31996D0350[1]

A Bizottság határozata (1996. május 24.) a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv II.A. és II.B. mellékletének kiigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság határozata

(1996. május 24.)

a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv II.A. és II.B. mellékletének kiigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(96/350/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 91/692/EGK irányelv [1] által módosított, a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 17. cikkére,

mivel a fent említett rendelkezés felhatalmazza a Bizottságot a 2.A. és 2.B. mellékletek 75/442/EGK irányelvhez való igazítására;

mivel a Bizottságot e feladat végrehajtásában segíti a tagállamok képviselőiből álló és a Bizottság képviselőjének elnökletével működő bizottság, amit a 75/442/EGK irányelv 18. cikke értelmében hoztak létre;

mivel az e határozat által célul tűzött intézkedések összhangban vannak a fenti bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 75/442/EGK irányelv II.A. ésII.B. melléklete helyébe e határozat a II.A. és II.B. melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. május 24-én

a Bizottság részéről

Ritt Bjerregaard

a Bizottság tagja

[1] HL L 377., 1991.12.31., 48. o.

[2] HL L 194., 1975.7.25., 47. o.

--------------------------------------------------

II.A. MELLÉKLET

ÁRTALMATLANÍTÁST SZOLGÁLÓ MŰVELETEK

MEGJEGYZÉS:

E melléklet célja a gyakorlatban előforduló ártalmatlanítási műveletek felsorolása. A 4. cikkel összhangban a hulladékot az emberi egészség veszélyeztetése nélkül és a környezetre vélhetően káros hatású eljárások vagy módszerek alkalmazása nélkül kell ártalmatlanítani.

D1 Lerakás a talaj felszínére vagy talajba (például hulladéklerakó stb.)

D2 Talajban történő kezelés (például folyadékok vagy iszapok talajban történő biológiai lebontása stb.)

D3 Mély-injektálás (például szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba vagy természetes üregekbe juttatása stb.)

D4 Felszíni feltöltés (például folyadékok iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó vagy ülepítő tavakba, tárolókban stb.)

D5 Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, egymástól és a környezettől elkülönített, szigetelt cellákban stb.).

D6 Bevezetés víztestbe, a tengerek/óceánok kivételével.

D7 Bevezetés tengerbe vagy óceánba, a tengerfenéken történő elhelyezést is beleértve.

D8 E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezelés, melynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek

D9 E mellékletben máshol nem meghatározott fiziko-kémiai kezelés, melynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, kiégetés, stb.)

D10 Hulladékégetés szárazföldön

D11 Hulladékégetés tengeren

D12 Tartós tárolás (például tároló tartályok elhelyezése bányában, stb.)

D13 Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

D14 Átcsomagolás a a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

D15 Tárolás a D1-D14 műveletek elvégzése érdekében (a képződés helyén történő átmeneti tárolás és gyűjtés kivételével)

--------------------------------------------------

II.B. MELLÉKLET

HASZNOSÍTÁST SZOLGÁLÓ MŰVELETEK

MEGJEGYZÉS:

E melléklet célja a gyakorlatban előforduló hulladékhasznosítási műveletek felsorolása. A 4. cikkel összhangban a hulladékot az emberi egészség veszélyeztetése nélkül, és a környezetre vélhetően káros hatású eljárások vagy módszerek alkalmazása nélkül kell hasznosítani.

R1 Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása

R2 Oldószerek visszanyerése regenerálása

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, regenerálása (beleértve a komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is)

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása.

R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása

R6 Savak és lúgok regenerálása.

R7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése.

R8 Katalizátorok összetevőinek visszanyerése

R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata

R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös

R11 Az R1-R10 műveletek bármelyikéből származó hulladék hasznosítása.

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.

R13 Tárolás a R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén történő átmeneti tárolás és gyűjtés kivételével).

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996D0350 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996D0350&locale=hu