Közlemény (HÉ 2020/24.)

az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából a szomszédos országokból érkező, a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok határátlépésére, Magyarország területén tartózkodására és a munkahelyi karanténra vonatkozó szabályokról

Iktatószám: 29000/12381-1/2020.ált.

Tárgy: Közhírré tétel

Közzététel napja: 2020. május 6.

Levétel: Visszavonásig, de legkésőbb a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján az alábbi közleményt közhírré teszem:

Eljáró hatóság: Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK)

Eljáró szervezeti egység: országos rendőrfőkapitány

Az ügy tárgya: az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából a szomszédos országokból érkező, a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok határátlépésére, Magyarország területén tartózkodására és a munkahelyi karanténra vonatkozó szabályok

Ügyfelek: valamennyi, az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából a szomszédos országokból érkező, a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az országos rendőrfőkapitány a tárgyi ügyben a 29000/12381-1/2020.ált. iktatószámon az alábbi tartalmú határozatot hozta:

"HATÁROZAT

Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hatáskörömben, az agrárágazat munkaerőigényének biztosítása céljából a szomszédos országokból érkező, a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok határátlépése, Magyarország területén tartózkodása és a munkahelyi karantén szabályainak meghatározása céljából az alábbi

határozatot

hozom.

1. Az R. 4/B. § (1) bekezdése alapján Magyarországgal szomszédos államból az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár (a továbbiakban: agrárágazatban dolgozó) csoportos határátlépésére kijelölt határátkelőhelyeket az Országos Rendőr-főkapitányság a Rendőrség honlapján teszi közzé.

2. A határátlépéshez igénybe venni kívánt határátkelőhelyet üzemeltető határrendészeti kirendeltséget az agrárágazatban dolgozó munkáltatója (a továbbiakban: munkáltató) a Rendőrség internetes honlapján közzétett elektronikus levelezési címen köteles a tervezett belépés előtt legalább 48 órával értesíteni az R. 4/B. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adattartalommal összeállított kimutatás - munkáltató cégszerű aláírásával ellátott példányának - megküldésével.

3. A Magyarország területére történő belépés (a továbbiakban: belépés) feltétele:

a) a 2. pont szerinti értesítési kötelezettség teljesítése,

b) a határátlépés alkalmával a 2. pontban meghatározott értesítés másolatának bemutatása,

c) a beléptetés során elvégzett egészségügyi vizsgálat, amelynek során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel,

d) a munkáltatóval kötött érvényes és hatályos munkaszerződés vagy a munkáltató által a munkaviszony

fennállásáról kiállított igazolás eredeti példányának bemutatása, amelyben a munkavégzés ágazatát, helyét és a jogviszony időtartamát a munkáltató feltüntette.

4. A belépésre jelentkezőnek a 3. pontban meghatározottakon túl teljesítenie kell a jogszabályban meghatározott határátlépési és idegenrendészeti feltételeket.

5. A munkáltató az agrárágazatban dolgozó R. 4/B. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatainak megküldésével a belépés tervezett napját megelőzően három nappal köteles értesíteni a járványügyi hatóságot.

6. Az agrárágazatban dolgozó Magyarországra történő belépését követő 14 napon keresztül a munkáltató és az agrárágazatban dolgozó a 7. pont szerinti munkahelyi karanténra vonatkozó szabályokat köteles betartani.

7. A munkahelyi karantén szabályai:

a) az agrárágazatban dolgozót a beléptető határátkelőhelytől a munkáltatónak kell szervezett formában, csoportosan a szállás helyére szállítania, az egyéni utazás nem megengedett,

b) a szálláshely csak a munkavégzés céljából és csak csoportosan hagyható el,

c) az agrárágazatban dolgozó étkezéséről és ellátásáról a munkáltató gondoskodik,

d) ha az agrárágazatban dolgozó a munkahelyi karantén időtartama alatt bármilyen betegségre utaló tünetet tapasztal, köteles erről a munkáltatót azonnal tájékoztatni,

e) betegségre utaló tünetet észlelését követően az agrárágazatban dolgozó munkát nem végezhet, őt a munkáltató köteles elkülöníteni a többi agrárágazatban dolgozótól, és a munkáltató köteles egy órán belül telefonon tájékoztatni a járványügyi hatóságot.

8. Az agrárágazatban dolgozó Magyarország területéről való kiléptetését a tervezett kilépés előtt legalább 48 órával a munkáltató előre bejelenti a belépésre igénybe vett határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltségnek és a járványügyi hatóságnak.

9. Az R. 4. § (4) bekezdése alapján a határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint az bíróság előtt nem támadható meg. A határozat azonnal végrehajtható, és azt 2020. május 7-étől kell alkalmazni."

A döntés indokolása

"Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében.

Az R. 2. § (2) bekezdése alapján a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére - az R. által meghatározott kivételekkel - nem léphetnek be.

Az R. 4. § (2) bekezdése alapján az országos rendőrfőkapitány

a) a szomszédos állam állampolgárai esetében,

b) a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során, valamint

c) a szomszédos országokból érkező olyan személyek esetében, akik az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából utaznak be, és a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok (a továbbiakban: agrárágazatban dolgozó)

a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokat, valamint - kizárólag a c) pont szerinti esetben - a munkahelyi karanténra vonatkozó szabályokat határozatban is megállapíthat.

Az országos rendőrfőkapitány az e határozatban foglalt döntést az R. 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hatáskörben hozta meg."

Tartalomjegyzék