban mért legnagyobb hőmérséklet: ... ºC

3.6.2.

A töltőlevegő-hűtőből kilépő levegő legnagyobb hőmérséklete: ... ºC

3.6.3.

A kipufogógáz legnagyobb hőmérséklete a kipufogócsőnek a kipufogó-gyűjtőcső pereme(i) közelében levő pontján:... ºC

3.6.4.

Tüzelőanyag-hőmérséklet

minimum:... ºC

maximum:... ºC

3.6.5.

Kenőolaj-hőmérséklet

minimum:... ºC

maximum:... ºC

3.8. Kenési rendszer

3.8.1. A kenési rendszer leírása

3.8.1.1.

A kenőolajtartály helye: ...

3.8.1.2.

Az olajozás módja (nyomóolajozás/szívócsőbe fecskendezés/tüzelőanyaghoz keverés stb.) (15) ...

3.8.2. Olajszivattyú

3.8.2.1.

Gyártmány(ok)...

3.8.2.2.

Típus(ok) ...

3.8.3. Olaj/tüzelőanyag-keverési arány

3.8.3.1.

Százalék:...

3.8.4. Olajhűtő: igen/nem (15)

3.8.4.1. Rajz(ok): ..., vagy

3.8.4.1.1

Gyártmány(ok): ...

3.8.4.1.2.

Típus(ok): ...

...

(Kelt, iktató)

Kiegészítés az 1. függelékhez

1.

Egyéb, motor által meghajtott segédberendezés (az I. melléklet 5.1.2. pontja szerint) (felsorolás és rövid leírás, ha szükséges): ...

2. Kiegészítő információk a vizsgálati feltételekről (csak külső gyújtású motorok esetén)

2.1. Gyújtógyertya

2.1.1.

Gyártmány: ...

2.1.2.

Típus: ...

2.1.3.

Szikraköz beállítása: ...

2.2. Gyújtótekercs

2.2.1.

Gyártmány: ...

2.2.2.

Típus:...

2.3. Gyújtókondenzátor

2.3.1.

Gyártmány: ...

2.3.2.

Típus: ...

2.4. Rádió-zavarszűrő berendezés

2.4.1.

Gyártmány: ...

2.4.2.

Típus: ...

2. Függelék

MINTA

(legnagyobb méret: A4 [210 x 297 mm])

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Jármű/alkatrész/önálló műszaki egység típusának ( 16 ) a legutóbb a(z) .../.../EK irányelvvel módosított .../.../EK irányelv szerinti

- típusjóváhagyásáról (16) ,

- a típusjóváhagyás kiterjesztéséről (16) ,

- a típusjóváhagyás elutasításáról (16) ,

- a típusjóváhagyás visszavonásáról (16)

szóló értesítés.

A típusjóváhagyás száma:...

A kiterjesztés indoka:...

I. RÉSZ

0.1.

Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2.

Típus és általános kereskedelmi leírás(ok):...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, ha a járművön/részegységen/önálló műszaki egységen jelölve vannak (16) (16) :...

0.3.1.

A jelzés helye:...

0.4.

A jármű kategóriája ( 17 ) ( 18 ):...

0.5.

A gyártó neve és címe:...

0.7.

Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetén az EK-típus-jóváhagyási jel helye és felerősítésének módja:...

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) címe(i):...

II. RÉSZ

1.

Kiegészítő információk (adott esetben): lásd a függelék kiegészítésében

2.

A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

3.

A vizsgálati jegyzőkönyv kelte: ...

4.

A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ...

5.

Megjegyzések (ha vannak): lásd a függelék kiegészítésében

6.

Hely:...

7.

Kelt:...

8.

Aláírás:...

9.

A jóváhagyó hatóságnak benyújtott - kívánságra hozzáférhető - információs anyag tárgymutatója mellékelve.

Kiegészítés a... sz. EK-típus-jóváhagyási bizonyítványhoz,

a járművek a legutóbb a(z).../.../EK irányelvvel módosított 80/1269/EGK irányelv szerinti típusjóváhagyásával kapcsolatosan

1. Kiegészítő adatok

1.1. Motor: ...

1.1.1.

A gyártó motorkódja: ...

(a motoron lévő jelölés vagy más azonosító jel szerint)

1.1.2.

Motor-lökettérfogat: ...

1.1.3.

Tüzelőanyag: dízelolaj/benzin/PB-gáz/földgáz (18)

1.1.4.

Maximális hasznos teljesítmény: ...kW, ...1/perc fordulaton

5.

Megjegyzések:...

II. MELLÉKLET

( 1 ) HL C 104., 1980.4.28., 9. o.

( 2 ) HL C 265., 1980.10.13., 76. o

( 3 ) HL C 182., 1980.7.21., 3. o.

( 4 ) HL L 375., 1980.12.30., 34. o.

( 5 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

( 6 ) A forgatónyomatékot mérő rendszert úgy kell kalibrálni, hogy annál figyelembe kell venni a súrlódási veszteségeket. A pontosság a próbapad méréstartományának alsó felében a mért forgatónyomaték ± 2 %-a lehet.

( 7 ) Coordinating European Council for Development of Performance Tests for Lubricants and Engine Fuels (A kenő- és tüzelőanyagok teljesítménymérő vizsgálatainak fejlesztésére alakult koordináló európai tanács).

( 8 ) HL L 190., 1972.8.20., 1. o.

( 9 ) A vizsgálatokat kondicionált helyiségben is el lehet végezni, ahol a légköri körülmények szabályozhatók.

( 10 ) Azoknál a motoroknál, amelyek automatikus levegőhőmérséklet-szabályozással vannak felszerelve, amely viszont olyan méretezésű, hogy teljes terheléses üzemben 25°C-nál nincs előmelegített levegő hozzávezetés, a vizsgálatot teljesen zárt szabályzó mellett kell végezni. Ha a szabályzó 25°C-nál még működésben van, a vizsgálatokat rendesen üzemelő szabályzó mellett kell végezni, és a korrekciós tényezőben a hőmérséklet tagot nullával felvettnek kell minősíteni (nincs hőmérséklet-korrekció).

( 11 ) A gyártó csak egy értéket adhat meg, amennyiben a motortípus egy változatán belül a motor teljesítménye ugyanakkora. Minden változatot egyértelműen kell meghatározni.

( 12 ) Az ezen az adatközlő lapon alkalmazott pont-számozások és lábjegyzetek megfelelnek a 70/156/EGK irányelv I. mellékletében felsoroltaknak. Az ezen irányelv empontjából lényegtelen pontok kihagyásra kerültek.

( 13 ) A nem megfelelő rész törlendő.

( 14 ) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket tartalmaz, amelyek nem lényegesek azon jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából, amelyre ez a típusbizonyítvány vonatkozik, akkor az ilyen karaktereket az adatlapon "?" jellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

( 15 ) Amikor ez az irányelv úgy módosul, hogy a hatálya a gáz-halmazállapotú tüzelőanyag tartályaira is kiterjed.

( 16 ) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket tartalmaz, amelyek nem lényegesek azon jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából, amelyre ez a típusbizonyítvány vonatkozik, akkor az ilyen karaktereket az adatlapon "?" jellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

( 17 ) A nem megfelelő rész törlendő.

( 18 ) A 70/156/EGK irányelv II. melléklet A. pontjában található meghatározás szerint.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31980L1269 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31980L1269&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01980L1269-19991231 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01980L1269-19991231&locale=hu

Tartalomjegyzék