32006D0750[1]

2006/750/EK: A Bizottság határozata ( 2006. október 31. ) az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa ( Quercus L.) rönk kirakodási kikötői tekintetében a 2005/359/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 5142. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. október 31.)

az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa (Quercus L.) rönk kirakodási kikötői tekintetében a 2005/359/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 5142. számú dokumentummal történt)

(2006/750/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2000/29/EK értelmében az Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa (Quercus L.) rönköket elvileg nem lehet behozni a Közösségbe, mert fennáll a Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt behurcolásának a veszélye, amely a tölgyelhalás okozója.

(2) Az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa (Quercus L.) rönkre vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről szóló, 2005. április 29-i 2005/359/EK bizottsági határozat (2) bizonyos feltételek mellett engedélyezi az Amerikai Egyesült Államokból származó rönkök behozatalát.

(3) A 2005/359/EK határozat 3. cikkének (1) bekezdése csak a határozat II. mellékletében felsorolt kikötőkben való kirakodást engedélyezi. Helyénvaló Riga és Koper kikötőit hozzáadni a II. mellékletben felsorolt kikötők jegyzékéhez, Lettország, illetve Szlovénia kérelmére, valamint Lauterborg kikötőjét törölni a jegyzékből Franciaország kérelmére a fenti határozat 3. cikkének (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a többi tagállammal történt konzultációt követően.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/359/EK határozat II. melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 31-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 114., 2005.5.4., 14. o.

MELLÉKLET

"II. MELLÉKLET

KIRAKODÁSI KIKÖTŐK

1. Amszterdam

2. Antwerpen

3. Arhus

4. Bilbao

5. Bréma

6. Bremerhaven

7. Koppenhága

8. Hamburg

9. Klaipeda

10. Koper

11. Larnaca

12. Leghorn

13. Le Havre

14. Lemesos

15. Lisszabon

16. Marseilles

17. Marsaxlokk

18. Muuga

19. Nápoly

20. Nordenham

21. Oporto

22. Piraeus

23. Ravenna

24. Riga

25. Rostock

26. Rotterdam

27. Salerno

28. Sines

29. Stralsund

30. Valencia

31. Valletta

32. Velence

33. Vigo

34. Wismar

35. Zeebrugge"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0750 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0750&locale=hu

Tartalomjegyzék