A Tatabányai Törvényszék P.20192/2013/6. számú határozata sajtó-helyreigazítás tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 6. §, 77. §, 78. §, 206. §, 220. §, 233. §, 234. §, 342. §, 343. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 78. §, 79. §, 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 39. §, 62. §, 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 1. §, 12. §, 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. §, 31. §, 39. §, 61. §, 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (Kmr.) 13. §, 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (Ükr.) 3. §] Bíró: Kiss Csaba

éííííííííööáóööööÉőÉőáÁÍÓÁTATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

mint elsőfokú bíróság

13.P.20.192/2013/6.

A Tatabányai Törvényszék, mint elsőfokú bíróság dr. Haller Ügyvédi Iroda üi.: dr. Haller Zoltán ügyvéd (.............................. szám alatti) által képviselt .........(...................................... szám alatti) felperesnek, dr. Zudor Mónika Csilla (........................... szám alatti) ügyvéd által képviselt ..................... (............................. szám alatti) alperes ellen sajtó-helyreigazítás iránt indított perében megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

í t é l e t e t :

A törvényszék a felperes keresetét e l u t a s í t j a.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperes kiadójának 35.000,- (azaz Harmincötezer) Ft plusz áfa összegű ügyvédi munkadíjat, mint perköltséget.

Kötelezi a felperest, hogy külön felhívásra fizessen meg a Magyar Államnak 36.000,- (azaz Harminchatezer) Ft eljárási illetéket.

Az ítélettel szemben a kézhezvételétől számított 15 napon belül a Győri Ítélőtáblához címzett, de a Tatabányai Törvényszéken 4 (Négy) egyező példányban előterjesztendő fellebbezésnek van helye.

Tájékoztatja a törvényszék a peres feleket, hogy az ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet elleni fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) benyújtó fél számára a jogi képviselet kötelező. Kötelező jogi képviselet esetén a jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan. A jogi képviselő nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata nem hatálytalan, ha

- a fél pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő, vagy

- a bíróság egyéb okból köteles elutasítani a kérelmet, vagy

- ha a törvény az adott perbeli cselekményre nézve a meghatalmazott útján történő eljárást kizárja.

Tájékoztatja a törvényszék a peres feleket, hogy a Győri Ítélőtábla mint másodfokú bíróság az ítélet ellen irányuló fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el - a felek azonban tárgyalás tartását kérhetik - ha

a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik;

a fellebbezés csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel vagy a

részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos;

- a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul.

A felek a fellebbezési határidő lejárta előtt előterjesztett közös kérelmük alapján a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását kérhetik, akkor is, ha a bíróság a fellebbezést egyébként tárgyaláson bírálná el.

I n d o k o l á s:

A törvényszék a felperes keresete, előzetes sajtó-helyreigazítási kérelme, az alperes által az E.Kft-től átvett anyagokat tartalmazó "Bukta" című cikk és az annak környezetében elhelyezett videó, valamint az illegális hulladéklerakás tárgyában született felhívás szövege, az alperes ellenkérelme és a peres felek előkészítő iratainak tartalma alapján a következő tényállást állapította meg:

A felperes 2013. január 19-én a déli órákban 5 db hozzávetőleg 100-150 liter űrtartalmú zöld zsákot rakott le a jogszabályoknak meg nem felelő módon E. belvárosában. Az 5 db zöld zsákot a szelektív hulladékgyűjtő konténerek mellé helyezte. A lerakás előtt jellegzetes terepjáró gépkocsijával a K-D. sétány felől érkezett a P.A. téren levő hulladékgyűjtőkhöz fia társaságában. A rakodás pár percig tartott. A felperes nem győződött meg a szelektív gyűjtő konténerek telítettségéről, hanem a gépkocsiból való kiszállás után körbetekintett és 4 tele és egy nem teljesen teletöltött könnyű zsákot rakott ki. A havas tájon a felperes egy épület árnyékában tevékenykedett, nagyméretű és nagy karimájú kalapot viselt, ami miatt még kevesebb fény vetődött az arcára. Arcvonásait nem lehetett felismerni. Leginkább a kamerának háttal állva végezte a tevékenységét, csak a film elején rövid időre nézett a kamera felé a fiával együtt. Ekkor a fia arcára valamivel több fény vetődött. A biztonsági kamera felbontása nem megfelelő, rossz minőségű felvétel készült. A felperes legélesebben akkor látszott, amikor az autójuk mögött állva fiával együtt körbetekintett. A felperesre ekkor sem esett annyi fény, hogy arcáról jó minőségű kép készült volna. A felperes fiának arcvonásait ismeretségi köréhez tartozó személyek felismerhették. A felperest a fiáról, jellegzetes autójáról, öltözködéséről és mozgásáról, testalkatáról lehetett felismerni, esztergomi, a közélet

iránt fogékony és társadalmi életet is élő személyek által.

A felperes E. belvárosában lakik születésétől kezdve E.-ban él, jelentős vállalatot vezet, lokálpatrióta egyesület működésében tevékenyen részt vett és részt vesz. E.-ban látásból mindenképpen sokan ismerik, körükben a videofelvételről felismerhető volt.

A hivatkozott térfigyelő kamera az E. Kft tulajdonában áll és ez a cég rögzítette és tárolta a felvételeket. Ezt a felvételt az alperes az internetes kiadású újságjában 2013. január 25-én közzétette, egy az E. Kft-től átvett közlemény és felhívás mellett. Ehhez "Bukta" felcímmel néhány sorban röviden kiemelte a cikk tartalmát. A "Bukta" című cikk környezetében elérhető volt a videofelvétel, melyet a törvényszék fentebb már a való tényállás részeként megállapított. A kifogásolt cikk illegális hulladéklerakásról szólt. Felhívást tartalmazott, melynek értelmében ismeretlen személyek 2013. január 19-én a perbeli helyszínen szabálytalanul raktak le több zsáknyi szemetet, aminek kapcsán a cikkben kérték, hogy aki felismeri a videón látható személyeket, az értesítse az E. Kft-t. A cikk kiemelte, hogy a törvény szerint a hulladékgyűjtő mellé, közterületre nem szabad szemetet kihelyezni, mert az szabálysértésnek minősül. Tartalmazta, hogy sokszor nem csak szelektív, hanem kommunális, sőt építési hulladékot, valamint lombot is helyeztek ily módon el. A felvételre hivatkozva a cikk azt tartalmazta, hogy egy autóból egy férfi és egy huszonévesnek kinéző fiatalember szállt ki és 5 db nagyméretű nejlonzsákot rakott ki a szelektív hulladékgyűjtő edények mellé. A cikkben kiemelték, hogy 5 db zsák került illegális helyre, szabálytalanul, aminek kapcsán értesítették a közterület felügyeletet, ahonnan a felügyelő a helyszínre is érkezett. A közterület felügyelő jelenlétében bontották teljesen ki az illegálisan lerakott zsákokat, mely során kiderült, hogy jelentős mennyiségben kommunális hulladékot is tartalmaztak.

A szövegből önmagában nem lehetett a felperest felismerni, vagy beazonosítani, az azzal együtt értelmezett videofelvételek alapján azonban a cikk a felperesre is vonatkozott.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!