31988L0388[1]

A Tanács irányelve (1988. június 22.) az élelmiszerekben felhasználandó aromaanyagokra és az előállításukhoz szükséges alapanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1988. június 22.)

az élelmiszerekben felhasználandó aromaanyagokra és az előállításukhoz szükséges alapanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(88/388/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

az Európai Parlamenttel ( 2 ) együttműködve,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az aromákra vonatkozó nemzeti jogszabályok közötti eltérések akadályozzák az élelmiszerek szabad mozgását és egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek, ezáltal közvetlen hatással lehetnek a közös piac létrehozására és működésére;

mivel az élelmiszerek szabad mozgásának megvalósulásához ezeket a jogszabályokat közelíteni kell;

mivel az élelmiszerekben használt aromaanyagokra vonatkozó jogszabályoknak elsősorban az emberi egészséggel kapcsolatos követelményeket kell szem előtt tartaniuk, ugyanakkor az egészségvédelem által meghatározott határokon belül a gazdasági és a technikai szükségleteket is figyelembe kell venniük;

mivel első lépésként egy keretirányelvben meg kell határozni az általános tisztasági követelményekre, a meghatározásokra, a címkézésre, valamint a jogszabályi eltérések későbbiekben történő megszüntetésének alapjául szolgáló elvekre vonatkozó rendelkezéseket;

mivel az aromák előállítására használt nyersanyagoknak és egyéb anyagoknak a Bizottság által a 88/389/EGK határozatban ( 4 ) meghatározott listája alapján a Tanács egy későbbi időpontban fogadja el a Szerződés 100a. cikkében meghatározott eljárás szerint az aromák és a nyersanyagok egyes kategóriáira vonatkozó megfelelő rendelkezéseket, valamint a felhasználásukra és az előállítási módszereikre vonatkozó szükséges intézkedéseket;

mivel a legújabb tudományos és műszaki ismeretek alapján az aromák előállításához felhasznált növényi vagy állati nyersanyagok bizonyos összetevőinek a jelenlétét korlátozni kell az élelmiszerekben;

mivel meg kell határozni a bizonyos aromaanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelményeket, az aromák mikrobiológiai követelményeit, valamint az aromák és a mellékletekben felsorolt - az élelmiszerekben és azok felületén lévő - anyagok vizsgálati és mintavételi módszereit;

mivel ha az ezen irányelv vagy bármely, későbbi időpontban elfogadott rendelkezés alapján engedélyezett anyag vagy termék aromában történő felhasználása, vagy a II. mellékletben felsorolt anyagok valamelyikének a jelenléte egészségügyi kockázatot jelent, akkor a közösségi szintű döntés elfogadásáig a tagállamokat fel kell hatalmazni a felhasználás felfüggesztésére vagy korlátozására, illetve a megengedett legmagasabb határérték csökkentésére;

mivel az aromák tárolásához, továbbá oldószerként és hígítóanyagként történő felhasználásukhoz szükséges adalékanyagként, valamint technológiai segédanyagként jóváhagyott anyagok listájának az összeállítása, az aromák különleges tisztasági követelményeinek, az élelmiszerekben és a felületükön lévő aromák mintavételi és vizsgálati eljárásainak, valamint a mellékletekben megállapított megengedett legmagasabb határértékek ellenőrzésének a meghatározása technikai végrehajtási intézkedéseket igényel; mivel az eljárás egyszerűsítése és meggyorsítása céljából ezen intézkedések elfogadását célszerű a Bizottságra bízni;

mivel minden olyan esetben, amikor a Tanács a Bizottságot az élelmiszerekben használt aromaanyagokra vonatkozó szabályok végrehajtására hatalmazza fel, célszerű kidolgozni egy olyan eljárást, amely biztosítja a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést a 69/414/EGK határozattal ( 5 ) létrehozott Élelmiszerügyi Állandó Bizottságon belül;

mivel az aromák használatáról szóló egyedi irányelvek hiányában az ízesítőanyagok bizonyos csoportjaira érvényes nemzeti szabályok alkalmazásának a sérelme nélkül a következő rendelkezésekben meghatározott követelményeket kell alkalmazni úgy, hogy az ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelő aromák forgalmazását és felhasználását ezen irányelv elfogadása után két évvel engedélyezzék, az ezen irányelv rendelkezéseinek meg nem felelő aromák forgalmazását és felhasználását pedig ezen irányelv elfogadása után három évvel megtiltsák,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelvet az élelmiszerekben vagy azok felületén illat vagy íz kialakítására szolgáló "aromákra", valamint az ezek előállítására használt alapanyagokra kell alkalmazni.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "aroma" az aromaanyagok, aromakészítmények, hőkezeléssel előállított aromák, füstaromák vagy ezek keverékei;

b) "aromaanyag" ízesítő tulajdonságokkal rendelkező, meghatározott kémiai anyag, amely a következő módon nyerhető:

i. megfelelő fizikai eljárással (ideértve a desztillációt vagy az oldószeres kivonást is) vagy enzimes, illetve mikrobiológiai folyamatok által nyers állapotú vagy emberi fogyasztásra alkalmassá tevő hagyományos élelmiszer-előállítási eljárással történt feldolgozáson (ideértve a szárítást, a pörkölést és a fermentálást is) átment növényi vagy állati anyagokból;

ii. vegyi szintézissel vagy vegyi folyamatok segítségével történő elkülönítéssel, és az így nyert aromaanyag kémiailag azonos egy, az i. pontban leírt növényi vagy állati anyagban természetes módon előforduló anyaggal;

iii. olyan vegyi szintézissel, amely az i. pontban leírt növényi vagy állati anyagban természetesen előforduló aromaanyaggal kémiailag nem azonos anyagot eredményez;

c) "aromakészítmény" a b) pont i. alpontjában meghatározott anyagoktól eltérő olyan koncentrált vagy nem koncentrált, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező termék, amelyet megfelelő fizikai folyamatok által (ideértve a desztillációt vagy az oldószeres kivonást is) vagy enzimes, illetve mikrobiológiai kezeléssel nyers állapotú vagy emberi fogyasztásra alkalmassá tevő hagyományos élelmiszer-előállítási eljárással történő feldolgozáson (ideértve a szárítást, a pörkölést és a fermentálást is) átment növényi vagy állati anyagokból nyertek;

d) "hőkezeléssel előállított aroma" olyan termék, amelyet összetevői keverékének a jó gyártási gyakorlat szerint legfeljebb 15 percig legfeljebb 180 °C-ra történő melegítésével nyertek, amely esetben az összetevők önmagukban nem szükségszerűen rendelkeznek ízesítő tulajdonságokkal, és amely alkotórészek közül legalább egy amino-nitrogént, egy másik pedig redukálócukrot tartalmaz;

e) a "füstaroma" olyan füstkivonat, amelyet az élelmiszerek füstölésére hagyományosan használnak.

(3) Az aromák tartalmazhatnak élelmiszereket, valamint a 6. cikk (1) bekezdésében leírt anyagokat.

2. cikk

Ezen irányelv nem vonatkozik:

- az eredeti állapotukban, visszahígítással vagy anélkül, fogyasztásra szánt ehető anyagokra és termékekre,

- a kizárólag édes, savanyú vagy sós ízű anyagokra,

- az önmagukban is ízesítő tulajdonságokkal rendelkező növényi vagy állati anyagokra, amennyiben azokat nem aromaforrásként használják.

3. cikk

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az ezen irányelvben meghatározott szabályoknak meg nem felelő aromákat ne hozzák forgalomba és ne használják fel.

4. cikk

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy:

- az aromaanyagok ne tartalmazhassanak semmilyen toxikológiailag veszélyes mennyiségű alkotóelemet vagy anyagot;

- az aromák - a 6. cikk (2) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett különleges tisztasági követelmények alapján meghatározott kivételekre is figyelemmel - legfeljebb 3 mg/kg arzént, 10 mg/kg ólmot, 1 mg/kg kadmiumot és 1 mg/kg higanyt tartalmazhassanak;

b) az aromaanyagok felhasználása ne eredményezhesse az I. mellékletben felsorolt nemkívánatos anyagoknak az itt meghatározottnál nagyobb mennyiségű jelenlétét a fogyasztásra kész élelmiszerekben;

c) az aromák és az ízesítő tulajdonságokkal rendelkező más élelmiszer-összetevők felhasználása ne eredményezhesse a II. mellékletben felsorolt anyagoknak az itt meghatározottnál nagyobb mennyiségű jelenlétét.

5. cikk

A Tanács a Szerződés 100a. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően elfogadja:

1. A következő anyagokra vonatkozó megfelelő rendelkezéseket:

- az élelmiszerekből, valamint a szokásosan élelmiszernek tekintett fűszernövényekből és fűszerekből összeállított aromaforrások,

- az olyan növényi és állati nyersanyagokból összeállított aromaforrások, amelyek szokásosan nem tekintendők élelmiszernek,

- a megfelelő fizikai folyamatok által vagy enzimes, illetve mikrobiológiai kezeléssel növényi vagy állati nyersanyagokból nyert ízesítőanyagok,

- az olyan vegyileg előállított vagy vegyileg elválasztott aromaanyagok, amelyek kémiailag azonosak a szokásosan élelmiszernek tekintett élelmiszerekben, fűszernövényekben vagy fűszerekben természetesen jelenlévő aromaanyagokkal,

- az olyan vegyileg előállított vagy vegyileg elválasztott aromaanyagok, amelyek kémiailag azonosak a szokásosan élelmiszernek nem tekintendő növényi vagy állati nyersanyagokban természetesen jelen lévő aromaanyagokkal,

- az olyan vegyileg szintetizált vagy elkülönített aromaanyagok, amelyek nem tartoznak a negyedik vagy az ötödik francia bekezdésben említett aromaanyagok közé,

- a füstaromák vagy a hőkezeléssel előállított aromák előállítására használt nyersanyagok, valamint az ezek előállításakor alkalmazott reakciókörülmények;

2. azokat a különleges rendelkezéseket, amelyek az emberi egészség vagy az áruforgalom védelme érdekében szükségessé válhatnak, és amelyek a következőkre vonatkoznak:

- az aromák felhasználása és előállítási módszerei, ideértve az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontja i. alpontjában és c) pontjában említett aromakészítmények és aromaanyagok előállítására szolgáló fizikai, enzimes vagy mikrobiológiai eljárásokat is,

- a 6. cikk (1) bekezdésében említett anyagok és termékek felhasználási feltételei;

3. a mellékletekben meghatározott megengedett legmagasabb határértékek módosításait.

6. cikk

A 10. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően el kell fogadni:

1. a Közösségben engedélyezett anyagok és termékek listáját, úgymint:

- az aromák tárolásához és felhasználásához szükséges adalékanyagok,

- az aromák feloldására és hígítására használt termékek,

- az aromák előállításához szükséges adalékanyagok (technológiai segédanyagok), amennyiben ezekre más közösségi előírások nem vonatkoznak;

2. szükség esetén:

- a 4. cikkben említett szinteknek való megfelelőség igazolásához szükséges vizsgálati módszereket,

- a mintavételi eljárást és az élelmiszerekben vagy azok felületén található aromák minőségi - és adott esetben mennyiségi - vizsgálati módszereit,

- az egyes ízesítők különleges tisztasági követelményeit;

- az aromák esetében alkalmazandó mikrobiológiai követelményeket,

- a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett egyedibb nevek esetében megadott elnevezési kritériumokat;

4. az ezen irányelv kiegészítésére a végső felhasználónak eladásra szánt aromák címkézési szabályaira vonatkozóan 1990. július 1-jéig megtételre kerülő megfelelő lépéseket.

7. cikk

Azokat a rendelkezéseket, amelyek a közegészségre hatással lehetnek, az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottsággal folytatott konzultációt követően kell elfogadni.

8. cikk

(1) Amennyiben új információk, vagy a meglévő információk az ezen irányelv vagy az 5. cikkben említett irányelvek valamelyikének elfogadását követő felülvizsgálata eredményeként egy tagállam részletes bizonyítékkal rendelkezik arról, hogy:

- az ezen irányelv mellékleteiben felsorolt anyagok valamelyikének a jelenléte vagy a megengedett legmagasabb szintek az ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelően, vagy

- bármely aroma felhasználása, amely megfelel valamely vonatkozó irányelvnek vagy ezen irányelvnek, vagy

- a mellékletekben említett anyagokhoz hasonló anyag jelenléte

veszélyt jelent az emberi egészségre, akkor ez a tagállam a területén átmenetileg felfüggesztheti vagy korlátozhatja a szóban forgó rendelkezések alkalmazását. Erről haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot, döntése indokainak megjelölésével.

(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja az érintett tagállam indokait, konzultációt folytat az Élelmiszerügyi Állandó Bizottsággal, majd véleményt nyilvánít és meghozza a megfelelő intézkedéseket, amelyek az (1) bekezdésben említett intézkedések helyébe léphetnek.

(3) Ha a Bizottság az (1) bekezdésben említett nehézségek csökkentése és az emberi egészség védelmének biztosítása érdekében szükségesnek tartja az irányelv vagy az 5. cikkben említett irányelvek valamelyikének módosítását, akkor e módosítások elfogadása érdekében kezdeményezi a 10. cikkben meghatározott eljárás lefolytatását; ebben az esetben a védintézkedéseket elfogadó tagállam a módosítások hatályba lépéséig fenntarthatja ezeket az intézkedéseket.

9. cikk

(1) A nem a végső felhasználó számára történő eladásra szánt aromák csak akkor hozhatók forgalomba, ha a csomagolásukon vagy a tárolóedényeiken a következő megjelölések jól látható, könnyen olvasható és letörölhetetlen formában szerepelnek:

a) a gyártó, a csomagoló vagy a Közösség területén székhellyel rendelkező eladó neve vagy cégneve és címe;

b) a termék kereskedelmi megnevezése: az "aroma" szóval vagy az aroma pontosabb megnevezésével vagy leírásával.

A tagállamok ezen irányelv elfogadását követő három évig megtarthatják az aromakészítmények és az aromaanyagok keverékeiből álló aromák megnevezésére szolgáló pontosabb elnevezéseket.

Ezen időtartam lejárta előtt, a 10. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően döntést kell hozni e nevek ezen irányelvbe történő foglalásáról;

c) az "élelmiszerek előállításához" kifejezés vagy az aroma felhasználási céljául szolgáló élelmiszerre vonatkozó konkrétabb hivatkozás;

d) az aromaanyagok és az aromakészítmények következő kategóriáinak tömeg szerinti csökkenő sorrendű felsorolása:

- természetes aromaanyagok az 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában meghatározott aromaanyagok esetében,

- természetazonos aromaanyagok az 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában meghatározott aromaanyagok esetében,

- mesterséges aromaanyagok az 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában meghatározott aromaanyagok esetében,

- aromakészítmények az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott készítmények esetében,

- hőkezeléssel előállított aromák az 1. cikk (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott aromák esetében,

- füstaromák az 1. cikk (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott aromák esetében;

e) az aromák és a 6. cikk (1) bekezdésének első és második francia bekezdéseiben említett más anyagok vagy termékek keverékei esetében a keverékben lévő anyagok tömeg szerinti csökkenő sorrendű felsorolása a következők figyelembevételével:

- az e bekezdés d) pontjában meghatározott módon besorolt aromakategóriák szerint,

- az egyéb anyagok vagy termékek neve, adott esetben az E-száma;

f) az egyes összetevők vagy összetevőcsoportok legnagyobb mennyiségének a feltüntetése az élelmiszerben előírt mennyiségi korlátozásoktól függően, vagy olyan megfelelő információk, amelyek lehetővé teszik a vevő számára azt, hogy az adott élelmiszerre vonatkozó közösségi rendelkezésekhez vagy - ezek hiányában - a nemzeti rendelkezésekhez igazodjon;

g) az árutételt azonosító jelzés;

h) a tömeg- vagy térfogategységekben kifejezett névleges mennyiség.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjának sérelme nélkül a "természetes" kifejezés vagy bármely más, alapvetően azonos jelentésű szó csak olyan aromák esetében használható, amelyekben az aroma-összetevő kizárólag az 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában meghatározott aromákat és/vagy az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott aromakészítményeket tartalmazza.

Ha az aroma kereskedelmi megnevezése egy élelmiszerre vagy egy aromaforrásra vonatkozó hivatkozást tartalmaz, akkor a "természetes" kifejezés vagy bármely más, alapvetően azonos jelentésű szó csak akkor használható, ha az aroma-összetevőt megfelelő fizikai, enzimes vagy mikrobiológiai folyamatokkal vagy hagyományos élelmiszer-előállítási folyamatokkal kizárólag vagy majdnem kizárólag az érintett élelmiszerből vagy aromaforrásból különítették el.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően az (1) bekezdés d), e) és f) pontjában előírt információkat csak a szállítmányra vonatkozó azon kereskedelmi dokumentumokban kell feltüntetni, amelyeket áruszállításkor vagy azelőtt kell átadni, feltéve hogy az "élelmiszerek előállítására, és nem kiskereskedelmi forgalmazásra" megjelölés a kérdéses termékek csomagolásának vagy tárolóeszközének jól látható részén szerepel.

(4) A tagállamoknak tartózkodniuk kell az e cikkben előírt információk feltüntetésének módjáról szóló követelményeknél részletesebb követelmények meghatározásától.

Az e cikkben előírt információkat a vevők által könnyen érthető kifejezésekkel kell megadni, kivéve ha a vevő tájékoztatásának biztosítása érdekében más intézkedéseket hoztak. Ez a rendelkezés nem akadályozza az ezen adatok különböző nyelveken történő feltüntetését.

9a. cikk

(1) A végső fogyasztó számára eladásra szánt aromák csak akkor hozhatók forgalomba, ha a címkéjükön a következő kötelező megjelölések jól látható, könnyen olvasható és letörölhetetlen formában szerepelnek:

a) az "aroma" kifejezés vagy az aroma pontosabb megnevezése vagy leírása;

b) az "élelmiszerek előállításához" kifejezés vagy az aroma felhasználási céljául szolgáló élelmiszerre vonatkozó pontosabb hivatkozás;

c) a 79/112/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) 3. cikke (1) bekezdésének 4. pontjával és a 9. cikkével összhangban a minimális eltarthatóság időtartama;

d) indokolt esetben a különleges tárolási és felhasználási feltételek;

e) felhasználási utasítások, ha ezek elhagyásával az aroma megfelelő felhasználása nem volna biztosított;

f) a tömeg- vagy térfogategységekben kifejezett nettó mennyiség;

g) a gyártó, a csomagoló vagy a Közösség területén székhellyel rendelkező forgalmazó neve vagy cégneve és címe;

h) a 89/396/EGK tanácsi irányelvvel ( 7 ) összhangban az árutételt azonosító jelzés vagy jelölés;

i) az aroma vagy az aromák más anyagokkal alkotott keverékei esetében a keverékben lévő tömegarányuk szerinti csökkenő sorrendben az alábbiak felsorolása:

- az a) ponttal összhangban a kérdéses aroma vagy aromák,

- az összes egyéb anyag vagy termék neve, adott esetben pedig azok E-száma.

(2) A "természetes" vagy bármely más, alapvetően azonos jelentésű kifejezés csak olyan aromák esetében használható, amelyekben az ízesítő rész kizárólag az 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában és/vagy az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott aromaanyagokat tartalmazza. Ha az aroma kereskedelmi megnevezése egy élelmiszerre vagy egy aromaforrásra vonatkozó hivatkozást tartalmaz, akkor a "természetes" vagy bármely más, alapvetően azonos jelentésű kifejezés csak akkor használható, ha az ízesítő részt megfelelő fizikai, enzimes vagy mikrobiológiai folyamatokkal vagy hagyományos élelmiszerelkészítési folyamatokkal kizárólag vagy majdnem kizárólag az érintett élelmiszerből vagy aromaforrásból különítették el.

(3) Az e cikkben meghatározott megjegyzéseket a vevő által könnyen érthető nyelven kell megadni, kivéve ha a vevő tájékoztatásának a biztosítása érdekében más intézkedéseket hoztak. Ez a rendelkezés nem akadályozza ezen adatok különböző nyelveken történő feltüntetését.

10. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 8 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 9 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

11. cikk

(1) Ezt az irányelvet a Közösség területére behozott élelmiszerekre és az élelmiszerekben történő használatra szánt aromák esetében is alkalmazni kell.

(2) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a Közösségen kívüli kivitelre szánt aromákra vagy élelmiszerekre.

12. cikk

(1) A tagállamok nem használhatják fel az aromák összetételét, címkézését vagy azok élelmiszerekben történő viselkedését azon aromaanyagok forgalmazásának vagy felhasználásának a megtiltására, korlátozására vagy akadályozására, amelyek megfelelnek az ezen irányelv és az 5. cikkben említett irányelvek rendelkezéseinek.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azokat a nemzeti rendelkezéseket, amelyeket az 5. cikkben említett irányelvek hiányában kell alkalmazni.

13. cikk

(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az elfogadásától számított 18 hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. A meghozott intézkedéseknek:

- ezen irányelv elfogadása után két évvel engedélyezniük kell az ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelő aromák forgalomba hozatalát és felhasználását,

- ezen irányelv elfogadása után három évvel meg kell tiltaniuk az ezen irányelv rendelkezéseinek meg nem felelő aromák forgalomba hozatalát és felhasználását.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azokat a nemzeti rendelkezéseket, amelyeket az 5. cikkben említett irányelvek hiányában bizonyos aromacsoportok esetében kell alkalmazni, vagy amelyek azokat az élelmiszereket határozzák meg, amelyekben vagy amelyek felületén az irányelv rendelkezéseinek megfelelő aromák használhatók.

14. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A fogyasztásra kész élelmiszerekben az aromák használatából származó bizonyos nemkívánatos anyagok legmagasabb határértékei

AnyagÉlelmiszerekItalok
3-4 benzopirén0,03 μg/kg0,03 μg/kg

II. MELLÉKLET

Az aromákból és más ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkből nyert, aromákkal készített, fogyasztásra kész élelmiszerekben jelenlévő bizonyos anyagok legmagasabb határértékei

AnyagokÉlelmiszerek
mg/kg
Italok
mg/kg
Kivételek és/vagy különleges korlátozások
Agaricin (1)2020100 mg/kg az alkoholos italokban és a gombákat tartalmazó élelmiszerekben
Aloin (1)0,10,150 mg/kg az alkoholos italokban
Béta-azaron0,10,11 mg/kg az alkoholos italokban és a snackételekben
Berberin (1)0,10,110 mg/kg az alkoholos italokban
Kumarin (1)2210 mg/kg bizonyos karamelles édességekben
50 mg/kg a rágógumiban
10 mg/kg az alkoholos italokban
Ciánhidrogén (1)1150 mg/kg a nugátban, marcipánban vagy ezek helyettesítőiben vagy hasonló termékekben
Az alkoholtartalom minden százaléka után 1 mg az alkoholos italokban
5 mg/kg a csonthéjasgyümölcs-konzervekben
Hipericin (1)0,10,110 mg/kg az alkoholos italokban
1 mg/kg az édességekben
Pulegon (1)25100250 mg/kg a menta vagy borsmenta ízesítésű italokban
350 mg/kg a mentás édességekben
Kvasszin (1)5510 mg/kg a pasztillázott süteményekben 50 mg/kg az alkoholos italokban
Szafrol és izoszafrol (1)112 mg/kg a legfeljebb 25 térfogat-százalékos alkoholtartalmú italokban
5 mg/kg a több mint 25 térfogat-százalékos alkoholtartalmú italokban
15 mg/kg a szerecsendió-virágot vagy szerecsendiót tartalmazó élelmiszerekben
Szantonin (1)0,10,11 mg/kg a több mint 25 térfogat-százalékos alkoholtartalmú italokban
Tujon (alfa és béta)0,50,55 mg/kg a legfeljebb 25 térfogat-százalékos alkoholtartalmú italokban
10 mg/kg a több mint 25 térfogat-százalékos alkoholtartalmú italokban
25 mg/kg a zsályaalapú készítményeket tartalmazó élelmiszerekben
35 mg/kg a gyomorkeserűkben
(1) Önmagában nem adható élelmiszerekhez vagy aromákhoz. Az élelmiszerekben természetes módon vagy a természetes nyersanyagokból készült aromák hozzáadását követően lehet jelen.

( 1 ) HL C 144., 1980.6.13., 9. o. és HL C 103., 1982.4.24., 7. o.

( 2 ) HL C 66., 1982.3.15., 117. o. és az 1988. március 9-i határozat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL C 138., 1981.6.9., 42. o.

( 4 ) HL L 184., 1988.7.15., 67. o.

( 5 ) HL L 291., 1969.11.19., 9. o.

( 6 ) HL L 33., 1979.2.8., 1. o.

( 7 ) HL L 186., 1989.6.30., 21. o.

( 8 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 9 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31988L0388 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31988L0388&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01988L0388-20031120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01988L0388-20031120&locale=hu

Tartalomjegyzék