32010R0606[1]

A Bizottság 606/2010/EU rendelete ( 2010. július 9. ) az alacsony kibocsátással jellemezhető egyes légijármű-üzemeltetők tüzelőanyag-fogyasztásának megállapítására az Eurocontrol (Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért) által kifejlesztett egyszerűsített eszköz jóváhagyásáról (EGT-vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG 606/2010/EU RENDELETE

(2010. július 9.)

az alacsony kibocsátással jellemezhető egyes légijármű-üzemeltetők tüzelőanyag-fogyasztásának megállapítására az Eurocontrol (Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért) által kifejlesztett egyszerűsített eszköz jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az üvegházhatást okozó gázok teljes, következetes, átlátható és pontos nyomon követése és jelentése - a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 2007/589/EK bizottsági határozatban megállapított iránymutatásokkal összhangban - alapvető fontosságú a 2003/87/EK irányelvben meghatározott, üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei kereskedelmi rendszerének működése szempontjából.

(2) A 2003/87/EK irányelv 14. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy 2010. január 1-jétől a légijármű-üzemeltetőknek a 2007/589/EK iránymutatásnak megfelelően nyomon kell követniük az általuk üzemeltetett légi járműből származó szén-dioxid-kibocsátás mennyiségét, és erről minden naptári évben jelentést kell tenniük.

(3) Minden légijármű-üzemeltetőnek nyomonkövetési tervet kell készítenie és benyújtania az igazgatásért felelős tagállamnak, mely tartalmazza a kibocsátás nyomon követése és jelentése érdekében végrehajtandó intézkedéseket, az igazgatásért felelős tagállam illetékes hatóságainak pedig ezeket a nyomonkövetési terveket a 2007/589/EK határozatban megállapított iránymutatásoknak megfelelően helyénvaló jóváhagyniuk.

(4) A 2007/589/EK határozat XIV. mellékletének 4. része csökkenti bizonyos légijármű-üzemeltetők (az évente korlátozott számú repülést bonyolító, illetve kevés szén-dioxidot kibocsátó üzemeltetők) adminisztratív terheit azáltal, hogy egyszerűsített eljárást tesz lehetővé az általuk üzemeltetett légi járművek tüzelőanyag-fogyasztásának megbecsülésére az Eurocontrol vagy más, e területen működő szervezet által alkalmazott olyan eszközökkel, amelyek képesek az összes vonatkozó, így az Eurocontrolnak is rendelkezésére álló légiközlekedési információ feldolgozására, amennyiben ezeket az eszközöket a Bizottság jóváhagyta.

(5) Az Eurocontrol egyszerűsített eszközt dolgozott ki és dokumentált bizonyos repülőterek közötti repülőutak tüzelőanyag-felhasználásának és szén-dioxid-kibocsátásának megbecsülésére. Az eszköz valamennyi repülés vonatkozásában a ténylegesen megtett úthosszt használja fel, amely a rendelkezésre álló legátfogóbb légiközlekedési és repülésműveleti információkon alapul, és a tüzelőanyag-fogyasztást az adott repülőutat érintő minden szempontot figyelembe véve tartja nyilván, beleértve az indulási kapunál, a gurulás, a le- és felszállás, a repülés, valamint légiforgalom-irányítási intézkedések végrehajtása során történő tüzelőanyag-fogyasztást. Az eszköz a legfontosabb légijármű-típusokra vonatkozóan statisztikailag megalapozott tüzelőanyag-fogyasztási együtthatókat, a többi légi járműre vonatkozóan pedig általánosabb megközelítést alkalmaz, mely a tüzelőanyag-fogyasztási együtthatókat a légi jármű maximális felszállótömegének függvényében határozza meg, és ez elfogadható bizonytalansági szintet eredményez.

(6) Ez az eszköz megfelel a 2007/589/EK határozatban lefektetett irányelvek követelményeinek, amennyiben tiszteletben tartja az egyes repülőutakon, a ténylegesen megtett úthosszon és a tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó, statisztikailag megalapozott összefüggéseken alapuló megközelítést. Ezért indokolt ezen eszköz használatát lehetővé tenni és jóváhagyni az érintett légijármű-üzemeltetők számára annak érdekében, hogy adminisztratív szempontból kevésbé megterhelő módon tehessenek eleget nyomonkövetési és jelentéstételi kötelezettségüknek.

(7) Előfordulhat, hogy a légijármű-üzemeltető rajta kívül álló okok miatt nem tudja nyomon követni egy adott repülőút során elfogyasztott tüzelőanyag tényleges mennyiségét. Ilyen körülmények között, valamint a tényleges tüzelőanyag-fogyasztás meghatározására szolgáló egyéb eszközök hiányában helyénvaló, hogy a kis kibocsátók által a tüzelőanyag-fogyasztás becslésére használt eszköz más légijármű-üzemeltetők számára is hozzáférhetővé váljon, hogy meghatározhassák a tüzelőanyag-fogyasztást olyan repülőutak esetében, ahol a tényleges tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó adat hiányzik.

(8) A 2007/589/EK határozat XIV. mellékletének 6. része előírja a tüzelőanyag-fogyasztás becslésére szolgáló eszközt alkalmazó légijármű-üzemeltetők számára, hogy a nyomonkövetési tervben szolgáljanak bizonyítékkal arra nézve, hogy megfelelnek a kis kibocsátókra érvényes feltételeknek, valamint hogy ismertessék a jóváhagyott eszközt és annak alkalmazását.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az éghajlatváltozással foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Eurocontrol (Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért) (3) által a tüzelőanyag-fogyasztás becslésére kifejlesztett és rendelkezésre bocsátott eszköz használata az alábbiak számára engedélyezett:

1. A 2003/87/EK irányelv 14. cikkének (3) bekezdése és a 2007/589/EK határozat XIV. mellékletének 4. része alapján fennálló nyomonkövetési és jelentéstételi kötelezettségüknek eleget tévő kis kibocsátók;

2. Minden légijármű-üzemeltető a 2007/589/EK határozat XIV. mellékletének 5. része alapján a 2003/87/EK I. mellékletében szereplő bizonyos légi járatok tüzelőanyag-fogyasztása becslésének céljára, amennyiben a szén-dioxid-kibocsátás nyomon követéséhez szükséges adatok a légijármű-üzemeltetőn kívül álló okok miatt előállt körülmények eredményeként hiányoznak, és azt az üzemeltető nyomonkövetési tervében leírt más módszerrel sem lehet meghatározni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2) HL L 229., 2007.8.31., 1. o.

(3) www.eurocontrol.int/ets/small_emitters

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0606 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0606&locale=hu