32010L0070[1]

A Bizottság 2010/70/EU irányelve ( 2010. október 28. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az I. melléklet karbendazim hatóanyaggal kapcsolatos bejegyzésére vonatkozó érvényességi idő lejárta tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2010/70/EU IRÁNYELVE

(2010. október 28.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az I. melléklet karbendazim hatóanyaggal kapcsolatos bejegyzésére vonatkozó érvényességi idő lejárta tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 2006/135/EK bizottsági irányelv (2) a karbendazimot felvette hatóanyagként a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. A bejegyzés 2010. december 31-ig érvényes.

(2) A hatóanyagra vonatkozó bejegyzés kérelemre, legfeljebb tíz évre megújítható. A bejelentőtől 2007. augusztus 6-án az említett hatóanyagra vonatkozó bejegyzés megújítására irányuló kérelem érkezett a Bizottsághoz.

(3) Kérelmének alátámasztására a bejelentő 2008. január 10-én technikai dokumentációt nyújtott be a referens tagállamhoz, Németországhoz. Németország 2009. július 27-re elkészítette újraértékelési jelentéstervezetét. Ezután az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szakértői értékelést végzett, amelyet 2010. április 30-án zárt le.

(4) Mivel a megújításra irányuló eljárást nem lehet befejezni a karbendazimra vonatkozó bejegyzés érvényességi idejének lejárta előtt, és a megújítás iránti kérelmet időben nyújtották be, a 91/414/EGK irányelv 5. cikkének (5) bekezdésével összhangban a bejegyzést az eljárás befejezéséhez szükséges időszakra meg kell újítani.

(5) A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(6) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a 149. sorszám alatt (Karbendazim [megnevezetlen sztereokémia] CAS-szám: 10605-21-7 CIPAC-szám: 263) a hatodik oszlopban (Felvétel lejárata) a "2010. december 31." szöveg helyébe a "2011. június 13." szöveg lép.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezek a rendelkezések 2011. január 1-jétől alkalmazandók.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 349., 2006.12.12., 37. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0070 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0070&locale=hu