Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32000R1672[1]

A Tanács 1672/2000/EK rendelete (2000. július 27.) a rost célra termesztett len és kender felvétele érdekében az egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási rendszer létrehozásáról szóló 1251/1999/EK rendelet módosításáról

A Tanács 1672/2000/EK rendelete

(2000. július 27.)

a rost célra termesztett len és kender felvétele érdekében az egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási rendszer létrehozásáról szóló 1251/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [4],

mivel:

(1) A közös agrárpolitika célja a Szerződésben említett célok megvalósítása a piaci helyzet figyelembevételével.

(2) A len és kender közös piacának szervezéséről szóló 1970. június 29-i, 1308/70/EGK [5] tanácsi rendelet hatálybalépése óta a len- és kenderágazat alapvető változásokon ment keresztül. A hosszú lenrostok hagyományos textilcélú termesztésén és a kenderrostok hagyományos felhasználásán felül a lent és a kendert már a rövid rostok új piacára is termesztik. Mivel ezeket a rövid rostokat fel lehet használni új anyagoknál, azok termesztését a jövőt jelentő újszerű piacok feltárása érdekében is támogatni kell.

(3) Az 1308/70/EGK rendeletben előírt támogatás, vonzerejének köszönhetően, egyes tagállamokban tisztán spekulatív célú termesztéshez vezetett. A jelenség elleni küzdelem során hozott intézkedések tovább bonyolították az ágazatra vonatkozó jogszabályokat, és nem mindig jártak a kívánt eredménnyel.

(4) A rost célra termesztett len és kender piacát érintő problémák megoldásához az érintett termelők számára nyújtott támogatás összegének hasonlónak kell lennie a versenytárs termények termelőinek támogatásához. E célból, valamint az alkalmazandó jogszabályok egyszerűsítése céljából ezeket a terményeket célszerű felvenni a 1251/1999/EK rendelet [6] által egyes szántóföldi növények termelői részére létrehozott támogatási rendszerbe. Ezen felül, amennyiben biztosítani kell a folyamatos termelést, a rost célra termesztett len és kender közös piacának szervezéséről szóló, 2000. július 27-i 1673/2000/EK tanácsi rendelet [7] rendelkezik a len és kenderszalma feldolgozásának támogatásáról. A feldolgozás támogatásának a len- és kenderszalma felvásárlási árának növekedéséhez és a termelők számára a termesztés jövedelmezőbbé válásához kell vezetnie.

(5) A gabonafélék számára nyújtott támogatási szintre való zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében, valamint a rostlenre és a maglenre fennálló eltérő támogatási rendszerek által okozott problémák megoldására a rost célra termesztett len és kender támogatásainak összegét ugyanolyan szintre kell hozni, mint a lenmagra nyújtott támogatásokat, amelyeket viszont a 2002/2003-as gazdasági évig hozzá kell igazítani a gabonafélék támogatásaihoz. Finnországban és Svédországban az 1251/1999/EK rendelet 4. cikkében a versenytárs növényekre előirányzott kiegészítő támogatások a len és kender esetében szintén indokoltak.

(6) A különösen a feldolgozó üzemek közelében újabban kialakított len- és kendertermesztés figyelembevétele érdekében, az 1251/1999/EK rendeletben meghatározott támogatási rendszerre való jogosultságot ki kellene terjeszteni a szóban forgó területekre és terményekre.

(7) Annak a veszélynek az elhárítására, hogy az 1251/1999/EK rendelet célkitűzéseit megkerüljék, a rost célra termesztett len és kender hektáronkénti támogatásának nyújtását bizonyos, a termesztésre vonatkozó feltételekhez kell kötni.

(8) A kenderre vonatkozóan különleges intézkedéseket kellene meghatározni annak biztosítására, hogy ne rejthessenek el jogellenesen termesztett terményeket a területalapú támogatásokra jogosult termények között, zavart okozva ezáltal a kender közös piacának szervezésében. Ezért rendelkezni kell arról, hogy a területalapú támogatásokat csak olyan kenderfajtákkal bevetett területekre biztosítsanak, amelyek meghatározott biztosítékokat nyújtanak a pszichotrop anyagtartalmat illetően.

(9) Annak érdekében, hogy az 1673/2000/EK rendelet alapján a szalmafeldolgozási támogatásra jogosult mennyiségek ellenőrizhetők legyenek, a szalmatermelésnek kapcsolódnia kell ahhoz a területhez, ahol azt termesztették, és a termelők részére olyan kötelezettségeket szükséges megállapítani, amelyek viszonosságban állnak az érintett feldolgozók részére megállapítottakkal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1251/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben említett számítás az átlagos gabona terméshozam felhasználásával kerül elvégzésre. Amennyiben azonban a kukoricát külön kezelik, a "kukorica" terméshozam alkalmazandó a kukoricára és a "gabonafélék a kukorica kivételével" terméshozam alkalmazandó a gabonafélékre, az olajnövényekre, a lenmagra, valamint a rost célra termesztett lenre és kenderre."

2. A 4. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében a "lenmagra" szó helyébe a "lenmagra, valamint a rost célra termesztett lenre és kenderre" szöveg lép.

3. A 4. cikk (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Finnországban és Svédországban a 62. szélességi körtől északra, valamint a mezőgazdasági tevékenységet különösen nehézzé tevő hasonló éghajlati feltételekkel rendelkező néhány azzal határos területen a területalapú támogatás összegét 19 euró/tonnával kell kiegészíteni a gabonafélék, az olajnövények, a lenmag, valamint a rost célra termesztett len és kender esetében, megszorozva a területalapú támogatások kiszámításához használt terméshozammal."

4. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"5a. cikk

(1) A rost célra termesztett len és kender területalapú támogatása csak akkor kerül kifizetésre, amikor az 1673/2000/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint - az esettől függően - szerződést kötöttek, illetve írásbeli kötelezettséget vállaltak.

A rost célra termesztett kender területalapú támogatása kifizetésének további feltétele, hogy a felhasznált fajták tetrahidrocannabinol tartalma nem haladhatja meg a 0,2 %-ot.

(2) A tagállamok kidolgoznak egy rendszert a területalapú támogatási kérelmek által érintett rost célra termesztett kender területeinek legalább 30 %-án a termesztett növények tetrahidrocannabinol tartalmának ellenőrzésére. Azonban ha egy tagállam bevezeti az ilyen termesztés előzetes jóváhagyási rendszerét, a minimumnak 20 %-nak kell lennie."

5. A 7. cikk első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Nem lehet támogatási kérelmeket benyújtani olyan területre, amelyet 1991. december 31-én tartós legelőként, állandó kultúrákkal vagy erdőkkel hasznosítottak, illetve nem mezőgazdasági célokra használtak. Azonban a rost célú len- és kendertermesztésre, valamint adott esetben, az arra vonatkozó kötelezően pihentetett területekre támogatási kérelmek nyújthatók be olyan területre, amely az 1998/1999 és 2000/2001 közötti gazdasági évek legalább egyike során a len és kender közös piacának szervezéséről szóló 1970. június 29-i, 1308/70/EGK [8] tanácsi rendelet alapján nyújtott támogatásban részesült."

6. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) az első albekezdés a hatodik francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- a rost célra termesztett lent és kendert illetően és az 5a. cikk (1) bekezdésében említett szerződések és kötelezettségvállalások részleteiről,

- a rost célra termesztett kendert illetően a különleges ellenőrzési intézkedésekről és a tetrahidrocannabinol szintek meghatározásának módszereiről.";

b) a második albekezdés első francia bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"- vagy a következők felhasználásától teszi függővé a támogatások nyújtását:

i. meghatározott vetőmag;

ii. minősített vetőmag durumbúza, valamint rost célra termesztett len és kender esetében;

iii. egyes fajták olajnövények, durumbúza, lenmag, valamint rostcéllal termesztett len és kender esetében,

- vagy a tagállamok számára biztosítja annak lehetőségét, hogy a támogatások nyújtását ilyen feltételektől tegyék függővé,"

7. Az I. melléklet IV. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"KN kód | Meghatározás |

IV.LEN

ex120400 | Lenmag (Linum usitatissimum L.) |

ex53011000 | Len, nyersen vagy áztatva, rost célra termesztve (Linum usitatissimum L.) |

V.KENDER

ex53021000 | Kender, nyersen vagy áztatva, rost célra termesztve (Cannabis sativa L.)" |

2. cikk

Az 1251/1999/EK rendelet 3. cikke (6) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően a tagállamok legkésőbb 2000. október 1-jéig benyújtják a Bizottsághoz regionalizációs terveik bármely olyan módosítását, amit a rost célú lenre és kenderre vonatkozó adatoknak a tervekbe foglalása tesz szükségessé.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

A 2001/2002-es gazdasági évtől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. július 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Védrine

[1] HL C 56 E., 2000.2.29., 17. o.

[2] 2000. július 6-án kinyilvánított vélemény (a Hivatalos Lapban még nem került kihirdetésre).

[3] HL C 140., 2000.5.18., 3. o.

[4] 2000. június 14-én kinyilvánított vélemény (a Hivatalos Lapban még nem került kihirdetésre).

[5] HL L 146., 1970.7.4., 1. o., rendelet, amelyet legutóbb a 2702/1999/EK rendelet módosított (HL L 327., 1999.12.14., 7. o.).

[6] HL L 160., 1999.6.26., 1. o., rendelet, amelyet legutóbb a 2704/1999/EK rendelet módosított (HL L 327., 1999.12.21., 12. o.).

[7] HL L 193., 2000.7.29., 16. o.

[8] HL L 146., 1970.7.4., 1. o. rendelet, amelyet legutóbb a 2702/1999/EK rendelet módosított (HL L 327., 1999.12.14., 7. o.).

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R1672 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R1672&locale=hu