Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

32000R1673[1]

A Tanács 1673/2000/EK rendelete (2000. július 27.) a rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről

A TANÁCS 1673/2000/EK RENDELETE

(2000. július 27.)

a rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére ( 4 ),

(1)

A mezőgazdasági termékek közös piaca működését és fejlődését a közös agrárpolitika létrehozásának kell kísérnie. Ennek a politikának tartalmaznia kell különösen a mezőgazdasági piacok közös szervezését, amely terméktől függően különböző formákat ölthet.

(2)

A közös agrárpolitika célja a Szerződésben kitűzött célok megvalósítása. A rostlen és rostkender esetében az egyes szántóföldi növények termelői támogatási rendszerének létrehozásáról szóló, 1999. május 17-i 1251/1999/EK tanácsi rendeletben ( 5 ) szereplő területalapú támogatásokon kívül intézkedésekre van szükség a belső piac szabályozására, beleértve a támogatást a len- és kenderszalma elsődleges feldolgozói, valamint azon mezőgazdasági termelők részére, akik a szalmát saját költségükön dolgoztatják fel.

(3)

Annak biztosítására, hogy a len- és kenderszalmát ténylegesen feldolgozzák, a támogatás nyújtását bizonyos feltételektől kell függővé tenni, különösen az elsődleges feldolgozók engedélyezésétől és attól a követelménytől, hogy e feldolgozók a szalmát szerződés alapján vásárolják. Hasonlóképpen, az esetleges visszaélések meghiúsítása érdekében a feldolgozási támogatás kizárólag a szalma feldolgozása, illetve a rostok piacon való felhasználása alapján nyújtható, amennyiben a mezőgazdasági termelő a szalmát saját maga dolgoztatja fel.

(4)

A közösségi alapok nem megfelelő felhasználásának megakadályozása érdekében nem nyújtható támogatás azon elsődleges feldolgozók, illetve mezőgazdasági termelők részére, akikről bebizonyosodott, hogy mesterségesen teremtették meg a támogatás megszerzésének feltételeit, ezáltal olyan előnyt élvezve, amely nem felel meg a szalmafeldolgozás támogatási rendszere céljainak.

(5)

Figyelembe véve a hosszú lenrost piaca, illetve a rövid lenrost és a kenderrost piaca közötti különbségeket, a támogatást annak megfelelően kell differenciálni, hogy a két típus közül melyiket állítják elő. Annak biztosítása érdekében, hogy az össztámogatás elegendő legyen a hosszú lenrost hagyományos termelésének fenntartásához, hasonló feltételekkel, mint amilyeneket a len és kender piacának közös szervezéséről szóló, 1970. július 4-i 1308/70/EGK tanácsi rendelet ( 6 ) ír elő, a támogatást fokozatosan növelni kell, ellensúlyozandó a termelőknek az 1251/1999/EK rendelet alapján fizetett hektáronkénti támogatás fokozatos csökkenését, s végül a rövid lenrost támogatásának eltörlését. A rövid lenrost és a kenderrost támogatását olyan szinten kell meghatározni, amely az új termékeknek és lehetséges piacaiknak elegendő időt hagy az egyensúly megteremtésére. Annak érdekében, hogy csak a jó minőségű rövid lenrost és kenderrost termelését ösztönözzük, átmeneti rendelkezésekkel együtt elő kell írni a szennyeződések és szilánkok megengedett legmagasabb százalékát, annak érdekében, hogy a feldolgozóipar alkalmazkodni tudjon ehhez a követelményhez.

(6)

Figyelembe véve a hagyományos len Hollandia, Belgium és Franciaország egyes területein elfoglalt különleges helyzetét, kiegészítő átmeneti támogatást kell nyújtani a szalma elsődleges feldolgozóinak az érintett területek vonatkozásában.

(7)

A támogatásra jogosult mennyiségek tisztességtelen növelését megakadályozandó, a tagállamoknak rögzíteniük kell a maximális mennyiségeket azon területek alapján, amelyeken a szalma feldolgozási szerződések, illetve kötelezettségvállalások tárgyát képezi.

(8)

Az e rendelet alkalmazása során felmerülő kiadások leszorítása érdekében stabilizáló mechanizmust kell bevezetni az előállított rost mindkét típusára, vagyis a hosszú lenrostra, illetve a rövid lenrostra és a kenderrostra. Az ésszerű termelési szint biztosítása érdekében valamennyi tagállamban maximális garantált mennyiséget kell meghatározni mindkét rosttípusra, garantált országos mennyiség formájában osztva fel azt a tagállamok között. Mindazonáltal a rövid lenrostra és a kenderrostra vonatkozóan csak annyi időre határozzák meg a garantált országos mennyiségeket, amely lehetővé teszi, hogy az új termékek igazodni tudjanak a piachoz. A garantált országos mennyiségek a feldolgozási támogatásra vonatkoznak, és nem érintik az 1251/1999/EK rendelettel bevezetett rendszert. A garantált országos mennyiségeket különösen a legutóbbi, rostlennel és -kenderrel bevetett átlagos területeket figyelembe véve kell rögzíteni, szükség esetén oly módon kiigazítva, hogy ez az érték tükrözze a ténylegesen művelés alatt lévő terület nagyságát, megszorozva az átlagos rosthozamokkal. Azokra a tagállamokra tekintettel, amelyeknek jelenlegi termelése alacsony, minden gazdasági évben rendelkezni kell egy közös mennyiség kiosztásáról, ezzel lehetővé téve számukra termelésük felzárkóztatását és fejlesztését.

(9)

Annak érdekében, hogy lehetővé váljon a tagállamok számára az így kapott mennyiségek kiigazítása, meg kell határozni az egyes tagállamok részére kiosztott garantált országos mennyiségek közötti átruházás feltételeit. Ezt az átruházást egy, a költségvetési egyenértékűséget biztosító együttható alapján kell elvégezni.

(10)

A termelő tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a támogatási eljárás zökkenőmentesen bonyolódjék. Ezenkívül a valamely gazdasági év során betakarított szalma feldolgozásának időszükséglete miatt gondoskodni kell előlegfizetésről, mint ellenőrző intézkedésről.

(11)

A harmadik országokkal folytatott kereskedelmet szabályozó rendszernek összességében lehetővé kell tennie valamennyi mennyiségi korlátozás és a Közösség külső határainál kivetett teher nélkülözését. Mindazonáltal ez a mechanizmus kivételes körülmények között hiányosnak bizonyulhat. Ilyen esetekben, annak érdekében, hogy a közösségi piac ne legyen védtelen az esetleges zavarok ellen, a Közösségnek képesnek kell lennie arra, hogy a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtegye. Ezeknek az intézkedéseknek meg kell felelniük a Kereskedelmi Világszervezet mezőgazdaságra vonatkozó megállapodásaiból ( 7 ) eredő kötelezettségeknek.

(12)

Annak megakadályozására, hogy a tiltott termények megzavarják a rost előállítására szolgáló kender piacának közös szervezését, elő kell írni a kender és a kendermag behozatalának ellenőrzését, biztosítandó, hogy ezek a termékek bizonyos garanciákat nyújtsanak a tetrahidro-kannabinol-tartalmat illetően. Ezenkívül a nem vetés céljára szolgáló kendermag behozatalát ellenőrzési rendszernek kell alávetni, amely rendelkezik az érintett importőrök tevékenységének engedélyezésére szolgáló rendszerről.

(13)

Mivel a rostlen és rostkender piaca az idő előrehaladtával fejlődik, a tagállamoknak és a Bizottságnak kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást az e rendelet alkalmazásához szükséges információkról.

(14)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtó hatáskörök gyakorlása eljárásainak megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 8 ) összhangban kell elfogadni.

(15)

A tagállamok e rendelet alkalmazásából származó kötelezettségei következtében felmerülő költségeit a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet ( 9 ) alapján a Közösség finanszírozza.

(16)

Annak ellenére, hogy a len és kender piacának az 1308/70/EGK rendeletben meghatározott közös szervezését több alkalommal módosították, az nem tükrözi azokat a mélyreható változásokat, amelyeken az ágazat keresztülment. Ennek következtében az 1308/70/EGK rendeletet és a len és kender támogatása általános szabályainak megállapításáról szóló, 1971. március 22-i 619/71/EGK tanácsi rendeletet ( 10 ) hatályon kívül kell helyezni. Hatályukat vesztik a következő rendeletek, és helyükbe e rendelet új rendelkezései lépnek: a len- és kenderszalma értékesítési szerződéseiben szereplő keretrendelkezések megállapításáról szóló, 1971. március 22-i 620/71/EGK tanácsi rendelet ( 11 ), a len- és kenderrost magánraktározási támogatása általános szabályainak megállapításáról szóló, 1971. június 3-i 1172/71/EGK tanácsi rendelet ( 12 ), a kender és a kendermag behozatalának korlátozásáról, valamint a kender tekintetében az 1308/70/EGK rendelet módosításáról szóló, 1982. május 18-i 1430/82/EGK tanácsi rendelet ( 13 ), és a kender és kendermag behozatalának korlátozásaira vonatkozó általános szabályokról, valamint a kender tekintetében a 619/71/EGK rendelet módosításáról szóló, 1984. július 16-i 2059/84/EGK tanácsi rendelet ( 14 ), amelyek az 1308/70/EGK és a 619/71/EGK rendeleteken alapulnak.

(17)

Az 1308/70/EGK rendelet rendelkezéseinek felváltása az ebben a rendeletben szereplő rendelkezésekkel olyan nehézségeket okozhat, amelyekkel ez a rendelet nem foglalkozik. Ezen eshetőség figyelembevétele érdekében rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság elfogadja a szükséges átmeneti intézkedéseket. A Bizottságot fel kell hatalmazni továbbá a konkrét gyakorlati problémák megoldására.

(18)

Tekintettel e rendelet hatálybalépésének időpontjára, különleges intézkedésekről kell rendelkezni a 2000/2001. gazdasági évre. Ennek érdekében az 1999/2000. gazdasági évben hatályos rendszert 2001. június 30-ig kell alkalmazásban tartani. A támogatási összegeket azonban a Bizottságnak a költségvetési egyenlegek alapján kell meghatároznia, amint az érintett területeket megbízhatóan felmérték, a lenrost használatának ösztönzésére szolgáló intézkedések finanszírozására visszatartott összeget pedig nulla értéken kell meghatározni.

(19)

Az új intézkedések hatásainak értékelésére a Bizottság jelentéseket nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, egyrészről 2003-ban a garantált országos mennyiségekről és a szennyeződések és szilánkok megengedhető legmagasabb mértékéről a rövid lenrostban és a kenderrostban, másrészről 2005-ben a feldolgozási támogatás és a kiegészítő támogatás termelőkre és piacokra gyakorolt hatásairól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A rostlen és rostkender piacainak közös szervezése a belső piacot és a harmadik országokkal folytatott kereskedelmet szabályozó intézkedéseket foglal magában. A közös piacszervezés a következő termékekre vonatkozik:

KN-kódÁrumegnevezés
5301Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)
5302Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladéékot és a foszlatott anyagot is)

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) "mezőgazdasági termelő": a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők számára létrehozott támogatási rendszerek meghatározásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 15 ) 2. cikkének a) pontjában meghatározott mezőgazdasági termelő;

b) "engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozó": olyan természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek olyan csoportja, függetlenül saját, illetve tagjai nemzeti jog szerinti jogállásától, amely részére annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelynek területén létesítményei találhatók, len- vagy kenderrost gyártására engedélyt adott.

(3) Ezt a rendeletet az 1782/2003/EK rendelet 52. cikkében megállapított intézkedések sérelme nélkül kell alkalmazni.

I. CÍM

Belső piac

2. cikk

(1) A rostlen és a rostkender szalmájának feldolgozására támogatást kell bevezetni.

A támogatást az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozóknak kell nyújtani a szalmából - amelyre valamely mezőgazdasági termelővel adásvételi szerződést kötöttek - ténylegesen előállított rost mennyisége alapján.

Azonban:

a) azokban az esetekben, amikor az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozó és a mezőgazdasági termelő ugyanaz a személy, az adásvételi szerződés helyébe az érintett fél arra vonatkozó kötelezettségvállalása lép, hogy a feldolgozást saját maga végzi el;

b) abban az esetben, ha a mezőgazdasági termelő fenntartja a tulajdonjogát a szerződéses alapon valamely engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozóval feldolgoztatott szalmára, és igazolja, hogy az így kapott rostot forgalmazza, a támogatást a mezőgazdasági termelő kapja.

(2) Nem jár támogatás azon engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók, illetve mezőgazdasági termelők részére, akikről bebizonyosodott, hogy mesterségesen teremtették meg a támogatás felvételének feltételeit, és ezáltal olyan előnyt élveznek, amely nem felel meg e rendszer céljainak.

(3) Egy tonna rost után a feldolgozási támogatás összegét a következőképpen kell rögzíteni:

a) a hosszú lenrost esetében:

- a 2001/2002-es gazdasági évre 100 EUR,

- a 2002/2003-tól 2007/2008-ig terjedő gazdasági évekre 160 EUR,

- a 2008/2009-es gazdasági évtől 200 EUR;

b) a legfeljebb 7,5 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó rövid lenrost és kenderrost esetében: a 2001/2002-től 2007/2008-ig terjedő gazdasági évekre 90 EUR.

A 2001/2002-től 2007/2008-ig terjedő gazdasági években azonban a hagyományos felvevőpiacokra tekintettel a tagállamok határozhatnak támogatás nyújtásáról a következő rostkategóriák esetében is:

- 7,5-15 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó rövid lenrost,

- 7,5-25 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó kenderrost.

A második albekezdésben említett esetekben - 7,5 % szennyeződéssel és szilánkkal számolva - a tagállamok a támogatást az előállított mennyiséget meg nem haladó mennyiség után ítélik oda.

(4) A támogatásra jogosult rostmennyiségeket korlátozni kell az (1) bekezdésben említett valamely szerződés vagy kötelezettségvállalás tárgyát képező területek alapján.

Az első albekezdésben említett korlátokat a tagállamok határozzák meg úgy, hogy eleget tegyenek a 3. cikkben említett garantált országos mennyiségeknek.

(5) Az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók kérelmére az előállított rost mennyisége alapján támogatási előleget kell fizetni.

3. cikk

(1) A hosszú lenszál maximális garantált mennyisége gazdasági évenként 80 878 tonna, amelyet az összes tagállam között nemzeti garantált mennyiségek formájában kell felosztani. Ennek a mennyiségnek a felosztása a következő:

- Belgium esetében 13 800 tonna,

- Bulgária esetében 13 tonna,

- a Cseh Köztársaság esetében 1 923 tonna,

- Németország esetében 300 tonna,

- Észtország esetében 30 tonna,

- Spanyolország esetében 50 tonna,

- Franciaország esetében 55 800 tonna,

- Lettország esetében 360 tonna,

- Litvánia esetében 2 263 tonna,

- Hollandia esetében 4 800 tonna,

- Ausztria esetében 150 tonna,

- Lengyelország esetében 924 tonna,

- Portugália esetében 50 tonna,

- Románia esetében 42 tonna,

- Szlovákia esetében 73 tonna,

- Finnország esetében 200 tonna,

- Svédország esetében 50 tonna,

- az Egyesült Királyság esetében 50 tonna.

(2) A támogatásban részesíthető rövid lenszál és kenderszál maximális garantált mennyisége gazdasági évenként 147 265 tonna. Ezt a mennyiséget a következőképpen kell felosztani:

a) nemzeti garantált mennyiségek formájában a következő tagállamok között:

- Belgium esetében 10 350 tonna,

- Bulgária esetében 48 tonna,

- a Cseh Köztársaság esetében 2 866 tonna,

- Németország esetében 12 800 tonna,

- Észtország esetében 42 tonna,

- Spanyolország esetében 20 000 tonna,

- Franciaország esetében 61 350 tonna,

- Lettország esetében 1 313 tonna,

- Litvánia esetében 3 463 tonna,

- Magyarország esetében 2 061 tonna,

- Hollandia esetében 5 550 tonna,

- Ausztria esetében 2 500 tonna,

- Lengyelország esetében 462 tonna,

- Portugália esetében 1 750 tonna,

- Románia esetében 921 tonna,

- Szlovákia esetében 189 tonna,

- Finnország esetében 2 250 tonna,

- Svédország esetében 2 250 tonna,

- az Egyesült Királyság esetében 12 100 tonna.

Magyarország esetében azonban a nemzeti garantált mennyiség kizárólag a kenderszálra vonatkozik.

b) 5 000 tonna, amelyet garantált országos mennyiségek formájában kell szétosztani minden gazdasági évben Dánia, Görögország, Írország, Olaszország és Luxemburg között. Ezt a felosztást a 2. cikk (1) bekezdésében említett szerződések vagy kötelezettségvállalások tárgyát képező területek alapján kell meghatározni.

A rövid lenrostra és a kenderrostra vonatkozóan megállapított garantált országos mennyiségek a 2008/2009-es gazdasági évtől nem alkalmazandók.

(3) Abban az esetben, ha valamely tagállamban előállított rost egy másik tagállamban megtermelt szalmából készül, a rost vonatkozó mennyiségeit azon tagállam garantált országos mennyiségébe kell beszámítani, amelyben a szalmát betakarították. A támogatást az a tagállam fizeti, amelynek garantált országos mennyiségéből ezt a mennyiséget levonták.

(4) A tagállamok 2001. június 30-ig egy alkalommal átruházhatják egymásra az (1) és a (2) bekezdésben említett, szükség esetén az 5. cikkel összhangban kiigazított garantált országos mennyiségeik egy részét. Ezekben az esetekben erről tájékoztatják a Bizottságot, amely ennek megfelelően értesíti a többi tagállamot.

(5) Valamennyi tagállam jogosult az (1) bekezdésben említett garantált országos mennyisége egy részét átvinni a (2) bekezdésben megadott garantált országos mennyiségébe, és viszont.

Az első albekezdésben említett átruházásokat az 1 tonna hosszú lenrost = 2,2 tonna rövid lenrost, illetve kenderrost egyenlet alapján kell végrehajtani.

Feldolgozási támogatás csak az (1) és a (2) bekezdésben említett, e bekezdés első két albekezdésével és a (4) bekezdéssel összhangban kiigazított mennyiségek után nyújtható.

4. cikk

A 2007/2008-as gazdasági évig bezárólag kiegészítő támogatást kell nyújtani az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozó részére a mellékletben körülírt I. és II. övezetben található, lennel bevetett területek, illetve az után a szalmatermelés után, amely

- a 2. cikk (1) bekezdésében említett adásvételi szerződés vagy kötelezettségvállalás tárgyát képezte, és

- hosszú rosttá történő feldolgozási támogatásban részesült.

A kiegészítő támogatás összege az I. övezetben 120 euró/hektár, a II. övezetben pedig 50 euró/hektár.

II. CÍM

Harmadik országokkal folytatott kereskedelem

5. cikk

(1) Ezt a cikket a tagállamok által a Szerződéssel összhangban elfogadott, az itt leírtaknál szigorúbb megszorításokat tartalmazó rendelkezések sérelme nélkül, valamint a Kereskedelmi Világszervezet mezőgazdasági megállapodásaiból eredő kötelezettségek sérelme nélkül kell alkalmazni.

(2) A kender harmadik országokból származó valamennyi behozatala engedély kiadásához kötött, amennyiben a következő feltételek fennállnak:

- az 5302 10 00 KN-kód alá tartozó valódi nyerskendernek eleget kell tennie az 1782/2003/EK rendelet 52. cikke megállapított feltételeknek,

- az 1207 99 20 KN-kód alá tartozó, vetésre szánt kendermag-fajtákhoz mellékelni kell annak igazolását, hogy a tetrahidrokannabinol-szint nem haladja meg az 1782/2003/EK rendelet 52. cikke összhangban rögzített szintet,

- a nem vetésre szolgáló, az 1207 99 91 KN-kód alá tartozó kendermagot kizárólag a tagállam által erre feljogosított importőrök hozhatják be annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a magokat ne lehessen vetőmagként felhasználni.

Az első és második francia bekezdésben meghatározott termékek Közösségbe történő behozatalát ellenőrzéseknek kell alávetni annak megállapítása érdekében, hogy eleget tettek-e az e cikkben foglalt feltételeknek.

6. cikk

Ha ez a rendelet, illetve az ennek alapján elfogadott rendelkezések másként nem rendelkeznek, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem során tilos:

- a vámmal azonos hatású díjak kivetése,

- mennyiségi korlátozások vagy azzal azonos hatású intézkedések alkalmazása.

7. cikk

(1) Abban az esetben, ha a behozatali vagy kiviteli tevékenység az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt egy vagy több termék közösségi piacára nézve olyan mértékben zavaró hatású, illetve azt olyan veszéllyel fenyegeti, amely meghiúsíthatja a Szerződés 33. cikkében kitűzött célok elérését, megfelelő intézkedések alkalmazhatók a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben mindaddig, amíg ez a zavar vagy annak veszélye el nem hárul.

A Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel elfogadja e bekezdés alkalmazásának általános szabályait, és meghatározza azokat a körülményeket és korlátozásokat, amelyeken belül a tagállamok védintézkedéseket fogadhatnak el.

(2) Az (1) bekezdésben említett helyzet kialakulása esetén a Bizottság a tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésére határoz a szükséges intézkedésekről, amelyekről tájékoztatják a tagállamokat, és amelyeket azonnali hatállyal alkalmazni kell. Abban az esetben, ha a Bizottsághoz valamely tagállamtól kérelem érkezik, a Bizottság a kérelem kézhezvételétől számított három napon belül határoz arról.

(3) A Bizottság döntését bármelyik tagállam az arról kapott értesítéstől számított három munkanapon belül a Tanács elé terjesztheti. A Tanácsnak ekkor haladéktalanul össze kell ülnie. A Tanács a szóban forgó intézkedést a felterjesztéstől számított egy hónapon belül minősített többséggel módosíthatja vagy visszavonhatja.

(4) Ezt a cikket a Szerződés 300. cikkének (2) bekezdésével összhangban megkötött szerződésekből eredő kötelezettségekre tekintettel kell alkalmazni.

III. CÍM

Általános rendelkezések

8. cikk

Ha ez a rendelet másként nem rendelkezik, a Szerződés 87., 88. és 89. cikkét kell alkalmazni az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében felsorolt termékek termelésére és kereskedelmére.

9. cikk

Az e rendelet végrehajtásához szükséges, az alábbiakban felsorolt kérdésekre vonatkozó intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett igazgatási eljárással összhangban kell elfogadni. Ide tartoznak különösen:

- az elsődleges feldolgozók engedélyezésének feltételei,

- az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók által a 2. cikk (1) bekezdésében említett adásvételi szerződésekkel és kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban teljesítendő feltételek,

- a mezőgazdasági termelők által a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett esetben teljesítendő követelmények,

- azok a kritériumok, amelyeknek elsősorban a hosszú lenrostnak, másfelől a rövid lenrostnak és a kenderrostnak meg kell felelnie,

- a támogatásra jogosult mennyiségek kiszámításának módszerei a 2. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett esetekben,

- a támogatásnyújtás és az előlegfizetés feltételei és különösen a szalma feldolgozásának igazolása,

- a 2. cikk (4) bekezdésében említett határértékek meghatározásához teljesítendő feltételek,

- a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában megjelölt 5 000 tonnás mennyiség felosztása,

- a 3. cikk (5) bekezdésében említett garantált országos mennyiségek átruházásának feltételei,

- a 4. cikkben említett kiegészítő támogatás nyújtásának feltételei.

Ezek az intézkedések érinthetik a Közösség pénzügyi érdekeinek a csalás és más szabálytalanságok elleni védelméhez szükséges valamennyi ellenőrző intézkedést is.

10. cikk

(1) A Bizottság munkáját a Természetesrost-piaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti.

(2) Ahol erre a bekezdésre történik hivatkozás, ott az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság az elnöke által felvetett bármely kérdést megvizsgálhatja akár az elnök kezdeményezésére, akár valamely tagállam képviselőjének kérelmére.

(4) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályait.

11. cikk

Az 1258/1999/EK rendeletet és az annak végrehajtására elfogadott rendelkezéseket kell alkalmazni az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésében felsorolt termékekre.

IV. CÍM

Átmeneti és záró rendelkezések

13. cikk

Az 1308/70/EGK, a 619/71/EGK, a 620/71/EGK, az 1172/71/EGK, az 1430/82/EGK és a 2059/84/EGK rendelet 2001. július 1-jével hatályát veszti.

14. cikk

A Bizottság a 10. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja:

- azokat az intézkedéseket, amelyek az 1308/70/EGK és a 619/71/EGK rendeletekben meghatározott rendszerből az e rendelettel létrehozott rendszerre való áttérést segítik elő,

- a konkrét gyakorlati problémák megoldásához szükséges intézkedéseket. Ezek az intézkedések kellően indokolt esetben eltéréseket tartalmazhatnak ennek a rendeletnek bizonyos részeitől.

15. cikk

(1) A Bizottság legkésőbb 2003. december 31-ig szükség esetén javaslatokkal is kiegészített jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a különböző tagállamokban uralkodó termelési tendenciákról, valamint a piac közös szervezése reformjának a piaci lehetőségekre és az ágazat gazdasági életképességére gyakorolt hatásáról. Megvizsgálja ezenkívül a szennyeződések és szilánkok megengedett legmagasabb mértékét a rövid lenrostban és a kenderrostban.

Amennyiben az szükséges, a jelentés alapul szolgálhat a garantált országos mennyiségek újrafelosztásához és esetleges növeléséhez. A Bizottság figyelembe veszi különösen a termelési szintet, a feldolgozókapacitást és a piaci lehetőségeket.

(2) A Bizottság 2005-ben jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére, szükség esetén javaslatokkal is kiegészítve, a feldolgozási támogatásról.

A jelentés tartalmazza a feldolgozási támogatás hatásainak értékelését, különös tekintettel az alábbiakra:

- a termelők helyzete a bevetett területek és a részükre fizetett árak tekintetében,

- a textilrostok piaci tendenciái és új termékek kifejlesztése,

- a feldolgozóipar.

A jelentés az egyéb termelés ismeretében jelzi, hogy az iparág képes-e a megállapított iránymutatásnak megfelelően működni. Meg kell vizsgálnia a lehetőséget, hogy a 2005/2006-os gazdasági éven túl a 4. cikkben említett módon állandó alapra helyezze a rövid lenrost és a kenderrost tonnánkénti feldolgozási támogatását, valamint a len hektáronkénti kiegészítő támogatását.

(3) A Bizottság szükség esetén javaslatokkal kiegészített jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, elegendő időt hagyva arra, hogy a javasolt intézkedések végrehajtása a 2008/2009-es gazdasági év során megtörténhessen.

A jelentésnek értékelnie kell a feldolgozási támogatásnak a termelőkre, a feldolgozóiparra és a textilrostpiacra gyakorolt hatását. Meg kell vizsgálnia annak a lehetőségét, hogy a feldolgozási támogatást kiterjesszék a rövid lenrostra és a kenderrostra, illetve hogy a kiegészítő támogatást meghosszabbítsák a 2007/2008-as gazdasági évet követő időszakra is, valamint hogy ezt a támogatási rendszert beillesszék a közös agrárpolitika alapján a mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatásoknak az 1782/2003/EK rendeletben meghatározott általános keretébe.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Az 1-11. cikket a 2001/2002. gazdasági évtől kell alkalmazni.

Az 1308/70/EGK és a 619/71/EGK rendeletet az 1998/1999., az 1999/2000. és a 2000/2001. gazdasági évre továbbra is alkalmazni kell.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A 4. CIKKBEN EMLÍTETT TÁMOGATÁSRA JOGOSULT ÖVEZETEK

I. ÖVEZET

1. Hollandia területe

2. A következő belga földközösségek: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (Vladslo és Woumen kivételével), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwport, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (csak Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne és Zueinkerke.

II. ÖVEZET

1. Belgiumnak az I. övezeten kívüli területei

2. Franciaország következő területei:

- Nord megye,

- a Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer körzetek, valamint Marquise kanton Pas-de-Calais megyében,

- Saint-Quentin és Vervins körzetek Aisne megyében,

- Charleville-Mézières körzet Ardennes megyében.

( 1 ) HL C 56 (E)., 2000.2.29., 19. o.

( 2 ) 2000. július 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL C 140., 2000.5.18., 3. o.

( 4 ) 2000. június 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 5 ) HL L 160., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb az 1672/2000/EK rendelettel (HL L 193., 2000.7.29., 13. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 146., 1970.7.4., 1. o. A legutóbb a 2702/1999/EK rendelettel (HL L 327., 1999.12.14., 7. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

( 8 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 9 ) HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

( 10 ) HL L 72., 1971.3.26., 2. o. A legutóbb az 1420/98/EK rendelettel (HL L 19., 1998.7.4., 7. o.) módosított rendelet.

( 11 ) HL L 72., 1971.3.26., 4. o. A legutóbb a 713/95/EK rendelettel (HL L 73., 1995.4.1., 16. o.) módosított rendelet.

( 12 ) HL L 123., 1971.6.5., 7. o.

( 13 ) HL L 162., 1982.6.12., 27. o. A legutóbb a 3290/94/EK rendelettel (HL L 349., 1994.12.31., 105. o.) módosított rendelet.

( 14 ) HL L 191., 1984.7.19., 6. o. A legutóbb a 3290/94/EK rendelettel módosított rendelet.

( 15 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R1673 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R1673&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02000R1673-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02000R1673-20070101&locale=hu

Tartalomjegyzék