32005L0064[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK irányelve ( 2005. október 26. ) a gépjárművek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/64/EK IRÁNYELVE

(2005. október 26.)

a gépjárművek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról

1. cikk

Tárgy

Ez az irányelv a 2. cikk hatálya alá tartozó járművek típusjóváhagyására vonatkozó igazgatási és műszaki rendelkezéseket határozza meg annak biztosítása érdekében, hogy alkatrészeik és alapanyagaik az I. mellékletben meghatározott minimális arányban újrafelhasználhatóak, újrafeldolgozhatóak és hasznosíthatóak legyenek.

Ez az irányelv külön rendelkezéseket határoz meg annak biztosítására, hogy az alkatrészek újrafelhasználása ne járjon biztonsági vagy környezetvédelmi kockázattal.

2. cikk

Hatály

Ezen irányelv a 70/156/EGK irányelv II. melléklete A. részében meghatározott M1 és N1 kategóriájú járművekre, valamint az ilyen járművek új, illetve újrafelhasznált alkatrészeire alkalmazandó.

3. cikk

Kivételek

A 7. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, ez az irányelv nem alkalmazandó:

a) a 70/156/EGK irányelv II. melléklete A. részének 5. pontjában meghatározott különleges rendeltetésű járművekre;

b) a N1 kategóriába tartozó, több fázisban épített járművekre, amennyiben az alapjármű megfelel ennek az irányelvnek;

c) a 70/156/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett, kis sorozatban gyártott járművekre.

4. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. "jármű" a gépjármű;

2. "alkatrész" a járművet annak gyártásakor alkotó bármely rész vagy azok csoportja. A fogalom magában foglalja a 70/156/EGK irányelv 2. cikkében meghatározott alkatrészeket és külön műszaki egységeket is;

3. "járműtípus" a 70/156/EGK irányelv II. melléklete B. részének 1. és 3. pontjában meghatározott járműtípus;

4. "elhasználódott jármű" a 2000/53/EK irányelv 2. cikkének 2. pontjában meghatározott jármű;

5. "reprezentatív jármű" a járműtípus azon változata, amelyet a jóváhagyó hatóság a gyártóval történő konzultáció alapján és az I. mellékletben foglalt feltételeknek megfelelően az újrafelhasználhatóság, az újrafeldolgozhatóság és a hasznosíthatóság vonatkozásában a legproblematikusabbnak tekint;

6. "több fázisban gyártott jármű" a többfázisú gyártási folyamat eredményeként létrejött jármű;

7. "alapjármű" a 70/156/EGK irányelv 2. cikkének negyedik francia bekezdésében meghatározott jármű, amelyet a többfázisú gyártási folyamat kezdeti fázisában használnak fel;

8. "többfázisú gyártási folyamat" azon folyamat, amelynek során a járművet több fázisban állítják elő alkatrészeknek az alapjárműhöz való hozzáadásával vagy az alkatrészek megváltoztatásával;

9. "újrafelhasználás" a 2000/53/EK irányelv 2. cikkének 6. pontjában meghatározott újrafelhasználás;

10. "újrafeldolgozás" a 2000/53/EK irányelv 2. cikke 7. pontjának első mondatában meghatározott újrafeldolgozás;

11. "energetikai hasznosítás" a 2000/53/EK irányelv 2. cikke 7. pontjának második mondatában meghatározott energetikai hasznosítás;

12. "hasznosítás" a 2000/53/EK irányelv 2. cikkének 8. pontjában meghatározott hasznosítás;

13. "újrafelhasználhatóság" az elhasználódott járműből származó alkatrészek újrafelhasználásának lehetősége;

14. "újrafeldolgozhatóság" az elhasználódott járműből származó alkatrészek vagy anyagok újrafeldolgozásának lehetősége;

15. "hasznosíthatóság" az elhasználódott járműből származó alkatrészek vagy anyagok hasznosításának lehetősége;

16. "a jármű újrafeldolgozhatósági aránya (Rcyc)" az új jármű újrafelhasználásra és újrafeldolgozásra alkalmas tömegének százalékos aránya;

17. "a jármű hasznosíthatósági aránya (Rcov)" az új jármű újrafelhasználásra és hasznosításra alkalmas tömegének százalékos aránya;

18. "stratégia" a szétszerelésre, bezúzásra vagy hasonló folyamatokra, anyagok újrafeldolgozására és hasznosítására vonatkozó összehangolt tevékenységekből és műszaki intézkedésekből álló átfogó terv annak biztosítására, hogy a kitűzött újrafeldolgozhatósági és hasznosíthatósági arányok elérhetőek legyenek a jármű megtervezésének fázisában;

19. "tömeg" a menetkész állapotú járműnek a 70/156/EGK irányelv I. mellékletének 2.6. pontjában meghatározott tömege a vezető nélkül, akinek becsült tömege 75 kg;

20. "illetékes szerv": olyan egység, például műszaki szolgálat vagy egyéb létező szerv, amelyet a tagállam a gyártó előzetes értékelésének elvégzésére és megfelelőségi tanúsítvány kiadására bejelent ezen irányelv előírásainak megfelelően. Az illetékes szerv lehet a típusjóváhagyó hatóság, amennyiben hatásköre e területen megfelelően igazolható.

5. cikk

Típus-jóváhagyási rendelkezések

(1) A tagállamok csak azon járműtípusok számára adják meg az EK-típusjóváhagyást vagy a nemzeti típusjóváhagyást a újrafelhasználhatóság, újrafeldolgozhatóság és hasznosíthatóság tekintetében, amelyek megfelelnek az ezen irányelvben foglalt követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gyártónak a jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátania az I. mellékletben említett számításokhoz és ellenőrzésekhez szükséges részletes műszaki információkat, amelyek a jármű és alkatrészeinek gyártása során alkalmazott anyagok természetére vonatkoznak. Amennyiben kiderül, hogy az ilyen információ szellemi tulajdonjog tárgyát vagy a gyártó vagy annak beszállítója különleges know-how-ját képezi, a gyártónak vagy beszállítójának elegendő információt kell szolgáltatnia ahhoz, hogy a számításokat megfelelően el lehessen végezni.

(3) Az újrafelhasználhatóság, újrafeldolgozhatóság és hasznosíthatóság vonatkozásában a tagállamok biztosítják, hogy a gyártó az ezen irányelv II. mellékletében meghatározott adatközlőlap-mintát használja, amikor a 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése alapján EK-gépjármű-típusjóváhagyási kérelmet nyújt be.

(4) A 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése szerinti EK-típusjóváhagyás engedélyezésekor a típusjóváhagyó hatóság az ezen irányelv III. mellékletében meghatározott EK-típusbizonyítvány-mintát alkalmazza.

6. cikk

A gyártó előzetes értékelése

(1) A tagállamok nem adják meg a típusjóváhagyást anélkül, hogy először biztosítanák, hogy a gyártó a IV. melléklet 3. pontjával összhangban megfelelő intézkedéseket tegyen, és eljárásokat hozzon létre az ezen irányelv hatálya alá tartozó valamennyi újrafelhasználhatósági, újrafeldolgozhatósági és hasznosíthatósági szempont kezelése céljából. Miután ezt az előzetes értékelést elvégezték, a "Tanúsítvány a IV. mellékletnek való megfelelésről" elnevezésű igazolást kiadják a gyártónak (a továbbiakban: "megfelelőségi tanúsítvány").

(2) A tagállamok a gyártó előzetes értékelése keretében biztosítják, hogy a járműtípus gyártásához használt anyagok megfeleljenek a 2000/53/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezéseknek.

A Bizottság a 9. cikkben említett eljárással összhangban megállapítja azokat a részletes szabályokat, amelyek szükségesek az e rendelkezésnek való megfelelés ellenőrzéséhez.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gyártó stratégiát javasol az alkatrészek szétszerelése és újrafelhasználása, az anyagok újrafeldolgozása és hasznosítása biztosítására. A stratégiának figyelembe kell vennie a jármű-típusjóváhagyás kérelmezésének időpontjában elérhető vagy fejlesztés alatt álló elismert technológiákat.

(4) A tagállamok a IV. melléklet 2 pontjával összhangban kinevezik a gyártó előzetes értékelésének elvégzésére és a megfelelőségi tanúsítvány kiadására illetékes szervet.

(5) A megfelelőségi tanúsítvány tartalmazza a megfelelő dokumentációt, és leírja a gyártó által ajánlott stratégiát. Az illetékes szerv a IV. melléklet függelékében meghatározott mintát alkalmazza.

(6) A megfelelőségi tanúsítvány a kiállításától számított legalább két évig érvényes, mielőtt újabb vizsgálatok végezhetőek.

(7) A gyártónak értesítenie kell az illetékes szervet bármely jelentős változásról, amely kihathat a megfelelőségi tanúsítvány érvényességére. Az illetékes szerv a gyártóval történő konzultációt követően határoz arról, hogy szükségesek-e újabb vizsgálatok.

(8) Az illetékes szerv a megfelelőségi tanúsítvány érvényességi időszakának végén -amennyiben helyénvaló - kiad egy új megfelelőségi tanúsítványt, vagy további két évre meghosszabbítja annak érvényességét. Az illetékes szerv új tanúsítványt ad ki, ha jelentős változásokról értesítették őt.

7. cikk

Az alkatrészek újrafelhasználása

Az V. mellékletben felsorolt alkatrészek:

a) az újrafeldolgozhatósági és hasznosíthatósági arányokra vonatkozó számítások tekintetében nem újrafelhasználhatónak minősülnek;

b) a 70/156/EGK irányelv hatálya alá tartozó járművek gyártása során nem használhatóak újra.

8. cikk

A 70/156/EGK irányelv módosítása

A 70/156/EGK irányelv ezen irányelv VI. mellékletének megfelelően módosul.

9. cikk

Módosítások

Az ezen irányelvnek a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosításokat a Bizottság a 70/156/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban fogadja el.

10. cikk

A típus-jóváhagyási végrehajtási dátumok

(1) A tagállamok 15 december 2006 kezdődő hatállyal az ezen irányelv követelményeinek megfelelő járműtípusok tekintetében:

a) nem utasíthatják el az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását;

b) nem tilthatják meg az új járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy üzembe helyezését.

(2) A tagállamok 2008. december 15. kezdődő hatállyal az ezen irányelv követelményeinek nem megfelelő járműtípusok tekintetében:

a) elutasítják az EK-típusjóváhagyás megadását;

b) elutasítják a nemzeti típusjóváhagyás megadását.

(3) Amennyiben az ezen irányelvben foglalt követelmények nem teljesülnek, a tagállamok 2010. július 15. kezdődő hatállyal:

a) az új járműveket kísérő megfelelőségi tanúsítványokat nem tekintik érvényesnek a 70/156/EGK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában;

b) elutasítják az új járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy üzembe helyezését, kivéve ha a 70/156/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének b) pontja alkalmazandó.

(4) A 7. cikket 2006. december 15. kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

11. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2006. december 15. előtt elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2006. december 15. alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok állapítják meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

13. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A MELLÉKLETEK LISTÁJA

I. melléklet:

Követelmények

II. melléklet:

Adatközlő lap az EK-típusjóváhagyáshoz

III. melléklet:

Minta az EK-típusbizonyítványhoz

IV. melléklet:

A gyártó előzetes értékelése

Függelék:

A megfelelőségi tanúsítvány mintája

V. melléklet:

A nem újrafelhasználhatónak minősülő alkatrészek

VI. melléklet:

A 70/156/EGK irányelv módosítása

I. MELLÉKLET

KÖVETELMÉNYEK

1. Az M1 és N1 kategóriába tartozó járműveket úgy kell gyártani, hogy:

- tömegük szerint legalább 85 %-ban újrafelhasználhatók és/vagy újrafeldolgozhatók, és

- tömegük szerint legalább 95 %-ban újrafelhasználhatók és/vagy hasznosíthatók

legyenek az ezen mellékletben meghatározott eljárások szerint.

2. A gyártó típusjóváhagyás céljából benyújt egy megfelelően kitöltött - az ISO 22628: 2002 szabvány A. mellékletével összhangban elkészített - adatbejelentési formanyomtatványt. Az adatbejelentési lap tartalmazza az anyagok szerinti bontást.

Az adatbejelentési laphoz csatolni kell a gyártó nyilatkozatát a szétszerelt alkatrészek felsorolásáról a szétszerelés szakaszára vonatkozóan és az általa javasolt kezelési folyamatról.

3. A gyártó az 1. és a 2. pont alkalmazása során igazolja a jóváhagyó hatóság számára, hogy a reprezentatív jármű megfelel a követelményeknek. Az ISO 22628: 2002 szabvány B. melléklete szerinti számítási módszer alkalmazandó.

A gyártónak azonban képesnek kell lennie annak igazolására, hogy a járműtípuson belül bármely változat megfelel ezen irányelv követelményeinek.

4. A reprezentatív járművek kiválasztásánál figyelembe kell venni az alábbi kritériumokat:

- a karosszéria típusa,

- a rendelkezésre álló felszereltségi szintek ( 6 ),

- a rendelkezésre álló kiegészítő berendezések (6) , amelyeket a gyártó felelősségére szerelnek fel.

5. Amennyiben a típusjóváhagyó hatóság és a gyártó egy gépjárműtípuson belül együttesen nem azonosítja az újrafelhasználhatóság, újrafeldolgozhatóság és hasznosíthatóság tekintetében legproblematikusabbnak megítélt változatot, ki kell választani egy reprezentatív járművet, mégpedig:

a) a 70/156/EGK irányelv II. melléklete C. részének 1. pontjában meghatározott "karosszériatípusonként" az M1 kategóriájú járművek esetében;

b) "karosszériatípusonként", például egyterű teherautó, vezetőfülke, kisteherautó az N1 kategóriájú járművek esetében.

6. A számítások vonatkozásában a gumikat újrafeldolgozhatónak kell tekinteni.

7. A tömeget egytizedes pontossággal kilogrammban kell kifejezni. Az arányokat egytizedes pontossággal százalékban kell kiszámolni, majd az alábbiak szerint kell kerekíteni:

a) amennyiben a tizedespontot követő szám 0 és 4 között van, lefelé kerekítendő;

b) amennyiben a tizedespontot követő szám 5 és 9 között van, felfelé kerekítendő.

8. A jóváhagyó hatóság az ezen mellékletben említett számítások ellenőrzése céljából biztosítja, hogy a 2. pontban említett adatbejelentési formanyomtatvány összhangban legyen az ezen irányelv 6. cikke (1) bekezdésében említett megfelelési tanúsítványhoz csatolt ajánlott stratégiával.

9. A gyártó az alkatrészek anyagának és tömegének ellenőrzésére biztosítja a típusjóváhagyó hatóság által szükségesnek ítélt járműveket és alkatrészeket.

II. MELLÉKLET

ADATKÖZLŐ LAP AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSHOZ

a gépjárművek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő EK-típusjóváhagyásához a 70/156/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) I. mellékletével összhangban

Az alábbi információkat három példányban kell benyújtani, és mellékelni kell egy tartalomjegyzéket. A rajzokat megfelelő méretarányban és részletességgel A4 méretben vagy A4 formátumúra hajtogatva kell benyújtani. Az esetleges fényképeknek elégséges részletességűnek kell lenniük.

0. ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (gyártó kereskedelmi neve):...

0.2. Típus:...

0.2.0.1. Alváz:...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek), (adott esetben):...

0.3. Típusazonosító, ha jelölték a járművön (b):...

0.3.1. A fenti megjelölés helye:...

0.4. A jármű kategóriája (c):...

0.5. A gyártó neve és címe:...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) címe(i):...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1. Fényképek és/vagy rajzok a reprezentatív járműről:...

1.2. A teljes jármű méretezett rajza:...

1.3. A tengelyek és a kerekek száma:...

1.3.1. Ikerabronccsal szerelt keréktengelyek száma és helye:...

1.3.3. Hajtott kerekek (száma, elrendezése, más tengelyekhez való kapcsolódás):...

1.7. Vezetőfülke (előretolt vagy rendes)(z):...

3. MOTOR (q) (a mind benzinnel, gázolajjal stb., mind ezek és más üzemanyagok keverékével működő járművek esetében megismételendő (+))

3.1. Gyártó:...

3.2. Belső égésű motor:...

3.2.1. Egyedi információk a motorról:...

3.2.1.1. Működési elv: külső gyújtású motor/kompressziós gyújtású motor, négyütemű/kétütemű (7) :...

3.2.1.2. Hengerek száma és elrendezése:...

3.2.1.3. Motor hengerűrtartalma (s): ...... cm3

3.2.2. Üzemanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz/etanol (7) :...

4. ERŐÁTVITEL (v)

4.2. Típus (mechanikus, hidraulikus, elektromos stb.):...

4.5. Tengelykapcsoló

4.5.1. Típus (kézi/automata/FVE (fokozatmentesen változtatható erőátvitel)) (7)

4.9. Differencálzár: igen/nem/választható (7)

9. KAROSSZÉRIA

9.1. Karosszéria típusa:...

9.3.1. Ajtók elrendezése és az ajtók száma:...

9.10.3. Ülések

9.10.3.1. Száma:...

15. ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG, ÚJRAFELDOLGOZHATÓSÁG és HASZNOSÍTHATÓSÁG

15.1. A reprezentatív jármű változata:...

15.2. A reprezentatív jármű tömege karosszériával vagy a vezetőfülkés alváz tömege a karosszéria és/vagy a kapcsolószerkezet nélkül, amennyiben a gyártó nem látja el karosszériával és/vagy kapcsolószerkezettel (adott esetben folyadékkal, eszközökkel, pótkerékkel) a vezető nélkül:...

15.3. A reprezentatív jármű anyagainak tömege

15.3.1. Az előkezelés során figyelembe vett anyagok tömege (##):...

15.3.2. A szétszerelés során figyelembe vett anyagok tömege (##):...

15.3.3. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, újrafeldolgozásra alkalmasnak ítélt anyagok tömege (##):...

15.3.4. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, energetikai hasznosításra alkalmasnak ítélt anyagok tömege (##):...

15.3.5. Anyagok szerinti bontás (##):...

15.3.6. Az újrafelhasználható és/vagy újrafeldolgozható anyagok össztömege:...

15.3.7. Az újrafelhasználható és/vagy hasznosítható anyagok össztömege:...

15.4. Arányok

15.4.1. Újrafeldolgozhatósági arány "Rcyc ( %)":...

15.4.2. Hasznosíthatósági arány "Rcov ( %)":...

III. MELLÉKLET

MINTA AZ EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNYHOZ

Legnagyobb méret: A4 (210 x 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A közlemény tárgya:

- EK-típusjóváhagyás ( 8 ) egy járműtípusra vonatkozóan

- EK-típusjóváhagyás meghosszabbítása (8)

- EK-típusjóváhagyás elutasítása (8)

tekintettel a 2005/64/EK irányelvre

EK-típusjóváhagyási szám:

A meghosszabbítás indoka:

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (gyártó kereskedelmi neve):...

0.2. Típus:...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) ( 9 ) :...

0.3. Típusazonosító, ha jelölték a járművön:...

0.3.1. A fenti megjelölés helye:...

0.4. A jármű kategóriája ( 10 ) :...

0.5. A gyártó neve és címe:...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:...

[...]

II. SZAKASZ

1. További információk:...

A reprezentatív jármű(vek) újrafeldolgozhatósági aránya:...

A reprezentatív jármű(vek) hasznosíthatósági aránya:...

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:...

3. A vizsgálatról szóló jelentés időpontja:...

4. A vizsgálatról szóló jelentés hivatkozási száma:...

5. Megjegyzések:...

6. Mellékletek: az index és a tájékoztató csomag

7. A jármű megfelel/nem felel meg (10) ezen irányelv műszaki követelményeinek:...

...

(hely)(aláírás)(dátum)

Mellékletek: Tájékoztató csomag.

IV. MELLÉKLET

A GYÁRTÓ ELŐZETES ÉRTÉKELÉSE

1. E melléklet célja

E melléklet leírja az illetékes szerv által elvégzendő előzetes értékelést, amely biztosítja, hogy a gyártó meghozza a szükséges intézkedéseket és létrehozza a szükséges eljárásokat.

2. Az illetékes szerv

Az illetékes szervnek meg kell felelnie a minőségbiztosítási rendszerek tanúsítását végző szervek általános követelményeire vonatkozó EN 45012: 1989 vagy az ISO/IEC Guide 62: 1996 szabványnak a gyártó irányítási rendszere tekintetében.

3. Az illetékes szerv által elvégzendő vizsgálatok

3.1.

Az illetékes szerv biztosítja, hogy a gyártó meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy:

a) összegyűjtse az ezen irányelv által megkövetelt számítások elvégzéséhez szükséges megfelelő adatokat a teljes beszállítói láncon belül, különösen a járművek gyártása során alkalmazott anyagok természete és tömege tekintetében;

b) rendelkezésre álljanak a számítási folyamathoz szükséges egyéb járműadatok, mint például a folyadékok térfogata stb.;

c) megfelelő mértékben ellenőrizze a beszállítóktól érkező információkat;

d) kezelje az anyagok szerinti bontást;

e) képes legyen elvégezni a feldolgozhatósági és hasznosíthatósági arányokkal kapcsolatos számításokat az ISO 22628: 2002 szabvánnyal összhangban;

f) megjelölje a polimerekből és elasztomerekből készülő alkatrészeket az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti alkatrész- és anyagkódolási szabványok létrehozásáról szóló, 2003. február 27-i 2003/138/EK bizottsági határozattal ( 11 ) összhangban;

g) ellenőrizze, hogy nem használnak fel újra az V. mellékletben felsorolt alkatrészeket új gépjárművek gyártása során.

3.2.

A gyártó dokumentált formában az illetékes szerv rendelkezésére bocsátja az összes vonatkozó információt. Különösen az anyagok újrafeldolgozását és hasznosítását kell megfelelően dokumentálni.

4.1.

A 2005/64/EK irányelv 6. cikkében említett előzetes gyártói értékelés alkalmazásában a jármű gyártójának be kell bizonyítania, hogy a beszállítóival kötött szerződéses megállapodások segítségével biztosítja a 2000/53/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdése a) pontjának való megfelelést.

4.2.

A 2005/64/EK irányelv 6. cikkében említett előzetes gyártói értékelés alkalmazásában a jármű gyártójának eljárásokat kell kidolgoznia a következők érdekében:

a) az alkalmazandó követelmények ismertetése személyzetének és valamennyi beszállítójának;

b) annak figyelemmel kísérése és biztosítása, hogy a beszállítók e követelményeknek megfelelően cselekedjenek;

c) megfelelő adatok gyűjtése az ellátási lánc teljes hosszán;

d) a beszállítóktól érkező információk megvizsgálása és ellenőrzése;

e) a megfelelő intézkedések meghozatala abban az esetben, ha a beszállítóktól kapott adatok azt jelzik, hogy nem feleltek meg a 2000/53/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdése a) pontjában foglalt követelményeknek.

4.3.

A (4) bekezdés első és második albekezdése alkalmazásában a jármű gyártójának az illetékes szervvel egyetértésben az ISO 9000/14000-t vagy egyéb szabványosított minőségbiztosítási programot kell alkalmaznia.

A IV. melléklet függeléke

A MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY MINTÁJA

V. MELLÉKLET

A NEM ÚJRAFELHASZNÁLHATÓNAK MINŐSÜLŐ ALKATRÉSZEK

1. Bevezetés

Ez a melléklet az M1 és N1 kategóriába tartozó járművek alkatrészeire vonatkozik, amelyeket nem szabad újrafelhasználni új járművek gyártása során.

2. Az alkatrészek listája

- valamennyi légzsák ( 12 ), köztük a párnákat, a pirotechnikai működtetőket, elektronikai vezérlő egységeket és érzékelőket,

- a biztonsági övek automata vagy nem automata alkatrészei, köztük hevederek, csatok, övvisszahúzók, pirotechnikai működtetők,

- ülések (amennyiben a biztonsági öv rögzítéseit és/vagy a légzsákokat beépítették az ülésekbe),

- kormányzár-alkatrészek, amelyek a kormányoszloppal állnak kapcsolatban,

- indításgátlók, köztük a jeladók és az elektronikus irányító egységek,

- kibocsátás-utókezelő rendszerek, (például katalizátorok, részecskeszűrők),

- kipufogó hangtompítók.

VI. MELLÉKLET

A 70/156/EGK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSA

A 70/156/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következő pontokkal egészül ki:

"15. ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG, ÚJRAFELDOLGOZHATÓSÁG és HASZNOSÍTHATÓSÁG

15.1. A reprezentatív jármű változata:...

15.2. A reprezentatív jármű tömege karosszériával vagy a vezetőfülkés alváz tömege a karosszéria és/vagy a kapcsolószerkezet nélkül, amennyiben a gyártó nem látja el karosszériával és/vagy kapcsolószerkezettel (adott esetben folyadékkal, eszközökkel, pótkerékkel), a vezető nélkül:...

15.3. A reprezentatív jármű anyagainak tömege

15.3.1. Az előkezelés során figyelembe vett anyagok tömege ( 13 ):...

15.3.2. A szétszerelés során figyelembe vett anyagok tömege (13) :...

15.3.3. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, újrafeldolgozásra alkalmasnak ítélt anyagok tömege (13) :...

15.3.4. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, energetikai hasznosításra alkalmasnak ítélt anyagok tömege (13) :...

15.3.5. Anyagok szerinti bontás (13) :...

15.3.6. A újrafelhasználható és/vagy újrafeldolgozható anyagok össztömege:...

15.3.7. A újrafelhasználható és/vagy hasznosítható anyagok össztömege:...

15.4. Arányok

15.4.1. Újrafeldolgozhatósági arány »Rcyc ( %)«:...

15.4.2. Hasznosíthatósági arány »Rcov ( %)«:...

2.

A IV. melléklet I. része a következő résszel egészül ki:

„PontAz irányelv számaA Hivatalos Lap hivatkozási számaAlkalmazhatóság
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
59. Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK2005. december 25, 100., L 310XX

3.

A XI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. függelék a következő ponttal egészül ki:

„PontTárgyAz irányelv számaM1 ≤ 2 500
(1) kg
M1 > 2 500
(1) kg
M2M3
59.Újrafeldolgozhatóság2005/64/EKN/AN/A—”

b)

a 2. függelék a következő ponttal egészül ki:

„PontTárgyAz irányelv számaM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
59.Újrafeldolgozhatóság2005/64/EKN/AN/A—”

c)

a 3. függelék a következő ponttal egészül ki:

„PontTárgyAz irányelv számaM2M3N1N2N3O1O2O3O4
59.Újrafeldolgozhatóság2005/64/EKN/A—”.

( 1 ) HL C 74., 2005.3.23., 15. o.

( 2 ) Az Európai Parlament 2005. április 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. október 6-i határozata.

( 3 ) HL L 269., 2000.10.21., 34. o. A legutóbb a 2005/673/EK tanácsi határozattal (HL L 254., 2005.9.30., 69. o.) módosított irányelv.

( 4 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2005/49/EK bizottsági irányelvvel (HL L 194., 2005.7.26., 12. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

( 6 ) Például: bőrkárpit, autórádió felszerelések, légkondicionáló rendszer, alumínium kerekek.

( 7 ) Az ezen adatközlő lapon használt számok és lábjegyzetek megfelelnek a 70/156/EGK irányelv I. mellékletében foglaltaknak. Az ezen irányelv szempontjából nem releváns tételek nem szerepelnek.

( 8 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 9 ) Ha nem áll rendelkezésre az EK-típusjóváhagyás megadásakor, akkor ezt a pontot legkésőbb a jármű forgalomba hozatalakor kell kitölteni.

( 10 ) A 70/156/EK irányelv II. mellékletének A. részében meghatározottak szerint.

( 11 ) HL L 53., 2003.2.28., 58. o.

( 12 ) Amennyiben a légzsákot a kormánykerékbe építik be, maga a kormánykerék.

( 13 ) Ezen elemeket az ISO 22628: 2002 szabvány határozza meg."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0064 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0064&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005L0064-20090203 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005L0064-20090203&locale=hu

Tartalomjegyzék