32001D0119[1]

A Bizottság határozata (2001. január 22.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/0904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2001) 106. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság határozata

(2001. január 22.)

a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/0904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról

(az értesítés a C(2001) 106. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/119/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 94/31/EK irányelvvel [1] módosított, a veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 1. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A 94/904/EK tanácsi határozat [3] megállapította a veszélyes hulladékok közösségi jegyzékét, majd a 2000/532/EK bizottsági határozat [4] e határozat helyébe lépett.

(2) Több tagállam bejelentette, hogy véleménye szerint a folyadékokkal feltöltött vagy egyéb veszélyes alkatrészekkel rendelkező roncsjármű olyan hulladék, amely rendelkezik a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt jellemzők valamelyikével, és kérte, hogy azt a 91/689/EGT irányelv 1. cikkének (4) bekezdése szerinti jegyzékbe veszélyes hulladékként sorolják be.

(3) A 91/689/EGK irányelv 1. cikkének (4) bekezdése előírja a Bizottság számára a tagállamok e jelentéseinek vizsgálatát a veszélyes hulladékok jegyzékének esetleges módosítására vonatkozóan.

(4) A Bizottságot e feladat ellátásában a hulladékokról szóló, 75/442/EGK irányelv [5] 18. cikke alapján létrehozott bizottság segíti.

(5) Az e határozatban megállapított intézkedések nem voltak összhangban a fenti bizottság által kifejtett véleménnyel, és így nem kerülhettek be a 2000/532/EK bizottsági határozatba.

(6) A Tanács nem hozott határozatot a Bizottságtól kapott javaslattal kapcsolatban a 75/442/EGK irányelv 18. cikke szerinti határidőn belül.

(7) Következésképpen a javasolt intézkedések elfogadása a Bizottságra hárul,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló 2000. május 3-i 2000/532/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

A "16 01 04 kiselejtezett járművek" tétel helyébe a következő szöveg lép:

"16 01 04* | termékként tovább nem használható járművek" |

.

2. cikk

Ezt a határozatot 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. január 22-én.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 168., 1994.7.2., 48. o.

[2] HL L 377., 1991.12.31., 20. o.

[3] HL L 356., 1994.12.31., 14. o.

[4] HL L 226., 2000.9.6., 3. o.

[5] HL C 194., 1975.7.25., 39. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0119 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0119&locale=hu