32007L0072[1]

A Bizottság 2007/72/EK irányelve ( 2007. december 13.) a 66/401/EGK tanácsi irányelvnek a Galega orientalis Lam. fajjal történő kiegészítéséről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2007/72/EK IRÁNYELVE

(2007. december 13.)

a 66/401/EGK tanácsi irányelvnek a Galega orientalis Lam. fajjal történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 2. cikke (1a) bekezdésére,

(1)

A Galega orientalis Lam. egyes tagállamokban széleskörűen termesztett takarmánynövény és fontos szerepet tölt be az állati takarmányok minőségének javításában.

(2)

A 66/401/EGK irányelv egységes vetőmag-minősítési szabályai jelenleg nem fedik le az adott fajt, és így a szóban forgó vetőmag nem részesülhet a szabad forgalmazás előnyeiből.

(3)

Mivel a Galega Orientalis Lam. faj a minősítés összes vonatkozó feltételének eleget tesz, így indokolt a 66/401/EGK irányelv listáján szerepeltetni.

(4)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/401/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdés A. részének b) pontjában a "Leguminosae (Hüvelyesek)" cím és a "Hedysarum coronarium L. (Koronás baltavirág)" közé a következő szöveget kell beilleszteni:

"Galega orientalis L. (Keleti kecskeruta)".

2. A 3. cikk (1) bekezdésében a "Festuca rubra L. x Festulolium" és a "Lolium multiflorum Lam." közé a következő szöveget kell beilleszteni:

"Galega orientalis L. (Keleti kecskeruta)".

3. A II. és III. melléklet ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2008. december 31-től kezdődő hatállyal megfeleljenek. Haladéktalanul közlik a Bizottsággal az említett rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelést mutató táblázatot.

A tagállamok a kérdéses rendelkezések elfogadásakor gondoskodnak arról, hogy azok tartalmazzanak hivatkozást erre az irányelvre, vagy kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozás kíséretében jelenjenek meg. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

1. A 66/401/EGK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

a) Az I. "MINŐSÍTETT VETŐMAG" rész 2.A. pontjában található táblázatban a "LEGUMINOSAE" cím és a "Hedysarum coronarium" közé a következő sort kell beilleszteni:

FajCsírázóképességAnalitikai tisztaságEgyéb növényfajokról származó maximális vetőmagtartalom a III. melléklet 4. oszlopában meghatározott tömegű mintában
(oszloponként összesen)
Az eltérő színű csillagfürt magok és a keserű csillagfürt magok tartalmával kapcsolatos feltételek
Minimális csírázó-képesség
(a tiszta vetőmag %-ában)
Maxi-mális kemény-mag tartalom
(a tiszta vetőmag %-ában)
Minimáls analitikai tisztaság
(tömeg %-ban)
Egyéb növényfajokról származó maximális vetőmagtartalom
(tömeg %-ban)
ÖsszesenEgyetlen fajrólAgropyron repensAlopecurus myosuroidesMelilotus spp.Raphanus raphanistrumSinapis arvensisAvena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilisCuscuta spp.Rumex spp. kivéve Rumex acetosella és Rumex maritimus
123456789101112131415
„Galega orientalis Lam.6040972,01,50,30000 (l) (m)10 (n)”

b) A II. "ELIT vetőmag" rész 2.A pontjában található táblázatban a "LEGUMINOSAE" cím és a "Hedysarum coronarium" közé a következő sort kell beilleszteni:

FajEgyéb növényfajokról származó maximális vetőmagtartalomEgyéb szabványok vagy feltételek
Összesen
(tömeg%-ban)
Darabszám szerinti vetőmagtartalom a III. melléklet 4. oszlopában meghatározott tömegű mintában
(oszloponként összesen)
Egyetlen fajrólRumex spp. kivéve Rumex acetosella és Rumex maritimusAgropyron repensAlopecurus myosuroidesMelilotus spp.
12345678
„Galega orientalis Lam.0,32020 (e)(j)”

2. A III. Melléklet táblázatában a "LEGUMINOSAE" cím és a "Hedysarum coronarium" közé a következő sort kell beilleszteni:

FajEgy tétel maximális tömege
(tonnában)
A tételből kiválasztandó minta maximális tömege
(gramm)
A II. melléklet I. szakasza 2. pontjának A. részében található 12–14. oszlopban előírt, valamint a II. melléklet II. szakasza 2. pontjának A. részében található 3–7. oszlopban előírt, a darabszám megállapításához vett minta tömege
(gramm)
1234
„Galega orientalis Lam.10250200”

( 1 ) HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o. A legutóbb a 2004/117/EK irányelvvel (HL L 14., 2005.1.18., 18. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007L0072 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007L0072&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007L0072-20080103 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007L0072-20080103&locale=hu

Tartalomjegyzék