31999R2702[1]

A Tanács 2702/1999/EK rendelete (1999. december 14.) a mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről

A TANÁCS 2702/1999/EK RENDELETE

(1999. december 14.)

a mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

(1)

A jelenlegi jogszabályok értelmében a Közösség promóciós intézkedéseket tehet harmadik országokban korlátozott számú mezőgazdasági termék tekintetében; az eddigi eredmények nagyon biztatóak.

(2)

A szerzett tapasztalatokat, a közösségen belüli és azon kívüli piacbővülés kilátásait, valamint a nemzetközi kereskedelem új összefüggéseit figyelembe véve ki kell alakítani a harmadik országok piacán folytatott tájékoztatás és promóció következetes és átfogó politikáját.

(3)

Egy ilyen politika hasznos kiegészítése és megerősítése lehet a tagállamok saját intézkedéseinek, főként azáltal, hogy különösen az élelmiszerek minősége és az élelmiszerbiztonság területén javítja a közösségi termékekről a nemzetközi piacokon kialakított képet; ez a tevékenység azáltal, hogy hozzájárul új piacok szerzéséhez, minden bizonnyal a nemzeti- és magánkezdeményezésekre is ösztönzően hat majd.

(4)

Meg kell határozni az érintett termékek és piacok kiválasztásának szempontjait; azonban az export-visszatérítésre jogosult termékek sincsenek kizárva a rendszerből.

(5)

Főszabály szerint a Bizottság a szükséges finanszírozásnak csak egy részét bocsátja rendelkezésre annak érdekében, hogy a javaslatot tevő szervezetek és az érintett tagállamok is osztozzanak a felelősségben; kivételes esetekben azonban célszerű lehet eltekinteni annak megkövetelésétől, hogy az érintett tagállam pénzügyi hozzájárulást biztosítson.

(6)

Rendelkezni kell arról, hogy az Európai Közösségek Bizottsága az intézkedések végrehajtását a megfelelő eljárásokon keresztül a szükséges eszközökkel és felkészültséggel rendelkező testületekre átruházhassa.

(7)

Tekintettel a Nemzetközi Olívaolaj Tanács által promóciós tevékenysége során megszerzett tapasztalatokra és az elért eredményekre, rendelkezni kell ugyanakkor a szervezet hatáskörébe tartozó intézkedések végrehajtásának folytatódó átadásáról; valamint lehetővé kell tenni más hasonló nemzetközi szervezetek bevonását egyéb termékek vonatkozásában.

(8)

A programok megfelelő végrehajtásának és az intézkedések hatásának figyelemmel kísérése érdekében rendelkezni kell a Bizottság és a tagállamok által végzett hatékony felügyeleti tevékenységről és az eredmények független testület általi értékeléséről.

(9)

A fentiek következtében módosítani kell a 136/66/EGK ( 4 ), az 1308/70/EGK ( 5 ) és a 2275/96/EK ( 6 ) rendeletet.

(10)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 7 ) összhangban kell meghozni, és ezért helyénvaló, ha az említett intézkedéseket a fenti határozat 4. cikkében meghatározott irányítóbizottsági eljárás keretében hozzák meg. Ebben az összefüggésben az érintett irányítóbizottságok együttesen lépnek fel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A Közösség részben vagy egészben finanszírozhat harmadik országokban olyan intézkedéseket, amelyek mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megismertetését és promócióját szolgálják.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedések nem irányulhatnak meghatározott márkanévre, és nem részesíthetik előnyben valamely tagállam termékeit.

2. cikk

Az 1. cikkben említett intézkedések a következőket foglalhatják magukban:

a) PR-tevékenységre, promócióra vagy nyilvánosságra vonatkozó intézkedések, különösen olyanok, amelyek a közösségi termékek előnyeit, így azok minőségét, higiénikus, illetve biztonságos voltát, tápértékét, címkézését, állatbarát vagy környezetkímélő voltát állítják előtérbe;

b) nemzetközi jelentőségű rendezvényeken, vásárokon és kiállításokon való részvétel, különösen közösségi kiállítóstandok biztosítása útján;

c) tájékoztató kampányok, különös tekintettel az olyan kampányokra, amelyek tárgya az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM), az oltalom alatt álló földrajzi jelzések (OFJ), a hagyományos különleges tulajdonságú élelmiszerek (GTS) és a biotermelés közösségi rendszerei, valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségi előírásai és címkézése, továbbá a vonatkozó közösségi jogszabályokban meghatározott emblémákat érintő egyéb közösségi szabályozás;

d) tájékoztató kampányok a meghatározott termőhelyről származó minőségi borok (m.t. minőségi borok), illetve a földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok és szeszes italok közösségi rendszeréről;

e) új piacok felmérése a piacbővítés érdekében;

f) magas szintű kereskedelmi látogatások;

g) a promóciós és tájékoztató intézkedések eredményeit fölmérő tanulmányok.

3. cikk

Különösen a következő termékek képezhetik az 1. cikkben említett intézkedések tárgyát:

a) közvetlen fogyasztásra vagy feldolgozásra szánt termékek, amelyek exportlehetőségekkel vagy harmadik országokban új piaci lehetőségekkel rendelkeznek, különösen ha utánuk nem jár export-visszatérítés;

b) tipikus termékek vagy minőségi termékek magas hozzáadott értékkel.

4. cikk

Azon harmadik országoknak a kiválasztásánál, amelyekben az 1. cikkben említett intézkedéseket megvalósítják, figyelembe kell venni, hogy mely országok piacán mutatkozik tényleges vagy potenciális kereslet.

5. cikk

(1) A Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárás keretében kétévente összeállítja a 3., illetve a 4. cikkben említett termékek és piacok listáját.

Szükség esetén azonban ez a lista időközben is módosítható.

(2) A 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a Bizottság iránymutatást fogadhat el, mely meghatározza az ezen cikk (1) bekezdésében említett egyes vagy valamennyi termékről szóló tájékoztató és promóciós kampányokra vonatkozó javaslatokban követendő stratégia részleteit.

6. cikk

Különösen az olívaolaj- és az étkezési olajbogyó-ágazatot érintő intézkedéseket a Közösség a Nemzetközi Olívaolaj Tanács közreműködésével is végrehajthatja.

Más ágazatok esetében a Közösség hasonló garanciákat felmutató nemzetközi szervezetek közreműködését kérheti.

7. cikk

(1) A 2. cikk a), b), c), d) és e) pontjában említett intézkedések végrehajtása céljából, valamint a 6. cikkre is figyelemmel az érintett ágazatot vagy ágazatokat egy vagy több tagállamban, illetve közösségi szinten képviselő szakmai és/vagy szakmaközi szervezet vagy szervezetek legfeljebb három évig tartó promóciós és tájékoztató programokra vonatkozó javaslatokat dolgoznak ki.

A tagállamok részletes dokumentációban határozzák meg a programok értékelésének követelményeit és kritériumait.

(2) Az érintett tagállamok megvizsgálják az egyes javasolt programok alkalmasságát és azok megfelelését e rendelet rendelkezéseinek, az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott iránymutatásoknak és a vonatkozó részletes dokumentációnak. Azt is ellenőrzik, hogy a program megéri-e a ráfordítást.

A tagállamok a program, illetve programok megvizsgálása után összeállítják a rendelkezésre álló pénzeszközök keretein belül lévő programok jegyzékét, és vállalják, hogy hozzájárulnak azok finanszírozásához.

(3) A tagállam vagy tagállamok megküldik a Bizottságnak a programok jegyzékét és a programok másolatait.

Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy egy benyújtott program - vagy annak bizonyos intézkedései - nem felelnek meg a közösségi rendelkezéseknek, vagy nem érik meg a ráfordítást, a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó határidőn belül értesíti az érintett tagállamot vagy tagállamokat arról, hogy a program részben vagy egészben nem támogatható. A határidő lejárta után a programot támogathatónak kell tekinteni.

A tagállam vagy tagállamok figyelembe veszik a Bizottság minden észrevételét, és a javaslattevő szervezettel egyetértésben felülvizsgált programokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó határidőn belül megküldik a Bizottságnak.

(4) A Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határoz a programok elfogadásáról. Azok a programok, amelyeket egynél több tagállam nyújt be, vagy amelyek egynél több harmadik országban irányoznak elő tevékenységeket, elsőbbséget élveznek.

(5) A megfelelő módon történő versenyeztetés után a javaslattevő szervezet kiválasztja a programokat végrehajtó szerveket. A 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó bizonyos feltételek mellett azonban a javaslattevő szervezet engedélyt kaphat a program bizonyos részeinek végrehajtására.

(6) A 12. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban a Bizottság az ezen cikk szerint benyújtandó programokra minimális és/vagy maximális tényleges költséghatárokat állapíthat meg. Ezen költséghatárok között különbséget lehet tenni az érintett programok természete szerint. Ebben a tekintetben a kritériumokat a 12. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban lehet meghatározni.

7a. cikk

A 12. cikk (1) bekezdésében említett irányítóbizottság, vagy - adott esetben - a 2092/91/EGK ( 8 ), a 2081/92/EGK ( 9 ) vagy a 2082/92/EGK tanácsi rendeletben ( 10 ) említett szabályozási bizottságok tájékoztatását követően a Bizottság döntést hoz a következő intézkedésekről:

a) e rendelet 2. cikkének f) és g) pontjában említett intézkedések;

b) e rendelet 2. cikkének a), b), c), d) és e) pontjában említett intézkedések, amennyiben az ilyen intézkedések az egész Közösség érdekében állnak, illetve amennyiben az e rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban nem nyújtottak be megfelelő javaslatot;

c) e rendelet 6. cikkében említett nemzetközi szervezet által végrehajtott intézkedések.

8. cikk

(1) A Bizottság nyílt vagy meghívásos ajánlati felhívás keretében választja ki:

- a javasolt programok és a javasolt végrehajtó szervek értékeléséhez szükséges szakmai tanácsadókat,

- a 7a. cikkben említett intézkedések végrehajtásáért felelős szervet vagy szerveket.

(2) A 7. cikk (1) bekezdésében és a 8. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések megvalósításáért felelős szervnek vagy szerveknek rendelkezniük kell az érintett termékekre és a megcélzott piacokra vonatkozó szakismeretekkel és birtokában kell lenniük azon eszközöknek, amelyek biztosítják az intézkedések lehető leghatékonyabb végrehajtását, tekintettel az említett programok európai jelentőségére.

(3) Az intézkedések megfelelő végrehajtását egy, a Bizottság, az érintett tagállamok és a javaslattevő szervezetek képviselőiből álló felügyeleti csoport kíséri figyelemmel.

(4) A 7. cikkben említett programok ellenőrzéséért és az azokkal kapcsolatos kifizetések teljesítéséért az érintett tagállamok felelősek. A tagállamok biztosítják, hogy valamennyi, egy elfogadott program keretében készült tájékoztató vagy promóciós anyag megfeleljen a közösségi jognak.

9. cikk

(1) A (4) bekezdés sérelme nélkül a Közösség a 7a. cikkben említett intézkedéseket teljes egészében finanszírozza. A Közösség szintén teljes egészében finanszírozza a 8. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdése szerint kiválasztott szakmai tanácsadók költségét.

(2) Az 7. cikkben említett programokhoz biztosított közösségi hozzájárulás nem haladhatja meg a programok valós költségének 50 %-át. A két vagy három évig tartó promóciós programok esetében a megvalósítás egyes éveire nyújtott hozzájárulás nem haladhatja meg ezt a maximális értékhatárt.

(3) A javaslattevő szervezet vagy szervezetek a 7. cikkben említett programok valós költségének legalább 20 %-át finanszírozzák, míg a fennmaradó részt az érintett tagállam vagy tagállamok finanszírozzák, figyelembe véve a Közösség (2) bekezdésben említett hozzájárulását. A tagállamra vagy tagállamokra és a javaslattevő szervezetre vagy szervezetekre jutó hányad akkor kerül meghatározásra, amikor a program a 7. cikk (3) bekezdésével összhangban benyújtásra kerül a Bizottsághoz. A tagállamok és/vagy a javaslattevő szervezetek kifizetései származhatnak adójellegű bevételekből vagy kötelező hozzájárulásokból.

(4) A 6. cikk alkalmazása esetén a program engedélyezését követően a Közösség megfelelő hozzájárulást biztosít a szóban forgó nemzetközi szervezetnek.

(5) A Szerződés 87., 88. és 89. cikke nem alkalmazandó a Szerződés 36. cikke hatálya alá tartozó közösségi támogatást élvező, és a 7. cikk (4) bekezdésével összhangban a Bizottság által elfogadottnak ítélt programok esetében a tagállamok által nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra, valamint a tagállamok és/vagy a javaslattevő szervezetek által nyújtott, adójellegű bevételekből vagy kötelező hozzájárulásokból származó pénzügyi hozzájárulásokra.

10. cikk

Az 1. cikkben említett intézkedésekre fordított közösségi kiadásokat intervenciónak kell tekinteni a Tanács közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK rendelet ( 11 ) 1. cikke (2) bekezdésének e) pontja értelmében.

11. cikk

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében foglalt irányítóbizottsági eljárás keretében kell meghozni.

12. cikk

(1) A Bizottságot a 136/66/EGK rendelet 37. cikke értelmében létrehozott Olaj- és Zsírpiaci Irányítóbizottság és a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló egyéb rendeletek megfelelő cikkei értelmében létrehozott más irányítóbizottságok segítik.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott időtartam egy hónap.

12a. cikk

Az 5. cikkben említett jegyzék és az iránymutatások összeállítása vagy a 7. cikkben említett programok elfogadása vagy az intézkedésekről a 7a. cikkel összhangban születő döntések meghozatala vagy a megvalósítási intézkedéseknek a 11. cikkel összhangban történő elfogadása előtt a Bizottság konzultálhat:

a) a Mezőgazdasági Termékek Egészségügyi és Biztonsági Tanácsadó Bizottságának a Mezőgazdasági Termékek Promóciójával Foglalkozó Állandó Csoportjával;

b) a 12. cikk (1) bekezdésében említett irányítóbizottság tagjaiból és/vagy a promóció és népszerűsítés területén különleges szakértelemmel rendelkező szakértőkből álló szakmai "ad hoc" munkacsoportokkal.

13. cikk

A Bizottság 2006. december 31. előtt jelentést mutat be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, és megteszi a szükséges javaslatokat.

14. cikk

(1) A 136/66/EGK rendelet 11. cikke (1) bekezdéséből el kell hagyni a vagy "harmadik országok" szavakat.

(2) Az 1308/70/EGK rendelet 2. cikke (2) bekezdése első francia bekezdéséből el kell hagyni az "és másutt" szavakat.

(3) A 2275/96/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdéséből el kell hagyni az "és külföldön" szavakat.

15. cikk

Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 32., 1999.2.6., 12. o.

( 2 ) HL C 219., 1999.7.30.

( 3 ) HL C 169., 1999.6.16., 8. o.

( 4 ) A Tanács 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK rendelete az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról (HL L 172., 1966.9.30., 3025. o.). Legutóbb az 1638/98/EK rendelettel (HL L 210., 1998.7.28., 32. o.) módosított rendelet.

( 5 ) A Tanács 1970. június 29-i 1308/70/EGK rendelete a len és a kender piacának közös szervezéséről (HL L 146., 1970.7.4., 1. o.). Legutóbb a 3290/94/EK rendelettel (HL L 349., 1994.12.31., 105. o.) módosított rendelet.

( 6 ) A Tanács 1996. november 22-i 2275/96/EK rendelete az élő növényekre és a virágkertészeti termékekre vonatkozó egyedi intézkedések bevezetéséről (HL L 308., 1996.11.29., 7. o.).

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 8 ) HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A legutóbb az 1481/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 272., 2004.8.20., 11. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb az 1215/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 232., 2004.7.1., 21. o.) módosított rendelet.

( 10 ) HL L 208., 1992.7.24., 9. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosíttot rendelet.

( 11 ) HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R2702 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R2702&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01999R2702-20050101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01999R2702-20050101&locale=hu