32014D0209[1]

2014/209/EU: A Bizottság határozata ( 2014. március 20. ) a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről (az értesítés a C(2014) 1625. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2014. március 20.)

a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről

(az értesítés a C(2014) 1625. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/209/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2006/126/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy kölcsönösen el kell ismerni a tagállamok által kiadott összes vezetői engedélyt, beleértve azokat is, amelyeket a kölcsönös elismerési elv alkalmazásának időpontja előtt adtak ki.

(2) A vezetői engedélyek kölcsönös elismerésének elve magában foglalja valamennyi olyan jogosultság teljes elismerését, amelyet az engedély jogosultja számára a kiadáskor érvényes nemzeti rendelkezésekkel összhangban biztosítottak.

(3) A 2006/126/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak meg kell állapítaniuk a szóban forgó irányelv végrehajtását megelőzően kiadott és az irányelv 4. cikkében meghatározott engedélyek közötti egyenértékűségeket. Ezeket az egyenértékűségeket a Bizottságnak jogilag kötelező érvényű formában kell elfogadnia.

(4) Horvátország uniós csatlakozása nyomán immár a Horvátországban kiadott vezetői engedélyeket is fel kell venni a 2013/21/EU bizottsági határozatban (2) szereplő egyenértékűségi táblázatokba.

(5) A 2013/21/EU határozat elfogadása óta a Cseh Köztársaság, Görögország, Németország, Olaszország, Svédország és Szlovénia értesítette a Bizottságot arról, hogy a határozattal engedélyezett egyenértékűségek kiigazításra szorulnak.

(6) A 2013/21/EU határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ez a határozat a tagállamok által kiadott valamennyi érvényes, forgalomban lévő vezetői engedélyre alkalmazandó.

2. cikk

A tagállamokban a 2006/126/EK irányelv végrehajtása előtt kiadott vezetői engedélyek kategóriái és a 2006/126/EK irányelv 4. cikkében meghatározott egységesített vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségekre vonatkozó táblázatok e határozat mellékletében szerepelnek.

3. cikk

(1) A 2006/126/EK irányelv végrehajtása előtt kiadott vezetői engedélyek kategóriái a vezetői engedély cseréje nélkül feljogosítanak a mellékletében ismertetett, megfelelő kategóriákba tartozó járművek vezetésére. Egyes esetekben korlátozások érvényesülhetnek: ezek az adott jogosítvány vonatkozásában e határozat mellékletében feltüntetésre kerültek.

(2) Egy vezetői engedélynek a 2006/126/EK irányelv I. mellékletében leírt uniós mintának megfelelő vezetői engedélyre való lecserélése esetén az engedély jogosultja számára az e határozat melléklete szerinti egyenértékű jogosultságokat kell biztosítani.

(3) A megfelelő jogosultságok korlátozását jelző kódok a 2006/126/EK irányelv I. mellékletében meghatározott harmonizált uniós kódok.

(4) A vezetői engedélyek kölcsönös elismerésének a 2006/126/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében rögzített elve nem vonatkozik a nemzeti vezetőiengedély-kategóriákra.

4. cikk

A 2013/21/EU határozat e határozat hatálybalépésének napjával hatályát veszti.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 20-án.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök

(1) HL L 403., 2006.12.30., 18. o.

(2) A Bizottság 2012. december 18-i 2013/21/EU határozata a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről (HL L 19., 2013.1.22., 1. o.).

MELLÉKLET

BELGIUMBAN KIADOTT MINTÁK

Belgiumi 1. minta (B1)

Kiadva Belgiumban 1967.1.1-jétől1988.12.31-ig

Leírás: A mintát az alábbi nyelveken bocsátották ki: holland, francia és német. A minta színe és nyomtatása tekintetében eltérések vannak. Papíralapú, rózsaszínű, hatoldalas formátum (105/222 mm).

Egyenértékűségi táblázat

A B1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, A2, A, B, BE
B*AM, A1, A2, A, B, BE1
CA1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE
DA1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
AFAM, A1, A2, A uniós kóddal az átalakított járművekre vonatkozóan2
BFB uniós kóddal az átalakított járművekre vonatkozóan2

További információk:

1. A B* olyan B kategóriájú járműveket jelent, amelyeket taxiként, bérelt autóként, vagy személyzet szállítására stb. használnak.

2. Az AF és/vagy BF kategóriájú járművek vezetésére való jogosultság feltétele az A és/vagy B kategória, valamint az F kategória érvényesítése, továbbá a rendszámnak a vezetői engedélyen való feltüntetése volt.

Belgiumi 2. minta (B2)

Kiadva Belgiumban 1989.1.1-jétől1998.9.30-ig

Leírás: A mintát az alábbi nyelveken bocsátották ki: holland, francia és német. A minta színe és nyomtatása tekintetében eltérések vannak. Papíralapú, rózsaszínű, hatoldalas formátum (106/222 mm).

Egyenértékűségi táblázat

A B2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
(A3)AM
A2AM, A1, A2, A
A1AM, A1, A2, A
BAM, B
BEAM, B, BE
CAM, B, C1, C
CEAM, B, BE, C1, C1E, C, CE
DAM, B, D1, D
DEAM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Belgiumi 3. minta (B3)

Kiadva Belgiumban 1998.1.1-jétől

Leírás: A mintát az alábbi nyelveken bocsátották ki: holland, francia és német. Papíralapú, rózsaszínű, hatoldalas formátum (106/222 mm).

Egyenértékűségi táblázat

A B3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
(A3)AM
(G)
(A<)AM, A1, A2
AAM, A1, A2, A
BAM, B
BEAM, B, BE
C1AM, B, C1
C1EAM, B, BE. C1, C1E
CAM, B, C1, C
CEAM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1AM, B, D1
D1EAM, B, BE, D1, D1E
DAM, B, D1, D
DEAM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Belgiumi 4. minta (B4)

Kiadva Belgiumban 2010.7.1-jétől

Leírás: A mintát az alábbi nyelveken bocsátották ki: holland, francia és német. A 2006/126/EK irányelv I. melléklete rendelkezéseinek megfelelően készült, rózsaszínű polikarbonát kártya formátum.

Egyenértékűségi táblázat

A B4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
(A3)AM
(G)
(A<)AM, A1, A2
AAM, A1, A2, A
BAM, B
BEAM, B, BE
C1AM, B, C1
C1EAM, B, BE, C1, C1E
CAM, B, C1, C
CEAM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1AM, B, D1
D1EAM, B, BE, D1, D1E
DAM, B, D1, D
DEAM, B, BE, D1, D1E, D, DE

BULGÁRIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Bulgáriai 1. minta (BG1)

Kiadva Bulgáriában 2010.1.1-jétől2013.1.19-ig

Leírás: A 2006/126/EK irányelv szerint.

Egyenértékűségi táblázat

A BG1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
MAM
A1A1
A2
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
Tr6
Ttm
Tkt

A CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Cseh köztársaságbeli 1. minta (CZ1)

Kiadva a Cseh Köztársaságban 2001.1.1-jétől2004.4.30-ig

Leírás: Alapanyag: Többszínű, bankjegy minőségű papír, műanyag borítóval. Egy kör alakú, laminált hologram (közepén a "CZ" betűkkel) részlegesen fedi az engedély bal alsó részén található fényképet. A fénykép 35mm × 45mm-es méretű, az előlapon keretben található az engedélykiállító hatóság nevével és az állami címerrel ellátott hivatalos bélyegzővel együtt.

A vezetői engedély érvényessége: élethosszig tart. Az e minta szerinti engedélyeket 2013. december 31-ig le kell cserélni.

Egyenértékűségi táblázat

A CZ1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AMAM
A1AM, A1
A (18 év felettiek)AM, A1, A2
A (21 év felettiek)AM, A1, A2, A
B1AM, B1
BAM, B1, B
BEAM, B1, B, BE
C1AM, B1, B, C1
C1EAM, B1, B, BE, C1, C1E
CAM, B1, B, C1, C
CEAM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1AM, B1, B, D1
D1EAM, B1, B, BE, D1, D1E
DAM, B1, B, D1, D
DEAM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE
T (nemzeti kategória, mezőgazdasági vontatók [traktorok])

Cseh köztársaságbeli 2. minta (CZ2)

Kiadva a Cseh Köztársaságban 2004.5.1-jétől

Leírás: Alapanyag: 54 × 86 mm (ID1) méretű (hitelkártyaméretű), polikarbonát műanyag kártya a "ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ" felirattal és a "ČESKÁ REPUBLIKA" országnévvel a tetején. A "MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ" és a "VEZETŐI ENGEDÉLY" szavak uniós nyelveken a kártya jobb oldalán olvashatók. Az engedélyt kibocsátó tagállam megkülönböztető jele ("CZ") kék téglalapban negatív nyomással, 12 sárga csillaggal körülvéve a kártya bal felső sarkában található. Lézertechnikával gravírozott személyes adatok a birtokos fényképével és aláírásával együtt. A kártya mindkét oldalán magas felbontású dombornyomás található gilos mintával és "CZ" felirattal. Az elülső oldal jobb felső sarkában lévő "CZ" logó színe optikailag változó (arany és zöld között váltakozó). Az elülső oldal jobb alsó sarkában lévő cserélhető képen az engedély birtokosának fényképe és a vezetői engedély száma látható (ez utóbbi megegyezik az 5. mezővel).

A vezetői engedély érvényessége: 10 év

Egyenértékűségi táblázat

A CZ2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AMAM
A1AM, A1
A (18 év felettiek)AM, A1, A2
A (21 év felettiek)AM, A1, A2, A
B1AM, B1
BAM, B1, B
BEAM, B1, B, BE
C1AM, B1, B, C1
C1EAM, B1, B, BE, C1, C1E
CAM, B1, B, C1, C
CEAM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1AM, B1, B, D1
D1EAM, B1, B, BE, D1, D1E
DAM, B1, B, D1, D
DEAM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE
T (nemzeti kategória, mezőgazdasági vontatók [traktorok])

DÁNIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Dániai 1. minta (DK1)

Kiadva Dániában 1986.4.30-ig

Leírás: Négyoldalas, rózsaszínű minta.

Egyenértékűségi táblázat

A DK1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1AM, A1, A2, A1
A2AM, A1, A2, A1
BAM, B1, B2
BEBE
CC1, C
CEC1E, CE
DD1, D
DED1E, DE

További információk:

1. A dán A1 kategória az oldalkocsi nélküli motorkerékpárokra, az A2 pedig az oldalkocsival rendelkező motorkerékpárokra vonatkozik. E kategóriák ezért nem felelnek meg a 2006/126/EK irányelvben meghatározott A1 és A2 alkategóriáknak. A dán A1 kategóriájú vezetői engedéllyel kizárólag oldalkocsi nélküli motorkerékpár, az A2 kategóriájú vezetői engedéllyel pedig kizárólag oldalkocsival rendelkező motorkerékpár vezethető. A dán A1 és/vagy A2 kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkezők teljes értékű AM, A1, A2 és A kategóriájú engedély megszerzésére jogosultak a többi tagállamban.

2. A dán B kategóriájú vezetői engedély birtokosai motoros tricikli vezetésére is jogosultak.

Ez a minta már nem jogosít vezetésre Dániában, mivel 1991-1993 között kötelező vezetőiengedély-cserét hajtottak végre. Ezek az engedélyek azonban megújíthatók: a Dánia által így kiadott új vezetői engedélyeket a tagállamok 2033. január 19-ig kötelesek elismerni.

Dániai 2. minta (DK2)

Kiadva Dániában 1986.5.1-jétől1996.6.30-ig

Leírás: a négyoldalas minta rózsaszínű és bézs színű vonalakat tartalmaz.

Egyenértékűségi táblázat

A DK2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1AM, A1, A2, A1
A2AM, A1, A2, A1
BAM, B1, B2
BEBE
CC1, C
CEC1E, CE
DD1, D
DED1E, DE

További információk:

1. A dán A1 kategória az oldalkocsi nélküli motorkerékpárokra, az A2 pedig az oldalkocsival rendelkező motorkerékpárokra vonatkozik. E kategóriák ezért nem felelnek meg a 2006/126/EK irányelvben meghatározott A1 és A2 alkategóriáknak. A dán A1 kategóriájú vezetői engedéllyel kizárólag oldalkocsi nélküli motorkerékpár, az A2 kategóriájú vezetői engedéllyel pedig kizárólag oldalkocsival rendelkező motorkerékpár vezethető. A dán A1 és/vagy A2 kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkezők teljes értékű AM, A1, A2 és A kategóriájú engedély megszerzésére jogosultak a többi tagállamban.

2. A dán B kategóriájú vezetői engedély birtokosai motoros tricikli vezetésére is jogosultak.

Dániai 3. minta (DK3)

Kiadva Dániában 1996.7.1-jétől1997.4.13-ig

Leírás: A négyoldalas minta rózsaszínű és bézs színű vonalakat tartalmaz.

Egyenértékűségi táblázat

A DK3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A (kis motorkerékpár)AM, A1,1
A (nagy motorkerékpár)AM, A1, A2, A2
BAM, B1, B3
BEBE
CC1, C
CEC1E, CE
DD1, D
DED1E, DE

További információk:

1. A dán A kategóriájú (kis motorkerékpár) vezetői engedély birtokosai az alábbi járműveket vezethetik:

a) 0,16 kW/kg-ot meg nem haladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával) és 25 kW-ot meg nem haladó teljesítményű, kétkerekű, oldalkocsi nélküli motorkerékpár.

b) 0,16 kW/kg-ot meg nem haladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával), kétkerekű, oldalkocsival rendelkező motorkerékpár.

c) Motoros tricikli.

d) Az a), b) és c) pontban említett járművek pótkocsival.

e) Nagy könnyű motorkerékpár (segédmotoros kerékpár).

2. A dán A kategóriájú (nagy motorkerékpár) vezetői engedély birtokosai az alábbi járműveket vezethetik:

a) Az 1. pontban említett járművek.

b) 0,16 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával) vagy 25 kW-ot meghaladó teljesítményű, kétkerekű, oldalkocsi nélküli motorkerékpár.

c) 0,16 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával), kétkerekű, oldalkocsival rendelkező motorkerékpár.

d) A b) és c) pontban említett járművek pótkocsival.

3. A dán B kategóriájú vezetői engedély birtokosai motoros tricikli vezetésére is jogosultak.

Dániai 4. minta (DK4)

Kiadva Dániában 1997.4.14-től

Leírás: a 91/439/EGK tanácsi irányelv (1) Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya.

Egyenértékűségi táblázat

A DK4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A (kis motorkerékpár)AM, A11
A (nagy motorkerékpár)AM, A1, A2, A2
BAM, B1, B3
BEBE
CC1, C
CEC1E, CE
DD1, D
DED1E, DE

További információk:

1. A dán A kategóriájú (kis motorkerékpár) vezetői engedély birtokosai az alábbi járműveket vezethetik:

a) 0,16 kW/kg-ot meg nem haladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával) és 25 kW-ot meg nem haladó teljesítményű, kétkerekű, oldalkocsi nélküli motorkerékpár.

b) 0,16 kW/kg-ot meg nem haladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával), kétkerekű, oldalkocsival rendelkező motorkerékpár.

c) Motoros tricikli.

d) Az a), b) és c) pontban említett járművek pótkocsival.

e) Nagy könnyű motorkerékpár (segédmotoros kerékpár).

2. A dán A kategóriájú (nagy motorkerékpár) vezetői engedély birtokosai az alábbi járműveket vezethetik:

a) Az 1. pontban említett járművek.

b) 0,16 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával) vagy 25 kW-ot meghaladó teljesítményű, kétkerekű, oldalkocsi nélküli motorkerékpár.

c) 0,16 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú (víz, olaj és üzemanyag hozzászámításával), kétkerekű, oldalkocsival rendelkező motorkerékpár.

d) A b) és c) pontban említett járművek pótkocsival.

3. A dán B kategóriájú vezetői engedély birtokosai motoros tricikli vezetésére is jogosultak. Az 1986. május 1-je előtt kiadott vezetőiengedély-kategóriák első kiadásának időpontja utólag nem állapítható meg. Ilyen esetekben az engedély 10-es oszlopában "<", illetve "≤" jel szerepel, amely után egy évszám áll, jelezve, hogy az adott kategóriájú vezetői engedélyt abban az évben, illetve azt megelőzően adták ki. 2013. január 19-ig a kis könnyű motorkerékpárok vezetésére való jogosultságról rendelkező dán jogszabályok a következők: Dániában a következő feltételekkel vezethető kis könnyű motorkerékpár:

a) könnyű motorkerékpár vezetésére jogosító vezetői engedély megléte;

b) mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító vezetői engedély megléte; vagy

c) 18 éves vagy afeletti életkor.

NÉMETORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Németországi 1. minta (D1)

Kiadva Németországban 1986.4.1-jéig (különleges esetekben a kibocsátás időpontja 1986.4.1-je utáni is lehet)

Leírás: Szürke, négyoldalas minta. A gyakorlatban sokféle eltérés előfordulhat a minta színét és formátumát illetően, tekintettel arra, hogy ezt a mintát több mint 40 éven át használták. A Saarland tartományban kiadott minták eltérő méretűek és kétnyelvűek (német és francia) lehetnek.

Egyenértékűségi táblázat

A D1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
1AM, A1, A2, A1
1 beschränkt auf Leichtkrafträder:
1.4.1980 — 31.3.1986
AM, A17
2AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE2, 3, 5, 8
3AM, A1, A, B, BE, C1, C1E3, 4, 5, 9
4AM6
(5)

További információk:

Fennállhatnak további olyan, speciális és korlátozott jogosultságok, amelyek nem szerepelnek a táblázatban. Amennyiben ez a ritka eset előfordul, az adott jogosultság hatályát illető kétség esetén a német kibocsátó hatóságokhoz kell fordulni.

1. Az 1954. április 1-je (Saarland tartományban 1960. október 1-je) előtt megszerzett 1-es kategóriájú ("Klasse 1") engedély jogosultja B 79 kategóriájú (≤ 700 cm3) jármű vezetésére is jogosult, az engedély lecserélése nélkül. Ilyen engedély cseréje esetén jogosultja korlátozás nélküli B kategóriájú vezetői engedélyre jogosult.

2. Ha egy 2-es ("Klasse 2") kategóriájú engedély birtokosa 1999. december 31. előtt betöltötte 50. életévét, jogosultságának érvényessége 2000. december 31-én megszűnt. Amennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy 2000. december 31-ig engedélyét újra cserélte, ezt követően az új engedélyre vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa 1999. december 31-e után tölti be 50. életévét, engedélyét legkésőbb 50. életévének betöltésekor új engedélyre kell cseréltetnie, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik.

Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, 2-es kategóriára ("Klasse 2") való jogosultsága nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoztak volna rá).

3. Az 1954. december 1-je előtt (Saarland tartományban 1960. október 1-je előtt) megszerzett 2-es vagy 3-as kategóriájú ("Klasse 2" vagy "Klasse 3") engedély birtokosa A1 és A 79 kategóriájú (≤ 250 cm3) jármű vezetésére is jogosult. Mindkét esetben az engedély cseréjekor birtokosa korlátozás nélküli A kategóriájú vezetői engedélyt kap.

A fenti időpontok után, de 1980. április 1-je előtt kiadott 2-es vagy 3-as kategóriájú ("Klasse 2" vagy "Klasse 3") engedély A1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosít.

4. A 3-as kategóriájú ("Klasse 3") engedély birtokosa CE 79 kategóriájú (C1E> 12 t, L≤3, de összesen legfeljebb háromtengelyes) járművek vezetésére is jogosult.

Ezt a jogosultságot a csereként kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni.

5. A 3-as kategóriájú ("Klasse 3") vezetői engedély birtokosa jogosult utasok nélküli, 7,5 tonna maximális össztömegű autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is. A 2-es kategóriájú ("Klasse 2") engedély birtokosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére nemzetközi utakon. A németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó engedély Németország területére korlátozódik egy nemzeti kód alkalmazása mellett.

6. Az 1954. december 1-je (Saarland tartományban 1960. október 1-je) előtt kiadott 4-es kategória ("Klasse 4") nem csupán nemzeti kategóriájú engedély, hanem az alábbi kategóriák vezetésére is feljogosítja birtokosát: A1, A 79 (≤ 250 cm3) és B 79 (≤ 700 cm3). Mindkét esetben az engedély cseréjekor birtokosa korlátozás nélküli A és B kategóriájú vezetői engedélyt kap.

A fenti időpontok után, de 1980. április 1-je előtt kiadott 4-es kategóriájú ("Klasse 4") engedély A1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosít.

7. Az A1 kategória az A1 kategóriájú, 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárokra (kód: 79.05) is érvényes.

8. Az A1 kategória az A1 kategóriájú, 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárokra (kód: 79.05) is érvényes. Az A kategória a triciklikre (kód: 79.03) és a legfeljebb 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényével összekapcsolt triciklikre (kód: 79.04) korlátozódik. A BE kategória azon BE kategóriájú járművekre is érvényes, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3 500 kg-ot (kód: 79.06).

9. Az A1 és A kategória a triciklikre (kód: 79.03) és a 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényével összekapcsolt triciklikre (kód: 79.04) korlátozódik. A BE kategória azon BE kategóriájú járművekre is érvényes, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3 500 kg-ot (kód: 79.06).

Németországi 2. minta (D2)

Kiadva a Német Demokratikus Köztársaságban 1969-ig

Leírás: Szürke, négyoldalas minta.

Egy 1957. április 1-jén hatályba lépett törvénymódosítás megváltoztatta a kategóriák hatályát és meghatározását. Ezért ehhez a mintához két egyenértékűségi táblázat szükséges.

D2a minta: kiadva 1957.3.31-ig

Egyenértékűségi táblázat

A D2a minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
1AM, A1, A2, A, B5
2AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE1, 3, 4, 6
3AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE2, 3, 4, 6
4AM, A1, A2, A, B4, 5

D2b minta: kiadva 1957.4.1-jétől 1969-ig.

Egyenértékűségi táblázat

A D2b minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
1AM, A1, A2, A
2AM, A1, B4, 5
3AM, A17
4AM, A1, B, BE, C1, C1E2, 3, 4, 6
5AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE1, 3, 4, 6

További információk:

Fennállhatnak további olyan, speciális és korlátozott jogosultságok, amelyek nem szerepelnek a táblázatban. Amennyiben ez a ritka eset előfordul, az adott jogosultság hatályát illető kétség esetén a német kibocsátó hatóságokhoz kell fordulni.

1. Ha egy 1957. április 1-je előtt kiadott 2-es kategóriájú ("Klasse 2") vagy 1957. március 31. után kiadott 5-ös kategóriájú ("Klasse 5") vezetői engedély birtokosa 1999. december 31-e előtt betöltötte 50. életévét, engedélyének érvényessége 2000. december 31-én megszűnt. Amennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy 2000. december 31-ig engedélyét újra cserélte, ezt követően az új engedélyre vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa 1999. december 31-e után tölti be 50. életévét, engedélyét legkésőbb 50. életévének betöltésekor új engedélyre kell cseréltetnie, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik.

Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, 2-es kategóriára ("Klasse 2") való jogosultsága nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoztak volna rá).

2. Az 1957. április 1-je előtt kiadott 3-as kategóriájú ("Klasse 3") és az 1957. március 31-e után kiadott 4-es kategóriájú ("Klasse 4") engedély birtokosa a CE 79 kategóriájú (C1E > 12 t, L≤3, de összesen legfeljebb háromtengelyes) járművek vezetésére is jogosult.

Ezt a jogosultságot a csereként kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni.

3. Az 1957. április 1-je előtt kiadott 3-as (D2a), illetve az 1957. március 31-e után kiadott 4-es (D2b) kategóriájú vezetői engedély birtokosa jogosult 7,5 tonna maximális össztömegű, utasok nélküli autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is.

Az 1957. április 1-je előtt kiadott 2-es (D2a), illetve az 1957. március 31-e után kiadott 5-ös (D2b) kategóriájú vezetői engedély birtokosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is.

A németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó engedély Németország területére korlátozódik egy nemzeti kód alkalmazása mellett.

4. Az 1954. december 1-je előtt kiadott D2a mintájú 2-es, 3-as, illetve 4-es kategóriájú ("Klasse 2", "Klasse 3" vagy "Klasse 4") engedélyek, illetve D2b mintájú 2-es, 4-es, illetve 5-ös ("Klasse 2", "Klasse 4" vagy "Klasse 5") engedélyek birtokosai csak az engedély cseréje után jogosultak korlátozás nélkül A kategóriájú járművek vezetésére. Az engedély cseréje nélkül a minta csak A 79 (≤ 250 cm3) járművek vezetésére jogosítja birtokosát.

5. Az engedély cseréjének elmaradása esetén az alábbi szabályok érvényesek:

Az 1954. december 1-je előtt kiadott 1-es, illetve 4-es kategóriájú ("Klasse 1" vagy "Klasse 4") engedély birtokosa csak B 79 kategóriájú (≤ 700 cm3) járművek vezetésére jogosult. Az említett időpont után és 1957. április 1-je előtt kiadott 1-es, illetve 4-es kategóriájú ("Klasse 1" vagy "Klasse 4") engedélyek, illetve az 1957. március 31-e után kiadott 2-es kategóriájú ("Klasse 2") engedélyek birtokosai csak B 79 kategóriájú (≤ 250 cm3) járművek vezetésére jogosultak.

Az engedély új engedélyre való lecserélése esetén birtokosa korlátozás nélkül jogosult B kategóriájú járművek vezetésére.

6. A BE kategória azon BE kategóriájú járművekre is érvényes, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3 500 kg-ot (kód: 79.06).

7. Az A1 kategória az A1 kategóriájú, 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárokra (kód: 79.05) is érvényes.

Németországi 3. minta (D3)

Kiadva a Német Demokratikus Köztársaságban 1969-től 1982.5.31-ig

Leírás: 12 oldalas füzet, szürke borítóval.

Egyenértékűségi táblázat

A D3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
1AM, A1, A2, A
2AM, B4, 5, 6
3AM6
4AM, B, BE, C1, C1E2, 3, 4, 6, 7
5AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE1, 3, 4, 6, 7, 8
§ 6 StVZO, § 85 StVZO6

További információk:

Fennállhatnak további olyan speciális és korlátozott jogosultságok, amelyek nem szerepelnek a táblázatban. Amennyiben ez a ritka eset előfordul, az adott jogosultság hatályát illető kétség esetén a német kibocsátó hatóságokhoz kell fordulni.

1. Ha egy 5-ös kategóriájú ("Klasse 5") engedély birtokosa 1999. december 31. előtt betöltötte 50. életévét, engedélyének érvényessége 2000. december 31-én megszűnt. Amennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy 2000. december 31-ig engedélyét újra cserélte, ezt követően az új engedélyre vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa 1999. december 31-e után tölti be 50. életévét, legkésőbb 50. életévének betöltésekor engedélyét új engedélyre kell cseréltetnie, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik. Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, 2-es kategóriára ("Klasse 2") való jogosultsága nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoztak volna rá).

2. A 4-es kategóriájú ("Klasse 4") engedély birtokosa CE 79 kategóriájú (C1E> 12 t, L≤3, de összesen legfeljebb háromtengelyes) járművek vezetésére is jogosult.

Ezt a jogosultságot a csereként számára kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni.

3. A 4-es kategóriájú ("Klasse 4") vezetői engedély birtokosa jogosult utasok nélküli 7,5 tonna maximális össztömegű autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is. Az 5-ös kategóriájú ("Klasse 5") jármű birtokosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére nemzetközi utakon. A németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó engedély Németország területére korlátozódik egy nemzeti kód alkalmazása mellett.

4. Az eredetileg 1954. december 1-je előtt kiadott 2-es, 4-es, illetve 5-ös kategóriájú engedélyek birtokosai csak az engedély cseréje után jogosultak korlátozás nélkül A kategóriájú járművek vezetésére. Az engedély cseréje nélkül a minta csak A 79 (≤ 250 cm3) járművek vezetésére jogosítja birtokosát.

5. Az engedély cseréjének elmaradása esetén az alábbi szabályok érvényesek:

Az 1954. december 1-je előtt kiadott 1-es kategóriájú ("Klasse 1") engedély csak B 79 (≤ 700 cm3) jármű vezetésére jogosít. Az említett időpont után és 1957. április 1-je előtt kiadott 1-es, illetve az 1957.április 1-je után kiadott 2-es kategóriájú ("Klasse 2") engedélyek csak B 79 kategóriájú (≤ 250 cm3) járművek vezetésére jogosítanak.

Az engedély új engedélyre való lecserélése esetén birtokosa korlátozás nélküli B kategóriájú engedélyre jogosult.

6. Az 1980. április 1-je előtt kiadott 2-es, 3-as, 4-es, vagy 5-ös kategóriájú ("Klasse 2", "3", "4" vagy "5"), illetve a közúti gépjárművek engedélyezéséről szóló német rendtartás (StVZO) 6. §-a vagy 85. §-a szerinti engedély A1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosít. Ebben az esetben a 3-as kategória ("Klasse 3") nem csupán nemzeti kategória.

7. A BE kategória azon BE kategóriájú járművekre is érvényes, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3 500 kg-ot (kód: 79.06).

8. Az A1 és A kategória a triciklikre korlátozódik (kód: 79.03).

Németországi 4. minta (D4)

Kiadva a Német Demokratikus Köztársaságban 1982.6.1-jétől1990.10.2-ig

Leírás: Négyoldalas, élénk rózsaszínű, papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

A D4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AAM, A1, A2, A4,
BAM, A1, A, B, BE, C1, C1E2, 3, 5, 6
CAM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C1, 3, 5, 6
DAM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D1, 5, 6
BEAM, A1, A, B, BE, C1, C1E2, 3, 5, 6
CEAM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE1, 5, 6
DEAM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE1, 5, 6

További információk:

Fennállhatnak további olyan, speciális és korlátozott jogosultságok, amelyek nem szerepelnek a táblázatban. Amennyiben ez a ritka eset előfordul, az adott jogosultság hatályát illető kétség esetén a német kibocsátó hatóságokhoz kell fordulni.

1. Ha a C, CE, D és DE kategóriájú vezetői engedély birtokosa 1999. december 31-ét megelőzően betöltötte 50. életévét, engedélyének érvényessége 2000. december 31-én megszűnt. Amennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy 2000. december 31-ig engedélyét újra cserélte, ezt követően az új engedélyre vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa 1999. december 31-e után tölti be 50. életévét, legkésőbb 50. életévének betöltésekor engedélyét új engedélyre kell cseréltetnie, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik.

Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, C kategóriára való jogosultsága nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoztak volna rá).

2. A B és BE kategóriájú engedély birtokosa jogosult CE 79 kategóriájú (C1E> 12 t, L≤3, de összesen legfeljebb háromtengelyes) járművek vezetésére is.

Ezt a jogosultságot a csereként számára kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni.

3. A B és BE kategóriájú járműre vonatkozó engedély birtokosa jogosult utasok nélküli 7,5 tonna maximális össztömegű autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is.

A C kategóriájú járműre vonatkozó engedély birtokosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére nemzetközi utakon. A németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó jogosultság nemzeti kód alkalmazása mellett Németország területére korlátozódik.

4. Az A1 kategória az A1 kategóriájú, 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárokra (kód: 79.05) is érvényes.

5. Az A1 és A kategória a triciklikre korlátozódik (kód: 79.03).

6. A BE kategória azon BE kategóriájú járművekre is érvényes, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3 500 kg-ot (kód: 79.06).

Németországi 5. minta (D5)

Kiadva Németországban 1986.4.1-jétől1998.12.31-ig

Leírás: Hatoldalas, rózsaszín, papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

A D5 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
1AM, A1, A2, A2,7
1aAM, A1, A2, A7
1bAM, A17
2AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE1, 3, 5, 8, 9
3AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE3, 4, 5, 8, 9
(4)AM6
(5)AM

További információk:

Fennállhatnak további olyan, speciális és korlátozott jogosultságok, amelyek nem szerepelnek a táblázatban. Amennyiben ez a ritka eset előfordul, az adott jogosultság hatályát illető kétség esetén a német kibocsátó hatóságokhoz kell fordulni.

1. Ha egy 2-es kategóriájú ("Klasse 2") engedély birtokosa 1999. december 31-ét megelőzően betöltötte 50. életévét, jogosultságának érvényessége 2000. december 31-én megszűnt. Amennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy 2000. december 31-ig engedélyét újra cserélte, ezt követően az új engedélyre vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa 1999. december 31-e után tölti be 50. életévét, legkésőbb 50. életévének betöltésekor engedélyét új engedélyre kell cseréltetnie, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik.

Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, 2-es kategóriára ("Klasse 2") való jogosultsága nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoztak volna rá).

2. Az 1954. április 1-je (Saarland tartományban 1960. október 1-je) előtt kiadott D1 mintájú 1-es kategóriájú ("Klasse 1") engedély B 79 kategóriájú (≤ 700 cm3) jármű vezetésére is jogosít, az engedély lecserélése nélkül. Ilyen engedély cseréje esetén jogosultja korlátozás nélkül jogosult B kategóriájú jármű vezetésére.

A fentiek csak akkor érvényesek a D5 mintára, ha ugyanazon birtokos számára a vonatkozó időpontokat megelőzően D1 mintát adtak ki, amelyet azután D5 mintára cseréltek.

3. Az 1954. december 1-je (Saarland tartományban 1960. október 1.) előtt kiadott D1 mintájú 2-es vagy 3-as engedély ("Klasse 2 vagy 3") A1 és A 79 kategóriájú (≤ 250 cm3) jármű vezetésére is jogosít. Az engedély cseréje esetén birtokosa mindkét esetben korlátozás nélküli A kategóriájú engedélyt kap. A fenti időpontok után, de 1980. április 1-je előtt kiadott 2-es vagy 3-as kategóriájú ("Klasse 2 vagy 3") engedély A1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosít.

A fentiek csak akkor érvényesek a D5 mintára, ha ugyanazon birtokos számára a vonatkozó időpontokat megelőzően D1 mintát adtak ki, amelyet azután D5 mintára cseréltek.

4. A 3-as kategóriájú ("Klasse 3") engedély birtokosa jogosult CE 79 kategóriájú (C1E> 12 t, L≤3, de összesen legfeljebb háromtengelyes) járművek vezetésére is. Ezt a jogosultságot a csereként kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni.

5. A 3-as kategóriájú ("Klasse 3") vezetői engedély birtokosa jogosult utasok nélküli 7,5 tonna maximális össztömegű autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is. A 2-es kategóriájú ("Klasse 2") engedély birtokosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére nemzetközi utakon. A németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó engedély Németország területére korlátozódik egy nemzeti kód alkalmazása mellett.

6. Az 1954. december 1-je (Saarland tartományban 1960. október 1-je) előtt kiadott D1 mintájú 4-es kategória ("Klasse 4") esetében nem csupán nemzeti kategóriáról van szó, az ilyen engedély az alábbi kategóriájú járművek vezetésére is feljogosítja birtokosát: A1, A 79 (≤ 250 cm3) és B 79 (≤ 700 cm3). Mindkét esetben az engedély cseréjekor birtokosa korlátozás nélküli A és B kategóriájú vezetői engedélyt kap. A fenti időpont után, de 1980. április 1-je előtt kiadott 4-es kategóriájú ("Klasse 4") engedély A1 kategóriájú járművek vezetésére is jogosít.

A fentiek csak akkor érvényesek a D5 mintára, ha ugyanazon birtokos számára a vonatkozó időpontokat megelőzően D1 mintát adtak ki, amelyet azután D5 mintára cseréltek.

7. Az A1 kategória az A1 kategóriájú, 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárokra (kód: 79.05) is érvényes.

8. Az A1 és A kategória a triciklikre (új kód: 79.03) és a legfeljebb 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényével összekapcsolt triciklikre (kód: 79.04) korlátozódik.

9. A BE kategória azon BE kategóriájú járművekre is érvényes, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3 500 kg-ot (kód: 79.06).

Németországi 6. minta (D6)

Kiadva Németországban 1999.1.1-jétől2013.1.18-ig

Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya.

Egyenértékűségi táblázat

A D6 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1AM, A11
A (korlátozott)AM, A1, A2
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, A, B2
BEAM, A1, A, B, BE2, 3
C1AM, A1, A, B, C12
C1EAM, A1, A, B,, BE, C1, C1E2, 3
CAM, A1, A, B, C1, C2
CEAM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE2, 3
D1AM, A1, A, B, D12
D1EAM, A1, A, B, BE,D1, D1E2, 3
DAM, A1, A, B, D1, D2
DEAM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE2, 3
MAM
SAM

További információk:

1. Az A1 kategória az A1 kategóriájú, 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárokra (kód: 79.05) is érvényes.

2. Az A1 és A kategória a triciklikre (új kód: 79.03) és a legfeljebb 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényével összekapcsolt triciklikre (új kód: 79.04) korlátozódik.

3. A BE kategória azon BE kategóriájú járművekre is érvényes, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3 500 kg-ot (kód: 79.06).

ÉSZTORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Észtországi 1. minta (EST1)

Kiadva Észtországban 1999.11.1-jétől2004.9.30-ig

Leírás: A vezetői engedély színe rózsaszínű és különleges szintetikus papírból (TESLIN, ISO 9002; 1994.) készült, amelynek teljes felületét biztonsági műanyagborítás fedi. A papír biztonsági hálómintás; a műanyag borítás hátoldalán dombornyomott "EST" minta látható hat hullámos vonallal. A kártyán nyomtatott adatok és szkennelt fénykép szerepel.

Egyenértékűségi táblázat

Az EST1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AM
A1A1
AA21
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(R)
(T)

1. Az A kategóriájú járművek maximális teljesítménye nem lépheti túl a 25 kW-ot vagy a 0,16 kW/kg teljesítmény/tömeg arányt.

További információk:

Korlátozás(ok) (kódokban kifejezve):

1 - szemüveg vagy kontaktlencse használata szükséges;

2 - hallókészülék szükséges;

3 - kézi működtetésű járművekre érvényes;

4 - az A kategóriájú járművek maximális teljesítménye nem lépheti túl a 25 kW-ot vagy 0,16 kW/kg teljesítmény/tömeg arányt.

5 - Automata sebességváltó.

Az előlap alján feltüntetett "ESMANE" szó azt jelenti, hogy az engedély jogosultja kezdő gépjárművezető; az ilyen engedélyek érvényességi ideje két év.

Észtországi 2. minta (EST2)

Kiadva Észtországban 2004.10.1-jétől2008.9.7-ig

Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya.

A vezetői engedély anyaga műanyag, háttere rózsaszín, amelynek mintája kizárólag az észt vezetői engedélyre jellemző. A személyre szabott adatok (beleértve a digitális fényképet és a birtokos aláírását) lézertechnikával kerülnek fel a vezetői engedélyre.

Egyenértékűségi táblázat

Az EST2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AM
A1A11
AA2
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(R)
(T)

1. Az A kategóriájú járművek maximális teljesítménye nem lépheti túl a 25 kW-ot vagy 0,16 kW/kg teljesítmény/tömeg arányt.

További információk:

Korlátozás(ok) (kódokban kifejezve):

101 - ideiglenes vezetői engedély. A kezdő gépjárművezetőknek kötelező kitenniük egy zöld juharlevelet ábrázoló képet gépjárművük szélvédőjére (elöl és hátul), amíg ideiglenes vezetői engedéllyel rendelkeznek (2 év). A megengedett maximális sebesség 90 km/h.

102 - Az e kategóriájú engedélyek birtokosai csak az idő alatt vezethetnek ezzel az engedéllyel, amíg a Védelmi Erőknél sorkatonai szolgálatot teljesítenek.

103 - D-kategória - a vezetők kizárólag trolibuszt vezethetnek.

105 - motorkerékpár, amelynek teljesítménye nem lépheti túl a 25 kW-ot vagy leadott motorteljesítménye nem lépheti túl a 0,16 kW/kg-ot.

106 - D-kategória - 50 km-es útszakaszokra korlátozva.

Észtországi 3. minta (EST3)

Kiadva Észtországban 2008.9.8-tól

Leírás: Ugyanaz, mint a 2. minta azzal a kivétellel, hogy a "Driving Licence" és a "Permis de conduire" szavak felkerültek az előlapra, a "JUHILUBA" szó mellé.

Egyenértékűségi táblázat

Az EST3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AMAM
A1A1
AA21
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(R)
(T)

GÖRÖGORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Görögországi 1. minta (GR1a)

Kiadva Görögországban 1987.1.11-ig

Leírás: Kék és sárga színű minta, fekete felirattal.

12 oldalas, és a Β, Γ, Δ, Ε kategóriákra alkalmazandó.

Görögországi 1. minta (GR1b)

Kiadva Görögországban 1987.1.11-ig

Leírás: Rózsaszínű és sárga minta, fekete felirattal.

8 oldalas, és csak az A kategóriára alkalmazandó.

1985. január 30-ig bármilyen kategóriájú (Β, Γ, Δ, Ε) vezetői engedély magában foglalta az AM kategóriájú jármű vezetésére való jogosultságot is. Ezen időponttól kezdve 2013. január 18-ig az AM kategóriájú jármű vezetésére való jogosultságot csak a Görög Közlekedésrendészet állomásai által kiadott külön vezetői engedéllyel biztosították.

Egyenértékűségi táblázat

A GR1a és GR1b minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AAM, A1, A2, A
BAM, B1, B
EBE1
ΓC1, C
EBE, C1E, CE1
ΔD1, D
EBE, D1E, DE1

További információk:

Noha a "4b" pont azt jelzi, hogy ezen engedélyek esetében érvényességi időtartam is meghatározásra került, ezt az időtartamot a 255/1984 elnöki rendelet szerint 65 éves életkorig meghosszabbították.

1. az E kategória külön kategória volt, de csak a másik kategóriával együtt tekintették érvényesnek.

Görögországi 2. minta (GR2)

Kiadva Görögországban 1987.1.12-től1997.3.31-ig

Leírás: 6 oldalas, rózsaszínű minta, fekete felirattal.

Egyenértékűségi táblázat

A GR2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AAM, A1, A2, A
BB1, B
EBE1
Γ/CC1, C
EBE, C1E, CE1
Δ/DD1, D
EBE, D1E, DE1

További információk:

1985. január 30-tól2013. január 18-ig az AM kategóriájú jármű vezetésére való jogosultságot csak a Görög Közlekedésrendészet állomásai által kiadott külön vezetői engedéllyel biztosították.

1. Az E kategória külön kategória volt, de csak egy másik kategóriával ("Β" vagy "Γ" vagy "Δ") együtt tekintették érvényesnek.

Görögországi 3. minta (GR3)

Kiadva Görögországban 1997.4.1-jétől2001.4.30-ig

Leírás: Rózsaszínű minta, fekete felirattal.

A minta hatoldalas füzet formátumú.

Egyenértékűségi táblázat

A GR3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A/A1AM, A1
A/AAM, A1, A2, A
B/B1B1
B/BB1, B1
BEBE
Γ1/C1C1
Γ1E/C1EBE, C1E,
Γ/CC1, C
ΓE/CEBE, C1E, CE
Δ1/D1D1
Δ1E/D1EBE, D1E
Δ/DD1, D
ΔE/DEBE, D1E, DE

További információk:

1985. január 30-tól2013. január 18-ig az AM kategóriájú jármű vezetésére való jogosultságot csak a Görög Közlekedésrendészet állomásai által kiadott külön vezetői engedéllyel biztosították.

1. A görög jogba a 19/1995. számú elnöki rendelettel átültetett 91/439/EGK irányelv értelmében a B1 és B kategóriájú vezetői engedélyek birtokosai motoros triciklit és négykerekű motorkerékpárt is vezethetnek. Ezért feltüntethető az A kategória, a 79.03 kóddal.

Görögországi 4. minta (GR4)

Kiadva Görögországban 2001.5.1-jétől2009.1.18-ig

Leírás: Rózsaszínű minta, fekete felirattal.

A minta hatoldalas füzet formátumú.

Egyenértékűségi táblázat

A GR4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A/A (≤ 25 KW ÉS ≤ 0,16 KW/Kg), A/AAM, A1
A/AAM, A1, A2, A
BB1, B1
BEBE
Γ1/C1C1
Γ1E/C1EBE, C1E
Γ/CC
ΓE/CEBE, C1E, CE
Δ1/D1D1
Δ1E/D1EBE, D1E
Δ/DD1, D
ΔE/DEBE, D1E, DE

További információk:

1985. január 30-tól2013. január 18-ig az AM kategóriájú jármű vezetésére való jogosultságot csak a Görög Közlekedésrendészet állomásai által kiadott külön vezetői engedéllyel biztosították.

1. A görög jogba a 19/1995. számú elnöki rendelettel átültetett 91/439/EGK irányelv értelmében a B1 és B kategóriájú vezetői engedélyek birtokosai motoros triciklit és négykerekű motorkerékpárt is vezethetnek. Ezért feltüntethető az A kategória, a 79.03 kóddal.

Görögországi 5. minta (GR5)

Kiadva Görögországban 2009.1.19-től2013.1.18-ig

Leírás: Rózsaszínű, fekete felirattal.

Méret: szélesség: 85,6 mm, magasság: 54 mm (vastagsága: 0,75 mm).

Az új vezetői engedélyek a nemzetközi minőségi szabványoknak és a 2006/126/EK irányelv I. mellékletében meghatározott technikai követelményeknek megfelelően műanyag kártya formátumúak. Az előlapon (a bal sarokban) biztonsági hologram látható. A felirat valamennyi elemét mikronyomással, optikailag változó tulajdonságú festékkel viszik fel a biztonsági háttérre. Kettőskép-technikai és tapintásos biztonsági funkciók is alkalmazhatók. A hátoldalt egy 3D-s biztonsági hologram, valamint egy exkluzív képekből és egymást átszelő vonalakból álló speciális háttér biztosítja. UV-fény alatt látható mindkét oldalon a nyomtatás, de ez semmilyen módon nem befolyásolja az engedély minőségét.

Egyenértékűségi táblázat

A GR5 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A/A (≤ 25 kW ÉS ≤ 0,16 kW/Kg), A/AAM A1
A/AAM, A1, A2, A
BB1,B1
BEBE
Γ1/C1C1
Γ1E/C1EBE; C1E
Γ/CC1, C
ΓE/CEBE; C1E, CE
Δ/DD1, D
ΔE/DEBE, D1E, DE

További információk:

1985. január 30-tól2013. január 18-ig az AM kategóriájú jármű vezetésére való jogosultságot csak a Görög Közlekedésrendészet állomásai által kiadott külön vezetői engedéllyel biztosították.

1. A görög jogba a 19/1995. számú elnöki rendelettel átültetett 91/439/EGK irányelv értelmében a B1 és B kategóriájú vezetői engedélyek birtokosai motoros triciklit és négykerekű motorkerékpárt is vezethetnek. Ezért feltüntethető az A kategória a 79.03 kóddal.

SPANYOLORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Spanyolországi 1. minta (E1)

Kiadva Spanyolországban 1997.6.27-től2004.11.1-jéig

Leírás: Hatoldalas, rózsaszínű, papíralapú minta a 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerint.

Egyenértékűségi táblázat

Az E1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
A1A1
A2
AA
B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE

Spanyolországi 2. minta (E2)

Kiadva Spanyolországban 2004.11.2-től2009.12.7-ig

Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya.

Egyenértékűségi táblázat

Az E2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
A1A1
A2
AA
B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(btp)

Spanyolországi 3. minta (E3)

Kiadva Spanyolországban 2009.12.8-tól

Leírás: a 2006/126/EK irányelv I.3. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya

Egyenértékűségi táblázat

Az E3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AMAM
A1A1
A2A2
AA
B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(btp)

További információk:

Az AM és A2 kategóriájú engedélyeket 2009.12.8-tól kezdve adják ki.

FRANCIAORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Franciaországi 1. minta (F1)

Kiadva Franciaországban 1954.12.31-ig

Leírás: Kétoldalas rózsaszínű lap, előlapján fényképpel.

Egyenértékűségi táblázat

SZÖVEG HIÁNYZIK

További információk:

1. Ha az engedély hátoldalán nincs semmi feltüntetve, akkor az engedély az 1o, 2o, 3o kategóriájú járművek vezetésére nem jogosít. Ezért a B kategóriának megfelelő jogosultságot, amelyet a három ismertetett kategória egyike sem biztosít, nem tüntették fel a dokumentumban. Ezt a táblázat így jelzi: "-".

2. Az A1 kategóriával való egyenértékűség (könnyű motorkerékpárok és L4e kategóriájú járművek) csak a 2011. január 1-jét megelőző öt évben igazolt vezetési gyakorlat meglétét (a biztosítótársaság által nyújtott információ) vagy 3-7 óra képzésen való részvételt igazoló dokumentum bemutatását követően érvényes.

Franciaországi 2. minta (F2)

Kiadva Franciaországban 1955.01.1-jétől1975.1.19-ig

Leírás: Hatoldalas, rózsaszínű papíralapú formátum (lényegesen nagyobb, mint a 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti minták).

Egyenértékűségi táblázat

Az F2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1AM, A1, B1
AAM, A1, A2, A, B1
BAM, A1, B1, B1
CAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1
DAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1, 2
E(B)AM, A1, B1, B, BE1
E(C)AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1
E(D)AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1, 2
FA1AM, A1, B1 + kód (10, 15, …)
FAAM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)
FBB1, B + kód (10, 15, …)

További információk:

1. Az A1 kategóriával való egyenértékűség (könnyű motorkerékpárok és L5e kategóriájú járművek) csak a 2011. január 1-jét megelőző öt évben igazolt vezetési gyakorlat meglétét (a biztosítótársaság által nyújtott információ) vagy 3-7 óra képzésen való részvételt igazoló dokumentum bemutatását követően érvényes.

2. Ha a vezetői engedély birtokosát a D vagy DE kategóriában tesztelő gyakorlati vizsgán használt jármű tömege ≤ 3 500 kg volt, az engedély birtokosa csak a következő kategóriák vezetésére jogosult: AM, A1 (lásd az 1. megjegyzést), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) és D 79 (≤ 3 500 kg).

Franciaországi 3. minta (F3)

Kiadva Franciaországban 1975.1.20-tól1980.2.29-ig

Leírás: Hatoldalas, rózsaszínű papíralapú formátum (lényegesen nagyobb, mint a 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti minták).

Egyenértékűségi táblázat

Az F3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1AM, A1, B1
AAM, A1, A2, A, B1
BAM, A1, B1, B1
CAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)1
DAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1
E(B)AM, A1, B1,B, BE1
E(C)AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1
E(D)AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1
FA1AM, A1, B1 + kód (10, 15, …)
FAAM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)
FBB1, B + kód (10, 15, …)

További információk:

1. Az A1 kategóriával való egyenértékűség (könnyű motorkerékpárok és L5e kategóriájú járművek) csak a 2011. január 1-jét megelőző öt évben ilyen típusú járművön történő igazolt vezetési gyakorlat meglétét (a biztosítótársaság által nyújtott információ) vagy 3-7 óra képzésen való részvételt igazoló dokumentum bemutatását követően érvényes.

2. Ha a vezetői engedély birtokosát a D vagy DE kategóriában tesztelő gyakorlati vizsgán használt jármű ≤ 3 500 kg (1975.1.20. és 1979.5.31. közötti időszakban) vagy ≤ 7 000 kg tömegű volt (1979.6.1. és 1980.3.1. közötti időszakban), az engedély birtokosa csak a következő kategóriák vezetésére jogosult: AM, A1 (lásd az 1. megjegyzést), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) és D 79 (≤ 3 500 kg).

Franciaországi 4. minta (F4)

Kiadva Franciaországban 1980.3.1-jétől1984.12.31-ig

Leírás: Hatoldalas, rózsaszínű, papíralapú formátum (lényegesen nagyobb, mint a 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti minták).

Egyenértékűségi táblázat

Az F4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1AM, A1, B1
A2AM, A1, A2, A, B1
A3AM, A1, A2, A, B1
A4AM, A1, B13
BAM, A1, B1,B1
E(B)AM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)1
C1AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1
DAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE1, 2
E(D)AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE1, 2
FA1AM, A1, B1 + kód (10, 15, …)
FA2AM, A, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)
FA3AM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)
FA4AM, B1 + kód (10, 15, …)
FBAM, B1, B + kód (10, 15, …)

További információk:

1. Az A1 kategóriával (könnyű motorkerékpárok és L5e kategóriájú járművek) való egyenértékűség csak a 2011. január 1-jét megelőző öt évben ilyen típusú járművön történő igazolt vezetési gyakorlat megléte esetén (a biztosítótársaság által nyújtott információ) vagy 3-7 óra képzésen való részvételt igazoló dokumentum bemutatását követően érvényes.

2. Ha a vezetői engedély birtokosát a D kategóriában tesztelő gyakorlati vizsgán használt jármű ≤ 7 000 kg tömegű volt, az engedély birtokosa csak a következő kategóriák vezetésére jogosult: AM, A1 (lásd az 1. pontot), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) és D 79 (≤ 3 500 kg).

3. Az A1 kategória esetében: 79 L5e kód ≤ 15 kW.

Franciaországi 5. minta (F5)

Kiadva Franciaországban 1985.1.1-jétől1990.6.30-ig

Leírás: Hatoldalas, rózsaszínű, papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

Az F5 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
ATAM, A1, B12
ALAM, A1, B1
AAM, A1, A2, A, B1
BAM, A1, B1, B1
E(B)AM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1
C limitéAM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)1
E(C)AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE1, 2
E(D)AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE1, 2

További információk:

1. Az A1 kategóriával (könnyű motorkerékpárok és L5e kategóriájú járművek) való egyenértékűség csak a 2011. január 1-jét megelőző öt évben ilyen típusú járművön történő igazolt vezetési gyakorlat megléte esetén (a biztosítótársaság által nyújtott információ) vagy 3-7 óra képzésen való részvételt igazoló dokumentum bemutatását követően érvényes.

2. Ha a vezetői engedély birtokosát a D kategóriában tesztelő gyakorlati vizsgán használt jármű ≤ 3 500 kg tömegű volt, az engedély birtokosa csak a következő kategóriák vezetésére jogosult: AM, A1 (lásd az 1. pontot), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) és D 79 (≤ 3 500 kg).

3. Az A1 kategória esetében: 79 L5e kód ≤ 15 kW.

Franciaországi 6. minta (F6)

Kiadva Franciaországban 1990.7.1-jétől1994.11.15-ig

Leírás: Hatoldalas, rózsaszínű, papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

Az F6 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
ATAM, A1,B12
ALAM, A1, B1
AAM, A1, A2, A, B1
BAM, A1, B1, B1
E(B)AM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
E(C)AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, D1, D1
E(D)AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE1

További információk:

1. Az A1 kategóriával (könnyű motorkerékpárok és L5e kategóriájú járművek) való egyenértékűség csak a 2011. január 1-jét megelőző öt évben ilyen típusú járművön történő igazolt vezetési gyakorlat megléte esetén (a biztosítótársaság által nyújtott információ) vagy 3-7 óra képzésen való részvételt igazoló dokumentum bemutatását követően érvényes.

2. Az A1 kategória esetében: 79 L5e kód ≤ 15 kW.

Franciaországi 7. minta (F7)

Kiadva Franciaországban 1994.11.16-tól1999.2.28-ig

Leírás: Hatoldalas, rózsaszínű, papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

Az F7 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
ATAM, A1,B12
ALAM, A1, B1
AAM, A1, A2, A, B1
BAM, A1, B1, B1
E(B)AM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
E(C)AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, D1, D1
E(D)AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE1

További információk:

1. Az A1 kategóriával (könnyű motorkerékpárok és L5e kategóriájú járművek) való egyenértékűség csak a 2011. január 1-jét megelőző öt évben ilyen típusú járművön történő igazolt vezetési gyakorlat megléte esetén (a biztosítótársaság által nyújtott információ) vagy 3-7 óra képzésen való részvételt igazoló dokumentum bemutatását követően érvényes.

2. Az A1 kategória esetében: 79 L5e kód ≤ 15 kW.

Franciaországi 8. minta (F8)

Kiadva Franciaországban 1999.3.1-jétől2013.1.18-ig

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti rózsaszínű, papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

Az F8 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1AM, A1, B1
AAM, A1, A2, A, B1
B1AM, A1, B12
BAM, A1, B1, B1
E(B)AM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
E(C)AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE1, 3
DAM, A1, B1, B, D1, D1
E(D)AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE1

További információk:

1. Az A1 kategóriával (könnyű motorkerékpárok és L5e kategóriájú járművek) való egyenértékűség csak a 2011. január 1-jét megelőző öt évben ilyen típusú járművön történő igazolt vezetési gyakorlat megléte esetén (a biztosítótársaság által nyújtott információ) vagy 3-7 óra képzésen való részvételt igazoló dokumentum bemutatását követően érvényes.

2. Az A1 kategória esetében: 79 L5e kód ≤ 15 kW.

3. A DE kategóriájú járművek vezetésére jogosító CE kategória, abban a esetben, ha a birtokosa D kategóriájú engedéllyel is rendelkezik.

HORVÁTORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Horvátországi 1. minta (HR1)

Kiadva Horvátországban 1993.4.1-jétől2004.11.19-ig

Leírás: Hatoldalas, hajtogatott, rózsaszínű papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

A HR1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
HAM,1
AA1, A2, A,
BB1, B
CC1, C
DD1, D
EBE, C1E, CE, D1E, DE3
F4
G2
H1

További információk:

1. A H kategória motorkerékpárokra és munkagépekre (rakodógép, targonca stb.) volt érvényes.

2. A G kategória vontatókra volt érvényes. A G és H kategória külön kategóriák voltak, de a B, C vagy D kategóriájú vezetői engedélyek birtokosai részére is kiadták őket.

3. Az E kategória külön kategória volt, de csak egy másik kategóriával (B, C vagy D) együtt volt érvényes.

4. Az F kategória villamosokra volt érvényes.

Horvátországi 2. minta (HR2)

Kiadva Horvátországban 2004.11.20-tól2009.1.31-ig

Leírás: Hatoldalas, hajtogatott, rózsaszínű papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

A HR2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
MAM
A1A1
AA2, A,
BB1, B
B+EBE
C1C1
C1+EC1E
CC
C+ECE
DD1, D
D+ED1E, DE
F1
G2
H3

További információk:

1. Az F kategória pótkocsival rendelkező vagy anélküli vontatókra érvényes.

2. A G kategória munkagépekre (rakodógép, targonca stb.) érvényes. Az F, G és M kategória külön kategóriák voltak, de a B, C vagy D kategóriájú vezetői engedélyek birtokosai részére is kiadták őket.

3. A H kategória villamosokra érvényes.

Horvátországi 3. minta (HR3)

Kiadva Horvátországban 2009.2.1-jétől2013.6.30-ig

Leírás: Hatoldalas, hajtogatott, rózsaszínű papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

A HR2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
MAM
A1A1
A2A2
AA
BB1, B
B+EBE
C1C1
C1+EC1E
CC
C+ECE
DD1, D
D+ED1E, DE
F1
G2
H3

További információk:

1. Az F kategória pótkocsival rendelkező vagy anélküli vontatókra érvényes.

2. A G kategória munkagépekre (rakodógép, targonca stb.) érvényes. Az F, G és M kategória külön kategóriák voltak, de a B, C vagy D kategóriájú vezetői engedélyek birtokosai részére is kiadták őket.

3. A H kategória villamosokra érvényes.

ÍRORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Írországi 1. minta (IRL1)

Kiadva Írországban 1992.6.25-től1999.11.16-ig

Leírás: Műanyag borítású, rózsaszín, papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

Az IRL1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
MAM
A1A1
A2
AA
B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE

További információk:

Ezt az engedélyt kétnyelvű formában adták ki, az ír (gael) szöveg megelőzi az angolt.

Írországi 2. minta (IRL2)

Kiadva Írországban kb. 1999.11.17-től2005.7.4-ig

Leírás: Műanyag borítású, rózsaszín, papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

Az IRL2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
MAM
A1A1
A2
AA
B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
W

További információk:

Ezt az engedélyt kétnyelvű formában adták ki, az ír (gael) szöveg megelőzi az angolt.

Írországi 3. minta (IRL3)

Kiadva Írországban 2007.7.4-től

Leírás: Műanyag borítású, rózsaszín, papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

Az IRL3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
MAM
A1A1
A2
AA
B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE

OLASZORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Olaszországi 1. minta (I1)

Kiadva Olaszországban 1959-tól 1989-ig

Egyenértékűségi táblázat

Az I1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, A2, A, B1, B1, 2
BEAM, A1, A2,A, B1, B, BE1, 2
CAM, A1, A2, A, B1, B, C1, C1, 2
CEAM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1, 2
DAM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D1, 2
DEAM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE1, 2
F

További információk:

1. Mindegyik kategória érvényes az A1, A2, és A kategóriára is, de csak akkor, ha 1986.1.1. előtt adták ki.

2. Az 1986.1.1. után kiadott engedélyek esetében az ország területén mindegyik kategória érvényes az A1 kategóriára is.

Olaszországi 2. minta (I2)

Kiadva Olaszországban 1989-tól 1990-ig

Egyenértékűségi táblázat

Az I2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AAM, A1, A2, A
BAM, A1 B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, C1 C D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE1

További információk:

1. Az A1 kategóriájú vezetői engedély csak az ország területén érvényes.

Olaszországi 3. minta (I3)

Kiadva Olaszországban 1990-tól 1995-ig

Egyenértékűségi táblázat

Az I3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, C1, C D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE1

További információk:

1. Az A1 kategóriájú vezetői engedély csak az ország területén érvényes.

Olaszországi 4. minta (I4)

Kiadva Olaszországban 1995-től

Egyenértékűségi táblázat

Az I4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, C1, C, D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE1

További információk:

1. Az A1 kategóriájú vezetői engedély csak az ország területén érvényes.

Olaszországi 5. minta (I5)

Kiadva Olaszországban 1996-tól

Egyenértékűségi táblázat

Az I5 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, C1, C, D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1

További információk:

1. Az A1 kategóriájú vezetői engedély csak az ország területén érvényes.

Olaszországi 6. minta (I6)

Kiadva Olaszországban 1996-tól 1997-ig

Egyenértékűségi táblázat

Az I6 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1AM, A1
AAM, A1, A2, A
B1AM, B1
BAM, A1, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
C1AM, A1, B1, B, C11
C1EAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
D1AM, A1, B1, B, D11
D1EAM, A1, B1, B, BE, D1, D1E1
DAM, A1, B1, B, C1, C, D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE1

További információk:

1. Az A1 kategóriájú vezetői engedély csak az ország területén érvényes.

Olaszországi 7. minta (I7)

Kiadva Olaszországban 1997-től 1999-ig

Egyenértékűségi táblázat

Az I7 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1AM, A1
AAM, A1, A2, A
B1AM, B1
BAM, A1 2, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
C1AM, A1, B1, B, C11
C1EAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
D1AM, A1, B1, B, D11
D1EAM, A1, B1, B, BE, D1, D1E1
DAM, A1, B1, B, C1, C, D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE1

További információk:

1. Az A1 kategória csak az ország területén érvényes.

Olaszországi 8. minta (I8)

Kiadva Olaszországban 1999-től 2004-ig

Egyenértékűségi táblázat

Az I8 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1AM, A1
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, C1, C, D1, D1, 2
DEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE1, 2

További információk:

1. Az A1 kategória csak az ország területén érvényes.

2. A C1, C1E, C és CE kategóriák csak akkor érvényesek, ha a D kategóriájú engedélyt 2004.10.1-je előtt adták ki.

Olaszországi 9. minta (I9)

Kiadva Olaszországban 2005-tól 2007-ig

Egyenértékűségi táblázat

Az I9 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1AM, A1
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE1

További információk:

1. Az A1 kategória csak az ország területén érvényes.

Olaszországi 10. minta (I10)

Kiadva Olaszországban 2007-től 2013-ig

Egyenértékűségi táblázat

Az I10 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1AM, A1
AAM, A1, A2, A
BAM, A1, B1, B1
BEAM, A1, B1, B, BE1
CAM, A1, B1, B, C1, C1
CEAM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE1
DAM, A1, B1, B, D1, D1
DEAM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE1

További információk:

1. Az A1 kategória csak az ország területén érvényes.

CIPRUSON KIADOTT MINTÁK

Ciprusi 1. minta (CY1)

Kiadva Cipruson 2004.5.1-jétől

Leírás: Hatoldalas, rózsaszínű papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

A CY1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
IAM
A1A1
A2
AA
B1B1
BB
BEBE
Γ1/C1C1
Γ1E/C1EC1E
Γ/CC
ΓE/CECE
Δ1/D1D1
Δ1E/D1ED1E
Δ/DD
ΔE/DEDE
(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

LETTORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Lettországi 1. minta (LV1)

Kiadva Lettországban 1993.9.28-tól2004.4.30-ig

Leírás: rózsaszínű műanyag kártya formátum.

Egyenértékűségi táblázat

Az LV1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
A1A1
A2A2
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE

További információk:

A TRAM és a TROL nemzeti kategóriák villamos és trolibusz vezetésére jogosítanak fel.

Léteznek még mezőgazdasági és erdészeti vontatókra vonatkozó külön engedélyek.

Lettországi 2. minta (LV2)

Kiadva Lettországban 2004.5.1-jétől

Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya.

Egyenértékűségi táblázat

Az LV2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
MAM
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE

További információk:

1. A TRAM és a TROL nemzeti kategóriák villamos és trolibusz vezetésére jogosítanak fel.

2. Léteznek még mezőgazdasági és erdészeti vontatókra vonatkozó külön engedélyek.

LITVÁNIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Litvániai 1. minta (LT1)

Kiadva Litvániában 2000.4.1-jéig

Leírás: sárga, kétoldalas laminált kártya.

Egyenértékűségi táblázat

Az LT1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE

További információk:

Ezen a mintán nincs feltüntetve érvényességi idő.

Az engedélyek birtokosai AM kategóriájú járművek vezetésére is jogosultak.

Litvániai 2. minta (LT2)

Kiadva Litvániában 2000.4.1-jétől2002.12.31-ig

Leírás: sárga, kétoldalas laminált kártya.

Egyenértékűségi táblázat

Az LT2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE

További információk:

A mintához tartozó engedélyek a dokumentumon feltüntetett érvényességi idő lejártáig érvényesek.

Az engedélyek birtokosai AM kategóriájú járművek vezetésére is jogosultak.

Litvániai 3. minta (LT3)

Kiadva Litvániában 2003.1.1-jétől2005.10.31-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártya. Az adatokat (fénykép, kategóriák és személyi adatok) lézertechnikával gravírozták a polikarbonát rétegbe.

Egyenértékűségi táblázat

Az LT3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1A1
A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)A21
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(T)

További információk:

1. Az A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kategóriájú engedély birtokosa két év elteltével, kizárólag az engedély cseréjét követően jogosult lehet az A kategóriába tartozó összes gépjármű vezetésére.

Az engedélyek birtokosai AM kategóriájú járművek vezetésére is jogosultak.

Litvániai 4. minta (LT4)

Kiadva Litvániában 2005.11.1-jétől

Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya.

Egyenértékűségi táblázat

Az LT4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AMAM
A1A1
A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)A 21
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(T)

További információk:

1. Az A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kategóriájú engedély birtokosa két év elteltével, kizárólag az engedély cseréjét követően jogosult lehet az A kategóriába tartozó összes gépjármű vezetésére.

Az engedélyek birtokosai AM kategóriájú járművek vezetésére is jogosultak.

Érvényesség: 3 hónap, 2 év, 10 év.

LUXEMBURGBAN KIADOTT MINTÁK

Luxemburgi 1. minta (L1)

Kiadva Luxemburgban 1985.12.31-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

Az L1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
(A3)AM3
(A2)3
A1
A2
A1A
B1
B1/B2B1
BE
C1
C1E
C1/C2C
CE2CE2
D1
D1E
DD
DE
(F1/2/3)3

További információk:

1. Az 1977. július 1-je előtt kiadott B1/B2 kategóriájú engedély A kategóriájú jármű vezetésére is jogosít.

2. Az E2 kategória egyben 1 750 kg-ot meghaladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsival és félpótkocsival összekapcsolt jármű vezetésére is jogosít.

3. Nemzeti kategóriák.

Luxemburgi 2. minta (L2)

Kiadva Luxemburgban 1985.12.31-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

Az L2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
(A3)AM3
(A2)3
A1
A2
A1A
B1
B1/B2B1
BE
C1
C1E
C1+2C
CE2CE2
D1
D1E
DD
DE
(F1/2/3)3

További információk:

1. Az 1977. július 1-je előtt kiadott B1/B2 kategóriájú engedély A kategóriájú jármű vezetésére is jogosít.

2. Az E2 kategória egyben 1 750 kg-ot meghaladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsival és félpótkocsival összekapcsolt jármű vezetésére is jogosít.

3. Nemzeti kategóriák.

Luxemburgi 3. minta (L3)

Kiadva Luxemburgban 1986.1.1-jétől1996.9.30-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

Az L3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
(A3)AM1
(A2)1
A1
A2
A1A
B1
B1/BE1B
BE
C1
C1E
CC
CE2CE
D1
D1E
DD
DE
(F1/2/3)1

További információk:

1. Nemzeti kategóriák.

Luxemburgi 4. minta (L4)

Kiadva Luxemburgban 1996.10.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti rózsaszínű, papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

Az L4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
(A3)AM2
(A2)2
A1A1
A2
AA
B1
BB1
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(F1/2/3)2

További információk:

1. A B kategória a B1 kategóriájú személygépkocsik vezetésére is érvényes.

2. Nemzeti kategóriák.

MAGYARORSZÁGON KIADOTT MINTÁK

Magyarországi 1. minta (H1)

Kiadva Magyarországon 1964.1.1-jétől1984.1.1-jéig

Leírás: Hatoldalas, hajtogatott, rózsaszínű, papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

A H1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AA, A1
BB
CC, C1
DD, D
EE1
F

További információk:

1. Az E kategória csak olyan harmonizált kategóriájú vezetői engedéllyel együtt érvényes, amellyel a vezető már rendelkezik. Pl.: A B kategóriára és az E kategóriára való jogosultság együtt "B+E" kombinált kategóriának tekintendő.

Magyarországi 2. minta (H2)

Kiadva Magyarországon 1984.1.1-jétől2000.12.31-ig

Leírás: Négyoldalas, rózsaszínű papíralapú formátum.

Egyenértékűségi táblázat

A H2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AA, A1
BB
CC, C1
DD, D1
EE1
F

További információk:

1. Az E kategória csak olyan harmonizált kategóriájú vezetői engedéllyel együtt érvényes, amellyel a vezető már rendelkezik. Pl.: A B kategóriára és az E kategóriára való jogosultság együtt "B+E" kombinált kategóriának tekintendő.

Magyarországi 3. minta (H3)

Kiadva Magyarországon 2000.1.1-jétől2004.12.31-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártya. Ez az engedély Magyarország határain belül nemzeti személyazonosító okmányként is el van ismerve. Központilag kibocsátott, lézertechnikával készült, "A" biztonsági kategóriájú dokumentum.

Egyenértékűségi táblázat

A H3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1A1
AA, A1
BB
C1C1
C1EC1E1
CC, C1
CECE, C1E3
D1D1
D1ED1E2
DD, D1
DEDE, D1E4

További információk:

Kombinált kategóriára jogosító vezetői engedély csak annak a személynek állítható ki, aki a vontató jármű vezetésére jogosult.

1. Az "E" kombinált kategória, amelyet a birtokosa a "C1" kategóriával együtt szerzett meg, a "B" és "D1" kategóriákra is érvényes.

2. Az "E" kombinált kategória, amelyet a birtokosa a "D1" kategóriával együtt szerzett meg, a "B" kategóriára is érvényes.

3. Az "E" kombinált kategória, amelyet a birtokosa a "C" kategóriával együtt szerzett meg, valamennyi olyan kategóriára is érvényes, amelyet a vezető jogosult vezetni és amelyet a hatóságok a vezetői engedélyben érvényesítettek.

4. Az "E" kombinált kategória, amelyet a birtokosa a "D" kategóriával együtt szerzett meg, a "B" és "D1" kategóriákra is érvényes.

Magyarországi 4. minta (H4)

Kiadva Magyarországon 2004.8.5-től

Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya. Ez az engedély Magyarország határain belül nemzeti személyazonosító okmányként is el van ismerve. Központilag kibocsátott, lézertechnikával készült, "A" biztonsági kategóriájú dokumentum.

Egyenértékűségi táblázat

A H4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1A1
AA, A1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E1
CC, C1
CECE, C1E3
D1D1
D1ED1E2
DD, D1
DEDE, D1E4

További információk:

Kombinált kategóriára jogosító vezetői engedély csak annak a személynek állítható ki, aki a vontató jármű vezetésére jogosult.

1. Az "E" kombinált kategória, amelyet a birtokosa a "C1" kategóriával együtt szerzett meg, a "B" és "D1" kategóriákra is érvényes.

2. Az "E" kombinált kategória, amelyet a birtokosa a "D1" kategóriával együtt szerzett meg, a "B" kategóriára is érvényes.

3. Az "E" kombinált kategória, amelyet a birtokosa a "C" kategóriával együtt szerzett meg, valamennyi olyan kategóriára is érvényes, amelyet a vezető jogosult vezetni és amelyet a hatóságok a vezetői engedélyben érvényesítettek.

4. Az "E" kombinált kategória, amelyet a birtokosa a "D" kategóriával együtt szerzett meg, a "B" és "D1" kategóriákra is érvényes.

MÁLTÁN KIADOTT MINTÁK

Máltai 1. minta (M1)

Kiadva Máltán 1991.7.1-jétől2000.12.31-ig

Leírás: rózsaszín, nyitott állapotában 221 mm × 100 mm méretű, hatoldalas, papírból készült engedély, amelyet először 1991 júliusában adtak ki.

Egyenértékűségi táblázat

Az M1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA, A1, B1
BB, BE
CC,CE,C1,C1E
DD, DE, D1, D1E

További információk:

A vezetői engedély máltai és angol nyelvű. A papírból készült engedély két oldalán a sorozatszám és a máltai rendőrség kis emblémái láthatók. Részben a fényképen, részben az engedélyen az embléma nagyobb, dombornyomott változata látható, a sorozatszám feletti középső nagy rovatban pedig egy nagy máltai jelkép szerepel.

Máltai 2. minta (M2)

Kiadva Máltán 2001.1.1-jétől

Leírás: 2001-től kezdődően kiadásra került rózsaszínű, fényképes, 85,4 mm × 54 mm méretű - személyi igazolvány formátumú - műanyag kártya, amely megfelel a 91/439/EGK irányelv előírásainak.

A vezetői engedély két részből áll: műanyag fényképes kártya és az engedély ellenpéldánya. A fényképes kártyán a birtokos fényképe, lakcíme, aláírása és jogosultságai szerepelnek. Az ellenpéldány a vezetői engedély kísérődokumentuma, amely tartalmazza a sorozatszámot, a vezető személyes adatait, az engedélyszámot, a birtokos szkennelt aláírását, a vezetési jogosultságokat és érvényességet, az információkódokat, a büntetőpontok nyilvántartását, 70 év feletti birtokos esetében az engedély érvényességi idejét és egyéb kapcsolódó információkat. Az alsó rész szolgál az engedély átvételének igazolásaként. Az ellenpéldány hátsó felén olvasható a kibocsátó hatóság címe és az engedély kategóriáinak leírása, valamint az uniós és nemzeti információs kódok.

Ami a biztonsági jellemzőket illeti, az engedély rendkívül tartós és rugalmas, hitelkártya stílusú, az ultraibolya fényre érzékeny fényképes kártya. A kártya elülső oldalán, középen egy rózsaszínű máltai kereszt látható. Az uniós tagállamok nyelveire lefordított "Driving Licence" (vezetői engedély) kifejezés (az egyes szavak között szóközök nélkül) görbe vonalakban ismétlődik az előlap legnagyobb részén. A kártyán a birtokos "szellemképe" is látható, a kék négyzet körül pedig mikrobetűkkel az M betű és a 12 sárga csillag látható. Az engedély hátoldalán öt dombornyomott máltai embléma látható a bal oldalon. A "Driving Licences" szavak hasonló vonalakban ismétlődnek a hátoldal egészén. Az engedély kategóriái, azok érvényessége és egyéb információs kódok is olvashatók a kártya hátoldalán. Az ellenpéldány vízjelekkel ellátott, sárga színű dokumentum (korábban kék és rózsaszínű volt). A sorszám jobb oldalon felül, pontosan a hatósági logó alatt található. A sorszám az igazoló részen is szerepel.

Egyenértékűségi táblázat

Az M2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
A1A1
AA2
A+A
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
F
G

HOLLANDIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Hollandiai 1. minta (NL1)

Kiadva Hollandiában 2002.6.1-jétől2006.10.1-jéig

Leírás: Rózsaszín, 106 mm × 222 mm méretű, papírból készült engedély.

Egyenértékűségi táblázat

Az NL1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AM
A1
A lightA21
AA
B1
BB
BEBE
C1
C1E
CC
CECE
D1
D1E
DD
DEDE

További információk:

1. Az "A könnyű" kategóriájú motorkerékpárok (a 1. minta esetében) teljesítménye legfeljebb 25 kW, teljesítmény/tömeg aránya pedig legfeljebb 0,16 kW/kg. Ez kissé eltér az új A2 kategóriától (motorkerékpárok, amelyek teljesítménye legfeljebb 35 kW és teljesítmény/tömeg aránya legfeljebb 0,2 kW/kg). Az "A könnyű" kategóriájú könnyű motorkerékpárra vonatkozó vezetői engedély megszerzésének alsó korhatára jelenleg 18 év, a 2006/126/EK irányelv értelmében az A2 kategóriájú vezetői engedély közvetlen megszerzésére megállapított alsó korhatár szintén 18 év.

A (1. minta szerinti) A kategóriájú motorkerékpárra vonatkozó vezetői engedély megszerzésére megállapított alsó korhatár jelenleg 21 év. Az "A könnyű" kategóriájú vezetői engedéllyel szerzett kétéves gyakorlat automatikusan feljogosítja a vezetőt az "A" kategóriába tartozó motorkerékpárok vezetésére. A 2006/126/EK irányelv értelmében az A kategóriájú vezetői engedély közvetlen megszerzésére megállapított alsó korhatár 24 év, vagy 20 év, amennyiben az A2 kategóriájú vezetői engedéllyel szerzett gyakorlat időtartama eléri a 2 évet.

2004. május 1-jétől az új uniós országok is felkerültek a vezetői engedély 2. mintájának hátoldalára.

Hollandiai 2. minta (NL2)

Kiadva Hollandiában 2006.10.1-jétől2013.1.19-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag hitelkártya formátumú engedély.

Egyenértékűségi táblázat

Az NL2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AMAM
A1
A lightA21
AA
B1
BB
BEBE
C1
C1E
CC
CECE
D1
D1E
DD
DEDE

További információk:

1. Az "A könnyű" kategóriájú motorkerékpárok (a 2. minta esetében) teljesítménye legfeljebb 25 kW, teljesítmény/tömeg aránya pedig legfeljebb 0,16 kW/kg. Ez kissé eltér az új A2 kategóriától (motorkerékpárok, amelyek teljesítménye legfeljebb 35 kW és teljesítmény/tömeg aránya legfeljebb 0,2 kW/kg). Az "A könnyű" kategóriájú könnyű motorkerékpárra vonatkozó vezetői engedély megszerzésének alsó korhatára jelenleg 18 év, a 2006/126/EK irányelv értelmében az A2 kategóriájú vezetői engedély megszerzésére megállapított alsó korhatár 20 év.

A (2. minta szerinti) A kategóriájú motorkerékpárra vonatkozó vezetői engedély megszerzésére megállapított alsó korhatár jelenleg 21 év. Az "A könnyű" kategóriájú vezetői engedéllyel szerzett kétéves gyakorlat automatikusan feljogosítja a vezetőt az "A" kategóriába tartozó motorkerékpárok vezetésére. A 2006/126/EK irányelv értelmében az A kategóriájú vezetői engedély közvetlen megszerzésére megállapított alsó korhatár 24 év, vagy 20 év, amennyiben az A2 kategóriájú vezetői engedéllyel szerzett gyakorlat eléri a 2 évet.

A vezetői engedély 2. mintáján már helyet biztosítottak a 2006/126/EK irányelvben foglalt új kategóriáknak. Ezeket 2013. január 19-ig nem tüntetik fel.

AUSZTRIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Ausztriai 1. minta (A1)

Kiadva Ausztriában 1947.3.25-től1952.5.15-ig

Leírás: 22 × 10,5 cm méretű minta, szürke, vastag, egyszerű papírból.

Egyenértékűségi táblázat

Az A1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
aA1
A2
bA
B1
c 1B
c 2B
BE
C1
C1E
dC,CE
D1
D1E
dD, DE
(e)
(f)

További információk:

Az 1947-től 1951 szeptemberéig kiadott engedélyek 4. oldalán az olvasható, hogy ezeket az engedélyeket német vezetői engedély cseréje céljából adták ki.

Ausztriai 2. minta (A2)

Kiadva Ausztriában 1952.5.16-tól1955.12.31-ig

Leírás: 22 × 10,5 cm méretű minta, szürke, vastag, egyszerű papírból.

Egyenértékűségi táblázat

Az A2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AM
aA1
A2
bA
B1
c 1B
c 2B
BE
C1
C1E
d 1C, CE
,
D1
D1E
d 2D, DE1
(e)
(f)

További információk:

1. D2 osztály: 5 éves érvényesség.

Ausztriai 3. minta (A3)

Kiadva Ausztriában 1956.1.1-jétől1997.11.1-jéig

Leírás: 22 × 10,5 cm, rózsaszínű; ellenálló papírból készült. E minta formája változó lehet. A minta kiadásának időszakában azonban nem történt jelentős változás az engedély tartalmában.

Egyenértékűségi táblázat

Az A3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AM
A1
A2
AA
B1
BB
B
BE
C1
C1E
CC
CE
D1
D1E
DD
DE
E1
F
G
H

További információk:

1. A BE, CE és DE kategória a 91/439/EGK irányelvben nem létezett az A4 minta bevezetése előtt. Az E kategória csak legalább a B, C vagy D kategóriák egyikével együtt érvényes; a D kategória ötéves érvényességi ideje a D kategóriával kombinálva az E kategóriára is érvényes.

Ausztriai 4. minta (A4)

Kiadva Ausztriában 1997.11.1-jétől2006.3.1-jéig

Leírás: 22 × 10,5 cm, rózsaszínű; ellenálló papírból készült, laminált műanyag a 2. oldalon (a vezetői engedély birtokosának adatai és fényképe).

Egyenértékűségi táblázat

Az A4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
A1
A2
AA
B1
BB
B
BE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1
D1E
DD
DEDE
F

Ausztriai 5. minta (A5)

Kiadva Ausztriában 2006.3.1-jétől

Leírás: 8,5 × 5,5 cm méretű, rózsaszínű műanyag kártya.

Egyenértékűségi táblázat

Az A5 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
A (≤25 KW ÉS ≤ 0,16 KW/Kg)A2
AA
B1
BB
B
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1
D1E
DD
DEDE
F

LENGYELORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Lengyelországi 1. minta (PL1)

Kiadva Lengyelországban 1999.7.1-jétől2001.9.30-ig

Leírás: 53,98 × 85,60 mm méretű személyazonosító kártya (vízszintes elrendezésű). Vastagsága 0,76 mm, rózsaszín műanyag kártya, átlátszó védőréteggel.

Egyenértékűségi táblázat

A PL1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
*AM1
A1A1
A2
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
T2

További információk:

1. 13-18 év közötti személyek részére kiadott, könnyű motorkerékpárra vonatkozó vezetői engedély; a 18 év feletti személyek vezetői engedély nélkül is vezethetnek könnyű motorkerékpárt.

2. A "T" kategória pótkocsival (pótkocsikkal) rendelkező mezőgazdasági vontató vagy pótkocsival (pótkocsikkal) rendelkező lassú jármű vezetésére jogosít fel, kizárólag Lengyelország területén.

Lengyelországi 2. minta (PL2)

Kiadva Lengyelországban 2001.10.1-jétől2004.4.30-ig

Leírás: 53,98 × 85,60 mm méretű személyazonosító kártya (vízszintes elrendezés). 0,76 mm vastagságú, rózsaszín műanyag kártya átlátszó védőréteggel.

Egyenértékűségi táblázat

A PL2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AM1
A1A1
A2
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
T2

További információk:

1. 13-18 év közötti személyek részére kiadott, könnyű motorkerékpárra vonatkozó vezetői engedély; a 18 év feletti személyek vezetői engedély nélkül is vezethetnek könnyű motorkerékpárt.

2. A "T" kategória pótkocsival (pótkocsikkal) rendelkező mezőgazdasági vontató vagy pótkocsival (pótkocsikkal) rendelkező lassú jármű vezetésére jogosít fel, kizárólag Lengyelország területén belül.

Lengyelországi 3. minta (PL3)

Kiadva Lengyelországban 2004.5.1-jétől

Leírás: 53,98 × 85,60 mm méretű személyazonosító kártya (vízszintes elrendezésű). Vastagsága 0,76 mm, rózsaszín műanyag kártya, átlátszó védőréteggel.

Egyenértékűségi táblázat

A PL3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AM1
A1A1
A2
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
T2

További információk:

1. 13-18 év közötti személyek részére kiadott, könnyű motorkerékpárra vonatkozó vezetői engedély; a 18 év feletti személyek vezetői engedély nélkül is vezethetnek könnyű motorkerékpárt.

2. A "T" kategória pótkocsival (pótkocsikkal) rendelkező mezőgazdasági vontató vagy pótkocsival (pótkocsikkal) rendelkező lassú jármű vezetésére jogosít fel, kizárólag Lengyelország területén belül.

PORTUGÁLIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Portugáliai 1. minta (P1)

Kiadva Portugáliában 1965.8.30-tól1984.9.1-jéig

Leírás: hatoldalas, 105 × 222 mm méretű, rózsaszínű papíralapú formátum fekete felirattal.

Egyenértékűségi táblázat

A P1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AAM, A1, A2, A
BB1, B, BE
CC1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
DMezőgazdasági vontatók

További információk:

Ezen vezetői engedélyek közül néhány, még használatban lévő érvényessége 2015-ben jár le.

Portugáliai 2. minta (P2)

Kiadva Portugáliában 1984.9.1-jétől1994.7.1-jéig

Leírás: Négyoldalas, 106 × 148 mm méretű, rózsaszínű papíralapú formátum, fekete karakterekkel.

Egyenértékűségi táblázat

A P2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1AM
AA1, A2, A1
BB1, B
CC1, C
EE2
DD1, D
F (mezőgazdasági vontatók)
G (hivatásos gépjárművezetők)

További információk:

1. Külön vezetői engedély létezik az 50 cm3-nél kisebb motorkerékpárokra és könnyű motorkerékpárokra. Az ilyen járműveket az A kategóriájú vezetői engedély birtokosai is vezethetik.

2. Az E kategóriát kizárólag olyan vezetők részére bocsátják ki, akik egy másik kategóriára szóló engedéllyel már rendelkeznek.

Portugáliai 3. minta (P3)

Kiadva Portugáliában 1994.7.1-jétől1998.10.18-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszín papíralapú formátum, fekete betűkkel. Magasság/szélesség: 106 × 221 mm.

Egyenértékűségi táblázat

A P3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AAM, A1, A2, A1
BB1, B
EBE, C1E, CE, D1E, DE2
CC1, C
DD1, D

További információk:

1. Külön vezetői engedély létezik az 50 cm3-nél kisebb motorkerékpárokra és könnyű motorkerékpárokra. Az ilyen járműveket az A kategóriájú vezetői engedély birtokosai is vezethetik.

2. Az E kategóriát kizárólag olyan vezetők részére bocsátják ki, akik egy másik kategóriára szóló engedéllyel már rendelkeznek.

Portugáliai 4. minta (P4)

Kiadva Portugáliában 1998.10.18-tól1999.7.1-jéig

Leírás: Hatoldalas rózsaszín papíralapú formátum, fekete betűkkel. Magasság/szélesség: 106 × 221 mm.

Egyenértékűségi táblázat

A P4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1, AAM
A1A1
A < 25 kW és 0,16 kW/kgA21
A ≥ 25 kW és 0,16 kW/kgA1
BB1 B
BEBE
CC1, C
CEC1E, CE
DD1,D
DED1E,DE

További információk:

1. Külön vezetői engedély létezik az 50 cm3-nél kisebb motorkerékpárokra és könnyű motorkerékpárokra. Az ilyen járműveket az A kategóriájú vezetői engedély birtokosai is vezethetik.

Portugáliai 5. minta (P5)

Kiadva Portugáliában 1999.7.1-jétől2005.5.25-ig

Leírás: A 91/439/EGK irányelv és az ISO 7810/7816 szerinti formátumú műanyag kártya. Ellenőrzés módja az ISO 10 373 szerint.

Egyenértékűségi táblázat

A P5 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1, AAM1
A1A1
A <25 kW és 0,16 kW/kgA21
A ≥ 25 k és 0,16 kW/kgA1
BB1 B
BEBE
CC1 C
CEC1E, CE
DD1 D
DED1E DE

További információk:

1. Külön vezetői engedély létezik az 50 cm3-nél kisebb motorkerékpárokra és könnyű motorkerékpárokra. Az ilyen járműveket az A kategóriájú vezetői engedély birtokosai is vezethetik.

1999.7.1. és 1999.12.31. között mind a P5, mind a P6 minta kiadásra került.

Portugáliai 6. minta (P6)

Kiadva Portugáliában 2005.5.25-től

Leírás: A 91/439/EGK irányelv és az ISO 7810/7816 szerinti formátumú műanyag kártya. Ellenőrzés módja az ISO 10 373 szerint.

Egyenértékűségi táblázat

A P6 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1, AAM1
A1A1
A <25 kW és 0,16 kW/kgA21
A ≥ 25 k és 0,16 kW/kgA1
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE

További információk:

1. Külön vezetői engedély létezik az 50 cm3-nél kisebb motorkerékpárokra és könnyű motorkerékpárokra. Az ilyen járműveket az A kategóriájú vezetői engedély birtokosai is vezethetik.

ROMÁNIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Romániai 1. minta (ROU1)

Kiadva Romániában 1966.4.29-től1984.6.28-ig

Leírás: Egylapos papírfüzet formátum. Rózsaszínű. Lapméret: 76 mm × 105 mm.

Ez a minta már nem jogosít vezetésre Romániában, mivel 1995-2001 között kötelező vezetőiengedély-cserét hajtottak végre. A Románia által így kiadott új vezetői engedélyeket a tagállamok 2033. január 19-ig kötelesek elismerni.

Egyenértékűségi táblázat

A ROU1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AA
BB
CC
DD
EE1

További információk:

1. Az E kategória külön kategóriát képezett, mely csak más kategóriákkal együtt volt érvényes a következő módon: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Romániai 2. minta (ROU2)

Kiadva Romániában 1984.7.1-jétől1990.4.9-ig

Leírás: Biztonsági mintával ellátott, bankjegy minőségű nehézpapír (rózsaszínű). Méretek: 76 mm × 112 mm.

Ez a minta már nem jogosít vezetésre Romániában, mivel 1995-2001 között kötelező vezetőiengedély-cserét hajtottak végre. A Románia által így kiadott új vezetői engedélyeket a tagállamok 2033. január 19-ig kötelesek elismerni.

Egyenértékűségi táblázat

A ROU2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AA
BB
CC
DD
EE1
F
GA1
H
I

További információk:

1. Az E kategória külön kategóriát képezett, mely csak más kategóriákkal együtt volt érvényes a következő módon: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Romániai 3. minta (ROU3)

Kiadva Romániában 1990.4.9-től1995.12.1-jéig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papíralapú formátum. Lapméret: 75 × 103 cm. A rendszeres orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos adatok két külön lapon szerepelnek.

Ez a minta már nem jogosít vezetésre Romániában, mivel 1995-2001 között kötelező vezetőiengedély-cserét hajtottak végre. A Románia által így kiadott új vezetői engedélyeket a tagállamok 2033. január 19-ig kötelesek elismerni.

Egyenértékűségi táblázat

A ROU3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AA
BB
CC
DD
EE1
F
GA1
H
I

További információk:

1. Az E kategória külön kategóriát képezett, mely csak más kategóriákkal együtt volt érvényes a következők szerint: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Romániai 4. minta (ROU4)

Kiadva Romániában 1995.12.1-jétől 2008-ig

Leírás: műanyag kártya. Rózsaszínű. Méretei az ISO 7810 szabványnak megfelelőek. A műanyag kártyát 1995. december 1-jétől fokozatosan vezették be. 1995.12.1. és 1996.10.31. között mind a ROU3, mind a ROU4 minta kiadásra került.

Egyenértékűségi táblázat

A ROU4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
Tb
Tr
Tv

További információk:

Az ilyen engedélyek a dokumentumon feltüntetett érvényességi idő lejártáig érvényesek (10 év).

Hamisítás elleni többszörös védelem: nem utánozható különleges papír (litho multiplex-eljárás, másolásbiztos vonalminta, optikailag változó eszköz, prizmanyomás, ezüstnyomás); szkennelt fénykép; hologram a fénykép mellett; UV-sugárzás alatt szemmel látható védelem (látható/nem látható, fluoreszkáló); mikrobetűk (ROMANIA) a fénykép szélén és Microplex a jármű rajzánál a kártya hátoldalán.

Romániai 5. minta (ROU5)

Kiadva Romániában 2008-tól 2013.1.19-ig

Leírás: A 2006/126/EK irányelv szerinti ROU 5 engedélyminta: az ISO/ISO 7810 és az ISO 7816-1 szabvánnyal összhangban gyártott, polikarbonát kártya. Hamisítás elleni védelem: egyedi hologramok; látható és átlátszó UV-szín, infravörös és foszforeszkáló pigmentek, tapintható mezők, optikai fehérítő nélküli anyagok, biztonsági mintával ellátott háttér, optikailag változó elemek, lézergravírozás, biztonsági háttér a fénykép körül.

További jellemzők: átlátszó ablak, hullámos vonalak.

Egyenértékűségi táblázat

A ROU5 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AMAM
A1A1
A2A2
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
Tb
Tr
Tv

További információk:

Az ilyen engedélyek a dokumentumon feltüntetett érvényességi idő lejártáig érvényesek (10 év).

2008-ban a ROU 4 és a ROU 5 mintát is kiadták.

SZLOVÉNIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Szlovéniai 1. minta (SLO1)

Kiadva Szlovéniában 1992.2.15-től 2006-ig

Leírás: Hatoldalas, hajtogatott, rózsaszínű, papíralapú formátum.

A mintát az alábbi nyelveken bocsáthatják ki: szlovén; szlovén és olasz (kétnyelvű); szlovén és magyar (kétnyelvű);

Egyenértékűségi táblázat

Az SLO1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AA1
BB2
CB, C
DB, C, D
EBE, CE3
(F)
(G)
HA1 79 (< 50 km/h)

További információk:

1. Az A kategória esetében az alábbi (a megjegyzésekben feltüntetett) korlátozások érvényesülhetnek:

"A - LE DO 50 KM/H", vagy "21800 A LE DO 50 KM/H", vagy "A 79 (< 50 KM/H)": csak A1 79 kategóriájú (< 50 km/h) motorkerékpár vezetésére jogosít.

"A - DO 125 CCM" vagy "20500 A ≤ 125 CCM" vagy "A ≤ 125 CCM IN ≤ 11KW" vagy "20800 A ≤ 125 CCM IN ≤ 11 KW", illetőleg "72. (A1)": csak A1 kategóriájú motorkerékpár vezetésére jogosít.

"A ≤ 25 KW ALI ≤ 0,16 KW/KG", vagy "20900 A ≤ 25 KW ALI ≤ 0,16 KW/KG"; vagy "A 209. (≤ 25 KW ALI ≤ 0,16 KW/KG)": csak A kategóriájú motorkerékpár vezetésére jogosít, amelynek teljesítménye legfeljebb 25 kW és teljesítmény/tömeg aránya legfeljebb 0,16 kW/kg.

"A - DO 350 CCM" vagy "20700 A ≤ 350 CCM": csak A kategóriájú motorkerékpár vezetésére jogosít a betöltött huszadik életévtől.

2. Ha a megjegyzések között a következő szövegek valamelyike szerepel:

"E - LE Z VOZILI B KATEGORIJE" vagy "20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE", illetőleg "E 206. LE Z VOZILI B KAT.", akkor az engedély BE kategóriájú járművek vezetésére is jogosít.

3. Az E kategóriájú engedély DE kategóriájú járművek vezetésére is jogosít, ha birtokosa már rendelkezik D kategóriájú engedéllyel.

Szlovéniai 2. minta (SLO2)

Kiadva Szlovéniában 2006.1.1-jétől2009.7.13-ig

Leírás: rózsaszínű papír, termoplasztikus védőfóliában.

A mintát az alábbi nyelveken bocsáthatják ki: szlovén; szlovén és olasz (kétnyelvű); szlovén és magyar (kétnyelvű).

Egyenértékűségi táblázat

Az SLO2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1
BB
BEBE
C1
C1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
F
G
H

Szlovéniai 3. minta (SLO3)

Kiadva Szlovéniában 2009.7.13-tól2013.1.18-ig

Leírás: az ISO/IEC 7810:2003 szabvánnyal összhangban gyártott, polikarbonát kártya; 85,6 × 53,98 mm.

A mintát az alábbi nyelveken bocsáthatják ki: szlovén; szlovén és olasz (kétnyelvű); szlovén és magyar (kétnyelvű).

Egyenértékűségi táblázat

Az SLO3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AMAM
A1A1
A2A2
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
F
G

SZLOVÁKIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Szlovákiai 1. minta (SK1)

Kiadva 1993.1.1-jétől2004.4.30-ig

Leírás: Kétoldalas rózsaszínű laminált kártya.

Méretek: 105 × 74mm; papír, termoplasztikus védőfóliában.

Biztonsági jellemzők: a vezetői engedély számán egyedi, UV-fluoreszkáló nyomtatás látható, gilos mintával ellátott háttér a kártya mindkét oldalán.

Egyenértékűségi táblázat

Az SK1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A/50AM
A1
A2
AAM, A1, A2 A
B1
BAM, B1, B
E (B+E)AM, B1, B, BE
C1
C1E
CAM, B1, B, C1, C
E (C+E)AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1
D1E
DAM, B1, B, C1. C. D1,D
E (D+E)AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
(T)

További információk:

2004. január 1-jéig a "skúšobná lehota" (próbaidő) szöveg az "Osobitné záznamy" (további feljegyzések) című táblázatban szerepelt a dokumentum hátoldalán. A két évig tartó próbaidőt a kibocsátás időpontjától számították, ezért ezen engedélyek 7. pontja rögzítette, hogy az engedély érvényessége két év. Egy ilyen engedély cseréjét követően az új engedélyen nem tüntettek fel érvényességi időt. Valamennyi kategória élethosszig érvényes.

Harmonizált kódok:

Okuliare potrebné = 01

Ručné riadenie = E korlátozás az engedélybirtokos mozgáskorlátozottságának mértékétől függ, és egynél több uniós kódhoz is kapcsolódhat - az alábbi uniós kódok közül egynek vagy többnek is megfelelhet: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 és 44.

Szlovákiai 2. minta (SK2)

Kiadva 2004.5.1-jétől

Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú, rózsaszínű műanyag kártya.

Biztonsági jellemzők:

a) az elülső oldalon az átlátszó fólia és az engedély birtokosának szkennelt arcképét részben fedő polikarbonát réteg közé elhelyezett kerek, átlátszó diffraktív optikailag változó képet mutató eszköz (Diffractive Optically Variable Image Device);

b) a közlekedésre utaló elemek, grafikai elemek közlekedési jelzőtáblák és járműpiktogrammok formájában a polikarbonát felületen az elülső oldalon,

c) a "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" felirat dombornyomással az engedélybirtokos arcképének bal felső részén és a kártya többi részén,

d) biztonsági szál (a hátoldalon) optikailag változó jellel és a "SLOVENSKO/SLOVAKIA" ismétlődő felirattal,

e) mindkét oldalon két látható pasztellszín dupla szivárványnyomással, amely a dokumentum rózsaszínét kölcsönzi,

f) megközelítőleg 15 mm széles, kék színű csík látható a széleken, amely a rövidhullámú UV-sugár alatt pirosnak, a hosszú hullámú alatt pedig kéknek tűnik; kék uniós zászló a bal felső sarokban, a "VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA" felirat az elülső oldalon és járműikonok a hátoldalon.

Egyenértékűségi táblázat

Az SK2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AMAM
A1A1
A≤ 25 kWA2
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
T

FINNORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Finnországi 1. minta (FIN1)

Kiadva Finnországban 1972.7.1-jétől1990.9.30-ig

Leírás: Kétoldalas rózsaszínű papír formátum.

Egyenértékűségi táblázat

A FIN1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
A1
A2
AA
B1
BB
BEBE
C1
C1E
CC
CECE
D1
D1E
DD
DEDE
(KT)A
(T)

Finnországi 2. minta (FIN2)

Kiadva Finnországban 1990.10.1-jétől1996.6.30-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártya.

Egyenértékűségi táblázat

A FIN2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
A1
A2
AA
B1
BB
BEBE
C1
C1E
CC
CECE
D1
D1E
DD
DEDE
(T)

Finnországi 3. minta (FIN3)

Kiadva Finnországban 1996.7.1-jétől1997.12.31-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártya.

Egyenértékűségi táblázat

A FIN3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
A1A1
A2
AA
B1
BB
BEBE
C1
C1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(T)

Finnországi 4. minta (FIN4)

Kiadva Finnországban 1998.1.1-jétől

Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya.

Egyenértékűségi táblázat

A FIN4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
MAM1,4
A1A1
A2
AA3
B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(M)
(T)2

További információk:

1. Az M nemzeti kategóriát (négykerekű könnyűgépjárművek, általános könnyű motorkerékpárok, kivéve az alacsony teljesítményű könnyű motorkerékpárokat) 2000. január 1-jén vezették be. Azok, akik ezen időpont előtt töltötték be 15. életévüket, továbbra is vezetői engedély nélkül vezethetnek könnyű motorkerékpárt (kivéve a könnyű négykerekű motorkerékpárokat).

2. A T kategóriát még az első minta előtt vezették be (FIN1). A T kategória a mezőgazdasági vontatókra (kivéve a közúti mezőgazdasági vontatókat), a motoros munkagépekre és motoros szánokra, valamint bármely, ezek által vontatott járműre vonatkozik. A T kategóriájú járművek vezetésére szóló engedély valamennyi egyéb kategóriában benne foglaltatik, kivéve az M/AM kategóriát. A T kategória nem szerepel a vezetői engedélyen, ha azt egyéb kategóriák már tartalmazzák. Csak abban az esetben tüntetik fel, ha a vezetői engedély birtokosa külön vizsgát tett le a T kategóriára vonatkozóan. 2013. január 19-től egy új LT kategória kerül bevezetésre a közúti mezőgazdasági vontatókra vonatkozóan. Az LT kategóriájú járművek vezetésére szóló engedélyt tartalmazzák a C1 és C kategóriák.

3. 2013. január 19-től az A kategória az A2 kategóriának felel meg, amennyiben nem járt le a megfelelő kétéves időtartam, egyébként pedig az A kategóriának, amennyiben a vezetői engedélyt ezen időpontot megelőzően állították ki.

4. 2013. január 19-től az AM kategóriára vonatkozóan a könnyű motorkerékpárok esetében (kezelési vizsga) és a könnyű négykerekű motorkerékpárok esetében (vezetői vizsga) letett gyakorlati vizsgát külön nemzeti kódokkal feltüntetik a vezetői engedélyen.

Finnországi 5. minta (FIN5)

Kiadva az Åland-szigetek területén 1973.8.1-jétől1992.5.31-ig

Leírás: Kétoldalas, rózsaszínű papír formátum.

Egyenértékűségi táblázat

A FIN5 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
A1
A2
AA
B1
BB
BEBE
C1
C1E
CC
CECE
D1
D1E
DD
DEDE
(KT)A
(T)

Finnországi 6. minta (FIN6)

Kiadva az Åland-szigetek területén 1992.6.1-jétől1997.12.31-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártya.

Egyenértékűségi táblázat

A FIN6 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
A1A1
A2
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(T)

További információk:

Az A1 kategóriát 1996. július 1-jén vezették be.

A B1, C1, C1E, D1 és D1E kategóriákat 1996. szeptember 1-jén vezették be.

A vezetői engedély külseje az A1, B1, C1, C1E, D1 és D1E kategóriák bevezetésekor nem változott.

Finnországi 7. minta (FIN7)

Kiadva az Åland-szigetek területén 1998.1.1-jétől

Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya.

Egyenértékűségi táblázat

A FIN7 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AM
A1A1
A25
AA3
B1B14, 6
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
MAM1,7
(T)2

További információk:

1. Az M nemzeti kategóriát (négykerekű könnyűgépjárművek, általános könnyű motorkerékpárok, kivéve az alacsony teljesítményű könnyű motorkerékpárokat) 2004. június 1-jén vezették be.

2. A T kategória a mezőgazdasági vontatókra (kivéve a közúti mezőgazdasági vontatókat), a motoros munkagépekre és motoros szánokra, valamint bármely, ezek által vontatott járműre vonatkozik.

3. Az A kategóriára vonatkozó vezetői engedélyeket a legfeljebb 25 kW teljesítményű és legfeljebb 0,16 kW/kg teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárokra, és az egyéb motorkerékpárokra egyaránt kiállítják. Azok a személyek, akik két éven át rendelkeznek legfeljebb 25 kW teljesítményű és legfeljebb 0,16 kW/kg teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárra szóló vezetői engedéllyel, bármely típusú motorkerékpárt vezethetnek.

4. A B1 kategória nem szerepel a vezetői engedély második oldalán.

5. Az A2 kategória 2013. január 19-én kerül bevezetésre.

6. A B1 kategória 2013. január 19-én megszűnik.

7. Az M kategória helyébe 2013. január 19-től az AM kategória lép.

SVÉDORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Svédországi 1. minta (S1)

Kiadva Svédországban 1999.6.1-jétől2007.11.30-ig

Leírás: A vezetői engedélyt polikarbonátból készült ID-1 kártya formájában bocsátották ki.

Egyenértékűségi táblázat

Az S1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AM
A1A11,3,4
A2
AA1,3,5
B1
BB2,6
BEBE7
C1
C1E
CC
CECE
D1
D1E
DD
DEDE

További információk:

1. Azok az engedélybirtokosok, akik segédmotoros kerékpárra vonatkozó korlátozással járó A kategóriájú engedélyüket 1996.7.1-je előtt kapták meg, jogosultak 125 cm3-t nem meghaladó térfogatú gépjármű vezetésére teljesítménykorlátozás (kW) nélkül. Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll. Bevonás után az új vezetői engedély csak a 2006/126/EK irányelv szerinti A1 kategóriájú járművek vezetésére jogosít. Ha nem bevonás miatt, hanem bármilyen más okból kerül sor vezetői engedély megújítására vagy kiadására, ez a korábban megszerzett jogokat nem érinti.

2. Azok az engedélybirtokosok, akik 1996. július 1-je előtt kaptak B kategóriájú engedélyt, legfeljebb 3,5 t megengedett össztömegű személygépkocsi vezetésére jogosultak, feltéve, hogy a jármű személygépkocsiként, és nem könnyű tehergépkocsiként van nyilvántartva. Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll. Bevonás után az új vezetői engedély csak a 2006/126/EK irányelv szerinti A1 kategóriájú járművek vezetésére jogosít. Ha nem bevonás miatt, hanem bármilyen más okból kerül sor vezetői engedély megújítására vagy kiadására, ez a korábban megszerzett jogokat nem érinti.

3. Azok az engedélybirtokosok, akik segédmotoros kerékpárra vonatkozó korlátozással járó A kategóriájú engedélyüket 1996.7.1-je előtt kapták meg, jogosultak 125 cm3-t nem meghaladó térfogatú gépjármű vezetésére teljesítménykorlátozás (kW) nélkül. Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll. Bevonás után az új vezetői engedély csak a 2006/126/EK irányelv szerinti A1 kategóriájú járművek vezetésére jogosít. Ha nem bevonás miatt, hanem bármilyen más okból kerül sor vezetői engedély megújítására vagy kiadására, ez a korábban megszerzett jogokat nem érinti.

4. Azok az engedélybirtokosok, akik A1 kategóriájú engedélyüket 2013. január 19. előtt kapták meg, 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárt (kód: 79.05) is vezethetnek. Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll. Bevonás után az új vezetői engedély csak a 2006/126/EK irányelv szerinti A1 kategóriájú járművek vezetésére jogosít. Ha nem bevonás miatt, hanem bármilyen más okból kerül sor vezetői engedély megújítására vagy kiadására, ez a korábban megszerzett jogokat nem érinti.

5. Azok az engedélybirtokosok, akik A kategóriájú engedélyüket 2013. január 19. előtt kapták meg, csak akkor vezethetnek 25 kW-nál nagyobb teljesítményű és 0,16 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárt, ha A kategóriájú engedélyük legalább kétéves vagy ha 21. életévük betöltését követően e típusú motorra szóló vezetői vizsgát tettek.

6. Azok az engedélybirtokosok, akik B kategóriájú engedélyüket 2013. január 19. előtt kapták meg, bármely típusú motoros triciklit vezethetnek. Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll. A 2013. január 19. után engedélybevonást követően kiadott B kategóriájú vezetői engedélyek birtokosai csak Svédország területén és csak 21. életévük betöltését követően vezethetnek 15 kW-nál nagyobb teljesítményű motoros triciklit. Ha nem bevonás miatt, hanem bármilyen más okból kerül sor vezetői engedély megújítására vagy kiadására, ez a korábban megszerzett jogokat nem érinti.

7. Azok az engedélybirtokosok, akik BE kategóriájú engedélyüket 2013. január 19. előtt kapták meg, vezethetnek olyan járművet, mely pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3,5 tonnát (kód: 79.06). Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll. Bevonás után az új vezetői engedély csak a 2006/126/EK irányelv szerinti BE kategóriájú járművek vezetésére jogosít. Ha nem bevonás miatt, hanem bármilyen más okból kerül sor vezetői engedély megújítására vagy kiadására, ez a korábban megszerzett jogokat nem érinti.

Svédországi 2. minta (S2)

Kiadva Svédországban 2007.11.27-től2013.1.18-ig

Leírás: A vezetői engedélyt polikarbonátból készült ID-1 kártya formájában bocsátották ki. A kártya rózsaszínű, jellegzetessége a kártya közepén, az aláírás alatt lévő átlátszó ablak.

Egyenértékűségi táblázat

Az S2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AMAM3
A1A11,4,5
A2
AA1,4,6
B1
BB2,7
BEBE8
C1
C1E
CC
CECE
D1
D1E
DD
DEDE

További információk:

1. Azok az engedélybirtokosok, akik segédmotoros kerékpárra vonatkozó korlátozással járó A kategóriájú engedélyüket 1996.7.1-je előtt kapták meg, jogosultak 125 cm3-t nem meghaladó térfogatú gépjármű vezetésére teljesítménykorlátozás (kW) nélkül. Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll. Bevonás után az új vezetői engedély csak a 2006/126/EK irányelv szerinti A1 kategóriájú járművek vezetésére jogosít. Ha nem bevonás miatt, hanem bármilyen más okból kerül sor vezetői engedély megújítására vagy kiadására, ez a korábban megszerzett jogokat nem érinti.

2. Azok az engedélybirtokosok, akik 1996. július 1-je előtt kaptak B kategóriájú engedélyt, legfeljebb 3,5 tonna megengedett össztömegű személygépkocsi vezetésére jogosultak, feltéve, hogy a jármű személygépkocsiként, és nem könnyű tehergépkocsiként van nyilvántartva. Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll. Bevonás után az új vezetői engedély csak a 2006/126/EK irányelv szerinti A1 kategóriájú járművek vezetésére jogosít. Ha nem bevonás miatt, hanem bármilyen más okból kerül sor vezetői engedély megújítására vagy kiadására, ez a korábban megszerzett jogokat nem érinti.

3. Az AM kategóriát Svédországban 2009. október 1-jén vezették be nemzeti kategóriaként.

4. Azok az engedélybirtokosok, akik A1 vagy A kategóriájú engedélyüket 2013. január 19. előtt kapták meg, jogosultak négykerekű motorkerékpárok vezetésére. Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll. Bevonás után az új vezetői engedély csak a 2006/126/EK irányelv szerinti A1 kategóriájú járművek vezetésére jogosít. Ha nem bevonás miatt, hanem bármilyen más okból kerül sor vezetői engedély megújítására vagy kiadására, ez a korábban megszerzett jogokat nem érinti.

5. Azok az engedélybirtokosok, akik A1 kategóriájú engedélyüket 2013. január 19. előtt kapták meg, vezethetnek 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárt (2013. december 31-től új kód: 79.05). Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll. Bevonás után az új vezetői engedély csak a 2006/126/EK irányelv szerinti A1 kategóriájú járművek vezetésére jogosít. Ha nem bevonás miatt, hanem bármilyen más okból kerül sor vezetői engedély megújítására vagy kiadására, ez a korábban megszerzett jogokat nem érinti.

6. Azok az engedélybirtokosok, akik A kategóriájú engedélyüket 2013. január 19. előtt kapták meg, csak akkor vezethetnek 25 kW-nál nagyobb teljesítményű vagy 0,16 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárt, ha A kategóriájú engedélyük legalább kétéves vagy ha 21. életévük betöltését követően e típusú motorra szóló vezetői vizsgát tettek.

7. Azok az engedélybirtokosok, akik B kategóriájú engedélyüket 2013. január 19. előtt kapták meg, bármely teljesítményű motoros triciklit vezethetnek. Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll. A 2013. január 19. után engedélybevonást követően kiadott B kategóriájú vezetői engedélyek birtokosai csak Svédország területén és csak 21. életévük betöltését követően vezethetnek 15 kW-nál nagyobb teljesítményű motoros triciklit. Ha nem bevonás miatt, hanem bármilyen más okból kerül sor vezetői engedély megújítására vagy kiadására, ez a korábban megszerzett jogokat nem érinti.

8. Azok az engedélybirtokosok, akik BE kategóriájú engedélyüket 2013. január 19. előtt kapták meg, vezethetnek olyan járművet, mely pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3,5 tonnát (2013. december 31-től új kód: 79.06). Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll. Bevonás után az új vezetői engedély csak a 2006/126/EK irányelv szerinti BE kategóriájú járművek vezetésére jogosít. Ha nem bevonás miatt, hanem bármilyen más okból kerül sor vezetői engedély megújítására vagy kiadására, ez a korábban megszerzett jogokat nem érinti.

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Egyesült királyságbeli 1. minta (UK1)

Kiadva Nagy-Britanniában 1976 januárjától 1986 januárjáig

Leírás: Hosszúkás, zöld, összehajtott minta.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK1 (Nagy-Britannia) minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AB, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)1
BB 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)2
CB1 79 (≤ 425 kg)
DA
(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

További információk:

1. Az A kategóriájú engedéllyel rendelkező személyek jogosultak nem ellenszolgáltatásért bérbeadott (nem hivatásos használatú, és nem közvetlenül vagy közvetetten fizető utasokat szállító) D1 és D1E, valamint C1E kategóriájú járművek vezetésére, feltéve, hogy a pótkocsi és a vontató jármű össztömege nem haladja meg a 8,25 tonnát.

2. Mint az A kategóriájú engedélyek birtokosainál, de csak automata-sebességváltós járművek esetében.

Egyesült királyságbeli 2. minta (UK2)

Kiadva Nagy-Britanniában 1986 januárjától 1990 júniusáig

Leírás: Rózsaszínű, összehajtott minta. Csak egy része a tényleges vezetői engedély, a többi az ún. ellenpéldány.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK2 (Nagy-Britannia) minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AB, BE, C1, C1E1
BB 78, BE 78, C1 78, C1E 782
CA79 (≥ 550 kg) B1 793
DA
EAM, A14
(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

További információk:

1. Az A kategóriájú engedéllyel rendelkező személyek jogosultak nem ellenszolgáltatásért bérbeadott (nem hivatásos használatú, és nem közvetlenül vagy közvetetten fizető utasokat szállító) D1 és D1E, valamint C1E kategóriájú járművek vezetésére, feltéve, hogy a pótkocsi és a vontató jármű össztömege nem haladja meg a 8,25 tonnát.

2. Mint az A kategóriájú engedélyek birtokosainál, de csak automata-sebességváltós járművek esetében.

3. A kategóriájú motoros triciklire vagy B1 kategóriájú négykerekű járművekre korlátozva, mindkét esetben legfeljebb 550 kg megengedett legnagyobb össztömeggel.

4. Legfeljebb 50 cm3 minimális hengerűrtartalmú és 50 km/h megengedett maximális sebességű A1 kategóriájú járművekre korlátozva.

Egyesült királyságbeli 3. minta (UK3)

Kiadva Nagy-Britanniában 1990 júniusától 1996 decemberéig

Leírás: Rózsaszínű és zöld összehajtott minta. Csak egy része a tényleges vezetői engedély, a többi az ún. ellenpéldány.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK3 (Nagy-Britannia) minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AA
B1A 79 (≥ 550 kg), B11
BB, C1E2
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
PAM, A13
B1(mozgássérült-kocsik)4
F, G, H, K, L

További információk:

1. A kategóriájú motoros triciklire vagy B1 kategóriájú négykerekű járművekre korlátozva, mindkét esetben legfeljebb 550 kg megengedett legnagyobb össztömeggel.

2. Az A kategóriájú engedéllyel rendelkező személyek vezethetnek nem ellenszolgáltatásért bérbeadott (nem hivatásos használatú, és nem közvetlenül vagy közvetetten fizető utasokat szállító) D1 és D1E, valamint C1E kategóriájú járművek vezetésére, feltéve, hogy a pótkocsi és a vontató jármű össztömege nem haladja meg a 8,25 tonnát.

3. Legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú és legfeljebb 50 km/h megengedett maximális sebességű A1 kategóriájú járművekre korlátozva.

4. Nemzeti kategória, a mozgáskorlátozottak részére tervezett és gyártott, legfeljebb 254 kg tömegű járművek.

Egyesült királyságbeli 4. minta (UK4)

Kiadva Nagy-Britanniában 1997 januárjától 2000 márciusáig

Leírás: Rózsaszínű és zöld összehajtott minta. Csak egy része a tényleges vezetői engedély, a többi az ún. ellenpéldány.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK4 (Nagy-Britannia) minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1A1
AA
B1A 79 (≥ 550 kg), B11
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
PAM, A12
B1 (mozgássérült-kocsik)
F, G, H, K, P
3

További információk:

1. A kategóriájú motoros triciklire vagy B1 kategóriájú négykerekű járművekre korlátozva, mindkét esetben legfeljebb 550 kg megengedett legnagyobb össztömeggel.

2. Legfeljebb 50 cm3 minimális hengerűrtartalmú és 50 km/h megengedett maximális sebességű A1 kategóriájú járművekre korlátozva.

3. Kizárólag az 1999. november 12-t megelőzően az említett jogosultsággal rendelkező személyek részére kiadva.

A 4. és 5. minta kibocsátási időszakai átfedik egymást.

Egyesült királyságbeli 5. minta (UK5)

Kiadva Nagy-Britanniában 1998 júliusa és 2013. január 19-e között.

Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya.

Ellenpéldánya, amely a közlekedési szabálysértések miatt kiszabott büntetések feljegyzésére szolgál, külön kerül kiadásra. A minta kibocsátásának időszaka a fokozatos bevezetés következtében átfedésben van az UK4 minta kibocsátási időszakával.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK5 (Nagy-Britannia) minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1A1
AA
B1A 79 (≥ 550 kg), B11
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
PAM, A12
B1 (mozgássérült-kocsik)
F, G, H, K, P
3

További információk:

1. A kategóriájú motoros triciklire vagy B1 kategóriájú négykerekű járművekre korlátozva, mindkét esetben legfeljebb 550 kg megengedett legnagyobb össztömeggel.

2. Legfeljebb 50 cm3 minimális hengerűrtartalmú és 50 km/h megengedett maximális sebességű A1 kategóriájú járművekre korlátozva.

3. Kizárólag az 1999. november 12-ét megelőzően az említett jogosultsággal rendelkező személyek részére kiadva.

Egyesült királyságbeli 6. minta (UK6)

Kiadva Észak-Írországban 1999.4.1-je és 2013.1.19. között

Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya.

Ellenpéldánya, amely a közlekedési szabálysértések miatt kiszabott büntetések feljegyzésére szolgál, külön kerül kiadásra.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK6 (Észak-Írország) minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
A1A1
AA
B1A 79 (≥ 550 kg), B11
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
PAM, A12
B1 (mozgássérült-kocsik)
F, G, H, K

További információk:

1. A kategóriájú motoros triciklire vagy B1 kategóriájú négykerekű járművekre korlátozva, mindkét esetben legfeljebb 550 kg megengedett legnagyobb össztömeggel.

2. Legfeljebb 50 cm3 minimális hengerűrtartalmú és 50 km/h megengedett maximális sebességű A1 kategóriájú járművekre korlátozva.

Egyesült királyságbeli 7. minta (UK7)

Kiadva Gibraltáron 1990.12.2-től1997.1.15-ig

Leírás: A 80/1263/EGK első tanácsi irányelv (2) I. melléklete szerinti hatoldalas rózsaszínű papír formátum.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK7 (Gibraltár) minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA, B1 79 (≤ 400 kg) csak háromkerekű járművek
BB, B1 (csak négykerekű járművek)
BEBE
CC, C1
CECE. C1E
C1BE, C, C1E, CE, and for holders of D category D1E and DE
DD, D1
DEDE
F, G, H, I, J, K

Egyesült királyságbeli 8. minta (UK8)

Kiadva Gibraltáron 1997.1.16-tól2006.8.24-ig

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti hatoldalas rózsaszínű papír formátum.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK8 (Gibraltár) minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
F, G, H, I, J, K

Egyesült királyságbeli 9. minta (UK9)

Kiadva Gibraltáron 2006.8.15-től

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti hatoldalas rózsaszínű papír formátum. Ahogy az UK8 minta esetében, csak az új tagállamok csatlakozására tekintettel módosított előlappal.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK9 (Gibraltár) minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
F, G, H, I, J, K

IZLANDON KIADOTT MINTÁK

Izlandi 1. minta (ÍS1)

Kiadva Izlandon 1960.4.12-től 1981-ig

Leírás: Kétoldalas laminált, zöld papír.

Egyenértékűségi táblázat

Az ÍS1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AA, B1 79 (≤ 400 kg)
BB, BE, C1, C1E, D1, D1E
C1
DC, CE
ED, DE

További információk:

1. Ilyen engedélyek esetében a C kategóriájú járművek vezetésére szóló engedélyt csak a B és/vagy E kategóriájú járművek vezetésére szóló engedéllyel rendelkező hivatásos járművezetők részére adják ki, és az nincs semmilyen összefüggésben a 91/439/EGK irányelvvel.

Izlandi 2. minta (ÍS2)

Kiadva Izlandon 1981-től 1988.3.1-jéig

Leírás: Kétoldalas laminált, rózsaszínű papír.

Egyenértékűségi táblázat

Az ÍS2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AA, B1 79 (≤ 400 kg)
BB, BE, C1, C1E, D1, D1E
C1
DC, CE
ED, DE

További információk:

1. Ilyen engedélyek esetében a C kategóriájú járművek vezetésére szóló engedélyt csak a B és/vagy E kategóriájú járművek vezetésére szóló engedéllyel rendelkező hivatásos járművezetők részére adják ki, és az nincs semmilyen összefüggésben a 91/439/EGK irányelvvel.

Izlandi 3. minta (ÍS3)

Kiadva Izlandon 1988.3.1-jétől1993.5.31-ig

Leírás: Kétoldalas laminált, rózsaszínű papír.

Egyenértékűségi táblázat

Az ÍS3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AA, B1 79 (≤ 400 kg)
BB, BE, C1, C1E
C1
DC, CE
ED, DE

További információk:

1. Ilyen engedélyek esetében a C kategóriájú járművek vezetésére szóló engedélyt csak a B és/vagy E kategóriájú járművek vezetésére szóló engedéllyel rendelkező hivatásos járművezetők részére adják ki, és az nincs semmilyen összefüggésben a 91/439/EGK irányelvvel.

Izlandi 4. minta (ÍS4)

Kiadva Izlandon 1993.6.1-jétől1997.8.14-ig

Leírás: Kétoldalas laminált, rózsaszínű papír.

Egyenértékűségi táblázat

Az ÍS4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AA
BB, BE
C1
DC, CE
ED, DE

További információk:

1. Ilyen engedélyek esetében a C kategóriájú járművek vezetésére szóló engedélyt csak a B és/vagy E kategóriájú járművek vezetésére szóló engedéllyel rendelkező hivatásos járművezetők részére adják ki, és az nincs semmilyen összefüggésben a 91/439/EGK irányelvvel.

Izlandi 5. minta (ÍS5)

Kiadva Izlandon 1997.8.15-től

Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya.

Egyenértékűségi táblázat

Az ÍS5 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE

LIECHTENSTEINBEN KIADOTT MINTÁK

Liechtensteini 1. minta (FL1)

Kiadva Liechtensteinben 1978-tól 1993-ig

Leírás: A5 méretű, kék, papíralapú modell.

Egyenértékűségi táblázat

Az FL1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
A1A1
A2
AA
B1B (hivatásos járművezető)
BB
BEBE
C1
C1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
F, G

Liechtensteini 2. minta (FL2)

Kiadva Liechtensteinben 1993-tól 2003 áprilisáig

Leírás: A5 méretű, kék, papíralapú modell.

Egyenértékűségi táblázat

Az FL2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
A1A1
A2
AA
A2 — 79 (≤ 400 kg)B1
BB
BEBE
C1
C1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
F, G

Liechtensteini 3. minta (FL3)

Kiadva Liechtensteinben 2003 áprilisától

Leírás: hitelkártya formátumú, uniós minta.

Egyenértékűségi táblázat

Az FL3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AM
A1A1
A2
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
F, G, M

NORVÉGIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Általános megjegyzés mindegyik mintához: valamennyi norvég vezetői engedélyen az előnyomtatott szöveg bokmal vagy nynorsk nyelvi változatban szerepel. A két nyelv egyenrangú. A "førerkort" és a "Norge" szavak azt jelzik, hogy a szöveg bokmal nyelven íródott, a "førarkort" és a "Noreg" szavak pedig a nynorsk nyelvre utalnak.

Norvégiai 1. minta (N1)

Kiadva Norvégiában 1967.4.23-tól1979.3.31-ig

Leírás: sötétzöld borítójú, A7 méretre hajtogatott, hatoldalas minta. A borító elején a "Førerkort" vagy a "Førarkort" szó szerepel.

Egyenértékűségi táblázat

Az N1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
Klasse 1AM, A1, B, BE
Klasse 2AM, A1, B, BE
Klasse 3AM, A
Klasse 4

További információk:

Ha az engedély 1982. április 2-án érvényes volt és érvényességi ideje tíz év, akkor birtokosának betöltött 100. életévéig érvényes. A nemzeti hatóságok azt ajánlják a külföldön vezetőknek, hogy utazásukat megelőzően váltsanak az N4 mintára vagy a közúti forgalomról szóló 1968. évi bécsi egyezmény értelmében tartsanak maguknál hiteles fordítást vagy nemzetközi engedélyt is.

Norvégiai 2. minta (N2)

Kiadva Norvégiában 1979.4.1-jétől1989.3.1-jéig

Leírás: átlátszó műanyagtokba helyezett, élénk rózsaszínű, kétoldalas papír minta. Az 1985 júliusa után kiállított engedélyeken szerepel a birtokosnak kiadott legelső vezetői engedély kiállításának dátuma ("Første førerkort").

Egyenértékűségi táblázat

Az N2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AAM, A
A + „Klasse A gjelder bare lett motorsykkel”AM, A11
BB2
BEBE3
CC
CECE
DD
DEDE
A + „Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel”
T

További információk:

1. A bélyegző és a korlátozásra utaló szöveg a vezetői engedély hátlapján található.

2. A vezetői engedély hátlapjára pecsételt jogosultságok 2002. január 1-jével érvénytelenné váltak.

3. Az 1979. április 1-je előtt kiállított 1. és. 2. kategóriájú vezetői engedélyek birtokosai, az engedély BE kategórián belüli N2 mintára való cseréje után AM és A1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosultak.

Norvégiai 3. minta (N3)

Kiadva Norvégiában 1989.3.1-jétől1997.12.31-ig

Leírás: átlátszó műanyagtokba helyezett, élénk rózsaszínű és szürke, kétoldalas papír minta.

Egyenértékűségi táblázat

Az N3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AAM, A
A + „Klasse A gjelder bare lett motorsykkel”AM, A11
A1AM, A12
BB3
BEBE4
B1B1
CC
CECE
C1C15
C1EC1E5
DD
DEDE
D1D16
D1ED1E6
D2D1
D2ED1E
A + „Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel”
S
T

További információk:

1. A bélyegző és a korlátozásra utaló szöveg a vezetői engedély hátlapján található.

2. Az A1 kategóriát 1997. január 1-jén vezették be.

3. A vezetői engedély hátlapjára pecsételt jogosultságok 2002. január 1-jétől érvénytelenek.

4. Az 1979. április 1-je előtt kiállított 1. és. 2. kategóriájú vezetői engedélyek birtokosai, az engedély BE kategórián belüli N2 és/vagy N3 mintára való cseréje után A1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosultak.

5. A C1 és a CE1 kategóriát 1997. január 1-jén vezették be.

6. Az 1997. január 1-jén bevezetett D1 és D1E kategóriák az 1989-ben bevezetett D2 és a D2E kategóriák helyébe léptek.

Norvégiai 4. minta (N4)

Kiadva Norvégiában 1998.1.1-jétől

Leírás: a 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti formátumú műanyag kártya.

Egyenértékűségi táblázat

Az N4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriákMegjegyzések
AAM, A2, A
A1AM, A1
BB
BEBE
B1B1
CC
CECE
C1C1
C1EC1E
DD
DEDE
D1D1
D1ED1E
MAM1
S, T

További információk:

1. Az M nemzeti kategória a 2006/126/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében foglalt valamennyi könnyű motorkerékpárra (robogó) kiterjed. A vezetői engedély a kétkerekű és a 150 kg-ot meg nem haladó terheletlen tömegű három-/négykerekű könnyű motorkerékpárra, azaz az M 145 vagy M 146 kategóriákra korlátozódhat. A vezetői engedély továbbá a három-/négykerekű könnyű motorkerékpárra, azaz az M 147 kategóriára is korlátozódhat.

(1) HL L 237., 1991.8.24., 1. o.

(2) HL L 375., 1980.12.31., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0209 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0209&locale=hu

Tartalomjegyzék