32012D0043[1]

2012/43/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. január 25. ) az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Dán Királyságnak a Grönlanddal, illetve a Feröer szigetekkel kötendő, a Dán Királyság és e területek közötti pénzátutalásoknak Dánián belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodások megkötésére történő felhatalmazásáról (az értesítés a C(2012) 141. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. január 25.)

az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Dán Királyságnak a Grönlanddal, illetve a Feröer szigetekkel kötendő, a Dán Királyság és e területek közötti pénzátutalásoknak Dánián belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodások megkötésére történő felhatalmazásáról

(az értesítés a C(2012) 141. számú dokumentummal történt)

(Csak a dán nyelvű szöveg hiteles)

(2012/43/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikkére,

tekintettel a Dán Királyság kérelmére,

mivel:

(1) Dánia 2011 áprilisában végső formába öntötte 2006. decemberi, az 1781/2006/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelmét, amely a Dán Királyság és Grönland, illetve a Dán Királyság és a Feröer szigetek közötti pénzátutalásokra vonatkozik.

(2) A Dánia és Grönland, illetve a Dánia és a Feröer szigetek között történő pénzátutalásokat 2006 decemberétől átmenetileg Dánián belüli pénzátutalásokként kezelték, összhangban az 1781/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével.

(3) A tagállamok 2011. április 27-én értesítést kaptak arról, hogy a Bizottság úgy látja, minden szükséges információt megkapott a Dánia által beterjesztett kérelem elbírálásához.

(4) Az Európai Unióról szóló szerződés 52. cikkének és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikkének értelmében sem Grönland, sem a Feröer szigetek nem tartozik az Európai Unió területéhez, ugyanakkor a dán valutatérség részét képezi. Grönland és a Feröer szigetek ezért megfelel az 1781/2006/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételnek.

(5) A grönlandi és Feröer szigeteki pénzforgalmi szolgáltatók közvetlenül is részt vesznek a dániai fizetési és elszámolási rendszerekben, vagyis a Kronos, illetve a Sumclearing rendszerben. Ezért megfelelnek az 1781/2006/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételnek.

(6) Grönland és a Feröer szigetek egyaránt jogrendjébe illesztett az 1781/2006/EK rendelet előírásainak megfelelő előírásokat, mindenekelőtt a pénzeszközök átutalását kísérő megbízói információkról szóló, 2010. április 21-i 399. sz. törvényt és a pénzeszközök átutalását kísérő megbízói információkról szóló, 2010. május 19-i 6. sz. törvényt Grönland esetében, valamint a 2010. június 1-jei 579. sz. törvénnyel módosított, a pénzeszközök átutalását kísérő megbízói információkról szóló, 2008. június 17-i 467. sz. törvényt a Feröer szigetek esetében.

(7) Grönland és a Feröer szigetek jogi szabályozást fogadott el, amely hozzájárul a pénzmosás elleni hatékony rendszer kialakításához. Grönlandon ez a jogi szabályozás elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedésekről szóló, 2010. augusztus 30-i 1034. sz. királyi rendeletből, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedésekről szóló, 2010. május 19-i 5. sz. törvényből tevődik össze. A Feröer szigeteken a pénzmosás elleni jogi szabályozás mindenekelőtt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedésekről szóló, 2010. január 29-i 79. sz. királyi rendeletet, valamint a 2010. május 26-án módosított, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedésekről szóló, 2008. június 9-i 56. sz. törvényt foglalja magában.

(8) Grönland és a Feröer szigetek megfelelő jogi szabályozással rendelkezik ahhoz, hogy pénzbírsággal sújtsa az Egyesült Nemzetek vagy az Európai Unió listáin szereplő természetes vagy jogi személyeket.

(9) Következésképpen mind Grönland, mind a Feröer szigetek elfogadta az 1781/2006/EK rendeletben megállapított szabályokkal azonos szabályokat, és a pénzforgalmi szolgáltatóitól megköveteli azok alkalmazását, teljesítve ezzel a szóban forgó rendelet 17. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételt.

(10) Ezért helyénvaló Dánia számára megadni a kért eltérést.

(11) Dánia Grönlanddal kötendő megállapodásában rendelkezni kell a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i, 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) és különösen a 25. és 26. cikknek való megfelelés biztosításáról.

(12) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Dán Királyság felhatalmazást kap arra, hogy megállapodást kössön mind Grönlanddal, mind a Feröer szigetekkel a Dánia és Grönland, illetve a Dánia és a Feröer szigetek közötti pénzátutalásoknak az 1781/2006/EK rendelet értelmében Dánián belüli pénzátutalásként való kezelése céljából.

2. cikk

E határozat címzettje a Dán Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 25-én.

a Bizottság részéről

Michel BARNIER

a Bizottság tagja

(1) HL L 345., 2006.12.8., 1. o.

(2) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012D0043 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012D0043&locale=hu