31978L0686[1]

A Tanács irányelve (1978. július 25.) a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága eredményes gyakorlását elősegítő intézkedésekről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1978. július 25.)

a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága eredményes gyakorlását elősegítő intézkedésekről

(78/686/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 49., 57., 66. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a Szerződés alapján az átmeneti időszak végétől tilos az állampolgárságon alapuló hátrányosan megkülönböztető elbánás a letelepedéssel és a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban; mivel az állampolgárságon alapuló egyenlő elbánás elve különösen vonatkozik a fogorvosi hivatás gyakorlásához szükséges bármilyen engedély megadására, illetve a szakmai szervezetekben vagy testületekben történő bejegyzésre vagy tagságra;

mivel azonban a fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadsága eredményes gyakorlásának elősegítése érdekében szükségesnek bizonyul egyes rendelkezések bevezetése;

mivel a Szerződés alapján a tagállamok nem nyújthatnak olyan támogatásokat, amelyek torzíthatják a letelepedés feltételeit;

mivel a Szerződés 57. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy irányelveket kell elfogadni az oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerése céljából; mivel ennek az irányelvnek a célja a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismerése, amelyek alapján fogorvosi tevékenységeket lehet megkezdeni és folytatni, továbbá az irányelv célja a fogszakorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerése;

mivel a fogszakorvosok képzésével kapcsolatban ajánlatos a képesítések kölcsönös elismerése, ha ezek a képesítések - noha nem feltételei a gyakorló fogszakorvosi tevékenységek megkezdésének - a szakorvosi cím használatának a feltételei;

mivel tekintettel a tagállamok közötti jelenlegi különbségekre a fogászati szakosodások számát és az ilyen szakosodásokhoz szükséges képzések típusát vagy időtartamát illetően, összehangoló rendelkezéseket kell hozni, hogy a tagállamok előrehaladhassanak az oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerésében; mivel ilyen összehangolást már létrehozott a fogorvosok tevékenységére vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésben megállapított rendelkezések összehangolásáról szóló, 1978. augusztus 25-i 78/687/EGK tanácsi irányelv ( 3 );

mivel a fent említett összehangolás célja nem a tagállamok fogszakorvosok képzésére vonatkozó összes rendelkezésének a harmonizációja volt, de tovább kell lépni azon fogszakorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerése terén, amelyek nem közösek az összes tagállamban anélkül azonban, hogy ez kizárná ezen a területen a későbbi harmonizáció lehetőségét; mivel azonban a fogszakorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerését azokra a tagállamokra kell korlátozni, amelyekben ismert az ilyen szakosodás;

mivel a tudományos címek használata tekintetében az ilyen címek használatát csak a származási tagállam nyelvén vagy annak a tagállamnak a nyelvén kell engedélyezni, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, hiszen az oklevelek kölcsönös elismeréséről szóló irányelvben foglaltak nem szükségszerűen jelentik azt, hogy az ilyen oklevelek által lefedett képzések egyenértékűek lennének;

mivel az ezen irányelv nemzeti hatóságok által történő alkalmazásának elősegítése érdekében a tagállamok előírhatják, hogy annak a személynek, aki megfelel az irányelv által előírt képzési követelményeknek, a képzésről szóló bizonyítvány mellett a származási országa, illetve annak az országnak, ahonnan érkezett, a hatáskörrel rendelkező hatóságától származó igazolást kell benyújtania, amely igazolja, hogy az adott képzési bizonyítvány ezen irányelv hatálya alá tartozik;

mivel a szolgáltatásnyújtás esetében a szakmai szervezetben vagy testületben történő bejegyeztetés vagy tagság követelménye, tekintettel arra, hogy ez a befogadó országban helyhez kötött és állandó jellegű tevékenységgel kapcsolatos, a szolgáltatást nyújtani kívánó személy számára tevékenységének átmeneti jellege miatt kétségkívül akadályt jelentene; mivel e követelményt ezért el kell törölni; mivel azonban ebben az esetben ellenőrizni kell a szakmai szabályok betartását, s ez a szakmai szervezeteknek vagy testületek feladata; mivel e célból a Szerződés 62. cikke alapján rendelkezni kell arról, hogy az érintett személy számára előírhassák, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat szolgáltasson a befogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai számára;

mivel tekintettel a megfelelő jellem és jó hírnév követelményére, különbséget kell tenni a szakmai tevékenység megkezdésével, illetve folytatásával kapcsolatos követelmények között;

mivel, ami az alkalmazottként tevékenykedő fogorvosokat illeti, a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló,1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) nem állapít meg a megfelelő jellemre és jó hírnévre, a hivatás gyakorlására vagy az érintett szakterületekhez tartozó megnevezések használatára vonatkozó különleges rendelkezéseket; mivel a tagállamok megítélése alapján ezek a szabályok mind az alkalmazottként, mind az önállóan tevékenykedő személyekre alkalmazandók vagy alkalmazhatók; mivel a fogorvosi tevékenység minden tagállamban fogorvosi oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány megszerzéséhez van vagy lesz kötve; mivel az ilyen tevékenységeket a fogorvosok szakmai karrierjük során alkalmazottként, önállóan, illetve mindkét minőségükben gyakorolják; mivel ezen irányelv kiterjesztése szükségesnek tűnik az alkalmazott fogorvosokra is, hogy e szakemberek Közösségen belüli szabad mozgását a lehető legnagyobb mértékben ösztönözzék;

mivel Olaszországban a fogorvosi szakmát még nem szervezték meg; mivel ezért Olaszországnak egy kiegészítő határidőt kell adni a más tagállamokban megszerzett fogorvosi oklevelek elismeréséhez;

mivel továbbá ez azt jelenti, hogy az Olaszországban megszerzett orvosi oklevél birtokosai nem szerezhetnek az ezen irányelv 19. cikkében foglalt feltételeknek megfelelő bizonyítványt;

mivel ilyen körülmények között késleltetni kell egyrészt Olaszországnak azt a kötelezettségét, hogy elismerje a többi tagállamban szerzett okleveleket, másrészt a többi tagállam azon kötelezettségét, hogy elismerje az Olaszországban megszerzett okleveleket a 19. cikkben foglaltak szerint,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

HATÁLY

1. cikk

Ezen irányelv hatálya a 78/687/EGK irányelv 5. cikkében meghatározott, a következő címek alapján folytatott fogorvosi tevékenységekre terjed ki:

- Németországban:

- Zahnarzt,

- Belgiumban:

- licencié en science dentaire/licentiaat in de tandheelkunde,

- Dániában:

- tandläge,

- Franciaországban:

- chirurgien-dentiste,

- Írországban:

- dentist, dental practitioner vagy dental surgeon,

- Olaszországban:

- odontoiatra,

- Luxemburgban:

- médecin-dentiste,

- Hollandiában:

- tandarts,

- Nagy-Britanniában:

- dentist, dental practitioner vagy dental surgeon,

- Görögországban:

- οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος,

- Spanyolországban:

- Licenciado en Odontología,

- Portugáliában:

- médico dentista,

- Ausztriában:

- az okirat, amelyről Ausztria legkésőbb 1998. december 31-ig értesíti a tagállamokat és a Bizottságot,

- Finnországban:

- hammaslääkäri/tandläkare,

- Svédországban:

- tandläkare,

- a Cseh Köztársaságban:

- Zubní lékař,

- Észtországban:

- Hambaarst,

- Cipruson:

- Οδοντίατρος,

- Lettországban:

- Zobārsts,

- Litvániában:

- Gydytojas odontologas,

- Magyarországon:

- Fogorvos,

- Máltán:

- Kirurgu Dentali,

- Lengyelországban:

- Lekarz dentysta,

- Szlovéniában:

- Doktor dentalne medicine /Doktorica dentalne medicine,

- Szlovákiában:

- Zubný lekár.

II. FEJEZET

FOGORVOSI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ÉS A KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRŐL SZÓLÓ EGYÉB TANÚSÍTVÁNYOK

2. cikk

A tagállamok elismerik egy másik tagállam által a 78/687/EGK irányelv 1. cikkének megfelelően és a A. mellékletben található felsorolásban szereplő, a tagállamok állampolgárainak odaítélt fogorvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat azáltal, hogy a fogorvosi tevékenység megkezdése és folytatása tekintetében ugyanolyan hatályúnak tekintik ezeket a képesítéseket, mint azokat, amelyeket saját maguk ítélnek oda.

III. FEJEZET

OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ÉS A KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRŐL SZÓLÓ EGYÉB TANÚSÍTVÁNYOK A SZAKFOGÁSZAT TERÜLETÉN

4. cikk

Minden tagállam, amelyben ezen a területen törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésben előírt rendelkezések vannak hatályban, elismeri a fogszabályozásra vagy szájsebészetre szakosodott fogorvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállam adott ki a 78/687/EGK irányelv 2. és 3. cikkének megfelelően, és amelyeket a B. melléklet felsorol oly módon, hogy ezeket a képesítéseket a területén azonos érvényűnek tekinti az általa kibocsátott oklevelekkel, bizonyítványokkal és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokkal.

6. cikk

(1) A befogadó tagállam kötelezővé teheti a tagállamok azon állampolgárai részére, akik a származási tagállamban vagy abban a tagállamban, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, nem adományozható fogszakorvosi okleveleket, bizonyítványokat vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat kívánnak megszerezni, hogy megfeleljenek a fogszakorvosi képesítésre vonatkozóan a befogadó tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseiben megállapított képzési feltételeknek.

(2) A befogadó tagállam azonban részben vagy egészben figyelembe veszi az (1) bekezdésben említett állampolgárok által teljesített olyan képzési időszakot, amelyet a származási tagállamnak vagy annak a tagállamnak, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, a hatáskörrel rendelkező hatósága oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány odaítélésével igazolt feltéve, hogy az ilyen képzési időszakok megfelelnek azoknak, amelyet a befogadó tagállam a szóban forgó szakképzés esetében előír.

Figyelembe veszik továbbá a kérelmező által megszerzett bármely szakmai tapasztalatot, kiegészítő képzést és fogászati továbbképzést.

(3) Miután a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai vagy testületei a benyújtott oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány alapján ellenőrizték az érintett személy szakképzésének tartalmát és időtartamát, figyelembe véve az általa megszerzett bármely szakmai tapasztalatot, kiegészítő képzést és fogászati továbbképzést is, tájékoztatják őt az előírt további képzési időszakról és annak szakterületeiről.

(4) A tagállam a döntését a kérelmező teljes dokumentációval alátámasztott kérelmének benyújtásától számított négy hónapon belül hozza meg.

IV. FEJEZET

SZERZETT JOGOK

7. cikk

(1) A tagállamok elegendő bizonyítékként ismerik el a más tagállamok által kiadott, a 78/687/EGK irányelv végrehajtása előtt kezdődött képzést igazoló okleveleket, bizonyítványokat vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat egy tagállam állampolgárai esetében, akiknek fogorvosi oklevelük, bizonyítványuk vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványuk nem felel meg a minimális képzésnek a 78/687/EGK irányelv 1. cikkében megállapított követelményeinek, ha a fenti dokumentumokat egy igazolás kíséri, amely szerint az említett állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő évben ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

(2) A tagállamok elegendő bizonyítékként ismerik el a más tagállamok által kiadott, a 78/687/EGK irányelv végrehajtása előtt kezdődött képzést igazoló fogszakorvosi okleveleket, bizonyítványokat vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat egy tagállam állampolgárai esetében, akiknek fogszakorvosi oklevelük, bizonyítványuk vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványuk nem felel meg a minimális képzésnek a 78/687/EGK irányelv 2. és 3. cikkében megállapított követelményeinek. A befogadó tagállam előírhatja, hogy a fogszakorvosi oklevelek, bizonyítványok vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok mellé annak a származási tagállamnak vagy annak a tagállamnak, ahonnan a szakorvos érkezett, a hatáskörrel rendelkező hatóságai vagy testületei adjanak ki egy igazolást, amely tanúsítja, hogy birtokosa kétszer annyi ideig gyakorolta a szóban forgó tevékenységeket, mint amennyi a származási tagállamban vagy abban a tagállamban, ahonnan érkezett, biztosított szakképzés időtartama és a képzés idejével kapcsolatban a 78/687/EGK irányelvben előírt minimumkövetelmény különbsége, ha ezek az oklevelek, bizonyítványok vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok által lefedett képzési időtartamok nem egyeznek meg a 78/687/EGK irányelv 2. cikkében megállapított minimális képzési időtartammal.

Ha azonban ennek az irányelvnek a végrehajtása előtt a befogadó tagállam a 78/687/EGK irányelv 2. cikkében említettnél rövidebb minimális képzési időt ír elő, az első albekezdésben említett különbség csak a tagállam által megállapított minimális képzési idő vonatkozásában határozható meg.

(3) Minden tagállam elegendő igazolásként ismeri el a tagállamok állampolgárai számára kiállított fogorvosi vagy fogszabályozási és szájsebészeti fogszakorvosi oklevelet, bizonyítványt és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványtabban az esetben is, ha ezek az A., illetve a B. mellékletben meghatározott megnevezéseknek nem felelnek meg, feltéve hogy mellékelve van az illetékes hatóságok vagy szervek igazolása. Ez az igazolás bizonyítja, hogy ezek a fogorvosi vagy fogszabályozási és szájsebészeti fogszakorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok olyan képzés befejezését tanúsítják, amely megfelel a 78/687/EGK irányelv 2. vagy 4. cikkében megnevezett rendelkezéseknek, és hogy a kiállító tagállam egyenértékűnek tekinti őket azokkal az oklevelekkel, bizonyítványokkal és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokkal, melyek megnevezéseit ennek az irányelvnek az A., illetve a B. melléklete határozza meg.

7a. cikk

(1) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek fogorvosi területen szerzett oklevele, bizonyítványa és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványa a volt Német Demokratikus Köztársaság területén kapott olyan képzést tanúsít, amely nem felel meg a 78/687/EGK irányelv 1. cikkében meghatározott minimális képzési követelményeknek, a Németországon kívüli tagállamok elegendő bizonyítékként ismerik el ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben:

- a német újraegyesítés előtt megkezdett tanulmányokat tanúsítanak,

- feljogosítják birtokosukat, hogy Németország területén ugyanolyan feltételekkel folytassanak fogorvosi tevékenységet, mint az illetékes német hatóságok által adományozott és az A. mellékletben említett képesítések, és

- ezekhez az illetékes német hatóságok által kiállított igazolást mellékelnek, amely igazolja, hogy az adott állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységet Németországban.

(2) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek a fogszakorvosi területen szerzett oklevele, bizonyítványa és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványa a volt Német Demokratikus Köztársaság területén kapott olyan képzést tanúsít, amely nem felel meg a 78/687/EGK irányelv 2. és 3. cikkében meghatározott minimális képzési követelményeknek, a Németországon kívüli tagállamok elegendő bizonyítékként ismerik el ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben:

- a német újraegyesítés előtt megkezdett tanulmányokat tanúsítanak,

- feljogosítják birtokosukat, hogy Németország területén ugyanolyan feltételekkel folytassanak fogszakorvosi tevékenységet, mint az illetékes német hatóságok által adományozott és a B. mellékletben említett képesítések.

Megkövetelhetik azonban, hogy ezekhez az oklevelekhez, bizonyítványokhoz és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokhoz az illetékes német hatóságok vagy testületek által kiállított igazolást mellékeljenek, amely igazolja, hogy birtokosaik fogszakorvosként a német területen kapott szakképzés tartama és a 78/687/EGK irányelvben meghatározott minimális képzési tartam közötti különbség kétszeresének megfelelő ideje folytatják a szóban forgó tevékenységet, amennyiben nem teljesítik a 78/687/EGK irányelv 4. cikkében a képzés tartamára vonatkozó minimális követelményeket.

7b. cikk

(1) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek a fogorvosi és fogszakorvosi területen szerzett oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el a fogorvosi és fogszakorvosi területen szerzett ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben Észtország hatóságai tanúsítják, hogy Észtország területén fogorvosi és fogszakorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint a fogorvosi és fogszakorvosi területen szerzett észt képesítések a. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket Észtország területén.

(2) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek a fogorvosi és fogszakorvosi területen szerzett oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el a fogorvosi és fogszakorvosi területen szerzett ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben Lettország hatóságai tanúsítják, hogy Lettország területén a fogorvosi és fogszakorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint a fogorvosi és fogszakorvosi területen szerzett lett képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket Lettország területén.

(3) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek a fogorvosi és fogszakorvosi területen szerzett oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el a fogorvosi és fogszakorvosi területen szerzett ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben Litvánia hatóságai tanúsítják, hogy Litvánia területén a fogorvosi és fogszakorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint a fogorvosi és fogszakorvosi területen szerzett litván képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket Litvánia területén.

(4) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek a fogorvosi és fogszakorvosi területen szerzett oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el a fogorvosi és fogszakorvosi területen szerzett ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben Szlovénia hatóságai tanúsítják, hogy Szlovénia területén a fogorvosi és fogszakorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint a fogorvosi és fogszakorvosi területen szerzett szlovén képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket Szlovénia területén.

V. FEJEZET

A TUDOMÁNYOS CÍMEK HASZNÁLATA

8. cikk

(1) A 7. cikk sérelme nélkül, a befogadó tagállamok biztosítják, hogy ha egy tagállam állampolgára megfelel a 2., 4., 7., 19., 19a., 19b., 19c. és 19d. cikkben megállapított feltételeknek, jogosult a származási tagállamnak vagy annak a tagállamnak, ahonnan érkezett, a nyelvén használni az illető állam törvényes tudományos címeit vagy - ahol az alkalmazható - azok rövidítéseit, amennyiben ezek nem azonosak a szakmai címmel. A befogadó tagállamok előírhatják, hogy a cím után fel kell tüntetni a címet odaítélő intézmény vagy vizsgabizottság nevét és székhelyét.

(2) Ha a származási tagállamban vagy abban a tagállamban, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, használt tudományos cím a befogadó tagállamban összetéveszthető egy olyan címmel, amely abban a tagállamban olyan kiegészítő képzést tesz kötelezővé, amelyet az érintett személy nem végzett el, a befogadó tagállam előírhatja, hogy az illető személy a befogadó tagállam által meghatározott megfelelő formában használja a származási tagállamban vagy abban a tagállamban, ahonnan érkezett, alkalmazott címet.

VI. FEJEZET

A FOGORVOSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS LETELEPEDÉS ÉS SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGÁNAK EREDMÉNYES GYAKORLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ RENDELKEZÉSEK

A.

Kifejezetten a letelepedés szabadságával kapcsolatos rendelkezések

9. cikk

(1) Az a befogadó tagállam, amely állampolgárai számára a megfelelő jellem és jó hírnév tanúsítását teszi kötelezővé, az 1. cikkben említett tevékenységek gyakorlásának megkezdésekor, más tagállamok állampolgárai vonatkozásában elegendő bizonyítékként fogadja el a származási tagállamnak vagy annak a tagállamnak, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, a hatáskörrel rendelkező hatósága által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az illető megfelel a tagállamnak a tevékenység megkezdéséhez előírt megfelelő jellemre és jó hírnévre vonatkozó követelményeinek.

(2) Ha a származási tagállam vagy az a tagállam, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, nem írja elő a megfelelő jellem és jó hírnév tanúsítását azoktól a személyektől, akik az adott tevékenységet első alkalommal kívánják gyakorolni, a befogadó tagállam előírhatja a származási tagállamnak vagy annak a tagállamnak az állampolgárai számára, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek hiányában a származási tagállamnak vagy annak a tagállamnak, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, a hatáskörrel rendelkező hatósága által kibocsátott egyenértékű dokumentum benyújtását.

(3) Ha a befogadó tagállamnak részletes tudomása van valamilyen súlyos eset előfordulásáról, amely a területén kívül még azelőtt történt, hogy az érintett személy az adott tagállamban letelepedett volna, és ez az eset befolyásolhatja az adott tevékenységnek a területén belüli megkezdését, tájékoztathatja erről a származási tagállamot vagy azt a tagállamot, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett.

A származási tagállam vagy az a tagállam, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, megvizsgálja a tények valódiságát. Hatóságai eldöntik, hogy milyen jellegű és terjedelmű vizsgálatot folytatnak, és tájékoztatják a befogadó tagállamot az ennek következtében az általuk kiadott igazolásokkal vagy dokumentumokkal kapcsolatban szükséges eljárásokról.

(4) A tagállamok biztosítják a továbbított információk bizalmas kezelését.

10. cikk

(1) Ha egy befogadó tagállamban olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésben megállapított rendelkezések vannak hatályban, amelyeknek a megfelelő jellemre és jó hírnévre vonatkozóan megállapított követelményei fegyelmi eljárásról rendelkeznek az 1. cikkben említett tevékenységek során elkövetett súlyos szakmai visszaélés vagy bűncselekmény elkövetése miatti elítélés esetére, a származási tagállam vagy az a tagállam, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, továbbít a befogadó tagállamnak minden szükséges információt az érintett személlyel kapcsolatos minden szakmai vagy közigazgatási jellegű intézkedésről vagy lefolytatott fegyelmi eljárásról, illetve a számára kiszabott büntetésekről, amikor foglalkozását a származási tagállamban vagy abban a tagállamban gyakorolta, ahonnan érkezett.

(2) Ha a befogadó tagállamnak részletes tudomása van valamilyen súlyos eset előfordulásáról, amely területén kívül még azelőtt történt, hogy az érintett személy az adott tagállamban letelepedett volna, és ez befolyásolhatja az adott tevékenységnek a területén belüli folytatását, tájékoztathatja a származási tagállamot vagy azt a tagállamot, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett.

A származási tagállam vagy az a tagállam, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, megvizsgálja a tények valódiságát, amennyiben azok befolyásolhatják az adott tevékenységnek a tagállam területén belüli folytatását. Hatóságai eldöntik, hogy milyen jellegű és terjedelmű vizsgálatot folytatnak, és tájékoztatják a befogadó tagállamot az ennek következtében az (1) bekezdésnek megfelelően továbbított információval kapcsolatos intézkedéseikről.

(3) A tagállamok biztosítják a továbbított információk bizalmas kezelését.

11. cikk

Ha egy befogadó tagállam előírja a saját állampolgárai számára, hogy bármilyen, az 1. cikkben említett tevékenységet csak a fizikai és mentális egészségről szóló igazolás birtokában lehet megkezdeni vagy folytatni, az illető tagállam elfogadja ennek bizonyítékaként a származási tagállamban vagy abban a tagállamban, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, előírt dokumentum bemutatását.

Ha a származási tagállam vagy az a tagállam, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, nem támaszt ilyen jellegű követelményeket azokkal szemben, akik a szóban forgó tevékenységet kívánják megkezdeni vagy gyakorolni, a befogadó tagállam elfogadja az ilyen állampolgároktól az illető állam hatáskörrel rendelkező hatóságainak a befogadó tagállamban kibocsátottal egyenértékű igazolását.

12. cikk

A 9., 10. és 11. cikk alapján kiállított dokumentumok a benyújtásukkor nem lehetnek három hónapnál régebbiek.

13. cikk

(1) A 9., 10. és 11. cikk alapján az 1. cikkben említett tevékenységek megkezdésében érintett személlyel kapcsolatos engedélyezési eljárást a lehető leghamarabb, de legfeljebb a vele kapcsolatos dokumentumok benyújtását követő három hónapon belül be kell fejezni, az eljárás befejezését esetlegesen követő fellebbezési eljárás sérelme nélkül.

(2) A 9. cikk (3) bekezdésében és a 10. cikk (2) bekezdésében említett esetekben a felülvizsgálat iránti kérelemnek halasztó hatálya van az (1) bekezdésben megállapított időszakra.

A megkeresett tagállamnak három hónapon belül választ kell adnia.

A válasz kézhezvételekor vagy az időtartam lejártakor a befogadó tagállam folytatja az (1) bekezdésben említett eljárást.

14. cikk

Ha a befogadó tagállam előírja saját állampolgárai számára, hogy bármilyen, az 1. cikkben említett tevékenységet csak eskü vagy ünnepélyes nyilatkozat letétele után lehet megkezdeni vagy folytatni, azonban más tagállamok állampolgárai nem tehetnek ilyen esküt vagy nyilatkozatot, az illető tagállamnak gondoskodnia kell róla, hogy ezzel egyenértékű eskü- vagy nyilatkozatformát ajánljon fel az érintett személynek.

B.

Kifejezetten a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos rendelkezések

15. cikk

(1) Ha egy tagállam kötelezővé teszi saját állampolgárai számára, hogy bármilyen, az 1. cikkben említett tevékenységet csak szakmai szervezet vagy testület engedélyével, illetve tagsága vagy bejegyzése mellett lehet megkezdeni vagy gyakorolni, az illető tagállam a szolgáltatások nyújtása tekintetében felmenti e kötelezettség alól más tagállamok állampolgárait.

Az érintett személy ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel nyújthat szolgáltatást, mint a befogadó tagállam állampolgárai; különösen a tagállamban érvényes szakmai és igazgatási jellegű szabályok vonatkoznak rá.

E célból és a (2) bekezdésben említett nyújtandó szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilatkozaton felül a tagállamok annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a területükön érvényes szakmai magatartással kapcsolatos rendelkezések végrehajtását, előírhatják az érintett személynek egy szakmai szervezetben vagy testületben történő automatikus átmeneti bejegyzését vagy formális tagságát, vagy egy másik lehetőségként egy nyilvántartásba történő bejegyzését feltéve, ha az ilyen bejegyzés nem késlelteti és semmilyen módon nem bonyolítja a szolgáltatás nyújtását, illetve nem ró további költségeket a szolgáltatásokat nyújtó személyre.

Ha egy befogadó tagállam a második albekezdés alapján rendelkezéseket fogad el, vagy olyan tények jutnak a tudomására, amelyek ellentétben állnak ezekkel a rendelkezésekkel, haladéktalanul tájékoztatja az érintett személy letelepedése szerinti tagállamot.

(2) A befogadó tagállam kötelezővé teheti az érintett személy számára, hogy a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban előzetes nyilatkozatot tegyen a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál, ha a szolgáltatásnyújtás a tagállam területén történő ideiglenes tartózkodással jár együtt.

Sürgős esetekben ezt a nyilatkozatot a szolgáltatásnyújtás után a lehető leghamarabb meg kell tenni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján a befogadó tagállam kötelezővé teheti az érintett személy számára egy vagy több dokumentum benyújtását a következő adatokkal:

- a (2) bekezdésben említett nyilatkozat,

- igazolás arról, hogy az érintett személy törvényesen végzi az adott tevékenységeket a letelepedése szerinti tagállamban,

- igazolás arról, hogy az érintett személy az adott, az irányelvben említett és a szolgáltatásnyújtáshoz megfelelő egy vagy több oklevéllel, bizonyítvánnyal vagy a képesítések megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvánnyal rendelkezik.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott okirat vagy okiratok a benyújtásukkor nem lehetnek 12 hónapnál régebbiek.

(5) Ha a tagállam egyik állampolgárát vagy egy másik tagállam állampolgárát, aki a területén letelepedett, átmenetileg vagy véglegesen, részben vagy egészben megfosztja attól a jogtól, hogy bármilyen, az 1. cikkben említett tevékenységet folytasson, ennek megfelelően gondoskodnia kell arról, hogy átmenetileg vagy véglegesen visszavonja a (3) bekezdés második francia bekezdésében említett igazolást.

16. cikk

Ha a befogadó tagállamban a társadalombiztosítási rendszer keretében biztosított személyeknek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a biztosító intézményekkel való elszámoláshoz kötelező az adott társadalombiztosítási intézménynél történő bejegyzés, az illető tagállam felmenti a más tagállam területén letelepedett, egyéb tagállamok állampolgárait abban az esetben, ha a szolgáltatás nyújtásához az érintett személynek utaznia kell.

Az érintett személy utazásával járó szolgáltatások nyújtása esetében a befogadó tagállam előírhatja számára, hogy előre, illetve sürgős esetben utólag tájékoztassa ezt a testületet a nyújtott szolgáltatásokról.

C.

A letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságával kapcsolatos közös rendelkezések

17. cikk

(1) Ha egy befogadó tagállamban az 1. cikkben említett tevékenységgel kapcsolatos szakmai megnevezések használata szabályokhoz kötött, más tagállamok olyan állampolgárának, aki eleget tesz a 2. cikkben, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 19., 19a., 19b., 19c. és 19d. cikkben megállapított feltételeknek, a befogadó tagállamnak azt a szakmai megnevezését kell használnia, amely abban az államban megfelel az általa teljesített képesítési feltételeknek, és a rövidített megnevezést kell használnia.

(2) Az (1) bekezdés szakmai megnevezések használatáról szóló rendelkezései azokra a fogszakorvosokra is vonatkoznak, akik eleget tesznek a 4. cikkben, illetve a 7. cikk (2) bekezdésében megállapított feltételeknek.

18. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintett személyek megkapják a szükséges tájékoztatást a befogadó tagállam egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályairól, illetve ahol alkalmazható, szakmai etikai szabályairól.

E célból a tagállamok tájékoztatási központokat hozhatnak létre, amelyektől az érintettek megszerezhetik a szükséges információkat. Letelepedés esetén a befogadó tagállamok kötelezővé tehetik az érintettek számára e központok felkeresését.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett központokat az általuk erre a célra a 24. cikk (1) bekezdésében megállapított határidőn belül kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóságaikon és testületeiken belül is létrehozhatják.

(3) A tagállamok ellenőrzik, hogy ahol szükséges, az érintett személyek saját és betegeik érdekében megszerezték-e a szakmájuknak a befogadó tagállam területén történő gyakorlásához szükséges nyelvtudást.

VII. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK OLASZORSZÁG KÜLÖNLEGES HELYZETÉRŐL

19. cikk

(1) Attól az időponttól, amikor Olaszország meghozza az ennek az irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket, az ezen irányelv 1. cikkében említett tevékenységek végzéséhez a tagállamok elismerik azokat az orvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket Olaszországban ítéltek oda azoknak a személyeknek, akik orvosi egyetemi képzésüket ennek az irányelvnek a közzététele után 18 hónapnál nem később kezdték meg, ha ezeket az okiratokat egy, a hatáskörrel rendelkező olasz hatóságok által kiadott igazolás kíséri, amely szerint az említett állampolgárok az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő évben ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolták Olaszországban a 78/687/EGK irányelv 5. cikkében említett tevékenységet, illetve ha az igazolás tanúsítja azt, hogy ezeknek a személyeknek ugyanolyan feltételek mellett engedélyezték az említett tevékenységek végzését, mint az ezen irányelv A. mellékletében említett oklevéllel, bizonyítvánnyal vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvánnyal rendelkezőknek.

Az első albekezdésben említett hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik azokra a személyekre, akik legalább három tanulmányi évet sikeresen befejeztek, ha a hatáskörrel rendelkező hatóságok igazolják, hogy ez egyenértékű a 78/687/EGK irányelv 1. cikkében említett képzéssel.

(2) A tagállamok elismerik az orvostudomány területén Olaszországban olyan személyek számára kibocsátott okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, akik orvosi egyetemi képzésüket 1980. január 28. és 1984. december 31. között kezdték meg, és amelyeket az illetékes olasz hatóságok által kiadott igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy:

- az érintett személyek letették az illetékes olasz hatóságok által előírt alkalmassági szakvizsgát, amely igazolja, hogy az Olaszországra vonatkozóan, az A. mellékletben felsorolt képesítéssel rendelkező személyekéhez hasonló szintű tudással és gyakorlattal rendelkeznek,

- az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő évben ténylegesen, jogszerűen és foglalkozásszerűen gyakorolták Olaszországban a 78/687/EGK irányelv 5. cikkében meghatározott tevékenységet,

- ugyanolyan feltételek mellett engedélyezték számukra a 78/687/EGK irányelv 5. cikkében említett tevékenységek folytatását, vagy végzik ezeket a tevékenységeket ténylegesen, jogszerűen és foglalkozásszerűen, mint azok, akik ezen irányelv A. mellékletében Olaszországra vonatkozóan felsorolt képesítéssel rendelkeznek.

Az első albekezdésben említett alkalmassági vizsga letételére vonatkozó követelmény alól mentesülnek azok a személyek, akik az illetékes hatóságok által a 78/687/EGK irányelv 1. cikkében említett képzéssel egyenértékűnek igazolt, legalább hároméves tanulmányokat sikeresen teljesítették.

19a. cikk

Attól az időponttól, amikor Spanyolország meghozza az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket, az ezen irányelv 1. cikkében említett tevékenységek gyakorlása tekintetében a tagállamok elismerik azokat az orvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket Spanyolországban ítéltek oda azoknak a személyeknek, akik orvosi egyetemi tanulmányaikat a csatlakozás előtt kezdték meg, ha ezeket az okiratokat egy, a hatáskörrel rendelkező spanyol hatóságok által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy a 78/687/EGK irányelv 5. cikkében említett tevékenységet ezek a személyek az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő évig ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolták Spanyolországban, valamint hogy ezek a személyeknek ugyanolyan feltételek mellett jogosultak az említett tevékenységek folytatására, mint az ezen irányelv A. mellékletében említett oklevéllel, bizonyítvánnyal vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvánnyal rendelkezők.

Az első albekezdésben említett hároméves gyakorlat követelményétől el kell tekinteni azon személyek esetében, akik sikeresen elvégeztek legalább három éves olyan tanulmányokat, amelyeket a hatáskörrel rendelkező hatóságok igazolása szerint a 78/687/EGK irányelv 1. cikkében említett képzéssel egyenértékűnek kell elismerni.

19b. cikk

Attól az időponttól, amikor Ausztria meghozza az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket, az ezen irányelv 1. cikkében említett tevékenységek gyakorlása tekintetében a tagállamok elismerik azokat az orvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket Ausztriában ítéltek oda azoknak a személyeknek, akik egyetemi tanulmányaikat 1994. január 1. előtt kezdték meg, ha ezeket az okiratokat egy, a hatáskörrel rendelkező osztrák hatóságok által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy a 78/687/EGK irányelv 5. cikkében említett tevékenységet ezek a személyek az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő évig ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolták Ausztriában, valamint hogy ezek a személyeknek ugyanolyan feltételek mellett jogosultak az említett tevékenységek folytatására, mint az ezen irányelv A. mellékletében említett oklevéllel, bizonyítvánnyal vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvánnyal rendelkezők.

Az első albekezdésben említett hároméves gyakorlat követelményétől el kell tekinteni azon személyek esetében, akik sikeresen elvégeztek legalább három éves olyan tanulmányokat, amelyeket a hatáskörrel rendelkező hatóságok igazolása szerint a 78/687/EGK irányelv 1. cikkében említett képzéssel egyenértékűnek kell elismerni.

19c. cikk

(1) A Cseh Köztársaság csatlakozásának időpontjától kezdődően, az ezen irányelv 1. cikkében említett tevékenységek gyakorlása céljából, a tagállamok elismerik a Cseh Köztársaságban vagy a volt Csehszlovákiában olyan személyeknek odaítélt orvosi okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, akik orvosi egyetemi tanulmányaikat a csatlakozás előtt kezdték meg, amennyiben a hatáskörrel rendelkező cseh hatóságok által kiállított igazolástanúsítja, hogy ezen személyek ténylegesen, jogszerűen és elsődlegesen a Cseh Köztársaság területén az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő évben folytatták a 78/687/EGK irányelv 5. cikkében meghatározott tevékenységeket, és ezek a személyek ugyanolyan feltételek mellett jogosultak az említett tevékenységek folytasára, mint az ezen irányelv A. mellékletében említett oklevelekkel rendelkezők.

(2) Az (1) bekezdésben említett hároméves gyakorlat követelményétől azon személyek esetében el kell tekinteni, akik sikeresen lezárták tanulmányaik legalább három évét, amit a hatáskörrel rendelkező hatóságok igazolása alapján a 78/687/EGK irányelv 1. cikkében említett képzéssel egyenértékűnek lehet tekintetni.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Azok a tagállamok, amelyek kötelezővé teszik állampolgáraik számára, hogy előzetes képzésben vegyenek részt annak érdekében, hogy a társadalombiztosítási rendszer keretén belül működő fogorvosi kinevezésükre sor kerülhessen, ugyanezt az ezen irányelv kihirdetésétől számított nyolcéves időtartamra kötelezővé tehetik a többi tagállam állampolgárai számára is. A képzés időtartama azonban nem haladhatja meg a hat hónapot.

21. cikk

Kétség esetén a befogadó tagállam előírhatja, hogy a másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai igazolják az illető tagállamban kiadott, és a II., III., és IV. fejezetben említett oklevelek, bizonyítványok vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok hitelességét és azt a tényt is, hogy az érintett személy eleget tett a 78/687/EGK irányelvben megállapított képzési követelményeknek.

22. cikk

A 24. cikk (1) bekezdésében megállapított határidőn belül a tagállamok kijelölik az oklevelek, bizonyítványok vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok, illetve az ezen irányelvben említett dokumentumok kibocsátására vagy fogadására hatáskörrel rendelkező hatóságokat vagy testületeket, és erről haladéktalanul tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

23. cikk

Ezen irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni a tagállamok azon állampolgáraira is, akik az 1. cikkben említett tevékenységeket a 1612/68/EGK rendeletnek megfelelően alkalmazottként gyakorolják vagy gyakorolni fogják.

23a. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, amelyeket az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kibocsátására vonatkozóan hoznak. A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ennek megfelelő közleményt ad ki, amely felsorolja a képesítés, illetve - ahol alkalmazható - az ennek megfelelő szakmai címek tagállamok által elfogadott elnevezéseit.

23b. cikk

A tagállamok kellő bizonyítékként ismerik el a más tagállamok állampolgárai által birtokolt, és az ilyen tagállamok illetékes hatóságai vagy testületei által kibocsátott igazolással kísért, az ezen irányelv által érintett, olyan okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyek nem felelnek meg az arra a tagállamra vonatkozó, ebben az irányelvben felsorolt elnevezéseknek. Az igazolás tanúsítja, hogy a kérdéses oklevelet, bizonyítványt és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványt ezen irányelv rendelkezései szerinti oktatás vagy szakképzés elvégzésekor adták ki, és azokat a kibocsátó állam egyenértékűnek tekinti az itt felsorolt elnevezésekkel.

23c. cikk

A tagállamok abban az esetben vizsgálják meg azokat az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket birtokosaik az ezen irányelv által érintett területen az Európai Unión kívül szereztek, ha ezeket az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat valamely tagállam elismerte, illetve amennyiben az érintettek valamely tagállamban teljesítettek képzést és/vagy szereztek szakmai gyakorlatot. A tagállam a döntését a kérelmező teljes dokumentációval alátámasztott kérelmének benyújtásától számított három hónapon belül hozza meg.

23d. cikk

Amennyiben a tagállamok az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismerése iránti kérelmet elutasítják, döntésüket megfelelően indokolni tartoznak.

A kérelmezőket a döntéssel szemben a nemzeti jog szerinti fellebbezési jog illeti meg. Ez a jog hasonlóképpen akkor is megilleti őket, ha az előírt határidőn belül nem születik határozat.

24. cikk

(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított 18 hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Olaszország legkésőbb hat éven belülhozza meg ezeket az intézkedéseket, de a 78/687/EGK irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghozatalakor mindenképpen.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

25. cikk

Ha egy tagállam bizonyos területeken jelentős akadályokba ütközik ennek az irányelvnek az alkalmazásakor, a Bizottság az adott állammal együttműködve megvizsgálja az akadályokat, és kikéri a 78/689/EGK határozattal ( 5 ) módosított 75/365/EGK határozat ( 6 ) alapján létrehozott Közegészségügyi Vezető Tisztségviselők Bizottságának a véleményét.

Szükség esetén a Bizottság megfelelő javaslatokat nyújt be a Tanácsnak.

26. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

A. MELLÉKLET

A fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok címei

OrszágAz oklevél megnevezéseKibocsátó szervKísérő igazolás
Belgique/ België/Belgien— Diploma van tandarts
— Diplôme de licencié en science dentaire
1. De universiteiten/les universités
2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française
Česká republikaDiplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, Dr. med. Dent.)Lékařská fakulta univerzity v České republiceVysvědčení o státní rigorózní zkoušce
DanmarkBevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultetAutorisation som tanlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen
DeutschlandZeugnis über die Zahnärztliche PrüfungZuständige Behörden
EestiDiplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohtaTartu Ülikool
ΕλλάςΠτυχίο ΟδοντιατρικήςΠανεπιστήμιο
EspañaTítulo de Licenciado en OdontologíaEl rector de una Universidad
FranceDiplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaireUniversités
IrelandBachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.)/Bachelor of Dental Surgery (BDS)/Licentiate in Dental Surgery (LDS)Universities/Royal College of Surgeons in Ireland
ItaliaDiploma di laurea in Odontoiatria e Protesi DentariaUniversitàDiploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria
ΚύπροςΠιστοποιητικό Εγγραφής ΟδοντιάτρουΟδοντιατρικό Συμβούλιο
LatvijaZobārsta diplomsUniversitātes tipa augstskolaRezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskolaun„Sertifikāts” - kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā
LietuvaAukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikacijąUniversitetasInternatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją
LuxembourgDiplôme d'Etat de docteur en médecine dentaireJury d'examen d'Etat
MagyarországFogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, abrév.: dr. med. dent.)Egyetem
MaltaLawrja fil- Kirurġija DentaliUniversita' ta Malta
NederlandUniversitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamenFaculteit Tandheelkunde
ÖsterreichBescheid über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der ZahnheilkundeMedizinische Fakultät der Universität
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem „lekarz dentysta”1. Akademia Medyczna,
2. Uniwersytet Medyczny,
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Lekarsko — Dentystyczny Egzamin Państwowy
PortugalCarta de curso de licenciatura em medicina dentáriaFaculdade/Institutos Superiores
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine”UniverzaPotrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik / zobozdravnica
SlovenskoVysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „doktor zubného lekárstva” („MDDr.”)Vysoká škola
Suomi/FinlandHammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/odontologie licentiatexamen1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/ Beslut av Rättsskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring
SverigeTandläkarexamenUniversitetet i Umeå
Universitetet i Göteborg
Karolinska Institutet
Malmö Högskola
Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen
United KingdomBachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch. D.)/Licentiate in Dental SurgeryUniversities/Royal Colleges

B. MELLÉKLET

A speciális fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok címei

1. Fogszabályozó szakorvos

OrszágAz oklevél megnevezéseKibocsátó szervKísérő igazolás
Belgique/ België/Belgien
Česká republika
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodontiSundhedsstyrelsen
DeutschlandFachzahnärztliche Anerkennung für KieferorthopädieLandeszahnärztekammer
EestiResidentuuri lõputunnistus ortodontia erialalTartu Ülikool
ΕλλάςΤίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
España
FranceTitre de spécialiste en orthodontieConseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
IrelandCertificate of specialist dentist in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister
Italia
ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην ΟρθοδοντικήΟδοντιατρικό Συμβούλιο
Latvija„Sertifikāts” - kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijāLatvijas Ārstu biedrība
LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikacijąUniversitetas
Luxembourg
MagyarországFogszabályozás szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
MaltaCertifikat ta' speċjalista dentali fl-OrtodonzjaKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
NederlandBewijs van inschrijving als orthodontist in het SpecialistenregisterSpecialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
Österreich
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncjiCentrum Egzaminów Medycznych
Portugal
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
Slovensko
Suomi/FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/ specialtandläkarexamen, tandreglering1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto
SverigeBevis om specialistkompetens i tandregleringSocialstyrelsen
United KingdomCertificate of Completion of specialist training in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose

2. Szájsebészet

OrszágAz oklevél megnevezéseKibocsátó szervKísérő igazolás
Belgique/ België/Belgien
Česká republika
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologiSundhedsstyrelsen
DeutschlandFachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/MundchirurgieLandeszahnärztekammer
Eesti
ΕλλάςΤίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
España
France
IrelandCertificate of specialist dentist in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister
Italia
ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική ΧειρουργικήΟδοντιατρικό Συμβούλιο
Latvija
LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikacijąUniversitetas
Luxembourg
MagyarországDento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
MaltaĊertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalqKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
NederlandBewijs van inschrijving als kaakchirurg in het SpecialistenregisterSpecialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
Österreich
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznejCentrum Egzaminów Medycznych
Portugal
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
Slovensko
Suomi/FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia/ specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto
SverigeBevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomarSocialstyrelsen
United KingdomCertificate of completion of specialist training in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose

( 1 ) HL C 101., 1970.8.4., 19. o.

( 2 ) HL C 36., 1970.3.28., 17. o.

( 3 ) HL L 233., 1978.8.24., 10. o.

( 4 ) HL L 257., 1968.10.19., 2. o.

( 5 ) HL L 233., 1978.8.24., 17. o.

( 6 ) HL L 167., 1975.6.30., 19. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978L0686 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978L0686&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01978L0686-20040501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01978L0686-20040501&locale=hu