Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32008R0451[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete ( 2008. április 23.) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 451/2008/EK RENDELETE

(2008. április 23.)

a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) A gazdasági valóságra adandó megfelelő válasz és a nemzeti, közösségi és nemzetközi osztályozási rendszerek, ennélfogva a nemzeti, közösségi és nemzetközi statisztikák közötti összehasonlíthatóság biztosítása érdekében e rendelet létrehozza a Közösségben az új közös CPA-t.

(2) A "termék" kifejezés a gazdasági tevékenységek eredményére utal, akár javak vagy szolgáltatások formájában.

(3) E rendelet kizárólag az osztályozási rendszer statisztikai célú használatára vonatkozik.

2. cikk

A CPA szintjei és szerkezete

(1) A CPA a következőkből áll:

a) első szint, amely betűkódokkal azonosított osztályokból áll (nemzetgazdasági ágak);

b) második szint, amely két számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (ágazatok);

c) harmadik szint, amely három számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (alágazatok);

d) negyedik szint, amely négy számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (szakágazatok);

e) ötödik szint, amely öt számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (csoport); és

f) hatodik szint, amely hat számjegyű kódokkal azonosított osztályokból áll (alcsoport).

(2) A CPA-t a melléklet tartalmazza.

3. cikk

A CPA felhasználása

A Bizottság a CPA-t a tevékenységek szerint osztályozott termékekre vonatkozó valamennyi statisztikánál felhasználja.

4. cikk

A termékek gazdasági tevékenység szerinti nemzeti osztályozása

(1) A tagállamok a CPA-t - alcsoportjaira épülő - aggregált vagy részletezett, nemzeti, specifikus vagy funkcionális alkalmazásra használhatják.

(2) Ezek az osztályozási rendszerek a következő szabályokkal összhangban kapcsolódnak a CPA-hoz:

a) a CPA-nál nagyobb mértékben aggregált osztályozási rendszerek a CPA alcsoportjainak pontos aggregálásaiból állnak;

b) a CPA-nál részletesebb osztályozási rendszerek olyan tételekből állnak, amelyek teljes mértékig illeszkednek a CPA alcsoportjaiba.

Az e bekezdésnek megfelelően nyert osztályozási rendszereknek eltérő kódolása is lehet.

(3) A tagállamok használhatnak a CPA-ból származó gazdasági tevékenység szerinti nemzeti termékosztályozási rendszereket. Ilyenkor továbbítják a Bizottságnak a nemzeti osztályozási rendszerüket meghatározó tervezetet. A Bizottság az ilyen tervezet kézhezvételét követő három hónapon belül ellenőrzi, hogy a tervezett nemzeti osztályozási rendszer megfelel-e a (2) bekezdésnek, és azt tájékoztatásképpen elküldi a többi tagállamnak. A tagállamok nemzeti osztályozási rendszerei tartalmazzák a nemzeti osztályozási rendszer és a CPA közötti megfelelési táblázatot.

5. cikk

A Bizottság tevékenységei

A Bizottság, a tagállamokkal együttműködésben biztosítja a CPA terjesztését, karbantartását és elősegíti annak alkalmazását, különösen a következők révén:

a) a CPA-hoz kiegészítő magyarázatok készítése, aktualizálása és közzététele;

b) a CPA alkalmazásához iránymutatások kidolgozása és közzététele;

c) megfelelési táblázatok közzététele a következők között: a CPA új és előző változata; a CPA előző és új változata; a CPA és a kombinált nómenklatúra (KN) ( 1 ) között, amelyet a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete tartalmaz;

d) az egyéb osztályozási rendszerekkel való szorosabb összefüggés megteremtésére tett erőfeszítések.

6. cikk

Felhatalmazáson alapuló, és végrehajtási jogi aktusok

(1) Az e rendelet végrehajtásához és frissítéséhez szükséges alábbi intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni:

a) a CPA alkalmazásából származó problémák esetén szükségessé váló döntések, ideértve egyes termékek szakágazati besorolását; és

b) a CPA előző változatáról való teljesen összehangolt áttéréshez szükséges technikai intézkedések.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele, vagy az egyéb gazdasági és társadalmi osztályozási rendszerekkel való összehangolás érdekében módosítsa a mellékletet.

E felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletterhet, illetve -költséget a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.

(3) Mérlegelni kell azt az elvet, hogy a CPA aktualizálásából származó előnyöknek meg kell haladniuk annak költségeit, és azt az elvet, hogy a járulékos költségek és terhek ésszerű határokon belül maradjanak.

6a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2019. július 26-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban ( 2 ) foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 6. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

7. cikk

A Bizottság

(1) A Bizottságot a Statisztikai Programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

8. cikk

A 3696/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezése

A 3696/93/EGK rendelet 2008. január 1-jétől hatályát veszti.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

KódOsztály
AMEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT
01Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
01.1Nem évelő növény termesztése
01.11Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
01.11.1Búza
01.11.11Durumbúza
01.11.12Búza, durumbúza nélkül
01.11.2Kukorica
01.11.20Kukorica
01.11.3Árpa, rozs, zab
01.11.31Árpa
01.11.32Rozs
01.11.33Zab
01.11.4Cirok, köles és egyéb gabonaféle
01.11.41Cirok
01.11.42Köles
01.11.43Tritikálé
01.11.49Egyéb gabonaféle
01.11.5Gabonaszalma és csuhé
01.11.50Gabonaszalma és csuhé
01.11.6Hüvelyesek, zölden
01.11.61Zöldbab
01.11.62Zöldborsó
01.11.69Egyéb hüvelyes, zölden
01.11.7Száraz hüvelyesek
01.11.71Szárazbab
01.11.72Száraz lóbab, disznóbab
01.11.73Száraz csicseriborsó
01.11.74Szárazlencse
01.11.75Szárazborsó
01.11.76Tehénborsó
01.11.77Száraz kajánbab, galambborsó
01.11.79M.n.s. hüvelyesek (szárított hüvelyesek)
01.11.8Szójabab és földimogyoró
01.11.81Szójabab
01.11.82Földimogyoró, héjas
01.11.9Egyéb olajos mag
01.11.91Lenmag
01.11.92Mustármag
01.11.93Repcemag (réparepce, káposztarepce)
01.11.94Szezámmag
01.11.95Napraforgó mag
01.11.96Ricinusmag
01.11.99Egyéb m.n.s. olajos mag
01.12Rizstermesztés
01.12.1Rizs, hántolatlan szemtermés
01.12.10Rizs, hántolatlan szemtermés
01.13Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése
01.13.1Levél- és szárzöldség
01.13.11Spárga
01.13.12Káposztaféle
01.13.13Karfiol és brokkoli
01.13.14Saláta
01.13.15Cikória saláta
01.13.16Spenót
01.13.17Articsóka
01.13.19Egyéb m.n.s. levél- és szárzöldség
01.13.2Dinnye
01.13.21Görögdinnye
01.13.29Egyéb dinnye
01.13.3Gyümölcszöldség
01.13.31Zöldpaprika (csak a capsicum)
01.13.32Uborka
01.13.33Padlizsán
01.13.34Paradicsom
01.13.39Egyéb m. n. s. gyümölcszöldség
01.13.4Hagymaféle, gyökér- és gumós zöldség
01.13.41Sárgarépa, fehérrépa
01.13.42Fokhagyma
01.13.43Hagyma
01.13.44Póréhagyma és egyéb hagymaféle
01.13.49Egyéb hagymaféle, gyökér- és gumós zöldség (keményítő- és inulintartalom nélkül)
01.13.5Ehető gyökér-, és gumós zöldség magas keményítő- és inulintartalommal
01.13.51Burgonya
01.13.52Édesburgonya
01.13.53Manióka
01.13.54Taró
01.13.59Egyéb ehető gyökér- és gumós zöldség magas keményítő- és inulintartalommal
01.13.6Zöldségszaporító-anyag (kivéve gyökérfélék magvai)
01.13.60Zöldségszaporító-anyag (kivéve gyökérfélék magvai)
01.13.7Cukorrépa és cukorrépamag
01.13.71Cukorrépa
01.13.72Cukorrépamag
01.13.8Termesztett gomba és szarvasgomba
01.13.80Termesztett gomba és szarvasgomba
01.13.9Egyéb m. n. s. friss zöldség
01.13.90Egyéb m. n. s. friss zöldség
01.14Cukornádtermesztés
01.14.1Cukornád
01.14.10Cukornád
01.15Dohánytermesztés
01.15.1Feldolgozatlan dohány
01.15.10Feldolgozatlan dohány
01.16Rostnövénytermesztés
01.16.1Rostnövény
01.16.11Gyapot (maggal vagy mag nélkül)
01.16.12Juta, kenáf és egyéb rostos növény, nyersen vagy áztatva (kivéve: len, kender és hócsalán)
01.16.19Len, kender és m. n. s. nyers rostnövény
01.19Egyéb, nem évelő növény termesztése
01.19.1Takarmánynövény
01.19.10Takarmánynövény
01.19.2Vágott virág, virágsarj, virágmag
01.19.21Vágott virág, virágsarj
01.19.22Virágmag
01.19.3Gyökérfélék, takarmánynövények magvai, egyéb nyers zöldségfélék termékei
01.19.31Gyökérfélék, takarmánynövények magvai (kivéve: cukorrépa mag)
01.19.39M.n.s. nyers zöldségféle és termékei
01.2Évelő növények termesztése
01.21Szőlőtermesztés
01.21.1Szőlő
01.21.11Csemegeszőlő
01.21.12Egyéb szőlő, frissen
01.22Trópusi és szubtrópusi gyümölcs termesztése
01.22.1Trópusi és szubtrópusi gyümölcs
01.22.11Avokádó
01.22.12Banán
01.22.13Datolya
01.22.14Füge
01.22.19Egyéb trópusi és szubtrópusi gyümölcs
01.23Citrusféle termesztése
01.23.1Citrusfélék
01.23.11Pomelo és grépfrút
01.23.12Citrom, zöldcitrom
01.23.13Narancs
01.23.14Mandarin
01.23.19Egyéb citrusféle
01.24Almatermésű, csonthéjas termesztése
01.24.1Alma
01.24.10Alma
01.24.2Egyéb almatermésű és csonthéjas gyümölcs
01.24.21Körte
01.24.22Birs
01.24.23Sárgabarack
01.24.24Cseresznye, meggy
01.24.25Őszibarack
01.24.26Nektarin
01.24.27Szilva
01.24.28Kökény
01.24.29Egyéb m.n.s. almatermésű és csonthéjas gyümölcs
01.25Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
01.25.1Bogyós termésű gyümölcs és egyéb nemzetségbe tartozó gyümölcs
01.25.11Kivi
01.25.12Málna
01.25.13Szamóca
01.25.19Egyéb, a Vaccinium (áfonyafélék) nemzetségébe tartozó m. n. s. bogyós termésű gyümölcs
01.25.2Gyümölcsmag
01.25.20Gyümölcsmag
01.25.3Héjas termésű gyümölcs (kivéve vadon termő ehető mogyoró, földimogyoró és kókuszdió)
01.25.31Mandula
01.25.32Gesztenye
01.25.33Mogyoró
01.25.34Pisztácia
01.25.35Dió
01.25.39Egyéb héjas termésű gyümölcs (kivéve vadon termő ehető mogyoró, földimogyoró és kókuszdió)
01.25.9Egyéb m.n.s. gyümölcsféle
01.25.90Egyéb m.n.s. gyümölcsféle
01.26Olajtartalmú gyümölcs termesztése
01.26.1Olíva
01.26.11Élelmezési célú olíva
01.26.12Ipari célú olíva
01.26.2Kókuszdió
01.26.20Kókuszdió
01.26.9Egyéb olajtartalmú gyümölcsféle
01.26.90Egyéb olajtartalmú gyümölcsféle
01.27Italgyártási növény termesztése
01.27.1Italgyártási növény
01.27.11Kávébab, pörköletlen
01.27.12Tea levelek
01.27.13Maté levelek
01.27.14Kakaó bab
01.28Fűszer-, aroma-, narkotikus- és gyógynövény termesztése
01.28.1Fűszernövény, feldolgozatlan
01.28.11Bors (piper spp.), feldolgozatlan
01.28.12Chili és fűszerpaprika (capsicum spp.), feldolgozatlan
01.28.13Szerecsendió és virága, kardámom, feldolgozatlan
01.28.14Ánizs, bandián, koriander, kömény, római kömény, édeskömény, boróka bogyó, feldolgozatlan
01.28.15Fahéj, feldolgozatlan
01.28.16Szegfűszeg egészben, feldolgozatlan
01.28.17Gyömbér, szárítva, feldolgozatlan
01.28.18Vanília, feldolgozatlan
01.28.19Egyéb feldolgozatlan fűszernövény
01.28.2Komló
01.28.20Komló
01.28.3Elsődlegesen illatszer-, gyógyszergyártásban, vagy rovar és gomba irtására, továbbá más hasonló célokra használt növény
01.28.30Elsődlegesen illatszer-, gyógyszergyártásban, vagy rovar és gomba irtására, továbbá más hasonló célokra használt növény
01.29Egyéb évelő növény termesztése
01.29.1Természetes gumi
01.29.10Természetes gumi
01.29.2Kivágott karácsonyfa
01.29.20Kivágott karácsonyfa
01.29.3Elsődlegesen fonásra, tömésre, festésre, színezésre használt növény
01.29.30Elsődlegesen fonásra, tömésre, festésre, színezésre használt növény
01.3Növényi szaporítóanyag termesztése
01.30Növényi szaporítóanyag termesztése
01.30.1Növényi szaporítóanyag: palánta, gumó, gyökér, oltvány, dugvány, gombacsíra
01.30.10Növényi szaporítóanyag: palánta, gumó, gyökér, oltvány, dugvány, gombacsíra
01.4Állattenyésztés
01.41Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
01.41.1Tejhasznú szarvasmarha, élő
01.41.10Tejhasznú szarvasmarha, élő
01.41.2Nyers tehéntej
01.41.20Nyers tehéntej
01.42Egyéb szarvasmarha tenyésztése
01.42.1Egyéb szarvasmarha és bivaly, élő
01.42.11Egyéb szarvasmarha és bivaly, élő (kivéve borjú)
01.42.12Szarvasmarha és bivalyborjú, élő
01.42.2Szarvasmarha- és bivalysperma
01.42.20Szarvasmarha- és bivalysperma
01.43Ló, lóféle tenyésztése
01.43.1Ló és lóféle, élő
01.43.11Ló, élő
01.43.12Szamár, öszvér, élő
01.44Teve, teveféle tenyésztése
01.44.1Teve és teveféle, élő
01.44.10Teve és teveféle, élő
01.45Juh, kecske tenyésztése
01.45.1Juh, kecske, élő
01.45.11Juh, élő
01.45.12Kecske, élő
01.45.2Nyers juh- és kecsketej
01.45.21Nyers juhtej
01.45.22Nyers kecsketej
01.45.3Nyers juhgyapjú és kecskeszőr (zsíros), beleértve a háton mosott gyapjút is
01.45.30Nyers juhgyapjú és kecskeszőr (zsíros), beleértve a háton mosott gyapjút is
01.46Sertéstenyésztés
01.46.1Sertés, élő
01.46.10Sertés, élő
01.47Baromfitenyésztés
01.47.1Baromfi, élő
01.47.11Tyúkféle, élő
01.47.12Pulyka, élő
01.47.13Lúd, élő
01.47.14Kacsa és gyöngyös, élő
01.47.2Tojás héjában, friss
01.47.21Tyúktojás héjában, friss
01.47.22Egyéb baromfitojás héjában, friss
01.47.23Tyúktojás, keltetésre
01.47.24Egyéb baromfitojás, keltetésre
01.49Egyéb állat tenyésztése
01.49.1Egyéb tenyésztett élő állat
01.49.11Nyúl, élő
01.49.12M.n.s. tenyésztett madár, élő
01.49.13Tenyésztett hüllők, beleértve a kígyókat és teknősöket, élő
01.49.19Egyéb m.n.s. tenyésztett állatok, élő
01.49.2Egyéb, tenyésztési tevékenységből származó állati termék
01.49.21Természetes méz
01.49.22M.n.s. nyers tej
01.49.23Csiga, friss, fűszeres, fagyasztott, sózott vagy sós lében pácolt (kivéve: tengeri csiga)
01.49.24Egyéb, m.n.s. tenyésztési tevékenységből származó, ehető állati termék
01.49.25Gombolyításra alkalmas selyemgubó
01.49.26Rovarviasz, cetvelő, beleértve a finomítottat és a festettet is
01.49.27Szaporítási célú állati embrió
01.49.28Egyéb, m.n.s. tenyésztési tevékenységből származó, nem ehető állati termék
01.49.3Szőrmés bőréért tenyésztett állat nyers szőrmés bőre
01.49.31Szőrmés bőréért tenyésztett állat nyers szőrmés bőre (kivéve: gyapjáért tenyésztett juh)
01.49.32Gyapjáért tenyésztett juh nyers szőrmés bőre
01.49.39M.n.s. állat nyers bőre (kezeletlen vagy kezelt, de nem tovább feldolgozott)
01.6Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás
01.61Növénytermesztési szolgáltatás
01.61.1Növénytermesztési szolgáltatás
01.61.10Növénytermesztési szolgáltatás
01.62Állattenyésztési szolgáltatás
01.62.1Állattenyésztési szolgáltatás
01.62.10Állattenyésztési szolgáltatás
01.63Betakarítást követő szolgáltatás
01.63.1Betakarítást követő szolgáltatás
01.63.10Betakarítást követő szolgáltatás
01.64Vetési célú magfeldolgozás
01.64.1Vetési célú magfeldolgozás
01.64.10Vetési célú magfeldolgozás
01.7Vadgazdálkodás, vadászati szolgáltatás
01.70Vadgazdálkodás, vadászati szolgáltatás
01.70.1Vadászat, vadbefogás és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatás
01.70.10Vadászat, vadbefogás és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatás
02Erdőgazdálkodás
02.1Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.10Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.10.1Élő erdei fás szárú növények, szaporítóanyagai
02.10.11Erdei fa- és cserjecsemete
02.10.12Erdei fa- és cserjemag, vetési célra
02.10.2Erdei faiskolai tevékenység
02.10.20Erdei faiskolai tevékenység
02.10.3Erdei fafélék
02.10.30Erdei fafélék
02.2Fakitermelés
02.20Fakitermelés
02.20.1Nyers faanyag
02.20.11Tűlevelű hengeresfa
02.20.12Nem tűlevelű hengeresfa (kivéve trópusi hengeresfa)
02.20.13Trópusi hengeresfa
02.20.14Tűzifa tűlevelű fából
02.20.15Tűzifa nem tűlevelű fából
02.3Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
02.30Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
02.30.1Vadon termő növények nedvei
02.30.11Baláta, guttaperka, guayula, kaucsuk és egyéb hasonló természetes gumiféle alapanyag
02.30.12Sellak, balzsam és egyéb természetes gumiféle és gyanta és m.n.s. természetes gumiféle alapanyag
02.30.2Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve
02.30.20Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve
02.30.3Növényi részek, pázsitfűfélék, mohák és egyéb díszítésre alkalmas növények
02.30.30Növényi részek, pázsitfűfélék, mohák és egyéb díszítésre alkalmas növények
02.30.4Vadon termő, ehető erdei termékek
02.30.40Vadon termő, ehető erdei termékek
02.4Erdészeti szolgáltatás
02.40Erdészeti szolgáltatás
02.40.1Erdészeti szolgáltatás
02.40.10Erdészeti szolgáltatás
03Halászat, halgazdálkodás
03.0Halászat, halgazdálkodás
03.00Halászat, halgazdálkodás
03.00.1Élő hal, nem emberi fogyasztásra
03.00.11Díszhal, nem tenyésztett
03.00.12Díszhal, tenyésztett
03.00.13Egyéb vadon élő hal, nem emberi fogyasztásra, ideértve az akvakultúrához használt szaporító-anyagot és takarmányt
03.00.14Egyéb tenyésztett, élő hal, nem emberi fogyasztásra, ideértve az akvakultúrához használt szaporítóanyagot és takarmányt
03.00.2Élő, friss vagy hűtött hal emberi fogyasztásra
03.00.21Élő, friss vagy hűtött tengeri hal emberi fogyasztásra, nem tenyésztett
03.00.22Élő, friss vagy hűtött édesvízi hal emberi fogyasztásra, nem tenyésztett
03.00.23Élő, friss vagy hűtött tengeri hal emberi fogyasztásra, tenyésztett
03.00.24Élő, friss vagy hűtött édesvízi hal emberi fogyasztásra, tenyésztett
03.00.3Rákfélék (nem fagyasztva)
03.00.31Rákfélék (nem fagyasztva), nem tenyésztett
03.00.32Rákfélék (nem fagyasztva), tenyésztett
03.00.4Élő, friss vagy hűtött puhatestű és gerinctelen víziállat
03.00.41Élő, friss vagy hűtött osztriga, nem tenyésztett
03.00.42Egyéb élő, friss vagy hűtött puhatestű, nem tenyésztett
03.00.43Élő, friss vagy hűtött osztriga, tenyésztett
03.00.44Egyéb élő, friss vagy hűtött puhatestű, tenyésztett
03.00.45Egyéb élő, friss vagy hűtött gerinctelen víziállat, tenyésztett
03.00.46Egyéb élő, friss vagy hűtött gerinctelen víziállat, nem tenyésztett
03.00.5Gyöngy, megmunkálatlan
03.00.51Természetes gyöngy, megmunkálatlan
03.00.52Tenyészett gyöngy, megmunkálatlan
03.00.6Egyéb vízinövény, -állat és termékeik
03.00.61Korallok és hasonló termékek, kagylók, rákfélék, tüskésbőrűek
03.00.62Állati eredetű, természetes szivacs
03.00.63Tengeri moszat és más alga emberi fogyasztásra, nem termesztett
03.00.64Tengeri moszat és más alga emberi fogyasztásra, termesztett
03.00.65Tengeri moszat és más alga nem emberi fogyasztásra, nem termesztett
03.00.66Tengeri moszat és más alga nem emberi fogyasztásra, termesztett
03.00.69M.n.s. egyéb vízinövény, -állat és termékeik
03.00.7Halászati, halgazdálkodási szolgáltatás
03.00.71Halászati szolgáltatás
03.00.72Halgazdálkodási szolgáltatás
BBÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS
05Szénbányászat
05.1Feketeszén-bányászat
05.10Feketeszén-bányászat
05.10.1Feketeszén, nem agglomerált
05.10.10Feketeszén, nem agglomerált
05.2Barnaszén-, lignitbányászat
05.20Barnaszén-, lignitbányászat
05.20.1Barnaszén és lignit
05.20.10Barnaszén és lignit
06Kőolaj-, földgázkitermelés
06.1Kőolaj-kitermelés
06.10Kőolaj-kitermelés
06.10.1Kőolaj és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers
06.10.10Kőolaj és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers
06.10.2Bitumenes vagy olajpala és olajhomok
06.10.20Bitumenes vagy olajpala és olajhomok
06.2Földgázkitermelés
06.20Földgázkitermelés
06.20.1Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű
06.20.10Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű
07Fémtartalmú érc bányászata
07.1Vasércbányászat
07.10Vasércbányászat
07.10.1Vasérc
07.10.10Vasérc
07.2Egyéb fém érc bányászata
07.21Urán-, tóriumérc-bányászat
07.21.1Urán- és tóriumérc
07.21.10Urán- és tóriumérc
07.29Színesfém érc bányászata
07.29.1Színesfém érc és dúsítmányai
07.29.11Rézérc és dúsítmányai
07.29.12Nikkelérc és dúsítmányai
07.29.13Alumíniumérc és dúsítmányai
07.29.14Nemesfémércek és dúsítmányaik
07.29.15Ólom-, cink- és ónérc és dúsítmányaik
07.29.19M.n.s. egyéb színesfém tartalmú ércek és dúsítmányaik
08Egyéb bányászat
08.1Kőfejtés, homok-, agyagbányászat
08.11Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
08.11.1Építőkő vagy díszítőkő
08.11.11Márványból és egyéb mészkőből készült építőkő vagy díszítőkő
08.11.12Gránit, homokkő és egyéb építőkő vagy díszítőkő
08.11.2Mészkő és gipsz
08.11.20Mészkő és gipsz
08.11.3Kréta és dolomit
08.11.30Kréta és dolomit
08.11.4Pala
08.11.40Pala
08.12Kavics-, homok-, agyagbányászat
08.12.1Kavics és homok
08.12.11Természetes homok
08.12.12Kőszemcse, -szilánk, -por, kavics, sóder
08.12.13Terméksalak és hasonló ipari hulladékok keveréke (építési célú kavics-, sóder-, murva- vagy kvarckavicstartalommal vagy anélkül)
08.12.2Agyag és kaolin
08.12.21Kaolin és egyéb kaolintartalmú agyag
08.12.22Egyéb agyag, andaluzit, kianit és szillimanit, mullit, samott és tűzálló agyagok
08.9M.n.s. bányászat
08.91Vegyi ásvány bányászata
08.91.1Vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok
08.91.11Természetes kalcium-foszfát és alumínium-kalcium-foszfát
08.91.12Pörköletlen vaspirit; nyers vagy nem finomított kén
08.91.19Egyéb vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok
08.92Tőzegkitermelés
08.92.1Tőzeg
08.92.10Tőzeg
08.93Sókitermelés
08.93.1Só és tiszta nátriumklorid; tengervíz
08.93.10Só és tiszta nátriumklorid; tengervíz
08.99Egyéb m.n.s. bányászat
08.99.1Természetes bitumen és aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet
08.99.10Természetes bitumen és aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet
08.99.2Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers drágakövek és féldrágakövek, ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránát, más természetes csiszolóanyag, egyéb ásványok
08.99.21Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított drágakövek és féldrágakövek (kivéve az ipari gyémántok)
08.99.22Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránát, más természetes csiszolóanyag
08.99.29Egyéb ásványok
09Bányászati szolgáltatás
09.1Kőolaj- és földgázkitermelési szolgáltatás
09.10Kőolaj- és földgáz-kitermelési szolgáltatás
09.10.1Kőolaj-, földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatások
09.10.11Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatások
09.10.12Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás, valamint a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos hasonló szolgáltatások
09.10.13Földgáz cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá szállítási célra a kitermelés helyszínén
09.9Egyéb bányászati szolgáltatás
09.90Egyéb bányászati szolgáltatás
09.90.1Egyéb bányászati szolgáltatás
09.90.11Feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai
09.90.19Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások
CFELDOLGOZÓIPAR
10Élelmiszergyártás
10.1Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.11Húsfeldolgozás, -tartósítás
10.11.1Friss vagy hűtött szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhús és más lófélék húsa
10.11.11Friss vagy hűtött marhahús
10.11.12Friss vagy hűtött sertéshús
10.11.13Friss vagy hűtött bárány- és juhhús
10.11.14Friss vagy hűtött kecskehús
10.11.15Friss vagy hűtött lóhús vagy más lófélék húsa
10.11.2Friss vagy hűtött ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből
10.11.20Friss vagy hűtött ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből
10.11.3Fagyasztott hús és ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből; friss, hűtött vagy fagyasztott egyéb hús és ehető belsőség
10.11.31Fagyasztott marhahús
10.11.32Fagyasztott sertéshús
10.11.33Fagyasztott bárány- és juhhús
10.11.34Fagyasztott kecskehús
10.11.35Fagyasztott lóhús és egyéb lóféle húsa
10.11.39Friss, hűtött és fagyasztott egyéb hús és ehető belsőségei
10.11.4Zsíros gyapjú, irha, nyersbőr szarvasmarha- vagy lófélékből, juhból és kecskéből
10.11.41Zsíros gyapjú, beleértve a tisztított nyírt bőrgyapjút
10.11.42Nyers szőrmés bőr és bőr szarvasmarha-, lófélék vagy sertés vágásából, egészben
10.11.43Egyéb nyers szőrmés bőr és bőr szarvasmarha-, lófélék vagy sertés vágásából
10.11.44Nyers bárány- és juhbőr
10.11.45Nyers kecske- és gidabőr
10.11.5Zsiradék, szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből
10.11.50Zsiradék, szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből
10.11.6Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan
10.11.60Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan
10.11.9Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.11.99Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.12Baromfihús feldolgozása, tartósítása
10.12.1Friss vagy hűtött baromfihús
10.12.10Friss vagy hűtött baromfihús
10.12.2Fagyasztott baromfihús
10.12.20Fagyasztott baromfihús
10.12.3Baromfizsiradék
10.12.30Baromfizsiradék
10.12.4Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség
10.12.40Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség
10.12.5Toll és tollas madárbőr
10.12.50Toll és tollas madárbőr
10.12.9Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.12.99Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.13Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
10.13.1Húskészítmények és konzervek húsból, belsőségből és vérből
10.13.11Darabolt, sózott, szárított vagy füstölt sertéshús (beleértve a szalonnát és sonkát is)
10.13.12Szarvasmarhafélék sózott, szárított vagy füstölt húsa
10.13.13Egyéb sózott, pácolt, szárított vagy füstölt hús és ehető belsőség (kivéve: a disznó- és a marhahús); húsból vagy belsőségből készült étkezési liszt és dara
10.13.14Töltött termék húsból, belsőségből vagy vérből
10.13.15Egyéb húskészítmény és konzerv húsból, belsőségből vagy vérből
10.13.16Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, korpa és pellet húsból; töpörtyű
10.13.9Hús és húskészítmény főzése, előkészítése; hús- és baromfihús-készítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.13.91Hús és húskészítmény főzése, előkészítése
10.13.99Hús- és baromfihús-készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.2Halfeldolgozás, -tartósítás
10.20Halfeldolgozás, -tartósítás
10.20.1Friss, hűtött vagy fagyasztott hal
10.20.11Friss vagy hűtött halfilé és más halhús (egészben vagy darabolva)
10.20.12Friss vagy hűtött halmáj és halikra
10.20.13Fagyasztott hal
10.20.14Fagyasztott halfilé
10.20.15Fagyasztott halhús (egészben vagy darabolva)
10.20.16Fagyasztott halmáj és halikra
10.20.2Más módon feldolgozott vagy tartósított hal; kaviár és kaviárpótló
10.20.21Szárított, sózott vagy sós lében tartósított, de nem füstölt halfilé
10.20.22Hal mája, ikrája, feje, farka, úszóhólyagja és élelmezési célra alkalmas más belsősége és bontási mellékterméke: szárítva, füstölve, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas halliszt, haldara és halpellet
10.20.23Szárított, pácolt, sózott vagy nem sózott, vagy sós lében tartósított hal
10.20.24Füstölt hal és halfilé
10.20.25Más módon feldolgozott vagy tartósított hal, a kész halételek kivételével
10.20.26Kaviár és kaviárpótló
10.20.3Fagyasztott, feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestűek, tengeri moszat és egyéb gerinctelen vízi állat
10.20.31Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított rákfélék
10.20.32Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított puhatestűek
10.20.33Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított egyéb gerinctelen víziállat, tengeri moszat
10.20.34Más módon feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestűek, egyéb gerinctelen vízi állat, tengeri moszat
10.20.4Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara, pellet és egyéb termékek m.n.s. halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból
10.20.41Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és pellet halból, rákfélékből, puhatestűekből, egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból
10.20.42Emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termékek halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból
10.20.9Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon; feldolgozott és tartósított halak, rákfélék és puhatestűek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.20.91Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon
10.20.99Halfeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.3Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
10.31Burgonya-feldolgozás, -tartósítás
10.31.1Feldolgozott és tartósított burgonya
10.31.11Fagyasztott burgonya
10.31.12Egész, darabolt vagy szeletelt szárított burgonya, további feldolgozás nélkül
10.31.13Liszt, dara, pehely, granulátum és pellet szárított burgonyából
10.31.14Feldolgozott vagy tartósított burgonya
10.31.9Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon; feldolgozott és tartósított burgonya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.31.91Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon
10.31.99Burgonya-feldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.32Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
10.32.1Gyümölcs- és zöldséglé
10.32.11Paradicsomlé
10.32.12Narancslé
10.32.13Grépfrútlé
10.32.14Ananászlé
10.32.15Szőlőlé
10.32.16Almalé
10.32.17Gyümölcs- és zöldséglékeverék
10.32.19Egyéb gyümölcs- és zöldséglé
10.32.9Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.32.99Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.39Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
10.39.1Elkészített és tartósított zöldség (a burgonya kivételével)
10.39.11Fagyasztott zöldség
10.39.12Ideiglenesen tartósított (félkész) zöldség
10.39.13Szárított zöldség
10.39.14Összevágott és csomagolt gyümölcsök és zöldségek
10.39.15Tartósított bab, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva, (kivéve: a zöldséges készétel)
10.39.16Tartósított borsó, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva, (kivéve: a zöldséges készétel)
10.39.17Egyéb tartósított zöldségek (kivéve: burgonya); nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve: zöldséges készétel)
10.39.18Zöldség (a burgonya kivételével), gyümölcs, dió és a növények más ehető részei, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
10.39.2Elkészített és tartósított gyümölcs és dió
10.39.21Főzött vagy nyers fagyasztott gyümölcs és dió
10.39.22Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcs- és diópüré és -krém
10.39.23Dió, földimogyoró, pörkölt, sózott vagy más módon elkészített
10.39.24Félkész gyümölcs- és diókonzerv, közvetlen fogyasztásra nem alkalmas
10.39.25Földimogyoró, diófélék, tisztított
10.39.29Egyéb elkészített, szárított vagy tartósított gyümölcs és diófélék
10.39.3Egyéb növényanyag és -hulladék, növénymaradék és -melléktermék
10.39.30Egyéb növényanyag és -hulladék, növénymaradék és -melléktermék
10.39.9Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb tartósítása; egyéb feldolgozott és tartósított gyümölcs és zöldség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.39.91Gyümölcsök, zöldségek főzése és egyéb tartósítása
10.39.99Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.4Növényi, állati olaj gyártása
10.41Olaj gyártása
10.41.1Nyers állati zsírok, olajok és frakcióik
10.41.11Zsírsztearin, olajsztearin, olaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve, vagy máshogy elkészítve
10.41.12Hal és tengeri állatok zsírja, olaja és frakcióik
10.41.19Egyéb állati zsírok, olajok és frakcióik, akár finomítva akár nem, de vegyi átalakítás nélkül
10.41.2Nyers növényi olajok
10.41.21Nyers földimogyoró-olaj
10.41.22Nyers olívaolaj
10.41.23Nyers napraforgóolaj
10.41.24Nyers repce- és mustármagolaj
10.41.25Nyers pálmaolaj
10.41.29Egyéb nyers növényolaj
10.41.3Gyapothulladék
10.41.30Gyapothulladék
10.41.4Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék; liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből
10.41.41Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék
10.41.42Liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből (kivéve: mustár)
10.41.5Finomított olaj (vegyi átalakítás nélkül)
10.41.51Finomított szójababolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)
10.41.52Finomított földimogyoró-olaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)
10.41.53Finomított olívaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)
10.41.54Finomított napraforgóolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)
10.41.55Finomított gyapotmagolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)
10.41.56Finomított repce-, szezám- és mustármagolaj, valamint ezek frakciói (vegyi átalakítás nélkül)
10.41.57Finomított pálmaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)
10.41.58Finomított kókuszolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)
10.41.59M.n.s. egyéb olaj és frakciói, finomítva, de vegyileg nem átalakítva; stabilizált növényi zsír és más növényi olaj (a kukoricaolaj kivételével) és frakciói, finomítva, vegyi átalakítás nélkül
10.41.6Keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül
10.41.60Keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül
10.41.7Növényi viasz (kivéve: a trigliceridek); degras; állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai
10.41.71Növényi viasz (a trigliceridek kivételével)
10.41.72Degras; állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai
10.41.9Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.41.99Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.42Margarin gyártása
10.42.1Margarin és hasonló ehető készítmények
10.42.10Margarin és hasonló ehető készítmények
10.42.9Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.42.99Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.5Tejfeldolgozás
10.51Tejtermék gyártása
10.51.1Feldolgozott folyékony tej és tejszín
10.51.11Feldolgozott folyékony tej
10.51.12Tej és tejszín, 6 %-ot meghaladó zsírtartalommal, sűrítés és édesítés nélkül
10.51.2Tej és tejszín szilárd formában
10.51.21Zsírszegény tej- és tejszínpor
10.51.22Teljes tej- és tejszínpor
10.51.3Vaj és vajkészítmények
10.51.30Vaj és vajkészítmények
10.51.4Sajt és túró
10.51.40Sajt és túró
10.51.5Egyéb tejtermékek
10.51.51Sűrített tej és tejszín, hozzáadott cukor, illetve más édesítőanyag-tartalommal, a szilárd állapotú kivételével
10.51.52Joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín
10.51.53Kazein
10.51.54Tejcukor (laktóz) és tejcukorszirup
10.51.55Tejsavó
10.51.56Tejtermékek m.n.s.
10.51.9Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.51.99Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.52Jégkrém gyártása
10.52.1Fagylalt és más jégkrém
10.52.10Fagylalt és más jégkrém
10.52.9Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.52.99Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.6Malomipari termék, keményítő gyártása
10.61Malomipari termék gyártása
10.61.1Félig vagy teljesen őrölt, hántolt vagy tört rizs
10.61.11Hántolt rizs
10.61.12Félig vagy teljesen őrölt tört rizs
10.61.2Gabonafélékből és zöldségből készített liszt; ezek keverékei
10.61.21Búza- és kétszeres liszt
10.61.22Egyéb gabonafélékből készült liszt
10.61.23Zöldségliszt és -dara
10.61.24Sütőipari termék készítéséhez szükséges keverékek
10.61.3Dara, korpa, pellet és más malomipari termékek gabonafélékből
10.61.31Búzadara, -korpa
10.61.32Egyéb gabonadara, -korpa és -pellet m.n.s.
10.61.33Müzli típusú készítmények és egyéb malomipari termékek gabonafélékből
10.61.4Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék
10.61.40Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék
10.61.9Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.61.99Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.62Keményítő, keményítőtermék gyártása
10.62.1Keményítő és keményítőtermék; m. n. s. cukor és cukorszirup
10.62.11Keményítő, inulin, búzasikér (glutin) dextrin és más átalakított keményítő
10.62.12Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló pehely, szem és más hasonló formában
10.62.13Glükóz (szőlőcukor) és szőlőcukorszirup, fruktóz (gyümölcscukor) és gyümölcscukorszirup, invertcukor (szaharáz), cukor és cukorszirup m.n.s.
10.62.14Kukoricaolaj
10.62.2Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék
10.62.20Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék
10.62.9Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.62.99Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.7Pékáru, tésztafélék gyártása
10.71Kenyér, friss pékáru gyártása
10.71.1Kenyér, friss tésztafélék és sütemények
10.71.11Friss kenyér
10.71.12Friss tésztafélék és sütemények
10.71.9Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.71.99Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.72Tartósított lisztes áru gyártása
10.72.1Kétszersült és keksz, tartósított tésztafélék és sütemények
10.72.11Extrudált kenyér (crisp), kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termékek
10.72.12Gyömbérkenyér (gyömbéres mézeskalács) és hasonlók, édes keksz, amerikai palacsinta (waffle, gofri) és ostya
10.72.19Egyéb száraz vagy tartósított lisztesáru
10.72.9Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.72.99Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.73Tésztafélék gyártása
10.73.1Lisztből készült tésztafélék
10.73.11Lisztből készült tésztafélék
10.73.12Kuszkusz
10.73.9Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.73.99Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.8Egyéb élelmiszer gyártása
10.81Cukorgyártás
10.81.1Feldolgozatlan vagy finomított nád- és répacukor; melasz
10.81.11Feldolgozatlan nád- és répacukor, szilárd alakban
10.81.12Finomított nád- és répacukor, vegytiszta szaharóz, szilárd alakban, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyag nélkül
10.81.13Finomított nád- és répacukor, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyaggal, juharcukor és juharszirup
10.81.14Melasz
10.81.2Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék
10.81.20Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék
10.81.9Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.81.99Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.82Édesség gyártása
10.82.1Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanított, kakaóvaj, -zsír és -olaj, kakaópor
10.82.11Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanított
10.82.12Kakaóvaj, -zsír és -olaj
10.82.13Kakaópor, cukor vagy más édesítőszer nélkül
10.82.14Kakaópor, cukor- vagy más édesítőszer-tartalommal
10.82.2Csokoládé- és cukorkaáru
10.82.21Ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével)
10.82.22Nem ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével)
10.82.23Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét), kakaótartalom nélkül
10.82.24Cukorral tartósított gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényi rész
10.82.3Kakaóhéj, -burok, -hártya és más kakaóhulladék
10.82.30Kakaóhéj, -burok, -hártya és más kakaóhulladék
10.82.9Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.82.99Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.83Tea, kávé feldolgozása
10.83.1Feldolgozott kávé és tea
10.83.11Kávé, koffeinmentesített vagy pörkölt
10.83.12Pótkávé, kávé- vagy pótkávékivonat, -eszencia és -koncentrátum; kávéburok és -hártya
10.83.13Zöld tea (nem fermentált), fekete tea (fermentált) és részben fermentált tea, 3 kg-ot meg nem haladó kiszerelésben
10.83.14Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia, -koncentrátum és -készítmény
10.83.15Gyógytea
10.83.9Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.83.99Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.84Fűszer, ételízesítő gyártása
10.84.1Ecet; mártás (szósz), fűszerkeverék, mustárliszt és -dara, elkészített mustár
10.84.11Ecet és ecetpótló ecetsavból
10.84.12Mártás (szósz), fűszer- és ételízesítő-keverék, mustárliszt és dara, elkészített mustár
10.84.2Feldolgozott fűszer
10.84.21Feldolgozott bors
10.84.22Feldolgozott, száraz csili és paprika
10.84.23Feldolgozott fahéj (fehérfahéj); más feldolgozott fűszer
10.84.3Asztali só
10.84.30Asztali só
10.84.9Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.84.99Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.85Készétel gyártása
10.85.1Készétel
10.85.11Készételek döntően húsból, belsőségből és vérből
10.85.12Készételek döntően halból, rákfélékből vagy puhatestűekből
10.85.13Készétel döntően zöldségből
10.85.14Készétel döntően főtt tésztából
10.85.19Egyéb készétel
10.85.9Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.85.99Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.86Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártása
10.86.1Homogenizált ételkészítmény és diétás étel
10.86.10Homogenizált ételkészítmény és diétás étel
10.86.9Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.86.99Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.89M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
10.89.1Leves, tojás, élesztő és egyéb élelmiszer; húsból, halból és gerinctelen víziállatból készült kivonat és lé
10.89.11Leves, erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény
10.89.12Tojás héj nélkül és tojássárgája, friss vagy tartósított; tojás héjában, tartósított vagy főzött; tojásfehérje
10.89.13Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus; elkészített sütőpor
10.89.14Húsból, halból és gerinctelen víziállatból készült kivonat és lé
10.89.15Növényi nedv és -kivonat, emésztést javító anyagok; nyálka és dúsító anyagok
10.89.16Elkészített, romlandó élelmiszertermék, például szendvicsek és friss pizza
10.89.17Emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítő
10.89.19M.n.s. egyéb élelmiszerek
10.89.9M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.89.99M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.9Takarmány gyártása
10.91Haszonállat-eledel gyártása
10.91.1Kész állati táplálék haszonállatok részére (kivéve: szénaliszt és pellet)
10.91.10Kész állati táplálék haszonállatok részére (kivéve: szénaliszt és pellet)
10.91.2Szénaliszt (lucerna) és pellet
10.91.20Szénaliszt (lucerna) és pellet
10.91.9Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.91.99Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.92Hobbiállat-eledel gyártása
10.92.1Kész állati táplálék hobbiállatok részére
10.92.10Kész állati táplálék hobbiállatok részére
10.92.9Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
10.92.99Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11Italgyártás
11.0Italgyártás
11.01Desztillált szeszes ital gyártása
11.01.1Desztillált szeszes italok
11.01.10Desztillált szeszes italok
11.01.9Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.01.99Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.02Szőlőbor termelése
11.02.1Bor friss szőlőből; szőlőmust
11.02.11Pezsgőbor (habzóbor) friss szőlőből
11.02.12Bor friss szőlőből (kivéve a pezsgőbor); szőlőmust
11.02.2Borseprő, nyers borkő
11.02.20Borseprő, nyers borkő
11.02.9Szőlőbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.02.99Szőlőbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.03Gyümölcsbor termelése
11.03.1Egyéb erjesztett ital: alma-, körte-, mézbor stb.; alkoholtartalmú italkeverékek
11.03.10Egyéb erjesztett ital: alma-, körte-, mézbor stb.; alkoholtartalmú italkeverékek
11.03.9Alma- és más gyümölcsbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.03.99Alma- és más gyümölcsbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.04Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
11.04.1Vermut és más ízesített bor friss szőlőből
11.04.10Vermut és más ízesített bor friss szőlőből
11.04.9Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.04.99Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.05Sörgyártás
11.05.1Sör
11.05.10Sör
11.05.2Sörfőzési és lepárlási üledék
11.05.20Sörfőzési és lepárlási üledék
11.05.9Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.05.99Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.06Malátagyártás
11.06.1Maláta
11.06.10Maláta
11.06.9Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.06.99Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.07Üdítőital; ásványvíz és egyéb palackozott víz gyártása
11.07.1Ásványvíz és üdítőitalok
11.07.11Ásványvíz és szódavíz, nem édesített, nem ízesített
11.07.19Más alkoholmentes ital
11.07.9Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
11.07.99Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
12Dohánytermék gyártása
12.0Dohánytermék gyártása
12.00Dohánytermék gyártása
12.00.1Dohánytermékek (kivéve: dohányhulladék)
12.00.11Szivar, vágott végű szivar, szivarka és cigaretta, dohányból és dohánypótlóból
12.00.12Elsődlegesen feldolgozott dohány
12.00.19Más feldolgozott dohány és dohánypótló, homogenizált vagy visszanyert dohány; dohánykivonat és -eszencia
12.00.2Dohányhulladék
12.00.20Dohányhulladék
12.00.9Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
12.00.99Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13Textília gyártása
13.1Textilszálak fonása
13.10Textilszálak fonása
13.10.1Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is)
13.10.10Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is)
13.10.2Fonáshoz előkészített természetes alapú textilszálak
13.10.21Nyers selyem (nem sodorva)
13.10.22Zsírtalanított (mosott) vagy karbonizált gyapjú, nem kártolva, nem fésülve
13.10.23Gyapjú vagy finom állatiszőr-hulladék
13.10.24Gyapjú és finom vagy durva szőr, kártolva, vagy fésülve
13.10.25Pamut kártolva vagy fésülve
13.10.26Juta és más textilszálak (kivéve: a len, tiszta kender és rami) feldolgozva, de nem fonva
13.10.29Egyéb növényi textilszál feldolgozva, de nem fonva
13.10.3Fonáshoz feldolgozott mesterséges alapú vágott szálak
13.10.31Szintetikus vágott szál, kártolva és fésülve, vagy más módon fonásra előkészítve
13.10.32Mesterséges vágott szál, kártolt, fésült, vagy más módon fonásra előkészítve
13.10.4Selyemfonal, fonal selyemhulladékból
13.10.40Selyemfonal, fonal selyemhulladékból
13.10.5Gyapjúfonal, kiskereskedelmi és nem kiskereskedelmi kiszerelésben, fonal finom vagy durva állati szőrből, lószőrből
13.10.50Gyapjúfonal, kiskereskedelmi és nem kiskereskedelmi kiszerelésben, fonal finom vagy durva állati szőrből, lószőrből
13.10.6Pamutfonal, pamut varrócérna
13.10.61Pamutfonal (kivéve: a varrócérna)
13.10.62Pamut varrócérna
13.10.7Fonal növényi textilrostból (kivéve pamutból), beleértve a lent, a jutát, a kókuszrostot, a tiszta kendert is; papírfonal
13.10.71Lenfonal
13.10.72Fonal jutából vagy más textilrostból, fonal más növényi textilrostból; papírfonal
13.10.8Mesterséges és szintetikus textilfonal és -cérna végtelen szálból vagy vágott szálból
13.10.81Fonal mesterséges végtelen szálból, többágú vagy sodrott (kivéve: a varrócérna, nagy szakítószilárdságú poliamid, poliészter vagy viszkóz fonal), nem kiskereskedelmi kiszerelésben; fonal mesterséges végtelen szálból (kivéve: a varrócérna) kiskereskedelmi kiszerelésben
13.10.82Fonal legalább 85 % szintetikus vágott szál tartalommal (kivéve a varrócérna)
13.10.83Fonal kevesebb, mint 85 % szintetikus vágott szál tartalommal (kivéve a varrócérna)
13.10.84Fonal mesterséges vágott szálból (kivéve a varrócérna)
13.10.85Varrócérna és -fonal mesterséges vagy szintetikus végtelen szálból vagy vágott szálból
13.10.9Foszlatott textilszál, természetes textilszállal kapcsolatos előkészítési szolgáltatások; textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.10.91Foszlatott gyapjú és finom vagy durva állatszőr
13.10.92Egyéb pamuthulladék, foszlatott
13.10.93Természetes textilszál előkészítése
13.10.99Textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.2Textilszövés
13.20Textilszövés
13.20.1Szövet (kivéve: a speciális szövet) pamuttól különböző természetes szálból
13.20.11Szövet selyemből vagy selyemhulladékból
13.20.12Szövet kártolt vagy fésült gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből, vagy lószőrből
13.20.13Szövet lenből
13.20.14Jutaszövet vagy más textil háncsrostból készült szövet (kivéve: a len, tiszta kender, rami)
13.20.19Szövet egyéb növényi eredetű textilszálból; szövet papírfonalból
13.20.2Szövet pamutból
13.20.20Szövet pamutból
13.20.3Szövet (kivéve: a speciális szövet) mesterséges és szintetikus végtelen szálból és vágott szálból
13.20.31Szövet szintetikus és mesterséges végtelen fonalból
13.20.32Szövet szintetikus vágott szálból
13.20.33Szövet mesterséges vágott szálból
13.20.4Bolyhos szövet, frottír és egyéb speciális kelme
13.20.41Bolyhos szövet és zseníliaszövet (kivéve: a frottírtörülköző és keskeny szövött áru)
13.20.42Frottírtörölköző és hasonló frottírszövet pamutból (kivéve: a keskeny szövött áru)
13.20.43Egyéb frottírtörölköző és hasonló frottírszövet (kivéve: a keskeny szövött áru)
13.20.44Gézszövet (kivéve: a keskeny szövött áru)
13.20.45Tűzött szövet (kivéve: a szőnyeg)
13.20.46Szövet üvegszálból (beleértve a keskeny szövött árut is)
13.20.5Szövéssel készült műszőrme
13.20.50Szövéssel készült műszőrme
13.20.9Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.20.99Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.3Textilkikészítés
13.30Textilkikészítés
13.30.1Textilgyártás befejező munkálatai
13.30.11Textilszál és fonal fehérítése és festése
13.30.12Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) fehérítése
13.30.13Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) festése
13.30.19Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) egyéb kikészítése
13.9Egyéb textiláru gyártása
13.91Kötött, hurkolt kelme gyártása
13.91.1Kötött, hurkolt kelme
13.91.11Bolyhos kelme, frottír, kötött, hurkolt
13.91.19Egyéb kötött, hurkolt kelme, beleértve a kötött műszőrmét is
13.91.9Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.91.99Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.92Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
13.92.1Konfekcionált háztartási textília
13.92.11Paplan és úti takaró, pléd (kivéve: az elektromos melegítő takaró)
13.92.12Ágynemű
13.92.13Asztalnemű
13.92.14Testápolási és konyhai textília
13.92.15Függöny (beleértve a drapériát is) és belső napellenző; függöny- és ágykárpit
13.92.16M.n.s. lakástextília; szövetből és fonalból álló készlet, szőnyeg, faliszőnyeg (pl.: gobelin) és hasonlók előállításához
13.92.2Egyéb konfekcionált textília
13.92.21Csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó textilből
13.92.22Vitorlavászon, vitorla csónakhoz, vitorláshoz vagy hajóhoz, ponyva, napernyő, sátor és kempingáruk (beleértve a pneumatikus matracokat is)
13.92.23Ejtőernyő (beleértve az irányíthatót is), forgó (rotáló) ejtőernyő; és részeik
13.92.24Paplan, pehelypaplan, vánkos, puff, párna, hálózsák és hasonló termékek, beépített rugókkal; bármely anyaggal töltve; szivacsból vagy műanyagból is
13.92.29Egyéb konfekcionált termékek (beleértve a felmosóruhát, törlőruhát, portörlőruhát, mentőmellényt és mentőövet is)
13.92.9Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.92.99Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.93Szőnyeggyártás
13.93.1Szőnyeg
13.93.11Szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló, csomózott
13.93.12Szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló, szőtt, nem tűzött vagy bolyhozott
13.93.13Tűzött szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló
13.93.19Egyéb szőnyeg és textil padlóburkoló (beleértve a nemezeltet is)
13.93.9Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.93.99Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.94Kötéláru gyártása
13.94.1Kötéláru, kötél, zsineg és háló (kivéve: a hulladék)
13.94.11Zsineg, kötéláru, kötél és kábel (vontatókötél) jutából vagy más textilrostból
13.94.12Csomózott háló zsinegből, kötéláruból vagy kötélből, konfekcionált háló textilanyagból; m.n.s. termékek fonalból, szalagból
13.94.2Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált termékek
13.94.20Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált termékek
13.94.9Kötéláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.94.99Kötéláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.95Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
13.95.1Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: ruházat)
13.95.10Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: ruházat)
13.95.9Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.95.99Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.96Műszaki textiláru gyártása
13.96.1Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal; szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból; gumicérna és kord, műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek textilbevonattal
13.96.11Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal
13.96.12M.n.s. szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból
13.96.13Gumicérna és kord textil bevonattal; textilfonal és szalag, gumival vagy műanyaggal impregnált vagy bevont
13.96.14M.n.s. textilszövet, impregnált, bevont vagy borított
13.96.15Gumiabroncs-betétszövet nagy szakítószilárdságú nylon, poliamid, poliészter, viszkóz vagy műselyem fonalból
13.96.16Műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek (beleértve a lámpabél, gázharisnyaszövet, textil tömlő, szállítószalag, meghajtó- vagy erőátviteli szíj, szitaszövet és szűrőszövet is)
13.96.17Keskeny szövött áru; vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru; paszományáru és hasonlók
13.96.9Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.96.99Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.99Egyéb m.n.s. textiláru gyártása
13.99.1Tüll, csipke, hímzés, paszományozott fonal és szalag; zseníliafonal; fonatolt termék
13.99.11Tüll és más necckelme (kivéve: a szövött, kötött-hurkolt kelme); csipke végben, szalagként vagy motívumonként
13.99.12Hímzés végben, szalagban vagy motívumonként
13.99.13Nemez, bevont, borított vagy laminált
13.99.14Legfeljebb 5 mm hosszú textilszálak, -por és kallózási hulladék
13.99.15Paszományozott fonal, zseníliafonal, fonatolt csomózott fonal
13.99.16Steppelt textiltermékek végben
13.99.19M.n.s. egyéb textíliák és textiltermékek
13.99.9Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
13.99.99Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14Ruházati termék gyártása
14.1Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)
14.11Bőrruházat gyártása
14.11.1Bőrruházat (természetes és rekonstruált bőrből)
14.11.10Bőrruházat (természetes és rekonstruált bőrből)
14.11.9Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.11.99Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.12Munkaruházat gyártása
14.12.1Férfi munkaruházat
14.12.11Férfi munkaruházati együttes, dzseki és blézer
14.12.12Férfi munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort
14.12.2Női munkaruházat
14.12.21Női munkaruházati együttes, dzseki és blézer
14.12.22Női munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort
14.12.3Egyéb munkaruházat
14.12.30Egyéb munkaruházat
14.12.9Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.12.99Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.13Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
14.13.1Felsőruházat, kötött, hurkolt
14.13.11Férfi- és fiúfelsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki és hasonló cikkek, kötött, hurkolt
14.13.12Férfi- és fiúöltöny, -együttes, -zakó, -blézer, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, kötött, hurkolt
14.13.13Női- és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki, és hasonló cikkek, kötött, hurkolt
14.13.14Női- és leánykakosztüm, -együttes (komplé), -kosztümkabát, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág, -sort, kötött, hurkolt
14.13.2Egyéb felsőruházat fiúk és férfiak részére (kivéve: a kötött, hurkolt)
14.13.21Férfi- és fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból
14.13.22Férfi- és fiúöltöny és -együttes, nem kötött, hurkolt textilanyagból
14.13.23Férfi- és fiúzakó és -blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból
14.13.24Férfi- és fiúnadrág, -melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból
14.13.3Női és leányka egyéb felsőruházat (kivéve: a kötött, hurkolt)
14.13.31Női- és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból
14.13.32Női- és leánykakosztüm és -együttes (komplé), nem kötött, hurkolt textilanyagból
14.13.33Női- és leányka-kosztümkabát és blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból
14.13.34Női- és leánykaruha, -szoknya és -nadrágszoknya, nem kötött, hurkolt textilanyagból
14.13.35Női- és leánykanadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból
14.13.4Használt ruházati termékek és kiegészítők
14.13.40Használt ruházati termékek és kiegészítők
14.13.9Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.13.99Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.14Alsóruházat gyártása
14.14.1Alsóruházat, kötött, hurkolt
14.14.11Férfi- és fiúing, kötött, hurkolt
14.14.12Férfi- és fiúalsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny -hálóköntös és hasonló cikkek, kötött, hurkolt
14.14.13Női- és leánykablúz, -ing és -ingblúz, kötött, hurkolt
14.14.14Női- és leánykakombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny és hasonló cikkek, kötött, hurkolt
14.14.2Alsóruházat, nem kötött, hurkolt
14.14.21Férfi- és fiúing, nem kötött, hurkolt textilanyagból
14.14.22Férfi- és fiútrikó és egyéb alsóing, -alsónadrág, rövid alsónadrág, hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, hálóköntös, nem kötött, hurkolt textilanyagból
14.14.23Női- és leánykablúz, -ing és -ingblúz, textilanyagból nem kötött, hurkolt
14.14.24Női- és leánykaalsóing és egyéb trikó, -kombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, -hálóing, -pizsama -fürdőköpeny, -hálóköntös és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból
14.14.25Melltartó, harisnyatartó, fűző, nadrágtartó, zoknikötő és hasonló cikkek és részeik, nem kötött, hurkolt
14.14.3Póló (T-shirt), trikó, atléta és egyéb sporting, kötött, hurkolt
14.14.30Póló (T-shirt), trikó, atléta és egyéb sporting, kötött, hurkolt
14.14.9Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.14.99Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.19Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
14.19.1Csecsemőruházat, tréningruha és egyéb ruházat, ruházati kiegészítők és részeik, kötött-hurkolt
14.19.11Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, kötött-hurkolt
14.19.12Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, kötött-hurkolt
14.19.13Kesztyű, egyujjas kesztyű és muff, kötött-hurkolt
14.19.19Egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, valamint ruházati termékek és kiegészítők részei, kötött-hurkolt
14.19.2Csecsemőruházat, egyéb ruházat és egyéb ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból
14.19.21Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból
14.19.22Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, nem kötött-hurkolt textilanyagból
14.19.23Zsebkendő, sál, kendő, stóla, nyakkendő, fátyol, kesztyű és egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, m.n.s. ruházati termékek és ruházati kiegészítők részei, nem kötött-hurkolt textilanyagból
14.19.3Ruházati kiegészítők bőrből, ruházati termékek nemezből, nem szövött textíliából, vagy bevont textíliából
14.19.31Ruházati kiegészítők bőrből vagy rekonstruált bőrből (kivéve: a sportkesztyű)
14.19.32Ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, impregnált vagy bevont textíliából
14.19.4Kalap és fejfedő
14.19.41Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből; nagy lapos tetejű női kalap nemezből; kalapforma, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállítva
14.19.42Kalap és más fejfedő nemezből, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállított, kötött- hurkolt kelméből, csipkéből vagy más textilanyagból készített; hajháló
14.19.43Egyéb fejfedő (kivéve: a kalap és egyéb fejfedő gumiból vagy műanyagból, biztonsági kalap és azbesztkalap); hajszalag, hajpánt, bélés, huzat, kalapváz, kalapkarima, ellenző és rohamszíj fejfedőhöz
14.19.9Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.19.99Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.2Szőrmecikk gyártása
14.20Szőrmecikk gyártása
14.20.1Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (kivéve: a fejfedő)
14.20.10Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (kivéve: a fejfedő)
14.20.9Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.20.99Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.3Kötött, hurkolt cikk gyártása
14.31Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
14.31.1Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött, hurkolt
14.31.10Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött, hurkolt
14.31.9Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.31.99Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.39Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
14.39.1Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt
14.39.10Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt
14.39.9Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
14.39.99Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
15Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
15.1Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása
15.11Bőr, szőrme kikészítése
15.11.1Cserzett és kikészített szőrmésbőr
15.11.10Cserzett és kikészített szőrmésbőr
15.11.2Samoa bőr; lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr
15.11.21Samoa bőr
15.11.22Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr
15.11.3Szarvasmarha- és lófélék bőre, szőr nélkül
15.11.31Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, egészben
15.11.32Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, darabokban
15.11.33Lófélék bőre, szőr nélkül
15.11.4Juh-, kecske- és sertésbőr, szőr nélkül
15.11.41Juh- és báránybőr, gyapjú nélkül
15.11.42Kecske- és kecskegidabőr, szőr nélkül
15.11.43Sertésbőr
15.11.5Egyéb állatok bőre; rekonstruált bőr
15.11.51Egyéb állatok bőre, szőr nélkül
15.11.52Rekonstruált bőr, bőrből vagy bőrrostból
15.11.9Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
15.11.99Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
15.12Táskafélék, szíjazat gyártása
15.12.1Nyergesáru és lószerszám, táskafélék; valamint egyéb cikkek bőrből
15.12.11Nyergesáru és lószerszám bármilyen állat számára, bármilyen anyagból
15.12.12Bőrönd, kézitáska és hasonló cikkek bőrből, rekonstruált bőrből, műanyag lapból, textilanyagból, vulkanizált szálból vagy kartonból; utazási készlet testápoláshoz, varráshoz, cipő- vagy ruhatisztításhoz
15.12.13Óraszíj, órapánt és órakarkötő (kivéve: a fém), valamint részeik
15.12.19Egyéb cikkek bőrből vagy rekonstruált bőrből (beleértve a gépekhez és mechanikai berendezésekhez használt cikkeket, és a m.n.s. egyéb műszaki célra szolgáló cikkeket is)
15.12.9Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
15.12.99Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
15.2Lábbeligyártás
15.20Lábbeligyártás
15.20.1Lábbeli (kivéve: a sport- és munkavédelmi lábbeli és ortopédiai cipő)
15.20.11Vízálló lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (kivéve: a lábbeli beépített fém cipőorrvédővel)
15.20.12Lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (kivéve: a vízálló lábbeli és sportcipő)
15.20.13Lábbeli bőr felsőrésszel (kivéve: a sportcipő, a lábbeli beépített fém cipőorrvédővel és különféle speciális lábbeli)
15.20.14Lábbeli textil felsőrésszel (kivéve: a sportcipő)
15.20.2Sportcipő
15.20.21Teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló termékek
15.20.29Egyéb sportcipő (kivéve: sícipő, hótaposó és korcsolyacipő)
15.20.3Munkavédelmi és m.n.s. egyéb lábbeli
15.20.31Lábbeli beépített fém cipőorrvédővel
15.20.32Falábbeli, különféle speciális lábbelik és m.n.s. egyéb lábbeli
15.20.4Lábbeli bőrrészei, kivehető talpbetét, sarokpárna és hasonló cikkek, kamásli, lábszárvédő és hasonló cikkek, és részeik
15.20.40Lábbeli bőrrészei, kivehető talpbetét, sarokpárna és hasonló cikkek, kamásli, lábszárvédő és hasonló cikkek, és részeik
15.20.9Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
15.20.99Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása
16.1Fűrészárugyártás
16.10Fűrészárugyártás
16.10.1Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, vastagsága több mint 6 mm; vasúti vagy villamos vasúti talpfa fából, nem impregnált
16.10.11Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb, tűlevelű fából
16.10.12Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb, nem tűlevelű fából
16.10.13Vasúti vagy villamosvasúti talpfa, nem impregnált
16.10.2Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva; fagyapot; faliszt; faforgács vagy -törmelék
16.10.21Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc), tűlevelű fából
16.10.22Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc); bambusznádból
16.10.23Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc), más fából
16.10.24Fagyapot; faliszt
16.10.25Faforgács vagy -törmelék
16.10.3Durván megmunkált fa; vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált vagy más módon kezelt
16.10.31Durván megmunkált fa, festékkel, színezőanyaggal, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve
16.10.32Vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált
16.10.39Egyéb durván faragott fa, hasított karó, bot
16.10.9Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai kezelő szolgáltatások; fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.10.91Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai kezelő szolgáltatások
16.10.99Fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.2Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
16.21Falemezgyártás
16.21.1Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru; forgácslemez és hasonló lemezek fából vagy más fás anyagból
16.21.11Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru, bambuszból
16.21.12Forgácslemez
16.21.13Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB)
16.21.14Egyéb lemez, fából vagy más fás anyagból
16.21.15Farostlemez fából vagy más fás anyagból
16.21.16Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, tűlevelű fából
16.21.17Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru, legalább egy külső rétege (színoldal) trópusi fából
16.21.18Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, egyéb fából
16.21.2Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához; tömörített fa
16.21.21Tömörített fa táblában, lapban vagy idomra formázva
16.21.22Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, tűlevelű fából
16.21.23Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, trópusi fából
16.21.24Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, egyéb fából
16.21.9Falemezgyártás befejező műveletei; falemez és fa anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.21.91Falemezgyártás befejező műveletei
16.21.99Falemez és fa-anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.22Parkettagyártás
16.22.1Összeállított parkettatábla
16.22.10Összeállított parkettatábla
16.22.9Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.22.99Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.23Épületasztalos-ipari termék gyártása
16.23.1Ács- és épületasztalos-ipari termékek fából (kivéve: az előre gyártott épületek)
16.23.11Ablak, franciaablak és kereteik, ajtó és kerete, valamint küszöb fából
16.23.12Zsaluzat betonszerkezeti munkákhoz, zsindely fából
16.23.19M.n.s. ács- és épületasztalos-ipari termékek fából
16.23.2Előre gyártott faépületek
16.23.20Előre gyártott faépületek
16.23.9Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.23.99Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.24Tároló fatermék gyártása
16.24.1Tároló fatermék
16.24.11Rakodólap, keretezett szállítótálca és egyéb rakományhordó lapok fából
16.24.12Hordó és más kádáripari termék fából
16.24.13Egyéb tároló fatermékek és részeik
16.24.9Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.24.99Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.29Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
16.29.1Egyéb fatermékek
16.29.11Szerszám, szerszámtest, szerszámnyél, seprű és kefe teste és nyele, fatömb pipa készítéséhez, csizma- és cipőkaptafa, sámfa fából
16.29.12Étkezési (evő)eszközök és konyhai cikkek fából
16.29.13Famozaik és faintarzia, ékszer- vagy evőeszköztartó doboz és hasonló cikkek fából, szobor és egyéb dísztárgyak fából
16.29.14Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyakhoz, valamint egyéb fatermékek
16.29.15Pellet vagy brikett, préselt és agglomerált faanyagból, növényi hulladékból és törmelékből
16.29.2Parafatermék, fonottáru; kosárkötő- és fonásáruk
16.29.21Természetes parafa, kéregtelenítve; durván négyszögletes alakúra formázva vagy táblában, lapban, lemezben vagy szalagban; préselt, granulált parafa vagy őrölt parafa; parafahulladék
16.29.22Természetes parafából készült cikkek
16.29.23Táblák, lemezek és szalagok, bármilyen alakú lapok, tömör henger, agglomerált parafából
16.29.24Agglomerált parafa; m.n.s. termékek agglomerált parafából
16.29.25Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonott áruk
16.29.9Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás; egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
16.29.91Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás
16.29.99Egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17Papír, papírtermék gyártása
17.1Papíripari rostanyag, papír gyártása
17.11Papíripari rostanyag gyártása
17.11.1Rostanyag fából vagy más cellulóz tartalmú anyagból
17.11.11Kémiai úton előállított facellulóz, vegyipari feldolgozásra
17.11.12Kémiai úton előállított lúgos vagy szulfátos facellulóz, papíripari feldolgozásra
17.11.13Kémiai úton előállított szulfitos facellulóz, papíripari feldolgozásra
17.11.14Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat; papíripari rostanyag, más cellulóztartalmú rostos anyagból
17.11.9Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.11.99Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.12Papírgyártás
17.12.1Újságnyomó papír, kézi merítésű papír és egyéb mázolatlan papír és karton, nyomdai célokra
17.12.11Újságnyomó papír, tekercsben vagy ívben
17.12.12Kézi merítésű papír és karton
17.12.13Alappapír és karton hő-, fény vagy elektromosság-érzékeny papír gyártásához; karbon-alappapír; tapéta-alappapír
17.12.14Egyéb papír és karton nyomdai célokra vagy író-, nyomópapír
17.12.2Toilett- vagy arcápoló tissue alappapír, törölköző vagy zsebkendőpapír, cellulózvatta és cellulózszálakból álló szövedék
17.12.20Toilett- vagy arcápoló tissue alappapír, törölköző vagy zsebkendőpapír, cellulózvatta és cellulózszálakból álló szövedék
17.12.3Hullámlemez-alappapírok
17.12.31Fehérítetlen, nem bevont nátronpapír (kraftliner)
17.12.32Fehér fedőrétegű, illetve bevont nátronpapír (kraftliner)
17.12.33Félcellulózból készült fluting
17.12.34Hulladékpapírból készült és egyéb fluting
17.12.35Tesztliner (hulladékpapírból készült hullámlemezhez vagy fedőréteghez)
17.12.4Mázolatlan (nem bevont) papír
17.12.41Nem bevont nátronpapír; nátron zsákpapír, kreppelve vagy gyűrve
17.12.42Szulfit csomagolópapír és egyéb nem bevont papír (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló)
17.12.43Szűrőpapír és -karton; -lemez
17.12.44Cigarettapapír (kivéve: a méretre vágottat, vagy a könyvecske, illetve hüvely alakban előállítottat)
17.12.5Mázolatlan karton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló)
17.12.51Nem bevont karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel
17.12.59Egyéb nem bevont karton
17.12.6Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamenpapír, valamint egyéb simított átlátszó vagy áttetsző papír
17.12.60Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamenpapír, valamint egyéb simított átlátszó vagy áttetsző papír
17.12.7Tovább feldolgozott papír és karton
17.12.71Társított (kompozit) papír és karton, felületkezelés és impregnálás nélkül
17.12.72Kreppelt, hullámosított, dombornyomású vagy perforált papír és karton
17.12.73Papír és karton, írásra, nyomtatásra vagy más nyomdai célra, kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel
17.12.74Nátronpapír (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel
17.12.75Nátronkarton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel
17.12.76Karbon- (indigó-) papír, önmásoló papír és egyéb másoló, átmásoló papír, tekercsben vagy ívben
17.12.77Papír, karton, cellulózvatta és cellulózrost-szövedék, mázolva, impregnálva, bevonva, felületileg festve vagy nyomtatva, tekercsben vagy ívben
17.12.78Karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel
17.12.79Egyéb karton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel
17.12.9Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.12.99Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.2Papírtermék gyártása
17.21Papír csomagolóeszköz gyártása
17.21.1Hullámpapír és -lemez, csomagolóeszköz papírból és kartonból
17.21.11Hullámpapír és -karton, tekercsben vagy ívben
17.21.12Papírzsák és -zacskó
17.21.13Doboz, láda és rekesz, hullámpapír lemezből
17.21.14Kartondoboz, -láda és -rekesz, nem hullámpapírból vagy -lemezből
17.21.15Iratgyűjtő doboz, levélrendező, tároló doboz és hasonló cikkek papírból, irodai, üzleti vagy hasonló célra
17.21.9Hullámpapír és -lemez, valamint papír csomagolóeszközök gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.21.99Hullámpapír és -lemez, valamint papír csomagolóeszközök gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.22Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
17.22.1Háztartási és egészségügyi papír és papírtermékek
17.22.11Toalett (WC-)papír, zsebkendő, tisztító- és arctörlő kendő és kéztörlő, abrosz és szalvéta papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből
17.22.12Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, valamint ruházati cikk és kellék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből
17.22.13Tálca, tál, tányér, pohár és hasonló termékek, papírból vagy kartonból
17.22.9Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.22.99Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.23Irodai papíráru gyártása
17.23.1Irodai papíráru
17.23.11Karbonpapír, önmásoló papír és más másoló- vagy átírópapír; sokszorosító stencil- és ofszet nyomólemezpapír
17.23.12Boríték, levélpapír, postai levelezőlap, képeslap papírból vagy kartonból; irodai papírárut, levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, kompendium, tasak, tárca és mappa
17.23.13Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból
17.23.14Egyéb nyomott, dombornyomású vagy perforált papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy más grafikai célra
17.23.9Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.23.99Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.24Tapétagyártás
17.24.1Tapéta
17.24.11Tapéta és hasonló falburkoló, átlátszó ablakpapír
17.24.12Textil falburkoló
17.24.9Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.24.99Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.29Egyéb papír-, kartontermék gyártása
17.29.1Egyéb papír- és kartontermékek
17.29.11Címke papírból vagy kartonból
17.29.12Szűrőtömb, -lemez és -lap, papíripari rostanyagból
17.29.19Cigarettapapír; -orsó, -cséve, -kopsz és hasonló cikkek; szűrőpapír és -karton; m.n.s. egyéb cikkek papírból vagy kartonból
17.29.9Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
17.29.99Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
18Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
18.1Nyomdai tevékenység
18.11Napilapnyomás
18.11.1Napilapnyomás
18.11.10Napilapnyomás
18.12Nyomás (kivéve: napilap)
18.12.1Nyomás (kivéve: napilap)
18.12.11Postai bélyeg, illetékbélyeg, okirat, nyomtatvány, intelligens kártya (smart card), csekktömb, értékcikk és hasonló termékek nyomása
18.12.12Üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók nyomása
18.12.13Heti négynél kevesebbszer megjelenő újság, folyóirat és más időszaki kiadvány nyomása
18.12.14Könyv, térképészeti termékek, hegy- és vízrajzi térkép, és minden más hasonló térkép; valamint kép, terv, rajz, minta és fénykép, postai képeslap nyomása
18.12.15Címke nyomása
18.12.16Nyomás, közvetlenül papírtól eltérő anyagra
18.12.19M.n.s. egyéb nyomási szolgáltatás
18.13Nyomdai előkészítő tevékenység
18.13.1Nyomdai előkészítő tevékenység
18.13.10Nyomdai előkészítő tevékenység
18.13.2Nyomólemez (klisé) vagy -henger és lenyomatot tartalmazó egyéb eszközök, nyomási célra
18.13.20Nyomólemez (klisé) vagy -henger és lenyomatot tartalmazó egyéb eszközök, nyomási célra
18.13.3Kiegészítő nyomdai szolgáltatás
18.13.30Kiegészítő nyomdai szolgáltatás
18.14Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.14.1Könyvkötés
18.14.10Könyvkötés
18.2Egyéb sokszorosítás
18.20Egyéb sokszorosítás
18.20.1Hangfelvétel-sokszorosítás
18.20.10Hangfelvétel-sokszorosítás
18.20.2Képfelvétel-sokszorosítás
18.20.20Képfelvétel-sokszorosítás
18.20.3Szoftver-sokszorosítás
18.20.30Szoftver-sokszorosítás
19Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
19.1Kokszgyártás
19.10Kokszgyártás
19.10.1Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén
19.10.10Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén
19.10.2Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány
19.10.20Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány
19.10.3Szurok és szurokkoksz
19.10.30Szurok és szurokkoksz
19.10.9Kokszgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
19.10.99Kokszgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
19.2Kőolaj-feldolgozás
19.20Kőolaj-feldolgozás
19.20.1Brikett és hasonló szilárd tüzelőanyagok
19.20.11Feketeszénbrikett és feketeszénből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok
19.20.12Barnaszén- és lignitbrikett, barnaszénből és lignitből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok
19.20.13Tőzegbrikett és tőzegből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok
19.20.2Motorbenzin, kerozin, gázolaj, fűtőolaj
19.20.21Motorbenzin
19.20.22Repülőbenzin
19.20.23Lakkbenzin
19.20.24Benzin típusú repülőgépturbina-üzemanyag
19.20.25M.n.s. könnyű kőolajpárlatok és készítményeik
19.20.26Gázolaj
19.20.27M.n.s. közepes kőolajpárlatok és készítményeik
19.20.28M.n.s. egyéb fűtőolajok
19.20.29Kenőolajok; m.n.s. egyéb nehéz kőolajpárlatok és készítményeik
19.20.3Kőolajgázok és egyéb gáznemű szénhidrogének (kivéve: földgáz)
19.20.31Cseppfolyósított propán- és butángáz
19.20.32Etilén, propilén, butilén, butadién
19.20.39Egyéb kőolajgázok és gáznemű szénhidrogének (kivéve földgáz)
19.20.4Egyéb kőolajtermékek
19.20.41Kőolaj vazelin, parafin-, kőolaj- és egyéb viaszok
19.20.42Kőolaj koksz és bitumen, a kőolajlepárlás egyéb maradéka
19.20.9Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
19.20.99Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20Vegyi anyag, termék gyártása
20.1Vegyi alapanyag gyártása
20.11Ipari gáz gyártása
20.11.1Ipari gázok
20.11.11Hidrogén, argon, nemes gázok, nitrogén és oxigén
20.11.12Szén-dioxid és nem fémek egyéb szervetlen oxigénvegyületei
20.11.13Cseppfolyós és sűrített levegő
20.11.9Ipari gázok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.11.99Ipari gázok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.12Színezék, pigment gyártása
20.12.1Oxidok, peroxidok és hidroxidok
20.12.11Cinkoxid és -peroxid, titánoxid
20.12.12Króm-, mangán-, ólom-, réz-oxidok és -hidroxidok
20.12.19Egyéb fémoxidok, peroxidok és hidroxidok
20.12.2Cserzőanyag- és színezőanyag-kivonatok, tanninok és származékaik, m.n.s. színezőanyagok
20.12.21Szintetikus szerves színező anyagok és készítményeik; fluoreszcens hatóanyagú, luminofórként használt szintetikus szerves termékek; színezőlakkok és készítményeik
20.12.22Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok, tanninok és sóik, étereik, észtereik és egyéb származékaik, növényi vagy állati eredetű színezőanyagok
20.12.23Szintetikus szerves és szervetlen cserzőanyagok és készítményeik, cserzés előtt használatos enzim készítmények
20.12.24M.n.s. színezőanyagok, luminofórként használt szervetlen termékek
20.12.9Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.12.99Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.13Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
20.13.1Dúsított urán és plutónium; kimerült urán és tórium; egyéb radioaktív elemek
20.13.11Dúsított urán, plutónium és vegyületeik
20.13.12Kimerült urán, tórium és vegyületeik
20.13.13Egyéb radioaktív elemek, izotópok és vegyületek; radioaktív elemeket, izotópokat és vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók, kerámiatermékek és keverékek
20.13.14Atomerőművek nem kimerült fűtőelemei
20.13.2M.n.s. vegyi elemek; szervetlen savak és vegyületek
20.13.21Nemfém elemek
20.13.22Nemfémek halogén- vagy kénvegyületei
20.13.23Alkálifémek vagy alkáliföldfémek; ritka földfémek, szkandium és ittrium, higany
20.13.24Sósav, óleum; foszfor-pentoxid, egyéb szervetlen savak; szilikon és kén-dioxid
20.13.25Oxid, hidroxid és peroxid,; hidrazin, hidroxilamin és szervetlen sóik
20.13.3Fémhalogenátok; hipokloritok, klorátok és perklorátok
20.13.31Fémhalogenátok
20.13.32Hipokloritok, klorátok és perklorátok
20.13.4Szulfidok, szulfátok, nitrátok, foszfátok és karbonátok
20.13.41Szulfidok, szulfitok és szulfátok
20.13.42Nitrát, foszfinát, foszfonát, foszfát és polifoszfát (kivéve: kálium)
20.13.43Karbonátok
20.13.5Egyéb fémsók
20.13.51Fémoxisavak és fémperoxisavak sói; kolloid állapotú nemesfémek
20.13.52M.n.s. szervetlen vegyületek, beleértve a desztillált vizet és az amalgámokat (kivéve: a nemesfémek amalgámjai)
20.13.6M. n. s. egyéb szervetlen vegyi alapanyag
20.13.61M.n.s. egyéb izotópok és vegyületeik (beleértve a nehézvizet)
20.13.62Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok; fulminátok, cianátok és tiocianátok; szilikátok; borátok, perborátok; szervetlen savak vagy peroxosavak egyéb sói
20.13.63Hidrogénperoxid
20.13.64Foszfidok, karbidok, hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok
20.13.65Ritka földfémek, ittrium és szkandium vegyületei
20.13.66Finomított kén (kivéve: a szublimált, kicsapott és kolloid kén)
20.13.67Pörkölt vaspiritek
20.13.68Piezoelektromos kvarc, egyéb szintetikus vagy rekonstruált drágakő és féldrágakő, megmunkálatlanul
20.13.9Szervetlen alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.13.99Szervetlen alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.14Szerves vegyi alapanyag gyártása
20.14.1Szénhidrogének és származékaik
20.14.11Aciklikus szénhidrogének
20.14.12Ciklikus szénhidrogének
20.14.13Aciklikus szénhidrogének klórozott származékai
20.14.14Klórozott és nem klórozott szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
20.14.19Szénhidrogének egyéb származékai
20.14.2Alkoholok, fenolok, fenolalkoholok és halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékaik; ipari zsíralkoholok
20.14.21Ipari zsíralkoholok
20.14.22Egyértékű alkoholok
20.14.23Diolok, többértékű alkoholok, ciklikus alkoholok és származékaik
20.14.24Fenolok, fenolalkoholok és fenolszármazékok
20.14.3Ipari monokarboxil-zsírsavak, karbonsavak és származékaik
20.14.31Ipari monokarboxil-zsírsavak, finomításból származó olajsavak
20.14.32Telített aciklikus monokarbonsavak és származékaik
20.14.33Telítetlen aciklikus monokarbonsavak, ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén-polikarbonsavak és származékaik
20.14.34Aromás mono- és polikarbonsavak oxigéntartalmú csoportokkal és származékaik (kivéve a szalicilsav és sói)
20.14.4Szerves vegyületek nitrogéntartalmú csoportokkal
20.14.41Aminovegyületek
20.14.42Oxigénfunkciós aminovegyületek (kivéve: a lizin és glutaminsav)
20.14.43Ureinek; karboximid vagy nitrilcsoport tartalmú vegyületek és származékaik
20.14.44Egyéb nitrogéncsoport tartalmú vegyületek
20.14.5Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek, m.n.s. heterociklikus vegyületek
20.14.51Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek
20.14.52M.n.s. heterociklikus vegyületek; nukleinsav és sóik
20.14.53Foszforsav-észterek és egyéb szervetlen savak észterei (kivéve a hidrogén halidok észterei), sóik és halogénezett, szulfonált, nitrált vagy nitrozált származékaik
20.14.6Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok, egyéb szerves vegyületek
20.14.61Aldehidcsoport tartalmú vegyületek
20.14.62Keton- és kinoncsoport tartalmú vegyületek
20.14.63Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok és származékaik
20.14.64Enzimek és m.n.s. egyéb szerves vegyületek
20.14.7Különféle szerves vegyi termék
20.14.71Növényből és gyantából nyert termékek
20.14.72Faszén
20.14.73Kőszénkátrány magas hőmérsékletű lepárlásával nyert olajok és egyéb termékek; hasonló termékek
20.14.74Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogat-százalékos alkoholtartalommal
20.14.75Etilalkohol és más denaturált szesz, bármilyen alkoholtartalommal
20.14.8Fapépgyártásnál keletkező lúg (kivéve: a tallolaj)
20.14.80Fapépgyártásnál keletkező lúg (kivéve: a tallolaj)
20.14.9Szerves alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.14.99Szerves alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.15Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
20.15.1Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia
20.15.10Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia
20.15.2Ammónium-klorid; nitritek
20.15.20Ammónium-klorid; nitritek
20.15.3Nitrogénműtrágyák, ásványi vagy vegyi
20.15.31Karbamid
20.15.32Ammónium-szulfát
20.15.33Ammónium-nitrát
20.15.34Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói, keverékei
20.15.35Ammónium-nitrát keverékek kalcium-karbonáttal vagy egyéb szervetlen nem műtrágya hatóanyaggal
20.15.36Karbamid- és ammóniumnitrát-oldatok
20.15.39Egyéb m. n. s. nitrogénműtrágyák és keverékek
20.15.4Foszforműtrágyák, ásványi vagy vegyi
20.15.41Szuperfoszfát
20.15.49Egyéb foszforműtrágyák
20.15.5Káliműtrágyák, ásványi vagy vegyi
20.15.51Kálium-klorid
20.15.52Kálium-szulfát
20.15.59Egyéb káliműtrágyák
20.15.6Nátrium-nitrát
20.15.60Nátrium-nitrát
20.15.7M.n.s. műtrágyák
20.15.71Három hatóanyagot (nitrogént, foszfort és káliumot) tartalmazó műtrágyák
20.15.72Diammónium-hidrogénortofoszfát (diammónium-foszfát)
20.15.73Monoammónium-foszfát
20.15.74Két hatóanyagot (nitrogént és foszfort) tartalmazó műtrágyák
20.15.75Két hatóanyagot (foszfort és káliumot) tartalmazó műtrágyák
20.15.76Kálium-nitrát
20.15.79M.n.s. legalább két hatóanyagot (nitrogént, foszfort, káliumot) tartalmazó ásványi vagy vegyi műtrágyák
20.15.8M.n.s. állati vagy növényi eredetű műtrágyák
20.15.80M.n.s. állati vagy növényi eredetű műtrágyák
20.15.9Műtrágyák és nitrogénvegyületek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.15.99Műtrágyák és nitrogénvegyületek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.16Műanyag-alapanyag gyártása
20.16.1Polietilén, alapanyag formájában
20.16.10Polietilén, alapanyag formájában
20.16.2Polisztirol, alapanyag formájában
20.16.20Polisztirol, alapanyag formájában
20.16.3Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában
20.16.30Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában
20.16.4Poliacetál, egyéb poliéter, epoxid-gyanták, alapanyag formájában; polikarbonát, alkid-gyanták, poliallil-észter, egyéb poliészter, alapanyag formájában
20.16.40Poliacetál, egyéb poliéter, epoxid-gyanták, alapanyag formájában; polikarbonát, alkid-gyanták, poliallil-észter, egyéb poliészter, alapanyag formájában
20.16.5Egyéb műanyagok, alapanyag formájában és ioncserélők
20.16.51Polipropilén vagy egyéb poliolefin, alapanyag formájában
20.16.52Polivinilacetát, egyéb polivinilészter és egyéb vinilpolimer, alapanyag formájában
20.16.53Akrilpolimer, alapanyag formájában
20.16.54Poliamid, alapanyag formájában
20.16.55Karbamid-, tiokarbamid- és melamin-gyanta, alapanyag formájában
20.16.56Egyéb amin-gyanta, fenol-gyanta és poliuretán, alapanyag formájában
20.16.57Szilikon, alapanyag formájában
20.16.59M.n.s. egyéb műanyagok, alapanyag formájában
20.16.9Műanyag-alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.16.99Műanyag-alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.17Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
20.17.1Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában
20.17.10Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában
20.17.9Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.17.99Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.2Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
20.20Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
20.20.1Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer
20.20.11Rovarölő szer
20.20.12Gyomirtó szer
20.20.13Anticsíra termékek és növényi regulátorok
20.20.14Növényi és talaj-fertőtlenítőszer
20.20.15Gombaölő szer
20.20.16Veszélyes növényvédőszer
20.20.19Egyéb növényvédő szerek és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer
20.20.9Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.20.99Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.3Festék, bevonóanyag gyártása
20.30Festék, bevonóanyag gyártása
20.30.1Polimeralapú festékek és lakkok
20.30.11Akril- és vinilpolimer alapú festékek és lakkok, vizes oldatban
20.30.12Poliészter-, akril- vagy vinilpolimer alapú festékek és lakkok, nem vizes oldatban
20.30.2Egyéb festékek, lakkok és hasonló termékek, művész- és nyomdafestékek
20.30.21Feldolgozott pigmentek, opalizáló és színező anyagok, üvegesedő zománcok és mázak, folyékony fénymázak és hasonló készítmények, üvegolvadék
20.30.22Egyéb festékek és lakkok, szikkatív készítmények
20.30.23Művész-, oktatásra szánt vagy cégtáblafestékek, retusáló festékek, hobbifestékek és hasonlók
20.30.24Nyomdafesték
20.30.9Festék és bevonóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.30.99Festék és bevonóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.4Tisztítószer, testápolási cikk gyártása
20.41Tisztítószer gyártása
20.41.1Glicerin
20.41.10Glicerin
20.41.2Szerves felületaktív anyagok (kivéve: a szappan)
20.41.20Szerves felületaktív anyagok (kivéve: a szappan)
20.41.3Szappan, mosó- és tisztítószerek
20.41.31Szappan és szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények; papírra, vattára, filcre és egyéb nem szövött hordozóra felvitt (impregnált, átitatott, bevont) szappan vagy felületaktív anyag
20.41.32Mosószerek és mosogatószerek
20.41.4Illatosító készítmények és viaszok
20.41.41Helyiségek illatosítására és szagtalanítására szolgáló készítmények
20.41.42Műviaszok és viaszkészítmények
20.41.43Fényesítőszerek és krémek lábbelihez, bútorokhoz, padlóhoz, autókarosszériához, üveghez és fémhez
20.41.44Súrolópaszták és -porok, egyéb súrolószerek
20.41.9Tisztítószer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.41.99Tisztítószer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.42Testápolási cikk gyártása
20.42.1Illatszerek és testápolási cikkek
20.42.11Parfümök és kölnivizek
20.42.12Száj- és szemfestékek
20.42.13Kéz- és lábápolási készítmények
20.42.14Kozmetikai és testápoló púderek
20.42.15M.n.s. szépség-, arc- és bőrápoló készítmények (beleértve a napozókészítményeket is)
20.42.16Samponok, hajlakkok, hajgöndörítő (daueroló) és -kiegyenesítő szerek
20.42.17Hajápoláshoz használt és m.n.s. egyéb folyadékok és készítmények
20.42.18Száj- és fogápoló készítmények (beleértve a műfogsorrögzítő pasztákat és porokat), fogselyem
20.42.19Borotválkozáshoz használatos készítmények, dezodorok és izzadásgátlók, fürdéshez használt készítmények, m.n.s. egyéb illatszerek, kozmetikumok és testápoló szerek
20.42.9Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.42.99Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.5Egyéb vegyi termék gyártása
20.51Robbanóanyag gyártása
20.51.1Robbanóanyag-készítmények; biztonsági gyutacs, robbantógyutacs, patronok, robbantószerkezetek, elektromos detonátorok; tűzijátékok
20.51.11Lőporok és robbanóanyag-készítmények
20.51.12Biztonsági gyutacs, robbantógyutacs, patronok, robbantószerkezetek, elektromos detonátorok
20.51.13Tűzijátékok
20.51.14Jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és egyéb pirotechnikai termékek (kivéve: a tűzijátékok)
20.51.2Gyufa
20.51.20Gyufa
20.51.9Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.51.99Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.52Ragasztószergyártás
20.52.1Ragasztó
20.52.10Ragasztó
20.52.9Ragasztó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.52.99Ragasztó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.53Illóolajgyártás
20.53.1Illóolaj
20.53.10Illóolaj
20.53.9Illóolaj gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.53.99Illóolaj gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.59M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
20.59.1Fényképészeti célú lemezek és filmek, azonnal előhívható filmek, fényképészeti célú vegyi készítmények és elegyítés nélküli anyagok
20.59.11Fényérzékeny, exponálatlan fényképészeti célú lemezek és filmek, azonnal előhívható filmek, fotópapírok
20.59.12Fényérzékeny emulziók fényképészeti célra, m.n.s. fényképészeti célú vegyi készítmények
20.59.2Vegyileg módosított állati vagy növényi zsírok és olajok, állati vagy növényi zsírok és olajok étkezésre alkalmatlan keverékei
20.59.20Vegyileg módosított állati vagy növényi zsírok és olajok, állati vagy növényi zsírok és olajok étkezésre alkalmatlan keverékei
20.59.3Írótinta, tus és egyéb tinta
20.59.30Írótinta, tus és egyéb tinta
20.59.4Kenőanyagok, adalékanyagok, fagyásgátló anyagok
20.59.41Kenőanyagok
20.59.42Kopogásgátló készítmények, kőolajadalékok és hasonló készítmények
20.59.43Hidraulikus fékfolyadékok, fagyásgátló készítmények és jégtelenítő folyadékok
20.59.5Egyéb m.n.s. vegyi termékek
20.59.51Peptonok, egyéb m.n.s. protein hatóanyagok és származékaik; fedőporok
20.59.52Mintázópaszták, gipszalapú fogászati ragasztóanyagok és egyéb készítmények fogorvosi célra, készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez, mikroorganizmusok tenyésztésére alkalmas táptalajkészítmények, m.n.s. diagnosztikumok és laboratóriumi reagensek
20.59.53Kémiai elemek korong formában és vegyületként, átitatva elektronikai célra
20.59.54Aktív szén
20.59.55Kikészítő anyagok, a festés vagy a festék megkötésének gyorsításához szükséges anyagok és hasonló termékek
20.59.56Fémmaratásra szolgáló szerek, folyósítószerek, felhasználásra előkészített gumigyorsítók, gumi- és műanyaglágyítók és -stabilizálók, m.n.s. katalizátorok, m.n.s. alkilbenzol-, illetve alkilnaftalin-keverékek
20.59.57Kötőanyag-készítmények öntödei formához vagy maghoz, m.n.s. vegyi termékek
20.59.58Biodízel
20.59.59M.n.s. egyéb vegyi termékek
20.59.6Zselatin és származékai, beleértve a tejfehérjét
20.59.60Zselatin és származékai, beleértve a tejfehérjét
20.59.9M.n.s. egyéb vegyi termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.59.99M.n.s. egyéb vegyi termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.6Vegyi szál gyártása
20.60Vegyi szál gyártása
20.60.1Szintetikus szálak
20.60.11Kártolatlan, fésületlen szintetikus vágott szál és szálköteg
20.60.12Nagy szakítószilárdságú terjedelmesített fonal poliamidból és poliészterből
20.60.13Egyéb szintetikus terjedelmesített fonal, egyágú
20.60.14Szintetikus végtelen szálak, szalagok és hasonlók
20.60.2Műszálak
20.60.21Kártolatlan, fésületlen vágott műszál és szálköteg
20.60.22Nagy szakítószilárdságú terjedelmesített viszkózfonal
20.60.23Egyéb terjedelmesített műfonal, egyágú
20.60.24Végtelen műszálak, szalagok és hasonlók
20.60.9Vegyi szál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
20.60.99Vegyi szál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
21Gyógyszergyártás
21.1Gyógyszeralapanyag-gyártás
21.10Gyógyszeralapanyag-gyártás
21.10.1Szalicilsav, o-szalicilsav, sóik és észtereik
21.10.10Szalicilsav, o-szalicilsav, sóik és észtereik
21.10.2Lizin, glutaminsav és sói, kvaterner ammónium-sók és hidroxidok, foszforamino-lipidek, amidok, származékaik és sóik
21.10.20Lizin, glutaminsav és sói, kvaterner ammónium-sók és hidroxidok, foszforamino-lipidek, amidok, származékaik és sóik
21.10.3M. n. s. laktonok, kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyületek, nem fuzionált pirazol-, pirimidin-, piperazin- vagy triazingyűrűvel, illetve további fúzió nélküli tiazin- vagy fenotiazin gyűrűvel, hidantoin és származékaik; szulfonamidok
21.10.31M.n.s. laktonok, kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyületek, nem fuzionált pirazol-, pirimidin-, piperazin- vagy triazin-gyűrűvel, illetve további fúzió nélküli tiazin- vagy fenotiazin-gyűrűvel, hidantoin és származékaik
21.10.32Szulfonamidok
21.10.4M.n.s. vegyileg tiszta cukor, cukoréterek, -észterek és m.n.s. sóik
21.10.40M.n.s. vegyileg tiszta cukor, cukoréterek, -észterek és m.n.s. sóik
21.10.5Provitaminok, vitaminok és hormonok; glikozidok, növényi alkaloidák és származékaik; antibiotikumok
21.10.51Provitaminok, vitaminok és származékaik
21.10.52Hormonok és származékaik, főleg hormonként használt egyéb szteroidok
21.10.53Glukozidok, növényi alkaloidák, ezek sói, éterei, észterei és egyéb származékai
21.10.54Antibiotikumok
21.10.6Mirigyek és egyéb szervek, kivonataik, m.n.s. egyéb humán vagy állati hatóanyagok
21.10.60Mirigyek és egyéb szervek, kivonataik, m.n.s. egyéb humán vagy állati hatóanyagok
21.10.9Gyógyszeralapanyag-gyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
21.10.99Gyógyszeralapanyag-gyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
21.2Gyógyszerkészítmény gyártása
21.20Gyógyszerkészítmény gyártása
21.20.1Gyógyszerek
21.20.11Penicillint és egyéb antibiotikumot tartalmazó gyógyszerek
21.20.12Hormontartalmú, de antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek
21.20.13Alkaloida vagy alkaloidaszármazék-tartalmú, de hormont és antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek
21.20.2Egyéb gyógyszerkészítmények
21.20.21Antiszérumok és vakcinák
21.20.22Hormon- és spermicidalapú vegyi fogamzásgátló
21.20.23Diagnosztikai reagens és egyéb gyógyszerkészítmény
21.20.24Ragtapaszok, sebvarró fonalak és hasonló anyagok, elsősegélydobozok
21.20.9Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
21.20.99Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22Gumi-, műanyag termék gyártása
22.1Gumitermék gyártása
22.11Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
22.11.1Új gumiabroncs és gumitömlő
22.11.11Új gumiabroncs személygépkocsik részére
22.11.12Új gumiabroncs motorkerékpár és kerékpár részére
22.11.13Új gumiabroncs buszok, tehergépkocsik és repülőgépek részére
22.11.14Új gumiabroncs mezőgazdasági és egyéb célokra
22.11.15Gumiabroncs belső tömlői, tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, abroncs cserélhető futófelületei, tömlővédőszalagjai
22.11.16Újrafutózandó abroncs futójavító szalagjai
22.11.2Újrafutózott, felújított gumiabroncs
22.11.20Újrafutózott, felújított gumiabroncs
22.11.9Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában; gumiabroncs újrafutózása, felújítása
22.11.99Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában; gumiabroncs újrafutózása, felújítása
22.19Egyéb gumitermék gyártása
22.19.1Regenerált gumi alapanyag formájában, vagy lemez, fólia és szalag alakban
22.19.10Regenerált gumi alapanyag formájában, vagy lemez, fólia és szalag alakban
22.19.2Vulkanizálatlan gumi és a belőle készült gyártmányok, vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból) készült fonal, zsineg, lemez, fólia, szalag, rúd és alakos test
22.19.20Vulkanizálatlan gumi és a belőle készült gyártmányok, vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból) készült fonal, zsineg, lemez, fólia, szalag, rúd és alakos test
22.19.3Cső és tömlő vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból)
22.19.30Cső és tömlő vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból)
22.19.4Szállítószalagok és szállító szíjak vulkanizált gumiból
22.19.40Szállítószalagok és szállító szíjak vulkanizált gumiból
22.19.5Gumírozott textíliák (kivéve: az abroncsszövet)
22.19.50Gumírozott textíliák (kivéve: az abroncsszövet)
22.19.6Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati tartozékok (kivéve: keménygumiból)
22.19.60Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati tartozékok (kivéve: keménygumiból)
22.19.7M.n.s. vulkanizált gumiból készült cikkek, keménygumi és belőle készült termékek
22.19.71Egészségügyi és gyógyszeripari termékek (beleértve a cumit is) vulkanizált gumiból (kivéve: keménygumiból)
22.19.72Padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált gumiból (kivéve: szivacsgumi)
22.19.73M.n.s. egyéb termékek vulkanizált gumiból, keménygumi bármely formában és belőle készült termékek; padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált üreges gumiból
22.19.9Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22.19.99Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22.2Műanyag termék gyártása
22.21Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
22.21.1Műanyag szál, átmérője nagyobb mint, 1 mm, rúd, pálca és alakos test műanyagból
22.21.10Műanyag szál, átmérője nagyobb, mint 1 mm, rúd, pálca és alakos test műanyagból
22.21.2Műanyag csövek, tömlők és szerelvények
22.21.21Műbél keményített fehérjéből vagy cellulózból, műanyagból készült rideg csövek és tömlők
22.21.29Egyéb műanyag csövek, tömlők és szerelvények
22.21.3Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag más anyagokkal erősítés vagy hasonló összeállítás nélkül
22.21.30Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag más anyagokkal erősítés vagy hasonló összeállítás nélkül
22.21.4Műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag
22.21.41Porózus műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag
22.21.42Nem porózus műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag
22.21.9Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22.21.99Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22.22Műanyag csomagolóeszköz gyártása
22.22.1Műanyag csomagolóeszközök
22.22.11Zacskók és zsákok (kúp alakú is) polietilénből
22.22.12Zacskók és zsákok (kúp alakú is) egyéb műanyagokból (kivéve: a polietilén)
22.22.13Dobozok, ládák, rekeszek és hasonló termékek műanyagból
22.22.14Ballonok, palackok és hasonló termékek műanyagból
22.22.19Egyéb műanyag csomagolóeszközök
22.22.9Műanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22.22.99Műanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22.23Műanyag építőanyag gyártása
22.23.1Építőanyagok műanyagból; linóleum és kemény, nem műanyag felületű padlóburkolat
22.23.11Padló-, fal-, mennyezetburkolat műanyagból, tekercsben vagy lapban
22.23.12Fürdőkád, mosdókagyló, WC-csésze és -tető, folyadékciszterna és hasonló szaniteráru műanyagból
22.23.13Műanyag tartály, tank, dézsa, és hasonló tároló, 300 liternél nagyobb űrtartalommal
22.23.14Ajtó, ablak és -keret, ajtóküszöb, redőny, napellenző és hasonló cikkek, részegységek műanyagból
22.23.15Linóleum és kemény, nem műanyag felületű, rugalmas padlóburkolat (például PVC, linóleum stb.)
22.23.19M.n.s. építőanyagok műanyagból
22.23.2Előre gyártott épület műanyagból
22.23.20Előre gyártott épület műanyagból
22.23.9Műanyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22.23.99Műanyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22.29Egyéb műanyag termék gyártása
22.29.1Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt) műanyagból
22.29.10Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt) műanyagból
22.29.2M.n.s. egyéb műanyag termékek
22.29.21Öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia tekercsben és egyéb lapos formában műanyagból, szélessége legfeljebb 20 cm
22.29.22Egyéb öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia tekercsben és egyéb lapos formában műanyagból
22.29.23Asztali és konyhafelszerelések, egyéb háztartási és egészségügyi cikkek műanyagból
22.29.24M.n.s. műanyag részegységek lámpákhoz, világítóeszközökhöz, világító névtáblák és hasonlók műanyagból
22.29.25Irodai és iskolai felszerelések műanyagból
22.29.26Bútor, karosszéria és hasonlók szerelvényei, szobrocska, egyéb dísztárgy műanyagból
22.29.29Egyéb műanyag cikkek
22.29.9Egyéb műanyag termékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatások; egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
22.29.91Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatások
22.29.99Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23Nemfém ásványi termék gyártása
23.1Üveg, üvegtermék gyártása
23.11Síküveggyártás
23.11.1Síküveg
23.11.11Öntött, hengerelt, húzott vagy fúvott üveg, táblában, egyéb megmunkálás nélkül
23.11.12Úsztatott, csiszolt vagy fényezett felületű üvegtábla egyéb megmunkálás nélkül
23.11.9Síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.11.99Síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.12Síküveg továbbfeldolgozása
23.12.1Megmunkált és továbbfeldolgozott síküveg
23.12.11Üveg táblában, hajlítva, szélezve, metszve, kifúrva, zománcozva vagy máshogy megmunkálva, de keretezés és felszerelés nélkül
23.12.12Biztonsági üveg
23.12.13Üvegtükör, többrétegű szigetelő üveg
23.12.9Továbbfeldolgozott síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.12.99Továbbfeldolgozott síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.13Öblösüveggyártás
23.13.1Öblösüveg
23.13.11Palack, konzervipari öblösüveg, fiola és egyéb tárolóeszköz üvegből (kivéve: az ampulla); üvegdugó, -fedő és egyéb záróelem üvegből
23.13.12Ivópohár (kivéve: üvegkerámia)
23.13.13Üvegáru asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, belső díszítési és hasonló célra
23.13.14Üvegbetét vákuumpalackhoz vagy egyéb vákuumedényhez
23.13.9Öblösüveggyártás befejező szolgáltatásai; az öblösüveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.13.91Háztartásiüvegtermék-gyártás befejező műveletei
23.13.92Üveg csomagolóeszközök gyártásának befejező műveletei
23.13.99Öblösüveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.14Üvegszálgyártás
23.14.1Üvegszálak
23.14.11Pászma, előfonat, fonal, vágott szál üvegrostból
23.14.12Szövedék (paplan), fátyol, párnázat, tömő- és bélésanyag, nemez, nem szövött és egyéb termék üvegrostból (kivéve: a szövött kelme)
23.14.9Üvegszál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.14.99Üvegszál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.19Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
23.19.1Egyéb félkész üvegtermék
23.19.11Megmunkálatlan üvegtömb, -golyó (a mikroméretű kivételével), -rúd, -cső
23.19.12Kockakő, tégla, cserép és egyéb termék sajtolt vagy öntött üvegből; ólomkeretes ablaküveg és hasonló termékek; sokcellás és habüveg tömb, lap vagy hasonló formában
23.19.2Műszaki és egyéb üveg
23.19.21Nyitott üvegbúra és alkatrészei villanylámpához, katódsugárcsőhöz és hasonlókhoz
23.19.22Optikailag nem megmunkált óraüvegek, optikai rendeltetésű üvegek és üvegelemeik
23.19.23Laboratóriumi, higiéniai és gyógyszerészeti üvegáruk, üvegampullák
23.19.24Lámpák, világítási szerelvények, világító feliratok, névtáblák és hasonlók üvegrészei
23.19.25Elektromos szigetelők üvegből
23.19.26M.n.s. üvegtermék
23.19.9Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása; műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.19.91Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása
23.19.99Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.2Tűzálló termék gyártása
23.20Tűzálló termék gyártása
23.20.1Tűzálló kerámiatermékek
23.20.11Tégla, tömb, cserép és egyéb kerámiatermékek szilikáttartalmú fosszilis anyagból vagy földből
23.20.12Tűzálló tégla, tömb, cserép és tűzálló kerámiából készült hasonló építőanyagok (kivéve: a szilikáttartalmú fosszilis anyagból készült termékek)
23.20.13Tűzálló cement, habarcs, beton és hasonló, m.n.s.
23.20.14Nem kiégetett tűzálló termékek és egyéb tűzálló kerámiatermékek
23.20.9Tűzálló termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.20.99Tűzálló termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.3Kerámia, agyag építőanyag gyártása
23.31Kerámiacsempe, -lap gyártása
23.31.1Kerámiacsempék és -lapok
23.31.10Kerámiacsempék és -lapok
23.31.9Kerámiacsempe és -lap gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.31.99Kerámiacsempe és -lap gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.32Égetett agyag építőanyag gyártása
23.32.1Égetett agyagtéglák, cserepek és építőanyagok
23.32.11Nem tűzálló kerámia építési tégla, födémblokk, teherhordó vagy térelválasztó elem és hasonló
23.32.12Tetőfedő cserép, kéményfej, kéménytégla, kémény bélésfal, építési célú díszítőelem és egyéb kerámia építőanyag
23.32.13Kerámiacső, -vezeték, -csatorna és csőszerelvény
23.32.9Égetett agyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.32.99Égetett agyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.4Porcelán, kerámiatermék gyártása
23.41Háztartási kerámia gyártása
23.41.1Háztartási finomkerámia termékek és dísztárgyak
23.41.11Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek porcelánból
23.41.12Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek (kivéve: a porcelántermékek)
23.41.13Kerámiaszobrok és egyéb kerámia dísztárgyak
23.41.9Háztartási kerámiatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.41.99Háztartási kerámiatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.42Egészségügyi kerámia gyártása
23.42.1Egészségügyi kerámia
23.42.10Egészségügyi kerámia
23.42.9Egészségügyi kerámia gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.42.99Egészségügyi kerámia gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.43Kerámia szigetelő gyártása
23.43.1Kerámiából készült elektromos szigetelők; kerámiából készült szigetelőszerelvények elektromos gépekhez, készülékekhez és felszerelésekhez
23.43.10Kerámiából készült elektromos szigetelők; kerámiából készült szigetelőszerelvények elektromos gépekhez, készülékekhez és felszerelésekhez
23.43.9Kerámiából készült elektromos szigetelők és szigetelőszerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.43.99Kerámiából készült elektromos szigetelők és szigetelőszerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.44Műszaki kerámia gyártása
23.44.1Egyéb műszaki kerámiatermék
23.44.11Porcelántermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra
23.44.12Kerámiatermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra (kivéve: a porcelántermékek)
23.44.9Műszaki kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.44.99Műszaki kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.49Egyéb kerámiatermék gyártása
23.49.1Egyéb kerámiatermékek
23.49.11Kerámiatermékek mezőgazdasági, szállítási és csomagolási célra
23.49.12M.n.s. egyéb kerámiából készült termékek (kivéve: az építőanyagok)
23.49.9Egyéb kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.49.99Egyéb kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.5Cement-, mész-, gipszgyártás
23.51Cementgyártás
23.51.1Cement
23.51.11Cementklinker
23.51.12Portland, alumínium tartalmú, kohósalakos és hasonló, vízzel kötő cementek
23.51.9Cement gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.51.99Cement gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.52Mész-, gipszgyártás
23.52.1Gyorsan kötő mész, oltott mész, víz alatt kötő mész
23.52.10Gyorsan kötő mész, oltott mész, víz alatt kötő mész
23.52.2Gipsz
23.52.20Gipsz
23.52.3Kalcinált vagy agglomerált dolomit
23.52.30Kalcinált vagy agglomerált dolomit
23.52.9Mész- és gipsz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.52.99Mész- és gipsz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.6Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
23.61Építési betontermék gyártása
23.61.1Építési betontermékek
23.61.11Cement-, beton-, és műkőcserép, csempe, tégla és hasonló termékek
23.61.12Előre gyártott cement-, beton- és műkő szerkezeti elemek építmények építéséhez
23.61.2Előre gyártott betonépületek
23.61.20Előre gyártott betonépületek
23.61.9Építési betontermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.61.99Építési betontermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.62Építési gipsztermék gyártása
23.62.1Építési gipsztermékek
23.62.10Építési gipsztermékek
23.62.9Építési gipsztermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.62.99Építési gipsztermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.63Előre kevert beton gyártása
23.63.1Előre kevert beton
23.63.10Előre kevert beton
23.63.9Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.63.99Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.64Habarcsgyártás
23.64.1Habarcs
23.64.10Habarcs
23.64.9Habarcs gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.64.99Habarcs gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.65Szálerősítésű cement gyártása
23.65.1Szálerősítésű cementtermékek
23.65.11Ásványi kötőanyaggal kevert növényi rost-, szalma-, fahulladék-táblák, tömbök és hasonló termékek
23.65.12Azbesztcement-, cellulózszál-erősítésű és hasonló cementtermékek
23.65.9Szálerősítésű cementtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.65.99Szálerősítésű cementtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.69Egyéb beton-, gipsz- és cementtermék gyártása
23.69.1Egyéb beton-, gipsz- és cementtermékek
23.69.11M.n.s. egyéb gipsz-, vagy gipszalapú termékek
23.69.19M.n.s. egyéb cement-, beton- és műkő termékek
23.69.9Egyéb beton-, gipsz- és cementtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.69.99Egyéb beton-, gipsz- és cementtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.7Kőmegmunkálás
23.70Kőmegmunkálás
23.70.1Méretre vágott, megformázott és megmunkált kő
23.70.11Megmunkált márvány, travertino (forrásvízi mészkő), alabástrom és ezekből készült termékek (kivéve: a kövezőkockák, szegélykövek, járdakövek, csempék, kockák és hasonló termékek); mesterségesen színezett szemcse és por márványból, travertinóból, alabástromból
23.70.12Egyéb, megmunkált díszítési vagy építési kő és a belőlük készült termékek; egyéb, mesterségesen színezett természetes kőszemcse és -por, agglomerált palakőből készült termékek
23.70.9Méretre vágott, megformázott és megmunkált kő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.70.99Méretre vágott, megformázott és megmunkált kő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.9Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.
23.91Csiszolótermék gyártása
23.91.1Csiszolótermékek
23.91.11Malomkövek, köszörűkövek, csiszolókorongok és hasonlók, váz nélkül, természetes kőből vagy agglomerált természetes vagy mesterséges csiszolótermékből vagy kerámiából készült csiszolókő és annak részei
23.91.12Textil-, papír- vagy kartonpapír hordozóra felvitt csiszolópor és -szemcse
23.91.9Csiszolótermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.91.99Csiszolótermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.99M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
23.99.1M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék
23.99.11Megmunkált azbesztrost; azbeszt- vagy magnézium-karbonát tartalmú keverékek; ezen keverékekből vagy azbesztből készült termékeik, súrlódó anyagok fékekhez, tengelykapcsolókhoz és hasonlókhoz, felszereletlen állapotban
23.99.12Aszfaltból és hasonló anyagokból készült termékek
23.99.13Természetes és mesterséges kőből, bitumenből, természetes aszfaltból vagy hasonló anyagokból mint kötőanyagból készült bitumenes keverékek
23.99.14Mesterséges grafit, kolloid vagy félkolloid grafit, grafit- vagy egyéb szénalapú félkész termékek
23.99.15Mesterséges korund
23.99.19M.n.s. nemfém ásványi termékek
23.99.9M.n.s. egyéb nemfém ásványi termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
23.99.99M.n.s. egyéb nemfém ásványi termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24Fémalapanyag gyártása
24.1Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
24.10Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
24.10.1Vas, acél, vasötvözet-alapanyag
24.10.11Nyersvas és tükörnyersvas tuskó, öntecs vagy más elsődleges formában
24.10.12Ferroötvözet
24.10.13Vasércből direkt redukcióval nyert vastartalmú termékek, más vasszivacs termékek tömb, szemcse és hasonló formában; vastömb, vasszemcse legalább a tömeg 99,94 %-át elérő vastartalommal
24.10.14Szemcse és por nyersvasból, tükörnyersvasból vagy acélból
24.10.2Nyersacél
24.10.21Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, ötvözetlen acélból
24.10.22Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, rozsdamentes acélból
24.10.23Öntecs (tuskó, ingot), más előtermék és félkész termék, nem rozsdamentes ötvözött acélból
24.10.3Melegen hengerelt lapos félkész acéltermék
24.10.31Melegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége legalább 600 mm
24.10.32Melegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm
24.10.33Melegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége legalább 600 mm
24.10.34Melegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm
24.10.35Melegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége legalább 600 mm
24.10.36Melegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm (kivéve a szilíciumötvözésű elektrotechnikai termékeket)
24.10.4Hidegen hengerelt lapos félkész acéltermék, szélessége legalább 600 mm
24.10.41Hidegen hengerelt lapos félkész termék ötvözetlen acélból, szélessége legalább 600 mm
24.10.42Hidegen hengerelt lapos félkész termék rozsdamentes acélból, szélessége legalább 600 mm
24.10.43Hidegen hengerelt lapos félkész termék nem rozsdamentes ötvözött acélból, szélessége legalább 600 mm
24.10.5Bevont, plattírozott lapos hengerelt termék acélból; gyorsacél, szilíciumötvözésű elektrotechnikai termék
24.10.51Bevont lapos hengerelt ötvözetlen acéltermék (plattírozva vagy bevonattal), szélessége legalább 600 mm
24.10.52Bevont lapos hengerelt nem rozsdamentes ötvözött acéltermék (plattírozva vagy bevonattal), szélessége legalább 600 mm
24.10.53Lapos hengerelt elektrotechnikai termék szilíciumötvözésű acélból, szélessége legalább 600 mm
24.10.54Lapos hengerelt elektrotechnikai termék szilíciumötvözésű acélból, szélessége kisebb, mint 600 mm
24.10.55Lapos hengerelt termék gyorsacélból, szélessége kisebb, mint 600 mm
24.10.6Melegen alakított rúd, huzal acélból
24.10.61Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben ötvözetlen acélból
24.10.62Melegen hengerelt, kovácsolt, melegen húzott, extrudált egyéb rúd, profil acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is
24.10.63Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben rozsdamentes acélból
24.10.64Melegen hengerelt, melegen kovácsolt, húzott, extrudált egyéb rúd, profil rozsdamentes acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is
24.10.65Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal tekercsben nem rozsdamentes ötvözött acélból
24.10.66Melegen hengerelt, melegen kovácsolt, húzott, extrudált egyéb rúd, profil nem rozsdamentes ötvözött acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is
24.10.67Üreges fúrórúdvas és fúrórúdacél
24.10.7Melegen alakított nyitott acélszelvény, acél szádlemez, vasúti, villamosvasúti pálya építésének acéltermékei
24.10.71Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény ötvözetlen acélból, további megmunkálás nélkül
24.10.72Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény rozsdamentes acélból, további megmunkálás nélkül
24.10.73Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból, további megmunkálás nélkül
24.10.74Melegen alakított acél szádlemez (szádpalló), hegesztett nyitott szelvény
24.10.75Vasúti, villamosvasúti pálya építésének acéltermékei
24.10.9Vas, acél alapanyag és vasötvözet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.10.99Vas, acél alapanyag és vasötvözet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.2Acélcsőgyártás
24.20Acélcsőgyártás
24.20.1Acélcső, acél üreges szelvény, varratmentes
24.20.11Olaj-, gázvezeték varratmentes acélcsöve
24.20.12Olaj-, gázkitermelés fúrásának varratmentes acél fúró-, vezeték- és béléscsöve
24.20.13Egyéb kör keresztmetszetű acélcső
24.20.14Nem kör keresztmetszetű acélcső, üreges acélszelvény
24.20.2Hegesztett acélcső, acél üreges szelvény, kör keresztmetszetű, külső átmérője több mint 406,4 mm
24.20.21Hegesztett acélcső olaj-, gázvezetékhez, külső átmérője több mint 406,4 mm
24.20.22Olaj-, gázkitermelés fúrásának hegesztett acél fúró-, vezeték- és béléscsöve külső átmérője több mint 406,4 mm
24.20.23Egyéb hegesztett acélcső, kör keresztmetszetű, külső átmérője több mint 406,4 mm
24.20.24Spirálhegesztésű, szegecselt vagy hasonló módon összezárt kör keresztmetszetű egyéb acélcső, külső átmérője több mint 406,4 mm
24.20.3Hegesztett acélcső, acél üreges szelvény, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm
24.20.31Hegesztett acélcső olaj-, gázvezetékhez, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm
24.20.32Olaj-, gázkitermelés fúrásának hegesztett acél fúró-, vezeték- és béléscsöve, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm
24.20.33Egyéb hegesztett acélcső, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm
24.20.34Hegesztett acélcső, nem kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm
24.20.35Spirálhegesztésű, szegecselt vagy másként összezárt egyéb acélcső, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm
24.20.4Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül
24.20.40Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül
24.20.9Cső, üreges szelvény, csőszerelvény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.20.99Cső, üreges szelvény, csőszerelvény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.3Egyéb kohászati termék gyártása acélból
24.31Hidegen húzott acélrúd gyártása
24.31.1Hidegen húzott rúd, tömör szelvény ötvözetlen acélból
24.31.10Hidegen húzott rúd, tömör szelvény ötvözetlen acélból
24.31.2Hidegen húzott rúd, tömör szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból
24.31.20Hidegen húzott rúd, tömör szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból
24.31.3Hidegen húzott rúd, tömör szelvény rozsdamentes acélból
24.31.30Hidegen húzott rúd, tömör szelvény rozsdamentes acélból
24.31.9Hidegen húzott rúd gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.31.99Hidegen húzott rúd gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.32Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
24.32.1Hidegen hengerelt lapos acéltermék bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű
24.32.10Hidegen hengerelt lapos acéltermék bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű
24.32.2Hidegen hengerelt lapos acéltermék, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm szélességű
24.32.20Hidegen hengerelt lapos acéltermék, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm szélességű
24.32.9Hidegen hengerelt keskeny szalag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.32.99Hidegen hengerelt keskeny szalag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.33Hidegen hajlított acélidom gyártása
24.33.1Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény acélból
24.33.11Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény ötvözetlen acélból
24.33.12Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény rozsdamentes acélból
24.33.2Profilozott (bordázott) lemez ötvözetlen acélból
24.33.20Profilozott (bordázott) lemez ötvözetlen acélból
24.33.3Többrétegű bevont acéllemez
24.33.30Többrétegű bevont acéllemez
24.33.9Hidegen alakított, hajlított acéltermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.33.99Hidegen alakított, hajlított acéltermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.34Hidegen húzott acélhuzal gyártása
24.34.1Hidegen húzott huzal
24.34.11Hidegen húzott huzal ötvözetlen acélból
24.34.12Hidegen húzott huzal rozsdamentes acélból
24.34.13Hidegen húzott huzal nem rozsdamentes ötvözött acélból
24.34.9Hidegen húzott huzal gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.34.99Hidegen húzott huzal gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.4Nemvasfém-alapanyag gyártása
24.41Nemesfémgyártás
24.41.1Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott ezüst, ezüstpor
24.41.10Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott ezüst, ezüstpor
24.41.2Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott arany, aranypor
24.41.20Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott arany, aranypor
24.41.3Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott platina, platinapor
24.41.30Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott platina, platinapor
24.41.4Arannyal bevont nem nemesfém vagy ezüst legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)
24.41.40Arannyal bevont nem nemesfém vagy ezüst legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)
24.41.5Ezüsttel bevont nem nemesfém; platinával bevont nem nemesfém, ezüst vagy arany legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)
24.41.50Ezüsttel bevont nem nemesfém; platinával bevont nem nemesfém, ezüst vagy arany legfeljebb félig feldolgozva (félkész termék)
24.41.9Nemesfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.41.99Nemesfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.42Alumíniumgyártás
24.42.1Megmunkálatlan alumínium; alumínium-oxid
24.42.11Megmunkálatlan alumínium
24.42.12Alumínium-oxid (kivéve: műkorund)
24.42.2Félkész termék alumíniumból, ötvözött alumíniumból
24.42.21Alumíniumpor, -pehely
24.42.22Alumíniumrúd, -hengerhuzal, -szelvény
24.42.23Alumíniumhuzal
24.42.24Alumíniumlemez, és -szalag, több mint 0,2 mm vastagságú
24.42.25Alumíniumfólia, legfeljebb 0,2 mm vastagságú
24.42.26Alumíniumcső, -szerelvényeik
24.42.9Alumínium gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.42.99Alumínium gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.43Ólom, cink, ón gyártása
24.43.1Megmunkálatlan ólom, cink, ón
24.43.11Megmunkálatlan ólom
24.43.12Megmunkálatlan cink
24.43.13Megmunkálatlan ón
24.43.2Félkész termék ólomból, cinkből, ónból és ötvözeteikből
24.43.21Lemez, szalag, fólia, por és pehely ólomból
24.43.22Cinkpor, cinkpehely
24.43.23Rúd, szelvény, huzal, lemez, szalag és fólia cinkből
24.43.24Rúd, szelvény, huzal ónból
24.43.9Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.43.99Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.44Rézgyártás
24.44.1Megmunkálatlan réz, rezeskő, cementréz
24.44.11Rezeskő, cementréz
24.44.12Finomítatlan réz, rézanód elektrolízises finomításhoz
24.44.13Finomított réz és rézötvözet, megmunkálás nélkül, réz mesterötvözet
24.44.2Félkész termék rézből és rézötvözetekből
24.44.21Rézpor, rézpehely
24.44.22Rúd, hengerhuzal, szelvény rézből
24.44.23Rézhuzal
24.44.24Lemez, szalag rézből, több mint 0,15 mm vastagságú
24.44.25Rézfólia, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
24.44.26Rézcső, -szerelvényeik
24.44.9Réz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.44.99Réz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.45Egyéb nem vas fém gyártása
24.45.1Megmunkálatlan nikkel, nikkelkohászat közbeeső termékei
24.45.11Megmunkálatlan nikkel
24.45.12Nikkel-szulfid-fém keverék, zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső terméke
24.45.2Félkész termék nikkelből vagy nikkelötvözetből
24.45.21Nikkelpor, nikkelpehely
24.45.22Nikkelrúd, -hengerhuzal, -szelvény, -huzal
24.45.23Nikkellemez, -szalag, -fólia
24.45.24Nikkelcső és szerelvényeik
24.45.3Egyéb nemvasfém, cermet és ezekből készült termék; fémet vagy fémkeveréket tartalmazó hamu és maradvány
24.45.30Egyéb nemvasfém, cermet és ezekből készült termék; fémet vagy fémkeveréket tartalmazó hamu és maradvány
24.45.9Egyéb nemvasfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.45.99Egyéb nemvasfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.46Nukleáris fűtőanyag gyártása
24.46.1Természetes urán és vegyületei, ötvözetei, diszperziói (a cermettel együtt), természetes uránt és vegyületét tartalmazó kerámiatermék, keverék
24.46.10Természetes urán és vegyületei, ötvözetei, diszperziói (a cermettel együtt), természetes uránt és vegyületét tartalmazó kerámiatermék, keverék
24.46.9Feldolgozott nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.46.99Feldolgozott nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.5Fémöntés
24.51Vasöntés
24.51.1Vasöntvény-előállítás
24.51.11Temperöntvény-előállítás
24.51.12Gömbgrafitos vasöntvény előállítása
24.51.13Lemezgrafitos (szürke) vasöntvény előállítása
24.51.2Öntöttvas cső, üreges profil
24.51.20Öntöttvas cső, üreges profil
24.51.3Öntöttvas csőszerelvény
24.51.30Öntöttvas csőszerelvény
24.51.9Vasöntéssel kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.51.99Vasöntéssel kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
24.52Acélöntés
24.52.1Acélöntés
24.52.10Acélöntés
24.52.2Centrifugálisan öntött acélcső
24.52.20Centrifugálisan öntött acélcső
24.52.3Öntöttacél csőszerelvény
24.52.30Öntöttacél csőszerelvény
24.53Könnyűfémöntés
24.53.1Könnyűfémöntés
24.53.10Könnyűfémöntés
24.54Egyéb nemvasfém öntése
24.54.1Egyéb nemvasfémek öntése
24.54.10Egyéb nemvasfémek öntése
25Fémfeldolgozási termék gyártása
25.1Fémszerkezet, -épületelem gyártása
25.11Fémszerkezet gyártása
25.11.1Előre gyártott épület fémből
25.11.10Előre gyártott épület fémből
25.11.2Fémszerkezet és alkatrésze
25.11.21Híd és hídrész vasból vagy acélból
25.11.22Torony és rácsszerkezetű oszlop vasból vagy acélból
25.11.23Egyéb szerkezet, szerkezetrész (állvány, konzol, oszlop, hasonló alátámasztó szerkezet) vasból, acélból, alumíniumból
25.11.9Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.11.99Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.12Fém épületelem gyártása
25.12.1Ajtó, ablak és kerete, ajtóküszöb fémből
25.12.10Ajtó, ablak és kerete, ajtóküszöb fémből
25.12.9Fém épületelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.12.99Fém épületelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.2Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.21Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
25.21.1Központi fűtéshez radiátor és kazán
25.21.11Radiátor központi fűtéshez és részei vasból, acélból (kivéve: a villamos fűtés radiátora)
25.21.12Kazán központi fűtéshez, meleg víz, kis nyomású gőz termeléséhez
25.21.13Alkatrész központi fűtés kazánjához
25.21.9Központi fűtés radiátora, kazánja gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.21.99Központi fűtés radiátora, kazánja gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.29Fémtartály gyártása
25.29.1Egyéb tartály, tárolómedence fémből
25.29.11Tartály (kivéve: a folyékony és sűrített gáz fémtartály), kád, hasonló tároló edény vasból, acélból, több mint 300 l űrtartalommal, a mechanikai vagy termikus berendezésbe épített nélkül
25.29.12Folyékony és sűrített gáz fémtartálya
25.29.9Fémtartály gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.29.99Fémtartály gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.3Gőzkazán gyártása
25.30Gőzkazán gyártása
25.30.1Gőzkazán és alkatrésze
25.30.11Kazán vízgőz, más gőz vagy forró víz előállítására
25.30.12Segédberendezések kazánokhoz, kondenzátor gőzerőgépekhez vagy más gőzenergia egységhez
25.30.13Gőzkazán alkatrésze
25.30.2Atomreaktor és alkatrésze
25.30.21Atomreaktor (kivéve: az izotóp-elválasztó)
25.30.22Atomreaktor alkatrésze (kivéve: az izotóp-elválasztó alkatrészei)
25.30.9Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.30.99Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.4Fegyver-, lőszergyártás
25.40Fegyver-, lőszergyártás
25.40.1Fegyver, lőszer és alkatrésze
25.40.11Hadifegyver (kivéve: a revolver, pisztoly és hasonló fegyver)
25.40.12Revolver, pisztoly, nem katonai lőfegyver és hasonló eszköz
25.40.13Bomba, rakéta, hasonló hadifegyver, töltény, más lőszer, kilövő eszköz és alkatrészeik
25.40.14Katonai fegyver, más lőfegyver alkatrésze
25.40.9Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.40.99Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.5Fémalakítás, porkohászat
25.50Fémalakítás, porkohászat
25.50.1Fémkovácsolás, -sajtolás, -húzás, -kivágás, -hengerelés
25.50.11Fémkovácsolás
25.50.12Fémsajtolás
25.50.13Egyéb fémalakítás
25.50.2Porkohászat
25.50.20Porkohászat
25.6Fém felületkezelése, megmunkálása
25.61Fémfelület-kezelés
25.61.1Fémek bevonása
25.61.11Fém bevonása fémmel
25.61.12Fém bevonása nemfémmel
25.61.2Egyéb fémkezelő szolgáltatás
25.61.21Fém hőkezelése (kivéve: a bevonás fémmel)
25.61.22Egyéb fémfelületet-kezelés
25.62Fémmegmunkálás
25.62.1Fémalkatrész esztergálása
25.62.10Fémalkatrész esztergálása
25.62.2Egyéb fém megmunkálása
25.62.20Egyéb fém megmunkálása
25.7Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása
25.71Evőeszköz gyártása
25.71.1Evőeszköz
25.71.11Kés (kivéve: a gépkés), olló, ezek pengéje
25.71.12Borotva, borotvapenge (beleértve a borotvapenge nyersdarabot szalagban)
25.71.13Más késműves áru; manikűr-, pedikűrkészlet és -felszerelés
25.71.14Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz
25.71.15Kard, vadászkés, szurony (bajonett), lándzsa és hasonló szálfegyver, és ezek részei
25.71.9Evőeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.71.99Evőeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.72Lakat-, zárgyártás
25.72.1Zár és vasalat
25.72.11Lakat és zár járműhöz, bútorhoz nem nemesfémből
25.72.12Egyéb zár nem nemesfémből
25.72.13Kézitáskazár, -keret, a zárral együtt; alkatrészeik
25.72.14Sarokvas, fémveret, szerelvény és hasonló cikk járműhöz, ajtóhoz, ablakhoz, bútorhoz és hasonlóhoz nem nemesfémből
25.72.9Lakat, zár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.72.99Lakat, zár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.73Szerszámgyártás
25.73.1Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti kéziszerszám
25.73.10Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti kéziszerszám
25.73.2Kézi fűrész, fűrészlap minden fajtája
25.73.20Kézi fűrész, fűrészlap minden fajtája
25.73.3Egyéb kéziszerszám
25.73.30Egyéb kéziszerszám
25.73.4Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez
25.73.40Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez
25.73.5Öntőforma, formaszekrény fémöntéshez; öntőforma alaplapja; öntőminta
25.73.50Öntőforma, formaszekrény fémöntéshez; öntőforma alaplapja; öntőminta
25.73.6Egyéb szerszám
25.73.60Egyéb szerszám
25.73.9Szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.73.99Szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.9Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
25.91Acél tárolóeszköz gyártása
25.91.1Dob és hasonló tárolóedény acélból
25.91.11Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény bármilyen anyag (kivéve gáz) tárolására vasból vagy acélból, űrtartalma legalább 50 l, legfeljebb 300 l (kivéve: a mechanikai vagy termikus berendezéshez tartozót)
25.91.12Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény (kivéve: forrasztással vagy peremezéssel lezárhatókat), bármilyen anyag (kivéve: gáz) tárolására vasból vagy acélból, űrtartalma kisebb mint 50 l, kivéve a mechanikai vagy termikus berendezéshez tartozót
25.91.9Acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.91.99Acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.92Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
25.92.1Csomagoló eszköz és záróelem gyártása vasból, acélból és könnyűfémből
25.92.11Forrasztással, peremezéssel lezárható vas-, acélkanna kevesebb mint 50 l űrtartalommal
25.92.12Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve: gáz) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal
25.92.13Koronazár és dugó, kupak, fedő nem nemesfémből
25.92.9Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.92.99Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.93Huzaltermék gyártása
25.93.1Huzaltermék, lánc, rugó
25.93.11Acélpászma, -kábel, szalagfonat, egyéb sodrott vas- és acélhuzal, villamos szigetelés nélkül
25.93.12Vas és acél szögesdrót; réz, alumínium anyagú pászma, kábel, szalagfonat, egyéb sodrott huzal villamos szigetelés nélkül
25.93.13Fémszövet, fémrács, háló, sodronyfonat vas-, acél- vagy rézhuzalból; terpesztett vas-, acél- vagy réztermék
25.93.14Szeg, szélesfejű rövid szeg, rajzszeg, ácskapocs és hasonló áru
25.93.15Hegesztő és forrasztó fémanyagok (pálcák, huzalok, csövek, lemezek, elektródák), a folyósításhoz speciális bevonattal, illetve töltéssel
25.93.16Rugó és laprugó vasból, acélból; rézrugó
25.93.17Lánc és részei fémből (kivéve: az ízelt lánc)
25.93.18Varrótű, kötőtű, lyukasztó (ár), horgolótű, hímzőtű és hasonló cikk kézi használatra vasból, acélból; biztosítótű, m.n.s. tű vasból, acélból
25.93.9Huzaltermék, lánc, rugó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.93.99Huzaltermék, lánc, rugó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.94Kötőelem, csavar gyártása
25.94.1Kötőelem, csavar
25.94.11Menetes kötőelem vasból és acélból
25.94.12Nem menetes kötőelem vasból és acélból
25.94.13Menetes és nem menetes kötőelem rézből
25.94.9Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.94.99Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.99M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
25.99.1Fürdőszoba, konyha fémeszközei
25.99.11Mosogató, mosdó, fürdőkád és más egészségügyi cikk és részei vasból, acélból, rézből vagy alumíniumból
25.99.12Asztali, konyhai és más háztartási áru és részei vasból, acélból, rézből vagy alumíniumból
25.99.2Egyéb fémfeldolgozási termék nem nemesfémből
25.99.21Páncél- és lemezszekrény, fémtrezor és ajtaja, páncélterem zárószerkezete, pénzszállító fémdoboz és hasonlók nem nemesfémből
25.99.22Iratgyűjtő tálca, állvány, tolltartó, egyéb hasonló hivatali és asztali fémeszköz nem nemesfémből (kivéve: az irodabútor)
25.99.23Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, iratkapocs, hasonló fémeszköz, fűzőkapocs szalagban, nem nemesfémből
25.99.24Kis fémszobor, egyéb fém dísztárgy, fémkeret fényképhez, festményhez, tükörhöz, nem nemesfémből
25.99.25Ruha, cipő, bőrdíszmű, sátorponyva, kézitáska, úti készlet és egyéb áru fémkelléke (zár, csat, kapocs, horog, szem stb.), fém záróeleme, szegecse; fémszegély, fémflitter nem nemesfémből
25.99.26Hajócsavar és lapátja fémből
25.99.29Egyéb m.n.s. fémfeldolgozási termék nem nemesfémből
25.99.9M.n.s. fémfeldolgozási termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
25.99.99M.n.s. fémfeldolgozási termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
26.1Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása
26.11Elektronikai alkatrész gyártása
26.11.1Hőionizálásos, hidegkatódú, fotokatódú elektroncső (beleértve a katódsugárcsövet is)
26.11.11Katódsugaras televízió-képcső; televíziós kameracső; egyéb katódsugárcső
26.11.12Magnetron, klisztron, mikrohullámú cső és egyéb elektroncső
26.11.2Dióda, tranzisztor
26.11.21Dióda, tranzisztor, tirisztor, diak és triak
26.11.22Félvezető eszköz; fénykibocsátó dióda, szerelt piezoelektromos kristály; ezek alkatrésze
26.11.3Elektronikus integrált áramkör
26.11.30Elektronikus integrált áramkör
26.11.4M.n.s. elektroncső, egyéb elektronikus egység alkatrésze
26.11.40M.n.s. elektroncső, egyéb elektronikus egység alkatrésze
26.11.5Üres nyomtatott áramköri kártya
26.11.50Üres nyomtatott áramköri kártya
26.11.9Elektronikus integrált áramkör gyártásával kapcsolatos szolgáltatás; elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.11.91Elektronikus integrált áramkör gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.11.99Elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.12Elektronikai áramköri kártya gyártása
26.12.1Nyomtatott áramkör
26.12.10Nyomtatott áramkör
26.12.2Hang-, video-, hálózati és hasonló kártya automatikus adatfeldolgozó géphez
26.12.20Hang-, video hálózati és hasonló kártya automatikus adatfeldolgozó géphez
26.12.3Memóriakártya (csipkártya, smart cards)
26.12.30Memóriakártya (csipkártya, smart cards)
26.12.9Nyomtatott áramkör előállítása; nyomtatott áramköri kártya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.12.91Nyomtatott áramkör előállítása és a nyomtatott áramkörök mikroösszeszerelése
26.12.99Nyomtatott áramköri kártya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.2Számítógép, perifériás egység gyártása
26.20Számítógép, perifériás egység gyártása
26.20.1Számítógépek, ezek alkatrésze és tartozéka
26.20.11Hordozható automatikus adatfeldolgozó gép, tömege legfeljebb 10 kg, pl. laptop, notebook, menedzserkalkulátor és hasonló kisszámítógép
26.20.12POS-terminál (bankkártya lehúzásánál), ATM és hasonló berendezés, ami képes adatfeldolgozó géppel vagy hálózati géppel kapcsolatot létesíteni
26.20.13Digitális, automatikus adatfeldolgozó berendezés, azonos házban legalább egy központi feldolgozóegységet és egy bemeneti és egy kimeneti egységet (kombinálva vagy nem kombinálva) tartalmazó
26.20.14Digitális automatikus adatfeldolgozó gép rendszer formájában
26.20.15Egyéb automatikus digitális adatfeldolgozó berendezés, amely azonos vagy nem azonos házban tartalmaz legalább egyet vagy kettőt a következő típusú egységekből: tárolóegység, bemeneti egység, kimeneti egység
26.20.16Bemeneti vagy kimeneti egység, amely azonos vagy nem azonos házban tartalmaz tárolóegységet
26.20.17Monitor és projektor (elsősorban automatikus adatfeldolgozó rendszerekben használatos)
26.20.18Olyan egység, ami legalább két funkciót teljesít ezek közül: nyomtatás, szkennelés, másolás, faxolás
26.20.2Tárolóegység és egyéb tárolóberendezés
26.20.21Tárolóegység
26.20.22Félvezetős tárolóegység (pendrive)
26.20.3Automatikus adatfeldolgozó berendezés egyéb egysége
26.20.30Automatikus adatfeldolgozó berendezés egyéb egysége
26.20.4Számítógép alkatrésze és tartozéka
26.20.40Számítógép alkatrésze és tartozéka
26.20.9Számítógéppel és perifériás egységeivel kapcsolatos ipari szolgáltatás; számítógép és perifériás egységeinek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.20.91Számítógéppel és perifériás egységeivel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.20.99Számítógép és perifériás egységeinek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.3Híradástechnikai berendezés gyártása
26.30Híradástechnikai berendezés gyártása
26.30.1Televízió- és rádióadó-berendezés; televíziókamera
26.30.11Adó-vevő berendezés
26.30.12Vevőberendezést nem tartalmazó adóberendezés
26.30.13Televíziókamera
26.30.2Elektromos berendezés vezetékes telefonhoz vagy távírókészülékhez; videotelefon
26.30.21Távbeszélő-készülék vezetékes hálózathoz, beleértve a vezeték nélküli készüléket is
26.30.22Telefon cellás hálózathoz vagy egyéb vezeték nélküli hálózathoz
26.30.23Egyéb távbeszélő-készülék és -berendezés hang, kép és adat továbbítására és vételére, beleértve a vezetékes és vezeték nélküli hálózat kommunikációs berendezéseit is (úgymint helyi és távolsági hálózat)
26.30.3Villamos vezetékes telefon, távírókészülék alkatrészei
26.30.30Villamos vezetékes telefon, távírókészülék alkatrésze
26.30.4Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek alkatrésze, rádió- és televízióátviteli berendezés és televíziókamera alkatrészei
26.30.40Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek alkatrésze, rádió- és televízióátviteli berendezés és televíziókamera alkatrészei
26.30.5Betörés- és tűzjelzők és hasonló berendezések
26.30.50Betörés- és tűzjelzők és hasonló berendezések
26.30.6Betörés- és tűzjelzők, valamint hasonló berendezések alkatrészei
26.30.60Betörés- és tűzjelzők, valamint hasonló berendezések alkatrészei
26.30.9Híradástechnikai berendezések gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.30.99Híradástechnikai berendezések gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.4Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
26.40Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
26.40.1Rádióműsor-vevő készülék
26.40.11Rádióműsor-vevő készülék (kivéve a gépjárművekben használtak), hangfelvevő és -lejátszó berendezéssel vagy órával egybeépítve vagy anélkül
26.40.12Külső áramforrással működő, a gépjárművekben használt rádióműsor-vevő készülék
26.40.2Televízióműsor-vevő készülék egybeépítve vagy nem rádióműsor-vevő készülékkel, vagy hang- és videojel-felvevő és -lejátszó berendezéssel
26.40.20Televízióműsor-vevő készülék egybeépítve vagy nem rádióműsor-vevő készülékkel, vagy hang- és videojel-felvevő és -lejátszó berendezéssel
26.40.3Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék
26.40.31Lemezjátszó, kazettás magnetofon és egyéb hangvisszaadó készülék
26.40.32Magnetofon és egyéb hangfelvevő készülék
26.40.33Videofelvevő kamera és egyéb videofelvevő és -lejátszó berendezés
26.40.34Monitor és projektor, televízió vevőkészülékkel nem egybeépített, elsősorban nem automatikus adatátviteli rendszerhez
26.40.4Mikrofon, hangszóró, rádiótelefon és rádiótávíró vevőkészüléke
26.40.41Mikrofon, mikrofonállvány
26.40.42Hangszóró, fej- és fülhallgató, kombinált mikrofon- és hangszórókészlet
26.40.43Hangfrekvenciás villamos erősítő, villamos hangerősítő berendezés
26.40.44Egyéb, m.n.s. rádiótelefon- és rádiótávíró-vevőkészülék
26.40.5Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék alkatrésze; antenna
26.40.51Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék alkatrésze és tartozéka
26.40.52Rádióadó- és -átjátszó berendezés alkatrésze
26.40.6Videojáték-berendezés (televízió-vevőkészülékhez kapcsolható, vagy beépített képernyővel rendelkező), készségfejlesztő és ügyességi játék;
26.40.60Videojáték-berendezés (televízió-vevőkészülékhez kapcsolható, vagy beépített képernyővel rendelkező), készségfejlesztő és ügyességi játék;
26.40.9Elektronikus fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.40.99Elektronikus fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.5Műszer-, óragyártás
26.51Mérőműszergyártás
26.51.1Navigációs, meteorológiai, geofizikai és hasonló műszer és készülék
26.51.11Iránytű, egyéb navigációs műszer és készülék
26.51.12Teodolit és tachiméter (fordulatszámláló/tachométer); egyéb geodéziai, hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai és geofizikai műszer és készülék
26.51.2Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék
26.51.20Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék
26.51.3Precíziós mérleg, rajzolóeszköz, számoló-, hosszmérő eszköz és hasonló műszerek
26.51.31Mérleg, 50 mg vagy jobb érzékenységgel
26.51.32Rajztábla és rajzgép, egyéb rajzoló-, jelölő-, matematikai számolást végző műszer
26.51.33Kézi hosszmérő eszköz, m.n.s. (beleértve mérőrúd és -szalag, mikrométer és mérőkörző)
26.51.4Villamos jellemzőket és ionizáló sugárzást mérő műszer
26.51.41Ionizáló sugárzást mérő, kimutató műszer, eszköz
26.51.42Katódsugárcsöves oszcilloszkóp, katódsugárcsöves oszcillográf
26.51.43Villamos jellemzők mérőeszköze regisztráló nélkül
26.51.44Távközlési műszer és készülék
26.51.45Villamos jellemzők egyéb m.n.s. mérő, ellenőrző műszere, készüléke
26.51.5Fizikai jellemzőket mérő, ellenőrző műszer
26.51.51Hidrométer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszikrométer (légnedvességmérő)
26.51.52Folyadékok és gázok áramlását, szintjét, nyomását vagy egyéb változóit mérő, ellenőrző műszer
26.51.53M.n.s. műszerek és készülékek fizikai vagy kémiai jellemzők vizsgálatához
26.51.6Egyéb mérő-, vizsgáló-, ellenőrző műszer, készülék
26.51.61Mikroszkóp (kivéve az optikai mikroszkóp), fénytörő (diffrakciós) készülék
26.51.62Mechanikai anyagjellemzők vizsgálógépe, -eszköze
26.51.63Gáz, folyadék vagy villamos áram fogyasztását vagy termelését mérő készülék
26.51.64Fordulatszámláló, termelésszámláló készülék; taxióra; sebességmérő és tachométer
26.51.65Automatikus szabályozó- vagy irányítóműszer és -készülék, hidraulikus vagy pneumatikus
26.51.66M.n.s. vizsgáló- és ellenőrző műszer, készülék és gép
26.51.7Termosztát, manométer és egyéb automatikus szabályozó- vagy irányítóműszer és -készülék
26.51.70Termosztát, manométer és egyéb automatikus szabályozó- vagy irányítóműszer és -készülék
26.51.8Mérő-, vizsgáló- és navigációs berendezés alkatrésze és tartozéka
26.51.81Radarberendezés és rádiónavigációs segédberendezés alkatrésze
26.51.82A 26.51.12 -es, 26.51.32 -es, 26.51.33 -as, 26.51.4 -es és 26.51.5 -ös termékcsoportok alkatrésze és tartozéka; mikrotóm árucikkek; m.n.s. alkatrészek
26.51.83Mikroszkóp (kivéve: az optikai) és fénytöréses (diffrakciós) készülék egyéb, m.n.s. alkatrésze, tartozéka
26.51.84A 26.51.63 és 26.51.64 termékcsoport alkatrésze, tartozéka
26.51.85A 26.51.65 , 26.51.66 és 26.51.70 termékcsoport alkatrésze, tartozéka
26.51.86A 26.51.11 és 26.51.62 termékcsoportba tartozó műszerek és készülékek alkatrésze, tartozéka
26.51.9Mérő-, vizsgáló- és navigációs berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.51.99Mérő-, vizsgáló- és navigációs berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.52Óragyártás
26.52.1Órák (kivéve: a szerkezet és alkatrész)
26.52.11Karóra, zsebóra nemesfém, illetve nemesfém bevonatú tokban
26.52.12Egyéb karóra, zsebóra, egyéb óra, stopperóra
26.52.13Műszerfalba építhető és hasonló, járműbe való óra
26.52.14Óra „kisóraszerkezettel”; ébresztőóra, falióra; egyéb órák
26.52.2Óraszerkezet és alkatrésze
26.52.21Óraszerkezet
26.52.22Óratok, óraház és alkatrészeik
26.52.23Egyéb óraalkatrész
26.52.24Időszámláló, időregisztráló, parkolóóra; időkapcsoló órával vagy óraszerkezettel
26.52.9Óragyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.52.99Óragyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.6Elektronikus orvosi berendezés gyártása
26.60Elektronikus orvosi berendezés gyártása
26.60.1Sugárzásos, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés
26.60.11Röntgenberendezés, alfa-, béta- vagy gammasugárzásos készülék
26.60.12Villamos diagnosztikai készülék orvosi célra
26.60.13Orvosi, sebészeti, fogászati célra vagy az állatgyógyászatban használt ultraibolya vagy infravörös sugárzásos berendezés
26.60.14Pészméker, hallásjavító
26.60.9Orvosi eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás; sugárzásos, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.60.91Orvosi eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.60.99Sugárzásos, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.7Optikai eszköz gyártása
26.70Optikai eszköz gyártása
26.70.1Fényképészeti felszerelés és alkatrésze
26.70.11Fényképezőgép, vetítő-, fényképészeti nagyító-, kicsinyítőkészülék objektívlencséje
26.70.12Felvevőberendezés nyomólemez, nyomóhenger készítéséhez, valamint dokumentum mikrofilmes, mikrolapos (microfiche) és hasonló felvételéhez
26.70.13Digitális kamera
26.70.14Azonnal előhívó (polaroid) és egyéb fényképezőgép
26.70.15Filmfelvevőgép
26.70.16Filmvetítő
26.70.19Egyéb fényképészeti felszerelés; fényképészeti felszerelés alkatrésze és tartozékai
26.70.2Egyéb optikai eszköz és alkatrésze
26.70.21Lap, lemez; lencse, prizma, tükör és egyéb optikai elem polarizáló anyagból (kivéve a nem optikai célú üveg) foglalatban vagy foglalat nélkül, nem felvevő-, vetítő- vagy fényképészeti nagyító- és kicsinyítőgéphez
26.70.22Látcső (binokulár, monokulár) és egyéb optikai távcső; egyéb csillagászati műszer; optikai mikroszkóp
26.70.23Folyadékkristályos eszköz; lézer (kivéve: a lézerdióda), egyéb, m.n.s. optikai eszköz és műszer
26.70.24Optikai, mérő vagy ellenőrző műszer és készülék
26.70.25Látcső (binokulár, monokulár) és egyéb optikai távcső; egyéb csillagászati műszer; optikai mikroszkóp alkatrésze és tartozéka
26.70.26Folyadékkristályos eszköz, lézer (kivéve a lézerdióda), egyéb, m.n.s. optikai eszköz és műszer alkatrésze és tartozéka
26.70.9Optikai eszköz és fényképészeti berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.70.99Optikai eszköz és fényképészeti berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.8Mágneses, optikai információhordozó gyártása
26.80Mágneses, optikai információhordozó gyártása
26.80.1Mágneses és optikai információhordozó
26.80.11Mágneses információhordozó, nem felvételes (kivéve: a mágneskártya)
26.80.12Optikai információhordozó, nem felvételes
26.80.13Egyéb, felvételre alkalmas információhordozó, beleértve a lemezgyártáshoz használt matricát és eredeti (alap-) példányt
26.80.14Mágneskártya
26.80.9Mágneses és optikai információhordozó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
26.80.99Mágneses és optikai információhordozó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27Villamos berendezés gyártása
27.1Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
27.11Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
27.11.1Motorok, legfeljebb 37,5 W kimenő teljesítménnyel; egyéb egyenáramú motorok és egyenáramú áramfejlesztők
27.11.10Motorok, legfeljebb 37,5 W kimenő teljesítménnyel; egyéb egyenáramú motorok és egyenáramú áramfejlesztők
27.11.2Univerzális váltó- és egyenáramú (AC/DC) motorok, több mint 37,5 W kimenő teljesítménnyel, egyéb váltóáramú motorok és váltóáramú áramfejlesztők (alternátorok)
27.11.21Univerzális váltó- és egyenáramú (AC/DC) motorok, több mint 37,5 W kimenő teljesítménnyel
27.11.22Egyfázisú váltóáramú (AC) motorok
27.11.23Többfázisú váltóáramú motorok, legfeljebb 750 W kimenő teljesítménnyel
27.11.24Többfázisú váltóáramú motorok, több mint 750 W, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel
27.11.25Többfázisú váltóáramú motorok, több mint 75 kW kimenő teljesítménnyel
27.11.26Váltóáramú áramfejlesztők (alternátorok)
27.11.3Áramfejlesztő gépcsoport, forgógépes áramátalakító
27.11.31Áramfejlesztő gépcsoportok kompressziós gyújtású szelepes belső égésű motorral
27.11.32Áramfejlesztő gépcsoportok szikragyújtású motorral, egyéb áramfejlesztő gépcsoportok, forgógépes áramátalakítók
27.11.4Villamos áramátalakítók
27.11.41Áramátalakítók folyékony dielektrikummal
27.11.42Egyéb áramátalakítók, legfeljebb 16 kVA teljesítménykapacitással
27.11.43Egyéb áramátalakítók, több mint 16 kVA teljesítménykapacitással
27.11.5Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; egyéb induktorok
27.11.50Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; egyéb induktorok
27.11.6Villanymotorok, áramfejlesztők, áramátalakítók alkatrésze
27.11.61Villanymotorok, áramfejlesztők alkatrésze
27.11.62Villamos áramátalakítók és induktorok alkatrésze
27.11.9Villanymotorok, áramfejlesztők, áramátalakítók gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.11.99Villanymotorok, áramfejlesztők, áramátalakítók gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.12Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
27.12.1Elektromos áramkör kapcsoló- és védőkészüléke, több mint 1 000 V feszültségre
27.12.10Elektromos áramkör kapcsoló- és védőkészüléke, több mint 1 000 V feszültségre
27.12.2Elektromos áramkör kapcsoló- és védőkészüléke, legfeljebb 1 000 V feszültségre
27.12.21Biztosítók, legfeljebb 1 000 V feszültségre
27.12.22Automatikus áramkör-megszakítók, legfeljebb 1 000 V feszültségre
27.12.23Áramkörök m.n.s. védőkészüléke, legfeljebb 1 000 V feszültségre
27.12.24Relék, legfeljebb 1 000 V feszültségre
27.12.3Kapcsolótáblák
27.12.31Kapcsolótáblák és egyéb alapegységek elektromos kapcsoló- és védőkészülékkel felszerelve, legfeljebb 1 000 V feszültségre
27.12.32Kapcsolótáblák és egyéb alapegységek elektromos kapcsoló- és védőkészülékkel felszerelve, több mint 1 000 V feszültségre
27.12.4Áramelosztó és -szabályozó készülékek alkatrészei
27.12.40Áramelosztó és -szabályozó készülékek alkatrészei
27.12.9Áramelosztó és -szabályozó készülékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.12.99Áramelosztó és -szabályozó készülékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.2Akkumulátor, szárazelem gyártása
27.20Akkumulátor, szárazelem gyártása
27.20.1Primer elem, telep és alkatrésze
27.20.11Primer elemek, telepek
27.20.12Primer elemek, telepek részei
27.20.2Villamos akkumulátor és alkatrésze
27.20.21Savas ólomakkumulátor dugattyús motorok indításához
27.20.22Savas ólomakkumulátor (kivéve: a dugattyús motorok indítóakkumulátora)
27.20.23Nikkel-kadmium, nikkel-fém-hidrid, lítium-ion, lítium-polimer, nikkel-vas és egyéb villamos akkumulátor
27.20.24Villamos akkumulátor alkatrésze (beleértve a szeparátort is)
27.20.9Akkumulátor, szárazelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.20.99Akkumulátor, szárazelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.3Vezeték, kábel, szerelvény gyártása
27.31Száloptikai kábel gyártása
27.31.1Száloptikai kábel
27.31.11Száloptikai kábelek egyenként bevont üvegszálakból
27.31.12Optikai szál és optikai szálköteg; száloptikai kábel (kivéve: az egyenként bevont üvegszál)
27.31.9Száloptikai kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.31.99Száloptikai kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.32Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
27.32.1Egyéb elektronikus és villamos huzal és kábel
27.32.11Szigetelt tekercselőhuzal
27.32.12Koaxiális kábel és egyéb koaxiális villamos vezetők
27.32.13Egyéb villamos vezetők, legfeljebb 1 000 V feszültségre
27.32.14Egyéb villamos vezetők, több mint 1 000 V feszültségre
27.32.9Egyéb elektronikus és villamos huzal és kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.32.99Egyéb elektronikus és villamos huzal és kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.33Szerelvény gyártása
27.33.1Áramköri szerelvények
27.33.11Kapcsolók, legfeljebb 1 000 V feszültségre
27.33.12Lámpafoglalatok, legfeljebb 1 000 V feszültségre
27.33.13Csatlakozók, aljzatok és egyéb m.n.s. áramkörkapcsoló és -védő készülékek
27.33.14Elektromos szigetelő műanyagból
27.33.9Áramköri szerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.33.99Áramköri szerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.4Villamos világítóeszköz gyártása
27.40Villamos világítóeszköz gyártása
27.40.1Villamos izzólámpa, kisülési lámpa, ívlámpa
27.40.11Zártbetétes fényszóró egység
27.40.12Volfrám-halogén izzólámpa (kivéve: az ultraibolya és infravörös lámpa)
27.40.13M.n.s. izzólámpa, legfeljebb 200 W teljesítményű és több mint 100 V feszültségre
27.40.14Egyéb, m.n.s. izzólámpa
27.40.15Kisülési lámpa, ultraibolya lámpa, infravörös lámpa, ívlámpa
27.40.2Lámpák, világítástechnikai szerelvények
27.40.21Szárazelemmel, akkumulátorral, dinamóval működtetett hordozható villamos lámpa
27.40.22Villamos asztali, íróasztali, ágy melletti és padlón álló lámpa
27.40.23Nem villamos lámpa és világítástechnikai szerelvény
27.40.24Megvilágított jelzések, névtáblák és hasonlók
27.40.25Kandeláber és egyéb mennyezeti vagy fali világítástechnikai szerelvények
27.40.3Egyéb lámpa, világítástechnikai szerelvény
27.40.30Egyéb lámpa, világítástechnikai szerelvény
27.40.4Lámpa, világítóeszköz alkatrésze
27.40.41Izzólámpa, kisülési lámpa alkatrésze
27.40.42Lámpa, világítószerelvény alkatrésze
27.40.9Villamos világítóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.40.99Villamos világítóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.5Háztartási készülék gyártása
27.51Háztartási villamos készülék gyártása
27.51.1Hűtő-, fagyasztó-, mosógép, villamos takaró, ventilátor
27.51.11Háztartási hűtő-, fagyasztógép
27.51.12Háztartási mosogatógép
27.51.13Háztartási mosó- és szárítógép
27.51.14Villamos takaró
27.51.15Háztartási ventilátor, szellőző, szagelszívó, levegő-visszaforgató
27.51.2Egyéb, m.n.s. háztartási villamos készülék
27.51.21Elektromechanikai háztartási készülék beépített villamos motorral
27.51.22Villanyborotva, hajnyírógép, szőrtelenítő eszköz beépített villamos motorral
27.51.23Elektrotermikus haj- és kézszárító készülék, villamos gőzölős vasaló
27.51.24Egyéb elektrotermikus készülék
27.51.25Villamos átfolyós vagy tárolós vízmelegítő készülék, merülőforraló
27.51.26Villamos tér- és padlófűtő készülék
27.51.27Mikrohullámú sütő
27.51.28Egyéb sütő, tűzhely, főzőlap, elektromos vízforraló, grillsütő, rostonsütő
27.51.29Villamos fűtőellenállás
27.51.3Háztartási villamos készülék alkatrésze
27.51.30Háztartási villamos készülék alkatrésze
27.51.9Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.51.99Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.52Nem villamos háztartási készülék gyártása
27.52.1Háztartási nem villamos főző-, fűtőkészülék
27.52.11Háztartási nem villamos vas, acél, réz főzőkészülék, tányérmelegítő
27.52.12Egyéb háztartási készülék gáz vagy vegyes (gáz és egyéb) fűtőanyagra, folyékony vagy szilárd tüzelőanyagra
27.52.13Egyéb, m.n.s. nem villamos légfűtő, meleglevegő-elosztó készülék vasból vagy acélból
27.52.14Nem villamos átfolyós vagy tárolós vízmelegítő készülék
27.52.2Nem villamos kályha, tűzhely, tányérmelegítő és hasonló háztartási készülék alkatrésze
27.52.20Nem villamos kályha, tűzhely, tányérmelegítő és hasonló háztartási készülék alkatrésze
27.52.9Nem villamos háztartási készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.52.99Nem villamos háztartási készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.9Egyéb villamos berendezés gyártása
27.90Egyéb villamos berendezés gyártása
27.90.1Egyéb villamos készülék és alkatrésze
27.90.11Egyedi feladatra kialakított villamos berendezés, készülék
27.90.12Villamos szigetelő, villamos gép vagy berendezés szigetelőszerelvénye, villamos vezető védőcsöve
27.90.13Szénelektróda és egyéb villamossági célú szén- vagy grafittermék
27.90.2Folyadékkristályos vagy fénykibocsátó diódás (LED) kijelző panelek; elektronikus hang vagy vizuális jelzőberendezés
27.90.20Folyadékkristályos vagy fénykibocsátó diódás (LED) kijelző panelek; elektronikus hang vagy vizuális jelzőberendezés
27.90.3Villamos forrasztó-, keményforrasztó és hegesztőszerszám, hőhatással működő felületmegmunkáló és szórógép, berendezés, készülék
27.90.31Villamos forrasztó-, keményforrasztó és hegesztőszerszám, hőhatással működő felületmegmunkáló és szórógép, berendezés, készülék
27.90.32Villamos forrasztó-, keményforrasztó és hegesztőszerszám, hőhatással működő fém vagy zsugorított keményfémszóró gép és berendezés alkatrésze
27.90.33Egyéb villamos berendezés alkatrésze, egyéb, m.n.s. gép, készülék elektromos alkatrésze
27.90.4Egyéb, m.n.s. villamos berendezés
27.90.41Inverter, egyenirányító, átalakító
27.90.42Üzemanyagcella
27.90.43Túlfeszültség-csökkentő, több mint 1 000 V feszültségre
27.90.44Készülékkábelek, hosszabbítók, és egyéb kábelkészletek szigetelt huzallal és csatlakozóval
27.90.45Elektromágnes, elektromágnes-kapcsoló, tengelykapcsoló és -fék, mágneses emelőfej, elektromos részecskegyorsító; villamos jelgenerátor; egyéb m. n. s. villamos berendezés
27.90.5Villamos kondenzátor
27.90.51Fix értékű kondenzátor 50/60 Hz frekvenciára, legalább 0,5 kvar teljesítményű (teljesítménykondenzátor)
27.90.52Egyéb fix villamos kondenzátor
27.90.53Változtatható vagy előre beállítható kondenzátor
27.90.6Villamos ellenállás (kivéve: a villamos fűtőellenállást)
27.90.60Villamos ellenállás (kivéve: a villamos fűtőellenállást)
27.90.7Vasúti, belvízi, repülőtéri, valamint a villamosoknál, utaknál, parkolóknál, kikötőkben használt villamos jelző, biztonsági vagy ellenőrző készülék
27.90.70Vasúti, belvízi, repülőtéri, valamint a villamosoknál, utaknál, parkolóknál, kikötőkben használt villamos jelző, biztonsági vagy ellenőrző készülék
27.90.8Villamos kondenzátor, ellenállás, reosztát és potenciométer
27.90.81Villamos kondenzátor alkatrészei
27.90.82Villamos ellenállás, reosztát és potenciométer alkatrészei
27.90.9Egyéb villamos berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
27.90.99Egyéb villamos berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28Gép, gépi berendezés gyártása
28.1Általános rendeltetésű gép gyártása
28.11Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)
28.11.1Motor (kivéve: repülő-, gépjármű- és kerékpármotorok)
28.11.11Hajó kívül felszerelhető szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motorja
28.11.12Egyéb szikragyújtású hajómotor
28.11.13Egyéb kompressziógyújtású, belső égésű motor
28.11.2Turbina
28.11.21Gőzturbina vízgőzre és egyéb gőzre
28.11.22Vízturbina és vízikerék
28.11.23Gázturbina (kivéve a turbóhajtómű és turbólégcsavaros hajtómű)
28.11.24Szélturbina
28.11.3Turbina alkatrésze
28.11.31Gőzturbina alkatrésze
28.11.32Vízturbina és vízikerék alkatrésze (beleértve a szabályozót is)
28.11.33Gázturbina alkatrésze (kivéve: a turbóhajtómű és a turbólégcsavaros hajtómű alkatrésze)
28.11.4Motor alkatrésze
28.11.41Szikragyújtású, belső égésű motor alkatrésze (kivéve: a repülőgépmotor alkatrésze)
28.11.42Egyéb m.n.s. motor alkatrésze
28.11.9Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű-motor) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.11.99Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű-motor) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.12Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
28.12.1Hidraulikus, pneumatikus lineáris működésű berendezés (kivéve: alkatrész)
28.12.11Hidraulikus, pneumatikus lineáris működésű motor (munkahenger)
28.12.12Forgó hidraulikus, pneumatikus motor
28.12.13Hidraulikus szivattyú
28.12.14Hidraulikus és pneumatikus szelep
28.12.15Szerelt hidraulikus részegység
28.12.16Hidraulikus rendszer
28.12.2Hidraulikus és pneumatikus lineáris és forgó motor alkatrésze
28.12.20Hidraulikus és pneumatikus lineáris és forgó motor alkatrésze
28.12.9Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.12.99Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.13Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
28.13.1Folyadékszivattyú; folyadékemelő berendezés
28.13.11Üzemanyag-szivattyú, kenőanyag-szivattyú, hűtőközeg szivattyúja, betonszivattyú
28.13.12Egyéb dugattyús, alternáló mozgású folyadékszivattyú
28.13.13Egyéb forgó mozgású, térkiszorításos folyadékszivattyú
28.13.14Egyéb centrifugális folyadékszivattyú; egyéb szivattyú
28.13.2Levegő- és vákuumszivattyú, levegő- és gázkompresszor
28.13.21Vákuumszivattyú
28.13.22Kézi vagy lábműködtetésű légszivattyú
28.13.23Hűtőkompresszor
28.13.24Légkompresszor kerekes alvázon
28.13.25Turbókompresszor
28.13.26Dugattyús kompresszor, alternáló mozgású
28.13.27Forgóelemes kompresszor, egy- vagy többtengelyes
28.13.28Egyéb kompresszor
28.13.3Szivattyú, kompresszor alkatrésze
28.13.31Szivattyú, folyadék emelőmű alkatrésze
28.13.32Vákuumszivattyú, levegő-, gázkompresszor, szellőzőberendezés és vegyi fülke alkatrésze
28.13.9Egyéb szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.13.99Egyéb szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.14Csap, szelep gyártása
28.14.1Csap, szelep, tolózár és hasonló fémszerelvények csővezetékhez, kazánhoz, tartályhoz, medencéhez és egyéb hasonló berendezéshez
28.14.11Nyomáscsökkentő, -szabályozó, -vizsgáló és biztonsági szelep
28.14.12Csap, szelep, hasonló fémszerelvény mosdóhoz, fürdőkádhoz, bidéhez, vízgyűjtő medencéhez, központi fűtés radiátorszelepe
28.14.13Folyamatirányító, kapuzó szelep, gömbházas szelep, egyéb szelep
28.14.2Csap, szelep és hasonló fémszerelvény alkatrésze
28.14.20Csap, szelep és hasonló fémszerelvény alkatrésze
28.14.9Csap, szelep gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.14.99Csap, szelep gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.15Csapágy, erőátviteli elem gyártása
28.15.1Golyós- és görgőscsapágy
28.15.10Golyós- és görgőscsapágy
28.15.2Fogaskerekes hajtómű, egyéb erőátviteli elem (csapágy, kerekes és egyéb hajtás)
28.15.21Tagokból szerelt vas- és acéllánc
28.15.22Erőátviteli elem (beleértve a bütykös és forgattyús tengelyt is)
28.15.23Csapágyház, siklócsapágyak
28.15.24Fogaskerekes hajtómű, golyós és egyéb áttétmű; fogaskerekes és más állítható sebességváltó
28.15.25Lendkerék, szíjtárcsa (beleértve a szíjhajtás gépegységét is)
28.15.26Tengelykapcsoló, tengelykötés (beleértve a kardántengelyt is)
28.15.3Fogaskerekes hajtómű csapágy és erőátviteli készülék alkatrésze
28.15.31Csapágygolyó, -tű, -görgő, a golyós- vagy gördülőcsapágy alkatrésze
28.15.32Tagokból szerelt vas- és acéllánc alkatrészei
28.15.39Csapágy és erőátviteli készülék m.n.s. alkatrésze
28.15.9Csapágy, fogaskerekes hajtómű, erőátviteli készülék és elemei gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.15.99Csapágy, fogaskerekes hajtómű, erőátviteli készülék és elemei gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.2Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
28.21Fűtőberendezés, kemence gyártása
28.21.1Kemence, kemenceégő és alkatrészeik
28.21.11Kemenceégők; tüzelőberendezés egységei; mechanikus rostély, hamuürítő és hasonlók
28.21.12Ipari vagy laboratóriumi kazánok és nem villamos kemencék, beleértve a hulladékégető kemencéket is (kivéve: a sütőipari kemence)
28.21.13Villamosipari, laboratóriumi kályha, kemence; indukciós vagy ellenállásos fűtésű elektromos hőkezelő készülék, berendezés
28.21.14Alkatrész, tartozék égőegységhez, kemencéhez, kályhához
28.21.9Kemence, kemenceégő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.21.99Kemence, kemenceégő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.22Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
28.22.1Emelő- és anyagmozgató berendezés és annak alkatrésze
28.22.11M.n.s. csigasor és emelő
28.22.12Szállítógép és csörlő földalatti használatra (aknába); csigasor és emelő
28.22.13Járműemelő, csigás emelő gépjárműhöz
28.22.14Árbocdaru, daru, mobildaru, bakdaru, közúti jármű, rászerelt daruval
28.22.15Villás emelőtargonca, egyéb üzemi targonca és vasúti pályaudvari vontatótargonca
28.22.16Felvonó, vedres felvonó, mozgólépcső, mozgójárda
28.22.17Pneumatikus és egyéb folyamatos működésű, anyagot, árut továbbító szállítóberendezés, konvejor
28.22.18Egyéb emelő-, anyagmozgató-, rakodó- és ürítő (kirakodó) berendezés
28.22.19Emelő-, anyagmozgató berendezés alkatrésze
28.22.2Vödör, kotrókanál, markoló és fogó daruhoz, kotrógéphez és más hasonló géphez
28.22.20Vödör, kotrókanál, markoló és fogó daruhoz, kotrógéphez és más hasonló géphez
28.22.9Emelő-, anyagmozgató berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.22.99Emelő, anyagmozgató berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.23Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
28.23.1Könyvelőgép és hasonló gépek számolóegységgel
28.23.10Könyvelőgép és hasonló gépek számolóegységgel
28.23.2Egyéb irodai gép és alkatrészei
28.23.21Egyéb irodai gép
28.23.22Egyéb irodai gép alkatrésze és tartozéka
28.23.9Irodai, könyvelő gépekkel kapcsolatos ipari szolgáltatások; irodagép (kivéve: a számítógép és perifériái) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.23.91Irodai, könyvelőgépekkel kapcsolatos ipari szolgáltatások (kivéve: a számítógép és perifériái)
28.23.99Irodagép (kivéve: a számítógép és perifériái) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.24Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
28.24.1Elektromechanikus és egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám
28.24.11Elektromechanikus kéziszerszám, beépített villanymotorral
28.24.12Egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám
28.24.2Gépi meghajtású hordozható kéziszerszám alkatrésze
28.24.21Beépített villanymotorral hajtott elektromechanikus hordozható kéziszerszám alkatrésze
28.24.22Egyéb gépi meghajtású hordozható kéziszerszám alkatrésze
28.24.9Gépi meghajtású hordozható kézi szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.24.99Gépi meghajtású hordozható kézi szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.25Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
28.25.1Hőcserélő egység; nem háztartási hűtő- és fagyasztó-, légállapot-szabályozó berendezés
28.25.11Hőcserélő készülék, levegőt vagy más gázt cseppfolyósító berendezés
28.25.12Légállapot-szabályozó berendezés
28.25.13Nem háztartási hűtő- és fagyasztóberendezés, hőszivattyú
28.25.14M.n.s. gáztisztító és gázszűrő berendezés, készülék
28.25.2Ventilátor (kivéve a mennyezeten, falon, tetőn, ablakban, asztalon elhelyezett típusokat)
28.25.20Ventilátor (kivéve a mennyezeten, falon, tetőn, ablakban, asztalon elhelyezett típusokat)
28.25.3Hűtő-, légállapot-szabályozó berendezés alkatrésze
28.25.30Hűtő-, légállapot-szabályozó berendezés alkatrésze
28.25.9Nem háztartási hűtő-, légállapot-szabályozó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.25.99Nem háztartási hűtő-, légállapot-szabályozó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.29M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
28.29.1Gázfejlesztő, desztilláló-, szűrőberendezés
28.29.11Generátorgáz-, vízgáz-, acetiléngáz-fejlesztő és ehhez hasonló berendezés, lepárló- és rektifikálóüzem
28.29.12Folyadékszűrő és -tisztító berendezés
28.29.13Olajszűrő, benzinszűrő és légszűrő belső égésű motorhoz
28.29.2Palackot és egyéb edényt tisztító, töltő- és csomagológép; tűzoltó készülék, szórópisztoly, homok- és gőzfúvó gép; tömítés
28.29.21Palackot és más tartályt tisztító, töltő és csomagológép, rakománybálázó gép
28.29.22Tűzoltó készülék, szórópisztoly, homok- és gőzfúvó gép, hasonló eszköz (kivéve: a mezőgazdasági szóró-, porlasztó berendezés)
28.29.23Fémalapú tömítés; mechanikai tömítés
28.29.3Ipari, háztartási és egyéb tömegmérő berendezés
28.29.31Ipari tömegmérő berendezés; szállítószalagon mozgó áruk tömegét folyamatosan mérő berendezés; állandó (azonos) tömeget mérő készülék, és mérleg előre meghatározott tömeg adagolására
28.29.32Háztartási és személymérleg, tömegmérő berendezés
28.29.39Egyéb tömegmérő gépi berendezés
28.29.4Centrifuga, kalander, árukiadó automata
28.29.41M.n.s. centrifuga
28.29.42Kalander, egyéb hengerlőberendezés (kivéve: fém- és üvegipari kalander)
28.29.43Árukiadó automata
28.29.5Ipari edénymosogató berendezés
28.29.50Ipari edénymosogató berendezés
28.29.6Ipari folyamatok hőmérsékletváltoztatásával működő m.n.s anyagkezelő berendezés
28.29.60Ipari folyamatok hőmérsékletváltoztatásával működő m.n.s anyagkezelő berendezés
28.29.7Nem villamos lágy- és keményforrasztó, hegesztőberendezés, -készülék, ezek alkatrészei; gázzal működő gép, készülék felületi hőkezeléshez
28.29.70Nem villamos lágy- és keményforrasztó, hegesztőberendezés, -készülék, ezek alkatrészei; gázzal működő gép, készülék felületi hőkezeléshez
28.29.8Egyéb általános rendeltetésű gép alkatrésze
28.29.81Gáz- és vízgázfejlesztő berendezés alkatrésze
28.29.82Centrifuga alkatrésze; folyadék- és gázszűrő, -tisztító gépének, berendezésének alkatrésze
28.29.83Kalander, egyéb hengerlőberendezés alkatrésze; szóróberendezés alkatrésze; tömegmérőberendezés súlyai
28.29.84Villamos csatlakozást nem tartalmazó m.n.s. gépegység
28.29.85Edénymosogató berendezés, tisztító-, töltő- és csomagológép alkatrésze
28.29.86Nem villamos lágy- és keményforrasztó, hegesztőberendezés, készülék alkatrésze; felületi hőkezelő gázüzemű gép, készülék alkatrésze
28.29.9M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.29.99M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.3Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
28.30Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
28.30.1Gyalogos irányítású (kerti) traktor
28.30.10Gyalogos irányítású (kerti) traktor
28.30.2Egyéb mezőgazdasági traktor
28.30.21Traktor, legfeljebb 37 kW motorteljesítményű
28.30.22Traktor, több mint 37 kW, legfeljebb 59 kW motorteljesítményű
28.30.23Traktor, több mint 59 kW motorteljesítményű
28.30.3Talajművelő gép
28.30.31Eke
28.30.32Borona, talajlazító, kultivátor, gyephasogató borona
28.30.33Vető-, ültető- és átültető gép
28.30.34Trágyaelosztó és -szóró berendezés
28.30.39Egyéb talajművelő gép
28.30.4Fűkaszálógép sportpálya, park nyírására
28.30.40Fűkaszálógép sportpálya, park nyírására
28.30.5Betakarítógép
28.30.51M.n.s. fűkaszálógép (beleértve a traktorra szerelhető vágószerkezetet is)
28.30.52Takarmánybetakarító gép
28.30.53Szalma- és takarmánynövény-bálázó gép (beleértve a felszedő-bálázó gépet is)
28.30.54Gyökeres- vagy gumósnövény-betakarító gép
28.30.59M.n.s. betakarító, cséplőgép (kombájn)
28.30.6Por- és folyadékszóró, -permetező berendezés mezőgazdasági és kertészeti célra
28.30.60Por- és folyadékszóró, -permetező berendezés mezőgazdasági és kertészeti célra
28.30.7Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi, félpótkocsi
28.30.70Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi, félpótkocsi
28.30.8Egyéb mezőgazdasági gép
28.30.81Tojás-, gyümölcs- és egyéb terménytisztító, -válogató, -osztályozó gép (kivéve: a vetőmagot, magot, szárított hüvelyes terményt)
28.30.82Fejőgép
28.30.83Takarmány-előkészítő gép
28.30.84Baromfikeltető berendezés, inkubátor
28.30.85Baromfitenyésztő gép
28.30.86M.n.s. mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, baromfitenyésztő és méhészeti gép
28.30.9Mezőgazdasági, kertészeti gép alkatrésze; mezőgazdasági, erdészeti gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.30.91Betakarítógép m.n.s alkatrésze
28.30.92Talajművelő gép alkatrésze
28.30.93Egyéb mezőgazdasági gép alkatrésze
28.30.94Fejőgép, tejbegyűjtő berendezés m.n.s alkatrésze
28.30.99Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.4Szerszámgépgyártás
28.41Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
28.41.1Lézer-, ultrahang- és hasonló sugárral működő fémmegmunkáló szerszámgép; fémmegmunkáló központ és hasonlók
28.41.11Lézer-, ultrahang-, víz- és hasonló sugárral működő fémmegmunkáló szerszámgép
28.41.12Megmunkáló központ, egy- és többállomásos fémmegmunkáló gyártósor
28.41.2Esztergáló, fúró és maró fémmegmunkáló szerszámgép
28.41.21Esztergáló fémmegmunkáló szerszámgép
28.41.22M.n.s. fémfúró, -maró, menetvágó és menetfúró szerszámgép
28.41.23Köszörű, élező, gyalu, fűrész, vágó és egyéb felületfinomító szerszámgép fémekhez
28.41.24Gyalugép, fűrész- és vágógép, egyéb fémdaraboló szerszámgép
28.41.3Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép
28.41.31Hajlító, hajtogató, egyengető fémmegmunkáló gép
28.41.32Lyukasztó, szélező fémmegmunkáló gép
28.41.33Kovácsoló, süllyesztékes kovácsoló, dombornyomó sajtológép, kalapácsológép; hidraulikus és m.n.s. sajtológép fémmegmunkáláshoz
28.41.34M.n.s. szerszámgép fém, zsugorított fémkarbid, cermet forgácsmentes megmunkálásához
28.41.4Fémmegmunkáló szerszámgép alkatrésze, tartozéka
28.41.40Fémmegmunkáló szerszámgép alkatrésze, tartozéka
28.41.9Fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.41.99Fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.49Egyéb szerszámgép gyártása
28.49.1Kő-, fa- és hasonló kemény anyagot megmunkáló szerszámgép
28.49.11Kő, kerámia, beton és hasonló ásványi anyag, üveg hidegmegmunkáló szerszámgépe
28.49.12Fa, parafa, csont, keménygumi és műanyag és hasonló kemény anyag megmunkáló szerszámgépe, galvánréteget készítő villamos berendezés
28.49.13Oszlopos fúró vagy forgó ütvefúró, reszelőgép, szegecselőgép, fémlemezvágó
28.49.2Szerszámbefogó
28.49.21Szerszámbefogó és önnyíló menetmetszőfej szerszámgéphez
28.49.22Munkadarab-befogó szerszámgéphez
28.49.23Osztófej és más speciális tartozék szerszámgéphez
28.49.24Fa, parafa, kő, keménygumi és hasonló kemény anyag megmunkálására szolgáló szerszámgép alkatrésze és tartozéka
28.49.9Egyéb szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.49.99Egyéb szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.9Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása
28.91Kohászati gép gyártása
28.91.1Kohászati berendezés és alkatrésze
28.91.11Konverter, öntőüst, öntőforma öntecshez és öntőberendezés; hengermű berendezése
28.91.12Kohászati berendezés, fémhengermű alkatrésze
28.91.9Kohászati berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.91.99Kohászati berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.92Bányászati, építőipari gép gyártása
28.92.1Bányászati gép
28.92.11Föld alatti bányaüzem folyamatosan működő szállító berendezése
28.92.12Vágathajtó gép szénhez és kőzethez, alagútfúró gép; egyéb fúró, aknamélyítő berendezés
28.92.2Önjáró munkagép földhöz, ásványhoz vagy érchez, földgyalu, földnyeső gép (szkréper), talajegyengető, vágányaláverő gép, tömörítő vagy talajkitermelő gép (beleértve a homlokgyalut, kotrógépet és úthengert is)
28.92.21Önjáró buldózer, homlokgyalu
28.92.22Önjáró talajgyalu (gréder) és talajegyengető, önjáró földnyeső (szkréper)
28.92.23Vágányaláverő gép, úthenger, önjáró
28.92.24Homlokrakodós kotrógép, önjáró
28.92.25Kotrógép és exkavátor 360 fokban körbeforgó felsővázzal, önjáró (kivéve: a homlokrakodós kotrógép)
28.92.26Egyéb önjáró mechanikai kotrógép, exkavátor, kotró-rakodó gép; egyéb önjáró bányászati gép
28.92.27Tolólap vagy markoló földgéphez
28.92.28Dömper nem közúti közlekedésre
28.92.3Egyéb kitermelő berendezés
28.92.30Egyéb kitermelő berendezés
28.92.4Föld, kő, érc és más ásvány válogatásának, őrlésének, keverésének és egyéb kezelésének berendezése
28.92.40Föld, kő, érc és más ásvány válogatásának, őrlésének, keverésének és egyéb kezelésének berendezése
28.92.5Lánctalpas vontató (traktor)
28.92.50Lánctalpas vontató (traktor)
28.92.6Bányászati, építőanyag- és építőipari berendezés alkatrésze, tartozéka
28.92.61Fúrás, földmunka, -kitermelés berendezéseinek alkatrésze; darualkatrész
28.92.62Alkatrész föld, kő és hasonló válogatásának, őrlésének egyéb kezelésének berendezéséhez
28.92.9Bányászati, építőipari berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.92.99Bányászati, építőipari berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.93Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
28.93.1Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép (kivéve: alkatrész)
28.93.11Tejipari fölözőgép
28.93.12Tejfeldolgozó gép
28.93.13Őrlő- és más m.n.s. berendezések, gabona, szárított hüvelyes termény feldolgozására
28.93.14Szőlő- és gyümölcsbor, gyümölcslé és hasonló ital gyártásának berendezése
28.93.15Sütőkemence (nem villamos), nem háztartási főző és hevítő berendezés
28.93.16Mezőgazdasági termékek szárítóberendezése
28.93.17Étel- és italkészítő ipari berendezés, beleértve a zsír- és az olajgyártás gépeit is
28.93.18M.n.s. dohányipari gép és berendezés
28.93.2Gabona, mag, szárított hüvelyes terménytisztító, válogató és osztályozó gépe
28.93.20Gabona, mag, szárított hüvelyes terménytisztító, válogató és osztályozó gépe
28.93.3Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép és berendezés alkatrésze
28.93.31Italgyártó gép és berendezés alkatrésze
28.93.32Élelmiszer-ipari gép és berendezés alkatrésze
28.93.33Dohányipari gép és berendezés alkatrésze
28.93.34Alkatrész gabona, mag, szárított hüvelyes termény tisztító, válogató és osztályozógépéhez
28.93.9Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép és berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.93.99Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép és berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.94Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
28.94.1Textil-előkészítő, fonodai, szövödei, kötödei gép
28.94.11Szintetikus, mesterséges szál sajtoló, nyújtó, szálszerkezetét alakító, vágó gépe, textilrost-előkészítő gép
28.94.12Fonodai gép, cérnázó és sodró, csévélő, orsózó gép
28.94.13Szövödei gép
28.94.14Kötödei gép; tűző- és hasonló gép; paszomány- és kötélgyártó gép
28.94.15Textilgyártás segédgépe; textilnyomó berendezés
28.94.2Textil- és ruházati ipari egyéb gép (beleértve a varrógépet is)
28.94.21Fonal- és szövetmosó, -tisztító, -fehérítő, -vasaló, -nyomó, -festő, -csévélő és hasonló gép; nemezkikészítés berendezése
28.94.22Mosodai mosógép; vegytisztító berendezés; ruhaszárító 10 kg-nál nagyobb szárazruha-kapacitással
28.94.23Centrifugális ruhaszárító gép
28.94.24Varrógép (kivéve: a háztartási és könyvvarrógép)
28.94.3Bőr- és szőrmegyártás, cipő és hasonló termékek gyártásának és javításának gépe
28.94.30Bőr- és szőrmegyártás, cipő és hasonló termékek gyártásának és javításának gépe
28.94.4Háztartási varrógép
28.94.40Háztartási varrógép
28.94.5Szövödei, fonodai gép és egyéb textilruházati és bőripari és ruhagyártás gépe alkatrésze, tartozéka
28.94.51Szövödei, fonodai gép alkatrésze, tartozéka
28.94.52Egyéb textilruházati és bőripari gép alkatrésze
28.94.9Textilruházati és bőripari gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.94.99Textilruházati és bőripari gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.95Papíripari gép gyártása
28.95.1Papír-, kartongyártó gép és alkatrésze
28.95.11Papír-, kartongyártó gép (kivéve: alkatrészei)
28.95.12Papír-, kartongyártó gép alkatrésze
28.95.9Papír-, kartongyártó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.95.99Papír-, kartongyártó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.96Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
28.96.1Műanyag- és gumifeldolgozó gép, műanyag és gumiterméket gyártó gép
28.96.10Műanyag- és gumifeldolgozó gép, műanyag és gumiterméket gyártó gép
28.96.2Alkatrész műanyag- és gumifeldolgozó géphez, műanyag és gumiterméket gyártó géphez
28.96.20Alkatrész műanyag- és gumifeldolgozó géphez, műanyag és gumiterméket gyártó géphez
28.96.9Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.96.99Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.99M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
28.99.1Nyomdaipari, könyvkötészeti gép és alkatrésze
28.99.11Könyvkötészeti gép (beleértve a könyvvarrógépet is)
28.99.12Betűszedés, nyomtatáskép- és nyomólemez-készítés gépei, készülékei és berendezései
28.99.13Ofszet nyomdagép (nyomógép) (kivéve az irodai gépek)
28.99.14Egyéb nyomdagép (kivéve: az irodai gépek)
28.99.2Kizárólag vagy főként a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához felhasznált gép és készülék
28.99.20Kizárólag vagy főként a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához felhasznált gép és készülék
28.99.3M.n.s. speciális gép
28.99.31Fa-, papírpép-, papír- vagy kartonszárító gép; m.n.s. nem háztartási szárító
28.99.32Körhinta, hinta, céllövölde és egyéb vidámparki berendezés
28.99.39Légi járműveket felbocsátó, katapultáló és hasonló berendezés; gumiabroncs-kiegyensúlyozó, m.n.s. speciális gép
28.99.4Nyomdaipari, könyvkötészeti gép alkatrésze
28.99.40Nyomdaipari, könyvkötészeti gép alkatrésze
28.99.5Alkatrész a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához kizárólag vagy főként felhasznált készülékhez, berendezéshez; egyéb speciális gép alkatrésze
28.99.51Alkatrész a félvezetőgyártás mesterséges kristálya, szelete, félvezető eszköze, elektronikus integrált áramköre vagy folyadékkristályos kijelzője gyártásához kizárólag vagy főként felhasznált készülékhez, berendezéshez
28.99.52Egyéb speciális gép alkatrésze
28.99.9M.n.s. speciális gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
28.99.99M.n.s. speciális gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
29Közúti jármű gyártása
29.1Közúti gépjármű gyártása
29.10Közúti gépjármű gyártása
29.10.1Közúti gépjármű belső égésű motorja
29.10.11Gépjármű szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, legfeljebb 1 000 cm3 lökettérfogatú
29.10.12Gépjármű szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, több mint 1 000 cm3 lökettérfogatú
29.10.13Gépjármű kompressziógyújtású (dízel), belső égésű, dugattyús motorja
29.10.2Személygépkocsi (közúti gépjármű, legfeljebb 9 személy szállítására)
29.10.21Személygépkocsi, legfeljebb 1 500 cm3 össz-lökettérfogatú, szikragyújtású motorral
29.10.22Személygépkocsi, több mint 1 500 cm3 össz-lökettérfogatú, szikragyújtású motorral
29.10.23Személygépkocsi kompressziógyújtású (dízel- és féldízel) motorral
29.10.24Egyéb személygépkocsi
29.10.3Személyszállító gépjármű 10 vagy több személy szállítására (autóbusz)
29.10.30Személyszállító gépjármű 10 vagy több személy szállítására (autóbusz)
29.10.4Tehergépjármű
29.10.41Tehergépjármű kompressziógyújtású (dízel- és féldízel) motorral
29.10.42Tehergépjármű szikragyújtású motorral és egyéb tehergépjármű
29.10.43Közúti vontató félpótkocsi vontatásra
29.10.44Közúti gépjármű motorral szerelt alváza
29.10.5Különleges rendeltetésű gépjármű
29.10.51Daruskocsi
29.10.52Havon közlekedő jármű, golfkocsi és hasonló egyéb jármű motorral
29.10.59M.n.s. speciális rendeltetésű gépjármű
29.10.9Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
29.10.99Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
29.2Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
29.20Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
29.20.1Gépjármű-karosszéria
29.20.10Gépjármű-karosszéria
29.20.2Pótkocsi, félpótkocsi; szállítótartály
29.20.21Egy vagy több szállítási módra tervezett különleges konténer
29.20.22Lakókocsi, pótkocsi és félpótkocsi, gördülő lakáshoz vagy kempingezéshez
29.20.23Egyéb pótkocsi, félpótkocsi
29.20.3Pótkocsi, félpótkocsi és gépi hajtás nélküli egyéb jármű alkatrésze
29.20.30Pótkocsi, félpótkocsi és gépi hajtás nélküli egyéb jármű alkatrésze
29.20.4Gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszériamunkák
29.20.40Gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszériamunkák
29.20.5Lakókocsi, mobil otthon összeszerelése
29.20.50Lakókocsi, mobil otthon összeszerelése
29.20.9Gépjármű-karosszéria, pótkocsi, félpótkocsi gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
29.20.99Gépjármű-karosszéria, pótkocsi, félpótkocsi gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
29.3Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
29.31Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
29.31.1Járműgyújtás és egyéb villamosvezeték-összeállítás járműhöz, repülőhöz, hajóhoz
29.31.10Járműgyújtás és egyéb villamosvezeték-összeállítás járműhöz, repülőhöz, hajóhoz
29.31.2Egyéb villamos készülék motorhoz és járműhöz és alkatrésze
29.31.21Gyújtógyertya, gyújtómágnes, mágnesdinamó, mágneses lendkerék, elosztó, gyújtótekercs
29.31.22Indítómotor, kettős funkciójú indítógenerátor, egyéb generátor és villamos készülék motorhoz
29.31.23Villamos járművilágító és jelzőkészülék, ablaktörlő, jégmentesítő és riasztókészülék
29.31.3Alkatrész járműmotorhoz és egyéb járművillamossági készülékhez
29.31.30Alkatrész járműmotorhoz és egyéb járművillamossági készülékhez
29.31.9Járművillamossági, -elektronikai készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
29.31.99Járművillamossági, -elektronikai készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
29.32Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
29.32.1Gépjárműülés
29.32.10Gépjárműülés
29.32.2Biztonsági öv, légzsák és karosszériaalkatrész és karosszériatartozék
29.32.20Biztonsági öv, légzsák és karosszériaalkatrész és karosszériatartozék
29.32.3M.n.s. egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék
29.32.30M.n.s. egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék
29.32.9Közútigépjármű-alkatrész, -tartozék m.n.s. összeszerelése; komplett járműalkatrész-garnitúra beszerelése a gyártási folyamaton belül; egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
29.32.91Komplett járműalkatrész-garnitúra szerelő szolgáltatása bérmunkában
29.32.92M.n.s. gépjárműalkatrész és -tartozék összeszerelése
29.32.99Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30Egyéb jármű gyártása
30.1Hajó, csónak gyártása
30.11Hajógyártás
30.11.1Hadihajó
30.11.10Hadihajó
30.11.2Személyhajó, teherhajó
30.11.21Személy-, sétahajó és hasonló személyszállító hajó; komp (minden fajtája)
30.11.22Tengeri tartályhajó kőolaj, olajtermék, vegyi termék, cseppfolyós gáz szállítására
30.11.23Hűtőhajó (kivéve a tartályhajó)
30.11.24Teherhajó (száraz rakománnyal)
30.11.3Halászhajó, egyéb különleges rendeltetésű hajó
30.11.31Halászhajó, úszó halfeldolgozó, -konzerváló üzem
30.11.32Toló- és vontatóhajó
30.11.33Kotróhajó, világítóhajó, úszódaru, egyéb hajó
30.11.4Tengeren telepített úszómű és infrastruktúra
30.11.40Tengeren telepített úszómű és infrastruktúra
30.11.5Egyéb úszó szerkezet (idetartozik pl. a tutaj, az úszó tartály, a jászolgát, a leszállópálya, az úszójelzó/bója/, az irányfény)
30.11.50Egyéb úszó szerkezet (idetartozik pl. a tutaj, úszó tartály, jászolgát, leszállópálya, úszójelző (bója), irányfény)
30.11.9Hajó, úszómű és -szerkezet átalakítása, felújítása, berendezéseinek felszerelése; hajó, úszómű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.11.91Hajó, úszómű és -szerkezet átalakítása, felújítása
30.11.92Hajó, úszómű és -szerkezet berendezéseinek felszerelése
30.11.99Hajó, úszómű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.12Szabadidő-, sporthajó gyártása
30.12.1Szabadidőhajó, sporthajó
30.12.11Szabadidő- vagy sportolási célra szolgáló vitorlás hajó (kivéve: a felfújható), kisegítő motorral vagy anélkül
30.12.12Felfújható szabadidőhajó, sporthajó
30.12.19Egyéb szabadidőhajó, sporthajó; evezős csónak, kenu
30.12.9Szabadidőhajó, sporthajó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.12.99Szabadidőhajó, sporthajó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.2Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
30.20Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
30.20.1Vasúti mozdony, szerkocsi
30.20.11Villamos mozdony hálózati áramellátással
30.20.12Dízelmozdony villamos erőátvitellel
30.20.13Egyéb vasúti mozdony, szerkocsi
30.20.2Személy- és teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás motorkocsi (kivéve: a karbantartó- és szervizkocsi)
30.20.20Személy- és teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás motorkocsi (kivéve: a karbantartó- és szervizkocsi)
30.20.3Egyéb vasúti és közúti kötöttpályás jármű
30.20.31Vasúti és közúti kötöttpályás karbantartó és szervizkocsi
30.20.32Vontatott személy- és poggyászszállító vasúti és közúti kötöttpályás kocsi
30.20.33Vontatott teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás kocsi
30.20.4Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű alkatrésze, szerelvénye, részegysége, mechanikai forgalomirányító berendezés
30.20.40Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű alkatrésze, szerelvénye, részegysége, mechanikai forgalomirányító berendezés
30.20.9Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű átalakítása és felszerelése komplettre; vasúti jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.20.91Vontató és vontatott vasúti, kötöttpályás közúti jármű átalakítása és felszerelése komplettre
30.20.99Vontató és vontatott vasúti jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.3Légi, űrjármű gyártása
30.30Légi, űrjármű gyártása
30.30.1Légi és űrjármű motorja, hajtóműve, földi kiképző-, gyakorlórendszer és alkatrésze
30.30.11Szikragyújtású repülőgépmotor
30.30.12Turbóhajtómű, turbólégcsavaros repülőgép-hajtómű
30.30.13Nem turbórendszerű sugárhajtású motor
30.30.14Földi kiképző-, gyakorlórendszer és alkatrészeik
30.30.15Szikragyújtású repülőgépmotor alkatrésze
30.30.16Turbóhajtómű, légcsavaros gázturbinás repülőgép-hajtómű alkatrésze
30.30.2Léggömb és kormányozható léghajó, más nem motoros légi jármű
30.30.20Léggömb és kormányozható léghajó, más nem motoros légi jármű
30.30.3Helikopter, repülőgép
30.30.31Helikopter
30.30.32Repülőgép, legfeljebb 2 000 kg saját tömegű
30.30.33Repülőgép, több mint 2 000 kg legfeljebb 15 000 kg saját tömegű
30.30.34Repülőgép, több mint 15 000 kg saját tömegű
30.30.4Űrhajó (műbolygó) és űrhajóhordozó rakéta
30.30.40Űrhajó (műbolygó) és űrhajóhordozó rakéta
30.30.5Légi és űrjármű egyéb alkatrésze
30.30.50Légi és űrjármű egyéb alkatrésze
30.30.6Légi jármű és motorjának nagyjavítása, felújítása
30.30.60Légi jármű és motorjának nagyjavítása, felújítása
30.30.9Légi és űrjármű, ehhez kapcsolódó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.30.99Légi és űrjármű, ehhez kapcsolódó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.4Katonai harcjármű gyártása
30.40Katonai harcjármű gyártása
30.40.1Tank és más motoros páncélozott harcjármű, ezek alkatrésze
30.40.10Tank és más motoros páncélozott harcjármű, ezek alkatrésze
30.40.9Katonai harcjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.40.99Katonai harcjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.9Egyéb jármű gyártása
30.91Motorkerékpár gyártása
30.91.1Motorkerékpár, oldalkocsi
30.91.11Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár legfeljebb 50 cm3 lökettérfogatú dugattyús motorral,
30.91.12Motorkerékpár, több mint 50 cm3 lökettérfogatú dugattyús motorral
30.91.13M.n.s. motorkerékpár; oldalkocsi
30.91.2Alkatrész motorkerékpárhoz, oldalkocsihoz
30.91.20Alkatrész motorkerékpárhoz, oldalkocsihoz
30.91.3Motorkerékpár belső égésű motorja
30.91.31Motorkerékpár szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, legfeljebb 1 000 cm3 lökettérfogatú
30.91.32Motorkerékpár szikragyújtású dugattyús belső égésű motorja, több mint 1 000 cm3 lökettérfogatú
30.91.9Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.91.99Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.92Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
30.92.1Kerékpár (nem csak két kerékkel), motor nélkül
30.92.10Kerékpár (nem csak két kerékkel), motor nélkül
30.92.2Kerekesszék mozgássérülteknek (kivéve alkatrészei és tartozékai)
30.92.20Kerekesszék mozgássérülteknek (kivéve alkatrészei és tartozékai)
30.92.3Kétkerekű és más nem motoros kerékpár, kerekes szék alkatrésze, tartozéka
30.92.30Kétkerekű és más nem motoros kerékpár, kerekes szék alkatrésze, tartozéka
30.92.4Babakocsi és alkatrésze
30.92.40Babakocsi és alkatrésze
30.92.9Kerékpár és mozgássérült kerekesszék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.92.99Kerékpár és mozgássérült kerekesszék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.99M.n.s. egyéb jármű gyártása
30.99.1M.n.s. egyéb jármű
30.99.10M.n.s. egyéb jármű
30.99.9M.n.s. egyéb jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
30.99.99M.n.s. egyéb jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31Bútorgyártás
31.0Bútorgyártás
31.00Ülőbútor és alkatrésze; bútoralkatrész
31.00.1Ülőbútor és alkatrésze
31.00.11Fémvázas ülőbútor
31.00.12Favázas ülőbútor
31.00.13Egyéb ülőbútor
31.00.14Ülőbútor-alkatrész
31.00.2Alkatrész egyéb bútorhoz
31.00.20Alkatrész egyéb bútorhoz
31.00.9Szék és ülőbútor kárpitozása; ülőbútor, alkatrészei és bútoralkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31.00.91Szék és ülőbútor kárpitozása
31.00.99Ülőbútor, alkatrészei és bútoralkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31.01Irodabútor gyártása
31.01.1Irodabútor és üzletberendezés
31.01.11Fém irodabútor
31.01.12Fa irodabútor
31.01.13Üzletberendezés fából
31.01.9Irodabútor és üzletberendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31.01.99Irodabútor és üzletberendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31.02Konyhabútorgyártás
31.02.1Konyhabútor
31.02.10Konyhabútor
31.02.9Konyhabútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31.02.99Konyhabútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31.03Ágybetét gyártása
31.03.1Ágybetét, matrac
31.03.11Matractartó
31.03.12Ágybetét (matrac) kivéve a matractartó
31.03.9Ágybetét gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31.03.99Ágybetét gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31.09Egyéb bútor gyártása
31.09.1Egyéb bútor
31.09.11Egyéb m.n.s. fémbútor
31.09.12Fa hálószobabútor, ebédlő és nappali szobabútor
31.09.13Egyéb m.n.s. fabútor
31.09.14Műanyagból vagy egyéb anyagból (pl. nádból, fűzfavesszőből, bambusznádból) készült bútor
31.09.9Bútoripari befejező szolgáltatás; egyéb bútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
31.09.91Bútoripari befejező szolgáltatás (kivéve: a szék és ülőbútor kárpitozása)
31.09.99Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32Egyéb feldolgozóipari tevékenység
32.1Ékszergyártás
32.11Érmegyártás
32.11.1Pénzérme, érem
32.11.10Pénzérme, érem
32.11.9Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.11.99Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.12Ékszergyártás
32.12.1Ékszer és kapcsolódó termékek
32.12.11Tenyésztett gyöngy, drágakő vagy féldrágakő, beleértve a szintetikus követ és a rekonstruált követ is, megmunkálva, de foglalat nélkül
32.12.12Ipari gyémánt megmunkálva; természetes vagy szintetikus drágakő por vagy féldrágakő por
32.12.13Ékszer és részei; arany- és ezüstműves áru és részei
32.12.14Más cikk nemesfémből; természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből készült cikkek
32.12.9Ékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.12.99Ékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.13Divatékszer gyártása
32.13.1Divatékszer és kapcsolódó termék
32.13.10Divatékszer és kapcsolódó termék
32.13.9Divatékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.13.99Divatékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.2Hangszergyártás
32.20Hangszergyártás
32.20.1Zongora, orgona és egyéb húrral és síppal működő zeneszerszám, klaviatúrás hangszer; metronóm, hangvilla; zenélődoboz-szerkezet
32.20.11Zongora és egyéb húros hangszer billentyűs szerkezettel
32.20.12Más húros hangszer
32.20.13Billentyűs orgona, harmónium és hasonló hangszer; tangóharmonika és hasonló hangszer, szájharmonika; fúvós hangszer
32.20.14Elektronikus hangképzésű és -erősítésű hangszer vagy billentyűs szerkezet
32.20.15Más hangszer
32.20.16Metronóm, hangvilla és hangoló síp; zenélődoboz-szerkezet; hangszerhúr
32.20.2Hangszer alkatrésze és tartozéka
32.20.20Hangszer alkatrésze és tartozéka
32.20.9Hangszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.20.99Hangszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.3Sportszergyártás
32.30Sportszergyártás
32.30.1Sportszer
32.30.11Sítalp és más sífelszerelés (kivéve: a sícipő); jégkorcsolya és görkorcsolya, ezek alkatrészei
32.30.12Sícipő
32.30.13Vízisítalp, hullámlovasdeszka, széllovasdeszka és más vízisport-felszerelés
32.30.14Tornateremben, fitneszstúdióban használt sportszer, berendezés, atlétikai sportszer és berendezés
32.30.15Más sportokhoz és szabadtéri játékokhoz használt egyéb cikk és felszerelés; úszómedence és pancsolómedence
32.30.16Horgászbot, más horgászfelszerelés; m.n.s. vadász- vagy horgászcikkek
32.30.9Sportszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.30.99Sportszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.4Játékgyártás
32.40Játékgyártás
32.40.1Embert ábrázoló játék baba; állatot vagy nem emberi lényt ábrázoló játékszer, ezek alkatrésze
32.40.11Embert ábrázoló játék baba
32.40.12Állatot vagy nem emberi lényt ábrázoló játék
32.40.13Embert ábrázoló játék baba alkatrésze és tartozéka
32.40.2Játékvonat és tartozéka; egyéb kicsinyített méretű modell vagy összeszerelhető szerkezet és építőjáték
32.40.20Játékvonat és tartozéka; egyéb kicsinyített méretű modell vagy összeszerelhető szerkezet és építőjáték
32.40.3Más játék (beleértve a játékhangszert is)
32.40.31Kerekes jármű gyermekek számára; játék babakocsi
32.40.32Összerakó fejtörős játék (puzzle)
32.40.39Egyéb m.n.s. játék
32.40.4Egyéb játék
32.40.41Kártya
32.40.42Billiárdfelszerelés, szórakozóhelyi, asztali vagy társasjáték; pénzérmével vagy koronggal működő más játék
32.40.9Játék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.40.99Játék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.5Orvosi eszköz gyártása
32.50Orvosi eszköz gyártása
32.50.1Orvosi, sebészeti és fogászatai eszköz, készülék
32.50.11Fogászatban használt eszközök, készülékek
32.50.12Orvosi, sebészeti és laboratóriumi sterilizálókészülék
32.50.13Fecskendő, tű, katéter, kanül és hasonló szemészeti és egyéb m.n.s orvosi eszköz, készülék
32.50.2Gyógyászati eszköz és készülék; felszerelés, protézis, ortopédiai készülék
32.50.21Gyógyászati eszköz és készülék; lélegeztető-berendezés
32.50.22Mesterséges ízület, ortopédiai készülék; műfog; fogászati szerelvény; emberi test m.n.s. mesterséges része
32.50.23Protézis és ortopédiai készülék alkatrésze, tartozéka
32.50.3Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi bútor; fodrászati és hasonló szék és ezek alkatrésze
32.50.30Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi bútor; fodrászati és hasonló szék és ezek alkatrésze
32.50.4Szemüveg, lencse, ezek alkatrésze
32.50.41Kontaktlencse, szemüveglencse, bármilyen anyagból
32.50.42Látásjavító, védő és egyéb szemüveg, szemvédő
32.50.43Szemüvegkeret és szemüvegkeret szerkezeti eleme, egyéb szemüveg
32.50.44Alkatrész szemüveg és hasonló szemvédők keretéhez, foglalatához
32.50.5Orvosi, sebészeti célt szolgáló egyéb eszköz
32.50.50Orvosi, sebészeti célt szolgáló egyéb eszköz
32.50.9Orvosi, sebészeti, ortopédiai eszköz, készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.50.99Orvosi, sebészeti, ortopédiai eszköz, készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.9M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység
32.91Seprű- és kefegyártás
32.91.1Seprű és kefe
32.91.11Seprű és kefe háztartási takarításhoz
32.91.12Fogkefe, hajkefe, test- és szépségápolásra szolgáló egyéb kefe; kozmetikai szer felvitelére szolgáló ecset; művészecset és íróecset
32.91.19Egyéb m.n.s. kefe
32.91.9Seprű és kefe gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.91.99Seprű és kefe gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.99Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
32.99.1Védősisak; ceruza és toll, tábla, dátumbélyegző, eladó és számozó pecsét, bélyegző; írógépszalag, festékpárna
32.99.11Védősisak és más biztonsági felszerelés
32.99.12Golyóstoll, filctoll és más szivacsvégű toll és jelző (kiemelő); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza
32.99.13Tuskihúzó toll; töltőtoll és egyéb toll
32.99.14Írószerkészlet, toll- és ceruzatartó és hasonló tokok, ezek alkatrésze
32.99.15Ceruza, színes ceruza, ceruzabél, pasztellkréta, rajzszén, író- és rajzkréta, szabókréta
32.99.16Írótábla (palatábla) és rajztábla; keltező, pecsételő vagy számozó bélyegző és hasonlók; írógép- vagy hasonló szalag; bélyegzőpárna
32.99.2Esernyő, sétapálca, gomb, gombtest és villámzár, ezek alkatrésze
32.99.21Esernyő, napernyő, sétabotok, botszékek és hasonlók
32.99.22Esernyő, napernyő; sétapálca, botszék és hasonló cikkek alkatrésze, díszítése és tartozéka
32.99.23Párizsi kapocs, patentkapocs, patent és ezek alkatrésze; gomb; villámzár (húzózár)
32.99.24Gombtest és a gomb más része; nyers gombforma; villámzár részei
32.99.3Emberi hajból vagy állati szőrből készült termék; hasonló termék textilanyagból
32.99.30Emberi hajból vagy állati szőrből készült termék; hasonló termék textilanyagból
32.99.4Öngyújtó, pipa és ezek részei; gyúlékony anyagból készült cikkek; folyékony vagy cseppfolyósított gázzal töltött öngyújtó
32.99.41Cigaretta öngyújtó és más öngyújtó; pipa, szivar- és cigarettaszipka és ezek részei
32.99.42Öngyújtó alkatrésze; tűzkő; gyúlékony anyagból készült cikkek
32.99.43Folyékony anyaggal vagy cseppfolyósított gázzal töltött öngyújtótartály, legfeljebb 300 cm3 térfogattal
32.99.5Egyéb m.n.s. cikkek
32.99.51Ünnepi, farsangi és más szórakoztató eszközök, beleértve a bűvészmutatványok és a beugratós játékok kellékeit is
32.99.52Illatszerszóró és -tartó
32.99.53Bemutató- (kiállítási, oktatási, stb.) és szemléltetőeszköz, készülék és modell
32.99.54Gyertya, mécses és hasonló termék
32.99.55Művirág, levél (lombdísz) és gyümölcsutánzat, és ezek részei
32.99.59Egyéb m.n.s. különféle cikkek
32.99.6Állatkitömési szolgáltatás
32.99.60Állatkitömési szolgáltatás
32.99.9Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
32.99.99Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában
33Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése
33.1Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
33.11Fémfeldolgozási termék javítása
33.11.1Fémfeldolgozási termék javítása, karbantartása
33.11.11Fémszerkezet javítása, karbantartása
33.11.12Fémtartály, tároló medence, fém szállítótartály javítása, karbantartása
33.11.13Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíz-termelő kazán) javítása, karbantartása
33.11.14Fegyver és lőszer javítása, karbantartása
33.11.19Egyéb fémfeldolgozási termék javítása, karbantartása
33.12Ipari gép, berendezés javítása
33.12.1Általános rendeltetésű gép javítása, karbantartása
33.12.11Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű- és motorkerékpár-motor) javítása, karbantartása
33.12.12Hidraulikus berendezés, egyéb szivattyú, kompresszor, csap, szelep javítása, karbantartása
33.12.13Csapágy, fogaskerék, erőátviteli elem javítása, karbantartása
33.12.14Kemence, kemenceégő javítása, karbantartása
33.12.15Emelő- és anyagmozgató gép javítása, karbantartása
33.12.16Irodagép (kivéve: a számítógép és perifériái) javítása, karbantartása
33.12.17Gépi meghajtású kéziszerszám javítása, karbantartása
33.12.18Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó berendezés javítása, karbantartása
33.12.19Egyéb m.n.s. általános rendeltetésű gép javítása, karbantartása
33.12.2Speciális rendeltetésű gép javítása, karbantartása
33.12.21Mezőgazdasági, erdészeti gép javítása, karbantartása
33.12.22Fémmegmunkáló berendezés, szerszámgép javítása, karbantartása
33.12.23Kohászati gép javítása, karbantartása
33.12.24Bányászati, kőfejtő- és építőipari gép javítása, karbantartása
33.12.25Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép javítása, karbantartása
33.12.26Textil-, ruházati, bőripari gép javítása, karbantartása
33.12.27Papír-, kartongyártó gép javítása, karbantartása
33.12.28Műanyag- és gumiipari gép javítása, karbantartása
33.12.29Egyéb speciális rendeltetésű gép javítása, karbantartása
33.13Elektronikus, optikai eszköz javítása
33.13.1Elektronikai, optikai berendezés javítása, karbantartása
33.13.11Mérő-, vizsgáló- és navigációs készülék javítása, karbantartása
33.13.12Sugárzásos, elektromos orvosi és gyógyászati berendezés javítása, karbantartása
33.13.13Professzionális optikai eszköz, fényképészeti berendezés javítása, karbantartása
33.13.19Egyéb professzionális elektronikai berendezés javítása, karbantartása
33.14Ipari villamos gép, berendezés javítása
33.14.1Villamos berendezés javítása, karbantartása
33.14.11Villanymotor, generátor, transzformátor, áramelosztó és -szabályozó berendezés javítása, karbantartása
33.14.19Egyéb professzionális villamos berendezés javítása, karbantartása
33.15Hajó, csónak javítása
33.15.1Hajó és csónak javítása, karbantartása
33.15.10Hajó és csónak javítása, karbantartása
33.16Légi-, űrjármű javítása
33.16.1Légi- és űrjármű javítása, karbantartása
33.16.10Légi- és űrjármű javítása, karbantartása
33.17Egyéb jármű javítása
33.17.1Egyéb jármű javítása, karbantartása
33.17.11Vontató és vontatott vasúti jármű javítása, karbantartása
33.17.19M.n.s. egyéb jármű javítása, karbantartása
33.19Egyéb ipari eszköz javítása
33.19.1Egyéb eszköz és felszerelés javítása, karbantartása
33.19.10Egyéb eszköz és felszerelés javítása, karbantartása
33.2Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
33.20Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.1Fémfeldolgozási termékek (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése
33.20.11Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) üzembe helyezése, beleértve az ipari üzemek fém csővezeték-rendszerének üzembe helyezését is
33.20.12Egyéb fémfeldolgozási termékek (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése
33.20.2Általános rendeltetésű gép üzembe helyezése
33.20.21Irodai és könyvelőgép üzembe helyezése
33.20.29Egyéb, m.n.s. általános rendeltetésű gép üzembe helyezése
33.20.3Speciális rendeltetésű gép üzembe helyezése
33.20.31Ipari gép és mezőgazdasági berendezés üzembe helyezése
33.20.32Fémmegmunkáló gép üzembe helyezése
33.20.33Kohászati gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.34Bányászati gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.35Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányipari gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.36Textil-, ruházati, bőripari gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.37Papír-, kartongyártó gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.38Műanyag- és gumigyártáshoz használt gép és berendezés üzembe helyezése
33.20.39Egyéb speciális rendeltetésű gép, berendezés üzembe helyezése
33.20.4Elektronikai és optikai berendezés üzembe helyezése
33.20.41Professzionális orvosi berendezés, precíziós és optikai műszer üzembe helyezése
33.20.42Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése
33.20.5Villamos berendezés üzembe helyezése
33.20.50Villamos berendezés üzembe helyezése
33.20.6Ipari folyamatirányító berendezés üzembe helyezése
33.20.60Ipari folyamatirányító berendezés üzembe helyezése
33.20.7M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése
33.20.70M.n.s egyéb eszköz üzembe helyezése
DVILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS
35Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
35.1Villamosenergia-termelés, -ellátás
35.11Villamosenergia-termelés
35.11.1Villamos energia
35.11.10Villamos energia
35.12Villamosenergia-szállítás
35.12.1Villamosenergia-szállítás
35.12.10Villamosenergia-szállítás
35.13Villamosenergia-elosztás
35.13.1Villamosenergia-elosztás
35.13.10Villamosenergia-elosztás
35.14Villamosenergia-kereskedelem
35.14.1Villamosenergia-kereskedelem
35.14.10Villamosenergia-kereskedelem
35.2Vezetékes gázellátás
35.21Gázgyártás
35.21.1Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kivéve: a kőolajgázok)
35.21.10Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kivéve: a kőolajgázok)
35.22Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása
35.22.1Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása
35.22.10Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása
35.23Gáz vezetékes kereskedelme
35.23.1Gáz vezetékes kereskedelme
35.23.10Gáz vezetékes kereskedelme
35.3Gőzellátás, légkondicionálás
35.30Gőzellátás, légkondicionálás
35.30.1Gőz és meleg víz; gőz- és melegvíz-ellátási szolgáltatások
35.30.11Gőz és meleg víz
35.30.12Gőz- és melegvíz-ellátás csővezetéken keresztül
35.30.2Jég, hűtött levegő és hűtött víz szolgáltatása
35.30.21Jég, beleértve a hűtési (azaz nem ehető) célút is
35.30.22Hűtött levegő és hűtött víz szolgáltatása
EVÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS
36Víztermelés, -kezelés, -ellátás
36.0Víztermelés, -kezelés, -ellátás
36.00Víztermelés, -kezelés, -ellátás
36.00.1Nyersvíz
36.00.11Ivóvíz
36.00.12Nem ivóvíz
36.00.2Vezetékes víz kezelése, elosztása
36.00.20Vezetékes víz kezelése, elosztása
36.00.3Vízkereskedelem vízvezeték-hálózaton keresztül
36.00.30Vízkereskedelem vízvezeték-hálózaton keresztül
37Szennyvíz gyűjtése, kezelése
37.0Szennyvíz gyűjtése, kezelése
37.00Szennyvíz gyűjtése, kezelése
37.00.1Szennyvíz gyűjtése
37.00.11Szennyvíz elvezetése és kezelése
37.00.12Emésztőgödrök és szennyvízülepítők kezelése
37.00.2Szennyvíziszap
37.00.20Szennyvíziszap
38Hulladékgazdálkodás
38.1Hulladékgyűjtés
38.11Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.11.1Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
38.11.11Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladékok gyűjtése, kommunális hulladék
38.11.19Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladékok gyűjtése, egyéb
38.11.2Nem veszélyes, nem újrahasznosítható hulladék gyűjtése
38.11.21Nem veszélyes, nem újrahasznosítható hulladék gyűjtése, kommunális hulladék
38.11.29Nem veszélyes, nem újrahasznosítható hulladék gyűjtése, egyéb
38.11.3Nem veszélyes, nem újrahasznosítható hulladék, összegyűjtött
38.11.31Nem veszélyes, nem újrahasznosítható kommunális hulladék
38.11.39Egyéb nem újrahasznosítható, nem veszélyes hulladék
38.11.4Bontásra szánt, további használatra nem alkalmas termékek
38.11.41Bontásra szánt hajók és más úszó szerkezetek
38.11.49Bontásra szánt használt gépjárművek, számítógépek, televíziók és egyéb berendezések
38.11.5Egyéb hasznosítható, nem veszélyes hulladék, begyűjtött
38.11.51Üveghulladék
38.11.52Papír és kartonpapír-hulladék
38.11.53Használt gumiabroncs
38.11.54Egyéb gumihulladék
38.11.55Műanyaghulladék
38.11.56Textilhulladék
38.11.57Bőrhulladék
38.11.58Nem veszélyes fémhulladék
38.11.59Egyéb nem veszélyes, m.n.s. hasznosítható hulladék
38.11.6Nem veszélyes hulladékátrakó üzemeltetése
38.11.61Nem veszélyes, hasznosítható hulladékátrakó üzemeltetése
38.11.69Nem veszélyes, egyéb hulladékátrakók üzemeltetése
38.12Veszélyes hulladék; veszélyes hulladék gyűjtése
38.12.1Veszélyes hulladék gyűjtése
38.12.11Veszélyes egészségügyi és más veszélyes biológiai hulladék gyűjtése
38.12.12Egyéb veszélyes ipari hulladék gyűjtése
38.12.13Veszélyes települési hulladék gyűjtése
38.12.2Begyűjtött veszélyes hulladék
38.12.21Nukleáris reaktorok kimerült (sugárzó) fűtőeleme
38.12.22Gyógyszertári hulladék
38.12.23Egyéb veszélyes egészségügyi hulladék
38.12.24Veszélyes vegyi hulladék
38.12.25Hulladék olajok
38.12.26Veszélyes fémhulladék
38.12.27Hulladék elemek és akkumulátorok
38.12.29Egyéb veszélyes hulladék
38.12.3Veszélyes hulladékátrakó üzemeltetése
38.12.30Veszélyes hulladékátrakó üzemeltetése
38.2Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás
38.21Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.21.1Nem veszélyes hulladék kezelése végleges lerakás céljából
38.21.10Nem veszélyes hulladék kezelése végleges lerakás céljából
38.21.2Nem veszélyes hulladék lerakása
38.21.21Hulladéklerakás műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakón
38.21.22Egyéb lerakási tevékenység
38.21.23Nem veszélyes hulladék égetése
38.21.29Egyéb nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása
38.21.3Szervesoldószer-hulladék
38.21.30Szervesoldószer-hulladék
38.21.4Hulladékégetésből származó salak és egyéb maradvány
38.21.40Hulladékégetésből származó salak és egyéb maradvány
38.21.5Településihulladék-pellet
38.21.50Településihulladék-pellet
38.22Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22.1Nukleáris és egyéb veszélyes hulladék kezelése
38.22.11Nukleáris hulladék kezelése
38.22.19Egyéb veszélyes hulladék kezelése
38.22.2Nukleáris és egyéb veszélyes hulladék lerakása
38.22.21Nukleáris hulladék lerakása
38.22.29Egyéb veszélyes hulladék lerakása
38.3Hulladékanyag hasznosítása; másodlagos nyersanyag
38.31További használatra nem alkalmas eszközök bontása
38.31.1További használatra nem alkalmas eszközök bontása
38.31.11Hajók bontása
38.31.12Használt gépjármű, számítógép, televízió és egyéb berendezés bontása
38.32Válogatott anyagok hasznosítása; másodlagos nyersanyag
38.32.1Válogatott anyagok hasznosítása
38.32.11Válogatott fémek hasznosítása
38.32.12Válogatott nemfémek hasznosítása
38.32.13M.n.s. brikett (több különböző ipari hulladékból, stb.)
38.32.2Másodlagos fém nyersanyagok
38.32.21Másodlagos, nemesfém nyersanyagok
38.32.22Másodlagos, vas nyersanyagok
38.32.23Másodlagos, réz nyersanyagok
38.32.24Másodlagos, nikkel nyersanyag
38.32.25Másodlagos, alumínium nyersanyagok
38.32.29Egyéb másodlagos fém nyersanyagok
38.32.3Másodlagos nemfém nyersanyagok
38.32.31Másodlagos, üveg nyersanyagok
38.32.32Másodlagos, papír és kartonpapír nyersanyagok
38.32.33Másodlagos, műanyag nyersanyagok
38.32.34Másodlagos, gumi nyersanyagok
38.32.35Másodlagos, textil nyersanyagok
38.32.39Egyéb nemfém másodlagos nyersanyagok
39Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
39.0Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
39.00Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
39.00.1Szennyeződésmentesítés
39.00.11Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
39.00.12Felszíni víz szennyeződésmentesítése
39.00.13Levegő szennyeződésmentesítése
39.00.14Épületek szennyeződésmentesítése
39.00.2Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek és speciális szennyeződést ellenőrző vizsgálatok
39.00.21Telephely szennyeződésmentesítése, ellenőrzése és figyelése és egyéb, telephelyek szennyeződésmentesítésére irányuló tevékenység
39.00.22Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
39.00.23Egyéb speciális szennyezés-ellenőrzési tevékenységek
FÉPÍTŐIPAR
41Épületek építése
41.0Épületek építése
41.00Épületek építése
41.00.1Lakóépület
41.00.11Egylakásos épület
41.00.12Kétlakásos épület
41.00.13Három vagy többlakásos épület
41.00.14Közösségi lakóépület
41.00.2Nem lakóépület
41.00.21Ipari épület
41.00.22Mezőgazdasági épület (nem lakó)
41.00.23Irodaépület
41.00.24Nagy- és kiskereskedelmi épület
41.00.25Közlekedési és hírközlési épület
41.00.26Tároló, siló, raktár
41.00.27Szálloda és szálló jellegű épület
41.00.28Szórakoztatási, oktatási, egészségügyi, intézményi gondozási vagy vallási célú épület
41.00.29Egyéb nem lakóépület
41.00.3Lakóépület építése (új építés, bővítés, átépítés, felújítás)
41.00.31Egylakásos épület építése
41.00.32Kétlakásos épület építése
41.00.33Három vagy többlakásos épület építése
41.00.34Közösségi lakóépület építése
41.00.4Nem lakóépület építése (új építés, bővítés, átépítés, felújítás)
41.00.41Ipari épület építése
41.00.42Nem lakhatási célú gazdasági épület építése
41.00.43Irodaépület építése
41.00.44Nagy- és kiskereskedelmi épület építése
41.00.45Forgalmi és hírközlési épület építése
41.00.46Tárolók, siló és raktárépítése
41.00.47Szálloda és hasonló épület építése
41.00.48Szórakoztatási, oktatási intézményi gondozási vagy vallási célú épület és kórház építése
41.00.49Egyéb nem lakóépület építése
42Egyéb építmény építése
42.1Út, vasút építése
42.11Út, autópálya építése
42.11.1Út, autópálya, utca és egyéb, jármű- vagy gyalogos útvonal, repülőtéri kifutópálya
42.11.10Út, autópálya, utca és egyéb, jármű- vagy gyalogos útvonal, repülőtéri kifutópálya
42.11.2Út, autópálya, utca és egyéb, jármű- vagy gyalogos útvonal, repülőtéri kifutópálya építése
42.11.20Út, autópálya, utca és egyéb, jármű- vagy gyalogos útvonal, repülőtéri kifutópálya építése
42.12Vasút, földalatti vasút építése
42.12.1Vasút, földalatti vasút
42.12.10Vasút, földalatti vasút
42.12.2Vasút, földalatti vasút építése
42.12.20Vasút, földalatti vasút építése
42.13Híd, alagút építése
42.13.1Híd, alagút
42.13.10Híd, alagút
42.13.2Híd, alagút építése
42.13.20Híd, alagút építése
42.2Közműépítés
42.21Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.21.1Folyadékszállító közmű
42.21.11Távolsági folyadékszállító csővezeték
42.21.12Helyi folyadékszállító csővezeték
42.21.13Öntözőrendszer (csatorna); vízszállító fővezeték és vezeték; vízkezelő telep, szennyvíztározó telep és szivattyúállomás
42.21.2Folyadékszállító közmű építése
42.21.21Távolsági folyadékszállító csővezetékek építése
42.21.22Helyi folyadékszállító csővezetékek építése, kiegészítő munkákkal együtt
42.21.23Öntözőrendszer (csatorna); vízszállító fővezeték és vezeték; vízkezelő telep, szennyvíztározó telep és szivattyúállomás építése
42.21.24Víztermelő kút fúrása, víztisztító rendszer szerelési munkái
42.22Elektromos, távközlési célú közmű építése
42.22.1Elektromos és távközlési célú közmű
42.22.11Távolsági elektromos és távközlési vezeték
42.22.12Helyi elektromos és távközlési vezeték
42.22.13Erőművek
42.22.2Elektromos és távközlési célú közmű építése
42.22.21Távolsági elektromos és távközlési vezeték építése
42.22.22Helyi elektromos és távközlési vezeték építése
42.22.23Erőművek építése
42.9M.n.s. egyéb építmény építése
42.91Vízi létesítmény építése
42.91.1Parti és kikötői létesítmény, gát, zsilip és a kapcsolódó hidromechanikai szerkezetek
42.91.10Parti és kikötői létesítmény, gát, zsilip és a kapcsolódó hidromechanikai szerkezetek
42.91.2Parti és kikötői létesítmény, gát, zsilip és a kapcsolódó hidromechanikai szerkezetek építése
42.91.20Parti és kikötői létesítmény, gát, zsilip és a kapcsolódó hidromechanikai szerkezetek építése
42.99Egyéb m.n.s. építés
42.99.1M.n.s. egyéb építmény
42.99.11Bányászati és feldolgozóipari építmény
42.99.12Sport és üdülési célú építmény
42.99.19M.n.s. egyéb építmény
42.99.2M.n.s. egyéb építmény építése
42.99.21Bányászati és feldolgozóipari építmény építése
42.99.22Szabadtéri stadionok és sportpályák építése
42.99.29M.n.s. egyéb építmény építése
43Speciális szaképítés
43.1Bontás, építési terület előkészítése
43.11Bontás
43.11.1Bontás
43.11.10Bontás
43.12Építési terület előkészítése
43.12.1Építési terület előkészítése
43.12.11Talaj és földterület előkészítése; fakivágás
43.12.12Földkitermelés, talajmozgatás
43.13Talajmintavétel, próbafúrás
43.13.1Talajmintavétel, próbafúrás
43.13.10Talajmintavétel, próbafúrás
43.2Épületgépészeti szerelés
43.21Villanyszerelés
43.21.1Villanyszerelés
43.21.10Villanyszerelés
43.22Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.22.1Víz-, szennyvíz, fűtés-, szellőző és légkondicionáló szerelés
43.22.11Vízvezeték és vízelvezető-szerelés
43.22.12Fűtés, szellőző- és légkondicionáló-szerelés
43.22.2Gázszerelés
43.22.20Gázszerelés
43.29Egyéb épületgépészeti szerelés
43.29.1Egyéb épületgépészeti szerelés
43.29.11Hő- és hangszigetelés
43.29.12Kerítés és rács felszerelése
43.29.19M.n.s. egyéb épületgépészeti szerelés
43.3Befejező építés
43.31Vakolás
43.31.1Vakolás
43.31.10Vakolás
43.32Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.32.1Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.32.10Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33Padló-, falburkolás
43.33.1Burkolás
43.33.10Burkolás
43.33.2Egyéb padló- és falburkolás, tapétázás
43.33.21Mozaikdíszítés, márvány gránit és palamunka
43.33.29Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás; tapétázás
43.34Festés, üvegezés
43.34.1Festés
43.34.10Festés
43.34.2Üvegezés
43.34.20Üvegezés
43.39Egyéb m.n.s. befejező építés
43.39.1Egyéb m.n.s. befejező építés
43.39.11Díszítőelemek felszerelése
43.39.19M.n.s. egyéb befejező építés
43.9Egyéb speciális szaképítés
43.91Tetőfedés; tetőszerkezet-építés
43.91.1Tetőfedés
43.91.11Tetőszerkezet-építés
43.91.19Egyéb tetőfedés
43.99Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
43.99.1Vízszigetelés
43.99.10Vízszigetelés
43.99.2Állványozás
43.99.20Állványozás
43.99.3Cölöpverés; alapozás
43.99.30Cölöpverés; alapozás
43.99.4Betonozás
43.99.40Betonozás
43.99.5Építmény acélszerkezetének felállítása
43.99.50Építmény acélszerkezetének felállítása
43.99.6Kőművesmunkák, falazás
43.99.60Kőművesmunkák, falazás
43.99.7Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása
43.99.70Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása
43.99.9M.n.s. speciális szaképítés
43.99.90M.n.s. speciális szaképítés
GKERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS
45Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
45.1Gépjármű-kereskedelem
45.11Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
45.11.1Személygépjármű, könnyűgépjármű nagykereskedelme
45.11.11Személygépjármű nagykereskedelme
45.11.12Személyszállításra szolgáló speciális gépjárművek, például mentőautó, minibusz stb., és legfeljebb 3,5 tonna tömegű terepjáró gépjárművek nagykereskedelme
45.11.2Személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme szaküzletben
45.11.21Új személygépjármű kiskereskedelme szaküzletben
45.11.22Használt személygépjármű kiskereskedelme szaküzletben
45.11.23Személyszállításra szolgáló, új, speciális gépjárművek, például mentőautó, minibusz stb. és legfeljebb 3,5 tonna tömegű terepjáró gépjárművek kiskereskedelme szaküzletben
45.11.24Személyszállításra szolgáló, használt, speciális gépjárművek, például mentőautó, minibusz stb. és legfeljebb 3,5 tonna tömegű terepjáró gépjárművek kiskereskedelme szaküzletben
45.11.3Személygépjármű, könnyűgépjármű egyéb kiskereskedelme
45.11.31Személygépjármű, könnyűgépjármű internetes kiskereskedelme
45.11.39Személygépjármű, könnyűgépjármű egyéb kiskereskedelme
45.11.4Személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki nagykereskedelme
45.11.41Személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki internetes nagykereskedelme
45.11.49Személygépjármű, könnyűgépjármű egyéb ügynöki nagykereskedelme
45.19Egyéb gépjármű-kereskedelem
45.19.1Egyéb gépjármű nagykereskedelme
45.19.11Tehergépjármű, pótkocsi, nyerges vontató és busz nagykereskedelme
45.19.12Kempingjármű, lakókocsi és lakóautó nagykereskedelme
45.19.2Egyéb gépjármű kiskereskedelme szaküzletben
45.19.21Tehergépjármű, pótkocsi, nyerges vontató és busz kiskereskedelme szaküzletben
45.19.22Kempingjármű, lakókocsi és lakóautó kiskereskedelme szaküzletben
45.19.3Egyéb gépjármű egyéb kiskereskedelme
45.19.31Egyéb gépjármű internetes kiskereskedelme
45.19.39M.n.s. egyéb gépjármű egyéb kiskereskedelme
45.19.4Egyéb gépjármű ügynöki nagykereskedelme
45.19.41Egyéb gépjármű internetes ügynöki nagykereskedelme
45.19.49Egyéb gépjármű egyéb ügynöki nagykereskedelme
45.2Gépjárműjavítás, -karbantartás
45.20Gépjárműjavítás, -karbantartás
45.20.1Személygépjármű-, könnyűgépjármű javítása, karbantartása
45.20.11Személygépjármű és könnyűgépjármű általános javítása, karbantartása (kivéve: az elektromos rendszereket, gumi- és karosszériajavítást)
45.20.12Személygépjármű és könnyűgépjármű elektromos rendszerének javítása
45.20.13Személygépjármű és könnyűgépjármű gumijavítása, beleértve a kerékbeállítást és centírozást
45.20.14Személygépjármű és könnyűgépjármű karosszéria-javítása és hasonló szolgáltatások (újrafestés, fényezés, ajtó-, zárszerkezet-, szélvédő-, ablak- és egyéb tartozék javítása, cseréje)
45.20.2Egyéb gépjármű javítása, karbantartása
45.20.21Egyéb gépjármű általános javítása, karbantartása (kivéve: az elektromos rendszereket és a karosszéria-javítást)
45.20.22Egyéb gépjármű elektromos rendszerének javítása
45.20.23Egyéb gépjármű karosszéria-javítása és hasonló szolgáltatások (újrafestés, fényezés, ajtó, zárszerkezet, szélvédő, ablak és egyéb tartozék javítása, cseréje)
45.20.3Gépjárműmosás, polírozás és ehhez kapcsolódó szolgáltatások
45.20.30Gépjárműmosás, polírozás és ehhez kapcsolódó szolgáltatások
45.3Gépjárműalkatrész-kereskedelem
45.31Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
45.31.1Gépjárműalkatrész és -tartozék nagykereskedelem
45.31.11Gumiabroncs és gumibelső nagykereskedelme
45.31.12Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék nagykereskedelem
45.31.2Gépjárműalkatrész és -tartozék ügynöki nagykereskedelme
45.31.20Gépjárműalkatrész és -tartozék ügynöki nagykereskedelme
45.32Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
45.32.1Gépjárműalkatrész és -tartozék kiskereskedelme szaküzletben
45.32.11Gumiabroncs és gumibelső kiskereskedelme szaküzletben
45.32.12Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék kiskereskedelme szaküzletben
45.32.2Gépjárműalkatrész és -tartozék egyéb kiskereskedelme
45.32.21Gépjárműalkatrész és -tartozék internetes kiskereskedelme
45.32.22Gépjárműalkatrész és -tartozék csomagküldő kiskereskedelme
45.32.29Gépjárműalkatrészek és tartozékok m.n.s. egyéb kiskereskedelme
45.4Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
45.40Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
45.40.1Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék nagykereskedelme
45.40.10Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék nagykereskedelme
45.40.2Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék kiskereskedelme szaküzletben
45.40.20Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék kiskereskedelme szaküzletben
45.40.3Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék egyéb kiskereskedelme
45.40.30Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék egyéb kiskereskedelme
45.40.4Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék ügynöki nagykereskedelme
45.40.40Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék ügynöki nagykereskedelme
45.40.5Motorkerékpár javítása, karbantartása
45.40.50Motorkerékpár javítása, karbantartása
46Nagykereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
46.1Ügynöki nagykereskedelem
46.11Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
46.11.1Mezőgazdasági nyersanyag, élő állat, textil nyersanyag és félkész termék ügynöki nagykereskedelme
46.11.11Élő állat ügynöki nagykereskedelme
46.11.12Virág, dísznövény, palánta, virágmag ügynöki nagykereskedelme
46.11.19Egyéb mezőgazdasági nyersanyag, textil nyersanyag és félkész termék ügynöki nagykereskedelme
46.12Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
46.12.1Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és ipari vegyi áru ügynöki nagykereskedelme
46.12.11Szilárd, folyékony és gáznemű tüzelő- és üzemanyag és az ehhez kapcsolódó termékek ügynöki nagykereskedelme
46.12.12Fém, érc és nyersfém ügynöki nagykereskedelme
46.12.13Ipari vegyi áru, műtrágya és agrokémiai termék ügynöki nagykereskedelme
46.13Fa-, építőanyag ügynöki nagykereskedelme
46.13.1Fa-, építőanyag ügynöki nagykereskedelme
46.13.11Fa, fatermék ügynöki nagykereskedelme
46.13.12Építőanyag ügynöki nagykereskedelme
46.14Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
46.14.1Gép, ipari berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
46.14.11Számítógép, szoftver, elektronikus és telekommunikációs berendezés és egyéb irodagép ügynöki nagykereskedelme
46.14.12Hajó, repülőgép és egyéb, m.n.s. jármű ügynöki nagykereskedelme
46.14.19Egyéb m.n.s. gép és ipari berendezés ügynöki nagykereskedelme
46.15Bútor, háztartási cikk, fémáru ügynöki nagykereskedelme
46.15.1Bútor, háztartási cikk, vas- és fémáru ügynöki nagykereskedelme
46.15.11Bútor ügynöki nagykereskedelme
46.15.12Rádió-, televízió- és videokészülék ügynöki nagykereskedelme
46.15.13Vas- és fémáru és kéziszerszám ügynöki nagykereskedelme
46.15.19Evőeszköz és m.n.s. háztartási cikk ügynöki nagykereskedelme
46.16Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
46.16.1Textil, ruházat, szőrme, lábbeli és bőráru ügynöki nagykereskedelme
46.16.11Textil ügynöki nagykereskedelme
46.16.12Ruházat, szőrme és lábbeli ügynöki nagykereskedelme
46.16.13Bőráru, bőrönd, táska és utazási kiegészítők ügynöki nagykereskedelme
46.17Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
46.17.1Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
46.17.11Élelmiszer ügynöki nagykereskedelme
46.17.12Ital ügynöki nagykereskedelme
46.17.13Dohányáru ügynöki nagykereskedelme
46.18Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
46.18.1Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
46.18.11Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer, kozmetikai, testápolási cikk és tisztítószer ügynöki nagykereskedelme
46.18.12Játék, sportszer, kerékpár, könyv, újság, folyóirat, írószer és papíráru, hangszer, óra, ékszer, fotó- és optikai cikk ügynöki nagykereskedelme
46.18.19Egyéb, m.n.s. termék ügynöki nagykereskedelme
46.19Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
46.19.1Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
46.19.10Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme
46.2Mezőgazdasági nyersanyag, élő állat nagykereskedelme
46.21Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
46.21.1Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem
46.21.11Gabona-nagykereskedelem
46.21.12Vetőmag-nagykereskedelem (kivéve: olajos magvak)
46.21.13Olajosmag- és olajosgyümölcs-nagykereskedelem
46.21.14Takarmány-nagykereskedelem
46.21.19Egyéb, m.n.s. mezőgazdasági nyersanyag nagykereskedelme
46.21.2Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme
46.21.20Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme
46.22Dísznövény nagykereskedelme
46.22.1Dísznövény, virághagyma, palánta és virágmag nagykereskedelme
46.22.10Dísznövény, virághagyma, palánta és virágmag nagykereskedelme
46.23Élő állat nagykereskedelme
46.23.1Élő állat nagykereskedelme
46.23.10Élő állat nagykereskedelme
46.24Bőr nagykereskedelme
46.24.1Nyersbőr-, kikészített bőr-, szőrme-nagykereskedelem
46.24.10Nyersbőr-, kikészített bőr-, szőrme-nagykereskedelem
46.3Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
46.31Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
46.31.1Zöldség-, gyümölcs nagykereskedelem
46.31.11Friss zöldség és gyümölcs nagykereskedelme
46.31.12Feldolgozott zöldség és gyümölcs nagykereskedelme
46.32Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
46.32.1Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
46.32.11Húsáru-nagykereskedelem (beleértve a baromfit is)
46.32.12Húskészítmény-nagykereskedelem (beleértve a baromfikészítményeket is)
46.33Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
46.33.1Tejtermék, tojás, étkezési olaj és zsiradék nagykereskedelme
46.33.11Tejtermék nagykereskedelme
46.33.12Tojás nagykereskedelme
46.33.13Étkezési olaj és zsiradék nagykereskedelme
46.34Ital nagykereskedelme
46.34.1Ital nagykereskedelme
46.34.11Gyümölcslé, ásványvíz, üdítőital és egyéb alkoholmentes ital nagykereskedelme
46.34.12Alkoholtartalmú ital nagykereskedelme
46.35Dohányáru nagykereskedelme
46.35.1Dohányáru nagykereskedelme
46.35.10Dohányáru nagykereskedelme
46.36Cukor, édesség nagykereskedelme
46.36.1Cukor-, csokoládé-, édesség-nagykereskedelem
46.36.11Cukor-nagykereskedelem
46.36.12Sütőiparitermék-nagykereskedelem
46.36.13Csokoládé-, édesség-nagykereskedelem
46.37Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
46.37.1Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
46.37.10Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
46.38Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
46.38.1Hal-, rákféle-, puhatestű-nagykereskedelem
46.38.10Hal-, rákféle-, puhatestű-nagykereskedelem
46.38.2Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem
46.38.21Homogenizált és diétás ételkészítmény nagykereskedelme
46.38.29M.n.s. egyéb élelmiszer nagykereskedelme
46.39Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
46.39.1Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
46.39.11Mélyhűtött élelmiszer vegyes nagykereskedelme
46.39.12Nem mélyhűtött élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
46.4Háztartási cikk nagykereskedelme
46.41Textil-nagykereskedelem
46.41.1Textil-nagykereskedelem
46.41.11Fonal-nagykereskedelem
46.41.12Ruházati méteráru, szövet nagykereskedelme
46.41.13Háztartási textiláru, függöny, különféle textilből készült háztartási árucikk nagykereskedelme
46.41.14Rövidáru-nagykereskedelem
46.42Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
46.42.1Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
46.42.11Ruházat nagykereskedelme
46.42.12Lábbeli nagykereskedelme
46.43Elektromos háztartási gép nagykereskedelme
46.43.1Elektromos háztartási gép nagykereskedelme
46.43.11Elektromos háztartási gép (kivéve: rádió, televízió és fényképészeti termék) nagykereskedelme
46.43.12Rádió-, televízió-, video-, DVD-készülék nagykereskedelme
46.43.13Műsoros hanglemez, hang- és videokazetta, CD, DVD nagykereskedelme (kivéve: műsor nélküli hang- és videokazetta, CD, DVD)
46.43.14Fényképészeti- és optikai cikkek nagykereskedelme
46.44Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
46.44.1Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
46.44.11Üvegáru-, porcelán-, agyagáru-nagykereskedelem
46.44.12Tisztítószer-nagykereskedelem
46.45Illatszer nagykereskedelme
46.45.1Illatszer-, kozmetikai cikk nagykereskedelme
46.45.10Illatszer-, kozmetikai cikk nagykereskedelme
46.46Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
46.46.1Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
46.46.11Gyógyszeralapanyag és gyógyszerkészítmény nagykereskedelme
46.46.12Orvosi- és kórházi műszer, ortopédiai cikk, eszköz nagykereskedelme
46.47Bútor, szőnyeg, világítástechnikai termék nagykereskedelme
46.47.1Bútor, szőnyeg, világítástechnikai termék nagykereskedelme
46.47.11Lakásbútor nagykereskedelme
46.47.12Világítástechnikai termék nagykereskedelme
46.47.13Szőnyeg nagykereskedelme
46.48Óra-, ékszer-nagykereskedelem
46.48.1Óra-, ékszer-nagykereskedelem
46.48.10Óra-, ékszer-nagykereskedelem
46.49Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
46.49.1Evőeszköz, háztartási fém tömegcikk, fa- és parafatermék, fonottáru és egyéb háztartási cikk nagykereskedelme
46.49.11Evőeszköz, háztartási fém tömegcikk nagykereskedelme
46.49.12Fonottáru, parafatermék, kádáripari és egyéb fatermék nagykereskedelme
46.49.19Egyéb m.n.s. háztartási cikk nagykereskedelme
46.49.2Könyv, újság, folyóirat, írószer és papíráru nagykereskedelme
46.49.21Könyv nagykereskedelme
46.49.22Újság, folyóirat nagykereskedelme
46.49.23Papíráru és írószer nagykereskedelme
46.49.3Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme
46.49.31Hangszer nagykereskedelme
46.49.32Játék nagykereskedelme
46.49.33Sportfelszerelés nagykereskedelme (ideértve a kerékpárt is)
46.49.34Bőráru, bőrönd, táska és utazási kiegészítő nagykereskedelme
46.49.35Bélyeg és érme nagykereskedelme
46.49.36Ajándéktárgy, műalkotás nagykereskedelme
46.49.39Egyéb, m.n.s. különféle fogyasztási cikk nagykereskedelme
46.5Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme
46.51Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
46.51.1Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
46.51.10Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
46.52Elektronikus, híradástechnikai berendezés és alkatrész nagykereskedelme
46.52.1Elektronikus és híradástechnikai berendezés és alkatrész nagykereskedelme
46.52.11Híradástechnikai berendezés és alkatrész nagykereskedelme
46.52.12Elektronikus berendezés és alkatrész nagykereskedelme
46.52.13Műsor nélküli hang- és videokazetta, lemez, mágneses és optikai lemez, CD, DVD nagykereskedelme
46.6Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme
46.61Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
46.61.1Mezőgazdasági gép, berendezés és alkatrészek nagykereskedelme
46.61.11Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási gép, berendezés és alkatrészei nagykereskedelme (ideértve a traktort is)
46.61.12Fűnyíró gép és kerti gép, berendezés és alkatrésze nagykereskedelme
46.62Szerszámgép-nagykereskedelem
46.62.1Szerszámgép-nagykereskedelem
46.62.11Famegmunkáló szerszámgép nagykereskedelme
46.62.12Fémmegmunkáló szerszámgép nagykereskedelme
46.62.19Egyéb anyag megmunkálására szolgáló szerszámgép nagykereskedelme
46.63Bányászati, építőipari gép nagykereskedelme
46.63.1Bányászati, építőipari gép nagykereskedelme
46.63.10Bányászati, építőipari gép nagykereskedelme
46.64Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme
46.64.1Textilipari gép, varró- és kötőgép nagykereskedelme
46.64.10Textilipari gép, varró- és kötőgép nagykereskedelme
46.65Irodabútor-nagykereskedelem
46.65.1Irodabútor-nagykereskedelem
46.65.10Irodabútor-nagykereskedelem
46.66Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
46.66.1Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
46.66.10Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
46.69Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme
46.69.1Egyéb gép és berendezés nagykereskedelme
46.69.11Szállítóeszköz nagykereskedelme (kivéve: a gépjármű, motorkerékpár, kerékpár)
46.69.12Gép- és berendezés-alkatrész nagykereskedelem
46.69.13Emelőgép nagykereskedelme
46.69.14Élelmiszer-, ital-, dohányipari gép nagykereskedelme
46.69.15Professzionális elektromos gép, berendezés, alkatrész nagykereskedelme
46.69.16Fegyver és lőszer nagykereskedelme
46.69.19Egyéb általános és speciális célú gép, berendezés, felszerelés nagykereskedelme
46.7Egyéb szakosodott nagykereskedelem
46.71Üzem- és tüzelőanyag nagykereskedelme
46.71.1Szilárd, folyékony és gáznemű üzem- és tüzelőanyag nagykereskedelme
46.71.11Szilárd üzem- és tüzelőanyag nagykereskedelme
46.71.12Motorbenzin, repülőgépbenzin nagykereskedelme
46.71.13Egyéb folyékony és gáznemű üzem- és tüzelőanyag, és kapcsolódó egyéb termékek nem vezetékes nagykereskedelme
46.72Fém-, érc-nagykereskedelem
46.72.1Fém-, érc-nagykereskedelem
46.72.11Vasérc nagykereskedelme
46.72.12Nemvasfémérc nagykereskedelme
46.72.13Vas- és acélalapanyag nagykereskedelme
46.72.14Nemvasfém-alapanyag nagykereskedelme
46.73Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
46.73.1Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
46.73.11Nyersfa nagykereskedelme
46.73.12Fafeldolgozás elsődleges termékeinek nagykereskedelme
46.73.13Szaniteráru nagykereskedelme
46.73.14Festék, lakk nagykereskedelme
46.73.15Síküveg nagykereskedelme
46.73.16Egyéb építőanyag nagykereskedelme
46.73.17Tapéta nagykereskedelme
46.73.18Padlóburkoló nagykereskedelme (kivéve: szőnyeg)
46.74Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
46.74.1Vas- és fémáru, víz- és gázvezeték, fűtőberendezés, szerelvény nagykereskedelme
46.74.11Vas- és fémáru nagykereskedelme
46.74.12Víz- és gázvezeték, fűtőberendezés, szerelvény nagykereskedelme
46.74.13Kéziszerszám nagykereskedelme
46.75Vegyi áru nagykereskedelme
46.75.1Vegyi áru nagykereskedelme
46.75.11Műtrágya és egyéb agrokémiai anyag nagykereskedelme
46.75.12Ipari vegyi áru nagykereskedelme
46.76Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
46.76.1Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
46.76.11Papír és kartonpapír nagykereskedelme
46.76.12Ipari felhasználású textilszál, textilipari rostanyag nagykereskedelme
46.76.13Műanyag és gumi alapanyag nagykereskedelme
46.76.19Egyéb, m.n.s. nem mezőgazdasági eredetű félkész termék nagykereskedelme
46.77Hulladék-nagykereskedelem
46.77.1Hulladék-nagykereskedelem
46.77.10Hulladék-nagykereskedelem
46.9Vegyes termékkörű nagykereskedelem
46.90Vegyes termékkörű nagykereskedelem
46.90.1Vegyes termékkörű nagykereskedelem
46.90.10Vegyes termékkörű nagykereskedelem
47Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
47.0Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
47.00Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
47.00.1Gyümölcs, zöldség, hús, hal, pékáru, tejtermék, tojás kiskereskedelme
47.00.11Friss zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.00.12Feldolgozott zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.00.13Hús-kiskereskedelem
47.00.14Húsáru-kiskereskedelem
47.00.15Hal, rákféle, puhatestű kiskereskedelme
47.00.16Pékáru-kiskereskedelem
47.00.17Édesség-kiskereskedelem
47.00.18Tejtermék-kiskereskedelem
47.00.19Tojás-kiskereskedelem
47.00.2Egyéb élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme
47.00.21Kávé, tea, kakaó, fűszer kiskereskedelme
47.00.22Étolaj és étkezési zsiradék kiskereskedelme
47.00.23Homogenizált és diétás ételkészítmény kiskereskedelme
47.00.24Egyéb, m.n.s. élelmiszer kiskereskedelme
47.00.25Alkoholtartalmú ital kiskereskedelme
47.00.26Egyéb ital kiskereskedelme
47.00.27Dohányáru-kiskereskedelem
47.00.3Információ- és kommunikációtechnológiai (IKT) termékek kiskereskedelme
47.00.31Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.00.32Híradástechnikai termék kiskereskedelme
47.00.33Audio-, videokészülék kiskereskedelme
47.00.4Építőanyag-, vasáru-kiskereskedelem
47.00.41Vasáru-kiskereskedelem
47.00.42Festék, lakk kiskereskedelme
47.00.43Síküveg kiskereskedelme
47.00.44Pázsit- és kertápolási eszközök kiskereskedelme
47.00.45Víz- és gázvezeték, fűtőberendezés és szerelvények kiskereskedelme
47.00.46Szaniteráru-kiskereskedelem
47.00.47Kéziszerszám-kiskereskedelem
47.00.49Egyéb m.n.s. építőanyag kiskereskedelme
47.00.5Háztartási cikk kiskereskedelme
47.00.51Textil-kiskereskedelem
47.00.52Függöny kiskereskedelme
47.00.53Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg kiskereskedelme
47.00.54Elektromos háztartási készülék kiskereskedelme
47.00.55Bútor-kiskereskedelem
47.00.56Világítástechnikai termék kiskereskedelme
47.00.57Háztartási faáru, parafatermék és fonottáru kiskereskedelme
47.00.58Hangszer-, kotta-kiskereskedelem
47.00.59Háztartási edény, porcelán-, üvegáru, evőeszköz és egyéb m.n.s. nem elektromos háztartási készülék kiskereskedelme
47.00.6Kulturális és szabadidős cikk kiskereskedelme
47.00.61Könyv-kiskereskedelem
47.00.62Újság, folyóirat kiskereskedelme
47.00.63Papíráru-, írószer-kiskereskedelem
47.00.64Zenei és videofelvétel kiskereskedelme
47.00.65Sportszer-kiskereskedelem
47.00.66Kempingcikk-kiskereskedelem
47.00.67Játék-kiskereskedelem
47.00.68Bélyeg, érme kiskereskedelme
47.00.69Ajándéktárgy, műalkotás kiskereskedelme
47.00.7Ruházat, gyógyszer, gyógyászati cikk, illatszer, virág, dísznövény, hobbiállat, állateledel, bőrönd, táska kiskereskedelme
47.00.71Ruházati kiskereskedelem
47.00.72Lábbeli-kiskereskedelem
47.00.73Bőráru, bőrönd, táska kiskereskedelme
47.00.74Gyógyszer-kiskereskedelem
47.00.75Gyógyászati-, ortopédiai cikk kiskereskedelme
47.00.76Kozmetikai, testápolás cikk és illatszer kiskereskedelme
47.00.77Virág, dísznövény, palánta, virágmag kiskereskedelme
47.00.78Műtrágya, agrokémiai termék kiskereskedelme
47.00.79Hobbiállat-, állateledel-kiskereskedelem
47.00.8Gépjármű-üzemanyag és egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.00.81Gépjármű üzemanyag-kiskereskedelem
47.00.82Óra-, ékszer-kiskereskedelem
47.00.83Fényképészeti és optikai eszköz, precíziós műszer kiskereskedelme, optikusi szolgáltatás
47.00.84Tisztítószer-kiskereskedelem
47.00.85Háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz, szén és tűzifa kiskereskedelme, valamint közvetlen értékesítése házhozszállítással
47.00.86Egyéb, m.n.s. nem élelmiszer fogyasztási cikk kiskereskedelme
47.00.87M.n.s. mezőgazdasági nyersanyag kiskereskedelme
47.00.88M.n.s. gép, berendezés kiskereskedelme
47.00.89M.n.s. nem élelmiszeri-pari, nem fogyasztási cikk kiskereskedelme
47.00.9Használtcikk-kiskereskedelem
47.00.91Régiség-kiskereskedelem
47.00.92Antikvár könyv kiskereskedelme
47.00.99Egyéb használt cikk kiskereskedelme
HSZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS
49Szárazföldi és csővezetékes szállítás
49.1Helyközi vasúti személyszállítás
49.10Helyközi vasúti személyszállítás
49.10.1Vasúti személyszállítás, helyközi
49.10.11Város és tájnéző személyszállítás vasúton
49.10.19Egyéb helyközi vasúti személyszállítás
49.2Vasúti áruszállítás
49.20Vasúti áruszállítás
49.20.1Vasúti áruszállítás
49.20.11Vasúti áruszállítás hűtőkocsiban
49.20.12Vasúti kőolajszállítás
49.20.13Egyéb folyékony és gáznemű áru vasúti szállítása
49.20.14Intermodális konténeres vasúti szállítás
49.20.15Postai küldemény vasúti szállítása
49.20.16Ömlesztett áru vasúti szállítása
49.20.19Egyéb áru vasúti szállítása
49.3Egyéb szárazföldi személyszállítás
49.31Városi és elővárosi szárazföldi személyszállítás
49.31.1Városi és elővárosi vasúti személyszállítás
49.31.10Városi és elővárosi vasúti személyszállítás
49.31.2Egyéb városi és elővárosi szárazföldi személyszállítás
49.31.21Városi és elővárosi menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás
49.31.22Városi és elővárosi menetrendszerinti személyszállítás vegyes szállítási eszközzel
49.32Taxis személyszállítás
49.32.1Taxis személyszállítás
49.32.11Taxis személyszállítás
49.32.12Személygépjármű kölcsönzése vezetővel
49.39Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás
49.39.1Távolsági és különleges célú menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás
49.39.11Távolsági menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás
49.39.12Távolsági különleges célú menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás
49.39.13Egyéb különleges célú menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás
49.39.2Személyszállítás drótkötélpályán, siklón, síliften
49.39.20Személyszállítás drótkötélpályán, siklón, síliften
49.39.3Nem menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás
49.39.31Autóbusz-kölcsönzés vezetővel
49.39.32Város- és tájnézőbusz szolgáltatás
49.39.33Nem menetrend szerinti helyi charter buszszolgáltatás
49.39.34Nem menetrend szerinti távolsági charter buszszolgáltatás
49.39.35Személyszállítás emberi és állati vontatású járművel
49.39.39Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás
49.4Közúti áruszállítás, költöztetés
49.41Közúti áruszállítás
49.41.1Közúti áruszállítás
49.41.11Közúti hűtőkocsis szállítás
49.41.12Kőolajtermék közúti szállítása
49.41.13Egyéb folyékony, gáznemű áru közúti szállítása
49.41.14Intermodális konténeres közúti szállítás
49.41.15Száraz ömlesztett áru közúti szállítása
49.41.16Élő állat közúti szállítása
49.41.17Közúti áruszállítás emberi vagy állati vontatású járművel
49.41.18Postai küldemény közúti szállítása
49.41.19Egyéb közúti áruszállítás
49.41.2Tehergépjármű kölcsönzése vezetővel
49.41.20Tehergépjármű kölcsönzése vezetővel
49.42Költöztetés
49.42.1Költöztetés
49.42.11Lakossági költöztetés
49.42.19Egyéb költöztetés
49.5Csővezetékes szállítás
49.50Csővezetékes szállítás
49.50.1Csővezetékes szállítás
49.50.11Nyers és feldolgozott kőolaj és származékaik csővezetékes szállítása
49.50.12Földgáz csővezetékes szállítása
49.50.19Egyéb termékek csővezetékes szállítása
50Vízi szállítás
50.1Tengeri személyszállítás
50.10Tengeri személyszállítás
50.10.1Tengeri, tengerpart menti személyszállítás
50.10.11Tengeri, tengerpart menti személyszállítás komphajóval
50.10.12Tengeri, tengerpart menti személyszállítás tengerjáró hajóval
50.10.19Egyéb tengeri, tengerpart menti személyszállítás
50.10.2Tengeri, tengerpart menti jármű kölcsönzése legénységgel személyszállításhoz
50.10.20Tengeri, tengerpart menti jármű kölcsönzése legénységgel személyszállításhoz
50.2Tengeri áruszállítás
50.20Tengeri áruszállítás
50.20.1Tengeri, tengerpart menti áruszállítás
50.20.11Tengeri, tengerpart menti hűtőszállítás
50.20.12Kőolaj tengeri, tengerpart menti szállítása tankhajóval
50.20.13Egyéb folyékony, légnemű áru tengeri és tengerpart menti szállítása tankhajóval
50.20.14Intermodális tengeri, tengerpart menti konténeres szállítás
50.20.15Ömlesztett áru tengeri, tengerpart menti szállítása
50.20.19Egyéb áru tengeri, tengerpart menti szállítása
50.20.2Tengeri, tengerpart menti hajó kölcsönzése legénységgel, vontatás, tolatás
50.20.21Áruszállító tengeri, tengerpart menti hajó kölcsönzése legénységgel
50.20.22Tengeri, tengerpart menti vontatás, tolatás
50.3Belvízi személyszállítás
50.30Belvízi személyszállítás
50.30.1Belvízi személyszállítás
50.30.11Belvízi személyszállítás komphajóval
50.30.12Belvízi személyszállítás hajóval
50.30.13Belvízi személyszállítás városnéző és kiránduló hajóval
50.30.19Egyéb belvízi személyszállítás
50.30.2Belvízi személyszállító hajó kölcsönzése legénységgel
50.30.20Belvízi személyszállító hajó kölcsönzése legénységgel
50.4Belvízi áruszállítás
50.40Belvízi áruszállítás
50.40.1Belvízi áruszállítás
50.40.11Belvízi hűtőszállítás
50.40.12Kőolaj belvízi szállítása tankhajóval
50.40.13Egyéb folyékony, légnemű áru belvízi szállítása tankhajóval
50.40.14Intermodális konténeres belvízi szállítás
50.40.19Egyéb áruk belvízi szállítása
50.40.2Belvízi áruszállító hajó kölcsönzése legénységgel; vontatás, tolatás
50.40.21Belvízi áruszállító hajó kölcsönzése legénységgel
50.40.22Belvízi vontatás, tolatás
51Légi szállítás
51.1Légi személyszállítás
51.10Légi személyszállítás
51.10.1Légi személyszállítás
51.10.11Belföldi menetrend szerinti légi személyszállítás
51.10.12Belföldi nem menetrend szerinti légi személyszállítás (kivéve: városnézés)
51.10.13Nemzetközi menetrend szerinti légi személyszállítás
51.10.14Nemzetközi nem menetrend szerinti légi személyszállítás
51.10.15Város- és tájnéző nem menetrend szerinti légi személyszállítás
51.10.2Légi személyszállító jármű kölcsönzése személyzettel
51.10.20Légi személyszállító jármű kölcsönzése személyzettel
51.2Légi áruszállítás
51.21Légi áruszállítás
51.21.1Légi áruszállítás
51.21.11Intermodális konténeres menetrend szerinti légi szállítás
51.21.12Postai küldemény légi szállítása
51.21.13Egyéb áruk menetrend szerinti légi szállítása
51.21.14Egyéb áruk nem menetrend szerinti légi szállítása
51.21.2Áruszállító légi jármű kölcsönzése személyzettel
51.21.20Áruszállító légi jármű kölcsönzése személyzettel
51.22Űrszállítás
51.22.1Űrszállítás
51.22.11Személyek űrszállítása
51.22.12Áruk űrszállítása
52Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
52.1Raktározás, tárolás
52.10Raktározás, tárolás
52.10.1Raktározás, tárolás
52.10.11Hűtött áruk tárolása
52.10.12Folyékony és gáznemű áru tárolása
52.10.13Gabonafélék tárolása
52.10.19Egyéb tárolás, raktározás
52.2Szállítást kiegészítő tevékenység
52.21Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.21.1Vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.21.11Vasúti tolatás, vontatás
52.21.19Egyéb vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.21.2Közúti áruszállítást kiegészítő szolgáltatás
52.21.21Autóbusz-pályaudvari szolgáltatás
52.21.22Közút üzemeltetése
52.21.23Híd, alagút üzemeltetése
52.21.24Parkolási szolgáltatás
52.21.25Közúti járművontatás
52.21.29Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.21.3Csővezetékes szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.21.30Csővezetékes szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.22Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.22.1Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.22.11Tengeri, tengerpart menti kikötő, vízi út üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés)
52.22.12Belvízi utak üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés)
52.22.13Tengeri, tengerpart menti révkalauzi és hajókikötési szolgáltatás
52.22.14Belvízi révkalauzi és hajókikötési szolgáltatás
52.22.15Tengeri, tengerpart menti hajómentés, vízre emelés
52.22.16Belvízi hajómentés, vízre emelés
52.22.19Egyéb vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.23Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.23.1Repülőtér üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés), légiforgalmi és egyéb légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.23.11Repülőtér üzemeltetése (kivéve: rakománykezelés)
52.23.12Légiforgalmi szolgáltatás
52.23.19Egyéb légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.23.2Űrszállítást kiegészítő szolgáltatás
52.23.20Űrszállítást kiegészítő szolgáltatás
52.24Rakománykezelés
52.24.1Rakománykezelés
52.24.11Konténeres rakománykezelés kikötőben
52.24.12Egyéb konténeres rakománykezelés
52.24.13Egyéb rakománykezelés kikötőben
52.24.19Egyéb rakománykezelés
52.29Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.29.1Szállítmányozás
52.29.11Hajózási ügynöki szolgáltatás
52.29.12Egyéb szállítási ügynöki szolgáltatás
52.29.19Egyéb szállítmányozás
52.29.2Egyéb m.n.s. szállítást kiegészítő tevékenység
52.29.20Egyéb m.n.s. szállítást kiegészítő tevékenység
53Postai, futárpostai tevékenység
53.1Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
53.10Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
53.10.1Egyetemes postai szolgáltatás
53.10.11Hírlap, időszaki kiadvány postai továbbítása (egyetemes kötelezettséggel)
53.10.12Levélküldeménnyel kapcsolatos egyetemes postai szolgáltatás
53.10.13Postacsomagokkal kapcsolatos egyetemes postai szolgáltatás
53.10.14Postahivatali szolgáltatás
53.10.19Egyéb postai szolgáltatás (egyetemes kötelezettséggel)
53.2Egyéb postai, futárpostai tevékenység
53.20Egyéb postai, futárpostai tevékenység
53.20.1Egyéb postai, futárpostai tevékenység
53.20.11Kombinált futárszolgálat
53.20.12Étel házhozszállítása
53.20.19Egyéb m.n.s. postai, futárpostai szolgáltatás
ISZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
55Szálláshely-szolgáltatás
55.1Szállodai szolgáltatás
55.10Szállodai szolgáltatás
55.10.1Szálláshely-szolgáltatás szobákban, önálló egységekben napi takarítással
55.10.10Szálláshely-szolgáltatás szobákban, önálló egységekben napi takarítással
55.2Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.20Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.20.1Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.20.11Szálláshely-szolgáltatás ifjúsági szállóban, üdülőházban
55.20.12Szálláshely-szolgáltatás üdülőbérleti jogos rendszerben
55.20.19Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi takarítás nélkül
55.3Kemping, szabadidős és nyaralótáboroztatás
55.30Kemping, szabadidős és nyaralótáboroztatás
55.30.1Kemping, szabadidős és nyaralótáboroztatás
55.30.11Kempingszolgáltatás
55.30.12Szabadidős és nyaralótáboroztatás
55.9Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.90Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.90.1Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.90.11Kollégiumi, diákszállói szálláshely-szolgáltatás diákok számára
55.90.12Munkásszállói szálláshely-szolgáltatás
55.90.13Hálókocsiban és egyéb közlekedési eszközökön szálláshely szolgáltatása
55.90.19Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
56Vendéglátás
56.1Éttermi és mozgó vendéglátás
56.10Éttermi és mozgó vendéglátás
56.10.1Éttermi és mozgó vendéglátás
56.10.11Ételszolgáltatás teljes kiszolgálással
56.10.12Ételszolgáltatás vasúti étkezőkocsiban, hajón
56.10.13Önkiszolgáló ételszolgáltatás
56.10.19Egyéb ételszolgáltatás
56.2Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
56.21Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
56.21.1Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
56.21.11Rendezvényi étkeztetés magánszemély számára
56.21.19Egyéb rendezvényi étkeztetés
56.29Egyéb vendéglátás
56.29.1Szerződéses vendéglátás
56.29.11Szerződéses vendéglátás közlekedési szervezetek számára
56.29.19Egyéb szerződéses vendéglátás
56.29.2Üzemi étkeztetés
56.29.20Üzemi étkeztetés
56.3Italszolgáltatás
56.30Italszolgáltatás
56.30.1Italszolgáltatás
56.30.10Italszolgáltatás
JINFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ
58Kiadói tevékenység
58.1Kiadói tevékenység
58.11Könyvkiadás
58.11.1Nyomtatott könyv
58.11.11Nyomtatott tankönyv
58.11.12Nyomtatott szakmai, műszaki, tudományos könyv
58.11.13Nyomtatott gyermekkönyv
58.11.14Nyomtatott szótár, enciklopédia
58.11.15Nyomtatott atlasz, térkép könyv formájában
58.11.16Nyomtatott térkép, vízrajzi, tengerészeti térkép, könyvtől eltérő formában
58.11.19Egyéb nyomtatott könyv, brosúra, röplap, katalógus
58.11.2Könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
58.11.20Könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
58.11.3Online könyv
58.11.30Online könyv
58.11.4Hirdetési hely könyvben
58.11.41Hirdetési hely nyomtatott könyvben
58.11.42Hirdetési hely elektronikus könyvben
58.11.5Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses alapon
58.11.50Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses alapon
58.11.6Könyvkiadás engedélyezése
58.11.60Könyvkiadás engedélyezése
58.12Címtár, levelezőjegyzék kiadása
58.12.1Címjegyzék, telefonkönyv, levelezőjegyzék nyomtatott, vagy elektronikus formában
58.12.10Nyomtatott névtár/címtár, levelezőjegyzék
58.12.2Online névtár/címtár, levelezőjegyzék
58.12.20Online névtár/címtár, levelezőjegyzék
58.12.3Címtár, levelezőjegyzék használati jogának engedélyezése
58.12.30Címtár, levelezőjegyzék használati jogának engedélyezése
58.12.4Reklámfelület-értékesítés névjegyzékben, telefonkönyvben, címjegyzékben, levelezőjegyzékben
58.12.40Reklámfelület-értékesítés névjegyzékben, telefonkönyvben, címjegyzékben, levelezőjegyzékben
58.13Napilapkiadás
58.13.1Nyomtatott napilap
58.13.10Nyomtatott napilap
58.13.2Online napilap
58.13.20Online napilap
58.13.3Hirdetési hely napilapban
58.13.31Hirdetési hely nyomtatott napilapban
58.13.32Hirdetési hely elektronikus napilapban
58.14Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.14.1Nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány
58.14.11Általános témájú nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány
58.14.12Nyomtatott üzleti, szakmai, tudományos folyóirat, időszaki kiadvány
58.14.19Egyéb nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány
58.14.2Online folyóirat, időszaki kiadvány
58.14.20Online folyóirat, időszaki kiadvány
58.14.3Hirdetési hely folyóiratban, időszaki kiadványban
58.14.31Hirdetési hely nyomtatott folyóiratban, időszaki kiadványban
58.14.32Hirdetési hely elektronikus folyóiratban, időszaki kiadványban
58.14.4Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának engedélyezése
58.14.40Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának engedélyezése
58.19Egyéb kiadói tevékenység
58.19.1Egyéb nyomtatott anyag
58.19.11Nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya
58.19.12Nyomtatott kép, minta, fénykép
58.19.13Nyomtatott öntapadó papír (matrica), naptár
58.19.14Postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, bélyegnyomott papír; csekk, bankjegy, részvény, értékcikk, kötvény, okirat és hasonlók stb.
58.19.15Nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók
58.19.19Egyéb nyomtatott anyag
58.19.2Egyéb online tartalom
58.19.21Online tartalom felnőtteknek
58.19.29Egyéb m.n.s. online tartalom
58.19.3Egyéb nyomtatott anyag kiadásának engedélyezése
58.19.30Egyéb nyomtatott anyag kiadásának engedélyezése
58.2Szoftverkiadás
58.21Számítógépes játék kiadása
58.21.1Csomagolt számítógépes játékszoftver
58.21.10Csomagolt számítógépes játékszoftver
58.21.2Letölthető számítógépes játékszoftver
58.21.20Letölthető számítógépes játékszoftver
58.21.3Online játék
58.21.30Online játék
58.21.4Számítógépes játék használati jogának engedélyezése
58.21.40Számítógépes játék használati jogának engedélyezése
58.29Egyéb szoftverkiadás
58.29.1Csomagolt rendszerszoftver
58.29.11Csomagolt operációs rendszer
58.29.12Csomagolt hálózati szoftver
58.29.13Csomagolt adatbázis-kezelő szoftver
58.29.14Csomagolt fejlesztőeszköz, programnyelvszoftver
58.29.2Csomagolt alkalmazási szoftver
58.29.21Általános üzleti, otthoni felhasználásra készült csomagolt alkalmazási szoftver
58.29.29Egyéb csomagolt alkalmazási szoftver
58.29.3Letölthető szoftver
58.29.31Letölthető rendszerszoftver
58.29.32Letölthető alkalmazási szoftver
58.29.4Online szoftver
58.29.40Online szoftver
58.29.5Számítógépes szoftver felhasználásának engedélyezése
58.29.50Számítógépes szoftver felhasználásának engedélyezése
59Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás
59.1Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.11Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.11.1Film-, videogyártás, televízióműsor-készítés
59.11.11Filmgyártás
59.11.12Promóciós, reklámfilm, -videó gyártása
59.11.13Egyéb televízióműsor-készítés
59.11.2Film-, videogyártás, televízióműsor-készítés termékei
59.11.21Film, video-, televíziós műsor eredeti példánya
59.11.22Játékfilm
59.11.23Film, videó lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
59.11.24Letölthető film, videó
59.11.25Letöltött videotartalom
59.11.3Hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video- és televízió-műsorban
59.11.30Hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video- és televízió-műsorban
59.12Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
59.12.1Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
59.12.11Audiovizuális szerkesztés
59.12.12Masterfilm átalakítása, másolása
59.12.13Színkorrekció, digitális helyreállítás
59.12.14Vizuális effektus készítése
59.12.15Animáció készítése
59.12.16Képaláírás és filmfelirat készítése
59.12.17Hangmérnöki szolgáltatás
59.12.19Egyéb film, videós, televíziós műsor utómunkálatai
59.13Film-, video- és televízióprogram terjesztése
59.13.1Film-, video-, televíziós műsor felhasználásának engedélyezése és terjesztése
59.13.11Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése
59.13.12Film-, video- és televízióműsor terjesztése
59.14Filmvetítés
59.14.1Filmvetítés
59.14.10Filmvetítés
59.2Hangfelvétel készítése, kiadása
59.20Hangfelvétel készítése, kiadása
59.20.1Hangfelvétel élő rögzítése; hangfelvétel eredeti példánya
59.20.11Hangfelvétel készítése
59.20.12Élőhangfelvétel-készítés
59.20.13Hangfelvétel eredeti példánya
59.20.2Rádióműsor-készítés; rádióműsor eredeti példánya
59.20.21Rádióműsor-készítés
59.20.22Rádióműsor eredeti példánya
59.20.3Zeneműkiadás
59.20.31Nyomtatott zenemű
59.20.32Zeneművek elektronikus formában
59.20.33Zenei felvétel hanglemezen, szalagon, egyéb hordozón
59.20.34Egyéb hanglemez, szalag
59.20.35Letölthető zeneművek
59.20.36Audiótartalmak sugárzása interneten keresztül
59.20.4Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése
59.20.40Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése
60Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
60.1Rádióműsor-szolgáltatás
60.10Rádióműsor-szolgáltatás
60.10.1Rádióműsor-szolgáltatás, rádióműsor-összállítás eredeti példánya
60.10.11Rádióműsor-összeállítás készítése, közvetítése
60.10.12Eredeti rádióműsor
60.10.2Rádióműsor-összeállítás
60.10.20Rádióműsor-összeállítás
60.10.3Rádiós reklámidő
60.10.30Rádiós reklámidő
60.2Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása; eredeti tv-műsor
60.20Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása; eredeti tv-műsor
60.20.1Televízióműsor összeállítása, közvetítése
60.20.11Online televízióműsor összeállítása, közvetítése előfizetés nélkül
60.20.12Online lekérhető videószolgáltatás
60.20.13Egyéb lekérhető videószolgáltatás
60.20.2Eredeti televízióműsor
60.20.20Eredeti televízióműsor
60.20.3Televíziós reklámidő
60.20.30Televíziós reklámidő
61Távközlés
61.1Vezetékes távközlés
61.10Vezetékes távközlés
61.10.1Adat- és üzenetátviteli szolgáltatás
61.10.11Helyhez kötött telefonszolgáltatás (hozzáférés és használat biztosítása)
61.10.12Helyhez kötött telefonszolgáltatás (kiegészítő hívásszolgáltatás biztosítása)
61.10.13Magánhálózat vezetékes távközlő hálózaton
61.10.2Vezetékes távközlő összekapcsolás és hozzáférés
61.10.20Vezetékes távközlő összekapcsolás és hozzáférés
61.10.3Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
61.10.30Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton
61.10.4Internetszolgáltatás vezetékes hálózaton
61.10.41Gerinchálózati internetszolgáltatás
61.10.42Keskenysávú internet-hozzáférés vezetékes hálózaton
61.10.43Szélessávú internet-hozzáférés vezetékes hálózaton
61.10.49Egyéb, vezetékes interneten nyújtott távközlési szolgáltatás
61.10.5Vezetékes műsorelosztás
61.10.51Vezetékes műsorelosztás, alapcsomag
61.10.52Vezetékes műsor elosztása, választható csomag
61.10.53Vezetékes műsorelosztás igénybevételenként fizetendő
61.2Vezeték nélküli távközlés
61.20Vezeték nélküli távközlés
61.20.1Mobil távközlés és magánhálózat vezeték nélküli távközlő hálózaton
61.20.11Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli távközlő hálózaton
61.20.12Mobil hangszolgáltatások
61.20.13Mobil szöveges üzenetszolgáltatások
61.20.14Mobil adatszolgáltatás (kivéve a szöveges üzenetszolgáltatást)
61.20.2Vezeték nélküli távközlési üzemeltetői szolgáltatás
61.20.20Vezeték nélküli távközlési üzemeltetői szolgáltatás
61.20.3Adatátvitel vezeték nélküli távközlő hálózaton
61.20.30Adatátvitel vezeték nélküli távközlő hálózaton
61.20.4Vezeték nélküli internetelérés
61.20.41Keskenysávú internetelérés vezeték nélküli hálózaton
61.20.42Szélessávú internetelérés vezeték nélküli hálózaton
61.20.49Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás
61.20.5Vezeték nélküli műsorelosztás
61.20.50Vezeték nélküli műsorelosztás
61.3Műholdas távközlés
61.30Műholdas távközlés
61.30.1Műholdas távközlés (kivéve: műholdas műsorelosztás)
61.30.10Műholdas távközlés (kivéve: műholdas műsorelosztás)
61.30.2Műholdas műsorelosztás
61.30.20Műholdas műsorelosztás
61.9Egyéb távközlés
61.90Egyéb távközlés
61.90.1Egyéb távközlés
61.90.10Egyéb távközlés
62Információtechnológiai szolgáltatás
62.0Információtechnológiai szolgáltatás
62.01Számítógépes programozás
62.01.1IT-tervezés, fejlesztés
62.01.11IT-alkalmazás tervezése, fejlesztése
62.01.12IT-hálózat rendszer tervezése, fejlesztése
62.01.2Szoftver eredeti példány
62.01.21Játékszoftver eredeti példány
62.01.29Egyéb szoftver eredeti példány
62.02Információtechnológiai szaktanácsadás
62.02.1Hardver-szaktanácsadás
62.02.10Hardver-szaktanácsadás
62.02.2Rendszer-, szoftver-szaktanácsadás
62.02.20Rendszer-, szoftver-szaktanácsadás
62.02.3IT-műszaki támogatás
62.02.30IT-műszaki támogatás
62.03Számítógép-üzemeltetés
62.03.1Számítógép-üzemeltetés
62.03.11Hálózatüzemeltetés
62.03.12Számítógépes rendszer menedzselése
62.09Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
62.09.1Számítógép, periféria telepítése
62.09.10Számítógép, periféria telepítése
62.09.2Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás
62.09.20Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás
63Információszolgáltatás
63.1Adatfeldolgozás, webhoszting-, világhálóportál-szolgáltatás
63.11Adatfeldolgozás, webhoszting-szolgáltatás
63.11.1Adatfeldolgozás, hosztingfelhasználási és egyéb IT-infrastrukturális szolgáltatás
63.11.11Adatfeldolgozás
63.11.12Webhoszting-szolgáltatás
63.11.13Alkalmazási program szolgáltatása
63.11.19Egyéb hoszting-, IT-infrastruktúra-szolgáltatás
63.11.2Internetes reklámhely, -idő
63.11.20Internetes reklámhely, -idő
63.12Világhálóportál-szolgáltatások
63.12.1Világhálóportál-tartalom
63.12.10Világhálóportál-tartalom
63.12.2Internetes reklámfelület webportálokon
63.12.20Internetes reklámfelület webportálokon
63.9Egyéb információszolgáltatás
63.91Hírügynökségi szolgáltatás
63.91.1Hírügynökségi szolgáltatás
63.91.11Hírügynökségi szolgáltatás napilapoknak, folyóiratoknak
63.91.12Hírügynökségi szolgáltatás az audiovizuális médiának
63.99Egyéb m.n.s. információs szolgáltatás
63.99.1Egyéb m.n.s. információs szolgáltatás
63.99.10Egyéb m.n.s. információs szolgáltatás
63.99.2Tények, információk eredeti példánya
63.99.20Tények, információk eredeti példánya
KPÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
64Pénzügyi tevékenység (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység)
64.1Monetáris tevékenység
64.11Jegybanki tevékenység
64.11.1Jegybanki tevékenység
64.11.10Jegybanki tevékenység
64.19Egyéb monetáris tevékenység
64.19.1Betétgyűjtés
64.19.11Betétgyűjtés vállalkozások, intézmények számára
64.19.12Betétgyűjtés egyéb betéteseknek
64.19.2Monetáris intézmények hitelnyújtása
64.19.21Monetáris intézmények ágazaton belüli hitelnyújtása
64.19.22Monetáris intézmények fogyasztási célú hitelnyújtása
64.19.23Monetáris intézmények lakásalapú jelzáloghitel-nyújtása
64.19.24Monetáris intézmények nem lakásalapú jelzáloghitel-nyújtása
64.19.25Monetáris intézmények nem jelzálogalapú üzleti hitelnyújtása
64.19.26Monetáris intézmények hitelkártya-szolgáltatása
64.19.29Monetáris intézmények egyéb hitelnyújtása
64.19.3Egyéb m.n.s. monetáris pénzügyi szolgáltatás
64.19.30Egyéb m.n.s. monetáris pénzügyi szolgáltatás
64.2Vagyonkezelés (holding)
64.20Vagyonkezelés (holding)
64.20.1Vagyonkezelés (holding)
64.20.10Vagyonkezelés (holding)
64.3Befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás
64.30Befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás
64.30.1Befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás
64.30.10Befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás
64.9Egyéb pénzügyi tevékenység
64.91Pénzügyi lízing
64.91.1Pénzügyi lízing
64.91.10Pénzügyi lízing
64.92Egyéb hitelnyújtás
64.92.1Nem monetáris intézmények hitelnyújtása
64.92.11Nem monetáris intézmények ágazaton belüli hitelnyújtása
64.92.12Nem monetáris intézmények fogyasztási célú hitelnyújtása
64.92.13Nem monetáris intézmények lakásalapú jelzáloghitel-nyújtása
64.92.14Nem monetáris intézmények nem lakásalapú jelzáloghitel-nyújtása
64.92.15Nem monetáris intézmények nem jelzálogalapú üzleti hitelnyújtása
64.92.16Nem monetáris intézmények hitelkártya-szolgáltatása
64.92.19Nem monetáris intézmények egyéb hitelnyújtása
64.99Egyéb m.n.s. pénzügyi szolgáltatás
64.99.1Egyéb m.n.s. pénzügyi szolgáltatás
64.99.11Befektetési banki szolgáltatás
64.99.19Egyéb, m.n.s. pénzügyi szolgáltatás (kivéve a biztosítás és a nyugdíjalapok)
65Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
65.1Biztosítás
65.11Életbiztosítás
65.11.1Életbiztosítás
65.11.10Életbiztosítás
65.12Nem életbiztosítás
65.12.1Baleset- és egészségbiztosítás
65.12.11Balesetbiztosítás
65.12.12Egészségbiztosítás
65.12.2Gépjármű-biztosítás
65.12.21Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
65.12.29Gépjármű egyéb biztosítása
65.12.3Tengeri, légi, egyéb jármű biztosítása
65.12.31Vasúti gördülőállomány biztosítása
65.12.32Légi jármű felelősségbiztosítása
65.12.33Légi jármű egyéb biztosítása
65.12.34Hajó felelősségbiztosítása
65.12.35Egyéb hajóbiztosítás
65.12.36Szállítmánybiztosítás
65.12.4Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítás
65.12.41Tűzkárbiztosítás
65.12.49Egyéb vagyonikár-biztosítás
65.12.5Általános felelősségbiztosítás
65.12.50Általános felelősségbiztosítás
65.12.6Hitel- és kezességbiztosítás
65.12.61Hitelbiztosítás
65.12.62Kezességbiztosítás
65.12.7Utazási, segítségnyújtási, jogvédelmi, pénzügyi veszteség biztosítása
65.12.71Utazási és segítségnyújtási biztosítás
65.12.72Jogvédelmi biztosítás
65.12.73Különböző pénzügyi veszteségek biztosítása
65.12.9Egyéb nem életbiztosítás
65.12.90Egyéb nem életbiztosítás
65.2Viszontbiztosítás
65.20Viszontbiztosítás
65.20.1Élet-, baleset- és egészségbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.11Életbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.12Balesetbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.13Egészségbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.2Szállítás, vagyonbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.21Gépjármű-felelősségbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.22Egyéb gépjármű-biztosítás viszontbiztosítása
65.20.23Tengeri-, légi-, egyéb járműbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.24Szállítmánybiztosítás viszontbiztosítása
65.20.25Tűz-, egyéb vagyonkár-biztosítás viszontbiztosítása
65.20.3Általános felelősségbiztosítás, hitel-, kezességbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.31Általános felelősségbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.32Hitel-, kezességbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.4Jogvédelmi, pénzügyiveszteség-biztosítás viszontbiztosítása
65.20.41Jogvédelmi biztosítás viszontbiztosítása
65.20.42Egyéb pénzügyiveszteség-biztosítás viszontbiztosítása
65.20.5Nyugdíjalapok viszontbiztosítása
65.20.50Nyugdíjalapok viszontbiztosítása
65.20.6Egyéb nem életbiztosítás viszontbiztosítása
65.20.60Egyéb nem életbiztosítás viszontbiztosítása
65.3Nyugdíjalapok
65.30Nyugdíjalapok
65.30.1Nyugdíjalapok
65.30.11Egyéni nyugdíjalapok
65.30.12Csoportos nyugdíjalapok
66Pénzügyi és biztosítási kiegészítő szolgáltatás
66.1Pénzügyi kiegészítő szolgáltatás (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)
66.11Pénz-, tőkepiac igazgatása
66.11.1Pénz-, tőkepiac szabályozásához kapcsolódó szolgáltatás
66.11.11Pénz-, tőkepiac működtetése
66.11.12Pénz-, tőkepiac szabályozása
66.11.19Pénz-, tőkepiac szabályozásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás
66.12Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
66.12.1Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki szolgáltatás
66.12.11Értékpapír-ügynöki szolgáltatás
66.12.12Árutőzsdei ügynöki szolgáltatás
66.12.13Pénzváltás
66.19Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás
66.19.1Értékpapír-tranzakciók feldolgozása, elszámolása
66.19.10Értékpapír-tranzakciók feldolgozása, elszámolása
66.19.2Beruházási banki tevékenység kiegészítő szolgáltatásai
66.19.21Fúziós, akvizíciós szolgáltatások
66.19.22Vállalkozásfinanszírozással, kockázati tőkével kapcsolatos szolgáltatás
66.19.29Beruházási banki tevékenységgel kapcsolatos egyéb szolgáltatás
66.19.3Letétkezelés, értékmegőrzés
66.19.31Letétkezelés
66.19.32Értékmegőrzés
66.19.9Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő szolgáltatás
66.19.91Pénzügyi tanácsadás
66.19.92Pénzügyi tranzakciók feldolgozása, bankközi elszámolóház
66.19.99Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő szolgáltatás
66.2Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
66.21Kockázatértékelés, kárszakértés
66.21.1Kockázatértékelés, kárszakértés
66.21.10Kockázatértékelés, kárszakértés
66.22Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
66.22.1Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
66.22.10Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
66.29Biztosítással, nyugdíjalappal kapcsolatos egyéb kiegészítő szolgáltatás
66.29.1Biztosítással, nyugdíjalappal kapcsolatos egyéb kiegészítő szolgáltatás
66.29.11Aktuáriusi szolgáltatás
66.29.19Biztosítással, nyugdíjalappal kapcsolatos egyéb, m.n.s. kiegészítő szolgáltatás
66.3Alapkezelés
66.30Alapkezelés
66.30.1Alapkezelés
66.30.11Portfóliókezelés (kivéve: nyugdíjalap)
66.30.12Nyugdíjalap-kezelés
LINGATLANÜGYLETEK
68Ingatlanügyletek
68.1Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.10Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.10.1Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.10.11Lakóingatlan és a hozzá tartozó telek adásvétele
68.10.12Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan adásvétele
68.10.13Lakótelek adásvétele
68.10.14Nem lakóingatlan és a hozzá tartozó telek adásvétele
68.10.15Nem lakótelek adásvétele
68.2Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.20Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.20.1Saját tulajdonú és bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.20.11Saját tulajdonú és bérelt lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.20.12Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.3Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
68.31Ingatlanügynöki tevékenység
68.31.1Ingatlanügynöki tevékenység
68.31.11Lakóingatlan és a hozzá tartozó telek ügynöki értékesítése
68.31.12Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan ügynöki értékesítése
68.31.13Lakótelek ingatlanügynöki értékesítése
68.31.14Nem lakóingatlanhoz kapcsolódó ingatlanügynöki értékesítés
68.31.15Nem lakótelek ingatlanügynöki értékesítése
68.31.16Ingatlan-értékbecslés
68.32Ingatlankezelés
68.32.1Ingatlankezelés
68.32.11Lakóingatlan-kezelés díjazásért vagy szerződéses alapon
68.32.12Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan kezelése díjazásért vagy szerződéses alapon
68.32.13Nem lakóingatlan-kezelés díjazásért vagy szerződéses alapon
MSZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
69Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység
69.1Jogi tevékenység
69.10Jogi tevékenység
69.10.1Jogi tevékenység
69.10.11Jogi tanácsadás, képviselet büntetőeljárásban
69.10.12Jogi tanácsadás, képviselet gazdasági jogi eljárásban
69.10.13Jogi tanácsadás, képviselet munkajogi eljárásban
69.10.14Jogi tanácsadás, képviselet polgári jogi eljárásban
69.10.15Jogi szolgáltatás szabadalommal, szerzői joggal, szellemi tulajdonnal kapcsolatban
69.10.16Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok létrehozása
69.10.17Egyezségi és békéltető eljárás
69.10.18Aukcióval kapcsolatos jogi szolgáltatás
69.10.19Egyéb jogi szolgáltatás
69.2Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
69.20Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
69.20.1Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás
69.20.10Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás
69.20.2Számviteli szolgáltatás
69.20.21Beszámoló felülvizsgálata
69.20.22Számviteli jelentés összeállítása
69.20.23Könyvelés
69.20.24Bérszámfejtés
69.20.29Egyéb számviteli szolgáltatás
69.20.3Adótanácsadás
69.20.31Adótanácsadás, adóbevallás készítése vállalkozások részére
69.20.32Egyéni adóbevallás készítése, adótervezés
69.20.4Vagyonfelügyelői tevékenység csőd- és felszámolási eljárás során
69.20.40Csőd- és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó szolgáltatások
70Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
70.1Üzletvezetés
70.10Üzletvezetés
70.10.1Üzletvezető iroda tevékenysége
70.10.10Üzletvezető iroda tevékenysége
70.2Üzletviteli tanácsadás
70.21PR, kommunikáció tanácsadás
70.21.1PR, kommunikáció tanácsadás
70.21.10PR, kommunikáció tanácsadás
70.22Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
70.22.1Üzletviteli tanácsadás
70.22.11Stratégiai vezetési tanácsadás
70.22.12Pénzügyi üzletviteli tanácsadás (kivéve: adózás)
70.22.13Marketing üzletviteli tanácsadás
70.22.14Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
70.22.15Termelésszervezési tanácsadás
70.22.16Ellátási rendszerre vonatkozó és egyéb vezetői tanácsadás
70.22.17Üzletmenetet támogató szolgáltatás
70.22.2Egyéb projektvezetési szolgáltatás (kivéve építési projekt)
70.22.20Egyéb projektvezetési szolgáltatás (kivéve építési projekt)
70.22.3Egyéb üzletviteli tanácsadás
70.22.30Egyéb üzletviteli tanácsadás
71Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
71.1Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
71.11Építészmérnöki tevékenység
71.11.1Építészeti terv, tervrajz
71.11.10Építészeti terv, tervrajz
71.11.2Épületre vonatkozó építészmérnöki szolgáltatás
71.11.21Lakóépületekre vonatkozó építészmérnöki szolgáltatás
71.11.22Nem lakóépületekre vonatkozó építészmérnöki szolgáltatás
71.11.23Műemlékvédelmi építészmérnöki szolgáltatás
71.11.24Építészmérnöki tanácsadás
71.11.3Település- és tájtervezés
71.11.31Településtervezés
71.11.32Vidéktervezés
71.11.33Területrendezési tervezés
71.11.4Tájrendezési, építészeti tanácsadás
71.11.41Tájrendezés-tervezés
71.11.42Tájrendezés-tervezési tanácsadás
71.12Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.12.1Mérnöki szolgáltatás
71.12.11Mérnöki tanácsadás
71.12.12Épületek építéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatás
71.12.13Energiaellátásra vonatkozó mérnöki szolgáltatás
71.12.14Közlekedésre vonatkozó mérnöki szolgáltatás
71.12.15Hulladékgazdálkodással (veszélyes és nem veszélyes hulladékkal) kapcsolatos mérnöki szolgáltatás
71.12.16Vízgazdálkodással, szennyvíz- és vízelvezetéssel kapcsolatos mérnöki szolgáltatás
71.12.17Ipari gyártással kapcsolatos mérnöki szolgáltatás
71.12.18Távközléssel, műsorszolgáltatással kapcsolatos mérnöki szolgáltatás
71.12.19Egyéb projektekre vonatkozó mérnöki szolgáltatás
71.12.2Építési projektvezetés
71.12.20Építési projektvezetés
71.12.3Földtani, geofizikai és ehhez kapcsolódó kutatás és tanácsadás
71.12.31Földtani, geofizikai tanácsadás
71.12.32Geofizikai szolgáltatás
71.12.33Ásványtani szolgáltatás
71.12.34Földmérés
71.12.35Térképkészítés
71.2Műszaki vizsgálat, elemzés
71.20Műszaki vizsgálat, elemzés
71.20.1Műszaki vizsgálat, elemzés
71.20.11Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
71.20.12Fizikaitulajdonság-vizsgálat
71.20.13Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
71.20.14Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
71.20.19Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés
72Tudományos kutatás, fejlesztés
72.0Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés
72.00Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés
72.00.1Interdiszciplináris kutatás és kísérleti fejlesztés, kivéve eredeti termékek
72.00.11Interdiszciplináris alapkutatás
72.00.12Interdiszciplináris alkalmazott kutatás
72.00.13Interdiszciplináris kísérleti fejlesztés
72.00.2Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés eredeti termékei
72.00.20Interdiszciplináris kutatás, fejlesztés eredeti termékei
72.1Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.11Biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
72.11.1Egészségügyi biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
72.11.11Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás
72.11.12Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás
72.11.13Egészségügyi biotechnológiai fejlesztés
72.11.2Környezeti, ipari biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
72.11.21Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás
72.11.22Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás
72.11.23Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés
72.11.3Mezőgazdasági biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
72.11.31Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás
72.11.32Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás
72.11.33Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés
72.11.4Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei
72.11.40Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei
72.19Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.19.1Fizikai kutatás, kísérleti fejlesztés
72.19.11Fizikai alapkutatás
72.19.12Fizikai alkalmazott kutatás
72.19.13Fizikai kísérleti fejlesztés
72.19.2Biológiai és kémiai kutatás és kísérleti fejlesztés
72.19.21Biológiai és kémiai alapkutatás
72.19.22Biológiai és kémiai alkalmazott kutatás
72.19.23Biológiai és kémiai kísérleti fejlesztés
72.19.3Mérnöki, műszaki kutatás és kísérleti fejlesztés (kivéve a biotechnológiát)
72.19.31Mérnöki, műszaki alapkutatás (kivéve a biotechnológiát)
72.19.32Mérnöki, műszaki alkalmazott kutatás (kivéve a biotechnológiát)
72.19.33Mérnöki, műszaki kutatás és kísérleti fejlesztés (kivéve a biotechnológiát)
72.19.4Orvostudományi, gyógyszerészeti kutatás és kísérleti fejlesztés
72.19.41Orvostudományi, gyógyszerészeti alapkutatás
72.19.42Orvostudományi, gyógyszerészeti alkalmazott kutatás
72.19.43Orvostudományi, gyógyszerészeti kísérleti fejlesztés
72.19.5Mezőgazdasági kutatás és kísérleti fejlesztés
72.19.51Mezőgazdasági alapkutatás
72.19.52Mezőgazdasági alkalmazott kutatás
72.19.53Mezőgazdasági kísérleti fejlesztés
72.19.6Egyéb természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
72.19.61Egyéb természettudományi alapkutatás
72.19.62Egyéb természettudományi alkalmazott kutatás
72.19.63Egyéb természettudományi kísérleti fejlesztés
72.19.7Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés eredeti termékei
72.19.70Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés eredeti termékei
72.2Társadalomtudományi, humán kutatás és kísérleti fejlesztés
72.20Társadalomtudományi, humán kutatás és kísérleti fejlesztés
72.20.1Pszichológiai kutatás, fejlesztés
72.20.11Pszichológiai alapkutatás
72.20.12Pszichológiai alkalmazott kutatás
72.20.13Pszichológiai kísérleti fejlesztés
72.20.2Jogtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
72.20.21Jogtudományi alapkutatás
72.20.22Jogtudományi alkalmazott kutatás
72.20.23Jogtudományi kísérleti fejlesztés
72.20.3Nyelv- és irodalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
72.20.31Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
72.20.32Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
72.20.33Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés
72.20.4Egyéb társadalomtudományi és humántudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
72.20.41Egyéb társadalomtudományi és humántudományi alapkutatás
72.20.42Egyéb társadalomtudományi és humántudományi alkalmazott kutatás
72.20.43Egyéb társadalomtudományi és humántudományi kísérleti fejlesztés
72.20.5Közgazdaságtani kutatás és kísérleti fejlesztés
72.20.51Közgazdaságtani alapkutatás
72.20.52Közgazdaságtani alkalmazott kutatás
72.20.53Közgazdaságtani kísérleti fejlesztés
72.20.6Társadalom- és humántudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei
72.20.60Társadalom- és humántudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei
73Reklám, piackutatás
73.1Reklám
73.11Reklámügynökség
73.11.1Reklámügynökség
73.11.11Teljes körű hirdetési szolgáltatás
73.11.12Direktmarketing, levélreklám
73.11.13Reklámtervezés és -koncepciókészítés
73.11.19Egyéb hirdetési szolgáltatás
73.12Reklámfelület ügynöki-, viszonteladói értékesítése
73.12.1Reklámidő-, felület értékesítése díjazásért vagy szerződéses alapon
73.12.11Reklámfelület értékesítése nyomtatott médiában díjazásért vagy szerződéses alapon
73.12.12Reklámfelület értékesítése televízióban és rádióban díjazásért vagy szerződéses alapon
73.12.13Reklámfelület értékesítése az interneten díjazásért vagy szerződéses alapon
73.12.14Sporteseményhez kapcsolódó reklám értékesítése
73.12.19Reklámfelület értékesítése egyéb helyen díjazásért vagy szerződéses alapon
73.12.2Reklámidő-, felület viszonteladása díjazásért vagy szerződéses alapon
73.12.20Reklámidő-, felület viszonteladása díjazásért vagy szerződéses alapon
73.2Piac-, közvélemény-kutatás
73.20Piac-, közvélemény-kutatás
73.20.1Piackutatás
73.20.11Piackutatás: minőségi felmérés
73.20.12Piackutatás: mennyiségi eseti felmérés
73.20.13Piackutatás: mennyiségi, folyamatos és rendszeres felmérés
73.20.14Nem felmérés jellegű piackutatás
73.20.19Egyéb piackutatás
73.20.2Közvélemény-kutatás
73.20.20Közvélemény-kutatás
74Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
74.1Divat-, formatervezés
74.10Divat-, formatervezés
74.10.1Belsőépítészet, ipari és egyéb speciális formatervezés
74.10.11Belsőépítészet
74.10.12Ipari formatervezés
74.10.19Egyéb speciális formatervezés
74.10.2Formaterv eredeti példánya
74.10.20Formaterv eredeti példánya
74.2Fényképészet
74.20Fényképészet
74.20.1Fényképészeti lemez, film (kivéve: mozgófilm, exponált film)
74.20.11Fényképészeti lemez, film – exponált, de nem előhívott
74.20.12Fényképészeti lemez, film – exponált, előhívott, ofszetreprodukciós célra
74.20.19Egyéb fényképészeti lemez, film – exponált, előhívott
74.20.2Speciális fényképészet
74.20.21Portréfényképészet
74.20.22Reklámfotózás
74.20.23Eseményfényképészet, videofelvétel készítése
74.20.24Légi fényképészet
74.20.29Egyéb speciális fényképészet
74.20.3Egyéb fényképészet
74.20.31Fényképelőhívás, -kidolgozás
74.20.32Fényképjavítás és -retusálás
74.20.39Egyéb m.n.s. fényképészet
74.3Fordítás, tolmácsolás
74.30Fordítás, tolmácsolás
74.30.1Fordítás, tolmácsolás
74.30.11Fordítás
74.30.12Tolmácsolás
74.9Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
74.90Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
74.90.1Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki tanácsadás
74.90.11Számlaellenőrzés és felvilágosítás a fuvardíjról
74.90.12Nem ingatlannal és biztosítással kapcsolatos üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés
74.90.13Környezetvédelmi tanácsadás
74.90.14Időjárás-előrejelzés és meteorológia
74.90.15Biztonsági tanácsadás
74.90.19Egyéb m.n.s. tudományos, műszaki tanácsadás
74.90.2Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás
74.90.20Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás
75Állat-egészségügyi ellátás
75.0Állat-egészségügyi ellátás
75.00Állat-egészségügyi ellátás
75.00.1Állat-egészségügyi ellátás
75.00.11Hobbiállat állat-egészségügyi ellátása
75.00.12Haszonállat állat-egészségügyi ellátása
75.00.19Egyéb állatok állat-egészségügyi ellátása
NADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG
77Kölcsönzés, operatív lízing
77.1Gépjárműkölcsönzés
77.11Személygépjármű kölcsönzése
77.11.1Személygépjármű kölcsönzése
77.11.10Személygépjármű és könnyűgépjármű kölcsönzése
77.12Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.12.1Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.12.11Tehergépjármű kölcsönzése
77.12.19Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
77.2Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.21Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
77.21.1Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
77.21.10Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
77.22Videokazetta, lemez kölcsönzése
77.22.1Videokazetta és lemez kölcsönzése
77.22.10Videokazetta és lemez kölcsönzése
77.29Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.29.1Egyéb szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
77.29.11Televízió-, rádió-, videokészülék és hasonló berendezés kölcsönzése
77.29.12Bútor, háztartási eszköz kölcsönzése
77.29.13Hangszerkölcsönzés
77.29.14Lakástextil-kölcsönzés
77.29.15Textil, ruházat és lábbeli kölcsönzése
77.29.16Barkácsgép, -felszerelés kölcsönzése
77.29.19Egyéb m.n.s. személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.3Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.31Mezőgazdasági gép kölcsönzése
77.31.1Mezőgazdasági gép kölcsönzése
77.31.10Mezőgazdasági gép kölcsönzése
77.32Építőipari gép kölcsönzése
77.32.1Építőipari gép kölcsönzése
77.32.10Építőipari gép kölcsönzése
77.33Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.33.1Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.33.11Irodagép és irodai berendezés kölcsönzése
77.33.12Számítógép kölcsönzése
77.34Vízijármű kölcsönzése
77.34.1Vízijármű kölcsönzése
77.34.10Vízijármű kölcsönzése
77.35Légijármű kölcsönzése
77.35.1Légijármű kölcsönzése
77.35.10Légijármű kölcsönzése
77.39Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.39.1Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.39.11Vasúti jármű kölcsönzése
77.39.12Konténer kölcsönzése
77.39.13Motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó kölcsönzése
77.39.14Távközlési berendezés kölcsönzése
77.39.19Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése
77.4Immateriális javak felhasználási jogának engedélyezése
77.40Immateriális javak felhasználási jogának engedélyezése
77.40.1Szellemi javak és hasonló termékek felhasználási jogának engedélyezése (kivéve a copyright)
77.40.11Kutatási, fejlesztési eredmény felhasználási jogának engedélyezése
77.40.12Védjegy-, franchise-használat engedélyezése
77.40.13Ásványvagyon feltárási és értékelési jogának engedélyezése
77.40.14Védjegy, franchise
77.40.19Egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok felhasználásának licence (kivéve copyright)
78Munkaerő-piaci szolgáltatás
78.1Munkaközvetítés
78.10Munkaközvetítés
78.10.1Munkaközvetítés
78.10.11Vezetőkiválasztás (fejvadászat)
78.10.12Munkaközvetítés (kivéve: fejvadászat)
78.2Munkaerő-kölcsönzés
78.20Munkaerő-kölcsönzés rövidtávra
78.20.1Munkaerő-kölcsönzés rövidtávra
78.20.11Számítástechnikai, telekommunikációs munkaerő kölcsönzése rövid távra
78.20.12Adminisztratív munkaerő kölcsönzése rövid távra
78.20.13Kereskedelmi munkaerő kölcsönzése rövid távra
78.20.14Szállítási, raktározási, logisztikai, ipari munkaerő kölcsönzése rövid távra
78.20.15Szállodai, éttermi munkaerő kölcsönzése rövid távra
78.20.16Egészségügyi munkaerő kölcsönzése rövid távra
78.20.19Egyéb munkaerő kölcsönzése rövid távra
78.3Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
78.30Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
78.30.1Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
78.30.11Egyéb emberierőforrás-ellátás a számítástechnika, telekommunikáció területén
78.30.12Egyéb emberierőforrás-ellátás adminisztratív területen
78.30.13Egyéb emberi erőforrás-ellátás a kereskedelem területén
78.30.14Egyéb emberierőforrás-ellátás a szállításban, raktározásban, logisztikában és a termelésben
78.30.15Egyéb emberierőforrás-ellátás a szállodai, éttermi területen
78.30.16Egyéb emberierőforrás-ellátás az egészségügy területén
78.30.19M.n.s. egyéb emberierőforrás-ellátás
79Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
79.1Utazásközvetítés, utazásszervezés
79.11Utazásközvetítés
79.11.1Menetjegy-foglalás
79.11.11Repülőjegy-foglalás
79.11.12Vasútijegy-foglalás
79.11.13Buszjegyfoglalás
79.11.14Közlekedési eszköz bérlésének foglalása
79.11.19Egyéb közlekedési eszköz foglalása
79.11.2Szálláshely, körutazás, túracsomag foglalása
79.11.21Szálláshelyfoglalás
79.11.22Körutazás foglalása
79.11.23Túra csomag foglalása
79.12Utazásszervezés
79.12.1Utazásszervezés
79.12.11Utazásszervezés
79.12.12Túravezetés, idegenvezetés
79.9Egyéb foglalás
79.90Egyéb foglalás
79.90.1Turisztikai reklám, turistatájékoztatás
79.90.11Turisztikai reklám
79.90.12Turistatájékoztatás
79.90.2Idegenvezetés
79.90.20Idegenvezetés
79.90.3Egyéb m.n.s. foglalás
79.90.31Üdülésijog-csere
79.90.32Kongresszusterem, bemutatóhely foglalása
79.90.39Jegy foglalása szórakoztató és szabadidős eseményekre, egyéb m.n.s. foglalás
80Biztonsági, nyomozói tevékenység
80.1Személybiztonsági tevékenység
80.10Személybiztonsági tevékenység
80.10.1Személybiztonsági szolgáltatás
80.10.11Páncélkocsis szolgáltatás
80.10.12Őrző-védő szolgáltatás
80.10.19Egyéb biztonsági szolgáltatás
80.2Biztonságirendszer-szolgáltatás
80.20Biztonságirendszer-szolgáltatás
80.20.1Biztonságirendszer-szolgáltatás
80.20.10Biztonságirendszer-szolgáltatás
80.3Nyomozás
80.30Nyomozás
80.30.1Nyomozás
80.30.10Nyomozás
81Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
81.1Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
81.10Építményüzemeltetés
81.10.1Építményüzemeltetés
81.10.10Építményüzemeltetés
81.2Takarítás
81.21Általános épülettakarítás
81.21.1Épülettakarítás
81.21.11Általános háztartási takarítás
81.21.12Egyéb épülettakarítás
81.22Egyéb épület-, ipari takarítás
81.22.1Ipari takarítás
81.22.11Ablaktisztítás
81.22.12Speciális takarítás
81.22.13Kazán-, kéménytisztítás
81.29Egyéb takarítás
81.29.1Egyéb takarítás
81.29.11Fertőtlenítés, kártevőirtás
81.29.12Úttisztítás, hóeltakarítás
81.29.13Egyéb közegészségügyi szolgáltatás
81.29.19M.n.s. egyéb takarítás
81.3Zöldterület-kezelés
81.30Zöldterület-kezelés
81.30.1Zöldterület-kezelés
81.30.11Házikertgondozás
81.30.12Egyéb zöldterület-kezelés
82Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
82.1Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
82.11Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.11.1Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.11.10Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.19.1Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.19.11Sokszorosítás
82.19.12Címjegyzék összeállítása, levelezés
82.19.13Dokumentumkészítés, egyéb irodai kiegészítő szolgáltatás
82.2Telefoninformáció
82.20Telefoninformáció
82.20.1Telefoninformáció
82.20.10Telefoninformáció
82.3Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.30Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.30.1Konferencia és kereskedelmi bemutató szervezése
82.30.11Konferencia szervezése
82.30.12Kereskedelmi bemutató szervezése
82.9Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
82.91Követelésbehajtás
82.91.1Követelésbehajtás
82.91.11Hitelminősítés
82.91.12Követelésekkel kapcsolatos szolgáltatás
82.92Csomagolás
82.92.1Csomagolás
82.92.10Csomagolás
82.99Egyéb m.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás
82.99.1Egyéb m.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás
82.99.11Jegyzőkönyvkészítés, gépi gyorsírás
82.99.12Telefonos kiegészítő szolgáltatás
82.99.19Egyéb m.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás
OKÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
84Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
84.1Közigazgatás
84.11Általános közigazgatás
84.11.1Általános államigazgatás
84.11.11Törvényhozás, végrehajtás
84.11.12Pénzügyi, költségvetési igazgatás
84.11.13Átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai szolgáltatás
84.11.14Alapkutatáshoz nyújtott államigazgatási szolgáltatás
84.11.19Egyéb államigazgatás
84.11.2Államigazgatásnak nyújtott kiegészítő szolgáltatás
84.11.21A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása
84.11.29Egyéb államigazgatási kiegészítő szolgáltatás
84.12Egészségügy, oktatás, kultúra, szociális ellátás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
84.12.1Az egészségügy, oktatás, kultúra és szociális ellátás (kivéve: társadalombiztosítás) szabályozása, irányítása
84.12.11Oktatás igazgatása
84.12.12Egészségügy, szociális ellátás igazgatása
84.12.13Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
84.12.14Szabadidős, kulturális, vallási szolgáltatás igazgatása
84.13Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
84.13.1Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
84.13.11Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása
84.13.12Energia, üzemanyag-ellátás igazgatása
84.13.13Bányászat, ásványi erőforrások, feldolgozóipar, építőipar igazgatása
84.13.14Szállítás, hírközlés igazgatása
84.13.15Kereskedelem, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás igazgatása
84.13.16Turizmus igazgatása
84.13.17Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása
84.13.18Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás
84.2Társadalmi közszolgáltatás
84.21Külügyek
84.21.1Külügyek
84.21.11Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás
84.21.12Gazdasági segítség nyújtása külföldön
84.21.13Nemzetközi katonai segítség nyújtása
84.22Honvédelem
84.22.1Honvédelem
84.22.11Katonai védelem
84.22.12Polgárvédelem
84.23Igazságügy, bíróság
84.23.1Igazságügy, bíróság
84.23.11Bíróság igazgatása, működése
84.23.12Büntetés-végrehajtás, a fogva tartottak rehabilitációjának igazgatása
84.24Közbiztonság, közrend
84.24.1Közbiztonság, közrend
84.24.11Rendőrség
84.24.19Egyéb közrend, közbiztonság igazgatása
84.25Tűzvédelem
84.25.1Tűzvédelem
84.25.11Tűzoltás, tűzmegelőzés
84.25.19Egyéb tűzvédelem
84.3Kötelező társadalombiztosítás
84.30Kötelező társadalombiztosítás
84.30.1Kötelező társadalombiztosítás
84.30.11Kötelező társadalombiztosítás: betegség, terhesség, átmeneti munkaképtelenség esetén
84.30.12Kötelező társadalombiztosítás: nyugdíjak és egyéb ellátások
84.30.13Kötelező társadalombiztosítás: munkanélküli-ellátás
84.30.14Kötelező társadalombiztosítás: családtámogatási ellátások
POKTATÁS
85Oktatás
85.1Iskolai előkészítő oktatás
85.10Iskolai előkészítő oktatás
85.10.1Iskolai előkészítő oktatás
85.10.10Iskolai előkészítő oktatás
85.2Alapfokú oktatás
85.20Alapfokú oktatás
85.20.1Alapfokú oktatás
85.20.11Online alapfokú oktatás
85.20.12Egyéb alapfokú oktatás
85.3Középfokú oktatás
85.31Általános középfokú oktatás
85.31.1Általános alsó középfokú oktatás
85.31.11Online általános alsó középfokú oktatás
85.31.12Egyéb általános alsó középfokú oktatás
85.31.2Általános felső középfokú oktatás
85.31.21Online általános felső középfokú oktatás
85.31.22Egyéb általános felső középfokú oktatás
85.32Szakmai középfokú oktatás
85.32.1Alsó középfokú szakmai oktatás
85.32.11Online alsó középfokú szakmai oktatás
85.32.12Egyéb alsó középfokú szakmai oktatás
85.32.2Felső középfokú szakmai oktatás
85.32.21Online felső középfokú szakmai oktatás
85.32.22Egyéb felső középfokú szakmai oktatás
85.4Felső szintű oktatás
85.41Középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó oktatás
85.41.1Középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó oktatás
85.41.11Online középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó általános oktatás
85.41.12Egyéb középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó általános oktatás
85.41.13Online középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó szakmai oktatás
85.41.14Egyéb középfok utáni nem felsőfokú képzést nyújtó szakmai oktatás
85.42Felsőfokú oktatás
85.42.1Rövid képzési idejű felsőfokú oktatás
85.42.11Online rövid képzési idejű felsőfokú oktatás
85.42.12Egyéb rövid képzési idejű felsőfokú oktatás
85.42.2Felsőfokú alapképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás
85.42.21Online felsőfokú alapképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás
85.42.22Egyéb felsőfokú alapképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás
85.42.3Felsőfokú mesterképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás
85.42.31Online felsőfokú mesterképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás
85.42.32Egyéb felsőfokú mesterképzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás
85.42.4Doktori képzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás
85.42.41Online doktori képzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás
85.42.42Egyéb doktori képzés vagy azzal egyenértékű felsőoktatás
85.5Egyéb oktatás
85.51Sport, szabadidős képzés
85.51.1Sport, szabadidős képzés
85.51.10Sport, szabadidős képzés
85.52Kulturális képzés
85.52.1Kulturális képzés
85.52.11Tánciskolai oktatás
85.52.12Zeneoktatás
85.52.13Művészeti oktatás
85.52.19Egyéb kulturális oktatás
85.53Járművezető-oktatás
85.53.1Járművezető-képzés
85.53.11Személygépjármű-vezető képzés
85.53.12Pilóta, hajózószemélyzet képzése
85.59Egyéb m.n.s. oktatás
85.59.1Egyéb m.n.s. oktatás
85.59.11Nyelvoktatás
85.59.12Informatikai oktatás
85.59.13Egyéb szakmai oktatás
85.59.14Házi korrepetálás
85.59.19Egyéb m.n.s. oktatás
85.6Oktatást kiegészítő tevékenység
85.60Oktatást kiegészítő tevékenység
85.60.1Oktatást kiegészítő szolgáltatás
85.60.10Oktatást kiegészítő szolgáltatás
QHUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
86Humán-egészségügyi ellátás
86.1Fekvőbeteg kórházi ellátása
86.10Fekvőbeteg kórházi ellátása
86.10.1Fekvőbeteg kórházi ellátása
86.10.11Fekvőbeteg kórházi sebészeti ellátása
86.10.12Fekvőbeteg kórházi nőgyógyászati, szülészeti ellátása
86.10.13Fekvőbeteg kórházi rehabilitációs ellátása
86.10.14Fekvőbeteg kórházi pszichiátriai ellátása
86.10.15Fekvőbeteg kórházi egyéb orvosi ellátása
86.10.19Fekvőbeteg kórházi egyéb ellátása
86.2Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
86.21Általános járóbeteg-ellátás
86.21.1Általános járóbeteg-ellátás
86.21.10Általános járóbeteg-ellátás
86.22Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86.22.1Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86.22.11Diagnosztikai felvételek elemzése, értékelése
86.22.19Egyéb szakorvosi ellátás
86.23Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.23.1Fogászati ellátás
86.23.11Fogszabályozás
86.23.19Egyéb fogászati ellátás
86.9Egyéb humán-egészségügyi ellátás
86.90Egyéb humán-egészségügyi ellátás
86.90.1Egyéb humán-egészségügyi ellátás
86.90.11Terhesgondozás
86.90.12Védőnői és ápolói szolgáltatás
86.90.13Fizikoterápiás szolgáltatás
86.90.14Mentőszolgálat
86.90.15Orvosi laboratóriumi szolgáltatás
86.90.16Vér-, sperma-, transzplantációs banki szolgáltatás
86.90.17Diagnosztikai szolgáltatás értékelés nélkül
86.90.18Mentál-egészségügyi ellátás
86.90.19Egyéb m.n.s. humán-egészségügyi ellátás
87Szociális ellátás, bentlakással
87.1Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.10Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.10.1Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.10.10Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.2Mentális és szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
87.20Mentális és szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
87.20.1Mentális és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása
87.20.11Mentális és szenvedélybeteg gyermekek, fiatalok bentlakásos ellátása
87.20.12Mentális és szenvedélybeteg felnőttek bentlakásos ellátása
87.3Idősek, fogyatékos személyek bentlakásos ellátása
87.30Idősek, fogyatékos személyek bentlakásos ellátása
87.30.1Idősek, fogyatékos személyek bentlakásos ellátása
87.30.11Idősek bentlakásos szociális ellátása
87.30.12Fogyatékos gyermekek, fiatalok bentlakásos szociális ellátása
87.30.13Fogyatékos felnőttek bentlakásos szociális ellátása
87.9Egyéb bentlakásos ellátás
87.90Egyéb bentlakásos ellátás
87.90.1Egyéb, m.n.s. bentlakásos ellátás
87.90.11Gyermekek, fiatalok egyéb szociális ellátása bentlakással
87.90.12Bántalmazott nők szociális ellátása bentlakással
87.90.13Felnőttek egyéb szociális ellátása bentlakással
88Szociális ellátás bentlakás nélkül
88.1Idősek, fogyatékos személyek szociális ellátása bentlakás nélkül
88.10Idősek, fogyatékos személyek szociális ellátása bentlakás nélkül
88.10.1Idősek, fogyatékos személyek szociális ellátása bentlakás nélkül
88.10.11Házi segítségnyújtás idősek részére
88.10.12Idősek nappali ellátása
88.10.13Fogyatékos személyek szakmai rehabilitációja
88.10.14Házi segítségnyújtás fogyatékos személyek részére
88.10.15Fogyatékos felnőttek nappali ellátása
88.9Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
88.91Gyermekek napközbeni ellátása
88.91.1Gyermekek napközbeni ellátása
88.91.11Gyermekek napközbeni ellátása, fogyatékos személyek nélkül
88.91.12Fogyatékos gyermekek, fiatalok napközbeni ellátása
88.91.13Otthoni gyermekfelügyelet-szolgáltatás
88.99Egyéb m.n.s. szociális ellátás bentlakás nélkül
88.99.1Egyéb m.n.s. szociális ellátás bentlakás nélkül
88.99.11Egyéb m.n.s. gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás
88.99.12Jóléti szolgáltatás bentlakás nélkül
88.99.13Munkanélküliek szakmai rehabilitációja
88.99.19Egyéb m.n.s. szociális ellátás bentlakás nélkül
RMŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ
90Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
90.0Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
90.01Előadó-művészet
90.01.1Előadóművészek tevékenysége, előadás
90.01.10Előadóművészek tevékenysége, előadás
90.02Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.02.1Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.02.11Előadó-művészeti előadás készítése
90.02.12Előadó-művészeti események hírverése, szervezése
90.02.19Előadó-művészetet támogató egyéb tevékenység
90.03Alkotóművészet
90.03.1Alkotóművészet
90.03.11Szerzők, zeneszerzők, szobrászok és egyéb művészek tevékenysége (kivéve előadóművészeké)
90.03.12Szerzők, zeneszerzők és egyéb művészek eredeti alkotásai (kivéve előadóművészeké, festőké, grafikusoké, szobrászoké)
90.03.13Festők, grafikusok, szobrászok eredeti alkotásai
90.04Művészeti létesítmények működtetése
90.04.1Művészeti létesítmények működtetése
90.04.10Művészeti létesítmények működtetése
91Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
91.0Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
91.01Könyvtári, levéltári tevékenység
91.01.1Könyvtári és levéltári szolgáltatás
91.01.11Könyvtári szolgáltatás (nonprofit)
91.01.12Levéltári szolgáltatás
91.02Múzeumi tevékenység
91.02.1Múzeum működtetése
91.02.10Múzeum működtetése
91.02.2Múzeumi gyűjtemény
91.02.20Múzeumi gyűjtemény
91.03Történelmi hely, építmény, egyéb hasonló látványosság működtetése
91.03.1Történelmi hely, építmény, egyéb hasonló látványosság működtetése
91.03.10Történelmi hely, építmény, egyéb hasonló látványosság működtetése
91.04Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
91.04.1Állat- és növénykert, védett természeti érték bemutatása
91.04.11Állat- és növénykert szolgáltatásai
91.04.12Védett természeti érték bemutatása
92Szerencsejáték, fogadás
92.0Szerencsejáték, fogadás
92.00Szerencsejáték, fogadás
92.00.1Szerencsejáték-szolgáltatás
92.00.11Asztali szerencsejáték
92.00.12Szerencsejáték-automata működtetése
92.00.13Lottó, számjáték és bingó
92.00.14Online szerencsejáték
92.00.19Egyéb szerencsejáték
92.00.2Fogadás
92.00.21Online fogadás
92.00.29Egyéb fogadás
93Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység
93.1Sporttevékenység
93.11Sportlétesítmény működtetése
93.11.1Sportlétesítmény működtetése
93.11.10Sportlétesítmény működtetése
93.12Sportegyesületi tevékenység
93.12.1Sportegyesületi tevékenység
93.12.10Sportegyesületi tevékenység
93.13Testedzési szolgáltatás
93.13.1Testedzési szolgáltatás
93.13.10Testedzési szolgáltatás
93.19Egyéb sporttevékenység
93.19.1Egyéb sportszolgáltatás
93.19.11Sport-, szabadidős sportesemény propagálása, támogatása
93.19.12Egyéni sportolók szolgáltatásai
93.19.13Sport, szabadidős tevékenység kiegészítő szolgáltatásai
93.19.19Egyéb sport, szabadidős szolgáltatás
93.2Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
93.21Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
93.21.1Vidámparki, szórakoztatóparki szolgáltatás
93.21.10Vidámparki, szórakoztatóparki szolgáltatás
93.29Egyéb m.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
93.29.1Egyéb m.n.s. szabadidős szolgáltatás
93.29.11Szabadidős park- és strandszolgáltatás
93.29.19M.n.s. szabadidős szolgáltatás
93.29.2Egyéb m.n.s. szórakoztatás
93.29.21Tűzijáték, „fény és hang” játék
93.29.22Érmés játékgép működtetése
93.29.29Mindenféle m.n.s. szórakoztatás
SEGYÉB SZOLGÁLTATÁS
94Érdekképviselet
94.1Vállalkozói, szakmai érdekképviselet
94.11Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
94.11.1Vállalkozói és munkaadói érdekképviselet
94.11.10Vállalkozói és munkaadói érdekképviselet
94.12Szakmai érdekképviselet
94.12.1Szakmai érdekképviselet
94.12.10Szakmai érdekképviselet
94.2Szakszervezeti tevékenység
94.20Szakszervezeti tevékenység
94.20.1Szakszervezeti tevékenység
94.20.10Szakszervezeti tevékenység
94.9Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
94.91Egyházi tevékenység
94.91.1Egyházi tevékenység
94.91.10Egyházi tevékenység
94.92Politikai tevékenység
94.92.1Politikai szervezet tevékenysége
94.92.10Politikai szervezet tevékenysége
94.99Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység
94.99.1Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység (kivéve adományozás)
94.99.11Emberi jogi szervezetek tevékenysége
94.99.12Környezetvédő csoportok tevékenysége
94.99.13Speciális csoportok védelme
94.99.14Egyéb közösségi és társadalmi célú lehetőségek támogatása
94.99.15Ifjúsági szervezeti tevékenység
94.99.16Kulturális, szabadidős egyesületi tevékenység
94.99.17Egyéb közösségi, társadalmi szervezeti tevékenység
94.99.19Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység
94.99.2Közösségi, társadalmi szervezetek adományozó tevékenysége
94.99.20Közösségi, társadalmi szervezetek adományozó tevékenysége
95Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása
95.1Számítógép, kommunikációs eszköz javítása
95.11Számítógép, -periféria javítása
95.11.1Számítógép és -periféria javítása
95.11.10Számítógép és -periféria javítása
95.12Kommunikációs eszköz javítása
95.12.1Kommunikációs eszköz javítása
95.12.10Kommunikációs eszköz javítása
95.2Személyi, háztartási cikk javítása
95.21Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
95.21.1Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
95.21.10Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
95.22Háztartási gép és kerti eszköz javítása
95.22.1Háztartási gép és kerti eszköz javítása
95.22.10Háztartási gép és kerti eszköz javítása
95.23Lábbeli, egyéb bőráru javítása
95.23.1Lábbeli és egyéb bőráru javítása
95.23.10Lábbeli és egyéb bőráru javítása
95.24Bútor, lakberendezési tárgy javítása
95.24.1Bútor és lakberendezési tárgy javítása
95.24.10Bútor, irodabútor és lakberendezési tárgy javítása
95.25Óra-, ékszerjavítás
95.25.1Óra- és ékszerjavítás
95.25.11Órajavítás
95.25.12Ékszerjavítás
95.29Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
95.29.1Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
95.29.11Ruházati cikkek, háztartási textília javítása és átalakítása
95.29.12Kerékpárjavítás
95.29.13Hangszer javítása, karbantartása
95.29.14Sporteszköz javítása, karbantartása
95.29.19Máshová nem sorolt személyi, háztartási cikk javítása
96Egyéb személyi szolgáltatás
96.0Egyéb személyi szolgáltatás
96.01Textil, szőrme mosása, tisztítása
96.01.1Textil, szőrme mosása, tisztítása
96.01.11Önkiszolgáló mosoda
96.01.12Vegytisztítás
96.01.13Vasalás
96.01.14Ruhafestés, színezés
96.01.15Otthoni textiltisztítás
96.01.19Egyéb textiltisztítás
96.02Fodrászat, szépségápolás
96.02.1Fodrászat, szépségápolás
96.02.11Női fodrászat
96.02.12Férfi fodrászat
96.02.13Kozmetika, kéz- és lábápolás
96.02.14Férfi fodrászat, kozmetika, kéz- és lábápolás otthon
96.02.19Egyéb szépségápolás
96.02.2Vágott emberi haj (feldolgozatlan)
96.02.20Vágott emberi haj (feldolgozatlan)
96.03Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
96.03.1Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
96.03.11Temető kezelése, hamvasztás
96.03.12Temetés, temetést kiegészítő szolgáltatás
96.04Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
96.04.1Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
96.04.10Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
96.09Egyéb m.n.s. személyi szolgáltatás
96.09.1Egyéb m.n.s. személyi szolgáltatás
96.09.11Hobbiállat-gondozás
96.09.12Személykísérő-szolgálat
96.09.13M.n.s. érmével működő automata üzemeltetése
96.09.19Máshová nem sorolt egyéb vegyes szolgáltatás
THÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA
97Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
97.0Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
97.00Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
97.00.1Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
97.00.11Gyermekgondozási szolgáltatásokat nyújtó háztartási alkalmazottat foglalkoztató háztartás
97.00.12Idősek gondozását végző alkalmazottat foglalkoztató háztartás, orvosi ellátás nélkül
97.00.13Fogyatékkal élő felnőttek gondozását végző háztartási alkalmazottat foglalkoztató háztartás, orvosi ellátás nélkül
97.00.14A mindennapi élethez lakhatási és háztartási segítséget nyújtó háztartási alkalmazottat foglalkoztató háztartás
97.00.19Háztartási alkalmazottat foglalkoztató egyéb háztartás
98Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra
98.1Háztartás termék-előállítása saját fogyasztásra
98.10Háztartás termék-előállítása saját fogyasztásra
98.10.1Háztartás termék-előállítása saját fogyasztásra
98.10.10Háztartás termék-előállítása saját fogyasztásra
98.2Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
98.20Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
98.20.1Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
98.20.10Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
UTERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET
99Területen kívüli szervezet tevékenysége
99.0Területen kívüli szervezet tevékenysége
99.00Területen kívüli szervezet tevékenysége
99.00.1Területen kívüli szervezet tevékenysége
99.00.10Területen kívüli szervezet tevékenysége

( 1 ) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 360/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 111., 2008.4.23., 9. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0451 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0451&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R0451-20190726 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R0451-20190726&locale=hu

Tartalomjegyzék