32008L0065[1]

A Bizottság 2008/65/EK irányelve ( 2008. június 27. ) a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról

A BIZOTTSÁG 2008/65/EK IRÁNYELVE

(2008. június 27.)

a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7a. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/439/EGK irányelv I. és Ia. mellékletében szereplő kódok listája kiigazításra szorul.

(2) A 78-as közösségi kód, amely egy adott járműkategórián belül az automata sebességváltóval rendelkező járművekre korlátozza a vezetői engedély érvényességét, a tudományos és műszaki fejlődés következtében módosításra szorul.

(3) A 91/439/EGK irányelv II. mellékletében szereplő, a járművezetői vizsgához használt járművekre vonatkozó minimumkövetelményeket a 78-as közösségi kód meghatározásának megfelelően kell kiigazítani.

(4) A 91/439/EGK irányelv II. mellékletében az elméleti és a gyakorlati jártassági vizsga tekintetében előírt minimumkövetelményeket az alagutak használatát illetően összhangba kell hozni a mindennapi közlekedésben felmerülő helyzetek követelményeivel annak érdekében, hogy ezekben az infrastruktúrákban is javuljon a közúti biztonság.

(5) A 91/439/EGK irányelv II. mellékletének 5.2. és 6.2.5. pontjában előírt időszakok nem bizonyultak elegendőnek a szükséges intézkedések megtételéhez. Ezért kiegészítő időszakról kell rendelkezni.

(6) A 91/439/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/439/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet 2. pontjában a vezetői engedély 4. oldalára, illetve az Ia. melléklet 2. pontjában az engedély 2. oldalára vonatkozó a) pont 12. alpontjában a 10.02-es közösségi kódhoz tartozó meghatározás a következőre módosul:

"10.02. tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel működtetett sebességváltókar) nélküli járművek";

2. Az I. melléklet 2. pontjában a vezetői engedély 4. oldalára, illetve az Ia. melléklet 2. pontjában az engedély 2. oldalára vonatkozó a) pont 12. alpontjában a 78-as közösségi kódhoz tartozó meghatározás a következőre módosul:

78. csak tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel működtetett sebességváltókar) nélküli járművekre érvényes";

3. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 2.1.3. pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- közúti alagutakban való biztonságos vezetés";

b) Az 5.1. pont második és harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Ha a kérelmező a jártassági és magatartásvizsgát tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel működtetett sebességváltókar) nélküli járművön teszi le, ezt a tényt a vizsga alapján kiállított összes engedélyen fel kell tüntetni. Az ilyen jelöléssel ellátott engedélyek csak tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel működtetett sebességváltókar) nélküli járművek vezetésére jogosítanak fel.

Az »automata sebességváltóval rendelkező jármű« olyan jármű, amelyben nincsen tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel működtetett sebességváltókar)."

c) Az 5.2. pontban az utolsó bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 és D1 + E kategóriákhoz használt azon vizsgajárművek, amelyek a fent megadott minimumkövetelményeknek nem felelnek meg, de amelyek a 2008/65/EK bizottsági irányelv (2) 3. cikkében előírt időpontban vagy az előtt használatban voltak, 2013. szeptember 30-ig használhatók. Az ezekben a járművekben szállítandó rakományra vonatkozó követelmények alkalmazását a tagállamoknak 2013. szeptember 30-ig kell végrehajtaniuk.

d) A 6.2.5. pont második bekezdésében "az irányelv hatálybalépését követően legkésőbb öt évvel" szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: "2008. szeptember 30-ig";

e) A 6.3.8., 7.4.8. és 8.3.8. pontban a különleges útszakaszok között fel kell tüntetni az "alagutak" szót.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2008. szeptember 30-tól kezdődő hatállyal megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 27-én.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök

(1) HL L 237., 1991.8.24., 1. o. A legutóbb a 2006/103/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 344. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 168., 2008.6.28., 36 o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0065 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0065&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére