31984D0247[1]

A Bizottság határozata (1984. április 27.) a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak törzskönyveit vezető vagy létrehozó tenyésztő egyesületek és szövetségek elismerésére vonatkozó szempontok megállapításáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1984. április 27.)

a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak törzskönyveit vezető vagy létrehozó tenyésztő egyesületek és szövetségek elismerésére vonatkozó szempontok megállapításáról

(84/247/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb Görögország csatlakozási okmányával módosított, a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló, 1977. július 25-i 77/504/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének második és harmadik francia bekezdésére,

mivel a 77/504/EGK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének második és harmadik francia bekezdése alapján a Bizottság határozza meg - a fent említett irányelv 8. cikkében meghatározott eljárással összhangban - a tenyésztő egyesületek és szövetségek elismerésére vonatkozó feltételeket és a törzskönyvek létrehozására vonatkozó feltételeket;

mivel jelenleg a törzskönyveket - Görögország kivételével - valamennyi tagállamban tenyésztő egyesületek és szövetségek vezetik vagy hozzák létre; mivel ezért a törzskönyveket vezető vagy létrehozó tenyésztő egyesületek és szövetségek elismerésére vonatkozó feltételek meghatározására van szükség;

mivel a tenyésztő egyesületeknek vagy szövetségeknek hivatalos elismerésért kell folyamodniuk azon tagállam illetékes hatóságaihoz, amelynek területén a székhelyük található;

mivel ha egy tenyésztő egyesület vagy szövetség megfelel bizonyos feltételeknek és meghatározta a céljait, akkor azon tagállam illetékes hatóságainak, amelyekhez a kérelmet benyújtotta, hivatalosan el kell ismerniük;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technológiai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A törzskönyveket vezető vagy létrehozó tenyésztő egyesületek illetve szövetségek - a hivatalos elismerés elnyerése érdekében - kérelmet nyújtanak be azon tagállam hatóságaihoz, amelynek területén a székhelyük található.

2. cikk

Az érintett tagállam hatóságai hivatalosan elismerik a törzskönyveket vezető vagy létrehozó bármely olyan tenyésztő szövetséget vagy egyesületet, amely megfelel a mellékletben megállapított feltételeknek.

Ha azonban egy tagállamban egy adott fajta vonatkozásában már létezik egy vagy több hivatalosan elismert tenyésztő egyesület vagy szövetség, az érintett tagállam hatóságai megtagadhatják az új tenyésztő egyesület vagy szövetség elismerését, ha az a fajta fenntartását vagy a meglévő egyesület vagy szövetség tenyésztéstechnikai programját veszélyezteti. A tagállamok ilyen esetben tájékoztatják a Bizottságot a megadott elismerésekről és az elutasításokról.

3. cikk

Az érintett tagállam hatóságai visszavonják a hivatalos elismerést a törzskönyveket vezető tenyésztő egyesülettől vagy szövetségtől, ha az érintett tenyésztő egyesület vagy szövetség a mellékletben meghatározott feltételeket tartósan nem teljesíti.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A hivatalos elismerés elnyeréséhez a törzskönyvet vezető vagy létrehozó tenyésztő egyesületnek vagy szövetségnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

1. a kérelem benyújtásának helye szerinti tagállamban hatályos jogszabályok szerint jogi személyiséggel kell rendelkeznie;

2. igazolnia kell az illetékes hatóságok felé, hogy:

a) hatékonyan működik;

b) képes elvégezni a törzskönyv vezetéséhez szükséges ellenőrzéseket;

c) megfelelő méretű tenyészállománnyal rendelkezik egy fajtajavítási program végrehajtásához vagy - amennyiben ez szükséges - megfelelően nagy tenyészállománnyal rendelkezik a fajta megőrzéséhez;

d) hasznosítani tudja a fajtajavítási vagy -megőrzési programjához szükséges, állattenyésztési teljesítményre vonatkozó adatokat;

3. rendelkezik az alábbiakra vonatkozó szabályzattal:

a) a fajta jellemzőinek meghatározása, beleértve a fajta nevét;

b) az állatok azonosítása és nyilvántartásba vétele az 1760/2000/EK rendeletben ( 2 ), valamint a rendelet végrehajtásához elfogadott szabályokban előírt adatbázis rendszerével és tartalmával összhangban;

c) a származás nyilvántartására szolgáló rendszer;

d) a tenyésztési célok meghatározása, mely egy új fajta törzskönyvének létrehozásakor részletezi az új fajta kitenyésztésének körülményeit;

e) az állattenyésztési adatok kiértékelésére szolgáló rendszerek;

f) a törzskönyv megosztása, amennyiben eltérő feltételek vonatkoznak az állatok bejegyzésére, vagy ha a törzskönyvbe bejegyzett állatok osztályozása eltérő eljárások alapján történik.

4. rendelkezik az alapszabályával összhangban jóváhagyott eljárási szabályzattal, amely különösen a tagokkal szembeni egyenlő elbánás elvét határozza meg.

( 1 ) HL L 206., 1977.8.12., 8. o.

( 2 ) HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31984D0247 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31984D0247&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01984D0247-20070608 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01984D0247-20070608&locale=hu

Tartalomjegyzék