32006L0070

A Bizottság 2006/70/EK irányelve ( 2006. augusztus 1. ) a politikai közszereplők fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról

A BIZOTTSÁG 2006/70/EK IRÁNYELVE

(2006. augusztus 1.)

a "politikai közszereplők" fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 40. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontjára,

mivel:

(1) A 2005/60/EK irányelv értelmében a hatálya alá tartozó intézmények és személyek kötelesek egy másik tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel rendelkező, politikai közszereplőkkel folytatott ügyletek vagy üzleti kapcsolatok esetén - kockázatérzékenységi alapon - fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket hozni. A kockázatelemzés keretében helyénvaló lenne, ha az irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek forrásai különösen azokra a termékekre és ügyletekre összpontosítanának, amelyek esetében magas pénzmosási kockázat áll fenn. A politikai közszereplők olyan személyek, akik fontos közfeladatokat látnak el, továbbá az ilyen személyek közvetlen hozzátartozói vagy akikkel közismerten közeli kapcsolatban állnak. Annak érdekében, hogy az ide tartozó személyek csoportjának meghatározásánál koherens legyen a politikai közszereplők fogalmának alkalmazása, elengedhetetlen az érintett országok közötti társadalmi, politikai és gazdasági eltérések figyelembe vétele.

(2) A 2005/60/EK irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek esetlegesen nem sorolják be az ügyfelet a politikai közszereplők egyik kategóriájába tartozóként sem, annak ellenére, hogy e tekintetben indokolt és megfelelő intézkedéseket hoztak. Ilyen körülmények között a tagállamoknak hatásköreik alkalmazása során a fenti irányelv vonatkozásában kellő figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy elkerüljék e személyek ilyen jellegű mulasztásért történő automatikus felelősségre vonását. A tagállamoknak figyelembe kell venniük az irányelvnek való megfelelés könnyítését egyaránt, azáltal hogy az érintett intézményeknek és személyeknek biztosítják a szükséges iránymutatásokat.

(3) A nemzeti szintnél alacsonyabb szintű közfeladatokat rendszerint nem kell fontosnak tekinteni. Amennyiben azonban politikai közszereplésük a hasonló nemzeti szintű pozícióhoz kötött közszerepléshez hasonlítható, az irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és személyeknek - kockázatérzékenységi alapon - meg kell vizsgálniuk, hogy az ilyen közfeladatokat ellátó személyeket politikai közszereplőknek kell-e tekintetni.

(4) A 2005/60/EK irányelv követelménye, amely szerint az irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és személyeknek azonosítaniuk kell a fontos közfeladatokat ellátó természetes személyekkel közeli kapcsolatban állókat, akkor alkalmazandó ha, nyilvánosan ismert a személlyel való viszony vagy az intézménynek, illetve a személynek oka van feltételezni a kapcsolat fennállását. Ennélfogva e feltétel ismerete nem feltételezi, hogy az irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek aktív kutatást végeznek.

(5) A politikai közszereplők fogalma alá tartozó személyeket a fontos közfeladatok ellátásának beszüntetését követően - egy minimális időszak közbeiktatásával - a továbbiakban nem kell ebbe a kategóriába sorolni.

(6) Míg az általános ügyfél-átvilágítási eljárások alacsony kockázattal bíró helyzetekhez - kockázatérzékenységi alapon - történő hozzáigazítása megfelelő eszköznek bizonyul a 2005/60/EK irányelv értelmében, és tekintettel arra, hogy az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások másutt megfelelő ellenőrzéseket és egyensúlyokat követelnek a pénzmosásnak és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására irányuló rendszerben, az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások alkalmazását meghatározott számú esetre kell korlátozni. Ezen esetekben továbbra is fennállnak az irányelv hatálya alá tartozó intézményekre és személyekre vonatkozó követelmények, amelyektől többek között az üzleti kapcsolatok folyamatos figyelemmel kísérését várják annak érdekében, hogy felderíthetők legyenek az olyan bonyolult vagy szokatlanul nagy ügyletek, amelyeknek nincs nyilvánvaló gazdasági vagy egyértelműen jogszerű céljuk.

(7) A belföldi hatóságokat saját tagállamukban rendszerint alacsony kockázattal bíró ügyfélnek tekintik és a 2005/60/EK irányelv értelmében egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások tárgyát képezik. Mindamellett a közösségei intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, beleértve az Európai Központi Bankot (EKB), egyike sem igényelhet közvetlenül az irányelv alapján egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárást a "belföldi hatóság" kategória vagy az EKB esetén a "hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató" kategória keretében. Úgy tűnik viszont, hogy e jogalanyok a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében nem jelentenek magas kockázatot, és ennélfogva alacsony kockázattal bíró ügyfélnek tekinthetők és - feltéve, hogy teljesülnek a megfelelő feltételek - egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárásban részesülhetnek.

(8) Ezen túlmenően alkalmazhatónak kell lenni az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárásoknak a 2005/60/EK irányelv szerinti pénzügyi szolgáltató fogalma alá nem tartozó pénzügyi tevékenységeket folytató jogalanyok esetében, akik azonban az irányelvnek megfelelően a nemzeti jog hatálya alá tartoznak és az azonosságukat, illetve a megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat, különösen a fokozott felügyeletet illetően megfelelnek az elegendő átláthatóság követelményének. Ide tartozhatnak az általános biztosítási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások.

(9) Lehetőséget kell adni az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások alkalmazására meghatározott körülmények esetén az olyan termékeknél és kapcsolódó ügyleteknél, ahol például az adott pénzügyi termék haszna rendszerint nem harmadik felek javára és csak hosszú távon realizálható, mint például bizonyos befektetési célú biztosítási kötvények vagy takarékszámlák, vagy ahol a pénzügyi termék tárgyi eszközök finanszírozására irányul: olyan lízing-megállapodás formájában, amelyben az alapul szolgáló eszköz jogcíme és a hasznok szedésének joga a lízingcégnél marad, vagy kisösszegű fogyasztói hitel formájában, feltéve, hogy az ügyleteket bankszámlákon bonyolítják és megfelelő küszöbérték alatt vannak. Az államilag ellenőrzött termékek, amelyek rendszerint egy meghatározott ügyféltípusra vonatkoznak, mint például a gyermekek javára szóló takarékszámlák, egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások alá kerülnek, még az összes feltétel nem teljesülése esetén is. Állami ellenőrzés alatt a pénzügyi piacok szokásos felügyeletét meghaladó tevékenység értendő, és nem értelmezhető az állam által közvetlenül kibocsátott fedezett termékekre, például az államkötvényre.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére