32008R0451[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete ( 2008. április 23.) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 451/2008/EK RENDELETE

(2008. április 23.)

a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1) A 3696/93/EGK rendelet (2) létrehozta az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozási rendszerét (CPA).

(2) A gazdaság technológiai fejlődését és szerkezeti változásait tükröző korszerű CPA-t kell létrehozni.

(3) A megfelelő termelési tevékenységgel összhangban álló termékosztályozási struktúra megelőzi az össze nem függő kódolási rendszerek elburjánzását, és megkönnyíti a megfelelő piacok termelők szerinti azonosítását.

(4) Szükség van olyan referenciakeret létrehozására, amelyen belül összehasonlíthatók a termelésre, fogyasztásra, külkereskedelemre és szállításra vonatkozó statisztikai adatok.

(5) A CPA korszerűsítése központi jelentőséggel bír a Bizottságnak a közösségi statisztikák átalakítását célzó jelenlegi erőfeszítései során; azt várják tőle, hogy összehasonlíthatóbb és relevánsabb adatok révén jobb gazdasági irányítást hozzon közösségi és nemzeti szinten.

(6) Működése érdekében a belső piac olyan statisztikai szabványokat igényel, amelyek alkalmasak a nemzeti és közösségi statisztikák gyűjtésére, továbbítására és közzétételére ahhoz, hogy a vállalkozások, a pénzügyi szervezetek, a kormányok és a belső piac összes többi szereplője számára megbízható és összehasonlítható statisztikai adatokat lehessen biztosítani. E célból létfontosságú, hogy a CPA különféle kategóriáit minden tagállamban egységesen értelmezzék.

(7) Megbízható és összehasonlítható statisztikák szükségesek ahhoz, hogy a vállalkozások felmérhessék versenyképességüket, és azok hasznos segítséget nyújtanak a közösségi intézményeknek is a verseny torzulásának megelőzésében.

(8) A termékek gazdasági tevékenység szerinti közös statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása önmagában nem kötelezi a tagállamokat adatok gyűjtésére, közzétételére vagy szolgáltatására. A belső piac irányításához szükséges megbízhatósággal, gyorsasággal, rugalmassággal és részletezettséggel rendelkező integrált információk csak abban az esetben biztosíthatók, ha a tagállamok a közösségi osztályozáshoz kapcsolódó termékosztályozási rendszert használnak.

(9) Biztosítani kell, hogy a tagállamok nemzeti követelményeik teljesítése céljából nemzeti osztályozási rendszereikbe a CPA-n alapuló további kategóriákat integrálhassanak.

(10) A gazdasági statisztikák nemzetközi összehasonlíthatóságának követelménye miatt a tagállamok és a Közösség intézményei a termékek olyan osztályozási rendszerét használják, amely közvetlenül kötődik az ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott központi termékosztályozás (Central Product Classification, CPC Ver. 2.) második változatához.

(11) A CPA alkalmazása szükségessé teszi, hogy a Bizottság munkáját segítse a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (3) létrehozott Statisztikai Programbizottság, különös tekintettel a CPA végrehajtásából eredő nehézségek vizsgálatára, valamint a CPA módosításaira.

(12) A termékek új statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása következtében módosítani kell a CPA-ra történő hivatkozásokat. Ezért szükségszerű a 3696/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezése.

(13) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni. Különösen, a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia a CPA módosítására a műszaki vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele céljából, illetve ennek egyéb gazdasági és társadalmi osztályozásokkal történő összhangba hozatala érdekében. Mivel az ilyen intézkedések általános hatályúak, és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

(14) Mivel e rendelet célját - nevezetesen egy új CPA létrehozását - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(15) A Statisztikai Programbizottsággal konzultációt folytattak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) A gazdasági valóságra adandó megfelelő válasz és a nemzeti, közösségi és nemzetközi osztályozási rendszerek, ennélfogva a nemzeti, közösségi és nemzetközi statisztikák közötti összehasonlíthatóság biztosítása érdekében e rendelet létrehozza a Közösségben az új közös CPA-t.

(2) A "termék" kifejezés a gazdasági tevékenységek eredményére utal, akár javak vagy szolgáltatások formájában.

(3) E rendelet kizárólag az osztályozási rendszer statisztikai célú használatára vonatkozik.

2. cikk

A CPA szintjei és szerkezete

(1) A CPA a következőkből áll:

a) első szint, amely betűkódokkal azonosított osztályokból áll (nemzetgazdasági ágak);

b) második szint, amely két számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (ágazatok);

c) harmadik szint, amely három számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (alágazatok);

d) negyedik szint, amely négy számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (szakágazatok);

e) ötödik szint, amely öt számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (csoport); és

f) hatodik szint, amely hat számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (alcsoport).

(2) A CPA-t a melléklet tartalmazza.

3. cikk

A CPA felhasználása

A Bizottság a CPA-t a tevékenységek szerint osztályozott termékekre vonatkozó valamennyi statisztikánál felhasználja.

4. cikk

A termékek gazdasági tevékenység szerinti nemzeti osztályozása

(1) A tagállamok a CPA-t - alcsoportjaira épülő - aggregált vagy részletezett, nemzeti, specifikus vagy funkcionális alkalmazásra használhatják.

(2) Ezek az osztályozási rendszerek a következő szabályokkal összhangban kapcsolódnak a CPA-hoz:

a) a CPA-nál nagyobb mértékben aggregált osztályozási rendszerek a CPA alcsoportjainak pontos aggregálásaiból állnak;

b) a CPA-nál részletesebb osztályozási rendszerek olyan tételekből állnak, amelyek teljes mértékig illeszkednek a CPA alcsoportjaiba.

Az e bekezdésnek megfelelően nyert osztályozási rendszereknek eltérő kódolása is lehet.

(3) A tagállamok használhatnak a CPA-ból származó gazdasági tevékenység szerinti nemzeti termékosztályozási rendszereket. Ilyenkor továbbítják a Bizottságnak a nemzeti osztályozási rendszerüket meghatározó tervezetet. A Bizottság az ilyen tervezet kézhezvételét követő három hónapon belül ellenőrzi, hogy a tervezett nemzeti osztályozási rendszer megfelel-e a (2) bekezdésnek, és azt tájékoztatásképpen elküldi a többi tagállamnak. A tagállamok nemzeti osztályozási rendszerei tartalmazzák a nemzeti osztályozási rendszer és a CPA közötti megfelelési táblázatot.

5. cikk

A Bizottság tevékenységei

A Bizottság, a tagállamokkal együttműködésben biztosítja a CPA terjesztését, karbantartását és elősegíti annak alkalmazását, különösen a következők révén:

a) a CPA-hoz kiegészítő magyarázatok készítése, aktualizálása és közzététele;

b) a CPA alkalmazásához iránymutatások kidolgozása és közzététele;

c) megfelelési táblázatok közzététele a következők között: a CPA új és előző változata; a CPA előző és új változata; a CPA és a kombinált nómenklatúra (KN) (5) között, amelyet a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete tartalmaz;

d) az egyéb osztályozási rendszerekkel való szorosabb összefüggés megteremtésére tett erőfeszítések.

6. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) Az e rendelet végrehajtásához és frissítéséhez szükséges alábbi intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni:

a) a CPA alkalmazásából származó problémák esetén szükségessé váló döntések, ideértve egyes termékek szakágazati besorolását; és

b) a CPA előző változatáról való teljesen összehangolt áttéréshez szükséges technikai intézkedések.

(2) Az alábbi intézkedéseket, amelyek célja a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítása, a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni:

a) a CPA módosításai, amelyek a műszaki vagy gazdasági fejlődés figyelembevételére irányulnak;

b) a CPA módosításai, amelyek más társadalmi és gazdasági osztályozási rendszerekkel történő harmonizációra irányulnak.

(3) Mérlegelni kell azt az elvet, hogy a CPA aktualizálásából származó előnyöknek meg kell haladniuk annak költségeit, és azt az elvet, hogy a járulékos költségek és terhek ésszerű határokon belül maradjanak.

7. cikk

A Bizottság

(1) A Bizottságot a Statisztikai Programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

8. cikk

A 3696/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezése

A 3696/93/EGK rendelet 2008. január 1-jétől hatályát veszti.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. április 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ

(1) Az Európai Parlament 2007. július10-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. február 14-i határozata.

(2) HL L 342., 1993.12.31., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

(4) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 360/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 111., 2008.4.23., 9. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

CPA 2008

(m.n.s.: máshova nem sorolt; (*): része)

KódOsztályCPC ver. 2
AMEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT
01Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
01.1Nem évelő növény termesztése
01.11Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
01.11.1Búza
01.11.11Durumbúza01111 (*)
01112 (*)
01.11.12Búza, durumbúza nélkül01111 (*)
01112 (*)
01.11.2Kukorica
01.11.20Kukorica01121
01122
01.11.3Árpa, rozs, zab
01.11.31Árpa01151
01152
01.11.32Rozs01161
01162
01.11.33Zab01171
01172
01.11.4Cirok, köles és egyéb gabonaféle
01.11.41Cirok01141
01142
01.11.42Köles01181
01182
01.11.49Egyéb gabonaféle01190
01.11.5Gabonaszalma és csuhé
01.11.50Gabonaszalma és csuhé01913
01.11.6Hüvelyesek, zölden
01.11.61Zöldbab01241
01.11.62Zöldborsó01242
01.11.69Egyéb hüvelyes, zölden01249
01.11.7Száraz hüvelyesek
01.11.71Szárazbab01701
01.11.72Száraz lóbab, disznóbab01702
01.11.73Száraz csicseriborsó01703
01.11.74Szárazlencse01704
01.11.75Szárazborsó01705
01.11.79M.n.s. száraz hüvelyes01709
01.11.8Szójabab, földimogyoró, gyapotmag
01.11.81Szójabab01411
01412
01.11.82Földimogyoró, héjas01421
01422
01.11.83Földimogyoró, héj nélkül21421
01.11.84Gyapotmag01431
01432
01.11.9Egyéb olajos mag
01.11.91Lenmag01441
01.11.92Mustármag01442
01.11.93Repcemag (réparepce, káposztarepce)01443
01.11.94Szezámmag01444
01.11.95Napraforgó mag01445
01.11.99Egyéb m.n.s. olajos mag01446
01449
01.12Rizstermesztés
01.12.1Rizs, hántolatlan szemtermés
01.12.10Rizs, hántolatlan szemtermés01131
01132
01.13Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
01.13.1Levél- és szárzöldség
01.13.11Spárga01211
01.13.12Káposztaféle01212
01.13.13Karfiol és brokkoli01213
01.13.14Saláta01214 (*)
01.13.15Cikória saláta01214 (*)
01.13.16Spenót01215
01.13.17Articsóka01216
01.13.19Egyéb m.n.s. levél- és szárzöldség01219
01.13.2Dinnye
01.13.21Görögdinnye01221
01.13.29Egyéb dinnye01229
01.13.3Gyümölcszöldség
01.13.31Zöldpaprika (csak a capsicum)01231
01.13.32Uborka01232
01.13.33Padlizsán01233
01.13.34Paradicsom01234
01.13.39Egyéb m. n. s. gyümölcszöldség01235
01239
01.13.4Hagymaféle, gyökér- és gumós zöldség, keményítő- és inulintartalom nélkül
01.13.41Sárgarépa, fehérrépa01251
01.13.42Fokhagyma01252
01.13.43Hagyma01253
01.13.44Póréhagyma01254
01.13.49Egyéb hagymaféle, gyökér- és gumós zöldség (keményítő- és inulintartalom nélkül)01259
01.13.5Ehető gyökér-, és gumós zöldség magas keményítő- és inulintartalommal
01.13.51Burgonya01510
01.13.52Édesburgonya01591
01.13.53Manióka01592
01.13.59Egyéb ehető gyökér- és gumós zöldség magas keményítő- és inulintartalommal01593
01599
01.13.6Zöldség szaporítóanyag (kivéve: gyökérfélék magvai)
01.13.60Zöldség szaporítóanyag (kivéve: gyökérfélék magvai)01260
01.13.7Cukorrépa és cukorrépamag
01.13.71Cukorrépa01801
01.13.72Cukorrépamag01803
01.13.8Gomba, szarvasgomba (csak termesztett)
01.13.80Gomba, szarvasgomba (csak termesztett)01270
01.13.9Egyéb m. n. s. friss zöldség
01.13.90Egyéb m. n. s. friss zöldség01290
01.14Cukornádtermesztés
01.14.1Cukornád
01.14.10Cukornád01802
01809
01.15Dohánytermesztés
01.15.1Feldolgozatlan dohány
01.15.10Feldolgozatlan dohány01970
25010
01.16Rostnövénytermesztés
01.16.1Rostnövény
01.16.11Gyapot (maggal vagy mag nélkül)01921
01.16.12Juta, kenáf és egyéb rostos növény, nyersen vagy áztatva (kivéve: len, kender és hócsalán)01922
01.16.19Len, kender és m. n. s. nyers rostnövény01929
01.19Egyéb, nem évelő növény termesztése
01.19.1Takarmánynövény
01.19.10Takarmánynövény01911
01912
01919
01.19.2Vágott virág, virágsarj, virágmag
01.19.21Vágott virág, virágsarj01962
01.19.22Virágmag01963
01.19.3Gyökérfélék, takarmánynövények magvai, egyéb nyers zöldségfélék termékei
01.19.31Gyökérfélék, takarmánynövények magvai (kivéve: cukorrépa mag)01940
01.19.39M.n.s. nyers zöldségféle és termékei01990
01.2Évelő növények termesztése
01.21Szőlőtermesztés
01.21.1Szőlő
01.21.11Csemegeszőlő01330 (*)
01.21.12M.n.s szőlő, frissen01330 (*)
01.22Trópusi gyümölcs termesztése
01.22.1Trópusi és szubtrópusi gyümölcs
01.22.11Avokádó01311
01.22.12Banán01312
01313
01.22.13Datolya01314
01.22.14Füge01315
01.22.19Egyéb trópusi és szubtrópusi gyümölcs01316
01317
01318
01319
01.23Citrusféle termesztése
01.23.1Citrusfélék
01.23.11Grépfrút01321
01.23.12Citrom, zöldcitrom01322
01.23.13Narancs01323
01.23.14Mandarin01324
01.23.19Egyéb citrusféle01329
01.24Almatermésű, csonthéjas termesztése
01.24.1Alma
01.24.10Alma01351
01.24.2Egyéb almatermésű és csonthéjas gyümölcs
01.24.21Körte01352 (*)
01.24.22Birs01352 (*)
01.24.23Sárgabarack01353
01.24.24Cseresznye, meggy01354
01.24.25Őszibarack01355 (*)
01.24.26Nektarin01355 (*)
01.24.27Szilva01356 (*)
01.24.28Kökény01356 (*)
01.24.29Egyéb m.n.s. almatermésű és csonthéjas gyümölcs01359
01.25Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
01.25.1Bogyós termésű gyümölcs és egyéb nemzetségbe tartozó gyümölcs
01.25.11Kivi01342
01.25.12Málna01343
01.25.13Szamóca01344
01.25.19Egyéb bogyós termésű gyümölcs01341
01349
01.25.2Gyümölcsmag
01.25.20Gyümölcsmag01360
01.25.3Héjas termésű gyümölcs (kivéve: vadon termő ehető mogyoró, földimogyoró és kókuszdió)
01.25.31Mandula01371
21422
01.25.32Gesztenye01373
21429 (*)
01.25.33Mogyoró01374
21423
01.25.34Pisztácia01375
21429 (*)
01.25.35Dió01376
21429 (*)
01.25.39Egyéb héjas termésű gyümölcs (kivéve: vadon termő ehető mogyoró, földimogyoró és kókuszdió)01372
01377
01379
21424
21429 (*)
01.25.9Egyéb m.n.s. gyümölcsféle
01.25.90Egyéb m.n.s. gyümölcsféle01391
01399
01.26Olajtartalmú gyümölcs termesztése
01.26.1Olíva
01.26.11Élelmezési célú olíva01450 (*)
01.26.12Ipari célú olíva01450 (*)
01.26.2Kókuszdió
01.26.20Kókuszdió01460
21429 (*)
01.26.9Egyéb olajtartalmú gyümölcsféle
01.26.90Egyéb olajtartalmú gyümölcsféle01491
01499
01.27Italgyártási növény termesztése
01.27.1Italgyártási növény
01.27.11Kávébab, pörköletlen01610
01.27.12Tealevelek01620
01.27.13Matélevelek01630
01.27.14Kakaóbab01640
01.28Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
01.28.1Fűszernövény, feldolgozatlan
01.28.11Bors (piper spp.), feldolgozatlan01651
01.28.12Chili és fűszerpaprika (capsicum spp.), feldolgozatlan01652
01.28.13Szerecsendió és virága, kardámom, feldolgozatlan01653
01.28.14Ánizs, bandián, koriander, kömény, ánizs, boróka bogyó, feldolgozatlan01654
01.28.15Fahéj, feldolgozatlan01655
01.28.16Szegfűszeg egészben, feldolgozatlan01656
01.28.17Gyömbér, szárítva, feldolgozatlan01657
01.28.18Vanília, feldolgozatlan01658
01.28.19Egyéb feldolgozatlan fűszernövény01690
01.28.2Komló
01.28.20Komló01659
01.28.3Elsődlegesen illatszer-, gyógyszergyártásban, vagy rovar és gomba irtására, továbbá más hasonló célokra használt növény
01.28.30Elsődlegesen illatszer-, gyógyszergyártásban, vagy rovar és gomba irtására, továbbá más hasonló célokra használt növény01930 (*)
01.29Egyéb évelő növény termesztése
01.29.1Természetes gumi
01.29.10Természetes gumi01950
01.29.2Kivágott karácsonyfa
01.29.20Kivágott karácsonyfa03241
01.29.3Elsődlegesen fonásra, tömésre, festésre, színezésre használt növény
01.29.30Elsődlegesen fonásra, tömésre, festésre, színezésre használt növény03250
01.3Növényi szaporítóanyag termesztése
01.30Növényi szaporítóanyag termesztése
01.30.1Növényi szaporítóanyag: palánta, gumó, gyökér, oltvány, dugvány, gombacsíra
01.30.10Növényi szaporítóanyag: palánta, gumó, gyökér, oltvány, dugvány, gombacsíra01961 (*)
01.4Állattenyésztés
01.41Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
01.41.1Tejhasznú tehén, élő
01.41.10Tejhasznú tehén, élő0211 (*)
01.41.2Nyers tehéntej
01.41.20Nyers tehéntej0221
01.42Egyéb szarvasmarha tenyésztése
01.42.1Egyéb szarvasmarha és bivaly, élő
01.42.11Egyéb szarvasmarha és bivaly, élő, kivéve: borjú0211 (*)
01.42.12Szarvasmarha és bivalyborjú, élő0211 (*)
01.42.2Szarvasmarha- és bivalysperma
01.42.20Szarvasmarha- és bivalysperma02411
01.43Ló, lóféle tenyésztése
01.43.1Ló és lóféle, élő
01.43.10Ló és lóféle, élő02130
01.44Teve, teveféle tenyésztése
01.44.1Teve és teveféle, élő
01.44.10Teve és teveféle, élő02121
01.45Juh, kecske tenyésztése
01.45.1Juh, kecske, élő
01.45.11Juh, élő02122
01.45.12Kecske, élő02123
01.45.2Nyers juh- és kecsketej
01.45.21Nyers juhtej02291
01.45.22Nyers kecsketej02292
01.45.3Nyers juhgyapjú és kecskeszőr (zsíros), beleértve a háton mosott gyapjút is
01.45.30Nyers juhgyapjú és kecskeszőr (zsíros), beleértve a háton mosott gyapjút is02941
01.46Sertéstenyésztés
01.46.1Sertés, élő
01.46.10Sertés, élő02140
01.47Baromfitenyésztés
01.47.1Baromfi, élő
01.47.11Tyúkféle, élő02151
01.47.12Pulyka, élő02152
01.47.13Lúd, élő02153
01.47.14Kacsa és gyöngyös, élő02154
02155
01.47.2Tojás héjában, friss
01.47.21Tyúkféle tojás héjában, friss (kivéve: tenyésztojás)02310
01.47.22Egyéb baromfi tojás héjában, friss (kivéve: tenyésztojás)02320
01.47.23Tenyésztojás02330
01.49Egyéb állat tenyésztése
01.49.1Egyéb tenyésztett élő állat
01.49.11Nyúl, élő02191
01.49.12M.n.s. tenyésztett madár, élő02193
02194
01.49.13Tenyésztett hüllők, beleértve a kígyókat és teknősöket, élő02195
01.49.19Egyéb m.n.s. tenyésztett állatok, élő02129
02192
02196
02199
01.49.2Egyéb, tenyésztési tevékenységből származó állati termék
01.49.21Természetes méz02910
01.49.22M.n.s. nyers tej02293
02299
01.49.23Csiga, friss, fűszeres, fagyasztott, sózott vagy sós lében pácolt (kivéve: tengeri csiga)02920
01.49.24Egyéb, m.n.s. tenyésztési tevékenységből származó, ehető állati termék02930
01.49.25Gombolyításra alkalmas selyemgubó02944
01.49.26Rovarviasz, cetvelő, beleértve a finomítottat és a festettet is02960
01.49.27Szaporítási célú állati embrió02419
02420
01.49.28Egyéb, m.n.s. tenyésztési tevékenységből származó, nem ehető állati termék02943
01.49.3Szőrmés bőréért tenyésztett állat nyers szőrmés bőre
01.49.31Szőrmés bőréért tenyésztett állat nyers szőrmés bőre (kivéve: gyapjáért tenyésztett juh)02955 (*)
01.49.32Gyapjáért tenyésztett juh nyers szőrmés bőre02955 (*)
01.49.39M.n.s. állat nyers bőre (kezeletlen vagy kezelt, de nem tovább feldolgozott)02959
01.6Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás
01.61Növénytermesztési szolgáltatás
01.61.1Növénytermesztési szolgáltatás
01.61.10Növénytermesztési szolgáltatás86119
01.62Állattenyésztési szolgáltatás
01.62.1Állattenyésztési szolgáltatás
01.62.10Állattenyésztési szolgáltatás86121
01.63Betakarítást követő szolgáltatás
01.63.1Betakarítást követő szolgáltatás
01.63.10Betakarítást követő szolgáltatás86111
01.64Vetési célú magfeldolgozás
01.64.1Vetési célú magfeldolgozás
01.64.10Vetési célú magfeldolgozás86112
01.7Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
01.70Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
01.70.1Vadászat, vadbefogás és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatás
01.70.10Vadászat, vadbefogás és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatás86130
02Erdőgazdálkodás
02.1Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.10Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.10.1Élő erdei fás szárú növények, szaporítóanyagai
02.10.11Erdeifa- és cserjecsemete01961 (*)
02.10.12Erdeifa- és cserjemag vetési célra01360
02.10.2Erdei faiskolai tevékenység
02.10.20Erdei faiskolai tevékenység86140 (*)
02.10.3Erdeifa-félék
02.10.30Erdeifa-félék03300
02.2Fakitermelés
02.20Fakitermelés
02.20.1Nyers faanyag
02.20.11Fenyő hengeresfa03110
02.20.12Nem fenyő hengeresfa (kivéve: trópusi hengeresfa)03120 (*)
02.20.13Trópusi hengeresfa03120 (*)
02.20.14Tűzifa, tuskó, rőzse, erdészeti tevékenység keretében előállított faszén03130 (*)
02.3Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
02.30Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
02.30.1Vadon termő növények nedvei
02.30.11Baláta, guayula, kaucsuk és egyéb hasonló természetes gumiféle alapanyag03211
02.30.12Sellak, balzsam és egyéb természetes gumiféle és gyanta és m.n.s. természetes gumiféle alapanyag03219
02.30.2Természetes parafa, nyers, vagy kismértékben feldolgozott
02.30.20Természetes parafa, nyers, vagy kismértékben feldolgozott03220
02.30.3Növényi részek, pázsitfűfélék, mohák és egyéb díszítésre alkalmas növények
02.30.30Növényi részek, pázsitfűfélék, mohák és egyéb díszítésre alkalmas növények03249
02.30.4Vadon termő, ehető erdei termékek
02.30.40Vadon termő, ehető erdei termékek03230
02.4Erdészeti szolgáltatás
02.40Erdészeti szolgáltatás
02.40.1Erdészeti szolgáltatás
02.40.10Erdészeti szolgáltatás86140 (*)
03Halászat, halgazdálkodás
03.0Halászat, halgazdálkodás
03.00Halászat, halgazdálkodás
03.00.1Élő hal
03.00.11Élő díszhal04111
03.00.12Élő tengeri hal, nem tenyésztett04119 (*)
03.00.13Élő édesvízi hal, nem tenyésztett04119 (*)
03.00.14Élő tengeri hal, tenyésztett04119 (*)
03.00.15Élő édesvízi hal, tenyésztett04119 (*)
03.00.2Friss vagy hűtött hal
03.00.21Friss vagy hűtött tengeri hal, nem tenyésztett04120 (*)
03.00.22Friss vagy hűtött édesvízi hal, nem tenyésztett04120 (*)
03.00.23Friss vagy hűtött tengeri hal, tenyésztett04120 (*)
03.00.24Friss vagy hűtött édesvízi hal, tenyésztett04120 (*)
03.00.3Rákfélék (nem fagyasztva)
03.00.31Rákfélék (nem fagyasztva), nem tenyésztett04210 (*)
03.00.32Rákfélék (nem fagyasztva), tenyésztett04210 (*)
03.00.4Friss vagy hűtött puhatestű és gerinctelen víziállat
03.00.41Friss vagy hűtött élő osztrigák, nem tenyésztett04220 (*)
03.00.42Egyéb élő, friss vagy hűtött puhatestű és gerinctelen víziállat, nem tenyésztett0429 (*)
03.00.43Élő, friss vagy hűtött osztriga, tenyésztett04220 (*)
03.00.44Egyéb élő, friss vagy hűtött puhatestű és gerinctelen víziállat, tenyésztett0429 (*)
03.00.5Gyöngy, megmunkálatlan
03.00.51Természetes gyöngy, megmunkálatlan38210 (*)
03.00.52Tenyészett gyöngy, megmunkálatlan38210 (*)
03.00.6Egyéb vízinövény, -állat és termékeik
03.00.61Korallok és hasonló termékek, kagylók, rákfélék, tüskésbőrűek04910
03.00.62Állati eredetű, természetes szivacs04920
03.00.63Tengeri és egyéb alga, nem tenyésztett04930 (*)
03.00.64Tengeri és egyéb alga, tenyésztett04930 (*)
03.00.69M.n.s egyéb vízinövény, -állat és termékeik0 (*)
03.00.7Halászati, halgazdálkodási szolgáltatás
03.00.71Halászati szolgáltatás86150 (*)
03.00.72Halgazdálkodási szolgáltatás86150 (*)
BBÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS
05Szénbányászat
05.1Feketeszén-bányászat
05.10Feketeszén-bányászat
05.10.1Feketeszén, nem agglomerált
05.10.10Feketeszén, nem agglomerált11010
05.2Barnaszén-, lignitbányászat
05.20Barnaszén-, lignitbányászat
05.20.1Barnaszén és lignit
05.20.10Barnaszén és lignit11030 (*)
06Kőolaj-, földgázkitermelés
06.1Kőolaj-kitermelés
06.10Kőolaj-kitermelés
06.10.1Kőolaj és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers
06.10.10Kőolaj és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers12010
06.10.2Bitumenes vagy olajpala és olajhomok
06.10.20Bitumenes vagy olajpala és olajhomok12030
06.2Földgázkitermelés
06.20Földgázkitermelés
06.20.1Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű
06.20.10Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű12020
07Fémtartalmú érc bányászata
07.1Vasércbányászat
07.10Vasércbányászat
07.10.1Vasérc
07.10.10Vasérc14100
07.2Egyéb fém érc bányászata
07.21Urán-, tóriumérc-bányászat
07.21.1Urán- és tóriumérc
07.21.10Urán- és tóriumérc13000
07.29Színesfém érc bányászata
07.29.1Színesfém érc és dúsítmányai
07.29.11Rézérc és dúsítmányai14210
07.29.12Nikkelérc és dúsítmányai14220
07.29.13Alumíniumérc és dúsítmányai14230
07.29.14Nemesfémércek és dúsítmányaik14240
07.29.15Ólom-, cink- és ónérc és dúsítmányaik14290 (*)
07.29.19M.n.s. egyéb színesfém tartalmú ércek és dúsítmányaik14290 (*)
08Egyéb bányászat
08.1Kőfejtés, homok-, agyagbányászat
08.11Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
08.11.1Építőkő vagy díszítőkő
08.11.11Márványból és egyéb mészkőből készült építőkő vagy díszítőkő15120
08.11.12Gránit, homokkő és egyéb építőkő vagy díszítőkő15130
08.11.2Mészkő és gipsz
08.11.20Mészkő és gipsz15200
08.11.3Kréta és dolomit
08.11.30Kréta és dolomit16330
08.11.4Pala
08.11.40Pala15110
08.12Kavics-, homok-, agyagbányászat
08.12.1Kavics és homok
08.12.11Természetes homok15310
08.12.12Kőszemcse, -szilánk, -por, kavics, sóder15320 (*)
08.12.13Terméksalak és hasonló ipari hulladékok keveréke (építési célú kavics-, sóder-, murva- vagy kvarckavicstartalommal vagy anélkül)15320 (*)
08.12.2Agyag és kaolin
08.12.21Kaolin és egyéb kaolintartalmú agyag15400 (*)
08.12.22Egyéb agyag, andaluzit, kianit és szillimanit, mullit, samott és tűzálló agyagok15400 (*)
08.9M.n.s. bányászat
08.91Vegyi ásvány bányászata
08.91.1Vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok
08.91.11Természetes kalciumfoszfát és alumínium-kalciumfoszfát16110
08.91.12Pörköletlen vaspirit; nyers vagy nem finomított kén16120
08.91.19Egyéb vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok16190 (*)
08.92Tőzegkitermelés
08.92.1Tőzeg
08.92.10Tőzeg11040 (*)
08.93Sókitermelés
08.93.1Só és tiszta nátriumklorid, tengervíz
08.93.10Só és tiszta nátriumklorid, tengervíz16200 (*)
08.99Egyéb m.n.s. bányászat
08.99.1Természetes bitumen és aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet
08.99.10Természetes bitumen és aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet15330
08.99.2Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers drágakövek és féldrágakövek, ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránit, más természetes csiszolóanyag, egyéb ásványok
08.99.21Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított drágakövek és féldrágakövek (kivéve: az ipari gyémántok)16310
08.99.22Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránit, más természetes csiszolóanyag16320
08.99.29M.n.s. ásványok16390
09Bányászati szolgáltatás
09.1Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
09.10Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
09.10.1Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatások
09.10.11Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatások86211 (*)
09.10.12Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás, valamint a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos hasonló szolgáltatások86211 (*)
09.10.13Földgáz cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá szállítási célra a kitermelés helyszínén86211 (*)
09.9Egyéb bányászati szolgáltatás
09.90Egyéb bányászati szolgáltatás
09.90.1Egyéb bányászati szolgáltatás
09.90.11Feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai86219 (*)
09.90.19Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások86219 (*)
CFELDOLGOZÓIPAR
10Élelmiszergyártás
10.1Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.11Húsfeldolgozás, -tartósítás
10.11.1Friss vagy hűtött szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhús és más lófélék húsa
10.11.11Friss vagy hűtött marhahús21111
21112
10.11.12Friss vagy hűtött sertéshús21113
10.11.13Friss vagy hűtött bárány- és juhhús21115
10.11.14Friss vagy hűtött kecskehús21116
10.11.15Friss vagy hűtött lóhús vagy más lófélék húsa21118
10.11.2Friss vagy hűtött ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből
10.11.20Friss vagy hűtött ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből21151 (*)
21152 (*)
21153 (*)
21155 (*)
21156 (*)
10.11.3Fagyasztott hús és ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből; friss, hűtött vagy fagyasztott egyéb hús és ehető belsőség
10.11.31Fagyasztott marhahús21131
21132
10.11.32Fagyasztott sertéshús21133
10.11.33Fagyasztott bárány- és juhhús21135
10.11.34Fagyasztott kecskehús21136
10.11.35Fagyasztott lóhús és egyéb lóféle húsa21138
10.11.39Friss, hűtött és fagyasztott egyéb hús és ehető belsőségei21114
21117
21119
21134
21137
21139
21151 (*)
21152 (*)
21153 (*)
21155 (*)
21156 (*)
21159
21190
10.11.4Zsíros gyapjú, irha, nyersbőr szavasmarha- vagy lófélékből, juhból és kecskéből
10.11.41Zsíros gyapjú, beleértve a tisztított nyírt bőrgyapjút02942
10.11.42Nyers szőrmés bőr és bőr szarvasmarha-, lófélék vagy sertés vágásából, egészben02951
10.11.43Egyéb nyers szőrmés bőr és bőr szarvasmarha-, lófélék vagy sertés vágásából02952
10.11.44Nyers bárány- és juhbőr02953
10.11.45Nyers kecske- és gidabőr02954
10.11.5Zsiradék, szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből
10.11.50Zsiradék, szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből21511 (*)
21512
21513
21514
21515
21519 (*)
21521
10.11.6Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan
10.11.60Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan39110 (*)
10.11.9Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.11.99Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.12Baromfihús feldolgozása, tartósítása
10.12.1Friss vagy hűtött baromfihús
10.12.10Friss vagy hűtött baromfihús21121
21122
21123
21124
21125
10.12.2Fagyasztott baromfihús
10.12.20Fagyasztott baromfihús21141
21142
21143
21144
21149
10.12.3Baromfizsiradék
10.12.30Baromfizsiradék21511 (*)
21522
10.12.4Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség; baromfi-feldolgozás melléktermékei
10.12.40Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség; baromfi-feldolgozás melléktermékei21160
10.12.5Toll és tollas madárbőr
10.12.50Toll és tollas madárbőr39110 (*)
10.12.9Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.12.99Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.13Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
10.13.1Húskészítmények és konzervek húsból, belsőségből és vérből
10.13.11Darabolt, sózott, szárított vagy füstölt sertéshús (beleértve a szalonnát és sonkát is)21171
10.13.12Szarvasmarhafélék sózott, szárított vagy füstölt húsa21172
10.13.13Egyéb sózott, pácolt, szárított vagy füstölt hús és ehető belsőség (kivéve: a disznó- és a marhahús); húsból vagy belsőségből készült étkezési liszt és dara21173
10.13.14Töltött termék húsból, belsőségből vagy vérből21174
10.13.15Egyéb húskészítmény és konzerv húsból, belsőségből vagy vérből (kivéve: a húsból és a belsőségből készült készételeket)21179
10.13.16Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, korpa és pellett húsból; töpörtyű21181
21182
21183
21184
21185
21186
21187
21188
21189
10.13.9Hús és húskészítmény főzése, előkészítése; hús- és baromfihús-készítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.13.91Hús és húskészítmény főzése, előkészítése88111 (*)
10.13.99Hús- és baromfihús-készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.2Halfeldolgozás, -tartósítás
10.20Halfeldolgozás, -tartósítás
10.20.1Friss, hűtött vagy fagyasztott hal
10.20.11Friss vagy hűtött halfilé és más halhús (egészben vagy darabolva)21221
10.20.12Friss vagy hűtött halmáj és halikra21225
10.20.13Fagyasztott hal21210
10.20.14Fagyasztott halfilé21222
10.20.15Fagyasztott halhús (egészben vagy darabolva)21223
10.20.16Fagyasztott halmáj és halikra21226
10.20.2Más módon feldolgozott vagy konzervált hal; kaviár és kaviárpótló
10.20.21Szárított, sózott vagy pácolt, de nem füstölt halfilé21224
10.20.22Szárított, füstölt, sózott vagy pácolt halmáj és halikra; emberi fogyasztásra alkalmas halliszt, haldara és halpellet21227
21233 (*)
10.20.23Szárított, pácolt, sózott vagy nem sózott hal21231
10.20.24Füstölt hal és halfilé21232
10.20.25Más módon feldolgozott vagy konzervált hal, a kész halételek kivételével21242 (*)
10.20.26Kaviár és kaviárpótló21243
10.20.3Fagyasztott, feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestű és egyéb gerinctelen vízi állatok
10.20.31Fagyasztott rákfélék21250
10.20.32Fagyasztott, szárított, sózott vagy pácolt, füstölt puhatestűek21261
10.20.33Fagyasztott, szárított, sózott vagy pácolt, füstölt egyéb gerinctelen vízi állatok21269
10.20.34Rákfélék, puhatestű és egyéb gerinctelen vízi állatok más módon elkészítve vagy tartósítva21270
21280
10.20.4Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara, pellet és egyéb termékek m.n.s. halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból
10.20.41Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és pellet halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból21291
10.20.42Emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termékek halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból21299
10.20.9Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon; feldolgozott és tartósított halak, rákfélék és puhatestűek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.20.91Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon88111 (*)
10.20.99Halfeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.3Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
10.31Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
10.31.1Feldolgozott és tartósított burgonya
10.31.11Fagyasztott burgonya21313
10.31.12Egész, darabolt vagy szeletelt szárított burgonya, további feldolgozás nélkül21393 (*)
10.31.13Liszt, dara, pehely, granulátum és pellet szárított burgonyából21392
10.31.14Feldolgozott vagy tartósított burgonya21323 (*)
10.31.9Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon; feldolgozott és tartósított burgonya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.31.91Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon88111 (*)
10.31.99Burgonyafeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.32Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
10.32.1Gyümölcs- és zöldséglé
10.32.11Paradicsomlé21331
10.32.12Narancslé21431
10.32.13Grépfrútlé21432
10.32.14Ananászlé21433
10.32.15Szőlőlé21434
10.32.16Almalé21435
10.32.17Gyümölcs- és zöldséglékeverék21339
10.32.19Egyéb gyümölcs- és zöldséglé21439
10.32.9Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.32.99Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.39Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
10.39.1Elkészített és tartósított zöldség (a burgonya kivételével)
10.39.11Fagyasztott zöldség21311
21312
21319
10.39.12Ideiglenesen tartósított (félkész) zöldség21399 (*)
10.39.13Szárított zöldség21393 (*)
10.39.14Összevágott és csomagolt gyümölcsök és zöldségek0 (*)
10.39.15Tartósított bab, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva, (kivéve: a zöldséges készétel)21321
10.39.16Tartósított borsó, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva, (kivéve: a zöldséges készétel)21322
10.39.17Egyéb tartósított zöldségek (kivéve: burgonya); nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve: zöldséges készétel)21329 (*)
21399
10.39.18Zöldség (a burgonya kivételével), gyümölcs, dió és a növények más ehető részei, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva21394
10.39.2Elkészített és tartósított gyümölcs és dió
10.39.21Főzött vagy nyers fagyasztott gyümölcs és dió21493
10.39.22Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcs- és diópüré és -krém21494
10.39.23Dió, földimogyoró, pörkölt, sózott vagy más módon elkészített21495
10.39.24Félkész gyümölcs- és diókonzerv, közvetlen fogyasztásra nem alkalmas21496
10.39.25Egyéb elkészített vagy tartósított gyümölcs21411
21412
21419
21491
21492
10.39.3Egyéb növényanyag és -hulladék, növénymaradék és -melléktermék
10.39.30Egyéb növényanyag és -hulladék, növénymaradék és -melléktermék39120 (*)
10.39.9Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb tartósítása; egyéb feldolgozott és tartósított gyümölcs és zöldség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.39.91Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb tartósítása88111 (*)
10.39.99Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.4Növényi, állati olaj gyártása
10.41Olaj gyártása
10.41.1Nyers állati zsírok, olajok és frakcióik
10.41.11Zsírsztearin, olajsztearin, olaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve, vagy máshogy elkészítve21529 (*)
10.41.12Hal és tengeri állatok zsírja, olaja és frakcióik21524
21525
21526
10.41.19Egyéb állati zsírok, olajok és frakcióik, akár finomítva akár nem, de vegyi átalakítás nélkül21519 (*)
21523
21529 (*)
10.41.2Nyers növényi olajok
10.41.21Nyers szójababolaj21531
10.41.22Nyers földimogyoró-olaj21532
10.41.23Nyers olívaolaj21537
10.41.24Nyers napraforgóolaj21533
10.41.25Nyers gyapotmagolaj21538
10.41.26Nyers repce- és mustármagolaj21534
10.41.27Nyers pálmaolaj21535
10.41.28Nyers kókuszolaj21536
10.41.29Egyéb nyers növényolaj21539 (*)
10.41.3Gyapothulladék
10.41.30Gyapothulladék21600
10.41.4Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék; liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből
10.41.41Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék21710
10.41.42Liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből (kivéve: mustár)21720
10.41.5Finomított olaj (vegyi átalakítás nélkül)
10.41.51Finomított szójababolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)21541
10.41.52Finomított földimogyoró-olaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)21542
10.41.53Finomított olívaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)21547
10.41.54Finomított napraforgóolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)21543
10.41.55Finomított gyapotmagolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)21548
10.41.56Finomított repce-, szezám- és mustármagolaj, valamint ezek frakciói (vegyi átalakítás nélkül)21544
10.41.57Finomított pálmaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)21545
10.41.58Finomított kókuszolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)21546
10.41.59Egyéb olajak és frakcióik, finomítva, de vegyi átalakítás nélkül; stabilizált növényi zsírok és egyéb m.n.s. növényi olajok (kivéve: kukoricaolaj), valamint ezek frakciói finomítva, de vegyi átalakítás nélkül21549 (*)
10.41.6Keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül
10.41.60Keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül21590 (*)
10.41.7Növényi viasz (kivéve: a trigliceridek); degras; állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai
10.41.71Növényi viasz (a trigliceridek kivételével)21731
10.41.72Degras; állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai21732
10.41.9Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.41.99Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.42Margarin gyártása
10.42.1Margarin és hasonló ehető készítmények
10.42.10Margarin és hasonló ehető készítmények21550
10.42.9Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.42.99Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.5Tejfeldolgozás
10.51Tejtermék gyártása
10.51.1Feldolgozott folyékony tej és tejszín
10.51.11Feldolgozott folyékony tej22110
10.51.12Tej és tejszín, 6 %-ot meghaladó zsírtartalommal, sűrítés és édesítés nélkül22120
10.51.2Tej szilárd formában
10.51.21Zsírszegény tejpor22212
10.51.22Teljes tejpor22211
10.51.3Vaj és vajkészítmények
10.51.30Vaj és vajkészítmények22241
22242
22249
10.51.4Sajt és túró
10.51.40Sajt és túró22251
22252
22253
22254
22259
10.51.5Egyéb tejtermékek
10.51.51Sűrített tej és tejszín, hozzáadott cukor, illetve más édesítőanyag-tartalommal, a szilárd állapotú kivételével22221
22222
22229
10.51.52Joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín22230
10.51.53Kazein22260
10.51.54Tejcukor (lactóz) és tejcukorszirup23210 (*)
10.51.55Tejsavó22130
22219 (*)
10.51.56Tejtermékek m.n.s.22290
10.51.9Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.51.99Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.52Jégkrém gyártása
10.52.1Fagylalt (jégkrém) készítmények beleértve a vizes alapú fagylaltot (pl. sörbet)
10.52.10Fagylalt (jégkrém) készítmények beleértve a vizes alapú fagylaltot (pl. sörbet)22270
10.52.9Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.52.99Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.6Malomipari termék, keményítő gyártása
10.61Malomipari termék gyártása
10.61.1Félig vagy teljesen őrölt, hántolt vagy tört rizs
10.61.11Hántolt rizs23162
10.61.12Félig vagy teljesen őrölt tört rizs23161
10.61.2Gabonafélékből és zöldségből készített liszt; ezek keverékei
10.61.21Búza- és kétszeres liszt23110
10.61.22Egyéb gabonafélékből készült liszt23120
10.61.23Zöldségliszt és -dara23170
10.61.24Sütőipari termék készítéséhez szükséges keverékek23180
10.61.3Dara, korpa, pellet és más malomipari termékek gabonafélékből
10.61.31Búzadara, -korpa23130 (*)
10.61.32Egyéb gabonadara, -korpa és -pellet m.n.s.23130 (*)
10.61.33Müzli típusú készítmények és egyéb malomipari termékek gabonafélékből23140
10.61.4Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék
10.61.40Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék39120 (*)
10.61.9Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.61.99Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.62Keményítő, keményítőtermék gyártása
10.62.1Keményítő és keményítőtermék; m.n.s. cukor és cukorszirup
10.62.11Keményítő, inulin, búzasikér (glutin) dextrin és más átalakított keményítő23220
10.62.12Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló pehely, szem és más hasonló formában23230
10.62.13Glükóz (szőlőcukor) és szőlőcukorszirup, fruktóz (gyümölcscukor) és gyümölcscukorszirup, invertcukor (szaharáz), cukor és cukorszirup m.n.s.23210 (*)
10.62.14Kukoricaolaj21539 (*)
21549 (*)
10.62.2Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék
10.62.20Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék39130
10.62.9Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.62.99Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.7Pékáru, tésztafélék gyártása
10.71Kenyér; friss pékáru gyártása
10.71.1Kenyér, friss tésztafélék és sütemények
10.71.11Friss kenyér23491
10.71.12Friss tésztafélék és sütemények23431
10.71.9Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.71.99Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.72Tartósított lisztes áru gyártása
10.72.1Kétszersült és keksz, tartósított tésztafélék és sütemények
10.72.11Extrudált kenyér (crisp), kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termékek23410
10.72.12Gyömbérkenyér (gyömbéres mézeskalács) és hasonlók, édes keksz, amerikai palacsinta (waffle, gofri) és ostya23420
10.72.19Egyéb száraz vagy tartósított lisztesáru23439
23499
10.72.9Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.72.99Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.73Tésztafélék gyártása
10.73.1Lisztből készült tésztafélék
10.73.11Lisztből készült tésztafélék23710
10.73.12Kuszkusz23721 (*)
10.73.9Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.73.99Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.8Egyéb élelmiszer gyártása
10.81Cukorgyártás
10.81.1Feldolgozatlan vagy finomított nád- és répacukor; melasz
10.81.11Feldolgozatlan nád- és répacukor, szilárd alakban23511
23512
10.81.12Finomított nád- és répacukor, vegytiszta szaharóz, szilárd alakban, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyag nélkül23520
10.81.13Finomított nád- és répacukor, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyaggal, juharcukor és juharszirup23530
10.81.14Melasz23540
10.81.2Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék
10.81.20Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék39140
10.81.9Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.81.99Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.82Édesség gyártása
10.82.1Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanított, kakaóvaj, -zsír és -olaj, kakaópor
10.82.11Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanított23610
10.82.12Kakaóvaj, -zsír és -olaj23620
10.82.13Kakaópor, cukor vagy más édesítőszer nélkül23630
10.82.14Kakaópor, cukor- vagy más édesítőszer-tartalommal23640
10.82.2Csokoládé- és cukorkaáru
10.82.21Ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével)23650
10.82.22Nem ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével)23660
10.82.23Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét), kakaótartalom nélkül23670
10.82.24Cukorral tartósított gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényi rész21499
10.82.3Kakaóhéj, -burok, - hártya és más kakaóhulladék
10.82.30Kakaóhéj, -burok, - hártya és más kakaóhulladék39150
10.82.9Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.82.99Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.83Tea, kávé feldolgozása
10.83.1Feldolgozott kávé és tea
10.83.11Kávé, koffeinmentesített vagy pörkölt23911
10.83.12Pótkávé, kávé- vagy pótkávékivonat, -eszencia és -koncentrátum; kávéburok és -hártya23912
10.83.13Zöld tea (nem fermentált), fekete tea (fermentált) és részben fermentált tea, 3 kg-ot meg nem haladó kiszerelésben23913
10.83.14Tea vagy matétea-kivonat, -eszencia, -koncentrátum és -készítmény23914
10.83.15Gyógytea01930 (*)
10.83.9Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.83.99Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.84Fűszer, ételízesítő gyártása
10.84.1Ecet; mártás (szósz), fűszerkeverékek, mustárliszt és -dara, elkészített mustár
10.84.11Ecet és ecetpótló ecetsavból23994
10.84.12Mártás (szósz), fűszer- és ételízesítő-keverék, mustárliszt és dara, elkészített mustár23995
10.84.2Feldolgozott fűszer
10.84.21Feldolgozott bors23921
10.84.22Feldolgozott, száraz csili és paprika23922
10.84.23Feldolgozott fahéj (fehérfahéj); más feldolgozott fűszer23923
23924
23925
23926
23927
23928
10.84.3Asztali só
10.84.30Asztali só16200 (*)
10.84.9Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.84.99Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.85Készétel gyártása
10.85.1Készétel
10.85.11Készételek döntően húsból, belsőségből és vérből21176
10.85.12Készételek döntően halból, rákfélékből vagy puhatestűekből21241
21242 (*)
10.85.13Készétel döntően zöldségből21391
10.85.14Készétel döntően főtt tésztából23721 (*)
23722
10.85.19Egyéb készételek (beleértve a fagyasztott kész pizzát is)23997
10.85.9Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.85.99Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.86Homogenizált, diétás étel gyártása
10.86.1Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek
10.86.10Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek23991
10.86.9Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.86.99Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.89M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
10.89.1Leves, tojás, élesztő és egyéb élelmiszerek; húsból halból és gerinctelen vízi állatból készült kivonat és lé
10.89.11Leves, erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény23992
10.89.12Tojás héj nélkül és tojássárgája, friss vagy tartósított; tojás héjában, tartósított vagy főzött; tojásfehérje22300
23993
10.89.13Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus; elkészített sütőpor23996
10.89.14Húsból, halból és gerinctelen víziállatból készült kivonat és lé21175
10.89.15Növényi nedv és -kivonat, emésztést javító anyagok, nyálka és dúsító anyagok23999 (*)
10.89.19M.n.s. egyéb élelmiszerek23210 (*)
23999 (*)
10.89.9M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.89.99M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.9Takarmány gyártása
10.91Haszonállat-eledel gyártása
10.91.1Kész állati táplálék haszonállatok részére (kivéve: szénaliszt és pellet)
10.91.10Kész állati táplálék haszonállatok részére (kivéve: szénaliszt és pellet)23311
23313
23315
23319
10.91.2Szénaliszt (lucerna) és pellet
10.91.20Szénaliszt (lucerna) és pellet23320
10.91.9Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.91.99Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
10.92Hobbiállat-eledel gyártása
10.92.1Kész állati táplálék hobbiállatok részére
10.92.10Kész állati táplálék hobbiállatok részére23314
10.92.9Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.92.99Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
11Italgyártás
11.0Italgyártás
11.01Desztillált szeszes ital gyártása
11.01.1Desztillált szeszes italok
11.01.10Desztillált szeszes italok24131
24139
11.01.9Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.01.99Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
11.02Szőlőbor termelése
11.02.1Bor friss szőlőből; szőlőmust
11.02.11Pezsgőbor (habzóbor) friss szőlőből24211
11.02.12Bor friss szőlőből (kivéve: a pezsgőbor); szőlőmust24212
11.02.2Borseprő, nyers borkő
11.02.20Borseprő, nyers borkő39170
11.02.9Szőlőbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.02.99Szőlőbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
11.03Gyümölcsbor termelése
11.03.1Egyéb erjesztett ital: alma-, körte-, mézbor stb.; alkoholtartalmú italkeverékek
11.03.10Egyéb erjesztett ital: alma-, körte-, mézbor stb.; alkoholtartalmú italkeverékek24230
11.03.9Alma- és más gyümölcsbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.03.99Alma- és más gyümölcsbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
11.04Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
11.04.1Vermut és más ízesített bor friss szőlőből
11.04.10Vermut és más ízesített bor friss szőlőből24220
11.04.9Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.04.99Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
11.05Sörgyártás
11.05.1Sör
11.05.10Sör24310
11.05.2Sörfőzési és lepárlási üledék
11.05.20Sörfőzési és lepárlási üledék39160
11.05.9Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.05.99Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
11.06Malátagyártás
11.06.1Maláta
11.06.10Maláta24320
11.06.9Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.06.99Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
11.07Üdítőital, ásványvíz gyártása
11.07.1Ásványvíz és üdítőitalok
11.07.11Ásványvíz és szódavíz, nem édesített, nem ízesített24410
11.07.19Más alkoholmentes ital24490
11.07.9Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.07.99Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88111 (*)
12Dohánytermék gyártása
12.0Dohánytermék gyártása
12.00Dohánytermék gyártása
12.00.1Dohánytermékek (kivéve: dohányhulladék)
12.00.11Szivar, vágott végű szivar, szivarka és cigaretta, dohányból és dohánypótlóból25020
12.00.19Más feldolgozott dohány és dohánypótló, homogenizált vagy visszanyert dohány, dohánykivonat és -eszencia25090
12.00.2Dohányhulladék
12.00.20Dohányhulladék39180
12.00.9Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
12.00.99Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88112
13Textília gyártása
13.1Textilszálak fonása
13.10Textilszálak fonása
13.10.1Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is)
13.10.10Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is)21519 (*)
13.10.2Fonáshoz előkészített természetes alapú textilszálak
13.10.21Nyers selyem (nem sodorva)26110
13.10.22Zsírtalanított (mosott) vagy karbonizált gyapjú, nem kártolva, nem fésülve26130
13.10.23Gyapjú vagy finom állatiszőr-hulladék26140
13.10.24Gyapjú és finom vagy durva szőr, kártolva, vagy fésülve26150
13.10.25Pamut kártolva vagy fésülve26160
13.10.26Juta és más textilszálak (kivéve: a len, tiszta kender és rami) feldolgozva, de nem fonva26170
13.10.29Egyéb növényi textilszál feldolgozva, de nem fonva26190
13.10.3Fonáshoz feldolgozott mesterséges alapú vágott szálak
13.10.31Szintetikus vágott szál, kártolva és fésülve, vagy más módon fonásra előkészítve26210
13.10.32Mesterséges vágott szál, kártolt, fésült, vagy más módon fonásra előkészítve26220
13.10.4Selyemfonal, fonal selyemhulladékból
13.10.40Selyemfonal, fonal selyemhulladékból26310
13.10.5Gyapjúfonal, kiskereskedelmi és nem kiskereskedelmi kiszerelésben, fonal finom vagy durva állati szőrből, lószőrből
13.10.50Gyapjúfonal, kiskereskedelmi és nem kiskereskedelmi kiszerelésben, fonal finom vagy durva állati szőrből, -lószőrbőr26320
26330
26340
13.10.6Pamutfonal, pamut varrócérna
13.10.61Pamutfonal (kivéve: a varrócérna)26360
26370
13.10.62Pamut varrócérna26350
13.10.7Fonal növényi textilrostból (kivéve: pamutból), beleértve a lent, a jutát, a kókuszrostot, a tiszta kendert is; papírfonal
13.10.71Lenfonal26380 (*)
13.10.72Fonal jutából vagy más textilrostból, fonal más növényi textilrostból, papírfonal26380 (*)
13.10.8Mesterséges és szintetikus textilfonal és -cérna végtelen szálból vagy vágott szálból
13.10.81Fonal mesterséges végtelen szálból, többágú vagy sodrott (kivéve: a varrócérna, nagy szakítószilárdságú poliamid, poliészter vagy viszkóz fonal), nem kiskereskedelmi kiszerelésben; fonal mesterséges végtelen szálból (kivéve: a varrócérna) kiskereskedelmi kiszerelésben26420
13.10.82Fonal legalább 85 % szintetikus vágottszál-tartalommal (kivéve: a varrócérna)26430
13.10.83Fonal kevesebb, mint 85 % szintetikus vágottszál-tartalommal (kivéve: a varrócérna)26440
13.10.84Fonal mesterséges vágott szálból (kivéve: a varrócérna), nem kiskereskedelmi kiszerelésben26450
26460
13.10.85Varrócérna és -fonal mesterséges vagy szintetikus végtelen szálból vagy vágott szálból26410
13.10.9Természetes textilszállal kapcsolatos előkészítési szolgáltatások; textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.10.91Foszlatott gyapjú és finom vagy durva állatszőr39213
13.10.92Egyéb pamuthulladék, foszlatott39215
13.10.93Természetes textilszál előkészítése88121 (*)
13.10.99Textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88121 (*)
13.2Textilszövés
13.20Textilszövés
13.20.1Szövet (kivéve: a speciális szövet) pamuttól különböző természetes szálból
13.20.11Szövet selyemből vagy selyemhulladékból26510
13.20.12Szövet kártolt vagy fésült gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből, vagy lószőrből26520
26530
26540
26550
13.20.13Szövet lenből26560
13.20.14Jutaszövet vagy más textil háncsrostból készült szövet (kivéve: a len, tiszta kender, rami)26570
13.20.19Szövet egyéb növényi eredetű textilszálból; szövet papírfonalból26590
13.20.2Szövet pamutból
13.20.20Szövet pamutból26610
26620
26630
26690
13.20.3Szövet (kivéve: a speciális szövet) mesterséges és szintetikus végtelen szálból és vágott szálból
13.20.31Szövet szintetikus és mesterséges végtelen fonalból26710
26720
26730
13.20.32Szövet szintetikus vágott szálból26740
26760 (*)
26770 (*)
26790 (*)
13.20.33Szövet mesterséges vágott szálból26750
26760 (*)
26770 (*)
26790 (*)
13.20.4Bolyhos szövet, frottír és egyéb speciális kelme
13.20.41Bolyhos szövet és zseníliaszövet (kivéve: a frottírtörülköző és keskeny szövött áru)26810
26820
26830
13.20.42Frottírtörölköző és hasonló frottírszövet pamutból (kivéve: a keskeny szövött áru)26840
13.20.43Egyéb frottírtörölköző és hasonló frottírszövet (kivéve: a keskeny szövött áru)26850
13.20.44Gézszövet (kivéve: a keskeny szövött áru)26860
13.20.45Tűzött szövet (kivéve: a szőnyeg)26880
13.20.46Szövet üvegszálból (beleértve a keskeny szövött árut is)26890
13.20.5Szövéssel készült műszőrme
13.20.50Szövéssel készült műszőrme28330
13.20.9Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.20.99Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88121 (*)
13.3Textilkikészítés
13.30Textilkikészítés
13.30.1Textilgyártás befejező munkálatai
13.30.11Textilszál és fonal fehérítése és festése88122 (*)
13.30.12Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) fehérítése88122 (*)
13.30.13Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) festése88122 (*)
13.30.14Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) nyomása88122 (*)
13.30.19Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) egyéb kikészítése88122 (*)
13.9Egyéb textiláru gyártása
13.91Kötött, hurkolt kelme gyártása
13.91.1Kötött, hurkolt kelme
13.91.11Bolyhos kelme, frottír, kötött, hurkolt28110
13.91.19Egyéb kötött, hurkolt kelme, beleértve a kötött műszőrmét is28190
28330
13.91.9Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.91.99Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88121 (*)
13.92Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
13.92.1Konfekcionált háztartási textília
13.92.11Paplan és úti takaró, pléd (kivéve: az elektromos melegítő takaró)27110
13.92.12Ágynemű27120 (*)
13.92.13Asztalnemű27120 (*)
13.92.14Testápolási és konyhai textília27120 (*)
13.92.15Függöny (beleértve a drapériát is) és belső napellenző; függöny- és ágykárpit27130
13.92.16M.n.s. lakástextília; szövetből és fonalból álló készlet, szőnyeg, faliszőnyeg (pl.: gobelin) és hasonlók előállításához27140
13.92.2Egyéb konfekcionált textília
13.92.21Csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó textilből27150
13.92.22Vitorlavászon, vitorla csónakhoz, vitorláshoz vagy hajóhoz, ponyva, napernyő, sátor és kempingáruk (beleértve a pneumatikus matracokat is)27160
13.92.23Ejtőernyő (beleértve az irányíthatót is), forgó (rotáló) ejtőernyő; és részeik27170
13.92.24Paplan, pehelypaplan, vánkos, puff, párna, hálózsák és hasonló termékek, beépített rugókkal; bármely anyaggal töltve; szivacsból vagy műanyagból is27180
13.92.29Egyéb konfekcionált termékek (beleértve a felmosóruhát, törlőruhát, portörlőruhát, mentőmellényt és mentőövet is)27190
13.92.9Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.92.99Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88121 (*)
13.93Szőnyeggyártás
13.93.1Szőnyeg
13.93.11Szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló, csomózott27210
13.93.12Szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló, szőtt, nem tűzött vagy bolyhozott27220
13.93.13Tűzött szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló27230
13.93.19Egyéb szőnyeg és textil padlóburkoló (beleértve a nemezeltet is)27290
13.93.9Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.93.99Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88121 (*)
13.94Kötéláru gyártása
13.94.1Kötéláru, kötél, zsineg és háló (kivéve: a hulladék)
13.94.11Zsineg, kötéláru, kötél és kábel (vontatókötél) jutából vagy más textilrostból27310
13.94.12Csomózott háló zsinegből, kötéláruból vagy kötélből, konfekcionált háló textilanyagból; m.n.s. termékek fonalból, szalagból27320
13.94.2Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált termékek
13.94.20Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált termékek39218
13.94.9Kötéláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.94.99Kötéláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88121 (*)
13.95Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
13.95.1Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat)
13.95.10Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat)27922
13.95.9Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.95.99Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88121 (*)
13.96Műszaki textiláru gyártása
13.96.1Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal, szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból, gumicérna és kord, műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek textil bevonattal
13.96.11Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal27993
13.96.12M.n.s. szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból27994
13.96.13Gumicérna és kord textil bevonattal; textilfonal és szalag, gumival vagy műanyaggal impregnált vagy bevont27992
13.96.14M.n.s. textilszövet, impregnált, bevont vagy borított27997
13.96.15Gumiabroncs-betétszövet nagy szakítószilárdságú nylon, poliamid, poliészter, viszkóz vagy műselyem fonalból27996
13.96.16Műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek (beleértve a lámpabél, gázharisnyaszövet, textil tömlő, szállítószalag, meghajtó- vagy erőátviteli szíj, szitaszövet és szűrőszövet is)27998
13.96.17Keskeny szövött áru; vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru; paszományáru és hasonlók27911
13.96.9Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.96.99Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88121 (*)
13.99Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
13.99.1Tüll, csipke, hímzés, paszományozott fonal és szalag; zseníliafonal; fonatolt termék
13.99.11Tüll és más necckelme (kivéve: a szövött, kötött-hurkolt kelme); csipke végben, szalagként vagy motívumonként27912
13.99.12Hímzés végben, szalagban vagy motívumonként27913
13.99.13Nemez, bevont, borított vagy laminált27921
13.99.14Legfeljebb 5 mm hosszú textilszálak, -por és kallózási hulladék27991 (*)
13.99.15Paszományozott fonal, zseníliafonal, fonatolt csomózott fonal27995
13.99.16Steppelt textiltermékek végben27999
13.99.19M.n.s. egyéb textíliák és textiltermékek38994 (*)
13.99.9Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.99.99Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88121 (*)
14Ruházati termék gyártása
14.1Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)
14.11Bőrruházat gyártása
14.11.1Bőrruházat (természetes és rekonstruált bőrből)
14.11.10Bőrruházat (természetes és rekonstruált bőrből)28241
14.11.9Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.11.99Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88124 (*)
14.12Munkaruházat gyártása
14.12.1Férfi munkaruházat
14.12.11Férfi munkaruházati együttes, dzseki és blézer28231 (*)
14.12.12Férfi munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort28231 (*)
14.12.2Női munkaruházat
14.12.21Női munkaruházati együttes, dzseki és blézer28233 (*)
14.12.22Női munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort28233 (*)
14.12.3Egyéb munkaruházat
14.12.30Egyéb munkaruházat28236 (*)
14.12.9Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.12.99Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88123 (*)
14.13Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
14.13.1Felsőruházat, kötött, hurkolt
14.13.11Férfi- és fiúfelsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki és hasonló cikkek, kötött, hurkolt28221 (*)
14.13.12Férfi- és fiúöltöny, -együttes, -zakó, -blézer, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, kötött, hurkolt28221 (*)
14.13.13Női és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki, és hasonló cikkek, kötött, hurkolt28223 (*)
14.13.14Női és leánykakosztüm, -együttes (komplé), -kosztümkabát, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág, -sort, kötött, hurkolt28223 (*)
14.13.2Egyéb felsőruházat fiúk és férfiak részére (kivéve: a kötött, hurkolt)
14.13.21Férfi- és fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból28231 (*)
14.13.22Férfi- és fiúöltöny és -együttes, nem kötött, hurkolt textilanyagból28231 (*)
14.13.23Férfi- és fiúzakó és -blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból28231 (*)
14.13.24Férfi- és fiúnadrág, -melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból28231 (*)
14.13.3Női és leányka egyéb felsőruházat (kivéve: a kötött, hurkolt)
14.13.31Női és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból28233 (*)
14.13.32Női és leánykakosztüm és -együttes (komplé), nem kötött, hurkolt textilanyagból28233 (*)
14.13.33Női és leányka-kosztümkabát és blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból28233 (*)
14.13.34Női és leánykaruha, -szoknya és -nadrágszoknya, nem kötött, hurkolt textilanyagból28233 (*)
14.13.35Női- és leánykanadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból28233 (*)
14.13.4Használt ruházati termékek és kiegészítők
14.13.40Használt ruházati termékek és kiegészítők39217
14.13.9Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.13.99Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88123 (*)
14.14Alsóruházat gyártása
14.14.1Alsóruházat, kötött, hurkolt
14.14.11Férfi- és fiúing, kötött, hurkolt28222 (*)
14.14.12Férfi- és fiúalsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny -hálóköntös és hasonló cikkek, kötött, hurkolt28222 (*)
14.14.13Női és leánykablúz, -ing és -ingblúz, kötött, hurkolt28224 (*)
14.14.14Női és leánykakombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny és hasonló cikkek, kötött, hurkolt28224 (*)
14.14.2Alsóruházat, nem kötött, hurkolt
14.14.21Férfi- és fiúing, nem kötött, hurkolt textilanyagból28232 (*)
14.14.22Férfi- és fiútrikó és egyéb alsóing, -alsónadrág, rövid alsónadrág, hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, hálóköntös, nem kötött, hurkolt textilanyagból28232 (*)
14.14.23Női és leánykablúz, -ing és -ingblúz, textilanyagból nem kötött, hurkolt28234 (*)
14.14.24Női és leánykaalsóing és egyéb trikó, -kombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, -hálóing, -pizsama -fürdőköpeny, -hálóköntös és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból28234 (*)
14.14.25Melltartó, harisnyatartó, fűző, nadrágtartó, zoknikötő és hasonló cikkek és részeik, nem kötött, hurkolt28237
14.14.3Póló (T-shirt), trikó, atléta és egyéb sporting, kötött, hurkolt
14.14.30Póló (T-shirt), trikó, atléta és egyéb sporting, kötött, hurkolt28225
14.14.9Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.14.99Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88123 (*)
14.19Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
14.19.1Csecsemőruházat, tréningruha és egyéb ruházat, ruházati kiegészítők és részeik, kötött-hurkolt
14.19.11Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, kötött-hurkolt28227
14.19.12Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, kötött-hurkolt28228
14.19.13Kesztyű, egyujjas kesztyű és muff, kötött-hurkolt28229 (*)
14.19.19Egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, valamint ruházati termékek és kiegészítők részei, kötött-hurkolt28229 (*)
14.19.2Csecsemőruházat, egyéb ruházat és egyéb ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból
14.19.21Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból28235
14.19.22Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, nem kötött-hurkolt textilanyagból28236 (*)
14.19.23Zsebkendő, sál, kendő, stóla, nyakkendő, fátyol, kesztyű és egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, m.n.s. ruházati termékek és ruházati kiegészítők részei, nem kötött-hurkolt textilanyagból28238
14.19.3Ruházati kiegészítők bőrből, ruházati termékek nemezből, nem szövött textíliából, vagy bevont textíliából
14.19.31Ruházati kiegészítők bőrből vagy rekonstruált bőrből (kivéve: a sportkesztyű)28242
14.19.32Ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, impregnált vagy bevont textíliából28250
14.19.4Kalap és fejfedő
14.19.41Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből; nagy lapos tetejű női kalap nemezből; kalapforma, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállítva28261
14.19.42Kalap és más fejfedő nemezből, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállított, kötött- hurkolt kelméből, csipkéből vagy más textilanyagból készített; hajháló28262
14.19.43Egyéb fejfedő (kivéve: a kalap és egyéb fejfedő gumiból vagy műanyagból, biztonsági kalap és azbesztkalap); hajszalag, hajpánt, bélés, huzat, kalapváz, kalapkarima, ellenző és rohamszíj fejfedőhöz28269
14.19.9Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.19.99Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88123 (*)
14.2Szőrmecikk gyártása
14.20Szőrmecikk gyártása
14.20.1Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (kivéve: a fejfedő)
14.20.10Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (kivéve: a fejfedő)28320
14.20.9Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.20.99Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88123 (*)
14.3Kötött, hurkolt cikk gyártása
14.31Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
14.31.1Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött, hurkolt
14.31.10Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött, hurkolt28210
14.31.9Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.31.99Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88123 (*)
14.39Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
14.39.1Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt
14.39.10Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt28226
14.39.9Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.39.99Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88123 (*)
15Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
15.1Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása
15.11Bőr, szőrme kikészítése
15.11.1Cserzett és kikészített szőrmésbőr
15.11.10Cserzett és kikészített szőrmésbőr28310
15.11.2Samoa bőr; lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr
15.11.21Samoa bőr29110 (*)
15.11.22Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr29110 (*)
15.11.3Szarvasmarha- és lófélék bőre, szőr nélkül
15.11.31Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, egészben29120 (*)
15.11.32Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, darabokban29120 (*)
15.11.33Lófélék bőre, szőr nélkül29120 (*)
15.11.4Juh-, kecske- és sertésbőr, szőr nélkül
15.11.41Juh- és báránybőr, gyapjú nélkül29130 (*)
15.11.42Kecske- és kecskegidabőr, szőr nélkül29130 (*)
15.11.43Sertésbőr29130 (*)
15.11.5Egyéb állatok bőre; rekonstruált bőr
15.11.51Egyéb állatok bőre, szőr nélkül29130 (*)
15.11.52Rekonstruált bőr, bőrből vagy bőrrostból29130 (*)
15.11.9Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
15.11.99Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88124 (*)
15.12Táskafélék, szíjazat gyártása
15.12.1Nyergesáru és lószerszám, táskafélék, valamint egyéb cikkek bőrből
15.12.11Nyergesáru és lószerszám bármilyen állat számára, bármilyen anyagból29210
15.12.12Bőrönd, kézitáska és hasonló cikkek bőrből, rekonstruált bőrből, műanyag lapból, textilanyagból, vulkanizált szálból vagy kartonból; utazási készlet testápoláshoz, varráshoz, cipő- vagy ruhatisztításhoz29220
15.12.13Óraszíj, órapánt és órakarkötő (kivéve: a fém), valamint részeik29230
15.12.19Egyéb cikkek bőrből vagy rekonstruált bőrből (beleértve a gépekhez és mechanikai berendezésekhez használt cikkeket, és a m.n.s. egyéb műszaki célra szolgáló cikkeket is)29290
15.12.9Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
15.12.99Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88124 (*)
15.2Lábbeligyártás
15.20Lábbeligyártás
15.20.1Lábbeli (kivéve: a sport- és munkavédelmi lábbeli és ortopédiai cipő)
15.20.11Vízálló lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (kivéve: a lábbeli beépített fém cipőorrvédővel)29310
15.20.12Lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (kivéve: a vízálló lábbeli és sportcipő)29320
15.20.13Lábbeli bőr felsőrésszel (kivéve: a sportcipő, a lábbeli beépített fém cipőorrvédővel és különféle speciális lábbeli)29330
15.20.14Lábbeli textil felsőrésszel (kivéve: a sportcipő)29340
15.20.2Sportcipő
15.20.21Teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló termékek29420
15.20.29Egyéb sportcipő (kivéve: sícipő, hótaposó és korcsolyacipő)29490
15.20.3Munkavédelmi és m.n.s. egyéb lábbeli
15.20.31Lábbeli beépített fém cipőorrvédővel29510
15.20.32Falábbeli, különféle speciális lábbelik és m.n.s. egyéb lábbeli29520
15.20.4Lábbeli bőrrészei, kivehető talpbetét, sarokpárna és hasonló cikkek, kamásli, lábszárvédő és hasonló cikkek és részeik
15.20.40Lábbeli bőrrészei, kivehető talpbetét, sarokpárna és hasonló cikkek, kamásli, lábszárvédő és hasonló cikkek, és részeik29600 (*)
15.20.9Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
15.20.99Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88124 (*)
16Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
16.1Fűrészárugyártás
16.10Fűrészárugyártás
16.10.1Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, vastagsága több mint 6 mm; vasúti vagy villamos vasúti talpfa fából, nem impregnált
16.10.10Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, vastagsága több mint 6 mm; vasúti vagy villamos vasúti talpfa fából, nem impregnált31100
16.10.2Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva; fagyapot; faliszt; faforgács vagy -törmelék
16.10.21Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc)31210
16.10.22Fagyapot; faliszt31220
16.10.23Faforgács vagy -törmelék31230
16.10.3Durván megmunkált fa; vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált vagy más módon kezelt
16.10.31Durván megmunkált fa, festékkel, színezőanyaggal, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve31310
31330 (*)
16.10.32Vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált31320
16.10.39Egyéb durván faragott fa, hasított karó, bot31330 (*)
16.10.9Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai kezelő szolgáltatások; fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.10.91Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai kezelő szolgáltatások88130 (*)
16.10.99Fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88130 (*)
16.2Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
16.21Falemezgyártás
16.21.1Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru; forgácslemez és hasonló lemezek fából vagy más fás anyagból
16.21.11Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru, bambuszból31410
31450
16.21.12Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru31420
16.21.13Forgácslemez és hasonló lemezek fából vagy más fás anyagból31430
16.21.14Farostlemez fából vagy más fás anyagból31440
16.21.2Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához; tömörített fa
16.21.21Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm31510
16.21.22Tömörített fa táblában, lapban vagy idomra formázva31520
16.21.9Falemezgyártás befejező műveletei; falemez és fa anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.21.91Falemezgyártás befejező műveletei88130 (*)
16.21.99Falemez és fa anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88130 (*)
16.22Parkettagyártás
16.22.1Összeállított parkettatábla
16.22.10Összeállított parkettatábla31600 (*)
16.22.9Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.22.99Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88130 (*)
16.23Épületasztalos-ipari termék gyártása
16.23.1Ács- és épületasztalos-ipari termékek fából (kivéve: az előre gyártott épületek)
16.23.11Ablak, franciaablak és kereteik, ajtó és kerete, valamint küszöb fából31600 (*)
16.23.12Zsaluzat betonszerkezeti munkákhoz, zsindely fából31600 (*)
16.23.19M.n.s. ács- és épületasztalos-ipari termékek fából31600 (*)
16.23.2Előre gyártott faépületek
16.23.20Előre gyártott faépületek38701
16.23.9Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.23.99Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88130 (*)
16.24Tároló fatermék gyártása
16.24.1Tároló fatermék
16.24.11Rakodólap, keretezett szállítótálca és egyéb rakományhordó lapok fából31700 (*)
16.24.12Hordó és más kádáripari termék fából31700 (*)
16.24.13Egyéb tároló fatermékek és részeik31700 (*)
16.24.9Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.24.99Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88130 (*)
16.29Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
16.29.1Egyéb fatermékek
16.29.11Szerszám, szerszámtest, szerszámnyél, seprű és kefe teste és nyele, fatömb pipa készítéséhez, csizma- és cipőkaptafa, sámfa fából31911
16.29.12Étkezési (evő)eszközök és konyhai cikkek fából31912
16.29.13Famozaik és faintarzia, ékszer- vagy evőeszköztartó doboz és hasonló cikkek fából, szobor és egyéb dísztárgyak fából31913
16.29.14Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyakhoz, valamint egyéb fatermékek29600 (*)
31914
38922 (*)
16.29.2Cikkek parafából, szalmából és más fonható anyagból; kosáráru és fonott áru
16.29.21Természetes parafa, kéregtelenítve; durván négyszögletes alakúra formázva vagy táblában, lapban, lemezben vagy szalagban; préselt, granulált parafa vagy őrölt parafa; parafahulladék31921
16.29.22Természetes parafából készült cikkek31922 (*)
16.29.23Táblák, lemezek és szalagok, bármilyen alakú lapok, tömör henger, agglomerált parafából31922 (*)
16.29.24Agglomerált parafa; m.n.s. termékek agglomerált parafából31922 (*)
16.29.25Szalmából, eszpartóból vagy más fonható anyagból készített termékek; kosáráru és fonott áru31923
16.29.9Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás; egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.29.91Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás88130 (*)
16.29.99Egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88130 (*)
17Papír, papírtermék gyártása
17.1Papíripari rostanyag, papír gyártása
17.11Papíripari rostanyag gyártása
17.11.1Rostanyag fából vagy más cellulóz tartalmú anyagból
17.11.11Kémiai úton előállított facellulóz, vegyipari feldolgozásra32111
17.11.12Kémiai úton előállított lugos vagy szulfátos facellulóz, papíripari feldolgozásra32112 (*)
17.11.13Kémiai úton előállított szulfitos facellulóz, papíripari feldolgozásra32112 (*)
17.11.14Facsiszolat; fafélcellulóz; rostanyag nem fás cellulóztartalmú növényekből32113
17.11.9Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.11.99Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88140 (*)
17.12Papírgyártás
17.12.1Újságnyomó papír, kézi merítésű papír és egyéb mázolatlan papír és karton, nyomdai célokra
17.12.11Újságnyomó papír tekercsben vagy ívben32121
17.12.12Kézi merítésű papír és karton32122
17.12.13Alappapír és karton hő-, fény vagy elektromosságérzékeny papír gyártásához; karbon-alappapír; tapéta-alappapír32129 (*)
17.12.14Egyéb papír és karton nyomdai célokra vagy író-, nyomópapír32129 (*)
17.12.2Toilett- vagy arcápoló tissue alappapír, törölköző vagy zsebkendőpapír, cellulózvatta és cellulózszálakból álló szövedék
17.12.20Toilett- vagy arcápoló tissue alappapír, törölköző vagy zsebkendőpapír, cellulózvatta és cellulózszálakból álló szövedék32131
17.12.3Hullámlemez-alappapírok
17.12.31Fehérítetlen, nem bevont nátronpapír (kraftliner)32132 (*)
17.12.32Fehér fedőrétegű, illetve bevont nátronpapír (kraftliner)32132 (*)
17.12.33Félcellulózból készült fluting32134 (*)
17.12.34Hulladékpapírból készült és egyéb fluting32134 (*)
17.12.35Tesztliner (hulladékpapírból készült hullámlemezhez vagy fedőréteghez)32135
17.12.4Mázolatlan (nem bevont) papír
17.12.41Nem bevont nátronpapír; nátron zsákpapír, kreppelve vagy gyűrve32133 (*)
17.12.42Szulfit csomagolópapír és egyéb nem bevont papír (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló)32136 (*)
17.12.43Szűrőpapír és -karton; -lemez32136 (*)
17.12.44Cigarettapapír (kivéve: a méretre vágottat, vagy a könyvecske, illetve hüvely alakban előállítottat)32136 (*)
17.12.5Mázolatlan karton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló)
17.12.51Nem bevont karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel32133 (*)
17.12.59Egyéb nem bevont karton32133 (*)
17.12.6Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamenpapír, valamint egyéb simított átlátszó vagy áttetsző papír
17.12.60Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamenpapír, valamint egyéb simított átlátszó vagy áttetsző papír32137
17.12.7Tovább feldolgozott papír és karton
17.12.71Társított (kompozit) papír és karton, felületkezelés és impregnálás nélkül32141
17.12.72Kreppelt, hullámosított, dombornyomású vagy perforált papír és karton32142
17.12.73Papír és karton, írásra, nyomtatásra vagy más nyomdai célra, kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel32143 (*)
17.12.74Nátronpapír (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel32143 (*)
17.12.75Nátronkarton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel32143 (*)
17.12.76Karbon- (indigó-) papír, önmásoló papír és egyéb másoló, átmásoló papír tekercsben vagy ívben32149 (*)
17.12.77Papír, karton, cellulózvatta és cellulózrost-szövedék, mázolva, impregnálva, bevonva, felületileg festve vagy nyomtatva, tekercsben vagy ívben32149 (*)
17.12.78Karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel32143 (*)
17.12.79Egyéb karton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel32143 (*)
17.12.9Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.12.99Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88140 (*)
17.2Papírtermék gyártása
17.21Papír csomagolóeszköz gyártása
17.21.1Hullámpapír és -lemez, csomagolóeszköz papírból és kartonból
17.21.11Hullámpapír és -karton, tekercsben vagy ívben32151
17.21.12Papírzsák és -zacskó32152
17.21.13Doboz, láda és rekesz, hullámpapír lemezből32153 (*)
17.21.14Kartondoboz, -láda és -rekesz, nem hullámpapírból vagy -lemezből32153 (*)
17.21.15Iratgyűjtő doboz, levélrendező, tároló doboz és hasonló cikkek papírból, irodai, üzleti vagy hasonló célra32153 (*)
17.21.9Hullámpapír és -lemez, valamint papír csomagolóeszközök gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.21.99Hullámpapír és -lemez, valamint papír csomagolóeszközök gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88140 (*)
17.22Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
17.22.1Háztartási és egészségügyi papír és papírtermékek
17.22.11Toalett (WC) papír, zsebkendő, tisztító- és arctörlő kendő és kéztörlő, abrosz és szalvéta papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből32193 (*)
17.22.12Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, valamint ruházati cikk és kellék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből27991 (*)
32193 (*)
17.22.13Tálca, tál, tányér, pohár és hasonló termékek, papírból vagy kartonból32199 (*)
17.22.9Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.22.99Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88140 (*)
17.23Irodai papíráru gyártása
17.23.1Irodai papíráru
17.23.11Karbon- (indigó-) papír, önmásoló papír és egyéb másoló, átmásoló papír; sokszorosító- (stencil-) papír és ofszetlemez papírból; gumival vagy ragasztóanyaggal bevont öntapadó papír32191
17.23.12Boríték, levélpapír, postai levelezőlap, képeslap papírból vagy kartonból; irodai papírárut, levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, kompendium, tasak, tárca és mappa32192
17.23.13Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból32700
17.23.14Egyéb nyomott, dombornyomású vagy perforált papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy más grafikai célra32199 (*)
17.23.9Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.23.99Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88140 (*)
17.24Tapétagyártás
17.24.1Tapéta
17.24.11Tapéta és hasonló falburkolók papírból; áttetsző ablakpapír32194
17.24.12Textil falburkoló32195
17.24.9Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.24.99Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88140 (*)
17.29Egyéb papír-, kartontermék gyártása
17.29.1Egyéb papír- és kartontermékek
17.29.11Címke papírból vagy kartonból32197
17.29.12Szűrőtömb, -lemez és -lap, papíripari rostanyagból32198
17.29.19Cigarettapapír; -orsó, -cséve, -kopsz és hasonló cikkek; szűrőpapír és -karton; m.n.s. egyéb cikkek papírból vagy kartonból32199 (*)
17.29.9Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.29.99Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88140 (*)
18Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
18.1Nyomdai tevékenység
18.11Napilapnyomás
18.11.1Napilapnyomás
18.11.10Napilapnyomás89121 (*)
18.12Nyomás (kivéve: napilap)
18.12.1Nyomás (kivéve: napilap)
18.12.11Postai bélyeg, illetékbélyeg, okirat, nyomtatvány, intelligens kártya (smart card), csekktömb, értékcikk és hasonló termékek nyomása89121 (*)
18.12.12Üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók nyomása89121 (*)
18.12.13Heti négynél kevesebbszer megjelenő újság, folyóirat és más időszaki kiadvány nyomása89121 (*)
18.12.14Könyv, térképészeti termékek, hegy- és vízrajzi térkép, és minden más hasonló térkép; valamint kép, terv, rajz, minta és fénykép, postai képeslap nyomása89121 (*)
18.12.15Címke nyomása89121 (*)
18.12.16Nyomás közvetlenül műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára89121 (*)
18.12.19M.n.s. egyéb nyomási szolgáltatás89121 (*)
18.13Nyomdai előkészítő tevékenység
18.13.1Nyomdai előkészítő tevékenység
18.13.10Nyomdai előkészítő tevékenység89121 (*)
18.13.2Nyomólemez (klisé) vagy -henger és lenyomatot tartalmazó egyéb eszközök, nyomási célra
18.13.20Nyomólemez (klisé) vagy -henger és lenyomatot tartalmazó egyéb eszközök, nyomási célra32800
18.13.3Kiegészítő nyomdai szolgáltatás
18.13.30Kiegészítő nyomdai szolgáltatás89121 (*)
18.14Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.14.1Könyvkötés
18.14.10Könyvkötés89121 (*)
18.2Egyéb sokszorosítás
18.20Egyéb sokszorosítás
18.20.1Hangfelvétel-sokszorosítás
18.20.10Hangfelvétel-sokszorosítás89122 (*)
18.20.2Képfelvétel-sokszorosítás
18.20.20Képfelvétel-sokszorosítás89122 (*)
18.20.3Szoftversokszorosítás
18.20.30Szoftver-sokszorosítás89122 (*)
19Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
19.1Kokszgyártás
19.10Kokszgyártás
19.10.1Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén
19.10.10Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén33100
19.10.2Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány
19.10.20Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány33200
19.10.3Szurok és szurokkoksz
19.10.30Szurok és szurokkoksz34540 (*)
19.10.9Kokszgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
19.10.99Kokszgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88151 (*)
19.2Kőolaj-feldolgozás
19.20Kőolaj-feldolgozás
19.20.1Brikett és hasonló szilárd tüzelőanyagok
19.20.11Feketeszénbrikett és feketeszénből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok11020
19.20.12Barnaszén- és lignitbrikett, barnaszénből és lignitből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok11030 (*)
19.20.13Tőzegbrikett és tőzegből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok11040 (*)
19.20.2Motorbenzin, kerozin, gázolaj, fűtőolaj
19.20.21Motorbenzin (beleértve a repülőgépbenzint is)33310
19.20.22Benzin típusú repülőgépturbina-üzemanyag33320
19.20.23M.n.s. könnyű kőolajpárlatok és -készítményeik33330
19.20.24Kerozin33341
19.20.25Repülőgép kerozin típusú üzemanyaga33342
19.20.26Gázolaj33360
19.20.27M.n.s. közepes kőolajpárlatok és készítményeik33350
19.20.28M.n.s. egyéb fűtőolajok33370
19.20.29Kenőolajok; m.n.s. egyéb nehéz kőolajpárlatok és készítményeik33380
19.20.3Kőolajgázok és egyéb gáznemű szénhidrogének (kivéve: földgáz)
19.20.31Cseppfolyósított propán- és butángáz33410
19.20.32Etilén, propilén, butilén, butadién és egyéb kőolajgázok vagy gáznemű szénhidrogének (kivéve: a földgáz)33420
19.20.4Egyéb kőolajtermékek
19.20.41Kőolaj vazelin, parafin-, kőolaj- és egyéb viaszok33500 (*)
19.20.42Kőolaj koksz és bitumen, a kőolajlepárlás egyéb maradéka33500 (*)
19.20.9Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
19.20.99Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88151 (*)
20Vegyi anyag, termék gyártása
20.1Vegyi alapanyag gyártása
20.11Ipari gáz gyártása
20.11.1Ipari gázok
20.11.11Hidrogén, argon, nemes gázok, nitrogén és oxigén34210 (*)
20.11.12Szén-dioxid és nem fémek egyéb szervetlen oxigénvegyületei34210 (*)
20.11.13Cseppfolyós és sűrített levegő34250 (*)
20.11.9Ipari gázok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.11.99Ipari gázok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
20.12Színezék, pigment gyártása
20.12.1Oxidok, peroxidok és hidroxidok
20.12.11Cinkoxid és -peroxid, titánoxid34220 (*)
20.12.12Króm-, mangán-, ólom-, rézoxidok és -hidroxidok34220 (*)
20.12.19Egyéb fémoxidok, peroxidok és hidroxidok34220 (*)
20.12.2Cserzőanyag- és színezőanyag-kivonatok, tanninok és származékaik, m.n.s. színezőanyagok
20.12.21Szintetikus szerves színező anyagok és készítményeik; fluoreszcens hatóanyagú, luminofórként használt szintetikus szerves termékek; színezőlakkok és készítményeik34310
20.12.22Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok, tanninok és sóik, étereik, észtereik és egyéb származékaik, növényi vagy állati eredetű színezőanyagok34320
20.12.23Szintetikus szerves és szervetlen cserzőanyagok és készítményeik, cserzés előtt használatos enzim készítmények34330
20.12.24M.n.s. színezőanyagok, luminofórként használt szervetlen termékek34340
20.12.9Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.12.99Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
20.13Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
20.13.1Dúsított urán és plutónium; kimerült urán és tórium; egyéb radioaktív elemek
20.13.11Dúsított urán, plutónium és vegyületeik33620
88152 (*)
20.13.12Kimerült urán, tórium és vegyületeik33630
88152 (*)
20.13.13Egyéb radioaktív elemek, izotópok és vegyületek; radioaktív elemeket, izotópokat és vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók, kerámiatermékek és keverékek (kivéve: urán)33690
20.13.14Atomerőművek nem kimerült fűtőelemei33710
20.13.2M.n.s. vegyi elemek, szervetlen savak és vegyületek
20.13.21Nemfém elemek34231 (*)
20.13.22Nemfémek halogén- vagy kénvegyületei34231 (*)
20.13.23Alkálifémek vagy alkáliföldfémek, ritka földfémek, szkandium és ittrium, higany34231 (*)
20.13.24Sósav, óleum, foszforpentoxid, egyéb szervetlen savak, szilikon és kén-dioxid34231 (*)
34232
20.13.25Oxid, hidroxid és peroxid, hidrazin, hidroxilamin és szervetlen sóik34231 (*)
20.13.3Fémhalogenátok; hipokloritok, klorátok és perklorátok
20.13.31Fémhalogenátok34240 (*)
20.13.32Hipokloritok, klorátok és perklorátok34240 (*)
20.13.4Szulfidok, szulfátok, nitrátok, foszfátok és karbonátok
20.13.41Szulfidok, szulfitok és szulfátok34240 (*)
20.13.42Nitrát, foszfinát, foszfonát, foszfát és polifoszfát (kivéve: kálium)34240 (*)
20.13.43Karbonátok34240 (*)
20.13.5Egyéb fémsók
20.13.51Fémoxisavak és fémperoxisavak sói, kolloid állapotú nemesfémek34250 (*)
20.13.52M.n.s. szervetlen vegyületek, beleértve a desztillált vizet és az amalgámokat (kivéve: a nemesfémek amalgámjai)34250 (*)
20.13.6Egyéb szervetlen vegyi alapanyagok
20.13.61M.n.s. egyéb izotópok és vegyületeik (beleértve a nehézvizet)34260
20.13.62Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok, fulminátok, cianátok és tiocianátok, szilikátok, borátok, perborátok, szervetlen savak vagy peroxosavak egyéb sói34270
20.13.63Hidrogénperoxid34280 (*)
20.13.64Foszfidok, karbidok, hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok34280 (*)
20.13.65Ritka földfémek, ittrium és szkandium vegyületei34290
20.13.66Finomított kén (kivéve: a szublimált, kicsapott és kolloid kén)34520
20.13.67Pörkölt vaspiritek34530
20.13.68Piezoelektromos kvarc, egyéb szintetikus vagy rekonstruált drágakő és féldrágakő, megmunkálatlanul34560
20.13.9Szervetlen alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.13.99Szervetlen alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
20.14Szerves vegyi alapanyag gyártása
20.14.1Szénhidrogének és származékaik
20.14.11Aciklikus szénhidrogének34110 (*)
20.14.12Ciklikus szénhidrogének34110 (*)
20.14.13Aciklikus szénhidrogének klórozott származékai34110 (*)
20.14.14Klórozott és nem klórozott szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai34110 (*)
20.14.19Szénhidrogének egyéb származékai34110 (*)
20.14.2Alkoholok, fenolok, fenolalkoholok és halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékaik; ipari zsíralkoholok
20.14.21Ipari zsíralkoholok34139 (*)
20.14.22Egyértékű alkoholok34139 (*)
20.14.23Diolok, többértékű alkoholok, ciklikus alkoholok és származékaik34139 (*)
34570 (*)
20.14.24Fenolok, fenolalkoholok és fenolszármazékok34139 (*)
20.14.3Ipari monokarboxil-zsírsavak, karbonsavak és származékaik
20.14.31Ipari monokarboxil-zsírsavak, finomításból származó olajsavak34120
20.14.32Telített aciklikus monokarbonsavak és származékaik34140 (*)
20.14.33Telítetlen aciklikus monokarbonsavak, ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén-polikarbonsavak és származékaik34140 (*)
20.14.34Aromás mono- és polikarbonsavak oxigéntartalmú csoportokkal és származékaik (kivéve: a szalicilsav és sói)34140 (*)
20.14.4Szerves vegyületek nitrogéntartalmú csoportokkal
20.14.41Aminovegyületek34150 (*)
20.14.42Oxigénfunkciós aminovegyületek (kivéve: a lizin és glutaminsav)34150 (*)
20.14.43Ureinek, karboximid vagy nitrilcsoport tartalmú vegyületek és származékaik34150 (*)
20.14.44Egyéb nitrogéncsoport tartalmú vegyületek34150 (*)
20.14.5Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek, m.n.s. heterociklikus vegyületek
20.14.51Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek34160 (*)
20.14.52M.n.s. heterociklikus vegyületek; nukleinsav és sóik34160 (*)
20.14.53Foszforsav-észterek és egyéb szervetlen savak észterei (kivéve: a hidrogén halidok észterei), sóik és halogénezett, szulfonált, nitrált vagy nitrozált származékaik34180
20.14.6Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok, egyéb szerves vegyületek
20.14.61Aldehidcsoport tartalmú vegyületek34170 (*)
20.14.62Keton- és kinoncsoport tartalmú vegyületek34170 (*)
20.14.63Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok és származékaik34170 (*)
20.14.64Enzimek és m.n.s. egyéb szerves vegyületek34170 (*)
20.14.7Különféle szerves vegyi termék
20.14.71Növényből és gyantából nyert termékek34400
20.14.72Faszén34510
20.14.73Kőszénkátrány magas hőmérsékletű lepárlásával nyert olajok és egyéb termékek; hasonló termékek34540 (*)
20.14.74Nem denaturált etilalkohol, legalább 80 térfogat-százalékos alkoholtartalommal24110
20.14.75Etilalkohol és más denaturált szesz, bármilyen alkoholtartalommal34131
20.14.8Fapépgyártásnál keletkező lúg (kivéve: a tallolaj)
20.14.80Fapépgyártásnál keletkező lúg (kivéve: a tallolaj)39230
20.14.9Szerves alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.14.99Szerves alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
20.15Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
20.15.1Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia
20.15.10Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia34233
34651
34652
20.15.2Ammónium-klorid; nitritek
20.15.20Ammónium-klorid; nitritek34653
20.15.3Nitrogénműtrágyák, ásványi vagy vegyi
20.15.31Karbamid34611
20.15.32Ammónium-szulfát34612
20.15.33Ammónium-nitrát34613
20.15.34Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói, keverékei34614
20.15.35Ammónium-nitrát keverékek kalcium-karbonáttal vagy egyéb szervetlen nem műtrágya hatóanyaggal34615
20.15.39Egyéb nitrogénműtrágyák és keverékek34619
20.15.4Foszforműtrágyák, ásványi vagy vegyi
20.15.41Szuperfoszfát34621
20.15.49Egyéb foszforműtrágyák34629
20.15.5Káliműtrágyák, ásványi vagy vegyi
20.15.51Kálium-klorid34631
20.15.52Kálium-szulfát34632
20.15.59Egyéb káliműtrágyák34639
20.15.6Nátrium-nitrát
20.15.60Nátrium-nitrát34150 (*)
20.15.7M.n.s. műtrágyák
20.15.71Három hatóanyagot (nitrogént, foszfort és káliumot) tartalmazó műtrágyák34641
20.15.72Diammónium-hidrogénortofoszfát (diammónium-foszfát)34642
20.15.73Monoammónium-foszfát34643
20.15.74Két hatóanyagot (nitrogént és foszfort) tartalmazó műtrágyák34644
20.15.75Két hatóanyagot (foszfort és káliumot) tartalmazó műtrágyák34645
20.15.76Kálium-nitrát34646
20.15.79M.n.s. legalább két hatóanyagot (nitrogént, foszfort, káliumot) tartalmazó ásványi vagy vegyi műtrágyák34649
34659
20.15.8M.n.s. állati vagy növényi eredetű műtrágyák
20.15.80M.n.s. állati vagy növényi eredetű műtrágyák34654
20.15.9Műtrágyák és nitrogénvegyületek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.15.99Műtrágyák és nitrogénvegyületek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
20.16Műanyag-alapanyag gyártása
20.16.1Polietilén, alapanyag formájában
20.16.10Polietilén, alapanyag formájában34710
20.16.2Polisztirol, alapanyag formájában
20.16.20Polisztirol, alapanyag formájában34720
20.16.3Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában
20.16.30Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában34730
20.16.4Poliacetál, egyéb poliéter, epoxid-gyanták, alapanyag formájában; polikarbonát, alkid-gyanták, poliallil-észter, egyéb poliészter, alapanyag formájában
20.16.40Poliacetál, egyéb poliéter, epoxid-gyanták, alapanyag formájában; polikarbonát, alkid-gyanták, poliallil-észter, egyéb poliészter, alapanyag formájában34740
20.16.5Egyéb műanyagok, alapanyag formájában és ioncserélők
20.16.51Polipropilén vagy egyéb poliolefin, alapanyag formájában34790 (*)
20.16.52Polivinilacetát, egyéb polivinilészter és egyéb vinilpolimer, alapanyag formájában34790 (*)
20.16.53Akrilpolimer, alapanyag formájában34790 (*)
20.16.54Poliamid, alapanyag formájában34790 (*)
20.16.55Karbamid-, tiokarbamid- és melamin-gyanta, alapanyag formájában34790 (*)
20.16.56Egyéb amin-gyanta, fenol-gyanta és poliuretán, alapanyag formájában34790 (*)
20.16.57Szilikon, alapanyag formájában34790 (*)
20.16.59M.n.s. egyéb műanyagok, alapanyag formájában34790 (*)
20.16.9Műanyag-alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.16.99Műanyag-alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88170 (*)
20.17Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
20.17.1Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában
20.17.10Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában34800
20.17.9Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.17.99Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88170 (*)
20.2Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
20.20Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
20.20.1Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer
20.20.11Rovarölő szer34661
20.20.12Gyomirtó szer34663 (*)
20.20.13Anticsíra termékek és növényi regulátorok34663 (*)
20.20.14Növényi és talaj-fertőtlenítőszer34664
20.20.15Gombaölő szer34662
20.20.19Egyéb növényvédő szerek és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer34666
34669
20.20.9Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.20.99Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
20.3Festék, bevonóanyag gyártása
20.30Festék, bevonóanyag gyártása
20.30.1Polimeralapú festékek és lakkok
20.30.11Akril- és vinilpolimer alapú festékek és lakkok, vizes oldatban35110 (*)
20.30.12Poliészter-, akril- vagy vinilpolimer alapú festékek és lakkok, nem vizes oldatban35110 (*)
20.30.2Egyéb festékek, lakkok és hasonló termékek, művész- és nyomdafestékek
20.30.21Feldolgozott pigmentek, opalizáló és színező anyagok, üvegesedő zománcok és mázak, folyékony fénymázak és hasonló készítmények, üvegolvadék35110 (*)
20.30.22Egyéb festékek és lakkok, szikkatív készítmények35110 (*)
20.30.23Művész-, oktatásra szánt vagy cégtáblafestékek, retusáló festékek, hobbifestékek és hasonlók35120
20.30.24Nyomdafesték35130
20.30.9Festék és bevonóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.30.99Festék és bevonóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
20.4Tisztítószer, testápolási cikk gyártása
20.41Tisztítószer gyártása
20.41.1Glicerin
20.41.10Glicerin34570 (*)
20.41.2Szerves felületaktív anyagok (kivéve: a szappan)
20.41.20Szerves felületaktív anyagok (kivéve: a szappan)35310
20.41.3Szappan, mosó- és tisztítószerek
20.41.31Szappan és szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények; papírra, vattára, filcre és egyéb nem szövött hordozóra felvitt (impregnált, átitatott, bevont) szappan vagy felületaktív anyag35321 (*)
20.41.32Mosószerek és mosogatószerek35322
20.41.4Illatosító készítmények és viaszok
20.41.41Helyiségek illatosítására és szagtalanítására szolgáló készítmények35331
20.41.42Műviaszok és viaszkészítmények35332
20.41.43Fényesítőszerek és krémek lábbelihez, bútorokhoz, padlóhoz, autókarosszériához, üveghez és fémhez35333
20.41.44Súrolópaszták és -porok, egyéb súrolószerek35334
20.41.9Tisztítószer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.41.99Tisztítószer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
20.42Testápolási cikk gyártása
20.42.1Illatszerek és testápolási cikkek
20.42.11Parfümök és kölnivizek35323 (*)
20.42.12Száj- és szemfestékek35323 (*)
20.42.13Kéz- és lábápolási készítmények35323 (*)
20.42.14Kozmetikai és testápoló púderek35323 (*)
20.42.15M.n.s. szépség-, arc- és bőrápoló készítmények (beleértve a napozókészítményeket is)35323 (*)
20.42.16Samponok, hajlakkok, hajgöndörítő (daueroló) és -kiegyenesítő szerek35323 (*)
20.42.17Hajápoláshoz használt és m.n.s. egyéb folyadékok és készítmények35323 (*)
20.42.18Száj- és fogápoló készítmények (beleértve a műfogsorrögzítő pasztákat és porokat), fogselyem35323 (*)
20.42.19Borotválkozáshoz használatos készítmények, dezodorok és izzadásgátlók, fürdéshez használt készítmények, m.n.s. egyéb illatszerek, kozmetikumok és testápoló szerek35321 (*)
35323 (*)
20.42.9Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.42.99Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
20.5Egyéb vegyi termék gyártása
20.51Robbanóanyag gyártása
20.51.1Robbanóanyag-készítmények; biztonsági gyutacs, robbantógyutacs, patronok, robbantószerkezetek, elektromos detonátorok; tűzijátékok
20.51.11Lőporok és robbanóanyag-készítmények35450 (*)
20.51.12Biztonsági gyutacs, robbantógyutacs, patronok, robbantószerkezetek, elektromos detonátorok35450 (*)
20.51.13Tűzijátékok35460 (*)
20.51.14Jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és egyéb pirotechnikai termékek (kivéve: a tűzijátékok)35460 (*)
20.51.2Gyufa
20.51.20Gyufa38998
20.51.9Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.51.99Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
20.52Ragasztószergyártás
20.52.1Ragasztó
20.52.10Ragasztó35420 (*)
20.52.9Ragasztó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.52.99Ragasztó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
20.53Illóolajgyártás
20.53.1Illóolaj
20.53.10Illóolaj35410
20.53.9Illóolaj gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.53.99Illóolaj gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
20.59M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
20.59.1Fényképészeti célú lemezek és filmek, azonnal előhívható filmek, fényképészeti célú vegyi készítmények és elegyítés nélküli anyagok
20.59.11Fényérzékeny, exponálatlan fényképészeti célú lemezek és filmek, azonnal előhívható filmek, fotópapírok48341
20.59.12Fényérzékeny emulziók fényképészeti célra, m.n.s. fényképészeti célú vegyi készítmények48342
20.59.2Vegyileg módosított állati vagy növényi zsírok és olajok, állati vagy növényi zsírok és olajok étkezésre alkalmatlan keverékei
20.59.20Vegyileg módosított állati vagy növényi zsírok és olajok, állati vagy növényi zsírok és olajok étkezésre alkalmatlan keverékei34550
20.59.3Írótinta, tus és egyéb tinta
20.59.30Írótinta, tus és egyéb tinta35140
20.59.4Kenőanyagok, adalékanyagok, fagyásgátló anyagok
20.59.41Kenőanyagok35430 (*)
20.59.42Kopogásgátló készítmények, kőolajadalékok és hasonló készítmények35430 (*)
20.59.43Hidraulikus fékfolyadékok, fagyásgátló készítmények és jégtelenítő folyadékok35430 (*)
20.59.5Egyéb m.n.s. vegyi termékek
20.59.51Peptonok, egyéb m.n.s. protein hatóanyagok és származékaik, fedőporok35420 (*)
20.59.52Mintázópaszták, gipszalapú fogászati ragasztóanyagok és egyéb készítmények fogorvosi célra, készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez, mikroorganizmusok tenyésztésére alkalmas táptalajkészítmények, m.n.s. diagnosztikumok és laboratóriumi reagensek35440 (*)
20.59.53Kémiai elemek korong formában és vegyületként, átitatva elektronikai célra35470
20.59.54Aktív szén35490 (*)
20.59.55Kikészítő anyagok, a festés vagy a festék megkötésének gyorsításához szükséges anyagok és hasonló termékek35490 (*)
20.59.56Fémmaratásra szolgáló szerek, folyósítószerek, felhasználásra előkészített gumigyorsítók, gumi- és műanyaglágyítók és -stabilizálók, m.n.s. katalizátorok, m.n.s. alkilbenzol-, illetve alkilnaftalin-keverékek35490 (*)
20.59.57Kötőanyag-készítmények öntödei formához vagy maghoz, m.n.s. vegyi termékek35490 (*)
20.59.59M.n.s. egyéb vegyi termékek35490 (*)
20.59.6Zselatin és származékai, beleértve a tejfehérjét
20.59.60Zselatin és származékai, beleértve a tejfehérjét35420 (*)
20.59.9M.n.s. egyéb vegyi termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.59.99M.n.s. egyéb vegyi termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
20.6Vegyi szál gyártása
20.60Vegyi szál gyártása
20.60.1Szintetikus szálak
20.60.11Kártolatlan, fésületlen szintetikus vágott szál és szálköteg35510
20.60.12Nagy szakítószilárdságú terjedelmesített fonal poliamidból és poliészterből35520 (*)
20.60.13Egyéb szintetikus terjedelmesített fonal, egyágú35520 (*)
20.60.14Szintetikus végtelen szálak, szalagok és hasonlók35530
20.60.2Műszálak
20.60.21Kártolatlan, fésületlen vágott műszál és szálköteg35540
20.60.22Nagy szakítószilárdságú terjedelmesített viszkózfonal35550 (*)
20.60.23Egyéb terjedelmesített műfonal, egyágú35550 (*)
20.60.24Végtelen műszálak, szalagok és hasonlók35560
20.60.9Vegyi szál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.60.99Vegyi szál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
21Gyógyszergyártás
21.1Gyógyszeralapanyag-gyártás
21.10Gyógyszeralapanyag-gyártás
21.10.1Szalicilsav, o-szalicilsav, sóik és észtereik
21.10.10Szalicilsav, o-szalicilsav, sóik és észtereik35210
21.10.2Lizin, glutaminsav és sói, kvaterner ammónium-sók és hidroxidok, foszforamino-lipidek, amidok, származékaik és sóik
21.10.20Lizin, glutaminsav és sói, kvaterner ammónium-sók és hidroxidok, foszforamino-lipidek, amidok, származékaik és sóik35220
21.10.3M.n.s. laktonok, kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyületek, nem fuzionált pirazol-, pirimidin-, piperazin- vagy triazin-gyűrűvel, illetve további fúzió nélküli tiazin- vagy fenotiazin gyűrűvel, hidantoin és származékaik; szulfonamidok
21.10.31M.n.s. laktonok, kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyületek, nem fuzionált pirazol-, pirimidin-, piperazin- vagy triazin-gyűrűvel, illetve további fúzió nélküli tiazin- vagy fenotiazin-gyűrűvel, hidantoin és származékaik35230 (*)
21.10.32Szulfonamidok35230 (*)
21.10.4M.n.s. vegyileg tiszta cukor, cukoréterek, -észterek és m.n.s. sóik
21.10.40M.n.s. vegyileg tiszta cukor, cukoréterek, -észterek és m.n.s. sóik35240
21.10.5Provitaminok, vitaminok és hormonok; glikozidok, növényi alkaloidák és származékaik; antibiotikumok
21.10.51Provitaminok, vitaminok és származékaik35250 (*)
21.10.52Hormonok és származékaik, főleg hormonként használt egyéb szteroidok35250 (*)
21.10.53Glukozidok, növényi alkaloidák, ezek sói, éterei, észterei és egyéb származékai35250 (*)
21.10.54Antibiotikumok35250 (*)
21.10.6Mirigyek és egyéb szervek, kivonataik, m.n.s. egyéb humán vagy állati hatóanyagok
21.10.60Mirigyek és egyéb szervek, kivonataik, m.n.s. egyéb humán vagy állati hatóanyagok35270 (*)
21.10.9Gyógyszeralapanyag-gyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
21.10.99Gyógyszeralapanyag-gyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88160 (*)
21.2Gyógyszerkészítmény gyártása
21.20Gyógyszerkészítmény gyártása
21.20.1Gyógyszerek
21.20.11Penicillint és egyéb antibiotikumot tartalmazó gyógyszerek35260 (*)
21.20.12Hormontartalmú, de antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek35260 (*)
21.20.13Alkaloida vagy alkaloidaszármazék-tartalmú, de hormont és antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek35260 (*)
21.20.2Egyéb gyógyszerkészítmények
21.20.21Antiszérumok és vakcinák35270 (*)
21.20.22Hormon- és spermicidalapú vegyi fogamzásgátló35270 (*)
35290 (*)
21.20.23Diagnosztikai reagens és egyéb gyógyszerkészítmény35270 (*)
35290 (*)
21.20.24Ragtapaszok, sebvarró fonalak és hasonló anyagok, elsősegélydobozok35270 (*)
35290 (*)
21.20.9Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
21.20.99Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88152
88160 (*)
22Gumi-, műanyag termék gyártása
22.1Gumitermék gyártása
22.11Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
22.11.1Új gumiabroncs és gumitömlő
22.11.11Új gumiabroncs személygépkocsik részére36111
22.11.12Új gumiabroncs motorkerékpár és kerékpár részére36112
22.11.13Új gumiabroncs buszok, tehergépkocsik és repülőgépek részére36113 (*)
22.11.14Új gumiabroncs mezőgazdasági és egyéb célokra36113 (*)
22.11.15Gumiabroncs belső tömlői, tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, abroncs cserélhető futófelületei, tömlővédőszalagjai36114
22.11.16Újrafutózandó abroncs futójavító szalagjai36115
22.11.2Újrafutózott, felújított gumiabroncs
22.11.20Újrafutózott, felújított gumiabroncs36120
22.11.9Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában; gumiabroncs újrafutózása, felújítása
22.11.99Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában; gumiabroncs újrafutózása, felújítása88170 (*)
22.19Egyéb gumitermék gyártása
22.19.1Regenerált gumi alapanyag formájában, vagy lemez, fólia és szalag alakban
22.19.10Regenerált gumi alapanyag formájában, vagy lemez, fólia és szalag alakban36210
22.19.2Vulkanizálatlan gumi és a belőle készült gyártmányok, vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból) készült fonal, zsineg, lemez, fólia, szalag, rúd és alakos test
22.19.20Vulkanizálatlan gumi és a belőle készült gyártmányok, vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból) készült fonal, zsineg, lemez, fólia, szalag, rúd és alakos test36220
22.19.3Cső és tömlő vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból)
22.19.30Cső és tömlő vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból)36230
22.19.4Szállítószalagok és szállító szíjak vulkanizált gumiból
22.19.40Szállítószalagok és szállító szíjak vulkanizált gumiból36240
22.19.5Gumírozott textíliák (kivéve: az abroncsszövet)
22.19.50Gumírozott textíliák (kivéve: az abroncsszövet)36250
22.19.6Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati tartozékok (kivéve: keménygumiból)
22.19.60Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati tartozékok (kivéve: keménygumiból)36260
22.19.7M.n.s. vulkanizált gumiból készült cikkek, keménygumi és belőle készült termékek
22.19.71Egészségügyi és gyógyszeripari termékek (beleértve a cumit is) vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból)36270 (*)
22.19.72Padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált gumiból (kivéve: szivacsgumi)36270 (*)
22.19.73M.n.s. egyéb termékek vulkanizált gumiból, keménygumi bármely formában és belőle készült termékek; padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált üreges gumiból29600 (*)
36270 (*)
22.19.9Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22.19.99Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88170 (*)
22.2Műanyag termék gyártása
22.21Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
22.21.1Műanyagszál, átmérője nagyobb mint 1 mm, rúd, pálca és alakos test műanyagból
22.21.10Műanyag szál, átmérője nagyobb mint 1 mm, rúd, pálca és alakos test műanyagból36310
22.21.2Műanyag csövek, tömlők és szerelvények
22.21.21Műbél keményített fehérjéből vagy cellulózból, műanyagból készült rideg csövek és tömlők36320 (*)
22.21.29Egyéb műanyag csövek, tömlők és szerelvények36320 (*)
22.21.3Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag más anyagokkal erősítés vagy hasonló összeállítás nélkül
22.21.30Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag más anyagokkal erősítés vagy hasonló összeállítás nélkül36330
22.21.4Műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag
22.21.41Porózus műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag36390 (*)
22.21.42Nem porózus műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag36390 (*)
22.21.9Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22.21.99Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88170 (*)
22.22Műanyag csomagolóeszköz gyártása
22.22.1Műanyag csomagolóeszközök
22.22.11Zacskók és zsákok (kúp alakú is) polietilénből36410 (*)
22.22.12Zacskók és zsákok (kúp alakú is) egyéb műanyagokból (kivéve: a polietilén)36410 (*)
22.22.13Dobozok, ládák, rekeszek és hasonló termékek műanyagból36490 (*)
22.22.14Ballonok, palackok és hasonló termékek műanyagból36490 (*)
22.22.19Egyéb műanyag csomagolóeszközök36490 (*)
22.22.9Műanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22.22.99Műanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88170 (*)
22.23Műanyag építőanyag gyártása
22.23.1Építőanyagok műanyagból; linóleum és kemény, nem műanyag felületű padlóburkolat
22.23.11Padló-, fal-, mennyezetburkolat műanyagból, tekercsben vagy lapban36910
22.23.12Fürdőkád, mosdókagyló, WC-csésze és -tető, folyadékciszterna és hasonló szaniteráru műanyagból36930
22.23.13Műanyag tartály, tank, dézsa, és hasonló tároló, 300 liternél nagyobb űrtartalommal36950 (*)
22.23.14Ajtó, ablak és -keret, ajtóküszöb, redőny, napellenző és hasonló cikkek, részegységek műanyagból36950 (*)
22.23.15Linóleum és kemény, nem műanyag felületű, rugalmas padlóburkolat (például PVC, linóleum stb.)38930
22.23.19M.n.s. építőanyagok műanyagból36950 (*)
22.23.2Előre gyártott épület műanyagból
22.23.20Előre gyártott épület műanyagból38703
22.23.9Műanyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22.23.99Műanyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88170 (*)
22.29Egyéb műanyag termék gyártása
22.29.1Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt) műanyagból
22.29.10Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt) műanyagból28243
22.29.2M.n.s. egyéb műanyag termékek
22.29.21Öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia tekercsben és egyéb lapos formában műanyagból, szélessége legfeljebb 20 cm36920 (*)
22.29.22Egyéb öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia tekercsben és egyéb lapos formában műanyagból36920 (*)
22.29.23Asztali és konyhafelszerelések, egyéb háztartási és egészségügyi cikkek műanyagból36940
22.29.24M.n.s. műanyag részegységek lámpákhoz, világítóeszközökhöz, világító névtáblák és hasonlók műanyagból36960
22.29.25Irodai és iskolai felszerelések műanyagból36990 (*)
22.29.26Bútor, karosszéria és hasonlók szerelvényei, szobrocska, egyéb dísztárgy műanyagból36990 (*)
22.29.29Egyéb műanyag cikkek29600 (*)
36990 (*)
38922 (*)
38994 (*)
22.29.9Egyéb műanyag termékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatások; egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22.29.91Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatások88170 (*)
22.29.99Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88170 (*)
23Nemfém ásványi termék gyártása
23.1Üveg, üvegtermék gyártása
23.11Síküveggyártás
23.11.1Síküveg
23.11.11Öntött, hengerelt, húzott vagy fúvott üveg táblában, egyéb megmunkálás nélkül37112
23.11.12Úsztatott, csiszolt vagy fényezett felületű üvegtábla egyéb megmunkálás nélkül37113
23.11.9Síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.11.99Síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.12Síküveg továbbfeldolgozása
23.12.1Megmunkált és továbbfeldolgozott síküveg
23.12.11Üveg táblában, hajlítva, szélezve, metszve, kifúrva, zománcozva vagy máshogy megmunkálva, de keretezés és felszerelés nélkül37114
23.12.12Biztonsági üveg37115
23.12.13Üvegtükör, többrétegű szigetelő üveg37116
23.12.9Továbbfeldolgozott síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.12.99Továbbfeldolgozott síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.13Öblösüveggyártás
23.13.1Öblösüveg
23.13.11Palack, konzervipari öblösüveg, fiola és egyéb tárolóeszköz üvegből (kivéve: az ampulla); üvegdugó, -fedő és egyéb záróelem üvegből37191
23.13.12Ivópohár (kivéve: üvegkerámia)37193 (*)
23.13.13Üvegáru asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, belső díszítési és hasonló célra37193 (*)
23.13.14Üvegbetét vákuumpalackhoz vagy egyéb vákuumedényhez37199 (*)
23.13.9Öblösüveggyártás befejező szolgáltatásai; az öblösüveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.13.91Háztartásiüvegtermék-gyártás befejező műveletei88180 (*)
23.13.92Üveg csomagolóeszközök gyártásának befejező műveletei88180 (*)
23.13.99Öblösüveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.14Üvegszálgyártás
23.14.1Üvegszálak
23.14.11Pászma, előfonat, fonal, vágott szál üvegrostból37121
23.14.12Szövedék (paplan), fátyol, párnázat, tömő- és bélésanyag, nemez, nem szövött és egyéb termék üvegrostból (kivéve: a szövött kelme)37129
23.14.9Üvegszál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.14.99Üvegszál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.19Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
23.19.1Egyéb félkész üvegtermék
23.19.11Megmunkálatlan üvegtömb, -golyó (a mikroméretű kivételével), -rúd, -cső37111 (*)
23.19.12Kockakő, tégla, cserép és egyéb termék sajtolt vagy öntött üvegből; ólomkeretes ablaküveg és hasonló termékek; sokcellás és habüveg tömb, lap vagy hasonló formában37117
23.19.2Műszaki és egyéb üveg
23.19.21Nyitott üvegbúra és alkatrészei villanylámpához, katódsugárcsőhöz és hasonlókhoz37192
23.19.22Optikailag nem megmunkált óraüvegek, optikai rendeltetésű üvegek és üvegelemeik37194
23.19.23Laboratóriumi, higiéniai és gyógyszerészeti üvegáruk, üvegampullák37195
23.19.24Lámpák, világítási szerelvények, világító feliratok, névtáblák és hasonlók üvegrészei37196
23.19.25Elektromos szigetelők üvegből37197
23.19.26M.n.s. üvegtermék37199 (*)
23.19.9Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása; műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.19.91Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása88180 (*)
23.19.99Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.2Tűzálló termék gyártása
23.20Tűzálló termék gyártása
23.20.1Tűzálló kerámiatermékek
23.20.11Tégla, tömb, cserép és egyéb kerámiatermékek szilikáttartalmú fosszilis anyagból vagy földből37310
23.20.12Tűzálló tégla, tömb, cserép és tűzálló kerámiából készült hasonló építőanyagok (kivéve: a szilikáttartalmú fosszilis anyagból készült termékek)37320
23.20.13Tűzálló cement, habarcs, beton és hasonló, m.n.s.37330
23.20.14Nem kiégetett tűzálló termékek és egyéb tűzálló kerámiatermékek37340
23.20.9Tűzálló termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.20.99Tűzálló termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.3Kerámia, agyag építőanyag gyártása
23.31Kerámiacsempe, -lap gyártása
23.31.1Kerámiacsempék és -lapok
23.31.10Kerámiacsempék és -lapok37370
23.31.9Kerámiacsempe és -lap gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.31.99Kerámiacsempe és -lap gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.32Égetett agyag építőanyag gyártása
23.32.1Égetett agyagtéglák, cserepek és építőanyagok
23.32.11Nem tűzálló kerámia építési tégla, födémblokk, teherhordó vagy térelválasztó elem és hasonló37350 (*)
23.32.12Tetőfedő cserép, kéményfej, kéménytégla, kémény bélésfal, építési célú díszítőelem és egyéb kerámia építőanyag37350 (*)
23.32.13Kerámiacső, -vezeték, -csatorna és csőszerelvény37360
23.32.9Égetett agyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.32.99Égetett agyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.4Porcelán, kerámiatermék gyártása
23.41Háztartási kerámia gyártása
23.41.1Háztartási finomkerámia termékek és dísztárgyak
23.41.11Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek porcelánból37221 (*)
23.41.12Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek (kivéve: a porcelántermékek)37221 (*)
23.41.13Kerámiaszobrok és egyéb kerámia dísztárgyak37222
23.41.9Háztartási kerámiatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.41.99Háztartási kerámiatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.42Egészségügyi kerámia gyártása
23.42.1Egészségügyi kerámiafelszerelések
23.42.10Egészségügyi kerámiafelszerelések37210
23.42.9Egészségügyi kerámiafelszerelések gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.42.99Egészségügyi kerámiafelszerelések gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.43Kerámia szigetelő gyártása
23.43.1Kerámiából készült elektromos szigetelők; kerámiából készült szigetelőszerelvények elektromos gépekhez, készülékekhez és felszerelésekhez
23.43.10Kerámiából készült elektromos szigetelők; kerámiából készült szigetelőszerelvények elektromos gépekhez, készülékekhez és felszerelésekhez37292
23.43.9Kerámia szigetelők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.43.99Kerámiából készült elektromos szigetelők és szigetelőszerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.44Műszaki kerámia gyártása
23.44.1Egyéb műszaki kerámiatermék
23.44.11Porcelántermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra37291 (*)
23.44.12Kerámiatermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra (kivéve: a porcelántermékek)37291 (*)
46932
23.44.9Műszaki kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.44.99Műszaki kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.49Egyéb kerámiatermék gyártása
23.49.1Egyéb kerámiatermékek
23.49.11Kerámiatermékek mezőgazdasági, szállítási és csomagolási célra37291 (*)
23.49.12M.n.s. egyéb kerámiából készült termékek (kivéve: az építőanyagok)37299
23.49.9Egyéb kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.49.99Egyéb kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.5Cement-, mész-, gipszgyártás
23.51Cementgyártás
23.51.1Cement
23.51.11Cementklinker37430
23.51.12Portland, alumínium tartalmú, kohósalakos és hasonló, vízzel kötő cementek37440
23.51.9Cement gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.51.99Cement gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.52Mész-, gipszgyártás
23.52.1Gyorsan kötő mész, oltott mész, víz alatt kötő mész
23.52.10Gyorsan kötő mész, oltott mész, víz alatt kötő mész37420
23.52.2Gipsz
23.52.20Gipsz37410
23.52.3Kalcinált vagy agglomerált dolomit
23.52.30Kalcinált vagy agglomerált dolomit37450
23.52.9Mész- és gipsz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.52.99Mész- és gipsz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.6Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
23.61Építési betontermék gyártása
23.61.1Építési betontermékek
23.61.11Cement-, beton-, és műkőcserép, csempe, tégla és hasonló termékek37540
23.61.12Előre gyártott cement-, beton- és műkő szerkezeti elemek építmények építéséhez37550
23.61.2Előre gyártott betonépületek
23.61.20Előre gyártott betonépületek38704
23.61.9Építési betontermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.61.99Építési betontermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.62Építési gipsztermék gyártása
23.62.1Építési gipsztermékek
23.62.10Építési gipsztermékek37530 (*)
23.62.9Építési gipsztermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.62.99Építési gipsztermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.63Előre kevert beton gyártása
23.63.1Előre kevert beton
23.63.10Előre kevert beton37510 (*)
23.63.9Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.63.99Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.64Habarcsgyártás
23.64.1Habarcs
23.64.10Habarcs37510 (*)
23.64.9Habarcs gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.64.99Habarcs gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.65Szálerősítésű cement gyártása
23.65.1Szálerősítésű cementtermékek
23.65.11Ásványi kötőanyaggal kevert növényi rost-, szalma-, fahulladék-táblák, tömbök és hasonló termékek37520
23.65.12Azbesztcement-, cellulózszál-erősítésű és hasonló cementtermékek37570
23.65.9Szálerősítésű cementtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.65.99Szálerősítésű cementtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.69Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
23.69.1Egyéb beton-, gipsz- és cementtermékek
23.69.11M.n.s. egyéb gipsz-, vagy gipszalapú termékek37530 (*)
23.69.19M.n.s. egyéb cement-, beton- és műkő termékek37560
23.69.9Egyéb beton-, gipsz- és cementtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.69.99Egyéb beton-, gipsz- és cementtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.7Kőmegmunkálás
23.70Kőmegmunkálás
23.70.1Méretre vágott, megformázott és megmunkált kő
23.70.11Megmunkált márvány, travertino (forrásvízi mészkő), alabástrom és ezekből készült termékek (kivéve: a kövezőkockák, szegélykövek, járdakövek, csempék, kockák és hasonló termékek); mesterségesen színezett szemcse és por márványból, travertinóból, alabástromból37610
23.70.12Egyéb, megmunkált díszítési vagy építési kő és a belőlük készült termékek; egyéb, mesterségesen színezett természetes kőszemcse és -por, agglomerált palakőből készült termékek37690
23.70.9Méretre vágott, megformázott és megmunkált kő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.70.99Méretre vágott, megformázott és megmunkált kő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.9Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.
23.91Csiszolótermék gyártása
23.91.1Csiszolótermékek
23.91.11Malomkövek, köszörűkövek, csiszolókorongok és hasonlók, váz nélkül, természetes kőből vagy agglomerált természetes vagy mesterséges csiszolótermékből vagy kerámiából készült csiszolókő és annak részei37910 (*)
23.91.12Textil-, papír- vagy kartonpapír hordozóra felvitt csiszolópor és -szemcse37910 (*)
23.91.9Csiszolótermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.91.99Csiszolótermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
23.99M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
23.99.1M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék
23.99.11Megmunkált azbesztrost, magnézium-karbonát vagy azbeszttartalmú keverékek; termékek azbesztből és azbesztkeverékből; súrlódó anyagok fékhez (fékbetét), tengelykapcsolóhoz és hasonló termékekhez, szereletlen állapotban37920
23.99.12Aszfaltból és hasonló anyagokból készült termékek37930
23.99.13Természetes és mesterséges kőből, bitumenből, természetes aszfaltból vagy hasonló anyagokból mint kötőanyagból készült bitumenes keverékek37940
23.99.14Mesterséges grafit, kolloid vagy félkolloid grafit, grafit- vagy egyéb szénalapú félkész termékek37950
23.99.15Mesterséges korund37960
23.99.19M.n.s. nemfém ásványi termékek37990
23.99.9M.n.s. egyéb nemfém ásványi termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.99.99M.n.s. egyéb nemfém ásványi termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88180 (*)
24Fémalapanyag gyártása
24.1Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
24.10Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
24.10.1Vas, acél, vasötvözet-alapanyag
24.10.11Nyersvas és tükörnyersvas tuskó, öntecs vagy más elsődleges formában41111
24.10.12Ferroötvözet41112
41113
41114
41115
24.10.13Vasércből direkt redukcióval nyert vastartalmú termékek, más vasszivacs termékek tömb, szemcse és hasonló formában; vastömb, vasszemcse legalább a tömeg 99,94 %-át elérő vastartalommal41116
24.10.14Szemcse és por nyersvasból, tükörnyersvasból vagy acélból39350
41117
24.10.2Nyersacél
24.10.21Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, ötvözetlen acélból41121
24.10.22Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, rozsdamentes acélból41122 (*)
24.10.23Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, nem rozsdamentes ötvözött acélból41122 (*)
24.10.3Melegen hengerelt lapos félkész acéltermék
24.10.31Melegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége legalább 600 mm41211
24.10.32Melegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm41212
24.10.33Melegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége legalább 600 mm41213 (*)
24.10.34Melegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm41214 (*)
24.10.35Melegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége legalább 600 mm41213 (*)
41223 (*)
24.10.36Melegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége kisebb mint 600 mm (kivéve a szilíciumötvözésű elektrotechnikai termékeket)41214 (*)
24.10.4Hidegen hengerelt lapos félkész acéltermék, szélessége legalább 600 mm
24.10.41Hidegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége legalább 600 mm41221
24.10.42Hidegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége legalább 600 mm41223 (*)
24.10.43Hidegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége legalább 600 mm41223 (*)
24.10.5Bevont, plattírozott lapos hengerelt termék acélból; gyorsacél, szilíciumötvözésű elektrotechnikai termék
24.10.51Bevont lapos hengerelt ötvözetlen acéltermék (plattírozva vagy bevonattal), szélessége legalább 600 mm41231 (*)
24.10.52Bevont lapos hengerelt nem rozsdamentes ötvözött acéltermék (plattírozva vagy bevonattal), szélessége legalább 600 mm41232
24.10.53Lapos hengerelt elektrotechnikai termék szilíciumötvözésű acélból, szélessége legalább 600 mm41233 (*)
24.10.54Lapos hengerelt elektrotechnikai termék szilíciumötvözésű acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm41233 (*)
24.10.55Lapos hengerelt termék gyorsacélból, szélessége kisebb, mint 600 mm41234
24.10.6Melegen alakított rúd, huzal acélból
24.10.61Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben ötvözetlen acélból41241
24.10.62Melegen hengerelt, kovácsolt, melegen húzott, extrudált egyéb rúd, profil acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is41242
24.10.63Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben rozsdamentes acélból41243 (*)
24.10.64Melegen hengerelt, melegen kovácsolt, húzott, extrudált egyéb rúd, profil rozsdamentes acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is41244 (*)
41273 (*)
24.10.65Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben nem rozsdamentes ötvözött acélból41243 (*)
24.10.66Melegen hengerelt, melegen kovácsolt, húzott, extrudált egyéb rúd, profil nem rozsdamentes ötvözött acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is41244 (*)
41271 (*)
41272 (*)
41273 (*)
24.10.67Üreges fúrórúdvas és fúrórúdacél41275
24.10.7Melegen alakított nyitott acélszelvény, acél szádlemez, vasúti, villamosvasúti pálya építésének acéltermékei
24.10.71Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény ötvözetlen acélból, további megmunkálás nélkül41251
24.10.72Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény rozsdamentes acélból, további megmunkálás nélkül41274 (*)
24.10.73Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból, további megmunkálás nélkül41274 (*)
24.10.74Melegen alakított acél szádlemez (szádpalló), hegesztett nyitott szelvény41252
24.10.75Vasúti, villamosvasúti pálya építésének acéltermékei41253
24.10.9Vas, acél alapanyag és vasötvözet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.10.99Vas, acél alapanyag és vasötvözet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88213 (*)
24.2Acélcsőgyártás
24.20Acélcsőgyártás
24.20.1Acélcső, acél üreges szelvény, varratmentes
24.20.11Olaj-, gázvezeték varratmentes acélcsöve41281
24.20.12Olaj-, gázkitermelés fúrásának varratmentes acél fúró-, vezeték- és béléscsöve41282
24.20.13Egyéb kör keresztmetszetű acélcső41283
24.20.14Nem kör keresztmetszetű acélcső, üreges acélszelvény41284
24.20.2Hegesztett acélcső, acél üreges szelvény, kör keresztmetszetű, külső átmérője több mint 406,4 mm
24.20.21Hegesztett acélcső olaj-, gázvezetékhez, külső átmérője több mint 406,4 mm41285 (*)
24.20.22Olaj-, gázkitermelés fúrásának hegesztett acél fúró-, vezeték- és béléscsöve külső átmérője több mint 406,4 mm41286 (*)
24.20.23Egyéb hegesztett acélcső, kör keresztmetszetű, külső átmérője több mint 406,4 mm41287 (*)
24.20.24Spirálhegesztésű, szegecselt vagy hasonló módon összezárt kör keresztmetszetű egyéb acélcső, külső átmérője több mint 406,4 mm41289 (*)
24.20.3Hegesztett acélcső, acél üreges szelvény, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm
24.20.31Hegesztett acélcső olaj-, gázvezetékhez, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm41285 (*)
24.20.32Olaj-, gázkitermelés fúrásának hegesztett acél fúró-, vezeték- és béléscsöve, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm41286 (*)
24.20.33Egyéb hegesztett acélcső, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm41287 (*)
24.20.34Hegesztett acélcső, nem kör kereszmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm41288
24.20.35Spirálhegesztésű, szegecselt vagy másként összezárt egyéb acélcső, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm41289 (*)
24.20.4Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül
24.20.40Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül41293
24.20.9Cső, üreges szelvény, csőszerelvény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.20.99Cső, üreges szelvény, csőszerelvény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88213 (*)
24.3Egyéb kohászati termék gyártása acélból
24.31Hidegen húzott acélrúd gyártása
24.31.1Hidegen húzott rúd, tömör szelvény ötvözetlen acélból
24.31.10Hidegen húzott rúd, tömör szelvény ötvözetlen acélból41261
24.31.2Hidegen húzott rúd, tömör szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból
24.31.20Hidegen húzott rúd, tömör szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból41264 (*)
41271 (*)
41272 (*)
41274 (*)
24.31.3Hidegen húzott rúd, tömör szelvény rozsdamentes acélból
24.31.30Hidegen húzott rúd, tömör szelvény rozsdamentes acélból41244 (*)
41264 (*)
24.31.9Hidegen húzott rúd gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.31.99Hidegen húzott rúd gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88213 (*)
24.32Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
24.32.1Hidegen hengerelt lapos acéltermék bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű
24.32.10Hidegen hengerelt lapos acéltermék bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű41222
41224
24.32.2Hidegen hengerelt lapos acéltermék, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm szélességű
24.32.20Hidegen hengerelt lapos acéltermék, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm szélességű41231 (*)
24.32.9Hidegen hengerelt keskeny szalag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.32.99Hidegen hengerelt keskeny szalag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88213 (*)
24.33Hidegen hajlított acélidom gyártása
24.33.1Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény acélból
24.33.11Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény ötvözetlen acélból41262 (*)
24.33.12Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény rozsdamentes acélból41274 (*)
24.33.2Profilozott (bordázott) lemez ötvözetlen acélból
24.33.20Profilozott (bordázott) lemez ötvözetlen acélból41262 (*)
24.33.3Többrétegű bevont acéllemez
24.33.30Többrétegű bevont acéllemez42190 (*)
24.33.9Hidegen alakított, hajlított acéltermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.33.99Hidegen alakított, hajlított acéltermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88213 (*)
24.34Hidegen húzott acélhuzal gyártása
24.34.1Hidegen húzott huzal
24.34.11Hidegen húzott huzal ötvözetlen acélból41263
24.34.12Hidegen húzott huzal rozsdamentes acélból41265 (*)
24.34.13Hidegen húzott huzal nem rozsdamentes ötvözött acélból41265 (*)
24.34.9Hidegen húzott huzal gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.34.99Hidegen húzott huzal gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88213 (*)
24.4Nemvasfém-alapanyag gyártása
24.41Nemesfémgyártás
24.41.1Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott ezüst, ezüstpor
24.41.10Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott ezüst, ezüstpor41310
24.41.2Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott arany, aranypor
24.41.20Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott arany, aranypor41320
24.41.3Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott platina, platinapor
24.41.30Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott platina, platinapor41330
24.41.4Arannyal bevont nem nemesfém vagy ezüst legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)
24.41.40Arannyal bevont nem nemesfém vagy ezüst legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)41340
24.41.5Ezüsttel bevont nem nemesfém; platinával bevont nem nemesfém, ezüst vagy arany legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)
24.41.50Ezüsttel bevont nem nemesfém; platinával bevont nem nemesfém, ezüst vagy arany legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)41350
24.41.9Nemesfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.41.99Nemesfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88213 (*)
24.42Alumíniumgyártás
24.42.1Timföld; megmunkálatlan alumínium
24.42.11Megmunkálatlan alumínium41431
24.42.12Alumínium-oxid (kivéve: műkorund)41432
24.42.2Félkész termék alumíniumból, ötvözött alumíniumból
24.42.21Alumíniumpor, -pehely41531
24.42.22Alumíniumrúd, -hengerhuzal, -szelvény41532
24.42.23Alumíniumhuzal41533
24.42.24Alumíniumlemez, és -szalag, több mint 0,2 mm vastagságú41534
24.42.25Alumíniumfólia, legfeljebb 0,2 mm vastagságú41535
24.42.26Alumíniumcső, -szerelvényeik41536
24.42.9Alumínium gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.42.99Alumínium gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88213 (*)
24.43Ólom, cink, ón gyártása
24.43.1Megmunkálatlan ólom, cink, ón
24.43.11Megmunkálatlan ólom41441
24.43.12Megmunkálatlan cink41442
24.43.13Megmunkálatlan ón41443
24.43.2Félkész termék ólomból, cinkből, ónból és ötvözeteikből
24.43.21Lemez, szalag, fólia, por és pehely ólomból41542
24.43.22Cinkpor, cinkpehely41544
24.43.23Rúd, szelvény, huzal, lemez, szalag és fólia cinkből41545
24.43.24Rúd, szelvény, huzal ónból41547
24.43.9Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.43.99Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88213 (*)
24.44Rézgyártás
24.44.1Megmunkálatlan réz, rezeskő, cementréz
24.44.11Rezeskő, cementréz41411
24.44.12Finomítatlan réz, rézanód elektrolízises finomításhoz41412
24.44.13Finomított réz és rézötvözet, megmunkálás nélkül, réz mesterötvözet41413
24.44.2Félkész termék rézből és rézötvözetekből
24.44.21Rézpor, rézpehely41511
24.44.22Rúd, hengerhuzal, szelvény rézből41512
24.44.23Rézhuzal41513
24.44.24Lemez, szalag rézből, több mint 0,15 mm vastagságú41514
24.44.25Rézfólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú41515
24.44.26Rézcső, -szerelvényeik41516
24.44.9Réz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.44.99Réz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88213 (*)
24.45Egyéb nem vas fém gyártása
24.45.1Megmunkálatlan nikkel, nikkelkohászat közbeeső termékei
24.45.11Megmunkálatlan nikkel41422
24.45.12Nikkel-szulfid-fém keverék, zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső terméke41421
24.45.2Félkész termék nikkelből vagy nikkelötvözetből
24.45.21Nikkelpor, nikkelpehely41521
24.45.22Nikkelrúd, -hengerhuzal, -szelvény, -huzal41522
24.45.23Nikkellemez, -szalag, -fólia41523
24.45.24Nikkelcső és szerelvényeik41524
24.45.3Egyéb nemvasfém, cermet és ezekből készült termék; fémet vagy fémkeveréket tartalmazó hamu és maradvány
24.45.30Egyéb nemvasfém, cermet és ezekből készült termék; fémet vagy fémkeveréket tartalmazó hamu és maradvány41601
41602
41603
41604
24.45.9Egyéb nemvasfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.45.99Egyéb nemvasfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88213 (*)
24.46Nukleáris fűtőanyag gyártása
24.46.1Természetes urán és vegyületei, ötvözetei, diszperziói (a cermettel együtt), természetes uránt és vegyületét tartalmazó kerámiatermék, keverék
24.46.10Természetes urán és vegyületei, ötvözetei, diszperziói (a cermettel együtt), természetes uránt és vegyületét tartalmazó kerámiatermék, keverék33610
24.46.9Feldolgozott nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.46.99Feldolgozott nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88152 (*)
24.5Fémöntés
24.51Vasöntés
24.51.1Vasöntvény-előállítás
24.51.11Temperöntvény-előállítás89310 (*)
24.51.12Gömbgrafitos vasöntvény előállítása89310 (*)
24.51.13Lemezgrafitos (szürke) vasöntvény előállítása89310 (*)
24.51.2Öntöttvas cső, üreges profil
24.51.20Öntöttvas cső, üreges profil41291 (*)
24.51.3Öntöttvas csőszerelvény
24.51.30Öntöttvas csőszerelvény41292 (*)
24.51.9Vasöntéssel kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.51.99Vasöntéssel kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában89310 (*)
24.52Acélöntés
24.52.1Acélöntés
24.52.10Acélöntés89310 (*)
24.52.2Centrifugálisan öntött acélcső
24.52.20Centrifugálisan öntött acélcső41291 (*)
24.52.3Öntöttacél csőszerelvény
24.52.30Öntöttacél csőszerelvény41292 (*)
24.53Könnyűfémöntés
24.53.1Könnyűfémöntés
24.53.10Könnyűfémöntés89310 (*)
24.54Egyéb nemvasfém öntése
24.54.1Egyéb nemvasfémek öntése
24.54.10Egyéb nemvasfémek öntése89310 (*)
25Fémfeldolgozási termék gyártása
25.1Fémszerkezet, -épületelem gyártása
25.11Fémszerkezet gyártása
25.11.1Előre gyártott épület fémből
25.11.10Előre gyártott épület fémből38702
25.11.2Fémszerkezet és alkatrésze
25.11.21Híd és hídrész vasból vagy acélból42110 (*)
25.11.22Torony és rácsszerkezetű oszlop vasból vagy acélból42110 (*)
25.11.23Egyéb szerkezet, szerkezetrész (állvány, konzol, oszlop, hasonló alátámasztó szerkezet) vasból, acélból, alumíniumból42190 (*)
25.11.9Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.11.99Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88219 (*)
25.12Fém épületelem gyártása
25.12.1Ajtó, ablak és kerete, ajtóküszöb fémből
25.12.10Ajtó, ablak és kerete, ajtóküszöb fémből42120
25.12.9Fém épületelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.12.99Fém épületelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88219 (*)
25.2Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.21Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
25.21.1Központi fűtéshez radiátor és kazán
25.21.11Radiátor központi fűtéshez és részei vasból, acélból (kivéve: a villamos fűtés radiátora)44823
25.21.12Kazán központi fűtéshez, meleg víz, kis nyomású gőz termeléséhez44825
25.21.13Alkatrész központi fűtés kazánjához44833
25.21.9Központi fűtés radiátora, kazánja gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.21.99Központi fűtés radiátora, kazánja gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88219 (*)
25.29Fémtartály gyártása
25.29.1Egyéb tartály, tárolómedence fémből
25.29.11Tartály (kivéve: a folyékony és sűrített gáz fémtartály), kád, hasonló tároló edény vasból, acélból, több mint 300 l űrtartalommal, a mechanikai vagy termikus berendezésbe épített nélkül42210
25.29.12Folyékony és sűrített gáz fémtartálya42220
25.29.9Fémtartály gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.29.99Fémtartály gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88219 (*)
25.3Gőzkazán gyártása
25.30Gőzkazán gyártása
25.30.1Gőzkazán és alkatrésze
25.30.11Kazán vízgőz, más gőz vagy forró víz előállítására42320
25.30.12Segédberendezések kazánokhoz, kondenzátor gőzerőgépekhez vagy más gőzenergia egységhez42330
25.30.13Gőzkazán alkatrésze42342
25.30.2Atomreaktor és alkatrésze
25.30.21Atomreaktor (kivéve: az izotóp-elválasztó)42310
25.30.22Atomreaktor alkatrésze (kivéve: az izotóp-elválasztó alkatrészei)42341
25.30.9Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.30.99Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88219 (*)
25.4Fegyver-, lőszergyártás
25.40Fegyver-, lőszergyártás
25.40.1Fegyver, lőszer és alkatrésze
25.40.11Hadifegyver (kivéve: a revolver, pisztoly és hasonló fegyver)44720
25.40.12Revolver, pisztoly, nem katonai lőfegyver és hasonló eszköz44730
25.40.13Bomba, rakéta, hasonló hadifegyver, töltény, más lőszer, kilövő eszköz és alkatrészeik44740
25.40.14Katonai fegyver, más lőfegyver alkatrésze44760
25.40.9Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.40.99Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88214
25.5Fémalakítás, porkohászat
25.50Fémalakítás, porkohászat
25.50.1Fémkovácsolás, -sajtolás, -húzás, -kivágás, -hengerelés
25.50.11Fémkovácsolás89320 (*)
25.50.12Fémsajtolás89320 (*)
25.50.13Egyéb fémalakítás89320 (*)
25.50.2Porkohászat
25.50.20Porkohászat89320 (*)
25.6Fém felületkezelése, megmunkálása
25.61Fémfelület-kezelés
25.61.1Fémek bevonása
25.61.11Fém bevonása fémmel88211 (*)
25.61.12Fém bevonása nemfémmel88211 (*)
25.61.2Egyéb fémkezelő szolgáltatás
25.61.21Fém hőkezelése (kivéve: a bevonás fémmel)88211 (*)
25.61.22Egyéb fémfelületet kezelése88211 (*)
25.62Fémmegmunkálás
25.62.1Fémalkatrész esztergálása
25.62.10Fémalkatrész esztergálása88212
25.62.2Egyéb fém megmunkálása
25.62.20Egyéb fém megmunkálása88213 (*)
25.7Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása
25.71Evőeszköz gyártása
25.71.1Evőeszköz
25.71.11Kés (kivéve: a gépkés), olló, ezek pengéje42913
25.71.12Borotva, borotvapenge (beleértve a borotvapenge nyersdarabot szalagban)42914
25.71.13Más késműves áru; manikűr-, pedikűrkészlet és -felszerelés42915
25.71.14Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz42916
25.71.15Kard, vadászkés, szurony (bajonett), lándzsa és hasonló szálfegyver, és ezek részei44750
25.71.9Evőeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.71.99Evőeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88219 (*)
25.72Lakat-, zárgyártás
25.72.1Zár és vasalat
25.72.11Lakat és zár járműhöz, bútorhoz nem nemesfémből42992 (*)
25.72.12Egyéb zár nem nemesfémből42992 (*)
25.72.13Kézitáskazár, -keret, a zárral együtt; alkatrészeik42992 (*)
25.72.14Sarokvas, fémveret, szerelvény és hasonló cikk járműhöz, ajtóhoz, ablakhoz, bútorhoz és hasonlóhoz nem nemesfémből42992 (*)
25.72.9Lakat, zár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.72.99Lakat, zár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88219 (*)
25.73Szerszámgyártás
25.73.1Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti kéziszerszám
25.73.10Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti kéziszerszám42921 (*)
25.73.2Kézi fűrész, fűrészlap minden fajtája
25.73.20Kézi fűrész, fűrészlap minden fajtája42921 (*)
25.73.3Egyéb kéziszerszám
25.73.30Egyéb kéziszerszám42921 (*)
25.73.4Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez
25.73.40Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez42922 (*)
25.73.5Öntőforma, formaszekrény fémöntéshez; öntőforma alaplapja; öntőminta
25.73.50Öntőforma, formaszekrény fémöntéshez; öntőforma alaplapja; öntőminta44916
25.73.6Egyéb szerszám
25.73.60Egyéb szerszám42922 (*)
25.73.9Szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.73.99Szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88219 (*)
25.9Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
25.91Acél tárolóeszköz gyártása
25.91.1Dob és hasonló tárolóedény acélból
25.91.11Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve: gáz) tárolására vasból vagy acélból, űrtartalma legalább 50 l, legfeljebb 300 l (kivéve: a mechanikai vagy termikus berendezéshez tartozót)42931 (*)
25.91.12Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény (kivéve: forrasztással vagy peremezéssel lezárhatókat), bármilyen anyag (kivéve: gáz) tárolására vasból vagy acélból, űrtartalma kisebb mint 50 l, kivéve a mechanikai vagy termikus berendezéshez tartozót42931 (*)
25.91.9Acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.91.99Acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában89200
25.92Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
25.92.1Könnyűfém csomagolóeszköz
25.92.11Forrasztással, peremezéssel lezárható vas-, acélkanna kevesebb mint 50 l űrtartalommal42931 (*)
25.92.12Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve: gáz) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal42931 (*)
25.92.13Koronazár és dugó, kupak, fedő nem nemesfémből42932
25.92.9Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.92.99Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88219 (*)
25.93Huzaltermék gyártása
25.93.1Huzaltermék, lánc, rugó
25.93.11Acélpászma, -kábel, szalagfonat, egyéb sodrott vas- és acélhuzal, villamos szigetelés nélkül42941
25.93.12Vas és acél szögesdrót; réz, alumínium anyagú pászma, kábel, szalagfonat, egyéb sodrott huzal villamos szigetelés nélkül42942
42946
25.93.13Fémszövet, fémrács, háló, sodronyfonat vas-, acél- vagy rézhuzalból; terpesztett vas-, acél- vagy réztermék42943
25.93.14Szeg, szélesfejű rövid szeg, rajzszeg, ácskapocs és hasonló áru42944 (*)
25.93.15Hegesztő és forrasztó fémanyagok (pálcák, huzalok, csövek, lemezek, elektródák), a folyósításhoz speciális bevonattal, illetve töltéssel42950
25.93.16Rugó és laprugó vasból, acélból; rézrugó42945
25.93.17Lánc és részei fémből (kivéve: az ízelt lánc)42991
25.93.18Varrótű, kötőtű, lyukasztó (ár), horgolótű, hímzőtű és hasonló cikk kézi használatra vasból, acélból; biztosítótű, m.n.s. tű vasból, acélból42997 (*)
25.93.9Huzaltermék, lánc, rugó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.93.99Huzaltermék, lánc, rugó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88219 (*)
25.94Kötőelem, csavar gyártása
25.94.1Kötőelem, csavar
25.94.11Menetes kötőelem vasból és acélból42944 (*)
25.94.12Nem menetes kötőelem vasból és acélból42944 (*)
25.94.13Menetes és nem menetes kötőelem rézből42944 (*)
25.94.9Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.94.99Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88219 (*)
25.99M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
25.99.1Fürdőszoba, konyha fémeszközei
25.99.11Mosogató, mosdó, fürdőkád és más egészségügyi cikk és részei vasból, acélból, rézből vagy alumíniumból42911
25.99.12Asztali, konyhai és más háztartási áru és részei vasból, acélból, rézből vagy alumíniumból42912
25.99.2Egyéb fémfeldolgozási termék nem nemesfémből
25.99.21Páncél- és lemezszekrény, fémtrezor és ajtaja, páncélterem zárószerkezete, pénzszállító fémdoboz és hasonlók nem nemesfémből42993
25.99.22Iratgyűjtő tálca, állvány, tolltartó, egyéb hasonló hivatali és asztali fémeszköz nem nemesfémből (kivéve: az irodabútor)42994
25.99.23Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, iratkapocs, hasonló fémeszköz, fűzőkapocs szalagban, nem nemesfémből42995
25.99.24Kis fémszobor, egyéb fém dísztárgy, fémkeret fényképhez, festményhez, tükörhöz, nem nemesfémből42996
25.99.25Ruha, cipő, bőrdíszmű, sátorponyva, kézitáska, úti készlet és egyéb áru fémkelléke (zár, csat, kapocs, horog, szem stb.), fém záróeleme, szegecse; fémszegély, fémflitter nem nemesfémből42997 (*)
25.99.26Hajócsavar és lapátja fémből42998
25.99.29Egyéb m.n.s. fémfeldolgozási termék nem nemesfémből42999
46931
25.99.9M.n.s. fémfeldolgozási termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.99.99M.n.s. fémfeldolgozási termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88219 (*)
26Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
26.1Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása
26.11Elektronikai alkatrész gyártása
26.11.1Hőionizálásos, hidegkatódú, fotokatódú elektroncső (beleértve a katódsugárcsövet is)
26.11.11Katódsugaras televízió-képcső; televíziós kameracső; egyéb katódsugárcső47140 (*)
26.11.12Magnetron, klisztron, mikrohullámú cső és egyéb elektroncső47140 (*)
26.11.2Dióda, tranzisztor
26.11.21Dióda, tranzisztor, tirisztor, diak és triak47150 (*)
26.11.22Félvezető eszköz; fénykibocsátó dióda, szerelt piezoelektromos kristály; ezek alkatrésze47150 (*)
26.11.3Elektronikus integrált áramkör
26.11.30Elektronikus integrált áramkör47160
26.11.4M.n.s. elektroncső, egyéb elektronikus egység alkatrésze
26.11.40M.n.s. elektroncső, egyéb elektronikus egység alkatrésze47173
26.11.9Elektronikus integrált áramkör gyártásával kapcsolatos szolgáltatás; elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.11.91Elektronikus integrált áramkör gyártásával kapcsolatos szolgáltatás88233 (*)
26.11.99Elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88233 (*)
26.12Elektronikai áramköri kártya gyártása
26.12.1Nyomtatott áramkör
26.12.10Nyomtatott áramkör47130
26.12.2Hang-, video-, hálózati és hasonló kártya automatikus adatfeldolgozó géphez
26.12.20Hang-, video-, hálózati és hasonló kártya automatikus adatfeldolgozó géphez45281
45282
26.12.3Memóriakártya (csipkártya, smart cards)
26.12.30Memóriakártya (csipkártya, smart cards)47920
26.12.9Nyomtatott áramkör előállítása; nyomtatott áramköri kártya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.12.91Nyomtatott áramkör előállítása88233 (*)
26.12.99Nyomtatott áramköri kártya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88233 (*)
26.2Számítógép, perifériás egység gyártása
26.20Számítógép, perifériás egység gyártása
26.20.1Számítógépek, ezek alkatrésze és tartozéka
26.20.11Hordozható automatikus adatfeldolgozó gép, tömege legfeljebb 10 kg, pl. laptop, notebook, menedzserkalkulátor és hasonló kisszámítógép45221
45222
26.20.12POS-terminál (bankkártya lehúzásánál), ATM és hasonló berendezés, ami képes adatfeldolgozó géppel vagy hálózati géppel kapcsolatot létesíteni45142
26.20.13Digitális, automatikus adatfeldolgozó berendezés, azonos házban legalább egy központi feldolgozóegységet és egy bemeneti és egy kimeneti egységet (kombinálva vagy nem kombinálva) tartalmazó45230
26.20.14Digitális automatikus adatfeldolgozó gép rendszer formájában45240
26.20.15Egyéb automatikus digitális adatfeldolgozó berendezés, amely azonos vagy nem azonos házban tartalmaz legalább egyet vagy kettőt a következő típusú egységekből: tárolóegység, bemeneti egység, kimeneti egység45250
26.20.16Bemeneti vagy kimeneti egység, amely azonos vagy nem azonos házban tartalmaz tárolóegységet45261
45262
45263
45264
45265
45269
26.20.17Monitor és projektor (elsősorban automatikus adatfeldolgozó rendszerekben használatos)47315
26.20.18Olyan egység, ami legalább két funkciót teljesít ezek közül: nyomtatás, szkennelés, másolás, faxolás45266
26.20.2Tárolóegység és egyéb tárolóberendezés
26.20.21Tárolóegység45271
45272
26.20.22Félvezetős tárolóegység (pendrive)47550
26.20.3Automatikus adatfeldolgozó berendezés egyéb egysége
26.20.30Automatikus adatfeldolgozó berendezés egyéb egysége45289
26.20.4Számítógép alkatrésze és tartozéka
26.20.40Számítógép alkatrésze és tartozéka45290
26.20.9Számítógéppel és perifériás egységeivel kapcsolatos ipari szolgáltatás; számítógép és perifériás egységeinek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.20.91Számítógéppel és perifériás egységeivel kapcsolatos ipari szolgáltatás88231 (*)
26.20.99Számítógép és perifériás egységeinek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88231 (*)
26.3Híradástechnikai berendezés gyártása
26.30Híradástechnikai berendezés gyártása
26.30.1Televízió- és rádióadó-berendezés; televíziókamera
26.30.11Adó-vevő berendezés47211
26.30.12Vevőberendezést nem tartalmazó adóberendezés47212
26.30.13Televíziókamera47213
26.30.2Elektromos berendezés vezetékes telefonhoz vagy távírókészülékhez, videotelefon
26.30.21Távbeszélőkészülék vezetékes hálózathoz, beleértve a vezeték nélküli készüléket is47221
26.30.22Telefon cellás hálózathoz vagy egyéb vezeték nélküli hálózathoz47222
26.30.23Egyéb távbeszélő-készülék és -berendezés hang, kép és adat továbbítására és vételére, beleértve a vezetékes és vezeték nélküli hálózat kommunikációs berendezéseit is (úgymint helyi és távolsági hálózat)47223 (*)
26.30.3Villamos vezetékes telefon, távírókészülék alkatrészei
26.30.30Villamos vezetékes telefon, távírókészülék alkatrésze47401
26.30.4Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek alkatrésze, rádió- és televízióátviteli berendezés és televíziókamera alkatrészei
26.30.40Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek alkatrésze, rádió- és televízióátviteli berendezés és televíziókamera alkatrészei47403 (*)
26.30.5Betörés- és tűzjelzők és hasonló berendezések
26.30.50Betörés- és tűzjelzők és hasonló berendezések46921
26.30.6Betörés- és tűzjelzők, valamint hasonló berendezések alkatrészei
26.30.60Betörés- és tűzjelzők, valamint hasonló berendezések alkatrészei46960 (*)
26.30.9Híradástechnikai berendezések gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.30.99Híradástechnikai berendezések gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88234 (*)
26.4Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
26.40Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
26.40.1Rádióműsor-vevő készülék
26.40.11Külső áramforrás nélkül működő rádióműsor-vevő készülék (kivéve: az autórádió)47311
26.40.12Külső áramforrással működő rádióműsor-vevő készülék47312
26.40.2Televízióműsor-vevő készülék egybeépítve vagy nem rádióműsor-vevő készülékkel vagy hang- és videojel-felvevő, elletve -lejátszó berendezéssel
26.40.20Televízióműsor-vevő készülék egybeépítve vagy nem rádióműsor-vevő készülékkel, vagy hang- és videojel-felvevő és -lejátszó berendezéssel47313
26.40.3Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék
26.40.31Lemezjátszó, kazettás magnetofon és egyéb hangvisszaadó készülék47321 (*)
26.40.32Magnetofon és egyéb hangfelvevő készülék47321 (*)
26.40.33Videofelvevő kamera és egyéb videofelvevő és -lejátszó berendezés47214
47323
26.40.34Monitor és projektor, televízió vevőkészülékkel nem egybeépített, elsősorban nem automatikus adatátviteli rendszerhez47314
26.40.4Mikrofon, hangszóró, rádiótelefon és rádiótávíró vevőkészüléke
26.40.41Mikrofon, mikrofonállvány47331 (*)
26.40.42Hangszóró, fej- és fülhallgató, kombinált mikrofon- és hangszórókészlet47331 (*)
26.40.43Hangfrekvenciás villamos erősítő, villamos hangerősítő berendezés47331 (*)
26.40.44Egyéb, m.n.s. rádiótelefon- és rádiótávíró-vevőkészülék47223 (*)
26.40.5Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék alkatrésze; antenna
26.40.51Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék alkatrésze és tartozéka47402
26.40.52Rádióadó- és -átjátszó berendezés alkatrésze47403 (*)
26.40.6Videojáték-berendezés (televízió-vevőkészülékhez kapcsolható, vagy beépített képernyővel rendelkező), készségfejlesztő és ügyességi játék; egyéb játékok elektronikus kivetítővel
26.40.60Videojáték-berendezés (televízió-vevőkészülékhez kapcsolható, vagy beépített képernyővel rendelkező), készségfejlesztő és ügyességi játék; egyéb játékok elektronikus kivetítővel38580
26.40.9Elektronikus fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.40.99Elektronikus fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88234 (*)
26.5Műszer-, óragyártás
26.51Mérőműszergyártás
26.51.1Navigációs, meteorológiai, geofizikai és hasonló műszer és készülék
26.51.11Iránytű, egyéb navigációs műszer és készülék48211
26.51.12Távolságmérő, teodolit és tachiméter (fordulatszámláló/tachométer); egyéb geodéziai, hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai és geofizikai műszer és készülék48212 (*)
48219
26.51.2Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék
26.51.20Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék48220
26.51.3Precíziós mérleg, rajzolóeszköz, számoló-, hosszmérő eszköz és hasonló műszerek
26.51.31Mérleg, 50 mg vagy jobb érzékenységgel48231
26.51.32Rajztábla és rajzgép, egyéb rajzoló-, jelölő-, matematikai számolást végző műszer48232
26.51.33Kézi hosszmérő eszköz, m.n.s. (beleértve mérőrúd és -szalag, mikrométer és mérőkörző)48233 (*)
26.51.4Villamos jellemzőket és ionizáló sugárzást mérő műszer
26.51.41Ionizáló sugárzást mérő, kimutató műszer, eszköz48241
26.51.42Katódsugárcsöves oszcilloszkóp, katódsugárcsöves oszcillográf48242
26.51.43Villamos jellemzők mérőeszköze regisztráló nélkül48243
26.51.44Távközlési műszer és készülék48244
26.51.45Villamos jellemzők egyéb m.n.s. mérő, ellenőrző műszere, készüléke48249
26.51.5Fizikai jellemzőket mérő, ellenőrző műszer
26.51.51Hidrométer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszikrométer (légnedvességmérő)48251
26.51.52Folyadékok és gázok áramlását, szintjét, nyomását vagy egyéb változóit mérő, ellenőrző műszer48252
26.51.53M.n.s. műszerek és készülékek fizikai vagy kémiai jellemzők vizsgálatához48253
26.51.6Egyéb mérő-, vizsgáló-, ellenőrző műszer, készülék
26.51.61Mikroszkóp (kivéve: az optikai mikroszkóp), fénytörő (diffrakciós) készülék48261
26.51.62Mechanikai anyagjellemzők vizsgálógépe, -eszköze48262
26.51.63Gáz, folyadék vagy villamos áram fogyasztását vagy termelését mérő készülék48263
26.51.64Fordulatszámláló, termelésszámláló készülék; taxióra; sebességmérő és tachométer; stroboszkóp48264
26.51.65Automatikus szabályozó- vagy irányítóműszer és -készülék, hidraulikus vagy pneumatikus48266
26.51.66M.n.s. vizsgáló- és ellenőrző műszer, készülék és gép48269 (*)
26.51.7Termosztát, manométer és egyéb automatikus szabályozó- vagy irányítóműszer és -készülék
26.51.70Termosztát, manométer és egyéb automatikus szabályozó- vagy irányítóműszer és -készülék48269 (*)
26.51.8Mérő-, vizsgáló- és navigációs berendezés alkatrésze és tartozéka
26.51.81Radarberendezés és rádiónavigációs segédberendezés alkatrésze47403 (*)
26.51.82A 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 és 26.51.5; termékcsoportok egyéb, m.n.s. alkatrésze, tartozéka, mikrotóm (metszetek készítése) m.n.s. alkatrésze48281
26.51.83Mikroszkóp (kivéve: az optikai) és fénytöréses (diffrakciós) készülék egyéb, m.n.s. alkatrésze, tartozéka48282
26.51.84A 26.51.63 és 26.51.64 termékcsoport alkatrésze, tartozéka48283
26.51.85A 26.51.65, 26.51.66 és 26.51.70 termékcsoport alkatrésze, tartozéka48284
26.51.86A 26.51.11 és 26.51.62 termékcsoport alkatrésze, tartozéka48285
26.51.9Mérő-, vizsgáló- és navigációs berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.51.99Mérő-, vizsgáló- és navigációs berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88235 (*)
26.52Óragyártás
26.52.1Órák (kivéve: a szerkezet és alkatrész)
26.52.11Karóra, zsebóra nemesfém, illetve nemesfém bevonatú tokban48410 (*)
26.52.12Egyéb karóra, zsebóra és egyéb óra, stopperóra48410 (*)
26.52.13Műszerfalba építhető és hasonló, járműbe való óra48420 (*)
26.52.14Nagyóra „kisóraszerkezettel”, ébresztőóra, falióra, egyéb óra48420 (*)
26.52.2Óraszerkezet és alkatrésze
26.52.21Óra (kivéve: falióra) összeszerelt komplett mozgatószerkezete és szerkezeti egysége48440 (*)
26.52.22Falióra összeszerelt komplett mozgatószerkezete és szerkezeti egysége48440 (*)
26.52.23Óraszerkezet (kivéve: falióra) teljes szettben, szereletlen vagy részben összeszerelt egységben, szerelt, de nem teljes garnitúrában48440 (*)
26.52.24Nyers karóraszerkezet48440 (*)
26.52.25Falióra mozgatószerkezete teljes és nem teljes szettben, nyersen, szereletlen egységben48440 (*)
26.52.26Óratok, óraház és alkatrészeik48490 (*)
26.52.27Egyéb óraalkatrész48490 (*)
26.52.28Időszámláló, időregisztráló, parkolóóra; időkapcsoló (órával vagy óraszerkezettel)48430
26.52.9Óragyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.52.99Óragyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88235 (*)
26.6Elektronikus orvosi berendezés gyártása
26.60Elektronikus orvosi berendezés gyártása
26.60.1Sugárzásos, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés
26.60.11Röntgenberendezés, alfa-, béta- vagy gammasugárzásos készülék48110
26.60.12Villamos diagnosztikai készülék orvosi célra48121
26.60.13Orvosi, sebészeti, fogászati célra vagy az állatgyógyászatban használt ultraibolya vagy infravörös sugárzásos berendezés48122
26.60.14Pészméker, hallásjavító48170 (*)
26.60.9Orvosi eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás; sugárzásos, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.60.91Orvosi eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás88235 (*)
26.60.99Sugárzásos, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88235 (*)
26.7Optikai eszköz gyártása
26.70Optikai eszköz gyártása
26.70.1Fényképészeti felszerelés és alkatrésze
26.70.11Fényképezőgép, vetítő-, fényképészeti nagyító-, kicsinyítőkészülék objektívlencséje48321
26.70.12Nyomólemez- vagy nyomóhenger-készítéshez, dokumentum mikrofilmes, mikrolapos (microfiche) és hasonló felvételéhez alkalmazott felvevőberendezés48322 (*)
26.70.13Digitális kamera47215
26.70.14Azonnal előhívó (polaroid) és egyéb fényképezőgép48322 (*)
26.70.15Filmfelvevőgép48322 (*)
26.70.16Filmvetítő, állóképvetítő, egyéb képvetítő berendezés48323
26.70.17Villanófény-berendezés; fényképészeti nagyítógép; fényképészeti laboratóriumi berendezés; fotónegatív vizsgálóberendezése, vetítőernyő48324 (*)
26.70.18Olvasóberendezés mikrofilmhez, mikrolaphoz (microfiche) vagy egyéb mikrofelvételhez48330
26.70.19Fényképészeti felszerelés alkatrésze és tartozékai48353
26.70.2Egyéb optikai eszköz és alkatrésze
26.70.21Lap, lemez; lencse, prizma, tükör és egyéb optikai elem polarizáló anyagból (kivéve: a nem optikai célú üveg) foglalatban vagy foglalat nélkül, nem felvevő-, vetítő- vagy fényképészeti nagyító és kicsinyítőgéphez48311 (*)
26.70.22Látcső (binokulár, monokulár) és egyéb optikai távcső; egyéb csillagászati műszer; optikai mikroszkóp48314
26.70.23Folyadékkristályos eszköz; lézer (kivéve: a lézerdióda), egyéb, m.n.s. optikai eszköz és műszer48315
26.70.24Látcső (binokulár, monokulár) és egyéb optikai távcső; egyéb csillagászati műszer; optikai mikroszkóp alkatrésze és tartozéka48351
26.70.25Folyadékkristályos eszköz; lézer (kivéve: a lézerdióda), egyéb, m.n.s. optikai eszköz és műszer alkatrésze és tartozéka48354
26.70.9Optikai eszköz és fényképészeti berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.70.99Optikai eszköz és fényképészeti berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88235 (*)
26.8Mágneses, optikai információhordozó gyártása
26.80Mágneses, optikai információhordozó gyártása
26.80.1Mágneses és optikai információhordozó
26.80.11Mágneses információhordozó, nem felvételes (kivéve: a mágneskártya)47530
26.80.12Optikai információhordozó, nem felvételes47540
26.80.13Egyéb, felvételre alkalmas információhordozó, beleértve a lemezgyártáshoz használt matricát és eredeti (alap-) példányt47590
26.80.14Mágneskártya47910
26.80.9Mágneses és optikai információhordozó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.80.99Mágneses és optikai információhordozó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában0 (*)
27Villamos berendezés gyártása
27.1Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
27.11Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
27.11.1Motorok, legfeljebb 37,5 W kimenő teljesítménnyel; egyéb egyenáramú motorok és egyenáramú áramfejlesztők
27.11.10Motorok, legfeljebb 37,5 W kimenő teljesítménnyel; egyéb egyenáramú motorok és egyenáramú áramfejlesztők46111
27.11.2Univerzális váltó- és egyenáramú (AC/DC) motorok, több mint 37,5 W kimenő teljesítménnyel, egyéb váltóáramú motorok és váltóáramú áramfejlesztők (alternátorok)
27.11.21Univerzális váltó- és egyenáramú (AC/DC) motorok, több mint 37,5 W kimenő teljesítménnyel46112 (*)
27.11.22Egyfázisú váltóáramú (AC) motorok46112 (*)
27.11.23Többfázisú váltóáramú motorok, legfeljebb 750 W kimenő teljesítménnyel46112 (*)
27.11.24Többfázisú váltóáramú motorok, több mint 750 W, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel46112 (*)
27.11.25Többfázisú váltóáramú motorok, több mint 75 kW kimenő teljesítménnyel46112 (*)
27.11.26Váltóáramú áramfejlesztők (alternátorok)46112 (*)
27.11.3Áramfejlesztő gépcsoport, forgógépes áramátalakító
27.11.31Áramfejlesztő gépcsoportok kompressziós gyújtású szelepes belső égésű motorral46113 (*)
27.11.32Áramfejlesztő gépcsoportok szikragyújtású motorral, egyéb áramfejlesztő gépcsoportok, forgógépes áramátalakítók46113 (*)
27.11.4Villamos áramátalakítók
27.11.41Áramátalakítók folyékony dielektrikummal46121 (*)
27.11.42Egyéb áramátalakítók, legfeljebb 16 kVA teljesítménykapacitással46121 (*)
27.11.43Egyéb áramátalakítók, több mint 16 kVA teljesítménykapacitással46121 (*)
27.11.5Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; statikus áramátalakítók; egyéb induktorok
27.11.50Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; statikus áramátalakítók; egyéb induktorok46122
27.11.6Villanymotorok, áramfejlesztők, áramátalakítók alkatrésze
27.11.61Villanymotorok, áramfejlesztők alkatrésze46131
27.11.62Villamos áramátalakítók, induktorok és statikus áramátalakítók alkatrésze46132
27.11.9Villanymotorok, áramfejlesztők, áramátalakítók gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.11.99Villanymotorok, áramfejlesztők, áramátalakítók gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
27.12Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
27.12.1Elektromos áramkör kapcsoló- és védőkészüléke, több mint 1 000 V feszültségre
27.12.10Elektromos áramkör kapcsoló- és védőkészüléke, több mint 1 000 V feszültségre46211 (*)
27.12.2Elektromos áramkör kapcsoló- és védőkészüléke, legfeljebb 1 000 V feszültségre
27.12.21Biztosítók, legfeljebb 1 000 V feszültségre46212 (*)
27.12.22Automatikus áramkör-megszakítók, legfeljebb 1 000 V feszültségre46212 (*)
27.12.23Áramkörök m.n.s. védőkészüléke, legfeljebb 1 000 V feszültségre46212 (*)
27.12.24Relék, legfeljebb 1 000 V feszültségre46212 (*)
27.12.3Kapcsolótáblák
27.12.31Kapcsolótáblák és egyéb alapegységek elektromos kapcsoló- és védőkészülékkel felszerelve, legfeljebb 1 000 V feszültségre46213
27.12.32Kapcsolótáblák és egyéb alapegységek elektromos kapcsoló- és védőkészülékkel felszerelve, több mint 1 000 V feszültségre46214
27.12.4Áramelosztó és -szabályozó készülékek alkatrészei
27.12.40Áramelosztó és -szabályozó készülékek alkatrészei46220
27.12.9Áramelosztó és -szabályozó készülékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.12.99Áramelosztó és -szabályozó készülékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
27.2Akkumulátor, szárazelem gyártása
27.20Akkumulátor, szárazelem gyártása
27.20.1Primer elem, telep és alkatrésze
27.20.11Primer elemek, telepek46410
27.20.12Primer elemek, telepek részei46430 (*)
27.20.2Villamos akkumulátor és alkatrésze
27.20.21Savas ólomakkumulátor dugattyús motorok indításához46420 (*)
27.20.22Savas ólomakkumulátor (kivéve: a dugattyús motorok indítóakkumulátora)46420 (*)
27.20.23Nikkel-kadmium, nikkel-fém-hidrid, lítium-ion, lítium-polimer, nikkel-vas és egyéb villamos akkumulátor46420 (*)
27.20.24Villamos akkumulátor alkatrésze (beleértve a szeparátort is)46430 (*)
27.20.9Akkumulátor, szárazelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.20.99Akkumulátor, szárazelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
27.3Vezeték, kábel, szerelvény gyártása
27.31Száloptikai kábel gyártása
27.31.1Száloptikai kábel
27.31.11Száloptikai kábelek egyenként bevont üvegszálakból46360
27.31.12Optikai szál és optikai szálköteg; száloptikai kábel (kivéve: az egyenként bevont üvegszál)48311 (*)
27.31.9Száloptikai kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.31.99Száloptikai kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
27.32Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
27.32.1Egyéb elektronikus és villamos huzal és kábel
27.32.11Szigetelt tekercselőhuzal36950 (*)
46310
27.32.12Koaxiális kábel és egyéb koaxiális villamos vezetők46320
27.32.13Egyéb villamos vezetők, legfeljebb 1 000 V feszültségre46340
27.32.14Egyéb villamos vezetők, több mint 1 000 V feszültségre46350
27.32.9Egyéb elektronikus és villamos huzal és kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.32.99Egyéb elektronikus és villamos huzal és kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
27.33Szerelvény gyártása
27.33.1Áramköri szerelvények
27.33.11Kapcsolók, legfeljebb 1 000 V feszültségre46212 (*)
27.33.12Lámpafoglalatok, legfeljebb 1 000 V feszültségre46212 (*)
27.33.13Csatlakozók, aljzatok és egyéb m.n.s. áramkörkapcsoló és -védő készülékek46212 (*)
27.33.14Elektromos szigetelő műanyagból36980
27.33.9Áramköri szerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.33.99Áramköri szerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
27.4Villamos világítóeszköz gyártása
27.40Villamos világítóeszköz gyártása
27.40.1Villamos izzólámpa, kisülési lámpa, ívlámpa
27.40.11Zártbetétes fényszóró egység46510 (*)
27.40.12Volfrám-halogén izzólámpa (kivéve: az ultraibolya és infravörös lámpa)46510 (*)
27.40.13M.n.s. izzólámpa, legfeljebb 200 W teljesítményű és több mint 100 V feszültségre46510 (*)
27.40.14Egyéb, m.n.s. izzólámpa46510 (*)
27.40.15Kisülési lámpa, ultraibolya lámpa, infravörös lámpa, ívlámpa46510 (*)
27.40.2Lámpák, világítástechnikai szerelvények
27.40.21Szárazelemmel, akkumulátorral, dinamóval működtetett hordozható villamos lámpa46531 (*)
27.40.22Villamos asztali, íróasztali, ágy melletti és padlón álló lámpa46531 (*)
27.40.23Nem villamos lámpa és világítástechnikai szerelvény46531 (*)
27.40.24Megvilágított jelzések, névtáblák és hasonlók46531 (*)
27.40.25Kandeláber és egyéb mennyezeti vagy fali világítástechnikai szerelvények46531 (*)
27.40.3Egyéb lámpa, világítástechnikai szerelvény
27.40.31Fényképészeti villanókörte, villanókocka és hasonlók48324 (*)
27.40.32Karácsonyfa világítókészlet46532
27.40.33Keresőlámpa, spotlámpa (irányfény)46539 (*)
27.40.39Egyéb, m.n.s. villanylámpa, világítószerelvény46539 (*)
46910 (*)
27.40.4Lámpa, világítóeszköz alkatrésze
27.40.41Izzólámpa, kisülési lámpa alkatrésze46541
27.40.42Lámpa, világítószerelvény alkatrésze46542
27.40.9Villamos világítóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.40.99Villamos világítóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
27.5Háztartási készülék gyártása
27.51Háztartási villamos készülék gyártása
27.51.1Hűtő-, fagyasztó-, mosógép, villamos takaró, ventilátor
27.51.11Háztartási hűtő-, fagyasztógép44811
27.51.12Háztartási mosogatógép44812 (*)
27.51.13Háztartási mosó- és szárítógép44812 (*)
27.51.14Villamos takaró44813
27.51.15Háztartási ventilátor, szellőző, szagelszívó, levegő-visszaforgató44815 (*)
27.51.2Egyéb, m.n.s. háztartási villamos készülék
27.51.21Elektromechanikai háztartási készülék beépített villamos motorral44816 (*)
27.51.22Villanyborotva, hajnyírógép, szőrtelenítő eszköz beépített villamos motorral44816 (*)
27.51.23Elektrotermikus haj- és kézszárító készülék, villamos gőzölős vasaló44816 (*)
27.51.24Egyéb elektrotermikus készülék44816 (*)
27.51.25Villamos átfolyós vagy tárolós vízmelegítő készülék, merülőforraló44817 (*)
27.51.26Villamos tér- és padlófűtő készülék44817 (*)
27.51.27Mikrohullámú sütő44817 (*)
27.51.28Egyéb sütő, tűzhely, főzőlap, elektromos vízforraló, grillsütő, rostonsütő44817 (*)
27.51.29Villamos fűtőellenállás44818
27.51.3Háztartási villamos készülék alkatrésze
27.51.30Háztartási villamos készülék alkatrésze44831
27.51.9Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.51.99Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
27.52Nem villamos háztartási készülék gyártása
27.52.1Háztartási nem villamos főző-, fűtőkészülék
27.52.11Háztartási nem villamos vas, acél, réz főzőkészülék, tányérmelegítő44821
27.52.12Egyéb háztartási készülék gáz vagy vegyes (gáz és egyéb) fűtőanyagra, folyékony vagy szilárd tüzelőanyagra44822
27.52.13Egyéb, m.n.s. nem villamos légfűtő, meleglevegő-elosztó készülék vasból vagy acélból44824
27.52.14Nem villamos átfolyós vagy tárolós vízmelegítő készülék44826
27.52.2Nem villamos kályha, tűzhely, tányérmelegítő és hasonló háztartási készülék alkatrésze
27.52.20Nem villamos kályha, tűzhely, tányérmelegítő és hasonló háztartási készülék alkatrésze44832
27.52.9Nem villamos háztartási készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.52.99Nem villamos háztartási készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
27.9Egyéb villamos berendezés gyártása
27.90Egyéb villamos berendezés gyártása
27.90.1Egyéb villamos készülék és alkatrésze
27.90.11Egyedi feladatra kialakított villamos berendezés, készülék46939 (*)
27.90.12Villamos szigetelő, villamos gép vagy berendezés szigetelőszerelvénye, villamos vezető védőcsöve46940
27.90.13Szénelektróda és egyéb villamossági célú szén- vagy grafittermék46950
27.90.2Folyadékkristályt, fénykibocsátó diódát (LED) tartalmazó kijelző; hang vagy képi jelzésű elektromos berendezés
27.90.20Folyadékkristályt, fénykibocsátó diódát (LED) tartalmazó kijelző; hang vagy képi jelzésű elektromos berendezés46929 (*)
27.90.3Villamos forrasztó-, keményforrasztó és hegesztőszerszám, hőhatással működő felületmegmunkáló és szórógép, berendezés, készülék
27.90.31Villamos forrasztó-, keményforrasztó- és hegesztőszerszám, hőhatással működő fém vagy zsugorított keményfémszóró gép és berendezés44241
27.90.32Villamos forrasztó-, keményforrasztó- és hegesztőszerszám, hőhatással működő fém vagy zsugorított keményfémszóró gép és berendezés alkatrésze44255
27.90.33Egyéb villamos berendezés alkatrésze, egyéb, m.n.s. gép, készülék elektromos alkatrésze46960 (*)
27.90.4Egyéb, m.n.s. villamosberendezés (beleértve az elektromágnes, elektromágnes-kapcsoló, tengelykapcsoló és -fék, mágneses emelőfej, elektromos részecskegyorsító, villamos jelgenerátor, elektromos fémbevonó, elektrolizáló és elektroforézises készüléket)
27.90.40Egyéb, m.n.s. villamosberendezés (beleértve az elektromágnes, elektromágnes-kapcsoló, tengelykapcsoló és -fék, mágneses emelőfej, elektromos részecskegyorsító, villamos jelgenerátor, elektromos fémbevonó, elektrolizáló és elektroforézises készüléket)46939 (*)
27.90.5Villamos kondenzátor
27.90.51Fix értékű kondenzátor 50/60 Hz frekvenciára, legalább 0,5 kvar teljesítményű (teljesítménykondenzátor)47110 (*)
27.90.52Egyéb fix villamos kondenzátor47110 (*)
27.90.53Változtatható vagy előre beállítható kondenzátor47110 (*)
27.90.6Villamos ellenállás (kivéve: a villamos fűtőellenállást)
27.90.60Villamos ellenállás (kivéve: a villamos fűtőellenállást)47120
27.90.7Vasúti, belvízi, repülőtéri, valamint a villamosoknál, utaknál, parkolóknál, kikötőkben használt villamos jelző, biztonsági vagy ellenőrző készülék
27.90.70Vasúti, belvízi, repülőtéri, valamint a villamosoknál, utaknál, parkolóknál, kikötőkben használt villamos jelző, biztonsági vagy ellenőrző készülék46929 (*)
27.90.8Villamos kondenzátor, ellenállás, reosztát és potenciométer
27.90.81Villamos kondenzátor alkatrészei47171
27.90.82Villamos ellenállás, reosztát és potenciométer alkatrészei47172
27.90.9Egyéb villamos berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.90.99Egyéb villamos berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28Gép, gépi berendezés gyártása
28.1Általános rendeltetésű gép gyártása
28.11Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)
28.11.1Motor (kivéve: repülő-, gépjármű- és kerékpármotorok)
28.11.11Hajó kívül felszerelhető szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motorja43110 (*)
28.11.12Egyéb szikragyújtású hajómotor43110 (*)
28.11.13Egyéb kompressziógyújtású, belső égésű motor43110 (*)
28.11.2Turbina
28.11.21Gőzturbina vízgőzre és egyéb gőzre43141
28.11.22Vízturbina és vízikerék43142
28.11.23Gázturbina (kivéve: a turbóhajtómű és turbólégcsavaros hajtómű)43143
28.11.24Szélturbina46113 (*)
28.11.3Turbina alkatrésze
28.11.31Gőzturbina alkatrésze43153
28.11.32Vízturbina és vízikerék alkatrésze (beleértve a szabályozót is)43154
28.11.33Gázturbina alkatrésze (kivéve: a turbóhajtómű és a turbólégcsavaros hajtómű alkatrésze)43156
28.11.4Motor alkatrésze
28.11.41Szikragyújtású, belső égésű motor alkatrésze (kivéve: a repülőgépmotor alkatrésze)43151 (*)
28.11.42Egyéb m.n.s. motor alkatrésze43151 (*)
28.11.9Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű-motor) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.11.99Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű-motor) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.12Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
28.12.1Hidraulikus, pneumatikus lineáris működésű berendezés (kivéve: alkatrész)
28.12.11Hidraulikus, pneumatikus lineáris működésű motor (munkahenger)43211 (*)
28.12.12Forgó hidraulikus, pneumatikus motor43219 (*)
28.12.13Hidraulikus szivattyú43220 (*)
28.12.14Hidraulikus és pneumatikus szelep43240 (*)
28.12.15Szerelt hidraulikus részegység43220 (*)
28.12.16Hidraulikus rendszer43211 (*)
43219 (*)
28.12.2Hidraulikus és pneumatikus lineáris és forgó motor alkatrésze
28.12.20Hidraulikus és pneumatikus lineáris és forgó motor alkatrésze43251
28.12.9Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.12.99Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.13Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
28.13.1Folyadékszivattyú; folyadékemelő berendezés
28.13.11Üzemanyag-szivattyú, kenőanyag-szivattyú, hűtőközeg szivattyúja, betonszivattyú43220 (*)
28.13.12Egyéb dugattyús, alternáló mozgású folyadékszivattyú43220 (*)
28.13.13Egyéb forgó mozgású, térkiszorításos folyadékszivattyú43220 (*)
28.13.14Egyéb centrifugális folyadékszivattyú; egyéb szivattyú43220 (*)
28.13.2Levegő- és vákuumszivattyú, levegő- és gázkompresszor
28.13.21Vákuumszivattyú43230 (*)
28.13.22Kézi vagy lábműködtetésű légszivattyú43230 (*)
28.13.23Hűtőkompresszor43230 (*)
28.13.24Légkompresszor kerekes alvázon43230 (*)
28.13.25Turbókompresszor43230 (*)
28.13.26Dugattyús kompresszor, alternáló mozgású43230 (*)
28.13.27Forgóelemes kompresszor, egy- vagy többtengelyes43230 (*)
28.13.28Egyéb kompresszor43230 (*)
28.13.3Szivattyú, kompresszor alkatrésze
28.13.31Szivattyú, folyadék emelőmű alkatrésze43252
28.13.32Vákuumszivattyú, levegő-, gázkompresszor, szellőzőberendezés és vegyi fülke alkatrésze43253
28.13.9Egyéb szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.13.99Egyéb szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.14Csap, szelep gyártása
28.14.1Csap, szelep, tolózár és hasonló fémszerelvények csővezetékhez, kazánhoz, tartályhoz, medencéhez és egyéb hasonló berendezéshez
28.14.11Nyomáscsökkentő, -szabályozó, -vizsgáló és biztonsági szelep43240 (*)
28.14.12Csap, szelep, hasonló fémszerelvény mosdóhoz, fürdőkádhoz, bidéhez, vízgyűjtő medencéhez, központi fűtés radiátorszelepe43240 (*)
28.14.13Folyamatirányító, kapuzó szelep, gömbházas szelep, egyéb szelep43240 (*)
28.14.2Csap, szelep és hasonló fémszerelvény alkatrésze
28.14.20Csap, szelep és hasonló fémszerelvény alkatrésze43254
28.14.9Csap, szelep gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.14.99Csap, szelep gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.15Csapágy, erőátviteli elem gyártása
28.15.1Golyós- és görgőscsapágy
28.15.10Golyós- és görgőscsapágy43310
28.15.2Fogaskerekes hajtómű, egyéb erőátviteli elem (csapágy, kerekes és egyéb hajtás)
28.15.21Tagokból szerelt vas- és acéllánc43320 (*)
28.15.22Erőátviteli elem (beleértve a bütykös és forgattyús tengelyt is)43320 (*)
28.15.23Csapágyház, siklócsapágyak43320 (*)
28.15.24Fogaskerekes hajtómű, golyós és egyéb áttétmű43320 (*)
28.15.25Lendkerék, szíjtárcsa (beleértve a szíjhajtás gépegységét is)43320 (*)
28.15.26Tengelykapcsoló, tengelykötés (beleértve a kardántengelyt is)43320 (*)
28.15.3Fogaskerekes hajtómű csapágy és erőátviteli készülék alkatrésze
28.15.31Csapágygolyó, -tű, -görgő, a golyós- vagy gördülőcsapágy alkatrésze43331
28.15.32Tagokból szerelt vas- és acéllánc alkatrészei43332 (*)
28.15.39Csapágy és erőátviteli készülék m.n.s. alkatrésze43332 (*)
28.15.9Csapágy, fogaskerekes hajtómű, erőátviteli készülék és elemei gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.15.99Csapágy, fogaskerekes hajtómű, erőátviteli készülék és elemei gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.2Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
28.21Fűtőberendezés, kemence gyártása
28.21.1Kemence, kemenceégő és alkatrészeik
28.21.11Kemenceégők; tüzelőberendezés egységei (mechanikus rostély, hamuürítő és hasonlók)43410
28.21.12Ipari vagy laboratóriumi kazánok és nem villamos kemencék, beleértve a hulladékégető kemencéket is (kivéve: a sütőipari kemence)43420 (*)
28.21.13Villamosipari, laboratóriumi kályha, kemence; indukciós vagy ellenállásos fűtésű elektromos hőkezelő készülék, berendezés43420 (*)
28.21.14Alkatrész, tartozék égőegységhez, kemencéhez, kályhához43430
28.21.9Kemence, kemenceégő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.21.99Kemence, kemenceégő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.22Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
28.22.1Emelő- és anyagmozgató gép, berendezés és alkatrésze
28.22.11M.n.s csigasor és emelő43510 (*)
28.22.12Szállítógép és csörlő földalatti használatra (aknába)43510 (*)
28.22.13Járműemelő, csigás emelő gépjárműhöz43510 (*)
28.22.14Árbocdaru, daru, mobildaru, bakdaru, közúti jármű, rászerelt daruval43520
28.22.15Villás emelőtargonca, egyéb üzemi targonca és vasúti pályaudvari vontatótargonca43530
28.22.16Felvonó, vedres felvonó, mozgólépcső, mozgójárda43540
28.22.17Pneumatikus és egyéb folyamatos működésű, anyagot, árut továbbító szállítóberendezés, konvejor43550
28.22.18Egyéb emelő-, anyagmozgató-, rakodó- és ürítő (kirakodó) berendezés43560
28.22.19Emelő-, anyagmozgató berendezés alkatrésze43570
28.22.2Vödör, kotrókanál, markoló és fogó daruhoz, kotrógéphez és más hasonló géphez
28.22.20Vödör, kotrókanál, markoló és fogó daruhoz, kotrógéphez és más hasonló géphez43580
28.22.9Emelő-, anyagmozgató berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.22.99Emelő, anyagmozgató berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.23Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
28.23.1Írógép, szövegszerkesztő gép, számológép
28.23.11Írógép, szövegszerkesztő gép45110
28.23.12Elektronikus számológép, zsebméretű készülék számoló, adatrögzítő, kijelző, kiíró funkciókkal45130
28.23.13Könyvelőgép, pénztárgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép, hasonló gépek számolóegységgel45141
28.23.2Egyéb irodai gép és alkatrészei
28.23.21Optikai rendszert tartalmazó másológép, kontakt- vagy hőmásológép44917 (*)
28.23.22Irodai ofszet sokszorosítógép lapadagolással45150
28.23.23Egyéb irodai gép45160 (*)
28.23.24Írógép, számológép alkatrésze és tartozéka45170
28.23.25Egyéb irodai gép alkatrésze és tartozéka45180
28.23.26Fotomásológép alkatrésze és tartozéka44922 (*)
28.23.9Irodai, könyvelő gépekkel kapcsolatos ipari szolgáltatások; irodagép (kivéve: a számítógép és perifériái) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.23.91Irodai, könyvelőgépekkel kapcsolatos ipari szolgáltatások (kivéve: a számítógép és perifériái)88232 (*)
28.23.99Irodagép (kivéve: a számítógép és perifériái) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88232 (*)
28.24Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
28.24.1Elektromechanikus és egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám
28.24.11Elektromechanikus kéziszerszám, beépített villanymotorral44232
28.24.12Egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám44231
28.24.2Gépi meghajtású hordozható kéziszerszám alkatrésze
28.24.21Beépített villanymotorral hajtott elektromechanikus hordozható kéziszerszám alkatrésze44253 (*)
28.24.22Egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám alkatrésze44253 (*)
28.24.9Gépi meghajtású hordozható kézi szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.24.99Gépi meghajtású hordozható kézi szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.25Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
28.25.1Hőcserélő egység; nem háztartási hűtő- és fagyasztó-, légállapot-szabályozó berendezés
28.25.11Hőcserélő készülék, levegőt vagy más gázt cseppfolyósító berendezés43911 (*)
28.25.12Légállapot-szabályozó berendezés43912
28.25.13Nem háztartási hűtő- és fagyasztóberendezés, hőszivattyú43913
28.25.14M.n.s. gáztisztító és gázszűrő berendezés, készülék43914 (*)
28.25.2Ventilátor (kivéve: a mennyezeten, falon, tetőn, ablakban, asztalon elhelyezett típusokat)
28.25.20Ventilátor (kivéve: a mennyezeten, falon, tetőn, ablakban, asztalon elhelyezett típusokat)43931 (*)
28.25.3Hűtő-, légállapot-szabályozó berendezés alkatrésze
28.25.30Hűtő-, légállapot-szabályozó berendezés alkatrésze43941 (*)
28.25.9Nem háztartási hűtő-, légállapot-szabályozó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.25.99Nem háztartási hűtő-, légállapot-szabályozó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.29M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
28.29.1Gázfejlesztő, desztilláló-, szűrőberendezés
28.29.11Generátorgáz-, vízgáz-, acetiléngáz-fejlesztő és ehhez hasonló berendezés, lepárló- és rektifikálóüzem43911 (*)
28.29.12Folyadékszűrő és -tisztító berendezés43914 (*)
28.29.13Olajszűrő, benzinszűrő és légszűrő belső égésű motorhoz43915
28.29.2Palackot és egyéb edényt tisztító, töltő- és csomagológép; tűzoltó készülék, szórópisztoly, homok- és gőzfúvó gép; tömítés
28.29.21Palackot és más tartályt tisztító, töltő és csomagológép, rakománybálázó gép43921
28.29.22Tűzoltó készülék, szórópisztoly, homok- és gőzfúvó gép, hasonló eszköz (kivéve: a mezőgazdasági szóró-, porlasztó berendezés)43923
28.29.23Fémalapú tömítés; mechanikai tömítés43924
28.29.3Ipari, háztartási és egyéb tömegmérő berendezés
28.29.31Ipari tömegmérő berendezés; szállítószalagon mozgó áruk tömegét folyamatosan mérő berendezés; állandó (azonos) tömeget mérő készülék, és mérleg előre meghatározott tömeg adagolására43922 (*)
48212 (*)
28.29.32Háztartási és személymérleg, tömegmérő berendezés43922 (*)
28.29.39Egyéb tömegmérő gépi berendezés43922 (*)
48233 (*)
28.29.4Centrifuga, kalander, árukiadó automata
28.29.41M.n.s. centrifuga43931 (*)
28.29.42Kalander, egyéb hengerlőberendezés (kivéve: fém- és üvegipari kalander)43933
28.29.43Árukiadó automata43934
28.29.5Ipari edénymosogató berendezés
28.29.50Ipari edénymosogató berendezés43935
28.29.6Ipari folyamatok hőmérsékletváltoztatásával működő m.n.s anyagkezelő berendezés
28.29.60Ipari folyamatok hőmérsékletváltoztatásával működő m.n.s anyagkezelő berendezés43932
28.29.7Nem villamos lágy- és keményforrasztó, hegesztőberendezés, készülék, ezek alkatrészei; gázzal működő gép, készülék felületi hőkezeléshez
28.29.70Nem villamos lágy- és keményforrasztó, hegesztőberendezés, -készülék, ezek alkatrészei; gázzal működő gép, készülék felületi hőkezeléshez44242
28.29.8Egyéb általános rendeltetésű gép alkatrésze
28.29.81Gáz- és vízgázfejlesztő berendezés alkatrésze43941 (*)
28.29.82Centrifuga alkatrésze; folyadék- és gázszűrő, -tisztító gépének, berendezésének alkatrésze43942
28.29.83Kalander, egyéb hengerlőberendezés alkatrésze; szóróberendezés alkatrésze; tömegmérőberendezés súlyai43943
28.29.84Villamos csatlakozást nem tartalmazó m.n.s. gépegység43949
28.29.85Edénymosogató berendezés, tisztító-, töltő- és csomagológép alkatrésze43944
28.29.86Nem villamos lágy- és keményforrasztó, hegesztőberendezés, készülék alkatrésze; felületi hőkezelő gázüzemű gép, készülék alkatrésze44256
28.29.9M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.29.99M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.3Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
28.30Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
28.30.1Gyalogos irányítású (kerti) traktor
28.30.10Gyalogos irányítású (kerti) traktor44141
28.30.2Egyéb mezőgazdasági traktor
28.30.21Traktor, legfeljebb 37 kW motorteljesítményű44149 (*)
28.30.22Traktor, több mint 37 kW, legfeljebb 59 kW motorteljesítményű44149 (*)
28.30.23Traktor, több mint 59 kW motorteljesítményű44149 (*)
28.30.3Talajművelő gép
28.30.31Eke44111
28.30.32Borona, talajlazító, kultivátor, gyephasogató borona44112
28.30.33Vető-, ültető- és átültető gép44113
28.30.34Trágyaelosztó és -szóró berendezés44114
28.30.39Egyéb talajművelő gép44119
28.30.4Fűkaszálógép sportpálya, park nyírására
28.30.40Fűkaszálógép sportpálya, park nyírására44121
28.30.5Betakarítógép
28.30.51M.n.s. fűkaszálógép (beleértve a traktorra szerelhető vágószerkezetet is)44123
28.30.52Takarmánybetakarító gép44124
28.30.53Szalma- és takarmánynövény-bálázó gép (beleértve a felszedő-bálázó gépet is)44125
28.30.54Gyökeres- vagy gumósnövény-betakarító gép44126
28.30.59M.n.s. betakarító, cséplőgép (kombájn)44122
44129 (*)
28.30.6Por- és folyadékszóró, -permetező berendezés mezőgazdasági és kertészeti célra
28.30.60Por- és folyadékszóró, -permetező berendezés mezőgazdasági és kertészeti célra44150
28.30.7Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi, félpótkocsi
28.30.70Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi, félpótkocsi44160
28.30.8Egyéb mezőgazdasági gép
28.30.81Tojás-, gyümölcs- és egyéb terménytisztító, -válogató, -osztályozó gép (kivéve: a vetőmagot, magot, szárított hüvelyes terményt)44127
28.30.82Fejőgép44131
28.30.83Takarmány-előkészítő gép44192
28.30.84Baromfikeltető berendezés, inkubátor44193
28.30.85Baromfitenyésztő gép44194
28.30.86M.n.s. mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, baromfitenyésztő és méhészeti gép44198
28.30.9Mezőgazdasági, kertészeti gép alkatrésze; mezőgazdasági, erdészeti gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.30.91Betakarítógép m.n.s alkatrésze44129 (*)
28.30.92Talajművelő gép alkatrésze44115
28.30.93Egyéb mezőgazdasági gép alkatrésze44199
28.30.94Fejőgép, tejbegyűjtő berendezés m.n.s alkatrésze44139 (*)
28.30.99Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.4Szerszámgépgyártás
28.41Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
28.41.1Lézer-, ultrahang- és hasonló sugárral működő fémmegmunkáló szerszámgép; megmunkáló központ és hasonlók
28.41.11Lézer-, ultrahang- és hasonló sugárral működő fémmegmunkáló szerszámgép44211
44918 (*)
28.41.12Megmunkáló központ, egy- és többállomásos fémmegmunkáló gyártósor44212
28.41.2Esztergáló, fúró és maró fémmegmunkáló szerszámgép
28.41.21Esztergáló fémmegmunkáló szerszámgép44213
28.41.22M.n.s. fémfúró, -maró, menetvágó és menetfúró szerszámgép44214
44215
28.41.23Köszörű, élező, gyalu, fűrész, vágó és egyéb felületfinomító szerszámgép fémekhez44216 (*)
28.41.24Gyalugép, fűrész- és vágógép, egyéb fémdaraboló szerszámgép44216 (*)
28.41.3Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép
28.41.31Hajlító, hajtogató, egyengető fémmegmunkáló gép44217 (*)
28.41.32Nyíró, lyukasztó, szélező fémmegmunkáló gép44217 (*)
28.41.33Kovácsoló, süllyesztékes kovácsoló, dombornyomó sajtológép, kalapácsológép; hidraulikus és m.n.s. sajtológép fémmegmunkáláshoz44217 (*)
28.41.34M.n.s szerszámgép fém, zsugorított fémkarbid, cermet forgácsmentes megmunkálásához44218
28.41.4Fémmegmunkáló szerszámgép alkatrésze, tartozéka
28.41.40Fémmegmunkáló szerszámgép alkatrésze, tartozéka44251 (*)
44923
28.41.9Fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.41.99Fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.49Egyéb szerszámgép gyártása
28.49.1Kő-, fa- és hasonló kemény anyagot megmunkáló szerszámgép
28.49.11Kő, kerámia, beton és hasonló ásványi anyag, üveg hidegmegmunkáló szerszámgépe44221
28.49.12Fa, parafa, csont, keménygumi és műanyag és hasonló kemény anyag megmunkáló szerszámgépe, galvánréteget készítő villamos berendezés44222
28.49.2Szerszámbefogó
28.49.21Szerszámbefogó és önnyíló menetmetszőfej szerszámgéphez44251 (*)
28.49.22Munkadarab-befogó szerszámgéphez44251 (*)
28.49.23Osztófej és más speciális tartozék szerszámgéphez42922
44251 (*)
28.49.24Fa, parafa, kő, keménygumi és hasonló kemény anyag megmunkálására szolgáló szerszámgép alkatrésze és tartozéka44252
28.49.9Egyéb szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.49.99Egyéb szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.9Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása
28.91Kohászati gép gyártása
28.91.1Kohászati berendezés és alkatrésze
28.91.11Konverter, öntőüst, öntőforma öntecshez és öntőberendezés; hengermű berendezése44310
28.91.12Kohászati berendezés, fémhengermű alkatrésze44320
28.91.9Kohászati berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.91.99Kohászati berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.92Bányászati, építőipari gép gyártása
28.92.1Bányászati gép
28.92.11Föld alatti bányaüzem folyamatosan működő szállító berendezése44411
28.92.12Vágathajtó gép szénhez és kőzethez, alagútfúró gép; egyéb fúró, aknamélyítő berendezés44412
28.92.2Önjáró munkagép földhöz, ásványhoz vagy érchez, földgyalu, földnyeső gép (szkréper), talajegyengető, vágányaláverő gép, tömörítő vagy talajkitermelő gép (beleértve a homlokgyalut, kotrógépet és úthengert is)
28.92.21Homlokgyalu, földtológép, önjáró44421
28.92.22Talajgyalu (gréder), talajegyengető gép, önjáró44422
28.92.23Földnyeső gép (szkréper), önjáró44423
28.92.24Vágányaláverő gép, úthenger, önjáró44424
28.92.25Homlokrakodós kotrógép, önjáró44425
28.92.26Kotrógép és exkavátor 360 fokban körbeforgó felsővázzal, önjáró (kivéve: a homlokrakodós kotrógép)44426
28.92.27Egyéb önjáró mechanikai kotrógép, exkavátor, kotró-rakodó gép; egyéb önjáró bányászati gép44427
28.92.28Tolólap vagy markoló földgéphez44429
28.92.29Dömper nem közúti közlekedésre44428
28.92.3Egyéb kitermelő berendezés
28.92.30Egyéb kitermelő berendezés44430
28.92.4Föld, kő, érc és más ásvány válogatásának, őrlésének, keverésének és egyéb kezelésének berendezése
28.92.40Föld, kő, érc és más ásvány válogatásának, őrlésének, keverésének és egyéb kezelésének berendezése44440
28.92.5Lánctalpas vontató (traktor)
28.92.50Lánctalpas vontató (traktor)44142
28.92.6Bányászati, építőanyag- és építőipari berendezés alkatrésze, tartozéka
28.92.61Fúrás, földmunka, -kitermelés berendezéseinek alkatrésze; darualkatrész44461
28.92.62Alkatrész föld, kő és hasonló válogatásának, őrlésének egyéb kezelésének berendezéséhez44462
28.92.9Bányászati, építőipari berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.92.99Bányászati, építőipari berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.93Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
28.93.1Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép (kivéve: alkatrész)
28.93.11Tejipari fölözőgép44511
28.93.12Tejfeldolgozó gép44132
28.93.13Őrlő- és más m.n.s. berendezések, gabona, szárított hüvelyes termény feldolgozására44513
28.93.14Szőlő- és gyümölcsbor, gyümölcslé és hasonló ital gyártásának berendezése44191
28.93.15Sütőkemence (nem villamos), nem háztartási főző és hevítő berendezés44515
28.93.16Mezőgazdasági termékek szárítóberendezése44518
28.93.17M.n.s. étel- és italkészítő ipari berendezés (beleértve a zsír- és az olajgyártás gépeit is)44516
28.93.19M.n.s. dohányipari gép és berendezés44517
28.93.2Gabona, mag, szárított hüvelyes termény tisztító, válogató és osztályozó gépe
28.93.20Gabona, mag, szárított hüvelyes terménytisztító, válogató és osztályozó gépe44128
28.93.3Élelmiszeripari, italgyártó és dohányipari gép és berendezés alkatrésze
28.93.31Italgyártó gép és berendezés alkatrésze44139 (*)
28.93.32Élelmiszer-ipari gép és berendezés alkatrésze44522 (*)
28.93.33Dohányipari gép és berendezés alkatrésze44523
28.93.34Alkatrész gabona, mag, szárított hüvelyes termény tisztító-, válogató- és osztályozógépéhez44522 (*)
28.93.9Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép és berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.93.99Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép és berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.94Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
28.94.1Textil-előkészítő, fonodai, szövödei, kötödei gép
28.94.11Szintetikus, mesterséges szál sajtoló, nyújtó, szálszerkezetét alakító, vágó gépe, textilrost-előkészítő gép44611 (*)
28.94.12Fonodai gép, cérnázó és sodró, csévélő, orsózó gép44611 (*)
28.94.13Szövödei gép44612
28.94.14Kötödei gép; tűző- és hasonló gép; paszomány- és kötélgyártó gép44613
28.94.15Textilgyártás segédgépe; textilnyomó berendezés44694
44914 (*)
28.94.2Textil- és ruházati ipari egyéb gép (beleértve a varrógépet is)
28.94.21Fonal- és szövetmosó, -tisztító, -fehérítő, -vasaló, -nyomó, -festő, -csévélő és hasonló gép; nemezkikészítés berendezése44621
28.94.22Mosodai mosógép; vegytisztító berendezés; ruhaszárító 10 kg-nál nagyobb szárazruha-kapacitással44622
28.94.23Centrifugális ruhaszárító gép44911
28.94.24Varrógép (kivéve: a háztartási és könyvvarrógép)44623
28.94.3Bőr- és szőrmegyártás, cipő és hasonló termékek gyártásának és javításának gépe
28.94.30Bőr- és szőrmegyártás, cipő és hasonló termékek gyártásának és javításának gépe44630
28.94.4Háztartási varrógép
28.94.40Háztartási varrógép44814
28.94.5Szövödei, fonodai gép és egyéb textilruházati és bőripari és ruhagyártás gépe alkatrésze, tartozéka
28.94.51Szövödei, fonodai gép alkatrésze, tartozéka44640 (*)
28.94.52Egyéb textilruházati és bőripari gép alkatrésze44640 (*)
28.94.9Textilruházati és bőripari gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.94.99Textilruházati és bőripari gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.95Papíripari gép gyártása
28.95.1Papír-, kartongyártó gép és alkatrésze
28.95.11Papír-, kartongyártó gép (kivéve: alkatrészei)44913
28.95.12Papír-, kartongyártó gép alkatrésze44921
28.95.9Papír-, kartongyártó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.95.99Papír-, kartongyártó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.96Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
28.96.1Műanyag- és gumifeldolgozó gép, műanyag és gumiterméket gyártó gép
28.96.10Műanyag- és gumifeldolgozó gép, műanyag és gumiterméket gyártó gép44915
28.96.2Alkatrész műanyag- és gumifeldolgozó géphez, műanyag és gumiterméket gyártó géphez
28.96.20Alkatrész műanyag- és gumifeldolgozó géphez, műanyag és gumiterméket gyártó géphez44929 (*)
28.96.9Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.96.99Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
28.99M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
28.99.1Nyomdaipari, könyvkötészeti gép és alkatrésze
28.99.11Könyvkötészeti gép (beleértve a könyvvarrógépet is)44914 (*)
28.99.12Betűszedés, nyomtatáskép- és nyomólemez-készítés gépei, készülékei és berendezései44914 (*)
28.99.13Ofszet nyomdagép (nyomógép), kivéve: az irodai gépek44914 (*)
28.99.14Egyéb nyomdagép (kivéve: az irodai gépek)44914 (*)
44917
28.99.2Kizárólag vagy főként a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához felhasznált gép és készülék
28.99.20Kizárólag vagy főként a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához felhasznált gép és készülék44918
28.99.3M.n.s. speciális gép
28.99.31Fa-, papírpép-, papír- vagy kartonszárító gép; m.n.s. nem háztartási szárító44912
28.99.32Körhinta, hinta, céllövölde és egyéb vidámparki berendezés38600
28.99.39Légi járműveket felbocsátó, katapultáló és hasonló berendezés; gumiabroncs-kiegyensúlyozó, m.n.s. speciális gép44919
28.99.4Nyomdaipari, könyvkötészeti gép alkatrésze
28.99.40Nyomdaipari, könyvkötészeti gép alkatrésze44922 (*)
28.99.5Alkatrész a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához kizárólag vagy főként felhasznált készülékhez, berendezéshez; egyéb speciális gép alkatrésze
28.99.51Alkatrész a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához kizárólag vagy főként felhasznált készülékhez, berendezéshez44923
28.99.52Egyéb speciális gép alkatrésze44929 (*)
28.99.9M.n.s. speciális gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.99.99M.n.s. speciális gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
29Közúti jármű gyártása
29.1Közúti gépjármű gyártása
29.10Közúti gépjármű gyártása
29.10.1Közúti gépjármű belső égésű motorja
29.10.11Közúti gépjármű legfeljebb 1 000 cm3 össz-lökettérfogatú, szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorja43121 (*)
29.10.12Közúti gépjármű több mint 1 000 cm3 össz-lökettérfogatú, szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorja43122 (*)
29.10.13Közúti gépjármű kompressziógyújtású (dízel), belső égésű, dugattyús motorja43123
29.10.2Személygépkocsi (közúti gépjármű, legfeljebb 9 személy szállítására)
29.10.21Új személygépkocsi, legfeljebb 1 500 cm3 össz-lökettérfogatú, szikragyújtású motorral49113 (*)
29.10.22Új személygépkocsi, több mint 1 500 cm3 össz-lökettérfogatú, szikragyújtású motorral49113 (*)
29.10.23Új személygépkocsi kompressziógyújtású (dízel- és féldízel) motorral49113 (*)
29.10.24Egyéb személygépkocsi49113 (*)
29.10.3Személyszállító gépjármű 10 vagy több személy szállítására (autóbusz)
29.10.30Személyszállító gépjármű 10 vagy több személy szállítására (autóbusz)49112
29.10.4Tehergépjármű
29.10.41Új tehergépjármű kompressziógyújtású (dízel- és féldízel) motorral49114 (*)
29.10.42Új tehergépjármű szikragyújtású motorral és egyéb új tehergépjármű49114 (*)
29.10.43Közúti nyergesvontató félpótkocsihoz49111
29.10.44Közúti gépjármű motorral szerelt alváza49121
29.10.5Különleges rendeltetésű gépjármű
29.10.51Daruskocsi49115
29.10.52Havon közlekedő jármű, golfkocsi és hasonló egyéb jármű motorral49116
29.10.59M.n.s. speciális rendeltetésű gépjármű49119
29.10.9Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
29.10.99Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88221 (*)
29.2Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
29.20Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
29.20.1Gépjármű-karosszéria
29.20.10Gépjármű-karosszéria49210
29.20.2Pótkocsi, félpótkocsi; szállítótartály
29.20.21Egy vagy több szállítási módra tervezett különleges konténer49221
29.20.22Lakókocsi, pótkocsi és félpótkocsi, gördülő lakáshoz vagy kempingezéshez49222
29.20.23Egyéb pótkocsi, félpótkocsi49229
29.20.3Pótkocsi, félpótkocsi és gépi hajtás nélküli egyéb jármű alkatrésze
29.20.30Pótkocsi, félpótkocsi és gépi hajtás nélküli egyéb jármű alkatrésze49232
29.20.4Gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszériamunkák
29.20.40Gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszériamunkák88221 (*)
29.20.5Lakókocsi, mobil otthon összeszerelése
29.20.50Lakókocsi, mobil otthon összeszerelése88221 (*)
29.20.9Gépjármű-karosszéria, pótkocsi, félpótkocsi gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
29.20.99Gépjármű-karosszéria, pótkocsi, félpótkocsi gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88221 (*)
29.3Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
29.31Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
29.31.1Járműgyújtás és egyéb villamosvezeték-összeállítás járműhöz, repülőhöz, hajóhoz
29.31.10Járműgyújtás és egyéb villamosvezeték-összeállítás járműhöz, repülőhöz, hajóhoz46330
29.31.2Egyéb villamos készülék motorhoz és járműhöz és alkatrésze
29.31.21Gyújtógyertya, gyújtómágnes, mágnesdinamó, mágneses lendkerék, elosztó, gyújtótekercs46910 (*)
29.31.22Indítómotor, kettős funkciójú indítógenerátor, egyéb generátor és villamos készülék motorhoz46910 (*)
29.31.23Villamos járművilágító és jelzőkészülék, ablaktörlő, jégmentesítő és riasztókészülék46910 (*)
29.31.3Alkatrész járműmotorhoz és egyéb járművillamossági készülékhez
29.31.30Alkatrész járműmotorhoz és egyéb járművillamossági készülékhez46960 (*)
29.31.9Járművillamossági, -elektronikai készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
29.31.99Járművillamossági, -elektronikai készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88239 (*)
29.32Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
29.32.1Gépjárműülés
29.32.10Gépjárműülés38111 (*)
29.32.2Biztonsági öv, légzsák és karosszériaalkatrész és karosszériatartozék
29.32.20Biztonsági öv, légzsák és karosszériaalkatrész és karosszériatartozék49231
29.32.3M.n.s. egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék
29.32.30M.n.s. egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék49129 (*)
29.32.9Közútigépjármű-alkatrész, -tartozék m.n.s. összeszerelése; komplett járműalkatrész-garnitúra beszerelése a gyártási folyamaton belül; egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
29.32.91Komplett járműalkatrész-garnitúra szerelő szolgáltatása bérmunkában88221 (*)
29.32.92M.n.s. gépjárműalkatrész és -tartozék összeszerelése88221 (*)
29.32.99Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88221 (*)
30Egyéb jármű gyártása
30.1Hajó, csónak gyártása
30.11Hajógyártás
30.11.1Hadihajó
30.11.10Hadihajó49319 (*)
30.11.2Személyhajó, teherhajó
30.11.21Személy-, sétahajó és hasonló személyszállító hajó; komp (minden fajtája)49311
30.11.22Tengeri tartályhajó kőolaj, olajtermék, vegyi termék, cseppfolyós gáz szállítására49312
30.11.23Hűtőhajó (kivéve: a tartályhajó)49313
30.11.24Teherhajó (száraz rakománnyal)49314
30.11.3Halászhajó, egyéb különleges rendeltetésű hajó
30.11.31Halászhajó, úszó halfeldolgozó, -konzerváló üzem49315
30.11.32Toló- és vontatóhajó49316
30.11.33Kotróhajó, világítóhajó, úszódaru, egyéb hajó49319 (*)
30.11.4Tengeren telepített úszómű és infrastruktúra
30.11.40Tengeren telepített úszómű és infrastruktúra49320
30.11.5Egyéb úszó szerkezet (idetartozik pl. a tutaj, úszó tartály, jászolgát, leszállópálya, úszójelző bója, irányfény)
30.11.50Egyéb úszó szerkezet (idetartozik pl. a tutaj, úszó tartály, jászolgát, leszállópálya, úszójelző (bója), irányfény)49390
30.11.9Hajó, úszómű és -szerkezet átalakítása, felújítása, berendezéseinek felszerelése; hajó, úszómű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.11.91Hajó, úszómű és -szerkezet átalakítása, felújítása88229 (*)
30.11.92Hajó, úszómű és -szerkezet berendezéseinek felszerelése88229 (*)
30.11.99Hajó, úszómű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88229 (*)
30.12Szabadidő-, sporthajó gyártása
30.12.1Szabadidőhajó, sporthajó
30.12.11Szabadidő- vagy sportolási célra szolgáló vitorlás hajó (kivéve: a felfújható), kisegítő motorral vagy anélkül49410
30.12.12Felfújható szabadidőhajó, sporthajó49490 (*)
30.12.19Egyéb szabadidőhajó, sporthajó; evezős csónak, kenu49490 (*)
30.12.9Szabadidőhajó, sporthajó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.12.99Szabadidőhajó, sporthajó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88229 (*)
30.2Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
30.20Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
30.20.1Vasúti mozdony, szerkocsi
30.20.11Villamos mozdony hálózati áramellátással49511
30.20.12Dízelmozdony villamos erőátvitellel49512
30.20.13Egyéb vasúti mozdony, szerkocsi49519
30.20.2Személy- és teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás motorkocsi (kivéve: a karbantartó- és szervizkocsi)
30.20.20Személy- és teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás motorkocsi (kivéve: a karbantartó- és szervizkocsi)49520
30.20.3Egyéb vasúti és közúti kötöttpályás jármű
30.20.31Vasúti és közúti kötöttpályás karbantartó és szervizkocsi49531
30.20.32Vontatott személy- és poggyászszállító vasúti és közúti kötöttpályás kocsi49532
30.20.33Vontatott teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás kocsi49533
30.20.4Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű alkatrésze, szerelvénye, részegysége, mechanikai forgalomirányító berendezés
30.20.40Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű alkatrésze, szerelvénye, részegysége, mechanikai forgalomirányító berendezés49540
30.20.9Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű felszerelése (komplettre berendezés); vasúti jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.20.91Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű átalakítása és felszerelése komplettre88229 (*)
30.20.99Vontató és vontatott vasúti jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88229 (*)
30.3Légi, űrjármű gyártása
30.30Légi, űrjármű gyártása
30.30.1Légi és űrjármű motorja, hajtóműve, földi kiképző-, gyakorlórendszer és alkatrésze
30.30.11Szikragyújtású repülőgépmotor43131
30.30.12Turbóhajtómű, turbólégcsavaros repülőgép-hajtómű43132
30.30.13Nem turbórendszerű sugárhajtású motor43133
30.30.14Földi kiképző-, gyakorlórendszer és alkatrészeik43134
30.30.15Szikragyújtású repülőgépmotor alkatrésze43152
30.30.16Turbóhajtómű, légcsavaros gázturbinás repülőgép-hajtómű alkatrésze43155
30.30.2Léggömb és kormányozható léghajó, más nem motoros légi jármű
30.30.20Léggömb és kormányozható léghajó, más nem motoros légi jármű49610
30.30.3Helikopter, repülőgép
30.30.31Helikopter49621
30.30.32Repülőgép, legfeljebb 2 000 kg saját tömegű49622
30.30.33Repülőgép, több mint 2 000 kg legfeljebb 15 000 kg saját tömegű49623 (*)
30.30.34Repülőgép, több mint 15 000 kg saját tömegű49623 (*)
30.30.4Űrhajó (műbolygó) és űrhajóhordozó rakéta
30.30.40Űrhajó (műbolygó) és űrhajóhordozó rakéta49630
30.30.5Légi és űrjármű egyéb alkatrésze
30.30.50Légi és űrjármű egyéb alkatrésze38111 (*)
49640
30.30.6Légi jármű és motorjának nagyjavítása, felújítása
30.30.60Légi jármű és motorjának nagyjavítása, felújítása87149 (*)
30.30.9Légi és űrjármű, ehhez kapcsolódó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.30.99Légi és űrjármű, ehhez kapcsolódó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88229 (*)
30.4Katonai harcjármű gyártása
30.40Katonai harcjármű gyártása
30.40.1Tank és más motoros páncélozott harcjármű, ezek alkatrésze
30.40.10Tank és más motoros páncélozott harcjármű, ezek alkatrésze44710
30.40.9Katonai harcjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.40.99Katonai harcjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88229 (*)
30.9Egyéb jármű gyártása
30.91Motorkerékpár gyártása
30.91.1Motorkerékpár, oldalkocsi
30.91.11Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár legfeljebb 50 cm3 lökettérfogatú dugattyús motorral49911
30.91.12Motorkerékpár, több mint 50 cm3 lökettérfogatú dugattyús motorral49912
30.91.13M.n.s. motorkerékpár; oldalkocsi49913
30.91.2Alkatrész motorkerékpárhoz, oldalkocsihoz
30.91.20Alkatrész motorkerékpárhoz, oldalkocsihoz49941
30.91.3Motorkerékpár belső égésű motorja
30.91.31Motorkerékpár szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, legfeljebb 1 000 cm3 lökettérfogatú43121 (*)
30.91.32Motorkerékpár szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, több mint 1 000 cm33 lökettérfogatú43122 (*)
30.91.9Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.91.99Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88229 (*)
30.92Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
30.92.1Kerékpár (nem csak két kerékkel), motor nélkül
30.92.10Kerékpár (nem csak két kerékkel), motor nélkül49921
30.92.2Kerekesszék mozgássérülteknek (kivéve: alkatrészei és tartozékai)
30.92.20Kerekesszék mozgássérülteknek (kivéve: alkatrészei és tartozékai)49922
30.92.3Kétkerekű és más nem motoros kerékpár, kerekes szék alkatrésze, tartozéka
30.92.30Kétkerekű és más nem motoros kerékpár, kerekes szék alkatrésze, tartozéka49942
30.92.4Babakocsi és alkatrésze
30.92.40Babakocsi és alkatrésze38992
30.92.9Kerékpár és mozgássérült kerekesszék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.92.99Kerékpár és mozgássérült kerekesszék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88229 (*)
30.99M.n.s. egyéb jármű gyártása
30.99.1M.n.s. egyéb jármű
30.99.10M.n.s. egyéb jármű49930
30.99.9M.n.s. egyéb jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.99.99M.n.s. egyéb jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88229 (*)
31Bútorgyártás
31.0Bútorgyártás
31.00Ülőbútor és alkatrésze; bútoralkatrész
31.00.1Ülőbútor és alkatrésze
31.00.11Fémvázas ülőbútor38111
31.00.12Favázas ülőbútor38112
31.00.13Egyéb ülőbútor38119
31.00.14Ülőbútor-alkatrész38160 (*)
31.00.2Alkatrész egyéb bútorhoz
31.00.20Alkatrész egyéb bútorhoz38160 (*)
31.00.9Szék és ülőbútor kárpitozása; ülőbútor, alkatrészei és bútoralkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31.00.91Szék és ülőbútor kárpitozása88190 (*)
31.00.99Ülőbútor, alkatrészei és bútoralkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88190 (*)
31.01Irodabútor gyártása
31.01.1Irodabútor és üzletberendezés
31.01.11Fém irodabútor38121
31.01.12Fa irodabútor38122
31.01.13Üzletberendezés fából38140 (*)
31.01.9Irodabútor és üzletberendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31.01.99Irodabútor és üzletberendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88190 (*)
31.02Konyhabútorgyártás
31.02.1Konyhabútor
31.02.10Konyhabútor38130
31.02.9Konyhabútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31.02.99Konyhabútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88190 (*)
31.03Ágybetét gyártása
31.03.1Ágybetét, matrac
31.03.11Matractartó38150 (*)
31.03.12Ágybetét (matrac), kivéve: a matractartó38150 (*)
31.03.9Ágybetét gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31.03.99Ágybetét gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88190 (*)
31.09Egyéb bútor gyártása
31.09.1Egyéb bútor
31.09.11Egyéb m.n.s. fémbútor38140 (*)
31.09.12Fa hálószobabútor, ebédlő és nappali szobabútor38140 (*)
31.09.13Egyéb m.n.s. fabútor38140 (*)
31.09.14Műanyagból vagy egyéb anyagból (pl. nádból, fűzfavesszőből, bambusznádból) készült bútor38140 (*)
31.09.9Bútoripari befejező szolgáltatás; egyéb bútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31.09.91Bútoripari befejező szolgáltatás (kivéve: a szék és ülőbútor kárpitozása)88190 (*)
31.09.99Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88190 (*)
32Egyéb feldolgozóipari tevékenység
32.1Ékszergyártás
32.11Érmegyártás
32.11.1Pénzérme, érem
32.11.10Pénzérme, érem38250
32.11.9Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.11.99Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88190 (*)
32.12Ékszergyártás
32.12.1Ékszer és kapcsolódó termékek
32.12.11Tenyésztett gyöngy, drágakő vagy féldrágakő, beleértve a szintetikus követ és a rekonstruált követ is, megmunkálva, de foglalat nélkül38220
32.12.12Ipari gyémánt, megmunkálva; természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor38230
32.12.13Ékszer és részei; arany- és ezüstműves áru és részei38240 (*)
32.12.14Más cikk nemesfémből; természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből készült cikkek38240 (*)
48490 (*)
32.12.9Ékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.12.99Ékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88190 (*)
32.13Divatékszer gyártása
32.13.1Divatékszer és kapcsolódó termék
32.13.10Divatékszer és kapcsolódó termék38997
48490 (*)
32.13.9Divatékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.13.99Divatékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88190 (*)
32.2Hangszergyártás
32.20Hangszergyártás
32.20.1Zongora, orgona és egyéb húrral és síppal működő zeneszerszám, klaviatúrás hangszer; metronóm, hangvilla; zenegépek mechanikája
32.20.11Zongora és egyéb húros hangszer billentyűs szerkezettel38310
32.20.12Más húros hangszer38320
32.20.13Billentyűs orgona, harmónium és hasonló hangszer; tangóharmonika és hasonló hangszer, szájharmonika; fúvós hangszer38330
32.20.14Elektronikus hangképzésű és -erősítésű hangszer vagy billentyűs szerkezet38340
32.20.15Más hangszer38350
32.20.16Metronóm, hangvilla és hangoló síp; zenélődoboz-szerkezet; hangszerhúr38360 (*)
32.20.2Hangszer alkatrésze és tartozéka
32.20.20Hangszer alkatrésze és tartozéka38360 (*)
32.20.9Hangszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.20.99Hangszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88190 (*)
32.3Sportszergyártás
32.30Sportszergyártás
32.30.1Sportszer
32.30.11Sítalp és más sífelszerelés (kivéve: a sícipő); jégkorcsolya és görkorcsolya, ezek alkatrészei38410
32.30.12Sícipő29410
32.30.13Vízisítalp, hullámlovasdeszka, széllovasdeszka és más vízisport-felszerelés38420
32.30.14Tornateremben, fitneszstúdióban használt sportszer, berendezés, atlétikai sportszer és berendezés38430
32.30.15Más sportokhoz és szabadtéri játékokhoz használt egyéb cikk és felszerelés; úszómedence és pancsolómedence38440
32.30.16Horgászbot, más horgászfelszerelés; egyéb m.n.s. vadászati vagy horgászati cikkek38450
32.30.9Sportszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.30.99Sportszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88190 (*)
32.4Játékgyártás
32.40Játékgyártás
32.40.1Embert ábrázoló játék baba; állatot vagy nem emberi lényt ábrázoló játékszer, ezek alkatrésze
32.40.11Embert ábrázoló játék baba38520 (*)
32.40.12Állatot vagy nem emberi lényt ábrázoló játék38520 (*)
32.40.13Embert ábrázoló játék baba alkatrésze és tartozéka38530
32.40.2Játék vonat és tartozéka; egyéb kicsinyített méretű modell vagy összeszerelhető szerkezet készletben és építőjáték
32.40.20Játék vonat és tartozéka; egyéb kicsinyített méretű modell vagy összeszerelhető szerkezet készletben és építőjáték38540
32.40.3Más játék (beleértve a játékhangszert is)
32.40.31Kerekes jármű gyermekek számára; játék babakocsi38510
32.40.32Összerakó fejtörős játék (puzzle)38550
32.40.39Egyéb m.n.s. játék38560
32.40.4Szórakozóhelyi, asztali vagy társasjáték
32.40.41Kártya38570
32.40.42Biliárdfelszerelés, szórakozóhelyi, asztali vagy társasjáték; pénzérmével vagy koronggal működő más játék38590
32.40.9Játék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.40.99Játék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88190 (*)
32.5Orvosi eszköz gyártása
32.50Orvosi eszköz gyártása
32.50.1Orvosi, sebészeti és fogászatai eszköz, készülék
32.50.11Fogászatban használt eszközök, készülékek48130
32.50.12Orvosi, sebészeti és laboratóriumi sterilizálókészülék48140
32.50.13Fecskendő, tű, katéter, kanül és hasonló szemészeti és egyéb m.n.s orvosi eszköz, készülék48150
32.50.2Gyógyászati eszköz és készülék; felszerelés, protézis, ortopédiai készülék
32.50.21Gyógyászati eszköz és készülék; lélegeztetőberendezés48160 (*)
32.50.22Mesterséges ízület, ortopédiai készülék; műfog; fogászati szerelvény; emberi test m.n.s. mesterséges része35440 (*)
48170 (*)
32.50.23Protézis és ortopédiai készülék alkatrésze, tartozéka48170 (*)
32.50.3Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi bútor; fodrászati és hasonló szék és ezek alkatrésze
32.50.30Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi bútor; fodrászati és hasonló szék és ezek alkatrésze48180
32.50.4Szemüveg, lencse, ezek alkatrésze
32.50.41Kontaktlencse, szemüveglencse, bármilyen anyagból48311 (*)
32.50.42Látásjavító, védő és egyéb szemüveg, szemvédő48312
32.50.43Szemüvegkeret és szemüvegkeret szerkezeti eleme, egyéb szemüveg48313
32.50.44Alkatrész szemüveg és hasonló szemvédők keretéhez, foglalatához48352
32.50.5Orvosi, sebészeti célt szolgáló egyéb eszköz
32.50.50Orvosi, sebészeti célt szolgáló egyéb eszköz35290
32.50.9Orvosi, sebészeti, ortopédiai eszköz, készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.50.99Orvosi, sebészeti, ortopédiai eszköz, készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88235 (*)
32.9M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység
32.91Seprű-, kefegyártás
32.91.1Seprű és kefe
32.91.11Seprű és kefe háztartási takarításhoz38993 (*)
32.91.12Fogkefe, hajkefe, test- és szépségápolásra szolgáló egyéb kefe; kozmetikai szer felvitelére szolgáló ecset; művészecset és íróecset38993 (*)
32.91.19Egyéb m.n.s. kefe38993 (*)
32.91.9Seprű és kefe gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.91.99Seprű és kefe gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88190 (*)
32.99Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
32.99.1Védősisak; ceruza és toll, tábla, dátumbélyegző, eladó és számozó pecsét, bélyegző; írógépszalag, festékpárna
32.99.11Védősisak és más biztonsági felszerelés36971
36972
32.99.12Golyóstoll, filctoll és más szivacsvégű toll és jelző (kiemelő); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza38911 (*)
32.99.13Tuskihúzó toll; töltőtoll és egyéb toll38911 (*)
32.99.14Írószerkészlet, toll- és ceruzatartó és hasonló tokok, ezek alkatrésze38911 (*)
32.99.15Ceruza, színes ceruza, ceruzabél, pasztellkréta, rajzszén, író- és rajzkréta, szabókréta38911 (*)
32.99.16Írótábla (palatábla) és rajztábla; keltező, pecsételő vagy számozó bélyegző és hasonlók; írógép- vagy hasonló szalag; bélyegzőpárna38140
38912
32.99.2Esernyő, sétapálca, gomb, gombtest és villámzár, ezek alkatrésze
32.99.21Esernyő és napernyő; sétapálca, botszék, ostor és hasonló cikkek38921
32.99.22Esernyő, napernyő; sétapálca, botszék, ostor és hasonló cikkek alkatrésze, díszítése és tartozéka38922 (*)
32.99.23Párizsi kapocs, patentkapocs, nyomógomb és ezek alkatrésze; gomb; villámzár (zipzár)38923
32.99.24Gombtest és a gomb más része; nyers gombforma; villámzár részei38924
32.99.3Emberi hajból vagy állati szőrből készült termék; hasonló termék textilanyagból
32.99.30Emberi hajból vagy állati szőrből készült termék; hasonló termék textilanyagból38972
32.99.4Öngyújtó, pipa és ezek részei; gyúlékony anyagból készült cikkek; folyékony vagy cseppfolyósított gázzal töltött öngyújtó
32.99.41Cigaretta öngyújtó és más öngyújtó; pipa, szivar- és cigarettaszipka és ezek részei38994 (*)
32.99.42Öngyújtó alkatrésze; tűzkő; gyúlékony anyagból készült cikkek38995
32.99.43Folyékony anyaggal vagy cseppfolyósított gázzal töltött öngyújtótartály, legfeljebb 300 cm3 térfogattal38999 (*)
32.99.5Egyéb m.n.s. cikkek
32.99.51Ünnepi, farsangi és más szórakoztató eszközök, beleértve a bűvészmutatványok és a beugratós játékok kellékeit is38991
32.99.52Fésű, hajpánt és hasonló cikkek; hajtű; hullámcsat; illatszerszóró és -tartó38994 (*)
32.99.53Bemutató- (kiállítási, oktatási, stb.) és szemléltetőeszköz, készülék és modell38996
32.99.54Gyertya, mécses és hasonló termék38999 (*)
32.99.55Művirág, levél (lombdísz) és gyümölcsutánzat, és ezek részei38999 (*)
32.99.59Egyéb m.n.s. különféle cikkek38999 (*)
48160
32.99.6Állatkitömési szolgáltatás
32.99.60Állatkitömési szolgáltatás88190 (*)
32.99.9Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.99.99Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában88190 (*)
33Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
33.1Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
33.11Fémfeldolgozási termék javítása
33.11.1Fémfeldolgozási termék javítása, karbantartása
33.11.11Fémszerkezet javítása, karbantartása87110 (*)
33.11.12Fémtartály, tároló medence, fém szállítótartály javítása, karbantartása87110 (*)
33.11.13Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíz-termelő kazán) javítása, karbantartása87110 (*)
33.11.14Fegyver és lőszer javítása, karbantartása87110 (*)
33.11.19Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, karbantartása87110 (*)
33.12Ipari gép, berendezés javítása
33.12.1Általános rendeltetésű gép javítása, karbantartása
33.12.11Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű- és motorkerékpár-motor) javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.12Hidraulikus berendezés, egyéb szivattyú, kompresszor, csap, szelep javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.13Csapágy, fogaskerék, erőátviteli elem javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.14Kemence, kemenceégő javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.15Emelő- és anyagmozgató gép javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.16Irodagép (kivéve: a számítógép és perifériái) javítása, karbantartása87120
33.12.17Gépi meghajtású kéziszerszám javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.18Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó berendezés javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.19Egyéb m.n.s. általános rendeltetésű gép javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.2Speciális rendeltetésű gép javítása, karbantartása
33.12.21Mezőgazdasági, erdészeti gép javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.22Fémmegmunkáló berendezés, szerszámgép javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.23Kohászati gép javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.24Bányászati, kőfejtő- és építőipari gép javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.25Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.26Textil-, ruházati, bőripari gép javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.27Papír-, kartongyártó gép javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.28Műanyag- és gumiipari gép javítása, karbantartása87156 (*)
33.12.29Egyéb speciális rendeltetésű gép javítása, karbantartása87156 (*)
33.13Elektronikus, optikai eszköz javítása
33.13.1Elektronikai, optikai berendezés javítása, karbantartása
33.13.11Mérő-, vizsgáló- és navigációs készülék javítása, karbantartása87154 (*)
33.13.12Sugárzásos, elektromos orvosi és gyógyászati berendezés javítása, karbantartása87154 (*)
33.13.13Professzionális optikai eszköz, fényképészeti berendezés javítása, karbantartása87154 (*)
33.13.19Egyéb professzionális elektronikai berendezés javítása, karbantartása87154 (*)
33.14Ipari villamos gép, berendezés javítása
33.14.1Villamos berendezés javítása, karbantartása
33.14.11Villanymotor, generátor, transzformátor, áramelosztó és -szabályozó berendezés javítása, karbantartása87152 (*)
33.14.19Egyéb professzionális villamos berendezés javítása, karbantartása87152 (*)
33.15Hajó, csónak javítása
33.15.1Hajó és csónak javítása, karbantartása
33.15.10Hajó és csónak javítása, karbantartása87149 (*)
33.16Légi-, űrjármű javítása
33.16.1Légi- és űrjármű javítása, karbantartása
33.16.10Légi- és űrjármű javítása, karbantartása87149 (*)
33.17Egyéb jármű javítása
33.17.1Egyéb jármű javítása, karbantartása
33.17.11Vontató és vontatott vasúti jármű javítása, karbantartása87149 (*)
33.17.19M.n.s egyéb jármű javítása, karbantartása87149 (*)
33.19Egyéb ipari eszköz javítása
33.19.1Egyéb eszköz és felszerelés javítása, karbantartása
33.19.10Egyéb eszköz és felszerelés javítása, karbantartása87159
33.2Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
33.20Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.1Fémfeldolgozási termékek (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése
33.20.11Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) üzembe helyezése, beleértve az ipari üzemek fém csővezeték-rendszerének üzembe helyezését is87310 (*)
33.20.12Egyéb fémfeldolgozási termékek (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése87310 (*)
33.20.2Általános rendeltetésű gép üzembe helyezése
33.20.21Irodai és könyvelőgép üzembe helyezése87333
33.20.29Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép üzembe helyezése87320 (*)
33.20.3Speciális rendeltetésű gép üzembe helyezése
33.20.31Ipari gép és mezőgazdasági berendezés üzembe helyezése87320 (*)
33.20.32Fémmegmunkáló gép üzembe helyezése87320 (*)
33.20.33Kohászati gép, berendezés üzembe helyezése87320 (*)
33.20.34Bányászati gép, berendezés üzembe helyezése87320 (*)
33.20.35Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép, berendezés üzembe helyezése87320 (*)
33.20.36Textil-, ruházati, bőripari gép, berendezés üzembe helyezése87320 (*)
33.20.37Papír-, kartongyártó gép, berendezés üzembe helyezése87320 (*)
33.20.38Műanyag- és gumiipari gép, berendezés üzembe helyezése87320 (*)
33.20.39Egyéb speciális rendeltetésű gép, berendezés üzembe helyezése87320 (*)
87331
33.20.4Elektronikai és optikai berendezés üzembe helyezése
33.20.41Professzionális orvosi berendezés, precíziós és optikai műszer üzembe helyezése87350
33.20.42Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése87340
33.20.5Villamos berendezés üzembe helyezése
33.20.50Villamos berendezés üzembe helyezése87360
33.20.6Ipari folyamatirányító berendezés üzembe helyezése
33.20.60Ipari folyamatirányító berendezés üzembe helyezése87320 (*)
33.20.7M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése
33.20.70M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése87390
DVILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS
35Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
35.1Villamosenergia-termelés, -ellátás
35.11Villamosenergia-termelés
35.11.1Villamos energia
35.11.10Villamos energia17100
35.12Villamosenergia-szállítás
35.12.1Villamosenergia-szállítás
35.12.10Villamosenergia-szállítás69111
86311
35.13Villamosenergia-elosztás
35.13.1Villamosenergia-elosztás
35.13.10Villamosenergia-elosztás69112
86312
35.14Villamosenergia-kereskedelem
35.14.1Villamosenergia-kereskedelem
35.14.10Villamosenergia-kereskedelem61197
61297
62597
35.2Vezetékes gázellátás
35.21Gázgyártás
35.21.1Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kivéve: a kőolajgázok)
35.21.10Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kivéve: a kőolajgázok)17200
35.22Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása
35.22.1Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása
35.22.10Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása69120
86320
35.23Gáz vezetékes kereskedelme
35.23.1Gáz vezetékes kereskedelme
35.23.10Gáz vezetékes kereskedelme61191 (*)
35.3Gőzellátás, légkondicionálás
35.30Gőzellátás, légkondicionálás
35.30.1Gőz- és meleg víz; gőz- és melegvíz-ellátási szolgáltatások
35.30.11Gőz- és meleg víz17300
35.30.12Gőz- és melegvíz-ellátás csővezetéken keresztül69220 (*)
86340 (*)
35.30.2Jég, hűtött levegő és hűtött víz szolgáltatása
35.30.21Jég, beleértve a hűtési (azaz nem ehető) célút is17400
35.30.22Hűtött levegő és hűtött víz szolgáltatása69220 (*)
86340 (*)
EVÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS
36Víztermelés, -kezelés, -ellátás
36.0Víztermelés, -kezelés, -ellátás
36.00Víztermelés, -kezelés, -ellátás
36.00.1Nyersvíz
36.00.11Ivóvíz18000 (*)
36.00.12Nem ivóvíz18000 (*)
36.00.2Vezetékes víz kezelése, elosztása
36.00.20Vezetékes víz kezelése, elosztása69210
69230
86330
86350
36.00.3Vízkereskedelem vízvezeték-hálózaton keresztül
36.00.30Vízkereskedelem vízvezeték-hálózaton keresztül61198
37Szennyvíz gyűjtése, kezelése
37.0Szennyvíz gyűjtése, kezelése
37.00Szennyvíz gyűjtése, kezelése
37.00.1Szennyvíz gyűjtése
37.00.11Szennyvíz elvezetése és kezelése94110
37.00.12Emésztőgödrök és szennyvízülepítők kezelése94120
37.00.2Szennyvíziszap
37.00.20Szennyvíziszap39920
38Hulladékgazdálkodás
38.1Hulladékgyűjtés
38.11Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.11.1Nem veszélyes, hasznosítható hulladékok begyűjtése
38.11.11Nem veszélyes, hasznosítható hulladékok begyűjtése, kommunális hulladék94221
38.11.19Nem veszélyes, hasznosítható hulladékok begyűjtése, egyéb94229
38.11.2Nem veszélyes, nem hasznosítható hulladék begyűjtése
38.11.21Nem veszélyes, nem hasznosítható hulladék begyűjtése, kommunális hulladék94231
38.11.29Nem veszélyes, nem hasznosítható hulladék begyűjtése, egyéb94239
38.11.3Nem veszélyes, nem hasznosítható hulladék, összegyűjtött
38.11.31Nem veszélyes, nem hasznosítható kommunális hulladék39910
38.11.39Egyéb nem hasznosítható, nem veszélyes hulladék39990 (*)
38.11.4Bontásra szánt, további használatra nem alkalmas termékek
38.11.41Bontásra szánt hajók és más úszó szerkezetek39370
38.11.49Egyéb bontásra szánt roncsok (kivéve: hajók és más úszó szerkezetek)39910 (*)
38.11.5Egyéb hasznosítható, nem veszélyes hulladék, begyűjtött
38.11.51Üveghulladék37111 (*)
38.11.52Papír és kartonpapír-hulladék39240 (*)
38.11.53Használt gumiabroncs39260
38.11.54Egyéb gumihulladék39250 (*)
38.11.55Műanyaghulladék39270 (*)
38.11.56Textilhulladék39211
39212
39214
39216
38.11.57Bőrhulladék39220 (*)
38.11.58Nem veszélyes fémhulladék39310
39320
39331 (*)
39332 (*)
39333 (*)
39340 (*)
39361 (*)
39362 (*)
39363 (*)
39364 (*)
39365 (*)
39366 (*)
39367
38.11.59Egyéb nem veszélyes, m.n.s. sorolt hasznosítható hulladék39280 (*)
39290 (*)
38.11.6Nem veszélyes hulladékátrakó üzemeltetése
38.11.61Nem veszélyes, hasznosítható hulladékátrakó üzemeltetése94313
38.11.69Nem veszélyes, egyéb hulladékátrakók üzemeltetése94319 (*)
38.12Veszélyes hulladék begyűjtése
38.12.1Veszélyes hulladék begyűjtése
38.12.11Veszélyes egészségügyi és más veszélyes biológiai hulladék begyűjtése94211
38.12.12Egyéb veszélyes ipari hulladék begyűjtése94212
38.12.13Veszélyes települési hulladék begyűjtése94219
38.12.2Begyűjtött veszélyes hulladék
38.12.21Nukleáris reaktorok kimerült (sugárzó) fűtőeleme33720
38.12.22Gyógyszertári hulladék39931
38.12.23Egyéb veszélyes egészségügyi hulladék39939
38.12.24Veszélyes vegyi hulladék39950 (*)
38.12.25Hulladék olajok39950 (*)
38.12.26Veszélyes fémhulladék39365 (*)
39366 (*)
38.12.27Hulladék elemek és akkumulátorok39380
38.12.29Egyéb veszélyes hulladék39990 (*)
38.12.3Veszélyes hulladékátrakó üzemeltetése
38.12.30Veszélyes hulladékátrakó üzemeltetése94311
38.2Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás
38.21Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.21.1Nem veszélyes hulladék kezelése végleges lerakás céljából
38.21.10Nem veszélyes hulladék kezelése végleges lerakás céljából94319 (*)
38.21.2Nem veszélyes hulladék lerakása
38.21.21Hulladéklerakás műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakón94331
38.21.22Egyéb lerakási tevékenység94332
38.21.23Nem veszélyes hulladék égetése94333
38.21.29Egyéb nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása94339
38.21.3Szervesoldószer-hulladék
38.21.30Szervesoldószer-hulladék39940
38.21.4Hulladékégetésből származó salak és egyéb maradvány
38.21.40Hulladékégetésből származó salak és egyéb maradvány39290 (*)
38.22Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22.1Nukleáris és egyéb veszélyes hulladék kezelése
38.22.11Nukleáris hulladék kezelése94321 (*)
38.22.19Egyéb veszélyes hulladék kezelése94321 (*)
38.22.2Nukleáris és egyéb veszélyes hulladék lerakása
38.22.21Nukleáris hulladék lerakása94322 (*)
38.22.29Egyéb veszélyes hulladék lerakása94322 (*)
38.3Hulladékanyag hasznosítása
38.31Használt eszköz bontása
38.31.1További használatra nem alkalmas eszközök bontása
38.31.11Hajók bontása94312 (*)
38.31.12Egyéb, további használatra nem alkalmas eszközök bontása (kivéve: hajók és úszó szerkezetek bontása)94312 (*)
38.32Válogatott anyagok hasznosítása; másodlagos nyersanyagok
38.32.1Válogatott anyagok hasznosítása
38.32.11Válogatott fémek hasznosítása89410
38.32.12Válogatott nemfémek hasznosítása89420
38.32.2Másodlagos fém nyersanyagok
38.32.21Másodlagos, nemesfém nyersanyagok39331 (*)
39332 (*)
39333 (*)
38.32.22Másodlagos, vas nyersanyagok39340 (*)
38.32.23Másodlagos, réz nyersanyagok39361 (*)
38.32.24Másodlagos, nikkel nyersanyag39362 (*)
38.32.25Másodlagos, alumínium nyersanyagok39363 (*)
38.32.29Egyéb másodlagos fém nyersanyagok39364 (*)
39368
38.32.3Másodlagos nemfém nyersanyagok
38.32.31Másodlagos, üveg nyersanyagok39290 (*)
38.32.32Másodlagos, papír és kartonpapír nyersanyagok39240 (*)
38.32.33Másodlagos, műanyag nyersanyagok39270 (*)
38.32.34Másodlagos, gumi nyersanyagok39250 (*)
38.32.35Másodlagos, textil nyersanyagok3921
38.32.39Egyéb nemfém másodlagos nyersanyagok39220 (*)
39280 (*)
39290 (*)
39Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
39.0Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
39.00Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
39.00.1Szennyeződésmentesítés
39.00.11Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése94413
39.00.12Felszíni víz szennyeződésmentesítése94412
39.00.13Levegő szennyeződésmentesítése94411
39.00.14Épületek szennyeződésmentesítése94430
39.00.2Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek és speciális szennyeződést ellenőrző vizsgálatok
39.00.21Telephely szennyeződésmentesítése, ellenőrzése és figyelése és egyéb, telephelyek szennyeződésmentesítésére irányuló tevékenység94420
39.00.22Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek94490
39.00.23Egyéb speciális szennyezés-ellenőrzési tevékenységek94900
FÉPÍTŐIPAR
41Épületek építése
41.0Épületek építése
41.00Épületek építése
41.00.1Lakóépület
41.00.10Lakóépület5311
41.00.2Nem lakóépület
41.00.20Nem lakóépület5312
41.00.3Lakóépület építése (új építés, bővítés, átépítés, felújítás)
41.00.30Lakóépület építése (új építés, bővítés, átépítés, felújítás)5411
41.00.4Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, átépítés, felújítás)
41.00.40Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, átépítés, felújítás)5412
42Egyéb építmény építése
42.1Út, vasút építése
42.11Út, autópálya építése
42.11.1Út, autópálya, utca és egyéb, jármű- vagy gyalogos útvonal, repülőtéri kifutópálya
42.11.10Út, autópálya, utca és egyéb, jármű- vagy gyalogos útvonal, repülőtéri kifutópálya53211
53213
42.11.2Út, autópálya, utca és egyéb, jármű- vagy gyalogos útvonal, repülőtéri kifutópálya építése
42.11.20Út, autópálya, utca és egyéb, jármű- vagy gyalogos útvonal, repülőtéri kifutópálya építése54210 (*)
42.12Vasút építése
42.12.1Vasút, földalatti vasút
42.12.10Vasút, földalatti vasút53212
42.12.2Vasút, földalatti vasút építése
42.12.20Vasút, földalatti vasút építése54210 (*)
42.13Híd, alagút építése
42.13.1Híd, alagút
42.13.10Híd, alagút5322
42.13.2Híd, alagút építése
42.13.20Híd, alagút építése54220
42.2Közműépítés
42.21Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.21.1Folyadékszállító közmű
42.21.11Távolsági folyadékszállító csővezeték53241
42.21.12Helyi folyadékszállító csővezeték53251
42.21.13Öntözőrendszer (csatorna); vízszállító fővezeték és vezeték; vízkezelő telep, szennyvíztározó telep és szivattyúállomás53231
53234
53235
42.21.2Folyadékszállító közmű építése
42.21.21Távolsági folyadékszállító csővezetékek építése54241
42.21.22Helyi folyadékszállító csővezetékek építése, kiegészítő munkákkal együtt54251
42.21.23Öntözőrendszer (csatorna); vízszállító fővezeték és vezeték; vízkezelő telep, szennyvíztározó telep és szivattyúállomás építése54232
54239 (*)
42.21.24Víztermelő kút fúrása, víztisztító rendszer szerelési munkái5434
42.22Elektromos, távközlési célú közmű építése
42.22.1Elektromos és távközlési célú közmű
42.22.11Távolsági elektromos és távközlési vezeték53242
42.22.12Helyi elektromos és távközlési vezeték53252
42.22.13Erőművek53262
42.22.2Elektromos és távközlési célú közmű építése
42.22.21Távolsági elektromos és távközlési vezeték építése54242
42.22.22Helyi elektromos és távközlési vezeték építése54252
42.22.23Erőművek építése54260
42.9M.n.s. egyéb építmény építése
42.91Vízi létesítmény építése
42.91.1Parti és kikötői létesítmény, gát, zsilip és a kapcsolódó hidromechanikai szerkezetek
42.91.10Parti és kikötői létesítmény, gát, zsilip és a kapcsolódó hidromechanikai szerkezetek53232
53233
42.91.2Parti és kikötői létesítmény, gát, zsilip és a kapcsolódó hidromechanikai szerkezetek építése
42.91.20Parti és kikötői létesítmény, gát, zsilip és a kapcsolódó hidromechanikai szerkezetek építése54231
54239 (*)
42.99Egyéb m.n.s. építés
42.99.1M.n.s. egyéb építmény
42.99.11Bányászati és feldolgozóipari építmény53261
53263
53269
42.99.12Sport és üdülési célú építmény53270
42.99.19M.n.s. egyéb építmény53290
42.99.2M.n.s. egyéb építmény építése
42.99.21Bányászati és feldolgozóipari építmény építése54270
42.99.22Szabadtéri stadionok és sportpályák építése54280
42.99.29M.n.s. egyéb építmény építése54290
43Speciális szaképítés
43.1Bontás, építési terület előkészítése
43.11Bontás
43.11.1Bontás
43.11.10Bontás54310
43.12Építési terület előkészítése
43.12.1Építési terület előkészítése
43.12.11Talaj és földterület előkészítése; fakivágás54320 (*)
43.12.12Földkitermelés, talajmozgatás54330
43.13Talajmintavétel, próbafúrás
43.13.1Talajmintavétel, próbafúrás
43.13.10Talajmintavétel, próbafúrás54320 (*)
43.2Épületgépészeti szerelés
43.21Villanyszerelés
43.21.1Villanyszerelés
43.21.10Villanyszerelés5461
43.22Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.22.1Víz-, szennyvíz, fűtés-, szellőző és légkondicionáló szerelés
43.22.11Vízvezeték és vízelvezető-szerelés5462
43.22.12Fűtés, szellőző- és légkondicionáló-szerelés5463
43.22.2Gázszerelés
43.22.20Gázszerelés54640
43.29Egyéb épületgépészeti szerelés
43.29.1Egyéb épületgépészeti szerelés
43.29.11Hő- és hangszigetelés54650
43.29.12Kerítés és rács felszerelése54770
43.29.19M.n.s. egyéb épületgépészeti szerelés5469
43.3Befejező építés
43.31Vakolás
43.31.1Vakolás
43.31.10Vakolás54720
43.32Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.32.1Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.32.10Épületasztalos-szerkezet szerelése54760 (*)
43.33Padló-, falburkolás
43.33.1Burkolás
43.33.10Burkolás54740
43.33.2Egyéb padló- és falburkolás, tapétázás
43.33.21Mozaikdíszítés, márvány gránit és palamunka54790 (*)
43.33.29Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás; tapétázás54750
43.34Festés, üvegezés
43.34.1Festés
43.34.10Festés54730
43.34.2Üvegezés
43.34.20Üvegezés54710
43.39Egyéb befejező építés m.n.s.
43.39.1Egyéb befejező építés m.n.s
43.39.11Díszítőelemek felszerelése54760 (*)
43.39.19M.n.s. egyéb befejező építés54790 (*)
43.9Egyéb speciális szaképítés
43.91Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.91.1Tetőfedés
43.91.11Tetőszerkezet-építés54522
43.91.19Egyéb tetőfedés54530 (*)
43.99Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
43.99.1Vízszigetelés
43.99.10Vízszigetelés54530 (*)
43.99.2Állványozás
43.99.20Állványozás54570
43.99.3Cölöpverés, alapozás
43.99.30Cölöpverés, alapozás5451
43.99.4Betonozás
43.99.40Betonozás54540
43.99.5Építmény acélszerkezetének felállítása
43.99.50Építmény acélszerkezetének felállítása54550
43.99.6Kőművesmunkák, falazás
43.99.60Kőművesmunkák, falazás54560
43.99.7Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása
43.99.70Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása54400
43.99.9M.n.s. speciális szaképítés
43.99.90M.n.s. speciális szaképítés54521
54590
GKERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS
45Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
45.1Gépjármű-kereskedelem
45.11Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
45.11.1Személygépjármű, könnyűgépjármű nagykereskedelme
45.11.11Személygépjármű nagykereskedelme61181 (*)
45.11.12Személyszállításra szolgáló speciális gépjárművek, például mentőautó, minibusz stb., és legfeljebb 3,5 tonna tömegű terepjáró gépjárművek nagykereskedelme61181 (*)
45.11.2Személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme szaküzletben
45.11.21Új személygépjármű kiskereskedelme szaküzletben62281 (*)
45.11.22Használt személygépjármű kiskereskedelme szaküzletben62281 (*)
45.11.23Személyszállításra szolgáló, új, speciális gépjárművek, például mentőautó, minibusz stb., és legfeljebb 3,5 tonna tömegű terepjáró gépjárművek kiskereskedelme szaküzletben62281 (*)
45.11.24Személyszállításra szolgáló, használt, speciális gépjárművek, például mentőautó, minibusz stb. és legfeljebb 3,5 tonna tömegű terepjáró gépjárművek kiskereskedelme szaküzletben62281 (*)
45.11.3Személygépjármű, könnyűgépjármű egyéb kiskereskedelme
45.11.31Személygépjármű, könnyűgépjármű internetes kiskereskedelme62381 (*)
45.11.39Személygépjármű, könnyűgépjármű egyéb kiskereskedelme62381 (*)
45.11.4Személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki nagykereskedelme
45.11.41Személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki internetes nagykereskedelme62581 (*)
45.11.49Személygépjármű, könnyűgépjármű egyéb ügynöki nagykereskedelme62581 (*)
45.19Egyéb gépjármű-kereskedelem
45.19.1Egyéb gépjármű nagykereskedelme
45.19.11Tehergépjármű, pótkocsi, nyerges vontató és busz nagykereskedelme61181 (*)
45.19.12Kempingjármű, lakókocsi és lakóautó nagykereskedelme61181 (*)
45.19.2Egyéb gépjármű kiskereskedelme szaküzletben
45.19.21Tehergépjármű, pótkocsi, nyerges vontató és busz kiskereskedelme szaküzletben62281 (*)
45.19.22Kempingjármű, lakókocsi és lakóautó kiskereskedelme szaküzletben62281 (*)
45.19.3Egyéb gépjármű egyéb kiskereskedelme
45.19.31Egyéb gépjármű internetes kiskereskedelme62381 (*)
45.19.39M.n.s. egyéb gépjármű egyéb kiskereskedelme62381 (*)
45.19.4Egyéb gépjármű ügynöki nagykereskedelme
45.19.41Egyéb gépjármű internetes ügynöki nagykereskedelme62581 (*)
45.19.49Egyéb gépjármű egyéb ügynöki nagykereskedelme62581 (*)
45.2Gépjárműjavítás, -karbantartás
45.20Gépjárműjavítás, -karbantartás
45.20.1Személygépjármű-, könnyűgépjármű javítása, karbantartása
45.20.11Személygépjármű és könnyűgépjármű általános javítása, karbantartása (kivéve: az elektromos rendszereket, gumi- és karosszériajavítást)87141 (*)
45.20.12Személygépjármű és könnyűgépjármű elektromos rendszerének javítása87141 (*)
45.20.13Személygépjármű és könnyűgépjármű gumijavítása, beleértve a kerékbeállítást és centírozást87141 (*)
45.20.14Személygépjármű és könnyűgépjármű karosszéria-javítása és hasonló szolgáltatások (újrafestés, fényezés, ajtó-, zárszerkezet-, szélvédő-, ablak- és egyéb tartozék javítása, cseréje)87141 (*)
45.20.2Egyéb gépjármű javítása, karbantartása
45.20.21Egyéb gépjármű általános javítása, karbantartása (kivéve: az elektromos rendszereket és a karosszéria-javítást)87143 (*)
45.20.22Egyéb gépjármű elektromos rendszerének javítása87143 (*)
45.20.23Egyéb gépjármű karosszéria-javítása és hasonló szolgáltatások (újrafestés, fényezés, ajtó-, zárszerkezet-, szélvédő-, ablak- és egyéb tartozék javítása, cseréje)87143 (*)
45.20.3Gépjárműmosás, polírozás és ehhez kapcsolódó szolgáltatások
45.20.30Gépjárműmosás, polírozás és ehhez kapcsolódó szolgáltatások87141 (*)
45.3Gépjárműalkatrész-kereskedelem
45.31Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
45.31.1Gépjárműalkatrész és -tartozék nagykereskedelem
45.31.11Gumiabroncs és gumibelső nagykereskedelme61181 (*)
45.31.12Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék nagykereskedelem61181 (*)
45.31.2Gépjárműalkatrész és -tartozék ügynöki nagykereskedelme
45.31.20Gépjárműalkatrész és -tartozék ügynöki nagykereskedelme62581 (*)
45.32Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
45.32.1Gépjárműalkatrész és -tartozék kiskereskedelme szaküzletben
45.32.11Gumiabroncs és gumibelső kiskereskedelme szaküzletben62281 (*)
45.32.12Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék kiskereskedelme szaküzletben62281 (*)
45.32.2Gépjárműalkatrész és -tartozék egyéb kiskereskedelme
45.32.21Gépjárműalkatrész és -tartozék internetes kiskereskedelme62381 (*)
45.32.22Gépjárműalkatrész és -tartozék csomagküldő kiskereskedelme62381 (*)
45.32.29Gépjárműalkatrészek és tartozékok m.n.s. egyéb kiskereskedelme62481
45.4Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
45.40Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
45.40.1Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék nagykereskedelme
45.40.10Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék nagykereskedelme61181 (*)
45.40.2Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék kiskereskedelme szaküzletben
45.40.20Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék kiskereskedelme szaküzletben62281 (*)
45.40.3Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék egyéb kiskereskedelme
45.40.30Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék egyéb kiskereskedelme62381 (*)
45.40.4Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék ügynöki nagykereskedelme
45.40.40Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék ügynöki nagykereskedelme62581 (*)
45.40.5Motorkerékpár javítása, karbantartása
45.40.50Motorkerékpár javítása, karbantartása87142
46Nagykereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
46.1Ügynöki nagykereskedelem
46.11Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
46.11.1Mezőgazdasági nyersanyag, élő állat, textil nyersanyag és félkész termék ügynöki nagykereskedelme
46.11.11Élő állat ügynöki nagykereskedelme61214
46.11.12Virág, dísznövény, palánta, virágmag ügynöki nagykereskedelme61212
46.11.19Egyéb mezőgazdasági nyersanyag, textil nyersanyag és félkész termék ügynöki nagykereskedelme61211
61213
61215
61219
46.12Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
46.12.1Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és ipari vegyi áru ügynöki nagykereskedelme
46.12.11Szilárd, folyékony és gáznemű tüzelő- és üzemanyag és az ehhez kapcsolódó termékek ügynöki nagykereskedelme61291
46.12.12Fém, érc és nyersfém ügynöki nagykereskedelme61292
46.12.13Ipari vegyi áru, műtrágya és agrokémiai termék ügynöki nagykereskedelme61271
61272
46.13Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
46.13.1Fa-, építőanyag ügynöki nagykereskedelme
46.13.11Fa, fatermék ügynöki nagykereskedelme61293
46.13.12Építőanyag ügynöki nagykereskedelme61261
61262
61263
61264
46.14Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
46.14.1Gép, ipari berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
46.14.11Számítógép, szoftver, elektronikus és telekommunikációs berendezés és egyéb irodagép ügynöki nagykereskedelme61283
61284
61285
46.14.12Hajó, repülőgép és egyéb, m.n.s. jármű ügynöki nagykereskedelme61282
46.14.19Egyéb m.n.s. gép és ipari berendezés ügynöki nagykereskedelme61286
61287
61288
61289
46.15Bútor, háztartási cikk, fémáru ügynöki nagykereskedelme
46.15.1Bútor, háztartási cikk, vas- és fémáru ügynöki nagykereskedelme
46.15.11Bútor ügynöki nagykereskedelme61241
46.15.12Rádió-, televízió- és videokészülék ügynöki nagykereskedelme61242
46.15.13Vas- és fémáru és kéziszerszám ügynöki nagykereskedelme61265
46.15.19Evőeszköz és m.n.s. háztartási cikk ügynöki nagykereskedelme61243
61244
61245
61246
46.16Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
46.16.1Textil, ruházat, szőrme, lábbeli és bőráru ügynöki nagykereskedelme
46.16.11Textil ügynöki nagykereskedelme61231
61232
46.16.12Ruházat, szőrme és lábbeli ügynöki nagykereskedelme61233
61234
46.16.13Bőráru, bőrönd, táska és utazási kiegészítők ügynöki nagykereskedelme61256
46.17Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
46.17.1Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
46.17.11Élelmiszer ügynöki nagykereskedelme61221
61222
61223
61224
61225
61227
61229
46.17.12Ital ügynöki nagykereskedelme61226
46.17.13Dohányáru ügynöki nagykereskedelme61228
46.18Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
46.18.1Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
46.18.11Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer, kozmetikai, testápolási cikk és tisztítószer ügynöki nagykereskedelme61273
61274
61275
61276
46.18.12Játék, sportszer, kerékpár, könyv, újság, folyóirat, írószer és papíráru, hangszer, óra, ékszer, fotó- és optikai cikk ügynöki nagykereskedelme61251
61252
61253
61254
61255
61259
46.18.19Egyéb, m.n.s. termék ügynöki nagykereskedelme61294
61295
61299
46.19Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme
46.19.1Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme
46.19.10Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme612
46.2Mezőgazdasági nyersanyag, élő állat nagykereskedelme
46.21Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
46.21.1Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem
46.21.11Gabona-nagykereskedelem61111 (*)
46.21.12Vetőmag-nagykereskedelem (kivéve: olajos magvak)61111 (*)
46.21.13Olajosmag- és olajosgyümölcs-nagykereskedelem61111 (*)
46.21.14Takarmány-nagykereskedelem61111 (*)
46.21.19Egyéb, m.n.s. mezőgazdasági nyersanyag nagykereskedelme61119
46.21.2Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme
46.21.20Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme61113
46.22Dísznövény nagykereskedelme
46.22.1Dísznövény, virághagyma, palánta és virágmag nagykereskedelme
46.22.10Dísznövény, virághagyma, egyéb növények, fák, cserjék, palánta és virágmag nagykereskedelme61112
46.23Élő állat nagykereskedelme
46.23.1Élő állat nagykereskedelme
46.23.10Élő állat nagykereskedelme61114
46.24Bőr nagykereskedelme
46.24.1Nyersbőr-, kikészített bőr-, szőrme-nagykereskedelem
46.24.10Nyersbőr-, kikészített bőr-, szőrme-nagykereskedelem61115
46.3Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
46.31Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
46.31.1Zöldség-, gyümölcs nagykereskedelem
46.31.11Friss zöldség és gyümölcs nagykereskedelme61121 (*)
46.31.12Feldolgozott zöldség és gyümölcs nagykereskedelme61121 (*)
46.32Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
46.32.1Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
46.32.11Húsáru-nagykereskedelem (beleértve a baromfit is)61123 (*)
46.32.12Húskészítmény-nagykereskedelem (beleértve a baromfikészítményeket is)61123 (*)
46.33Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
46.33.1Tejtermék, tojás, étkezési olaj és zsiradék nagykereskedelme
46.33.11Tejtermék nagykereskedelme61122 (*)
46.33.12Tojás nagykereskedelme61122 (*)
46.33.13Étkezési olaj és zsiradék nagykereskedelme61122 (*)
46.34Ital nagykereskedelme
46.34.1Ital nagykereskedelme
46.34.11Gyümölcslé, ásványvíz, üdítőital és egyéb alkoholmentes ital nagykereskedelme61126 (*)
46.34.12Alkoholtartalmú ital nagykereskedelme61126 (*)
46.35Dohányáru nagykereskedelme
46.35.1Dohányáru nagykereskedelme
46.35.10Dohányáru nagykereskedelme61128
46.36Cukor, édesség nagykereskedelme
46.36.1Cukor-, csokoládé-, édesség-nagykereskedelem
46.36.11Cukor-nagykereskedelem61129 (*)
46.36.12Sütőiparitermék-nagykereskedelem61125 (*)
46.36.13Csokoládé-, édesség-nagykereskedelem61125 (*)
46.37Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
46.37.1Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
46.37.10Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem61125 (*)
46.38Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
46.38.1Hal-, rákféle-, puhatestű-nagykereskedelem
46.38.10Hal-, rákféle-, puhatestű-nagykereskedelem61124
46.38.2Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem
46.38.21Homogenizált és diétás ételkészítmény nagykereskedelme61129 (*)
46.38.29M.n.s. egyéb élelmiszer nagykereskedelme61129 (*)
46.39Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
46.39.1Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
46.39.11Mélyhűtött élelmiszer vegyes nagykereskedelme611 (*)
46.39.12Nem mélyhűtött élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme611 (*)
46.4Háztartási cikk nagykereskedelme
46.41Textil-nagykereskedelem
46.41.1Textil-nagykereskedelem
46.41.11Fonal-nagykereskedelem61131 (*)
46.41.12Ruházati méteráru, szövet nagykereskedelme61131 (*)
46.41.13Háztartási textiláru, függöny, különféle textilből készült háztartási árucikk nagykereskedelme61132 (*)
46.41.14Rövidáru-nagykereskedelem61132 (*)
46.42Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
46.42.1Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
46.42.11Ruházat nagykereskedelme61133
46.42.12Lábbeli nagykereskedelme61134
46.43Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme
46.43.1Elektromos háztartási gép nagykereskedelme
46.43.11Elektromos háztartási gép (kivéve: rádió, televízió és fényképészeti termék) nagykereskedelme61144 (*)
46.43.12Rádió-, televízió-, video-, DVD-készülék nagykereskedelme61142 (*)
46.43.13Műsoros hanglemez, hang- és videokazetta, CD, DVD nagykereskedelme (kivéve: műsor nélküli hang- és videokazetta, CD, DVD)61142 (*)
46.43.14Fényképészeti- és optikai cikkek nagykereskedelme61152
46.44Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
46.44.1Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
46.44.11Üvegáru-, porcelán-, agyagáru-nagykereskedelem61145 (*)
46.44.12Tisztítószer-nagykereskedelem61176
46.45Illatszer nagykereskedelme
46.45.1Illatszer-, kozmetikai cikk nagykereskedelme
46.45.10Illatszer-, kozmetikai cikk nagykereskedelme61175
46.46Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
46.46.1Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
46.46.11Alapvető gyógyszer és gyógyszerkészítmény nagykereskedelme61173
46.46.12Orvosi- és kórházi műszer, ortopédiai cikk, eszköz nagykereskedelme61174
46.47Bútor, szőnyeg, világítástechnikai termék nagykereskedelme
46.47.1Bútor, szőnyeg, világítástechnikai termék nagykereskedelme
46.47.11Lakásbútor nagykereskedelme61141
46.47.12Világítástechnikai termék nagykereskedelme61143
46.47.13Szőnyeg nagykereskedelme61163 (*)
46.48Óra-, ékszer-nagykereskedelem
46.48.1Óra-, ékszer-nagykereskedelem
46.48.10Óra-, ékszer-nagykereskedelem61154
46.49Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
46.49.1Evőeszköz, háztartási fém tömegcikk, fa- és parafatermék, fonottáru és egyéb háztartási cikk nagykereskedelme
46.49.11Evőeszköz, háztartási fém tömegcikk nagykereskedelme61145 (*)
46.49.12Fonottáru, parafatermék, kádáripari és egyéb fatermék nagykereskedelme61146
46.49.19Egyéb m.n.s. háztartási cikk nagykereskedelme61144 (*)
46.49.2Könyv, újság, folyóirat, írószer és papíráru nagykereskedelme
46.49.21Könyv nagykereskedelme61151 (*)
46.49.22Újság, folyóirat nagykereskedelme61151 (*)
46.49.23Papíráru és írószer nagykereskedelme61151 (*)
46.49.3Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme
46.49.31Hangszer nagykereskedelme61142 (*)
46.49.32Játék nagykereskedelme61153
46.49.33Sportfelszerelés nagykereskedelme (ideértve a kerékpárt is)61155
46.49.34Bőráru, bőrönd, táska és utazási kiegészítő nagykereskedelme61156
46.49.35Bélyeg és érme nagykereskedelme61159 (*)
46.49.36Ajándéktárgy, műalkotás nagykereskedelme61159 (*)
46.49.39Egyéb, m.n.s. különféle fogyasztási cikk nagykereskedelme61159 (*)
46.5Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme
46.51Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
46.51.1Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
46.51.10Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme61184
46.52Elektronikus, híradástechnikai berendezés és alkatrész nagykereskedelme
46.52.1Elektronikus és híradástechnikai berendezés és alkatrész nagykereskedelme
46.52.11Híradástechnikai berendezés és alkatrész nagykereskedelme61185 (*)
46.52.12Elektronikus berendezés és alkatrész nagykereskedelme61142 (*)
46.52.13Műsor nélküli hang- és videokazetta, lemez, mágneses és optikai lemez, CD, DVD nagykereskedelme61185 (*)
46.6Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme
46.61Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
46.61.1Mezőgazdasági gép, berendezés és alkatrészek nagykereskedelme
46.61.11Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási gép, berendezés és alkatrészei nagykereskedelme (ideértve a traktort is)61186 (*)
46.61.12Fűnyíró gép és kerti gép, berendezés és alkatrésze nagykereskedelme61186 (*)
46.62Szerszámgép-nagykereskedelem
46.62.1Szerszámgép-nagykereskedelem
46.62.11Famegmunkáló szerszámgép nagykereskedelme61188 (*)
46.62.12Fémmegmunkáló szerszámgép nagykereskedelme61188 (*)
46.62.19Egyéb anyag megmunkálására szolgáló szerszámgép nagykereskedelme61188 (*)
46.63Bányászati, építőipari gép nagykereskedelme
46.63.1Bányászati, építőipari gép nagykereskedelme
46.63.10Bányászati, építőipari gép nagykereskedelme61187
46.64Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme
46.64.1Textilipari gép, varró- és kötőgép nagykereskedelme
46.64.10Textilipari gép, varró- és kötőgép nagykereskedelme61188 (*)
46.65Irodabútor-nagykereskedelem
46.65.1Irodabútor-nagykereskedelem
46.65.10Irodabútor-nagykereskedelem61183 (*)
46.66Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
46.66.1Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
46.66.10Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme61183 (*)
46.69Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
46.69.1Egyéb gép és berendezés nagykereskedelme
46.69.11Szállítóeszköz nagykereskedelme (kivéve: a gépjármű, motorkerékpár, kerékpár)61182
46.69.12Gép- és berendezés-alkatrész nagykereskedelem61189 (*)
46.69.13Emelőgép nagykereskedelme61189 (*)
46.69.14Élelmiszer-, ital-, dohányipari gép nagykereskedelme61188 (*)
46.69.15Professzionális elektromos gép, berendezés, alkatrész nagykereskedelme61189 (*)
46.69.16Fegyver és lőszer nagykereskedelme61189 (*)
46.69.19Egyéb általános és speciális célú gép, berendezés, felszerelés nagykereskedelme61189 (*)
46.7Egyéb szakosodott nagykereskedelem
46.71Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
46.71.1Szilárd, folyékony és gáznemű üzem- és tüzelőanyag nagykereskedelme
46.71.11Szilárd üzem- és tüzelőanyag nagykereskedelme61191 (*)
46.71.12Motorbenzin, repülőgépbenzin nagykereskedelme61191 (*)
46.71.13Egyéb folyékony és gáznemű üzem- és tüzelőanyag, és kapcsolódó egyéb termékek nem vezetékes nagykereskedelme61191 (*)
46.72Fém-, érc-nagykereskedelem
46.72.1Fém-, érc-nagykereskedelem
46.72.11Vasérc nagykereskedelme61192 (*)
46.72.12Nemvasfémérc nagykereskedelme61192 (*)
46.72.13Vas- és acélalapanyag nagykereskedelme61192 (*)
46.72.14Nemvasfém-alapanyag nagykereskedelme61192 (*)
46.73Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
46.73.1Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
46.73.11Nyersfa nagykereskedelme61193 (*)
46.73.12Fafeldolgozás elsődleges termékeinek nagykereskedelme61193 (*)
46.73.13Szaniteráru nagykereskedelme61162
46.73.14Festék, lakk nagykereskedelme61164
46.73.15Síküveg nagykereskedelme61161 (*)
46.73.16Egyéb építőanyag nagykereskedelme61161 (*)
46.73.17Tapéta nagykereskedelme61163 (*)
46.73.18Padlóburkoló nagykereskedelme (kivéve: szőnyeg)61163 (*)
46.74Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
46.74.1Vas- és fémáru, víz- és gázvezeték, fűtőberendezés, szerelvény nagykereskedelme
46.74.11Vas- és fémáru nagykereskedelme61165 (*)
46.74.12Víz- és gázvezeték, fűtőberendezés, szerelvény nagykereskedelme61199 (*)
46.74.13Kéziszerszám nagykereskedelme61165 (*)
46.75Vegyi áru nagykereskedelme
46.75.1Vegyi áru nagykereskedelme
46.75.11Műtrágya és egyéb agrokémiai anyag nagykereskedelme61172
46.75.12Ipari vegyi áru nagykereskedelme61171
46.76Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
46.76.1Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
46.76.11Papír és kartonpapír nagykereskedelme61194
46.76.12Ipari felhasználású textilszál, textilipari rostanyag nagykereskedelme61131 (*)
46.76.13Műanyag és gumi alapanyag nagykereskedelme61199 (*)
46.76.19Egyéb, m.n.s. nem mezőgazdasági eredetű félkész termék nagykereskedelme61199 (*)
46.77Hulladék-nagykereskedelem
46.77.1Hulladék-nagykereskedelem
46.77.10Hulladék-nagykereskedelem61195
46.9Vegyes termékkörű nagykereskedelem
46.90Vegyes termékkörű nagykereskedelem
46.90.1Vegyes termékkörű nagykereskedelem
46.90.10Vegyes termékkörű nagykereskedelem61
47Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
47.0Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
47.00Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
47.00.1Gyümölcs, zöldség, hús, hal, pékáru, tejtermék, tojás kiskereskedelme
47.00.11Friss zöldség, gyümölcs kiskereskedelme62 (*) 21 (*)
47.00.12Feldolgozott zöldség, gyümölcs kiskereskedelme62 (*) 21 (*)
47.00.13Hús-kiskereskedelem62 (*) 23 (*)
47.00.14Húsáru-kiskereskedelem62 (*) 23 (*)
47.00.15Hal, rákféle, puhatestű kiskereskedelme62 (*) 24
47.00.16Pékáru-kiskereskedelem62 (*) 25 (*)
47.00.17Édesség-kiskereskedelem62 (*) 25 (*)
47.00.18Tejtermék-kiskereskedelem62 (*) 22 (*)
47.00.19Tojás-kiskereskedelem62 (*) 22 (*)
47.00.2Egyéb élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme
47.00.21Kávé, tea, kakaó, fűszer kiskereskedelme62 (*) 27
47.00.22Étolaj és étkezési zsiradék kiskereskedelme62 (*) 22 (*)
47.00.23Homogenizált és diétás ételkészítmény kiskereskedelme62 (*) 29 (*)
47.00.24Egyéb, m.n.s. élelmiszer kiskereskedelme62 (*) 29 (*)
47.00.25Alkoholtartalmú ital kiskereskedelme62 (*) 26 (*)
47.00.26Egyéb ital kiskereskedelme62 (*) 26 (*)
47.00.27Dohányáru-kiskereskedelem62 (*) 28
47.00.3Információ- és kommunikációtechnológiai (IKT) termékek kiskereskedelme
47.00.31Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme62 (*) 84
47.00.32Híradástechnikai termék kiskereskedelme62 (*) 85
47.00.33Audio-, videokészülék kiskereskedelme62 (*) 42 (*)
47.00.4Építőanyag-, vasáru-kiskereskedelem
47.00.41Vasáru-kiskereskedelem62 (*) 65 (*)
47.00.42Festék, lakk kiskereskedelme62 (*) 64
47.00.43Síküveg kiskereskedelme62 (*) 61 (*)
47.00.44Pázsit- és kertápolási eszközök kiskereskedelme62 (*) 86
47.00.45Víz- és gázvezeték, fűtőberendezés és szerelvények kiskereskedelme62 (*) 61 (*)
47.00.46Szaniteráru-kiskereskedelem62 (*) 62
47.00.47Kéziszerszám-kiskereskedelem62 (*) 65 (*)
47.00.49Egyéb m.n.s. építőanyag kiskereskedelme62 (*) 61 (*)
47.00.5Háztartási cikk kiskereskedelme
47.00.51Textil-kiskereskedelem62 (*) 31
47.00.52Függöny kiskereskedelme62 (*) 32
47.00.53Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg kiskereskedelme62 (*) 63
47.00.54Elektromos háztartási készülék kiskereskedelme62 (*) 44
47.00.55Bútor-kiskereskedelem62 (*) 41
47.00.56Világítástechnikai termék kiskereskedelme62 (*) 43
47.00.57Háztartási faáru, parafatermék és fonottáru kiskereskedelme62 (*) 46
47.00.58Hangszer-, kotta-kiskereskedelem62 (*) 42 (*)
47.00.59Háztartási edény, porcelán-, üvegáru, evőeszköz és egyéb m.n.s. nem elektromos háztartási készülék kiskereskedelme62 (*) 45
47.00.6Kulturális és szabadidős cikk kiskereskedelme
47.00.61Könyv-kiskereskedelem62 (*) 51 (*)
47.00.62Újság, folyóirat kiskereskedelme62 (*) 51 (*)
47.00.63Papíráru-, írószer-kiskereskedelem62 (*) 51 (*)
47.00.64Zenei és videofelvétel kiskereskedelme62 (*) 42 (*)
47.00.65Sportszer-kiskereskedelem62 (*) 55 (*)
47.00.66Kempingcikk-kiskereskedelem62 (*) 55 (*)
47.00.67Játék-kiskereskedelem62 (*) 53
47.00.68Bélyeg, érme kiskereskedelme62 (*) 59 (*)
47.00.69Ajándéktárgy, műalkotás kiskereskedelme62 (*) 59 (*)
47.00.7Ruházat, gyógyszer, gyógyászati cikk, illatszer, virág, dísznövény, hobbiállat, állateledel, bőrönd, táska kiskereskedelme
47.00.71Ruházati kiskereskedelem62 (*) 33
47.00.72Lábbeli-kiskereskedelem62 (*) 34
47.00.73Bőráru, bőrönd, táska kiskereskedelme62 (*) 56
47.00.74Gyógyszer-kiskereskedelem62 (*) 73
47.00.75Gyógyászati-, ortopédiai cikk kiskereskedelme62 (*) 74
47.00.76Kozmetikai, testápolás cikk és illatszer kiskereskedelme62 (*) 75
47.00.77Virág, dísznövény, palánta, virágmag kiskereskedelme62 (*) 12
47.00.78Műtrágya, agrokémiai termék kiskereskedelme62 (*) 71
62 (*) 72
47.00.79Hobbiállat-, állateledel-kiskereskedelem62 (*) 14
47.00.8Gépjármű-üzemanyag és egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.00.81Gépjármű üzemanyag-kiskereskedelem62 (*) 91 (*)
47.00.82Óra-, ékszer-kiskereskedelem62 (*) 54
47.00.83Fényképészeti és optikai eszköz, precíziós műszer kiskereskedelme, optikusi szolgáltatás62 (*) 52
47.00.84Tisztítószer-kiskereskedelem62 (*) 76
47.00.85Háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz, szén és tűzifa kiskereskedelme, valamint közvetlen értékesítése házhozszállítással62 (*) 91 (*)
47.00.86Egyéb, m.n.s. nem élelmiszer fogyasztási cikk kiskereskedelme62 (*) 59 (*)
47.00.87M.n.s. mezőgazdasági nyersanyag kiskereskedelme62 (*) 11
62 (*) 13
62 (*) 15
62 (*) 19
47.00.88M.n.s. gép, berendezés kiskereskedelme62 (*) 83
62 (*) 87
62 (*) 88
62 (*) 89
47.00.89M.n.s. nem élelmiszer-ipari, nem fogyasztási cikk kiskereskedelme62 (*) 92
62 (*) 93
62 (*) 94
62 (*) 95
62 (*) 99
47.00.9Használtcikk-kiskereskedelem
47.00.91Régiség-kiskereskedelem62 (*)
47.00.92Antikvár könyv kiskereskedelme62 (*)
47.00.99Egyéb használt cikk kiskereskedelme62 (*)
HSZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS
49Szárazföldi és csővezetékes szállítás
49.1Helyközi vasúti személyszállítás
49.10Helyközi vasúti személyszállítás
49.10.1Vasúti személyszállítás, helyközi
49.10.11Város és tájnéző személyszállítás vasúton64131
49.10.19Egyéb helyközi vasúti személyszállítás64210
49.2Vasúti áruszállítás
49.20Vasúti áruszállítás
49.20.1Vasúti áruszállítás
49.20.11Vasúti áruszállítás hűtőkocsiban65121
49.20.12Vasúti kőolajszállítás65122 (*)
49.20.13Egyéb folyékony és gáznemű áru vasúti szállítása65122 (*)
49.20.14Intermodális konténeres vasúti szállítás65123
49.20.15Postai küldemény vasúti szállítása65124
49.20.16Ömlesztett áru vasúti szállítása65125
49.20.19Egyéb áru vasúti szállítása65126
65129
49.3Egyéb szárazföldi személyszállítás
49.31Városi és elővárosi szárazföldi személyszállítás
49.31.1Városi és elővárosi szárazföldi személyszállítás
49.31.10Városi és elővárosi szárazföldi személyszállítás64111
49.31.2Egyéb városi és elővárosi szárazföldi személyszállítás
49.31.21Városi és elővárosi menetrendszerinti szárazföldi személyszállítás64112
49.31.22Városi és elővárosi menetrendszerinti személyszállítás vegyes szállítási eszközzel64113
49.32Taxis személyszállítás
49.32.1Taxis személyszállítás
49.32.11Taxis személyszállítás64115
49.32.12Személygépkocsi és a 3.5 tonnánál kisebb teherbírású gépjármű kölcsönzése vezetővel64116
49.39Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás
49.39.1Távolsági és különleges célú menetrendszerinti szárazföldi személyszállítás
49.39.11Távolsági menetrend zerinti szárazföldi személyszállítás64221
49.39.12Távolsági különleges célú menetrend zerinti szárazföldi személyszállítás64222
49.39.13Egyéb különleges célú menetrend zerinti szárazföldi személyszállítás64114
49.39.2Személyszállítás drótkötélpályán, siklón, síliften
49.39.20Személyszállítás drótkötélpályán, siklón, síliften64119 (*)
49.39.3Nem menetrend zerinti szárazföldi személyszállítás
49.39.31Autóbusz-kölcsönzés vezetővel66011
49.39.32Város- és tájnézőbusz szolgáltatás64132
49.39.33Nem menetrend zerinti helyi charterbusz-szolgáltatás64118
49.39.34Nem menetrend zerinti távolsági charterbusz-szolgáltatás64223
49.39.35Személyszállítás emberi és állati vontatású járművel64117
49.39.39Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás64119 (*)
49.4Közúti áruszállítás, költöztetés
49.41Közúti áruszállítás
49.41.1Közúti áruszállítás
49.41.11Közúti hűtőkocsis szállítás65111
49.41.12Kőolajtermék közúti szállítása65112 (*)
49.41.13Egyéb folyékony, gáznemű áru közúti szállítása65112 (*)
49.41.14Intermodális konténeres közúti szállítás65113
49.41.15Száraz ömlesztett áru közúti szállítása65117
49.41.16Élő állat közúti szállítása65118
49.41.17Közúti áruszállítás emberi vagy állati vontatású járművel65114
49.41.18Postai küldemény közúti szállítása65116
49.41.19Egyéb közúti áruszállítás65119
49.41.2Közúti 3.5 tonnánál nagyobb teherbírású gépjármű kölcsönzése vezetővel
49.41.20Közúti 3.5 tonnánál nagyobb teherbírású gépjármű kölcsönzése vezetővel66012
49.42Költöztetés
49.42.1Költöztetés
49.42.11Lakossági költöztetés65115 (*)
49.42.19Egyéb költöztetés65115 (*)
49.5Csővezetékes szállítás
49.50Csővezetékes szállítás
49.50.1Csővezetékes szállítás
49.50.11Nyers és feldolgozott kőolaj és származékaik csővezetékes szállítása65131 (*)
49.50.12Földgáz csővezetékes szállítása65131 (*)
49.50.19Egyéb termékek csővezetékes szállítása65139
50Vízi szállítás
50.1Tengeri személyszállítás
50.10Tengeri személyszállítás
50.10.1Tengeri, tengerpart menti személyszállítás
50.10.11Tengeri, tengerpart menti személyszállítás komphajóval64231
50.10.12Tengeri, tengerpart menti személyszállítás tengerjáró hajóval64232
50.10.19Egyéb tengeri, tengerpart menti személyszállítás64239
50.10.2Tengeri, tengerpart menti jármű kölcsönzése legénységgel személyszállításhoz
50.10.20Tengeri, tengerpart menti jármű kölcsönzése legénységgel személyszállításhoz66021 (*)
50.2Tengeri áruszállítás
50.20Tengeri áruszállítás
50.20.1Tengeri, tengerpart menti áruszállítás
50.20.11Tengeri, tengerpart menti hűtőszállítás65211
50.20.12Kőolaj tengeri, tengerpart menti szállítása tankhajóval65212 (*)
50.20.13Egyéb folyékony, légnemű áru tengeri és tengerpart menti szállítása tankhajóval65212 (*)
50.20.14Intermodális tengeri, tengerpart menti konténeres szállítás65213
50.20.15Ömlesztett áru tengeri, tengerpart menti szállítása65219 (*)
50.20.19Egyéb áru tengeri, tengerpart menti szállítása65219 (*)
50.20.2Tengeri, tengerpart menti hajó kölcsönzése legénységgel, vontatás, tolatás
50.20.21Áruszállító tengeri, tengerpart menti hajó kölcsönzése legénységgel66021 (*)
50.20.22Tengeri, tengerpart menti vontatás, tolatás65219 (*)
50.3Belvízi személyszállítás
50.30Belvízi személyszállítás
50.30.1Belvízi személyszállítás
50.30.11Belvízi személyszállítás komphajóval64121
50.30.12Belvízi személyszállítás hajóval64122
50.30.13Belvízi személyszállítás városnéző és kiránduló hajóval64133
50.30.19Egyéb belvízi személyszállítás64129
50.30.2Belvízi személyszállító hajó kölcsönzése legénységgel
50.30.20Belvízi személyszállító hajó kölcsönzése legénységgel66022 (*)
50.4Belvízi áruszállítás
50.40Belvízi áruszállítás
50.40.1Belvízi áruszállítás
50.40.11Belvízi hűtőszállítás65221
50.40.12Kőolaj belvízi szállítása tankhajóval65222 (*)
50.40.13Egyéb folyékony, légnemű áru belvízi szállítása tankhajóval65222 (*)
50.40.14Intermodális konténer belvízi szállítása65229 (*)
50.40.19Egyéb áruk belvízi szállítása65229 (*)
50.40.2Belvízi áruszállító hajó kölcsönzése legénységgel; vontatás, tolatás
50.40.21Belvízi áruszállító hajó kölcsönzése legénységgel66022 (*)
50.40.22Belvízi vontatás, tolatás65229 (*)
51Légi szállítás
51.1Légi személyszállítás
51.10Légi személyszállítás
51.10.1Légi személyszállítás
51.10.11Belföldi menetrend szerinti légi személyszállítás64241
51.10.12Belföldi nem menetrend szerinti légi személyszállítás (kivéve: városnézés)64242
51.10.13Nemzetközi menetrend szerinti légi személyszállítás64243
51.10.14Nemzetközi nem menetrend szerinti légi személyszállítás64244
51.10.15Város- és tájnéző nem menetrend szerinti légi személyszállítás64134
51.10.2Légi személyszállító jármű kölcsönzése személyzettel
51.10.20Légi személyszállító jármű kölcsönzése személyzettel66031
51.2Légi áruszállítás
51.21Légi áruszállítás
51.21.1Légi áruszállítás
51.21.11Intermodális konténer menetrend szerinti légi szállítása65319 (*)
51.21.12Postai küldemény légi szállítása65311
51.21.13Egyéb áruk menetrend szerinti légi szállítása65319 (*)
51.21.14Egyéb áruk nem menetrend szerinti légi szállítása65319 (*)
51.21.2Áruszállító légi jármű kölcsönzése személyzettel
51.21.20Áruszállító légi jármű kölcsönzése személyzettel66032
51.22Űrszállítás
51.22.1Űrszállítás
51.22.11Személyek űrszállítása64250
51.22.12Áruk űrszállítása65320
52Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
52.1Raktározás, tárolás
52.10Raktározás, tárolás
52.10.1Raktározás, tárolás
52.10.11Hűtött áruk tárolása67210
52.10.12Folyékony és gáznemű áru tárolása67220
52.10.13Gabonafélék tárolása67290 (*)
52.10.19Egyéb tárolás, raktározás67290 (*)
52.2Szállítást kiegészítő tevékenység
52.21Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.21.1Vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.21.11Vasúti tolatás, vontatás67301
52.21.19Egyéb vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatás67309
52.21.2Közúti áruszállítást kiegészítő szolgáltatás
52.21.21Autóbusz-pályaudvari szolgáltatás67410
52.21.22Közút üzemeltetése67420 (*)
52.21.23Híd, alagút üzemeltetése67420 (*)
52.21.24Parkolási szolgáltatás67430
52.21.25Közúti járművontatás67440
52.21.29Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás67490
52.21.3Csővezetékes szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.21.30Csővezetékes szállítást kiegészítő szolgáltatás67490 (*)
52.22Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.22.1Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.22.11Tengeri, tengerpart menti kikötő, vízi út üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés)67511
52.22.12Belvízi utak üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés)67512
52.22.13Tengeri, tengerpart menti révkalauzi és hajókikötési szolgáltatás67521
52.22.14Belvízi révkalauzi és hajókikötési szolgáltatás67522
52.22.15Tengeri, tengerpart menti hajómentés, vízre emelés67531
52.22.16Belvízi hajómentés, vízre emelés67532
52.22.19Egyéb vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás67590
52.23Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.23.1Repülőtér üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés), légiforgalmi és egyéb légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.23.11Repülőtér üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés)67610
52.23.12Légiforgalmi szolgáltatás67620
52.23.19Egyéb légi szállítást kiegészítő szolgáltatás67630
52.23.2Űrszállítást kiegészítő szolgáltatás
52.23.20Űrszállítást kiegészítő szolgáltatás67640
52.24Rakománykezelés
52.24.1Rakománykezelés
52.24.11Konténeres rakománykezelés kikötőben67110 (*)
52.24.12Egyéb konténeres rakománykezelés67110 (*)
52.24.13Egyéb rakománykezelés kikötőben67190 (*)
52.24.19Egyéb rakománykezelés67190 (*)
52.29Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.29.1Szállítmányozás
52.29.11Hajózási ügynöki szolgáltatás67910 (*)
52.29.12Egyéb szállítási ügynöki szolgáltatás67910 (*)
52.29.19Egyéb szállítmányozás67910 (*)
52.29.2Egyéb m.n.s. szállítást kiegészítő tevékenység
52.29.20Egyéb m.n.s. szállítást kiegészítő tevékenység67990
53Postai, futárpostai tevékenység
53.1Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
53.10Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
53.10.1Egyetemes postai szolgáltatás
53.10.11Hírlap, időszaki kiadvány postai továbbítása (egyetemes kötelezettséggel)68111 (*)
53.10.12Levélküldeménnyel kapcsolatos egyetemes postai szolgáltatás68111 (*)
53.10.13Postacsomagokkal kapcsolatos egyetemes postai szolgáltatás68112
53.10.14Postahivatali szolgáltatás68113
53.10.19Egyéb postai szolgáltatás (egyetemes kötelezettséggel)68119
53.2Egyéb postai, futárpostai tevékenység
53.20Egyéb postai, futárpostai tevékenység
53.20.1Egyéb postai, futárpostai tevékenység
53.20.11Kombinált futárszolgálat68120
53.20.12Étel házhozszállítása68130 (*)
53.20.19Egyéb m.n.s. postai, futárpostai szolgáltatás68130 (*)
ISZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
55Szálláshely-szolgáltatás
55.1Szállodai szolgáltatás
55.10Szállodai szolgáltatás
55.10.1Szálláshely-szolgáltatás szobákban, önálló egységekben napi takarítással
55.10.10Szálláshely-szolgáltatás szobákban, önálló egységekben napi takarítással63111
55.2Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.20Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.20.1Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.20.11Szálláshely-szolgáltatás ifjúsági szállóban, üdülőházban63114
55.20.12Szálláshely-szolgáltatás üdülőbérleti jogos rendszerben63113
55.20.19Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi takarítás nélkül63112 (*)
55.3Kempingszolgáltatás
55.30Kempingszolgáltatás
55.30.1Kemping, lakókocsi- és kamionparkoló szolgáltatása
55.30.11Kempingszolgáltatás63120
55.30.12Lakókocsi és kamionparkoló szolgáltatása63130
55.9Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.90Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.90.1Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.90.11Kollégiumi, diákszállói szálláshely-szolgáltatás diákok számára63210
55.90.12Munkásszállói szálláshely-szolgáltatás63220
55.90.13Hálókocsiban és egyéb közlekedési eszközökön szálláshely szolgáltatása63290 (*)
55.90.19Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás63290 (*)
56Vendéglátás
56.1Éttermi és mozgó vendéglátás
56.10Éttermi és mozgó vendéglátás
56.10.1Éttermi és mozgó vendéglátás
56.10.11Ételszolgáltatás teljes kiszolgálással63310 (*)
56.10.12Ételszolgáltatás vasúti étkezőkocsiban, hajón63310 (*)
56.10.13Önkiszolgáló ételszolgáltatás63320
56.10.19Egyéb ételszolgáltatás63399
56.2Ételszolgáltatás rendezvényeken, egyéb vendéglátás
56.21Ételszolgáltatás rendezvényeken
56.21.1Ételszolgáltatás rendezvényeken
56.21.11Ételszolgáltatás rendezvényeken magánszemély számára63391 (*)
56.21.19Egyéb ételszolgáltatás rendezvényeken63391 (*)
56.29Egyéb vendéglátás
56.29.1Szerződéses vendéglátás
56.29.11Szerződéses vendéglátás közlekedési szervezetek számára63392
56.29.19Egyéb szerződéses vendéglátás63393 (*)
56.29.2Üzemi étkeztetés
56.29.20Üzemi étkeztetés63393 (*)
56.3Italszolgáltatás
56.30Italszolgáltatás
56.30.1Italszolgáltatás
56.30.10Italszolgáltatás63400
JINFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ
58Kiadói tevékenység
58.1Kiadói tevékenység
58.11Könyvkiadás
58.11.1Nyomtatott könyv
58.11.11Nyomtatott tankönyv32210
58.11.12Nyomtatott szakmai, műszaki, tudományos könyv32291
58.11.13Nyomtatott gyermekkönyv32292
58.11.14Nyomtatott szótár, enciklopédia32220 (*)
58.11.15Nyomtatott atlasz, térkép könyv formájában32220 (*)
58.11.16Nyomtatott térkép, vízrajzi, tengerészeti térkép, könyvtől eltérő formában32510
58.11.19Egyéb nyomtatott könyv, brosúra, röplap, katalógus32299
58.11.2Könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
58.11.20Könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón47691
47692
58.11.3Online könyv
58.11.30Online könyv84311 (*)
58.11.4Hirdetési hely könyvben
58.11.41Hirdetési hely nyomtatott könyvben83631 (*)
58.11.42Hirdetési hely elektronikus könyvben83639 (*)
58.11.5Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses alapon
58.11.50Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses alapon89110
58.11.6Könyvkiadás engedélyezése
58.11.60Könyvkiadás engedélyezése73320 (*)
58.12Címtár, levelezőjegyzék kiadása
58.12.1Nyomtatott névtár/címtár, levelezőjegyzék
58.12.10Nyomtatott névtár/címtár, levelezőjegyzék32230
47692 (*)
58.12.2Online névtár/címtár, levelezőjegyzék
58.12.20Online névtár/címtár, levelezőjegyzék84311 (*)
58.12.3Címtár, levelezőjegyzék használati jogának engedélyezése
58.12.30Címtár, levelezőjegyzék használati jogának engedélyezése
58.13Napilapkiadás
58.13.1Nyomtatott napilap
58.13.10Nyomtatott napilap32300 (*)
58.13.2Online napilap
58.13.20Online napilap84312 (*)
58.13.3Hirdetési hely napilapban
58.13.31Hirdetési hely nyomtatott napilapban83631 (*)
58.13.32Hirdetési hely elektronikus napilapban83639 (*)
58.14Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.14.1Nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány
58.14.11Általános témájú nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány32410
58.14.12Nyomtatott üzleti, szakmai, tudományos folyóirat, időszaki kiadvány32420
58.14.19Egyéb nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány32490
58.14.2Online folyóirat, időszaki kiadvány
58.14.20Online folyóirat, időszaki kiadvány84312 (*)
58.14.3Hirdetési hely folyóiratban, időszaki kiadványban
58.14.31Hirdetési hely nyomtatott folyóiratban, időszaki kiadványban83631 (*)
58.14.32Hirdetési hely elektronikus folyóiratban, időszaki kiadványban83639 (*)
58.14.4Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának engedélyezése
58.14.40Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának engedélyezése73320 (*)
58.19Egyéb kiadói tevékenység
58.19.1Egyéb nyomtatott anyag
58.19.11Nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya32530
58.19.12Nyomtatott kép, minta, fénykép32540
58.19.13Nyomtatott öntapadó papír (matrica), naptár32630
58.19.14Postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, részvény, értékcikk, kötvény, okirat és hasonlók stb.32610
58.19.15Nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók32620
58.19.19Egyéb nyomtatott anyag32690
58.19.2Egyéb online tartalom
58.19.21Online tartalom felnőtteknek84393
58.19.29Egyéb m.n.s. online tartalom84399
58.19.3Egyéb nyomtatott anyag kiadásának engedélyezése
58.19.30Egyéb nyomtatott anyag kiadásának engedélyezése73320 (*)
58.2Szoftverkiadás
58.21Számítógépes játék kiadása
58.21.1Csomagolt számítógépes játékszoftver
58.21.10Csomagolt számítógépes játékszoftver47822
58.21.2Letölthető számítógépes játékszoftver
58.21.20Letölthető számítógépes játékszoftver84342 (*)
58.21.3Online játék
58.21.30Online játék84391
58.21.4Számítógépes játék használati jogának engedélyezése
58.21.40Számítógépes játék használati jogának engedélyezése73311 (*)
58.29Egyéb szoftverkiadás
58.29.1Csomagolt rendszerszoftver
58.29.11Csomagolt operációs rendszer47811
58.29.12Csomagolt hálózati szoftver47812
58.29.13Csomagolt adatbázis-kezelő szoftver47813
58.29.14Csomagolt fejlesztőeszköz, programnyelvszoftver47814
58.29.2Csomagolt alkalmazási szoftver
58.29.21Általános üzleti, otthoni felhasználásra készült csomagolt alkalmazási szoftver47821
58.29.29Egyéb csomagolt alkalmazási szoftver47829
58.29.3Letölthető szoftver
58.29.31Letölthető rendszerszoftver84341
58.29.32Letölthető alkalmazási szoftver84342 (*)
58.29.4Online szoftver
58.29.40Online szoftver84392
58.29.5Számítógépes szoftver felhasználásának engedélyezése
58.29.50Számítógépes szoftver felhasználásának engedélyezése73311 (*)
59Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás
59.1Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.11Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.11.1Film-, videogyártás, televízióműsor-készítés
59.11.11Filmgyártás96121 (*)
59.11.12Promóciós, reklámfilm, -videó gyártása96121 (*)
59.11.13Egyéb televízióműsor-készítés96121 (*)
59.11.2Film-, videogyártás, televízióműsor-készítés termékei
59.11.21Film, video-, televíziós műsor eredeti példánya96123 (*)
59.11.22Játékfilm38950
59.11.23Film, videó lemezen, kazettán, más fizikai hordozón47620
59.11.24Letölthető film, videó84331
59.11.3Hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video- és televízió-műsorban
59.11.30Hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video- és televízió-műsorban83639 (*)
59.12Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
59.12.1Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
59.12.11Audiovizuális szerkesztés96131
59.12.12Masterfilm átalakítása, másolása96132
59.12.13Színkorrekció, digitális helyreállítás96133
59.12.14Vizuális effektus készítése96134
59.12.15Animáció készítése96135
59.12.16Képaláírás és filmfelirat készítése96136
59.12.17Hangmérnöki szolgáltatás96137
59.12.19Egyéb film, videós, televíziós műsor utómunkálatai96139
59.13Film-, video- és televízióprogram terjesztése
59.13.1Film-, video-, televíziós műsor felhasználásának engedélyezése és terjesztése
59.13.11Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése73320 (*)
59.13.12Film-, video- és televízió-műsor terjesztése96140
59.14Filmvetítés
59.14.1Filmvetítés
59.14.10Filmvetítés96151
96152
59.2Hangfelvétel készítése, kiadása
59.20Hangfelvétel készítése, kiadása
59.20.1Hangfelvétel élő rögzítése; hangfelvétel eredeti példánya
59.20.11Hangfelvétel készítése96111
59.20.12Élőhangfelvétel-készítés96112
59.20.13Hangfelvétel eredeti példánya96113
59.20.2Rádióműsor-készítés; eredeti rádióműsor példánya
59.20.21Rádióműsor-készítés96122
59.20.22Rádióműsor eredeti példánya96123 (*)
59.20.3Zeneműkiadás
59.20.31Nyomtatott zenemű32520 (*)
59.20.32Zeneművek elektronikus formában32520 (*)
59.20.33Zenei felvétel hanglemezen, szalagon, egyéb hordozón47610
59.20.34Egyéb hanglemez, szalag47699
59.20.35Letölthető zeneművek84321
59.20.4Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése
59.20.40Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése73320 (*)
60Műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás
60.1Rádióműsor-szolgáltatás
60.10Rádióműsor-szolgáltatás
60.10.1Rádióműsor-szolgáltatás, eredeti rádióműsor-összeállítás
60.10.11Rádióműsor-összeállítás készítése, terjesztése84631 (*)
60.10.12Eredeti rádióműsor84611
60.10.2Rádióműsor-összeállítás
60.10.20Rádióműsor-összeállítás84621
60.10.3Rádiós reklámidő
60.10.30Rádiós reklámidő83632 (*)
60.2Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása; eredeti tv-műsor
60.20Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása; eredeti tv-műsor
60.20.1Televízió-műsor összeállítása, közvetítése
60.20.11Online televízió-műsor összeállítása, közvetítése előfizetés nélkül84631 (*)
60.20.12Egyéb televízió-műsor összeállítása és közvetítése az előfizetéses műsor kivételével84631 (*)
60.20.13Előfizetéses online televízió-műsor összeállítása és közvetítése84631 (*)
60.20.14Egyéb előfizetéses televízió-műsor összeállítása és közvetítése84631 (*)
60.20.2Eredeti televízió-műsor
60.20.20Eredeti televízió-műsor84612
60.20.3Televízióműsor
60.20.31Televízióműsor-összeállítás az előfizetéses televízió kivételével84622 (*)
60.20.32Előfizetéses televízióműsor-összeállítás84622 (*)
60.20.4Televíziós reklámidő
60.20.40Televíziós reklámidő83632 (*)
61Távközlés
61.1Vezetékes távközlés
61.10Vezetékes távközlés
61.10.1Adat- és üzenetátviteli szolgáltatás
61.10.11Helyhez kötött telefonszolgáltatás (hozzáférés és használat biztosítása)84121
61.10.12Helyhez kötött telefonszolgáltatás (kiegészítő hívásszolgáltatás biztosítása)84122
61.10.13Magánhálózat vezetékes távközlő hálózaton84140 (*)
61.10.2Vezetékes távközlő összekapcsolás és hozzáférés
61.10.20Vezetékes távközlő összekapcsolás és hozzáférés84110 (*)
61.10.3Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
61.10.30Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton84150 (*)
61.10.4Internetszolgáltatás vezetékes hálózaton
61.10.41Gerinchálózati internetszolgáltatás84210
61.10.42Keskenysávú internet-hozzáférés vezetékes hálózaton84221 (*)
61.10.43Szélessávú internet-hozzáférés vezetékes hálózaton84222 (*)
61.10.49Egyéb, vezetékes interneten nyújtott távközlési szolgáltatás84290 (*)
61.10.5Vezetékes műsorelosztás
61.10.51Vezetékes műsorelosztás, alapcsomag84632 (*)
61.10.52Vezetékes műsor elosztása, választható csomag84633 (*)
61.10.53Vezetékes műsorelosztás igénybevételenként fizetendő84634 (*)
61.2Vezeték nélküli távközlés
61.20Vezeték nélküli távközlés
61.20.1Mobil távközlés és magánhálózat vezeték nélküli távközlő hálózaton
61.20.11Mobil távközlési szolgáltatás (hozzáférés és használat biztosítása)84131
61.20.12Mobil távközlési szolgáltatás (kiegészítő hívásszolgáltatás biztosítása)84132
61.20.13Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli távközlő hálózaton84140 (*)
61.20.2Vezeték nélküli távközlési üzemeltetői szolgáltatás
61.20.20Vezeték nélküli távközlési üzemeltetői szolgáltatás84110 (*)
61.20.3Adatátvitel vezeték nélküli távközlő hálózaton
61.20.30Adatátvitel vezeték nélküli távközlő hálózaton84150 (*)
61.20.4Vezeték nélküli internetelérés
61.20.41Keskenysávú internetelérés vezeték nélküli hálózaton84221 (*)
61.20.42Szélessávú internetelérés vezeték nélküli hálózaton84222 (*)
61.20.49Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás84290 (*)
61.20.5Vezeték nélküli műsorelosztás
61.20.50Vezeték nélküli műsorelosztás84632 (*)
84633 (*)
84634 (*)
61.3Műholdas távközlés
61.30Műholdas távközlés
61.30.1Műholdas távközlés (kivéve: műholdas műsorelosztás)
61.30.10Műholdas távközlés (kivéve: műholdas műsorelosztás)84190 (*)
61.30.2Műholdas műsorelosztás
61.30.20Műholdas műsorelosztás84632 (*)
84633 (*)
84634 (*)
61.9Egyéb távközlés
61.90Egyéb távközlés
61.90.1Egyéb távközlés
61.90.10Egyéb távközlés84190 (*)
62Információtechnológiai szolgáltatás
62.0Információtechnológiai szolgáltatás
62.01Számítógépes programozás
62.01.1IT-tervezés, fejlesztés
62.01.11IT-alkalmazás tervezése, fejlesztése83141
62.01.12IT-hálózat rendszer tervezése, fejlesztése83142
62.01.2Szoftver eredeti példány
62.01.21Játékszoftver eredeti példány83143 (*)
62.01.29Egyéb szoftver eredeti példány83143 (*)
62.02Információtechnológiai szaktanácsadás
62.02.1Hardver-szaktanácsadás
62.02.10Hardver-szaktanácsadás83131 (*)
62.02.2Rendszer-, szoftver-szaktanácsadás
62.02.20Rendszer-, szoftver-szaktanácsadás83131 (*)
62.02.3IT-műszaki támogatás
62.02.30IT-műszaki támogatás83132 (*)
62.03Számítógép-üzemeltetés
62.03.1Számítógép-üzemeltetés
62.03.11Hálózatüzemeltetés83161
62.03.12Számítógépes rendszer menedzselése83162
62.09Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
62.09.1Számítógép, periféria telepítése
62.09.10Számítógép, periféria telepítése87332
62.09.2Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás
62.09.20Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás83132 (*)
63Információszolgáltatás
63.1Adatfeldolgozás, webhoszting-, világhálóportál-szolgáltatás
63.11Adatfeldolgozás, webhoszting-szolgáltatás
63.11.1Adatfeldolgozás, hosztingfelhasználási és egyéb IT-infrastrukturális szolgáltatás
63.11.11Adatfeldolgozás0 (*)
63.11.12Webhoszting-szolgáltatás83151
63.11.13Alkalmazási program szolgáltatása83152
63.11.19Egyéb hoszting-, IT-infrastruktúra-szolgáltatás83159
63.11.2Letöltött video- és hangtartalom
63.11.21Letöltött videotartalom84332
63.11.22Letöltött hangtartalom84322
63.11.3Internetes reklámhely, -idő
63.11.30Internetes reklámhely, -idő83633
63.12Világhálóportál-tartalom
63.12.1Világhálóportál-tartalom
63.12.10Világhálóportál-tartalom84394
63.9Egyéb információszolgáltatás
63.91Hírügynökségi szolgáltatás
63.91.1Hírügynökségi szolgáltatás
63.91.11Hírügynökségi szolgáltatás napilapoknak, folyóiratoknak84410
63.91.12Hírügynökségi szolgáltatás az audiovizuális médiának84420
63.99Egyéb m.n.s. információs szolgáltatás
63.99.1Egyéb m.n.s. információs szolgáltatás
63.99.10Egyéb m.n.s. információs szolgáltatás85991
63.99.2Tények, információk eredeti példányának összeállítása
63.99.20Tények, információk eredeti példányának összeállítása83940
KPÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
64Pénzügyi tevékenység (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység)
64.1Monetáris tevékenység
64.11Jegybanki tevékenység
64.11.1Jegybanki tevékenység
64.11.10Jegybanki tevékenység71110
64.19Egyéb monetáris tevékenység
64.19.1Betétgyűjtés
64.19.11Betétgyűjtés vállalkozások, intézmények számára71121
64.19.12Betétgyűjtés egyéb betéteseknek71122
64.19.2Monetáris intézmények hitelnyújtása
64.19.21Monetáris intézmények ágazaton belüli hitelnyújtása71135 (*)
64.19.22Monetáris intézmények fogyasztási célú hitelnyújtása71133 (*)
64.19.23Monetáris intézmények lakásalapú jelzáloghitel-nyújtása71131 (*)
64.19.24Monetáris intézmények nem lakásalapú jelzáloghitel-nyújtása71132 (*)
64.19.25Monetáris intézmények nem jelzálogalapú üzleti hitelnyújtása71135 (*)
64.19.26Monetáris intézmények hitelkártya-szolgáltatása71134 (*)
64.19.29Monetáris intézmények egyéb hitelnyújtása71139 (*)
64.19.3Egyéb m.n.s. monetáris pénzügyi közvetítés
64.19.30Egyéb m.n.s. monetáris pénzügyi közvetítés71190 (*)
64.2Vagyonkezelés (holding)
64.20Vagyonkezelés (holding)
64.20.1Vagyonkezelés (holding)
64.20.10Vagyonkezelés (holding)0 (*)
64.3Befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás
64.30Befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás
64.30.1Befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás
64.30.10Befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás0 (*)
64.9Egyéb pénzügyi tevékenység
64.91Pénzügyi lízing
64.91.1Pénzügyi lízing
64.91.10Pénzügyi lízing71140
64.92Egyéb hitelnyújtás
64.92.1Nem monetáris intézmények hitelnyújtása
64.92.11Nem monetáris intézmények ágazaton belüli hitelnyújtása71135 (*)
64.92.12Nem monetáris intézmények fogyasztási célú hitelnyújtása71133 (*)
64.92.13Nem monetáris intézmények lakásalapú jelzáloghitel-nyújtása71131 (*)
64.92.14Nem monetáris intézmények nem lakásalapú jelzáloghitel-nyújtása71132 (*)
64.92.15Nem monetáris intézmények nem jelzálogalapú üzleti hitelnyújtása71135 (*)
64.92.16Nem monetáris intézmények hitelkártya-szolgáltatása71134 (*)
64.92.19Nem monetáris intézmények egyéb hitelnyújtása71139 (*)
64.99Egyéb m.n.s. pénzügyi szolgáltatás
64.99.1Egyéb m.n.s. pénzügyi szolgáltatás
64.99.11Befektetési banki szolgáltatás71200
64.99.19Egyéb, m.n.s. pénzügyi szolgáltatás (kivéve a biztosítás és a nyugdíjalapok)71190 (*)
65Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
65.1Biztosítás
65.11Életbiztosítás
65.11.1Életbiztosítás
65.11.10Életbiztosítás71311 (*)
65.12Nem életbiztosítás
65.12.1Baleset- és egészségbiztosítás
65.12.11Baleset-biztosítás71320 (*)
65.12.12Egészségbiztosítás71320 (*)
65.12.2Gépjármű-biztosítás
65.12.21Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás71331 (*)
65.12.29Gépjármű egyéb biztosítása71331 (*)
65.12.3Tengeri, légi, egyéb jármű biztosítása
65.12.31Vasúti gördülőállomány biztosítása71332 (*)
65.12.32Légi jármű felelősségbiztosítása71332 (*)
65.12.33Légi jármű egyéb biztosítása71332 (*)
65.12.34Hajó felelősségbiztosítása71332 (*)
65.12.35Egyéb hajóbiztosítás71332 (*)
65.12.36Szállítmánybiztosítás71333
65.12.4Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása
65.12.41Tűzkárbiztosítás71334 (*)
65.12.49Egyéb vagyonikár-biztosítás71334 (*)
65.12.5Általános felelősségbiztosítás
65.12.50Általános felelősségbiztosítás71335
65.12.6Hitel- és kezességbiztosítás
65.12.61Hitelbiztosítás71336 (*)
65.12.62Kezességbiztosítás71336 (*)
65.12.7Utazási, segítségnyújtási, jogvédelmi, pénzügyi veszteség biztosítása
65.12.71Utazási és segítségnyújtási biztosítás71337
65.12.72Jogvédelmi biztosítás71339 (*)
65.12.73Különböző pénzügyi veszteségek biztosítása71339 (*)
65.12.9Egyéb nem életbiztosítás
65.12.90Egyéb nem életbiztosítás71339 (*)
65.2Viszontbiztosítás
65.20Viszontbiztosítás
65.20.1Élet-, baleset- és egészségbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.11Életbiztosítás viszontbiztosítása71410
65.20.12Baleset-biztosítás viszontbiztosítása71420 (*)
65.20.13Egészségbiztosítás viszontbiztosítása71420 (*)
65.20.2Szállítás, vagyonbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.21Gépjármű-felelősségbiztosítás viszontbiztosítása71431 (*)
65.20.22Egyéb gépjármű-biztosítás viszontbiztosítása71431 (*)
65.20.23Tengeri-, légi-, egyéb járműbiztosítás viszontbiztosítása71432
65.20.24Szállítmánybiztosítás viszontbiztosítása71433
65.20.25Tűz-, egyéb vagyonkár-biztosítás viszontbiztosítása71434
65.20.3Általános felelősségbiztosítás, hitel-, kezességbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.31Általános felelősségbiztosítás viszontbiztosítása71435
65.20.32Hitel-, kezességbiztosítás viszontbiztosítása71436
65.20.4Jogvédelmi, pénzügyiveszteség-biztosítás viszontbiztosítása
65.20.41Jogvédelmi biztosítás viszontbiztosítása71439 (*)
65.20.42Egyéb pénzügyiveszteség-biztosítás viszontbiztosítása71439 (*)
65.20.5Nyugdíjalapok viszontbiztosítása
65.20.50Nyugdíjalapok viszontbiztosítása71439 (*)
65.20.6Egyéb nem életbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.60Egyéb nem életbiztosítás viszontbiztosítása71439 (*)
65.3Nyugdíjalapok
65.30Nyugdíjalapok
65.30.1Nyugdíjalapok
65.30.11Egyéni nyugdíjalapok71311 (*)
65.30.12Csoportos nyugdíjalapok71312
66Pénzügyi és biztosítási kiegészítő szolgáltatás
66.1Pénzügyi kiegészítő szolgáltatás (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)
66.11Pénz-, tőkepiac igazgatása
66.11.1Pénz-, tőkepiac szabályozásához kapcsolódó szolgáltatás
66.11.11Pénz-, tőkepiac működtetése71551
66.11.12Pénz-, tőkepiac szabályozása71552
66.11.19Pénz-, tőkepiac szabályozásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás71559
66.12Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
66.12.1Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki szolgáltatás
66.12.11Értékpapír-ügynöki szolgáltatás71521
66.12.12Árutőzsdei ügynöki szolgáltatás71522
66.12.13Pénzváltás71592
66.19Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás
66.19.1Értékpapír-tranzakciók feldolgozása, elszámolása
66.19.10Értékpapír-tranzakciók feldolgozása, elszámolása71523
66.19.2Beruházási banki tevékenység kiegészítő szolgáltatásai
66.19.21Fúziós, akvizíciós szolgáltatások71511
66.19.22Vállalkozásfinanszírozással, kockázati tőkével kapcsolatos szolgáltatás71512
66.19.29Beruházási banki tevékenységgel kapcsolatos egyéb szolgáltatás71519
66.19.3Letétkezelés, értékmegőrzés
66.19.31Letétkezelés71541
66.19.32Értékmegőrzés71542
66.19.9Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő szolgáltatás
66.19.91Pénzügyi tanácsadás71591
66.19.92Pénzügyi tranzakciók feldolgozása, bankközi elszámolóház71593
66.19.99Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő szolgáltatás71599
66.2Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
66.21Kockázatértékelés, kárszakértés
66.21.1Kockázatértékelés, kárszakértés
66.21.10Kockázatértékelés, kárszakértés71620
66.22Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
66.22.1Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
66.22.10Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység71610
66.29Biztosítással, nyugdíjalappal kapcsolatos egyéb kiegészítő szolgáltatás
66.29.1Biztosításal, nyugdíjalappal kapcsolatos egyéb kiegészítő szolgáltatás
66.29.11Aktuáriusi szolgáltatás71630
66.29.19Biztosítással, nyugdíjalappal kapcsolatos egyéb, m.n.s. kiegészítő szolgáltatás71690
66.3Alapkezelés
66.30Alapkezelés
66.30.1Alapkezelés
66.30.11Portfóliókezelés (kivéve: nyugdíjalap)71530
66.30.12Nyugdíjalap-kezelés71640
LINGATLANÜGYLETEK
68Ingatlanügyletek
68.1Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.10Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.10.1Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.10.11Lakóingatlan és a hozzá tartozó telek adásvétele72121
68.10.12Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan adásvétele72123
68.10.13Lakótelek adásvétele72130 (*)
68.10.14Nem lakóingatlan és a hozzá tartozó telek adásvétele72122
68.10.15Nem lakótelek adásvétele72130 (*)
68.2Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.20Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.20.1Saját tulajdonú és bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.20.11Saját tulajdonú és bérelt lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése72111
68.20.12Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése72112
68.3Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
68.31Ingatlanügynöki tevékenység
68.31.1Ingatlanügynöki tevékenység
68.31.11Lakóingatlan és a hozzá tartozó telek ügynöki értékesítése72221
68.31.12Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan ügynöki értékesítése72223
68.31.13Lakótelek ingatlanügynöki értékesítése72230 (*)
68.31.14Nem lakóingatlanhoz kapcsolódó ingatlanügynöki értékesítés72222
68.31.15Nem lakótelek ingatlanügynöki értékesítése72230 (*)
68.31.16Ingatlan-értékbecslés72240
68.32Ingatlankezelés
68.32.1Ingatlankezelés
68.32.11Lakóingatlan-kezelés díjazásért vagy szerződéses alapon72211
68.32.12Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan kezelése díjazásért vagy szerződéses alapon72213
68.32.13Nem lakóingatlan-kezelés díjazásért vagy szerződéses alapon72212
MSZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
69Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység
69.1Jogi tevékenység
69.10Jogi tevékenység
69.10.1Jogi tevékenység
69.10.11Jogi tanácsadás, képviselet büntetőeljárásban82110
69.10.12Jogi tanácsadás, képviselet gazdasági jogi eljárásban82120 (*)
69.10.13Jogi tanácsadás, képviselet munkajogi eljárásban82120 (*)
69.10.14Jogi tanácsadás, képviselet polgári jogi eljárásban82120 (*)
69.10.15Jogi szolgáltatás szabadalommal, szerzői joggal, szellemi tulajdonnal kapcsolatban82130 (*)
69.10.16Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok létrehozása82130 (*)
69.10.17Egyezségi és békéltető eljárás82191
69.10.18Aukcióval kapcsolatos jogi szolgáltatás82199 (*)
69.10.19Egyéb jogi szolgáltatás82199 (*)
69.2Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
69.20Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
69.20.1Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás
69.20.10Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás82210
69.20.2Számviteli szolgáltatás
69.20.21Beszámoló felülvizsgálata82221 (*)
69.20.22Számviteli jelentés összeállítása82221 (*)
69.20.23Könyvelés82222
69.20.24Bérszámfejtés82223
69.20.29Egyéb számviteli szolgáltatás82221 (*)
69.20.3Adótanácsadás
69.20.31Adótanácsadás, adóbevallás készítése vállalkozások részére82310
69.20.32Egyéni adóbevallás készítése, adótervezés82320
69.20.4Vagyonfelügyelői tevékenység csőd- és felszámolási eljárás során
69.20.40Csőd- és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó szolgáltatások82400
70Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
70.1Üzletvezetés
70.10Üzletvezetés
70.10.1Üzletvezető iroda tevékenysége
70.10.10Üzletvezető iroda tevékenysége0 (*)
70.2Üzletviteli tanácsadás
70.21PR, kommunikáció tanácsadás
70.21.1PR, kommunikáció tanácsadás
70.21.10PR, kommunikáció tanácsadás83121
70.22Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
70.22.1Üzletviteli tanácsadás
70.22.11Stratégiai vezetési tanácsadás83111
70.22.12Pénzügyi üzletviteli tanácsadás (kivéve: adózás)83112
70.22.13Marketing üzletviteli tanácsadás83114
70.22.14Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás83113
70.22.15Termelésszervezési tanácsadás83115
70.22.16Ellátási rendszerre vonatkozó és egyéb vezetői tanácsadás83116
70.22.17Üzletmenetet támogató szolgáltatás83117
70.22.2Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt
70.22.20Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt83190
70.22.3Egyéb üzletviteli tanácsadás
70.22.30Egyéb üzletviteli tanácsadás83129
70.22.4Védjegy, franchise
70.22.40Védjegy, franchise83118
71Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
71.1Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
71.11Építészmérnöki tevékenység
71.11.1Építészeti terv, tervrajz
71.11.10Építészeti terv, tervrajz32550
71.11.2Épületre vonatkozó építészmérnöki szolgáltatás
71.11.21Lakóépületekre vonatkozó építészmérnöki szolgáltatás83212
71.11.22Nem lakóépületekre vonatkozó építészmérnöki szolgáltatás83213
71.11.23Műemlékvédelmi építészmérnöki szolgáltatás83214
71.11.24Építészmérnöki tanácsadás83211
71.11.3Település- és tájtervezés
71.11.31Településtervezés83221
71.11.32Vidéktervezés83222
71.11.33Területrendezési tervezés83223
71.11.4Tájrendezési, építészeti tanácsadás
71.11.41Tájrendezés-tervezés83232
71.11.42Tájrendezés-tervezési tanácsadás83231
71.12Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.12.1Mérnöki szolgáltatás
71.12.11Mérnöki tanácsadás83310
71.12.12Épületek építéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatás83321
71.12.13Energiaellátásra vonatkozó mérnöki szolgáltatás83324
71.12.14Közlekedésre vonatkozó mérnöki szolgáltatás83323
71.12.15Hulladékgazdálkodással (veszélyes és nem veszélyes hulladékkal) kapcsolatos mérnöki szolgáltatás83326
71.12.16Vízgazdálkodással, szennyvíz- és vízelvezetéssel kapcsolatos mérnöki szolgáltatás83327
71.12.17Ipari gyártással kapcsolatos mérnöki szolgáltatás83322
71.12.18Távközléssel, műsorszolgáltatással kapcsolatos mérnöki szolgáltatás83325
71.12.19Egyéb projektekre vonatkozó mérnöki szolgáltatás83329
71.12.2Építési projektvezetés
71.12.20Építési projektvezetés83330
71.12.3Földtani, geofizikai és ehhez kapcsolódó kutatás és tanácsadás
71.12.31Földtani, geofizikai tanácsadás83411
71.12.32Geofizikai szolgáltatás83412
71.12.33Ásványtani szolgáltatás83413
71.12.34Földmérés83421
71.12.35Térképkészítés83422
71.2Műszaki vizsgálat, elemzés
71.20Műszaki vizsgálat, elemzés
71.20.1Műszaki vizsgálat, elemzés
71.20.11Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés83441
71.20.12Fizikaitulajdonság-vizsgálat83442
71.20.13Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata83443
71.20.14Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata83444
71.20.19Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés83449
72Tudományos kutatás, fejlesztés81300
72.1Természettudományos, műszaki kutatás, fejlesztés
72.11Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.11.1Egészségügyi, környezeti, mezőgazdasági és más biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.11.11Egészségügyi biotechnológiai kutatás, fejlesztés81121 (*)
72.11.12Környezeti, ipari biotechnológiai kutatás, fejlesztés81121 (*)
72.11.13Mezőgazdasági biotechnológiai kutatás, fejlesztés81121 (*)
72.11.2Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei
72.11.20Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei81400 (*)
72.19Egyéb természettudományos, műszaki kutatás, fejlesztés
72.19.1Egyéb természettudományos kutatás, fejlesztés
72.19.11Matematikai kutatás, fejlesztés
72.19.12Számítástechnikai, informatikai kutatás, fejlesztés81119 (*)
72.19.13Fizikai kutatás, fejlesztés81111
72.19.14Kémiai kutatás, fejlesztés81112 (*)
72.19.15Földtani és környezeti kutatás, fejlesztés81119 (*)
72.19.16Biológiai kutatás, fejlesztés81112 (*)
72.19.19Egyéb természettudományi kutatás, fejlesztés81119 (*)
72.19.2Mérnöki, műszaki kutatás, fejlesztés, kivéve a biotechnológiát
72.19.21Nanotechnológiai kutatás, fejlesztés81129 (*)
72.19.29Egyéb mérnöki, műszaki kutatás, fejlesztés (kivéve: biotechnológiát)81129 (*)
72.19.3Orvostudományi kutatás, fejlesztés
72.19.30Orvostudományi kutatás, fejlesztés81130
72.19.4Agrártudományi kutatás, fejlesztés
72.19.40Mezőgazdasági kutatás, fejlesztés81140
72.19.5Természet- és mérnöktudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei (kivéve: biotechnológia)
72.19.50Természet- és mérnöktudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei (kivéve: biotechnológia)81400 (*)
72.2Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
72.20Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
72.20.1Társadalomtudományi kutatás, fejlesztés
72.20.11Közgazdaságtani, üzleti tudományos kutatás, fejlesztés81212
72.20.12Pszichológiai kutatás, fejlesztés81211
72.20.13Jogtudományi kutatás, fejlesztés81213
72.20.19Egyéb társadalomtudományi kutatás, fejlesztés81219
72.20.2Kutatás, fejlesztés a humántudományok területén
72.20.21Nyelv- és irodalomtudományi kutatás, fejlesztés81221
72.20.29Egyéb kutatás, fejlesztés a humántudományok területén81229
72.20.3Társadalom- és humántudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei
72.20.30Társadalom- és humántudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei81400 (*)
73Reklám, piackutatás
73.1Reklám
73.11Reklámügynöki tevékenység
73.11.1Reklámügynöki tevékenység
73.11.11Teljes körű hirdetési szolgáltatás83611
73.11.12Direktmarketing, levélreklám83612
73.11.13Reklámtervezés és -koncepciókészítés83613
73.11.19Egyéb hirdetési szolgáltatás83619
73.12Médiareklám
73.12.1Reklámidő-, felület értékesítése díjazásért vagy szerződéses alapon
73.12.11Reklámfelület értékesítése nyomtatott médiában díjazásért vagy szerződéses alapon83620 (*)
73.12.12Reklámfelület értékesítése televízióban és rádióban díjazásért vagy szerződéses alapon83620 (*)
73.12.13Reklámfelület értékesítése az interneten díjazásért vagy szerződéses alapon83620 (*)
73.12.14Sporteseményhez kapcsolódó reklám értékesítése83620 (*)
73.12.19Reklámfelület értékesítése egyéb helyen díjazásért vagy szerződéses alapon83620 (*)
73.12.2Reklámidő-, felület viszonteladása díjazásért vagy szerződéses alapon
73.12.20Reklámidő-, felület értékesítése viszonteladással díjazásért vagy szerződéses alapon83620 (*)
73.2Piac-, közvélemény-kutatás
73.20Piac-, közvélemény-kutatás
73.20.1Piackutatás
73.20.11Piackutatás: minőségi felmérés83700 (*)
73.20.12Piackutatás: mennyiségi eseti felmérés83700 (*)
73.20.13Piackutatás: mennyiségi, folyamatos és rendszeres felmérés83700 (*)
73.20.14Nem felmérés jellegű piackutatás83700 (*)
73.20.19Egyéb piackutatás83700 (*)
73.20.2Közvélemény-kutatás
73.20.20Közvélemény-kutatás83700 (*)
74Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
74.1Divat-, formatervezés
74.10Divat-, formatervezés
74.10.1Belsőépítészet, ipari és egyéb speciális formatervezés
74.10.11Belsőépítészet83911
74.10.12Ipari formatervezés83912
74.10.19Egyéb speciális formatervezés83919
74.10.2Formaterv eredeti példánya
74.10.20Formaterv eredeti példánya83920
74.2Fényképészet
74.20Fényképészet
74.20.1Fényképészeti lemez, film (kivéve: mozgófilm, exponált film)
74.20.11Fényképészeti lemez, film – exponált, de nem előhívott38941
74.20.12Fényképészeti lemez, film – exponált, előhívott, ofszetreprodukciós célra38942 (*)
74.20.19Egyéb fényképészeti lemez, film – exponált, előhívott38942 (*)
74.20.2Speciális fényképészet
74.20.21Portréfényképészet83811
74.20.22Reklámfotózás83812
74.20.23Eseményfényképészet, videofelvétel készítése83813
74.20.24Légi fényképészet83814 (*)
74.20.29Egyéb speciális fényképészet83814 (*)
74.20.3Egyéb fényképészet
74.20.31Fényképelőhívás, -kidolgozás83820
74.20.32Fényképjavítás és -retusálás83815
74.20.39Egyéb m.n.s. fényképészet83819
74.3Fordítás, tolmácsolás
74.30Fordítás, tolmácsolás
74.30.1Fordítás, tolmácsolás
74.30.11Fordítás83950 (*)
74.30.12Tolmácsolás83950 (*)
74.9Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
74.90Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
74.90.1Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki tanácsadás
74.90.11Számlaellenőrzés és felvilágosítás a fuvardíjról83990 (*)
74.90.12Nem ingatlannal és biztosítással kapcsolatos üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés83990 (*)
74.90.13Környezetvédelmi tanácsadás83931
74.90.14Időjárás-előrejelzés és meteorológia83430
74.90.15Biztonsági tanácsadás85220
74.90.19Egyéb m.n.s. tudományos, műszaki tanácsadás83939
74.90.2Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás
74.90.20Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás83990 (*)
75Állat-egészségügyi ellátás
75.0Állat-egészségügyi ellátás
75.00Állat-egészségügyi ellátás
75.00.1Állat-egészségügyi ellátás
75.00.11Hobbiállat állat-egészségügyi ellátása83510
75.00.12Haszonállat állat-egészségügyi ellátása83520
75.00.19Egyéb állatok állat-egészségügyi ellátása83590
NADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG
77Kölcsönzés, operatív lízing
77.1Gépjárműkölcsönzés
77.11Személygépjármű kölcsönzése
77.11.1Személygépjármű kölcsönzése
77.11.10Személygépjármű és könnyűgépjármű kölcsönzése73111
77.12Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.12.1Gépjárműkölcsönzés (3.5 tonna fölött)
77.12.11Tehergépjármű kölcsönzése73112
77.12.19Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése73114 (*)
77.2Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.21Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
77.21.1Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
77.21.10Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése73240
77.22Videokazetta, lemez kölcsönzése
77.22.1Videokazetta és lemez kölcsönzése
77.22.10Videokazetta és lemez kölcsönzése73220
77.29Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.29.1Egyéb szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
77.29.11Televízió-, rádió-, videokészülék és hasonló berendezés kölcsönzése73210
77.29.12Bútor, háztartási eszköz kölcsönzése73230
77.29.13Hangszerkölcsönzés73290 (*)
77.29.14Lakástextil-kölcsönzés73250
77.29.15Textil, ruházat és lábbeli kölcsönzése73260
77.29.16Barkácsgép, -felszerelés kölcsönzése73270
77.29.19Egyéb m.n.s. személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése73290 (*)
77.3Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.31Mezőgazdasági gép kölcsönzése
77.31.1Mezőgazdasági gép kölcsönzése
77.31.10Mezőgazdasági gép kölcsönzése73121
77.32Építőipari gép kölcsönzése
77.32.1Építőipari gép kölcsönzése
77.32.10Építőipari gép kölcsönzése73122
77.33Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.33.1Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.33.11Irodagép kölcsönzése73123
77.33.12Számítógép kölcsönzése73124
77.34Vízi jármű kölcsönzése
77.34.1Vízi jármű kölcsönzése
77.34.10Vízi jármű kölcsönzése73115
77.35Légi jármű kölcsönzése
77.35.1Légi jármű kölcsönzése
77.35.10Légi jármű kölcsönzése73116
77.39Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.39.1Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.39.11Vasúti jármű kölcsönzése73113
77.39.12Konténer kölcsönzése73117
77.39.13Motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó kölcsönzése73114 (*)
77.39.14Távközlési berendezés kölcsönzése73125
77.39.19Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése73129
77.4Immateriális javak kölcsönzése
77.40Immateriális javak kölcsönzése
77.40.1Szellemi javak és hasonló termékek felhasználási jogának engedélyezése, kivéve a copyright
77.40.11Kutatási, fejlesztési eredmény felhasználási jogának engedélyezése73330
77.40.12Védjegy-, franchise-használat engedélyezése73340
77.40.13Ásványvagyon feltárási és értékelési jogának engedélyezése73350
77.40.19Egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok felhasználásának licence; kivéve copyright73390
78Munkaerő-piaci szolgáltatás
78.1Munkaközvetítés
78.10Munkaközvetítés
78.10.1Munkaközvetítés
78.10.11Vezetőkiválasztás (fejvadászat)85111
78.10.12Munkaközvetítés (kivéve: fejvadászat)85112
78.2Munkaerő-kölcsönzés
78.20Munkaerő-kölcsönzés
78.20.1Munkaerő-kölcsönzés rövidtávra
78.20.11Számítástechnikai, telekommunikációs munkaerő kölcsönzése rövid távra8512 (*)
78.20.12Adminisztratív munkaerő kölcsönzése rövid távra8512 (*)
78.20.13Kereskedelmi munkaerő kölcsönzése rövid távra8512 (*)
78.20.14Szállítási, raktározási, logisztikai, ipari munkaerő kölcsönzése rövid távra8512 (*)
78.20.15Szállodai, éttermi munkaerő kölcsönzése rövid távra8512 (*)
78.20.16Egészségügyi munkaerő kölcsönzése rövid távra8512 (*)
78.20.19Egyéb munkaerő kölcsönzése rövid távra8512 (*)
78.3Egyéb emberierőforrás-ellátás
78.30Egyéb emberierőforrás-ellátás
78.30.1Egyéb emberierőforrás-ellátás
78.30.11Egyéb emberierőforrás-ellátás a számítástechnika, telekommunikáció területén8512 (*)
78.30.12Egyéb emberierőforrás-ellátás adminisztratív területen8512 (*)
78.30.13Egyéb emberi erőforrás-ellátás a kereskedelem területén8512 (*)
78.30.14Egyéb emberierőforrás-ellátás a szállításban, raktározásban, logisztikában és a termelésben8512 (*)
78.30.15Egyéb emberierőforrás-ellátás a szállodai, éttermi területen8512 (*)
78.30.16Egyéb emberierőforrás-ellátás az egészségügy területén8512 (*)
78.30.19M.n.s egyéb emberierőforrás-ellátás8512 (*)
79Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
79.1Utazásközvetítés, utazásszervezés
79.11Utazásközvetítés
79.11.1Menetjegy-foglalás
79.11.11Repülőjegy-foglalás85511
79.11.12Vasútijegy-foglalás85512
79.11.13Buszjegyfoglalás85513
79.11.14Közlekedési eszköz bérlésének foglalása85514
79.11.19Egyéb közlekedési eszköz foglalása85519
79.11.2Szálláshely, körutazás, túra csomag foglalása
79.11.21Szálláshelyfoglalás85521
79.11.22Körutazás foglalása85523
79.11.23Túra csomag foglalása85524
79.12Utazásszervezés
79.12.1Utazásszervezés
79.12.11Utazásszervezés85540 (*)
79.12.12Túravezetés, idegenvezetés85540 (*)
79.9Egyéb foglalás
79.90Egyéb foglalás
79.90.1Turisztikai reklám, turistatájékoztatás
79.90.11Turisztikai reklám85561
79.90.12Turistatájékoztatás85562
79.90.2Idegenvezetés
79.90.20Idegenvezetés85550
79.90.3Egyéb m.n.s. foglalás
79.90.31Üdülésijog-csere85522
79.90.32Kongresszusterem, bemutatóhely foglalása85531
79.90.39Jegy foglalása szórakoztató és szabadidős eseményekre, egyéb m.n.s. foglalás85539
80Biztonsági, nyomozói tevékenység
80.1Személybiztonsági tevékenység
80.10Személybiztonsági tevékenység
80.10.1Személybiztonsági szolgáltatás
80.10.11Páncélkocsis szolgáltatás85240
80.10.12Őrző-védő szolgáltatás85250
80.10.19Egyéb biztonsági szolgáltatás85290
80.2Biztonságirendszer-szolgáltatás
80.20Biztonságirendszer-szolgáltatás
80.20.1Biztonságrendszer-szolgáltatás
80.20.10Biztonságirendszer-szolgáltatás85230
80.3Nyomozás
80.30Nyomozás
80.30.1Nyomozás
80.30.10Nyomozás85210
81Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
81.1Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
81.10Építményüzemeltetés
81.10.1Építményüzemeltetés
81.10.10Építményüzemeltetés85999 (*)
81.2Takarítás
81.21Általános épülettakarítás
81.21.1Épülettakarítás
81.21.10Épülettakarítás85330
81.22Egyéb épület-, ipari takarítás
81.22.1Ipari takarítás
81.22.11Ablaktisztítás85320
81.22.12Speciális takarítás85340 (*)
81.22.13Kazán-, kéménytisztítás85340 (*)
81.29Egyéb takarítás
81.29.1Egyéb takarítás
81.29.11Fertőtlenítés, kártevőirtás85310
81.29.12Úttisztítás, hóeltakarítás94510
81.29.13Egyéb közegészségügyi szolgáltatás94590
81.29.19M.n.s egyéb takarítás85340 (*)
81.3Zöldterület-kezelés
81.30Zöldterület-kezelés
81.30.1Zöldterület-kezelés
81.30.10Zöldterület-kezelés85970
82Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
82.1Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
82.11Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.11.1Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.11.10Összetett adminisztratív szolgáltatás85940
82.19Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.19.1Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.19.11Sokszorosítás85951
82.19.12Címjegyzék összeállítása, levelezés85952
82.19.13Dokumentumkészítés, egyéb irodai kiegészítő szolgáltatás85953
82.2Telefoninformáció
82.20Telefoninformáció
82.20.1Telefoninformáció
82.20.10Telefoninformáció85931
82.3Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.30Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.30.1Konferencia és kereskedelmi bemutató szervezése
82.30.11Konferencia szervezése85961
82.30.12Kereskedelmi bemutató szervezése85962
82.9Egyéb m.n.s. kiegészítő gazdasági tevékenység
82.91Követelésbehajtás
82.91.1Követelésbehajtás
82.91.11Hitelminősítés85910
82.91.12Követelésekkel kapcsolatos szolgáltatás85920
82.92Csomagolás
82.92.1Csomagolás
82.92.10Csomagolás85400
82.99Egyéb m.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás
82.99.1Egyéb m.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás
82.99.11Jegyzőkönyvkészítés, gépi gyorsírás85999 (*)
82.99.12Telefonos kiegészítő szolgáltatás85939
82.99.19Egyéb m.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás85999 (*)
OKÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
84Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
84.1Közigazgatás
84.11Általános közigazgatás
84.11.1Általános államigazgatás
84.11.11Törvényhozás, végrehajtás91111
84.11.12Pénzügyi, költségvetési igazgatás91112
84.11.13Átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai szolgáltatás91113
84.11.14Alapkutatáshoz nyújtott államigazgatási szolgáltatás91114
84.11.19Egyéb államigazgatás91119
84.11.2Államigazgatásnak nyújtott kiegészítő szolgáltatás
84.11.21A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása91141
84.11.29Egyéb államigazgatási kiegészítő szolgáltatás91149
84.12Egészségügy, oktatás, kultúra, szociális ellátás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
84.12.1Az egészségügy, oktatás, kultúra és szociális ellátás (kivéve: társadalombiztosítás) szabályozása, irányítása
84.12.11Oktatás igazgatása91121
84.12.12Egészségügy, szociális ellátás igazgatása91122
84.12.13Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása91123
84.12.14Szabadidős, kulturális, vallási szolgáltatás igazgatása91124
84.13Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
84.13.1Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
84.13.11Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása91131
84.13.12Energia, üzemanyag-ellátás igazgatása91132
84.13.13Bányászat, ásványi erőforrások, feldolgozóipar, építőipar igazgatása91133
84.13.14Szállítás, hírközlés igazgatása91134
84.13.15Kereskedelem, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás igazgatása91135
84.13.16Turizmus igazgatása91136
84.13.17Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása91137
84.13.18Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás91138
84.2Társadalmi közszolgáltatás
84.21Külügyek
84.21.1Külügyek
84.21.11Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás91210
84.21.12Gazdasági segítség nyújtása külföldön91220
84.21.13Nemzetközi katonai segítség nyújtása91230
84.22Honvédelem
84.22.1Honvédelem
84.22.11Katonai védelem91240
84.22.12Polgárvédelem91250
84.23Igazságügy, bíróság
84.23.1Igazságügy, bíróság
84.23.11Bíróság igazgatása, működése91270
84.23.12Büntetés-végrehajtás, a fogva tartottak rehabilitációjának igazgatása91280
84.24Közbiztonság, közrend
84.24.1Közbiztonság, közrend
84.24.11Rendőrség91260 (*)
84.24.19Egyéb közrend, közbiztonság igazgatása91290
84.25Tűzvédelem
84.25.1Tűzvédelem
84.25.11Tűzoltás, tűzmegelőzés91260 (*)
84.25.19Egyéb tűzvédelem91260 (*)
84.3Kötelező társadalombiztosítás
84.30Kötelező társadalombiztosítás
84.30.1Kötelező társadalombiztosítás
84.30.11Kötelező társadalombiztosítás: betegség, terhesség, átmeneti munkaképtelenség esetén91310
84.30.12Kötelező társadalombiztosítás: nyugellátás91320
84.30.13Kötelező társadalombiztosítás: munkanélküli-ellátás91330
84.30.14Kötelező társadalombiztosítás: családi, gyermekellátás91340
POKTATÁS
85Oktatás
85.1Iskolai előkészítő oktatás
85.10Iskolai előkészítő oktatás
85.10.1Iskolai előkészítő oktatás
85.10.10Iskolai előkészítő oktatás92100
85.2Alapfokú oktatás
85.20Alapfokú oktatás
85.20.1Alapfokú oktatás
85.20.11Online alapfokú oktatás92200 (*)
85.20.12Egyéb alapfokú oktatás92200 (*)
85.3Középfokú oktatás
85.31Általános középfokú oktatás
85.31.1Általános középfokú oktatás
85.31.11Online alsó középfokú általános oktatás92310 (*)
85.31.12Egyéb alsó középfokú általános oktatás92310 (*)
85.31.13Online felső középfokú általános oktatás92330 (*)
85.31.14Egyéb felső középfokú általános oktatás92330 (*)
85.32Szakmai középfokú oktatás
85.32.1Szakmai középfokú oktatás
85.32.11Online alsó középfokú szakmai oktatás92320 (*)
85.32.12Egyéb alsó középfokú szakmai oktatás92320 (*)
85.32.13Online felső középfokú szakmai oktatás92340 (*)
85.32.14Egyéb felső középfokú szakmai oktatás92340 (*)
85.4Felső szintű oktatás
85.41Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.41.1Középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó oktatás
85.41.11Online középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó általános oktatás92410 (*)
85.41.12Egyéb középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó általános oktatás92410 (*)
85.41.13Online középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó szakmai oktatás92420 (*)
85.41.14Egyéb középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó szakmai oktatás92420 (*)
85.42Felsőfokú oktatás
85.42.1Egyetemi, egyéb felsőfokú oktatás
85.42.11Felsőfokú oktatás első szintjéhez kapcsolódó online oktatás92510 (*)
85.42.12Felsőfokú oktatás első szintjéhez kapcsolódó egyéb oktatás92510 (*)
85.42.13Felsőfokú oktatás második szintjéhez kapcsolódó online oktatás92520 (*)
85.42.14Felsőfokú oktatás második szintjéhez kapcsolódó egyéb oktatás92520 (*)
85.42.15Felsőfokú oktatás harmadik szintjéhez kapcsolódó online oktatás92520 (*)
85.42.16Felsőfokú oktatás harmadik szintjéhez kapcsolódó egyéb oktatás92520 (*)
85.5Egyéb oktatás
85.51Sport, szabadidős képzés
85.51.1Sport, szabadidős képzés
85.51.10Sport, szabadidős képzés92912
85.52Kulturális képzés
85.52.1Kulturális képzés
85.52.11Tánciskolai oktatás92911 (*)
85.52.12Zeneoktatás92911 (*)
85.52.13Művészeti oktatás92911 (*)
85.52.19Egyéb kulturális oktatás92911 (*)
85.53Járművezető-oktatás
85.53.1Járművezető-képzés
85.53.11Személygépjármű-vezető képzés92919 (*)
85.53.12Pilóta, hajózószemélyzet képzése92919 (*)
85.59Egyéb m.n.s. oktatás
85.59.1Egyéb m.n.s. oktatás
85.59.11Nyelviskolai oktatás92919 (*)
85.59.12Informatikai oktatás92919 (*)
85.59.13Egyéb szakmai oktatás92919 (*)
85.59.19Egyéb m.n.s. oktatás92919 (*)
85.6Oktatást kiegészítő tevékenység
85.60Oktatást kiegészítő tevékenység
85.60.1Oktatást kiegészítő szolgáltatás
85.60.10Oktatást kiegészítő szolgáltatás92920
QHUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
86Humán-egészségügyi ellátás
86.1Fekvőbeteg kórházi ellátása
86.10Fekvőbeteg kórházi ellátása
86.10.1Fekvőbeteg kórházi ellátása
86.10.11Fekvőbeteg kórházi sebészeti ellátása93111
86.10.12Fekvőbeteg kórházi nőgyógyászati, szülészeti ellátása93112
86.10.13Fekvőbeteg kórházi rehabilitációs ellátása93119 (*)
86.10.14Fekvőbeteg kórházi pszichiátriai ellátása93113
86.10.15Fekvőbeteg kórházi egyéb orvosi ellátása93119 (*)
86.10.19Fekvőbeteg kórházi egyéb ellátása93119 (*)
86.2Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
86.21Általános járóbeteg-ellátás
86.21.1Általános járóbeteg-ellátás
86.21.10Általános járóbeteg-ellátás93121
86.22Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86.22.1Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86.22.11Diagnosztikai felvételek elemzése, értékelése93122 (*)
86.22.19Egyéb szakorvosi ellátás93122 (*)
86.23Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.23.1Fogászati ellátás
86.23.11Fogszabályozás93123 (*)
86.23.19Egyéb fogászati ellátás93123 (*)
86.9Egyéb humán-egészségügyi ellátás
86.90Egyéb humán-egészségügyi ellátás
86.90.1Egyéb humán-egészségügyi ellátás
86.90.11Terhesgondozás93191
93198
86.90.12Védőnői és ápolói szolgáltatás93192
86.90.13Fizikoterápiás szolgáltatás93193
86.90.14Mentőszolgálat93194
86.90.15Orvosi laboratóriumi szolgáltatás93195
86.90.16Vér-, sperma-, transzplantációs banki szolgáltatás93197
86.90.17Diagnosztikai szolgáltatás értékelés nélkül93196
86.90.18Mentál-egészségügyi ellátás93199 (*)
86.90.19Egyéb m.n.s. humán-egészségügyi ellátás93199 (*)
87Szociális ellátás, bentlakással
87.1Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.10Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.10.1Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.10.10Bentlakásos, nem kórházi ápolás93210
87.2Mentális és szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
87.20Mentális és szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
87.20.1Mentális, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása
87.20.11Mentális, pszichiátriai és szenvedélybeteg gyermekek, fiatalok bentlakásos ellátása93301
87.20.12Mentális, pszichiátriai és szenvedélybeteg felnőttek bentlakásos ellátása93303
87.3Idősek, fogyatékkal élők bentlakásos ellátása
87.30Idősek, fogyatékkal élők bentlakásos ellátása
87.30.1Idősek, fogyatékkal élők bentlakásos ellátása
87.30.11Időskorúak bentlakásos szociális ellátása93221
87.30.12Fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok bentlakásos szociális ellátása93222
87.30.13Fogyatékkal élő felnőttek bentlakásos szociális ellátása93223
87.9Egyéb bentlakásos ellátás
87.90Egyéb bentlakásos ellátás
87.90.1Egyéb, m.n.s. bentlakásos ellátás
87.90.11Gyermekek, fiatalok egyéb szociális ellátása bentlakással93302
87.90.12Bántalmazott nők szociális ellátása bentlakással93304 (*)
87.90.13Felnőttek egyéb szociális ellátása bentlakással93304 (*)
88Szociális ellátás bentlakás nélkül
88.1Idősek, fogyatékkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül
88.10Idősek, fogyatékkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül
88.10.1Idősek, fogyatékkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül
88.10.11Segítségnyújtás, látogatás időseknek az otthonukban93491 (*)
88.10.12Idősek napközi otthona93491 (*)
88.10.13Fogyatékkal élők szakmai rehabilitációja93411
88.10.14Segítségnyújtás, látogatás fogyatékkal élőknek az otthonukban93493 (*)
88.10.15Fogyatékkal élő felnőttek napközi otthona93493 (*)
88.9Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
88.91Gyermekek napközbeni ellátása
88.91.1Gyermekek napközbeni ellátása
88.91.11Gyermekek napközbeni ellátása, fogyatékkal élők nélkül93510 (*)
88.91.12Fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok napközbeni ellátása93492
88.91.13Otthoni gyermekfelügyelet (bébiszitter-szolgáltatás)93510 (*)
88.99Egyéb m.n.s. szociális ellátás bentlakás nélkül
88.99.1Egyéb m.n.s. szociális ellátás bentlakás nélkül
88.99.11Egyéb m.n.s. gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás93520
88.99.12Jóléti szolgáltatás bentlakás nélkül93530
88.99.13Munkanélküliek szakmai rehabilitációja93412
88.99.19Egyéb m.n.s. szociális ellátás bentlakás nélkül93590
RMŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ
90Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
90.0Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
90.01Előadó-művészet
90.01.1Előadóművészek tevékenysége, előadás
90.01.10Előadóművészek tevékenysége, előadás96310
90.02Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.02.1Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.02.11Előadó-művészeti előadás készítése96220
90.02.12Előadó-művészeti események hírverése, szervezése96210
90.02.19Előadó-művészetet támogató egyéb tevékenység96290
90.03Alkotóművészet
90.03.1Alkotóművészet
90.03.11Szerzők, zeneszerzők, szobrászok és egyéb művészek tevékenysége, kivéve előadóművészeké96320
90.03.12Szerzők, zeneszerzők és egyéb művészek eredeti alkotásai, kivéve: előadóművészeké, festőké, grafikusoké, szobrászoké96330
90.03.13Festők, grafikusok, szobrászok eredeti alkotásai38961
90.04Művészeti létesítmények működtetése
90.04.1Művészeti létesítmények működtetése
90.04.10Művészeti létesítmények működtetése96230
91Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
91.0Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
91.01Könyvtári, levéltári tevékenység
91.01.1Könyvtári és levéltári szolgáltatás
91.01.11Könyvtári szolgáltatás (nonprofit)84510
91.01.12Levéltári szolgáltatás84520
91.02Múzeumi tevékenység
91.02.1Múzeum működtetése
91.02.10Múzeum működtetése96411
91.02.2Múzeumi gyűjtemény
91.02.20Múzeumi gyűjtemény38962
91.03Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
91.03.1Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
91.03.10Történelmi hely, építmény, egyéb hasonló látványosság működtetése96412
91.04Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
91.04.1Állat- és növénykert, védett természeti érték bemutatása
91.04.11Állat- és növénykert szolgáltatásai96421
91.04.12Védett természeti érték bemutatása96422
92Szerencsejáték, fogadás
92.0Szerencsejáték, fogadás
92.00Szerencsejáték, fogadás
92.00.1Szerencsejáték-szolgáltatás
92.00.11Asztali szerencsejáték96929 (*)
92.00.12Szerencsejáték-automata működtetése96929 (*)
92.00.13Lottó, számjáték és bingó96929 (*)
92.00.14Online szerencsejáték96921 (*)
92.00.19Egyéb szerencsejáték96929 (*)
92.00.2Fogadás
92.00.21Online fogadás96921 (*)
92.00.29Egyéb fogadás96929 (*)
93Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység
93.1Sporttevékenység
93.11Sportlétesítmény működtetése
93.11.1Sportlétesítmény működtetése
93.11.10Sportlétesítmény működtetése96520
93.12Sportegyesületi tevékenység
93.12.1Sportegyesületi tevékenység
93.12.10Sportegyesületi tevékenység96512
93.13Testedzési szolgáltatás
93.13.1Testedzési szolgáltatás (fitnesz)
93.13.10Testedzési szolgáltatás (fitnesz)97230 (*)
93.19Egyéb sporttevékenység
93.19.1Egyéb sportszolgáltatás
93.19.11Sport-, szabadidős sportesemény propagálása, támogatása96511
93.19.12Egyéni sportolók szolgáltatásai96610
93.19.13Sport, szabadidős tevékenység kiegészítő szolgáltatásai96620
93.19.19Egyéb sport, szabadidős szolgáltatás96590
93.2Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
93.21Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
93.21.1Vidámparki, szórakoztatóparki szolgáltatás
93.21.10Vidámparki, szórakoztatóparki szolgáltatás96910
93.29Egyéb m.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
93.29.1Egyéb m.n.s. szabadidős szolgáltatás
93.29.11Szabadidős park- és strandszolgáltatás96990 (*)
93.29.19Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás96990 (*)
93.29.2Egyéb m.n.s. szórakoztatás
93.29.21Tűzijáték, „fény és hang” játék96990 (*)
93.29.22Érmés játékgép működtetése96930
93.29.29Mindenféle m.n.s. szórakoztatás96990 (*)
SEGYÉB SZOLGÁLTATÁS
94Érdekképviselet
94.1Vállalkozói, szakmai érdekképviselet
94.11Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
94.11.1Vállalkozói és munkaadói érdekképviselet
94.11.10Vállalkozói és munkaadói érdekképviselet95110
94.12Szakmai érdekképviselet
94.12.1Szakmai érdekképviselet
94.12.10Szakmai érdekképviselet95120
94.2Szakszervezeti tevékenység
94.20Szakszervezeti tevékenység
94.20.1Szakszervezeti tevékenység
94.20.10Szakszervezeti tevékenység95200
94.9Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
94.91Egyházi tevékenység
94.91.1Egyházi tevékenység
94.91.10Egyházi tevékenység95910
94.92Politikai tevékenység
94.92.1Politikai szervezet tevékenysége
94.92.10Politikai szervezet tevékenysége95920
94.99Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység
94.99.1Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység (kivéve adományozás)
94.99.11Emberi jogi szervezetek tevékenysége95991
94.99.12Környezetvédő csoportok tevékenysége95992
94.99.13Speciális csoportok védelme95993
94.99.14Egyéb közösségi és társadalmi célú lehetőségek támogatása95994
94.99.15Ifjúsági szervezeti tevékenység95995
94.99.16Kulturális, szabadidős egyesületi tevékenység95997
94.99.17Egyéb közösségi, társadalmi szervezeti tevékenység95998
94.99.19M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység95999
94.99.2Közösségi, társadalmi szervezetek adományozó tevékenysége
94.99.20Közösségi, társadalmi szervezetek adományozó tevékenysége95996
95Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása
95.1Számítógép, kommunikációs eszköz javítása
95.11Számítógép, -periféria javítása
95.11.1Számítógép és -periféria javítása
95.11.10Számítógép és -periféria javítása87130
95.12Kommunikációs eszköz javítása
95.12.1Kommunikációs eszköz javítása
95.12.10Kommunikációs eszköz javítása87153
95.2Személyi, háztartási cikk javítása
95.21Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
95.21.1Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
95.21.10Szórakoztatóelektronikai cikk javítása87155
95.22Háztartási gép, kerti eszköz javítása
95.22.1Háztartási gép és kerti eszköz javítása
95.22.10Háztartási gép és kerti eszköz javítása87151
95.23Lábbeli, egyéb bőráru javítása
95.23.1Lábbeli és egyéb bőráru javítása
95.23.10Lábbeli és egyéb bőráru javítása87210
95.24Bútor, lakberendezési tárgy javítása
95.24.1Bútor és lakberendezési tárgy javítása
95.24.10Bútor, irodabútor és lakberendezési tárgy javítása87240
95.25Óra-, ékszerjavítás
95.25.1Óra- és ékszerjavítás
95.25.11Órajavítás87220 (*)
95.25.12Ékszerjavítás87220 (*)
95.29Egyéb személyi, háztartási cikk javítása
95.29.1Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
95.29.11Ruházati cikkek, háztartási textília javítása és átalakítása87230
95.29.12Kerékpárjavítás87290 (*)
95.29.13Hangszer javítása, karbantartása87290 (*)
95.29.14Sporteszköz javítása, karbantartása87290 (*)
95.29.19Máshová nem sorolt személyi, háztartási cikk javítása87290 (*)
96Egyéb személyi szolgáltatás
96.0Egyéb személyi szolgáltatás
96.01Textil, szőrme mosása, tisztítása
96.01.1Textil, szőrme mosása, tisztítása
96.01.11Önkiszolgáló mosoda97110
96.01.12Vegytisztítás97120
96.01.13Vasalás97140
96.01.14Ruhafestés, színezés97150
96.01.19Egyéb textiltisztítás97130
96.02Fodrászat, szépségápolás
96.02.1Fodrászat, szépségápolás
96.02.11Női fodrászat97210 (*)
96.02.12Férfi fodrászat97210 (*)
96.02.13Kozmetika, kéz- és lábápolás97220
96.02.19Egyéb szépségápolás97290
96.02.2Vágott emberi haj (feldolgozatlan)
96.02.20Vágott emberi haj (feldolgozatlan)38971
96.03Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
96.03.1Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
96.03.11Temető kezelése, hamvasztás97310
96.03.12Temetés, temetést kiegészítő szolgáltatás97320
96.04Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
96.04.1Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
96.04.10Fizikai közérzetet javító szolgáltatás97230 (*)
96.09Egyéb m.n.s. személyi szolgáltatás
96.09.1Egyéb m.n.s. személyi szolgáltatás
96.09.11Hobbiállat-gondozás86129
96.09.12Személykísérő-szolgálat97910
96.09.13M.n.s. érmével működő automata üzemeltetése97990 (*)
96.09.19Máshová nem sorolt egyéb vegyes szolgáltatás97990 (*)
THÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA
97Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
97.0Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
97.00Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
97.00.1Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
97.00.10Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás98000
98Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra
98.1Háztartás termék-előállítása saját fogyasztásra
98.10Háztartás termék-előállítása saját fogyasztásra
98.10.1Magánháztartás termék-előállítása saját fogyasztásra
98.10.10Magánháztartás termék-előállítása saját fogyasztásra0 (*)
98.2Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
98.20Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
98.20.1Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
98.20.10Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra0 (*)
UTERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET
99Területen kívüli szervezet tevékenysége
99.0Területen kívüli szervezet tevékenysége
99.00Területen kívüli szervezet tevékenysége
99.00.1Területen kívüli szervezet tevékenysége
99.00.10Területen kívüli szervezet tevékenysége99000

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0451 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0451&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére