31987R4001[1]

A Bizottság 4001/87/EGK rendelete (1987. december 23.) az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló 2783/75/EGK rendelet módosításáról

A Bizottság 4001/87/EGK rendelete

(1987. december 23.)

az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló 2783/75/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 3985/87/EGK rendelettel [1] módosított, a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 15. cikkére,

mivel a 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1988. január 1-jei hatállyal a Harmonizált Rendszeren alapuló kombinált nómenklatúrát állapít meg, amely megfelel mind a közös vámtarifa, mind a Közösség külkereskedelmi statisztikájában használt nómenklatúra követelményeinek;

mivel ennek következtében a 2783/75/EGK tanácsi rendeletben [3] szereplő áruleírásokat és vámtarifaszámokat a kombinált nómenklatúra kifejezéseivel összhangban kell alkalmazni; mivel e változtatások nem igényelnek lényegi módosítást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2783/75/EGK rendelet 1. cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. cikk

A Közösség és harmadik országok közötti kereskedelemben importvámot vetnek ki a következő termékekre:

KN-kód | Áruleírás |

3502 | Albuminok, albuminátok és más albuminszármazékok: |

ex350210 | - Tojásfehérje: |

| - - Egyéb (az emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett tojásfehérjén kívül): |

35021091 | - - - Szárítva (például lap, pikkely, pehely, por alakban) |

35021099 | - - - Egyéb: |

ex350290 | - Egyéb: |

| - - Albuminok, a tojásfehérje kivételével: |

| - - - Egyéb (az emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett albuminokon kívül): |

| - - - - Tejalbumin (laktalbumin): |

35029051 | - - - - - Szárítva (lap, pikkely, pehely, por stb. alakban) |

35029059 | - - - - - Egyéb" |

2. cikk

Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1987. december 23-án.

a Bizottság részéről

Frans Andriessen

alelnök

[1] HL L 376., 1987.12.31., 1. o.

[2] HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

[3] HL L 282., 1975.11.1., 104. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987R4001 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987R4001&locale=hu