Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31987R4001[1]

A Bizottság 4001/87/EGK rendelete (1987. december 23.) az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló 2783/75/EGK rendelet módosításáról

A Bizottság 4001/87/EGK rendelete

(1987. december 23.)

az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló 2783/75/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 3985/87/EGK rendelettel [1] módosított, a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 15. cikkére,

mivel a 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1988. január 1-jei hatállyal a Harmonizált Rendszeren alapuló kombinált nómenklatúrát állapít meg, amely megfelel mind a közös vámtarifa, mind a Közösség külkereskedelmi statisztikájában használt nómenklatúra követelményeinek;

mivel ennek következtében a 2783/75/EGK tanácsi rendeletben [3] szereplő áruleírásokat és vámtarifaszámokat a kombinált nómenklatúra kifejezéseivel összhangban kell alkalmazni; mivel e változtatások nem igényelnek lényegi módosítást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2783/75/EGK rendelet 1. cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. cikk

A Közösség és harmadik országok közötti kereskedelemben importvámot vetnek ki a következő termékekre:

KN-kód | Áruleírás |

3502 | Albuminok, albuminátok és más albuminszármazékok: |

ex350210 | - Tojásfehérje: |

| - - Egyéb (az emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett tojásfehérjén kívül): |

35021091 | - - - Szárítva (például lap, pikkely, pehely, por alakban) |

35021099 | - - - Egyéb: |

ex350290 | - Egyéb: |

| - - Albuminok, a tojásfehérje kivételével: |

| - - - Egyéb (az emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy alkalmatlanná tett albuminokon kívül): |

| - - - - Tejalbumin (laktalbumin): |

35029051 | - - - - - Szárítva (lap, pikkely, pehely, por stb. alakban) |

35029059 | - - - - - Egyéb" |

2. cikk

Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1987. december 23-án.

a Bizottság részéről

Frans Andriessen

alelnök

[1] HL L 376., 1987.12.31., 1. o.

[2] HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

[3] HL L 282., 1975.11.1., 104. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987R4001 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987R4001&locale=hu