32010R0191[1]

A Bizottság 191/2010/EU rendelete ( 2010. március 5. ) az egyes barnarizsfajtákra 2010. március 6-tól alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról

A BIZOTTSÁG 191/2010/EU RENDELETE

(2010. március 5.)

az egyes barnarizsfajtákra 2010. március 6-tól alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 137. cikkére,

mivel:

(1) Az illetékes hatóságok által közölt információk alapján a Bizottság megállapítja, hogy a 1006 20 KN-kód alá tartozó barnarizsre - a basmati rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kivételével - 168 643 tonna mennyiségre szóló behozatali engedélyt adtak ki a 2009. szeptember 1. és 2010. február 28. közötti időszakra. A 1006 20 KN-kód alá tartozó, a basmati rizstől eltérő barnarizsre vonatkozó behozatali vám összegét ezért módosítani kell.

(2) Az alkalmazandó vámot a fent említett időszak végétől számított tíz napon belül rögzíteni kell. Ezért indokolt haladéktalanul hatályba léptetni ezt a rendeletet,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1006 20 KN-kód alá tartozó barnarizsre alkalmazandó behozatali vám tonnánként 30 EUR.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 5-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0191 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0191&locale=hu