A Győri Ítélőtábla Pf.20130/2013/3. számú határozata sajtó-helyreigazítás tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 2. §, 3. §, 206. §, 239. §, 253. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 79. §] Bírók: Lezsák József, Mészáros Zsolt, Szalay Róbert

A Győri Ítélőtábla

Pf.I.20.130/2013/3.szám

A Győri Ítélőtábla dr.Haller Ügyvédi Iroda által képviselt felperesnek dr.Zudor Mónika Csilla ügyvéd által képviselt alperes ellen sajtó-helyreigazítás iránt a Tatabányai Törvényszék előtt folyamatba tett perében Tatabányán, 2013.évi március hó 1.napján 13.P.20.192/2013/6.szám alatt hozott ítélet ellen a felperes részéről 7.sorszám alatt benyújtott fellebbezés folytán meghozta a következő

í t é l e t e t :

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét azzal a pontosítással hagyja helyben, hogy a felperes 15 napon belül az alperes kiadójának az "A" Kft-nek köteles 35.000 (harmincötezer) forint + ÁFA összegű ügyvédi munkadíjat, mint perköltséget megfizetni.

Köteles a felperes 15 napon belül megfizetni az alperes kiadójának az "A" Kft-nek 20.000 (húszezer) forint másodfokú perköltséget.

Köteles a felperes az állam javára megfizetni az illetékügyben eljáró hatóság felhívására 48.000 (negyvennyolcezer) forint feljegyzett fellebbezési eljárási illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s :

Az elsőfokú bíróság a felperes sajtó-helyreigazítás iránti keresetét elutasította. Kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperes kiadójának 35.000 forint + ÁFA összegű ügyvédi munkadíjat, mint perköltséget, valamint külön felhívásra az állam javára 36.000 forint feljegyzett eljárási illetéket.

Ítéletének indokolásában rögzítette, hogy a felperes 2013.január 19-én a déli órákban 5 db hozzávetőleg 100-150 liter űrtartalmú zöld zsákot rakott le a jogszabályoknak meg nem felelő módon Város belvárosában. Az eseményről a térfigyelő kamerával készült felvétel alapján a felperes felismerhető volt. Ezt a felvételt az alperes az internetes kiadású újságjában 2013.január 25-én az "B" Kft-től átvett közlemény és felhívás mellett közzétette, s ehhez "..." címmel néhány sorban röviden kiemelte a cikk tartalmát.

Az alperesi közlemény illegális hulladék lerakásról szólt, valamint tartalmazott egy felhívást, mely szerint ismeretlen személyek 2013. január 19-én a felvétel szerinti helyszínen szabálytalanul raktak le több zsáknyi szemetet és aki felismeri a videón látható személyeket az értesítse az "B" Kft-t. A cikkben jelezték, hogy az 5 db zsák illegális helyre, szabálytalanul került kihelyezésre. A közterület felügyelő jelenlétében kibontott zsákok jelentős mennyiségben kommunális hulladékot is tartalmaztak.

Az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy az alperes felelős kiadója az "A" Kft. A 2013. január 31-én átvett, a felperes által kért sajtó-helyreigazítási kérelemnek a peres eljárást megelőzően az alperes nem tett eleget.

A törvényszék előre bocsátotta, hogy sajtó-helyreigazítási eljárásnak csak jogsértő tényállítás lehet tárgya, így az ezt meghaladó felperesi igény alaptalan. Megállapította, hogy a sajtó-helyreigazítási eljárásra irányadó határidőket a felperes betartotta. A sérelmezett felvétel alapján a felperes személye felismerhető volt. Rámutatott, hogy az alperes felelőssége alól azzal nem mentesülhet, hogy másodlagos közlésként csak átvette az "B" Kft. közleményét. Ugyanakkor álláspontja szerint az alperes bizonyította a sérelmezett sajtóközlemény valóságtartalmát, mert a per tárgyát képező videó valós volt, azt nem manipulálták, a felvétel közzétételének jogszerűsége pedig sajtó-helyreigazítási eljárásban nem volt vizsgálható. Hangsúlyozta, hogy a zsákok elhelyezése azok tartalmától függetlenül is jogellenes volt, figyelemmel a 2012.évi CLXXXV.tv.2.§./1/ bekezdésének 23.pontjára, 31.§./1/ bekezdés a/pontjára, 39.§./2/ bekezdésére, 61.§./1/ bekezdésére, illetőleg a 2012.évi II.tv.196.§./2/ bekezdése és a vonatkozó önkormányzati rendeletre. Ebből következően pedig a sajtó-helyreigazítási per keretében nem volt alappal kifogásolható az a kitétel, hogy a hulladék lerakására illegálisan került sor. Rámutatott, hogy a felperes fia peres félként nem szerepelt az eljárásban, így az ő javára az alperes sajtó-helyreigazítás közzétételére egyébként sem volt kötelezhető.

Az elsőfokú ítélet ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést, amelyben annak hatályon kívül helyezését és az alperesnek a kereseti kérelemben írtak szerinti helyreigazítási közlemény közzétételére és perköltség megfizetésére kötelezését kérte.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!