32019R1781[1]

A Bizottság (EU) 2019/1781 rendelete (2019. október 1.) az elektromos motorokra és a frekvenciaváltókra vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, a 641/2009/EK rendeletnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúkra és a termékbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezettudatos tervezési követelmények tekintetében történő módosításáról és a 640/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1781 rendelete

(2019. október 1.)

az elektromos motorokra és a frekvenciaváltókra vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, a 641/2009/EK rendeletnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúkra és a termékbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezettudatos tervezési követelmények tekintetében történő módosításáról és a 640/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az elektromos (beleértve a más termékekbe beépített) motorok és frekvenciaváltók forgalomba hozatala vagy üzembe helyezése során alkalmazandó környezettudatos tervezési követelményeket állapítja meg.

2. cikk

Hatály

(1) Ez a rendelet a következő termékekre vonatkozik: a) indukciós elektromos motorok kefék, kommutátorok, csúszógyűrűk illetve a rotorral való elektromos csatlakozások nélkül, 50 Hz-es, 60 Hz-es vagy 50/60 Hz-es szinuszos feszültségen történő működésre méretezve, amelyek: i. kettő, négy, hat vagy nyolc pólusúak, ii. névleges feszültségük (U N) 50 V feletti és maximális értéke 1 000 V; iii. névleges kimenő teljesítményük (P N) 0,12 kW-tól 1 000 kW-os maximális értékig terjed; iv. mért értékeik a terhelés alatti folyamatos üzemhez tartoznak; v. közvetlen hálózati működésre méretezettek; b) a 3 fázisú bemenettel rendelkező frekvenciaváltók, amelyek: i. az a) pontban említett egy motorral való működtetésre vonatkozó minősítéssel rendelkeznek, a motor 0,12-1 000 kW névleges kimenőteljesítmény-tartományán belül; ii. névleges feszültségük 100 V feletti és maximális értéke 1 000 V; iii. csak egy váltakozó feszültségű kimenettel rendelkeznek.

(2) Az I. melléklet 1. szakaszában, valamint 2. szakaszának (1), (2), (5)-(11) és (13) pontjában rögzített követelmények az alábbi motorokra nem vonatkoznak: a) egy adott termékbe (például fogaskerekes áttételbe, szivattyúba, ventilátorba vagy kompresszorba) teljesen beépített motorok, és amelyek energiateljesítményét nem lehet a terméktől függetlenül vizsgálni, még ideiglenes végső árnyékolással és hajtáslánc-csapágyazással sem; a motornak közös alkotóelemeken (leszámítva a csatlakozóelemeket, mint például csavarokat) kell osztoznia a meghajtott egységgel (például tengely vagy ház) és nem szabad oly módon tervezni, hogy teljesen elválasztható legyen a meghajtott egységtől és függetlenül működhessen. Az elválasztás következményeképpen a motornak működésképtelenné kell válnia; b) olyan beépített frekvenciaváltóval (kompakt meghajtó) rendelkező motorok, amelyek energiateljesítményét nem lehet a frekvenciaváltótól függetlenül vizsgálni; c) olyan beépített fékkel rendelkező motorok, amelyek a belső motorszerkezet szerves részét képezik és a motor hatékonyságának vizsgálatakor nem lehet őket sem eltávolítani, sem külön áramforrásról táplálni; d) kizárólag a következő körülmények között való üzemre tervezett és kialakított motorok: i. ha a tengerszint feletti magasság a 4 000 métert meghaladja; ii. ha a környezeti hőmérséklet a 60 °C-ot meghaladja; iii. ha a legnagyobb üzemi hőmérséklet a 400 °C-ot meghaladja; iv. ha a környezeti hőmérséklet a - 30 °C-nál alacsonyabb; vagy v. ha a termékbe belépő hűtővíz hőmérséklete 0 °C alatt vagy 32 °C felett van; e) kifejezetten a teljes mértékben folyadékba merülve való üzemre tervezett motorok; f) a 2009/71/Euratom tanácsi irányelv ( 1 ) 3. cikkében meghatározott, a nukleáris létesítmények biztonságára vonatkozó minősítéssel rendelkező motorok; g) kifejezetten bányászatra tervezett és tanúsított robbanásbiztos motorok a 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) I. mellékletének 1. pontjában meghatározottak szerint; h) vezeték nélküli vagy akkumulátorral működő berendezések motorjai; i) kézi berendezések motorjai, amelyek súlyát kézzel tartják meg a működtetés során; j) a működtetés során kézi vezérlésű, mobil berendezésekben lévő motorok; k) mechanikus kommutátorokkal rendelkező motorok; l) Teljesen zárt, nem szellőztetett (TENV) motorok; m) 2029. július 1. előtt forgalomba hozott, az I. melléklet 1. a) pontjában említett motorok esetében 2021. július 1. előtt forgalomba hozott termékekbe épített, az I. melléklet 1. b) pontjában említett motorok esetében pedig 2023. július 1. előtt forgalomba hozott termékekbe beépített azonos motorokat helyettesítő és kifejezetten ilyen motorként forgalmazott motorok; n) többsebességes motorok, azaz több tekercseléssel vagy kapcsolható tekercseléssel rendelkező motorok, amelyek különböző számú pólust és sebességet biztosítanak; o) kifejezetten elektromos járművek vontatására tervezett motorok.

(3) Az I. melléklet 3. szakaszában, valamint 4. szakaszának (1), (2), (5)-(10) pontjában rögzített követelmények az alábbi frekvenciaváltókra nem vonatkoznak: a) olyan, termékekbe beépített frekvenciaváltók, amelyek energiateljesítményét nem lehet a terméktől függetlenül vizsgálni, mivel az erre irányuló kísérlet működésképtelenné tenné a frekvenciaváltót vagy a terméket; b) a 2009/71/Euratom tanácsi irányelv 3. cikkében meghatározott, a nukleáris létesítmények biztonságára vonatkozó minősítéssel rendelkező VSD-k; c) regeneratív frekvenciaváltók; d) szinuszos bemeneti árammal működő frekvenciaváltók; e) egyetlen házból álló frekvenciaváltók, amelyek mindegyike megfelel e rendeletnek.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "elektromos motor" vagy "motor": olyan eszköz, amely az elektromos bemenő teljesítményt forgási sebességgel és forgatónyomatékkal rendelkező forgó mozgás formájában jelentkező mechanikai kimenő teljesítménnyé alakítja át, olyan tényezőktől függően, mint a tápfeszültség frekvenciája és a motor pólusainak száma;

2. "frekvenciaváltó" (VSD): olyan áramátalakító, amely az elektromos motor tápáramát folyamatosan változó frekvenciájú és feszültségű bemeneti árammá alakítja át a motor számára oly módon, hogy a motor leadott teljesítménye megfeleljen a (motor által hajtott) terhelés forgatónyomaték-fordulatszám jelleggörbéjének. E körbe tartozik a frekvenciaváltóba beépített összes védőberendezés és segédberendezés;

3. "energiahatékonyság": a motor mechanikai kimeneti teljesítményének az aktív elektromos bemeneti teljesítményhez viszonyított aránya;

4. "pólus": a motor forgó mágneses mezőjével előállított északi vagy déli pólust jelenti, és a motor pólusainak teljes száma határozza meg az alapsebességét;

5. "folyamatos üzemű működés": azt jelenti, hogy képes a névleges teljesítményen történő folyamatos működésre a meghatározott szigetelési hőmérsékleti osztályon belüli hőmérséklet-emelkedés mellett, a szabványokban rögzített S1, S3 >=80 % vagy S6 >= 80 % üzemtípusként meghatározva;

6. "fázis": az elektromos tápáramellátás típusa;

7. "tápáramellátás" vagy "elektromos tápáramellátás": az elektromos hálózatból vételezett villamos energia;

8. "mechanikus kommutátorokkal működő motor": olyan motor, amelyben egy mechanikus eszköz megfordítja az áram irányát;

9. "vezeték nélküli vagy akkumulátorral működő berendezés": olyan készülék, amely akkumulátorról kap energiaellátást, így rendeltetés szerinti funkcióját tápcsatlakozás nélkül is be tudja tölteni;

10. "kézi berendezés": olyan hordozható készülék, amely arra készült, hogy rendeltetésszerű használat során kézben tartsák;

11. "kézi vezérlésű berendezés": nem közúti mozgó berendezés, amelyet rendeltetésszerű használat során a felhasználó mozgat vagy vezérel;

12. "teljesen zárt, nem szellőztetett (TENV) motor": olyan motor, amelyet ventilátor nélküli működésre terveztek, és amely a disszipált hőt túlnyomórészt természetes szellőzéssel vagy sugárzással adja le a teljesen zárt motorfelületen;

13. "regeneratív frekvenciaváltó": olyan frekvenciaváltó, amely képes a terhelésből energiát visszanyerni és azt a tápáramellátásba visszatáplálni, vagyis a motor fékezésekor 180° +/-20°-os fáziseltolódást idéz elő a bemeneti áram és a bemeneti feszültség között;

14. "szinuszos bemeneti árammal működő frekvenciaváltó": olyan frekvenciaváltó, amelynek bemeneti árama szinuszhullám alakú, teljes felharmonikus tartalma pedig 10 % alatt van;

15. "fékmotor": olyan elektromechanikus fékegységgel felszerelt motor, amely a motor tengelyére tengelykapcsoló közbeiktatása nélkül fejti ki hatását;

16. "»Ex-eb« fokozott biztonságú motor": robbanásveszélyes atmoszférában való használatra szánt és a szabványok szerint "Ex-eb" tanúsítvánnyal rendelkező motor;

17. "egyéb robbanásbiztos motor": robbanásveszélyes atmoszférában való használatra szánt, és a szabványok szerint "Ex-ec", "Ex-tb", "Ex-tc", "Ex-db" vagy "Ex-dc" tanúsítvánnyal rendelkező motor;

18. a frekvenciaváltó "vizsgálati terhelése": az a vizsgálati célokra használt elektromos eszköz, amely meghatározza a kimeneti áramot és a cos fi kimeneti fáziseltolódási tényezőt;

19. "egyenértékű modell": olyan modell, amelynek a megadandó műszaki információk szempontjából releváns műszaki jellemzői azonosak, de amelyet ugyanazon gyártó, importőr vagy meghatalmazott képviselő más modellként és másik modellazonosítóval ellátva hoz forgalomba vagy helyez üzembe;

20. "modellazonosító": olyan (általában alfanumerikus) kód, amely alapján egy termékmodell megkülönböztethető az ugyanazon védjegy, illetve ugyanazon gyártó, importőr vagy meghatalmazott képviselő neve alatt forgalmazott más modellektől;

21. "megfigyeléses vizsgálat": a vizsgált termék másik fél által végzett fizikai vizsgálatának figyelemmel kísérése a vizsgálat és a vizsgálati eredmények érvényességével kapcsolatos következtetések levonása céljából. Ez magában foglalhatja az alkalmazott vizsgálati és számítási módszerek alkalmazandó szabványoknak és jogszabályoknak való megfelelőségére vonatkozó következtetéseket is;

22. "gyári átvételi vizsgálat": a megrendelt terméken végzett vizsgálat, amelynél a vásárló megfigyeléses vizsgálat útján győződik meg arról, hogy a termék teljes mértékben megfelel a szerződéses követelményeknek, mielőtt átvenné vagy üzembe helyezné őket;

23. "megadott értékek": a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő által a megadott, kiszámított vagy mért műszaki paraméterekre vonatkozóan az 5. cikkel összhangban a tagállami hatóságok általi megfelelőségértékelés céljából megadott értékek.

4. cikk

A környezettudatos tervezés követelményei

Az I. mellékletben meghatározott, környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményeket az ott megjelölt időpontoktól kell alkalmazni.

5. cikk

Megfelelőségértékelés

Ha egy adott modell műszaki dokumentációjában szereplő információkat:

a) a megadandó műszaki információk szempontjából releváns műszaki jellemzőkben azonos, de egy másik gyártó által előállított modell adataiból vették át, vagy

b) terv alapján végzett számítások és/vagy ugyanazon vagy egy másik gyártó más modellje adatainak extrapolációja útján határozták meg,

úgy a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell e számítások és a gyártók által a számítások pontosságának ellenőrzése érdekében elvégzett értékelés részleteit, adott esetben pedig a másik gyártók modelljeivel való azonosságra vonatkozó nyilatkozatot.

A műszaki dokumentációban fel kell sorolni az összes egyenértékű modellt, megadva azok modellazonosítóját.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti célú vizsgálatok elvégzése során a tagállamok a III. mellékletében meghatározott ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

7. cikk

Az intézkedések kijátszása és szoftverfrissítések

A gyártók, importőrök vagy meghatalmazott képviselők nem helyezhetnek forgalomba olyan terméket, amelyet úgy terveztek, hogy képes legyen azonosítani a tesztelést (pl. felismerni a vizsgálati körülményeket vagy a vizsgálati ciklust), és erre reagálva a vizsgálat során automatikusan megváltoztatni teljesítményét annak érdekében, hogy az e rendeletben rögzített vagy a gyártó, importőr vagy meghatalmazott képviselő által a műszaki dokumentációban vagy máshol megadott paramétereknél kedvezőbb eredményeket érjen el.

A termék energiafogyasztása és bármely egyéb megadott paramétere egy esetleges szoftver- vagy firmware-frissítés után nem romolhat az eredeti megfelelőségi nyilatkozathoz használt vizsgálati szabvány szerint mérve, hacsak a végfelhasználó a frissítés előtt kifejezetten hozzá nem járul ehhez. A frissítés elutasítása nem eredményezhet teljesítményromlást.

A szoftverfrissítés hatására soha nem változhat meg a termék teljesítménye úgy, hogy a termék ne feleljen meg a megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek.

8. cikk

Referenciaértékek

Az e rendelet elfogadásának időpontjában a piacon hozzáférhető, legkedvezőbb működési jellemzőkkel rendelkező motorok és frekvenciaváltók referenciaértékeit a IV. melléklet tartalmazza.

9. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság a technológiai fejlődés fényében felülvizsgálja ezt a rendeletet, és ennek a felülvizsgálatnak az eredményeit - adott esetben a módosításra irányuló javaslat tervezetével együtt - legkésőbb 2023. november 14.-ig a konzultációs fórum elé terjeszti.

A felülvizsgálatnak különösen az alábbiak helyénvaló voltát kell értékelnie:

1. további erőforrás-hatékonysági követelmények megállapítása termékekre vonatkozóan a körforgásos gazdaság céljainak megfelelően, többek között az állandó mágneses motorokban lévő ritkaföldfémek azonosítását és újrafelhasználását illetően;

2. az ellenőrzési tűrések szintje;

3. motorokra és frekvenciaváltókra vonatkozó szigorúbb követelmények meghatározása;

4. az 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű motorokra vonatkozó minimális energiahatékonysági követelmények megállapítása;

5. az együtt forgalomba hozott motorok és frekvenciaváltók kombinációira, valamint az integrált frekvenciaváltókra (kompakt meghajtókra) vonatkozó követelmények megállapítása;

6. a 2. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott mentességek;

7. a hatály kiterjesztése más motortípusokra, egyebek mellett az állandó mágneses motorokra.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 640/2009/EK rendelet 2021. július 1-jével hatályát veszti.

11. cikk

A 641/2009/EK rendelet módosításai

az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) a legkésőbb 2015. augusztus 1-jéig forgalomba helyezett, termékekbe beszerelendő keringetőszivattyúkat felváltó, legkésőbb 2022. január 1-jéig forgalomba helyezett, termékekbe beszerelendő és kifejezetten így forgalmazott ugyanolyan keringetőszivattyúk, kivéve az I. melléklet 2. szakasza 1. e) pontjában meghatározott termékinformációs követelmények vonatkozásában."

Az I. melléklet 2. szakasza 1. e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"e) a legkésőbb 2015. augusztus 1-jéig forgalomba helyezett, termékekbe beszerelt keringetőszivattyúkat felváltó, legkésőbb 2022. január 1-jéig forgalomba helyezett, termékekbe beszerelendő ugyanolyan keringetőszivattyúkon vagy csomagolásukon egyértelműen jelezni kell az(oka)t a termék(ek)et, amely(ek)nek a pótlására szolgálnak."

12. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. július 1-jétől kell alkalmazni. A 7. cikk első bekezdését és a 11. cikket azonban 2019. november 14.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. melléklet

MOTOROK ÉS FREKVENCIAVÁLTÓK KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. MOTOROKRA VONATKOZÓ ENERGIAHATÉKONYSÁGI KÖVETELMÉNYEK

A motorokra vonatkozó energiahatékonysági követelmények a következő ütemterv szerint alkalmazandók:

a) 2021. július 1-jétől: i. a legalább 0,75 kW és legfeljebb 1 000 kW névleges leadott teljesítményű, 2, 4, 6 vagy 8 pólussal rendelkező, az "Ex-eb" fokozott biztonságú motorokon kívüli háromfázisú motorok energiahatékonyságának legalább a 2. táblázatban, vagy az esettől függően a 3b. táblázatban meghatározott IE3 hatékonysági kategóriának kell megfelelnie; ii. a legalább 0,12 kW, de 0,75 kW alatti névleges leadott teljesítményű, 2, 4, 6 vagy 8 pólussal rendelkező, az "Ex-eb" fokozott biztonságú motorokon kívüli háromfázisú motorok energiahatékonyságának legalább az 1. táblázatban vagy az esettől függően a 3a. táblázatban meghatározott IE2 hatékonysági kategóriának kell megfelelnie;

b) 2023. július 1-jétől: i. a legalább 0,12 kW és legfeljebb 1 000 kW névleges leadott teljesítményű, 2, 4, 6 vagy 8 pólussal rendelkező, "Ex-eb" fokozott biztonságú motorok, valamint a legalább 0,12 kW névleges leadott teljesítményű, egyfázisú motorok energiahatékonyságának legalább az 1. táblázatban vagy az esettől függően a 3a. táblázatban meghatározott IE2 hatékonysági kategóriának kell megfelelnie; ii. a legalább 75 kW és legfeljebb 200 kW névleges leadott teljesítményű, 2, 4 vagy 6 pólussal rendelkező, a fékmotorokon, az "Ex-eb" fokozott biztonságú motorokon vagy más robbanásbiztos motorokon kívüli háromfázisú motorok energiahatékonyságának legalább a 3. táblázatban vagy az esettől függően a 3c. táblázatban meghatározott IE4 hatékonysági kategóriának kell megfelelnie.

A motorok nemzetközi energiahatékonysági kategóriák (IE) szerint kifejezett energiahatékonyságát az 1-3c. táblázat tartalmazza, különböző névleges leadott motorteljesítmény-értékek szerint (PN), 50 Hz-en vagy 60 Hz-en. Az IE kategóriák meghatározása 25 °C-os környezeti alaphőmérsékletet alapul véve a névleges leadott teljesítmény (PN) és a névleges feszültség (UN) szerint történik.

50/60 Hz-es motorok esetében a fenti követelményeknek 50 Hz-en és 60 Hz-en egyaránt teljesülniük kell az 50 Hz-re meghatározott névleges leadott teljesítményen.

50 Hz-es vagy 60 Hz-es motorok esetében a fenti követelményeknek 50 Hz-en, illetve 60 Hz-en kell teljesülniük az 50 Hz-re, illetve 60 Hz-re meghatározott névleges leadott teljesítményen.

1. táblázat:

Minimális hatásfokértékek ηn az IE2 hatékonysági kategóriához 50 Hz-en (%)

Névleges leadott teljesítmény PN (kW)Pólusszám
2468
0,1253,659,150,639,8
0,1860,464,756,645,9
0,2061,965,958,247,4
0,2564,868,561,650,6
0,3769,572,767,656,1
0,4070,473,568,857,2
0,5574,177,173,161,7
0,7577,479,675,966,2
1,179,681,478,170,8
1,581,382,879,874,1
2,283,284,381,877,6
384,685,583,380,0
485,886,684,681,9
5,587,087,786,083,8
7,588,188,787,285,3
1189,489,888,786,9
1590,390,689,788,0
18,590,991,290,488,6
2291,391,690,989,1
3092,092,391,789,8
3792,592,792,290,3
4592,993,192,790,7
5593,293,593,191,0
7593,894,093,791,6
9094,194,294,091,9
11094,394,594,392,3
13294,694,794,692,6
16094,894,994,893,0
200-tól 1 000 -ig95,095,195,093,5

2. táblázat:

Minimális hatásfokértékek ηn az IE3 hatékonysági kategóriához 50 Hz-en (%)

Névleges leadott teljesítmény PN (kW)Pólusszám
2468
0,1260,864,857,750,7
0,1865,969,963,958,7
0,2067,271,165,460,6
0,2569,773,568,664,1
0,3773,877,373,569,3
0,4074,678,074,470,1
0,5577,880,877,273,0
0,7580,782,578,975,0
1,182,784,181,077,7
1,584,285,382,579,7
2,285,986,784,381,9
387,187,785,683,5
488,188,686,884,8
5,589,289,688,086,2
7,590,190,489,187,3
1191,291,490,388,6
1591,992,191,289,6
18,592,492,691,790,1
2292,793,092,290,6
3093,393,692,991,3
3793,793,993,391,8
4594,094,293,792,2
5594,394,694,192,5
7594,795,094,693,1
9095,095,294,993,4
11095,295,495,193,7
13295,495,695,494,0
16095,695,895,694,3
200-tól 1 000 -ig95,896,095,894,6

3. táblázat:

Minimális hatásfokértékek ηn az IE4 hatékonysági kategóriához 50 Hz-en (%)

Névleges leadott teljesítmény PN (kW)Pólusszám
2468
0,1266,569,864,962,3
0,1870,874,770,167,2
0,2071,975,871,468,4
0,2574,377,974,170,8
0,3778,181,178,074,3
0,4078,981,778,774,9
0,5581,583,980,977,0
0,7583,585,782,778,4
1,185,287,284,580,8
1,586,588,285,982,6
2,288,089,587,484,5
389,190,488,685,9
490,091,189,587,1
5,590,991,990,588,3
7,591,792,691,389,3
1192,693,392,390,4
1593,393,992,991,2
18,593,794,293,491,7
2294,094,593,792,1
3094,594,994,292,7
3794,895,294,593,1
4595,095,494,893,4
5595,395,795,193,7
7595,696,095,494,2
9095,896,195,694,4
11096,096,395,894,7
13296,296,496,094,9
16096,396,696,295,1
200-tól 249-ig96,596,796,395,4
250-től 314-ig96,596,796,595,4
315-tól 1 000 -ig96,596,796,695,4

Az 1., 2. és 3. táblázatban nem szereplő 0,12 és 200 kW közötti névleges leadott teljesítményű (PN) 50 Hz-es motorok minimális hatásfokértékét a következő képlettel kell meghatározni:

Az A, B, C és D értékek interpolációs együtthatók, amelyeket a 4. és 5. táblázat szerint kell meghatározni.

3a. táblázat

Minimális hatásfokértékek ηn az IE2 hatékonysági kategóriához 60 Hz-en (%)

Névleges leadott teljesítmény PN (kW)Pólusszám
2468
0,1259,564,050,540,0
0,1864,068,055,046,0
0,2568,070,059,552,0
0,3772,072,064,058,0
0,5574,075,568,062,0
0,7575,578,073,066,0
1,182,584,085,575,5
1,584,084,086,582,5
2,285,587,587,584,0
3,787,587,587,585,5
5,588,589,589,585,5
7,589,589,589,588,5
1190,291,090,288,5
1590,291,090,289,5
18,591,092,491,789,5
2291,092,491,791,0
3091,793,093,091,0
3792,493,093,091,7
4593,093,693,691,7
5593,094,193,693,0
7593,694,594,193,0
9094,594,594,193,6
11094,595,095,093,6
15095,095,095,093,6
18595,495,095,093,6
22095,495,495,093,6
25095,495,495,093,6
30095,495,495,093,6
33595,495,495,093,6
375-től 1000-ig95,495,895,094,1

3b. táblázat

Minimális hatásfokértékek ηn az IE3 hatékonysági kategóriához 60 Hz-en (%)

Névleges leadott teljesítmény PN (kW)Pólusszám
2468
0,1262,066,064,059,5
0,1865,669,567,564,0
0,2569,573,471,468,0
0,3773,478,275,372,0
0,5576,881,181,774,0
0,7577,083,582,575,5
1,184,086,587,578,5
1,585,586,588,584,0
2,286,589,589,585,5
3,788,589,589,586,5
5,589,591,791,086,5
7,590,291,791,089,5
1191,092,491,789,5
1591,093,091,790,2
18,591,793,693,090,2
2291,793,693,091,7
3092,494,194,191,7
3793,094,594,192,4
4593,695,094,592,4
5593,695,494,593,6
7594,195,495,093,6
9095,095,495,094,1
11095,095,895,894,1
15095,496,295,894,5
18595,896,295,895,0
22095,896,295,895,0
25095,896,295,895,0
30095,896,295,895,0
33595,896,295,895,0
375-től 1000-ig95,896,295,895,0

3c. táblázat

Minimális hatásfokértékek ηn az IE4 hatékonysági kategóriához 60 Hz-en (%)

Névleges leadott teljesítmény PN (kW)Pólusszám
2468
0,1266,070,068,064,0
0,1870,074,072,068,0
0,2574,077,075,572,0
0,3777,081,578,575,5
0,5580,084,082,577,0
0,7582,585,584,078,5
1,185,587,588,581,5
1,586,588,589,585,5
2,288,591,090,287,5
3,789,591,090,288,5
5,590,292,491,788,5
7,591,792,492,491,0
1192,493,693,091,0
1592,494,193,091,7
18,593,094,594,191,7
2293,094,594,193,0
3093,695,095,093,0
3794,195,495,093,6
4594,595,495,493,6
5594,595,895,494,5
7595,096,295,894,5
9095,496,295,895,0
11095,496,296,295,0
15095,896,596,295,4
18596,296,596,295,4
22096,296,896,595,4
25096,296,896,595,8
30096,296,896,595,8
33596,296,896,595,8
375-től 1000-ig96,296,896,595,8

4. táblázat:

0,12 kW és 0,55 kW névleges leadott teljesítményű (P) motorokra vonatkozó interpolációs együtthatók

IE kódEgyüttható2 pólus4 pólus6 pólus8 pólus
IE2A22,486417,2751–15,92186,4855
B27,760323,978–30,2589,4748
C37,809135,582216,686136,852
D82,45884,993579,183870,762
IE3A6,85327,6356–17,361–0,5896
B6,20064,8236–44,538–25,526
C25,131721,0903–3,05544,2884
D84,039286,099879,131875,831
IE4A–8,85388,432–13,0355–4,9735
B–20,33522,6888–36,9497–21,453
C8,900214,6236–4,36212,6653
D85,064187,615382,000979,055

0,55 kW és 0,75 kW között lineáris interpolációt kell végezni a 0,55 kW-ra és 0,75 kW-ra meghatározott minimális hatásfokértékeken.

5. táblázat:

0,75 kW és 200 kW névleges leadott teljesítményű (P) motorokra vonatkozó interpolációs együtthatók

IE kódEgyüttható2 pólus4 pólus6 pólus8 pólus
IE2A0,29720,02780,01482,1311
B–3,3454–1,9247–2,4978–12,029
C13,065110,439513,24726,719
D79,07780,976177,560369,735
IE3A0,35690,07730,12520,7189
B–3,3076–1,8951–2,613–5,1678
C11,61089,298411,996315,705
D82,250383,702580,476977,074
IE4A0,340,24120,35980,6556
B–3,0479–2,3608–3,2107–4,7229
C10,2938,44610,793313,977
D84,820886,832184,10780,247

A 3a., 3b. és 3c. táblázatban nem szereplő névleges teljesítményű, 60 Hz-es motorok minimális hatásfokértékének meghatározásához a következő szabályt kell alkalmazni:

Ha a névleges teljesítmény hatásfoka a táblázatokban szereplő 2 egymást követő érték közötti középponton vagy afelett helyezkedik el, akkor a hatásfok a két érték közül a magasabbik.

Ha a névleges teljesítmény hatásfoka a táblázatokban szereplő 2 egymást követő érték között, a középpont alatt helyezkedik el, akkor a hatásfok a két érték közül az alacsonyabbik.

A veszteségeket a II. melléklet szerint kell megállapítani.

2. MOTOROKRA VONATKOZÓ TERMÉKINFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

Az alábbi 1-13. pontban meghatározott termékinformációkat jól látható módon fel kell tüntetni:

a) a motor műszaki adattábláján vagy felhasználói kézikönyvében, kivéve, ha a termékhez az ezen információkra mutató internetes hivatkozást mellékeltek. Az információkra mutató internetes hivatkozás mellett QR-kód is megadható;

b) a műszaki dokumentációban az 5. cikk szerinti megfelelőségértékelés céljából;

c) a motor gyártójának, a gyártó meghatalmazott képviselőjének vagy az importőrnek nyilvánosan elérhető honlapján; valamint

d) annak a terméknek a műszaki dokumentációjában, amelybe a motor be van építve.

A műszaki dokumentációban az adatokat az alábbi 1-13. pontban bemutatott sorrendben kell megadni. A felsorolást nem szükséges szó szerint megismételni. Az adatok a szöveges közlés helyett jól érthető grafikonok, ábrák és jelek segítségével is szemléltethetők.

2021. július 1-jétől az I. melléklet 1. részének a) pontjában említett motorok esetében, és 2023. július 1-jétől az I. melléklet 1. része b) pontjának i. alpontjában említett motorok esetében:

1. egy tizedesjegyre kerekített névleges hatásfok (ηΝ) a névleges terhelés teljes értéke, 75 %-a és 50 %-a és a névleges feszültség (UN) mellett, 25 °C-os környezeti referencia-hőmérséklet alapján elvégzett mérés szerint;

2. hatékonysági kategória: "IE2", "IE3" vagy "IE4", az e melléklet első szakaszában meghatározottak szerint;

3. a gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszáma és címe;

4. a termék típusszáma;

5. a motor pólusainak száma;

6. a PN névleges leadott teljesítmény(ek), vagy a névleges leadott teljesítmény tartománya (kW);

7. a motor névleges bemeneti frekvenciája, frekvenciái (Hz);

8. a névleges feszültség(ek), vagy a névleges feszültség tartománya (V);

9. a névleges fordulatszám(ok), vagy a névleges fordulatszám tartománya (rpm);

10. egyfázisú vagy háromfázisú;

11. azon körülmények adatai, amelyek közötti üzemre a motort tervezték: a) tengerszint feletti magasságok; b) a környezeti levegő minimális és maximális hőmérséklete, léghűtéses motorok esetében is; c) a termékbe belépő hűtővíz hőmérséklete, amennyiben alkalmazandó; d) a legnagyobb üzemi hőmérséklet; e) a robbanásveszélyes légkör;

12. amennyiben a motor mentesül az e rendelet 2. cikke (2) bekezdése szerinti hatékonysági követelmények teljesítése alól: a mentesülés konkrét oka.

2022. július 1-jétől:

13. A névleges leadott teljesítmény százalékában (%) kifejezett teljesítményveszteségek a fordulatszámra és nyomatékra vonatkozó következő különböző munkapontok mellett: (25;25) (25;100) (50;25) (50;50) (50;100) (90;50) (90;100), 25 °C-os környezeti referencia-hőmérséklet alapján elvégzett mérés szerint, egy tizedesjegyre kerekítve; ha a motor nem alkalmas egyik fenti, fordulatszámra és nyomatékra vonatkozó munkaponton való üzemeltetésre sem, akkor a "n. a." vagy a "nem alkalmazható" jelölést kell feltüntetni ezeknél a munkapontoknál.

Az 1. és a 2. pontban meghatározott adatokat, valamint a gyártás évét időtálló módon a motor adattábláján vagy annak közelében kell feltüntetni. Amennyiben az adattábla mérete nem teszi lehetővé, hogy azon az 1. pontban említett összes adatot feltüntessék, elég csak a teljes névleges terhelés és feszültség melletti hatásfok-értékét feltüntetni.

Az 1-13. pontban meghatározott adatokat a motorgyártó nyilvánosan hozzáférhető internetes oldalain nem kell közzétenni azon motorok esetében, amelyeket a gyártó speciális mechanikai és elektromosságtani megoldások alkalmazásával, a megrendelő egyedi igényei alapján gyárt, ha az adatok az ügyfeleknek átadott kereskedelmi ajánlatban szerepelnek.

A gyártónak a motor adattábláján vagy felhasználói kézikönyvében fel kell tüntetnie minden olyan speciális óvintézkedést, amelyet a motor összeszerelése, beszerelése, karbantartása vagy frekvenciaváltóval való használata esetén kötelező betartani.

Azon motorok esetében, amelyek az e rendelet 2. cikke (2) bekezdésének m) pontja értelmében mentesülnek a hatékonysági követelmények teljesítése alól, a motoron vagy annak csomagolásán és dokumentációjában egyértelműen fel kell tüntetni a "Motor kizárólag az alábbi pótalkatrészeként használandó:" szöveget, valamint a megfelelő termék(ek) egyedi modellazonosítóját.

Az 50 Hz-es és 60 Hz-es motorok esetében a fent meghatározott adatokat az alkalmazandó frekvencián kell megadni, míg az 50/60 Hz-es motorok esetében elegendő az adatokat 50 Hz-es működésre megadni, kivéve a teljes terhelés melletti névleges hatásfokot, amelyet mind 50 Hz-en, mind 60 Hz-en meg kell határozni.

A veszteségeket a II. melléklet szerint kell megállapítani.

3. FREKVENCIAVÁLTÓKRA VONATKOZÓ HATÉKONYSÁGI KÖVETELMÉNYEK

A frekvenciaváltókra vonatkozó hatékonysági követelményeket a következők szerint kell alkalmazni:

2021. július 1-jétől a legalább 0,12 kW és legfeljebb 1 000 kW névleges leadott teljesítményű motorokkal való működésre méretezett frekvenciaváltók teljesítményvesztesége nem haladhatja meg az IE2 hatékonysági kategóriának megfelelő maximális teljesítményveszteséget.

A frekvenciaváltók nemzetközi energiahatékonysági osztályok (IE) szerint kifejezett energiahatékonyságát a teljesítményveszteség határozza meg a következők szerint:

Az IE2 kategória maximális teljesítményvesztesége 25 %-kal alacsonyabb a 6. táblázatban említett referenciaértéknél.

6. táblázat

Referenciaveszteségek és vizsgálatiterhelés-eltolódási tényező frekvenciaváltók IE besorolásához

Frekvenciaváltó látszólagos leadott teljesítménye (kVA)Motor névleges teljesítménye (kW)
(indikatív)
Referenciateljesítmény-veszteségek (kW) 90 % névleges motorállórész-frekvencia és 100 % névleges nyomatéktermelő áram mellettVizsgálatiterhelés-eltolódási tényező cos phi
(+/–0,08)
0,2780,120,1000,73
0,3810,180,1040,73
0,5000,250,1090,73
0,6970,370,1170,73
0,9770,550,1290,73
1,290,750,1420,79
1,711,10,1630,79
2,291,50,1880,79
3,32,20,2370,79
4,4430,2990,79
5,8540,3740,79
7,945,50,4770,85
9,957,50,5810,85
14,4110,7810,85
19,5151,010,85
23,918,51,210,85
28,3221,410,85
38,2301,860,85
47372,250,85
56,9452,700,86
68,4553,240,86
92,8754,350,86
111905,170,86
1351105,550,86
1621326,650,86
1961608,020,86
24520010,00,87
30225012,40,87
38131515,60,87
42935517,50,87
48340019,80,87
60450024,70,87
67756027,60,87
76163031,10,87
85871035,00,87
96780039,40,87
1 08890044,30,87
1 2091 00049,30,87

Ha a frekvenciaváltó látszólagos leadott teljesítménye a 6. táblázat szerint két érték közé esik, a legmagasabb teljesítményveszteség érték és a vizsgálatiterhelés-eltolódási tényező legalacsonyabb értékét kell használni az IE besoroláshoz.

A veszteségeket a II. melléklet szerint kell megállapítani.

4. FREKVENCIAVÁLTÓKRA VONATKOZÓ TERMÉKINFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

2021. július 1-től a frekvenciaváltókra vonatkozóan az alábbi 1-11. pontban meghatározott termékinformációkat jól látható módon fel kell tüntetni:

a) a frekvenciaváltó műszaki adattábláján vagy felhasználói kézikönyvében, kivéve, ha a termékhez az ezen információkra mutató internetes hivatkozást mellékeltek. Az információkra mutató internetes hivatkozás mellett QR-kód is megadható;

b) a műszaki dokumentációban az 5. cikk szerinti megfelelőségértékelés céljából;

c) a gyártó, a gyártó meghatalmazott képviselője vagy az importőr nyilvánosan elérhető honlapján; valamint

d) annak a terméknek a műszaki dokumentációjában, amelybe a frekvenciaváltó be van építve.

A műszaki dokumentációban az adatokat az alábbi 1-11. pontban bemutatott sorrendben kell megadni. A felsorolást nem szükséges szó szerint megismételni. Az adatok a szöveges közlés helyett grafikonok, ábrák és jelek segítségével is szemléltethetők:

1. a névleges látszólagos leadott teljesítmény százalékában kifejezett teljesítményveszteségek a relatív motorállórész-frekvenciára és relatív nyomatéktermelő áramra vonatkozó következő különböző munkapontok mellett: (0;25) (0;50) (0;100) (50;25) (50;50) (50;100) (90;50) (90;100), valamint feszültség alatt lévő, de a terheléshez áramot nem szolgáltató frekvenciaváltó esetében felmerülő készenléti veszteségek, egy tizedesjegyre kerekítve;

2. hatékonysági kategória: "IE2", az e melléklet harmadik szakaszában meghatározottak szerint;

3. a gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszáma és címe;

4. a termék típusszáma;

5. látszólagos leadott teljesítmény vagy a látszólagos leadott teljesítmény tartománya (kVA);

6. a motor PN indikatív névleges leadott teljesítménye(i) vagy névleges leadott teljesítményének tartománya (kW);

7. névleges kimeneti áramerősség (A);

8. a legnagyobb üzemi hőmérséklet (°C);

9. névleges tápfrekvencia, tápfrekvenciák (Hz);

10. a névleges tápfeszültség(ek) vagy a névleges tápfeszültség tartománya (V);

11. amennyiben a frekvenciaváltó mentesül az e rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti hatékonysági követelmények teljesítése alól: a mentesülés konkrét oka.

A fenti 1-11. pontban meghatározott adatokat nyilvánosan hozzáférhető internetes oldalakon nem kell közzétenni azon frekvenciaváltók esetében, amelyeket a gyártó speciális elektromosságtani megoldások alkalmazásával, a megrendelő egyedi igényei alapján gyárt, ha az adatok az ügyfeleknek átadott kereskedelmi ajánlatban szerepelnek.

Az 1. és a 2. pontban meghatározott adatokat, valamint a gyártás évét időtálló módon a frekvenciaváltó adattábláján vagy annak közelében kell feltüntetni. Ha az adattábla mérete nem ad lehetőséget az 1. pontban felsorolt összes adat feltüntetésére, akkor csak a (90;100) munkaponton mért, a névleges látszólagos leadott teljesítmény %-ában kifejezett, egy tizedesjegyre kerekített teljesítményveszteséget kell feltüntetni.

A veszteségeket a II. melléklet szerint kell megállapítani.

II. melléklet

MÉRÉSI MÓDSZEREK ÉS SZÁMÍTÁSOK

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában e célból közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványok szerint, vagy egyéb olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerrel kell végezni, amely igazodik az általánosan korszerűként elfogadott módszerekhez, összhangban az alábbi rendelkezésekkel:

1. Motorok esetében

A leadott mechanikai teljesítmény és a felvett elektromos teljesítmény közötti különbség a motoron belül előálló veszteségekből adódik. A teljes veszteségeket 25 °C környezeti referencia-hőmérséklet mellett, a következő módszerekkel kell meghatározni:

- Egyfázisú motorok: Közvetlen mérés: Input-output módszer;

- Háromfázisú motorok: Veszteségek összegzése: Reziduális veszteségek.

Az I. melléklet 2. részének 13. pontja szerinti hét munkapontra vonatkozóan azonban a veszteségeket közvetlen input-output méréssel vagy számítással kell meghatározni.

2. Frekvenciaváltók esetében

Az IE kategória meghatározásához a frekvenciaváltók teljesítményveszteségeit 100 %-os névleges nyomatéktermelő áram és 90 %-os névleges motor állórész frekvencia mellett kell meghatározni.

A veszteségeket az egyik alábbi módszerrel kell meghatározni:

- az input-output módszerrel; vagy

- a kalorimetriás módszerrel.

A vizsgálati kapcsolási frekvencia 111 kVA-ig (90 kW) 4 kHz, afelett 2 kHz, vagy a gyártó által meghatározott gyári alapbeállítás.

A frekvenciaváltók veszteségeinek mérését elfogadható nulla helyett legfeljebb 12 Hz-en elvégezni.

A gyártók vagy meghatalmazott képviselőik ezenkívül az egyedi veszteségmeghatározási módszert is használhatják. A számításokhoz az alkatrészgyártó adatai tekintetében a teljesítményelektronikai félvezetőknek a frekvenciaváltó tényleges üzemi hőmérséklete vagy az adatlapon szereplő legnagyobb üzemi hőmérséklete melletti jellemző értékeket kell használni. Amennyiben alkatrészgyártói adatok nem állnak rendelkezésre, a veszteségeket méréssel kell meghatározni. A veszteségek kiszámított és mért értékei kombinálhatók. Az egyedi veszteségeket külön kell kiszámítani vagy mérni, a teljes veszteséget pedig az összes egyedi veszteség összeadásával kell meghatározni.

III. melléklet

PIACFELÜGYELETI CÉLÚ VIZSGÁLATOK

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a megadott értékeknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására vagy ezeknek az értékeknek a megfelelés kimutatása céljából történő értelmezésére, sem pedig a kedvezőbb működési tulajdonságok bárminemű kommunikálására.

Ha egy modellt úgy terveztek, hogy képes legyen azonosítani a tesztelést (pl. felismerni a vizsgálati körülményeket vagy a vizsgálati ciklust), és erre reagálva automatikusan megváltoztatni teljesítményét a vizsgálat során annak érdekében, hogy az e rendeletben előírt, vagy a műszaki, illetve egyéb benyújtott dokumentációban megadott paramétereknél kedvezőbb eredményeket érjen el, a modellt és az egyenértékű modelleket meg nem felelőnek kell tekinteni.

"A 2009/125/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően az arra vonatkozó ellenőrzés részeként, hogy egy termékmodell megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek, a tagállami hatóságok az alábbiakban ismertetett eljárást alkalmazzák az I. mellékletben említett követelmények tekintetében.

1. A tagállami hatóságoknak a modell egyetlen darabján kell elvégezniük az ellenőrzést.

2. A modell akkor felel meg a vonatkozó követelményeknek, ha: a) a műszaki dokumentációban a 2009/125/EK irányelv IV. mellékletének 2. pontja szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint - adott esetben - az ezen értékek kiszámításához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a gyártóra, az importőrre vagy a meghatalmazott képviselőre nézve, mint az említett pont g) alpontjával összhangban elvégzett megfelelő mérések eredményei; valamint b) a megadott értékek megfelelnek az e rendeletben meghatározott valamennyi követelménynek, továbbá a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő által az előírásoknak megfelelően közzétett termékinformációk nem tartalmaznak a gyártóra, az importőrre vagy a meghatalmazott képviselőre nézve a megadott értékeknél kedvezőbb értékeket; valamint c) egy modell egy darabjának tagállami hatóságok általi vizsgálatakor a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen mérések alapján számítással meghatározott értékek) a 7. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak.

3. Ha a 2. a) vagy 2. b) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell és a vele egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit.

4. Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor a következők szerint kell eljárni: a) ha a modellből az egyenértékű modellekkel együttvéve évi ötnél kevesebb darabot gyártanak, úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit; b) ha a modellből az egyenértékű modellekkel együttvéve évi öt vagy annál több darabot gyártanak, a tagállami hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá. Alternatívaképpen a kiválasztott három további darab egy vagy több egyenértékű modellhez is tartozhat.

5. A modell akkor felel meg a vonatkozó követelményeknek, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke a 7. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül van.

6. Ha az 5. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit.

7. A modell nem megfelelő voltának az e melléklet 3. vagy 6. pontja, illetve második bekezdése szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságoknak a fenti vizsgálatok során a II. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket kell alkalmazniuk.

Tekintettel a 375-1 000 kW névleges leadott teljesítményű motorok szállítására vonatkozó tömegbeli és méretbeli korlátozásokra, a tagállami hatóságok dönthetnek úgy, hogy az ellenőrzési eljárást a gyártók, a meghatalmazott képviselők vagy importőrök létesítményeiben hajtják végre, még a termékek üzembe állítása előtt. A tagállami hatóságok saját vizsgálóberendezésükkel is elvégezhetik ezt az ellenőrzést.

Ha ilyen motoroknál az e rendelet I. mellékletében foglalt paraméterekre vonatkozó gyári átvételi vizsgálatot terveznek végezni, a tagállami hatóságok e gyári átvételi vizsgálatok során tanúk jelenlétében végzett vizsgálatot folytathatnak olyan vizsgálati eredmények gyűjtése céljából, amelyek alapján meggyőződhetnek a vizsgált motor megfelelőségéről. A hatóságok felkérhetik a gyártót, a meghatalmazott képviselőt vagy az importőrt, hogy nyújtson tájékoztatást a tanúk jelenlétében végzett vizsgálat szempontjából lényeges, esetlegesen tervezett gyári átvételi vizsgálatokról.

A fenti két bekezdésben említett esetekben a tagállami hatóságoknak a modell mindössze egyetlen darabján kell elvégezniük az ellenőrzést. Ha a 2. pont c) alpontjában meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag a 7. táblázatban meghatározott tűréseket és kizárólag az 1-7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. A 7. táblázat paraméterei tekintetében semmilyen más, például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott tűrés nem alkalmazható.

7. táblázat

Ellenőrzési tűrések

ParaméterEllenőrzési tűrések
Teljes veszteségek (1-η) legalább 0,12 kW és legfeljebb 150 kW névleges leadott teljesítményű motorok esetében.A meghatározott érték (*1) legfeljebb 15 %-kal lehet nagyobb a megadott η érték alapján számított 1-η értéknél.
Teljes veszteségek (1-η) legalább 150 kW és legfeljebb 1 000 kW névleges leadott teljesítményű motorok esetében.A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal lehet nagyobb a megadott η érték alapján számított 1-η értéknél.
Frekvenciaváltókra vonatkozó teljes veszteségekA meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal lehet nagyobb a megadott értéknél.
(*1)
Abban az esetben, ha a 4. pont b) alpontjában foglaltak szerint három új darab vizsgálatára sor kerül, a meghatározott érték a három új darabra meghatározott érték számtani középértékét jelenti.

IV. melléklet

REFERENCIAÉRTÉKEK

E rendelet elfogadásának időpontjában a piacon hozzáférhető legjobb technológia a jelentősnek számító és mennyiségileg meghatározható környezetvédelmi szempontok tekintetében alább található.

Motorok esetében az IE4 kategória az elérhető legjobb technológia. 20 %-kal alacsonyabb veszteségű motorok csak korlátozott mértékben, nem minden e rendelet hatálya alá tartozó teljesítménytartományban és nem indukciós motorok formájában állnak rendelkezésre.

Frekvenciaváltók esetében a piacon hozzáférhető legjobb technológia vesztesége a 6. táblázatban szereplő referenciateljesítmény-veszteségek 20 %-ának felel meg. Szilícium-karbid-technológiák (SiC MOFSET) használatával a hagyományos megoldáshoz képest további mintegy 50 %-kal lehetne csökkenteni a félvezető-veszteségeket.

( 1 ) A Tanács 2009/71/Euratom irányelve (2009. június 25.) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról (HL L 172., 2009.7.2., 18. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 309. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R1781 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R1781&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02019R1781-20230124 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02019R1781-20230124&locale=hu