32009L0118[1]

A Bizottság 2009/118/EK irányelve ( 2009. szeptember 9. ) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II-V. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 2009/118/EK IRÁNYELVE

(2009. szeptember 9.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II-V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára,

az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv előírja egyes övezetek védett övezetként való elismerését.

(2) Ausztria egyes régióit, illetve régióinak részeit a 690/2008/EK bizottsági rendelet (2) korlátozott időre védett övezetként ismerte el az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. Ausztria információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. meghonosodott a területén. Emiatt az említett régiók és régiók részei a továbbiakban nem ismerhetők el védett övezetként.

(3) A Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. tekintetében Görögországban Krétát és Leszboszt ismerték el védett övezetként. Görögország információkat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. meghonosodott az említett régiókban. Emiatt Kréta és Leszbosz a továbbiakban nem ismerhető el védett övezetként a szóban forgó károsító szervezet tekintetében.

(4) Korábbi módosítások eredményeképpen egyes kereszthivatkozások, illetve a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletében egy védett övezetre való hivatkozás elavult, így el kell hagyni.

(5) Az 1031/2008/EK bizottsági rendelet (3) módosította a Kombinált Nómenklatúra fára és faipari termékekre vonatkozó egyes kódjait. A 2000/29/EK irányelvet hozzá kell igazítani a szóban forgó technikai fejlődéshez.

(6) Emiatt a 2000/29/EK határozat II-V. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv II-V. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2009. november 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükségesek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok 2009. december 1-jétől alkalmazzák e rendelkezéseket.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. szeptember 9-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) HL L 193., 2008.7.22., 1. o.

(3) HL L 291., 2008.10.31., 1. o.

MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv II-V. melléklete a következőképpen módosul:

1. A II. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a) A b) címsor 2. pontjában a harmadik oszlopból (védett körzet(ek)) el kell hagyni a következő szövegrészt: "A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol [Lienz közigazgatási körzete], Stájerország és Bécs)".

b) A c) címsor 0.1. pontjában a harmadik oszlopból (védett körzet(ek)) el kell hagyni a következő szövegrészt: "EL (Kréta, Leszbosz)".

2. A III. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a) Az 1. pontban a második oszlopból (védett körzet(ek)) el kell hagyni a következő szövegrészt: "A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol [Lienz közigazgatási körzete], Stájerország és Bécs)".

b) A 2. pontban a második oszlopból (védett körzet(ek)) el kell hagyni a következő szövegrészt: "A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol [Lienz közigazgatási körzete], Stájerország és Bécs)".

3. A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz 16.5. pontjában a második oszlopban (különleges előírások) az első mondatból el kell hagyni a következő szövegrészt: "A III. melléklet B. részének 2. és 3. pontjában és".

ii. Az I. szakasz 46. pontjában a második oszlopban (különleges előírások) az első mondatból el kell hagyni a következő számot: "45.,".

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. Az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. pontban a második oszlopban (különleges előírások) az első mondatból el kell hagyni a következő szövegrészt: "A IV. melléklet A. része I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. és 7. pontjában". Helyébe a következő szövegrész lép: "A IV. melléklet A. része I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. és 1.7. pontjában".

ii. A 6.3. és a 14.9. pontban a harmadik oszlopból (védett körzet(ek)) el kell hagyni a következő szövegrészt: "EL, (Kréta, Leszbosz)".

iii. A 14.9. pontban a harmadik oszlopból (védett körzet(ek)) el kell hagyni a következő szövegrészt: "DK".

iv. A 21. pontban a harmadik oszlopból (védett körzet(ek)) el kell hagyni a következő szövegrészt: "A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol [Lienz közigazgatási körzete], Stájerország és Bécs)".

v. A 21.3. pontban a harmadik oszlopból (védett körzet(ek)) el kell hagyni a következő szövegrészt: "A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol [Lienz közigazgatási körzete], Stájerország és Bécs)".

4. Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész I. szakasza 1.7. pontjának b) alpontjában a táblázat első oszlopában (KN-kód) az "ex 4401 30 90" szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: "ex 4401 30 80".

b) A B. rész I. szakasza 6. pontjának b) alpontjában az alábbi negyedik bejegyzés helyébe a következő szövegrész lép:

„4401 30 10Fűrészpor”
„ex 4401 30 40Fűrészpor, amely nincs rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve (agglomerálva)”

c) A B. rész I. szakasza 6. pontjának b) alpontjában a táblázat első oszlopában (KN-kód) az "ex 4401 30 90" szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: "ex 4401 30 80".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0118 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0118&locale=hu

Tartalomjegyzék