31978L0687[1]

A Tanács irányelve (1978. július 25.) a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a fogorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1978. július 25.)

a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a fogorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról

(78/687/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 49., 57., 66. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága eredményes gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló, 1978. július 25-i 78/686/EGK tanácsi irányelvben ( 3 ) megállapított fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerésének elérése céljából a tagállamokban a képzések összehasonlítható jellege lehetővé teszi azt, hogy ezen a területen az összehangolás arra a követelményre korlátozódjon, hogy a minimumszabályokat betartsák, ami azután meghagyja a tagállamok szervezési szabadságát az oktatás terén;

mivel a fogszakorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerése céljából, valamint annak érdekében, hogy a szakma azon tagjait, akik a tagállamok állampolgárai, egyenlő bánásmódban részesítse a Közösségen belül, a fogszakorvosi képzés követelményeinek bizonyos mértékű összehangolására van szükség; mivel ebből a célból bizonyos minimum követelményeket kell előírni a szakképzés megkezdése, a képzés legrövidebb időtartama, a képzés módszere és annak helye, valamint a képzés felügyelete vonatkozásában; mivel ezek a szempontok csak azon szakterületeket érintik, melyek néhány tagállamban azonosak;

mivel a közegészségügy megkívánja a Közösségen belül a szakképzett személyek tevékenységi körének közös meghatározását; mivel ez az irányelv ebben a szakaszban nem teszi lehetővé a teljes összehangolást a fogorvosok tevékenységi körének tekintetében a különböző tagállamokban;

mivel a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ezen irányelv végrehajtásától kezdve a fogorvosok képzése azt a szaktudást nyújtsa a számukra, amely szaktudás a fogak, a száj, az állkapcsok és a kapcsolódó szövetek rendellenességeinek és betegségeinek megelőzésével, diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos valamennyi tevékenység elvégzéséhez szükséges;

mivel az e tevékenységek folytatatásához szükséges feltételek összehangolása ezen irányelv előírásai szerint nem zár ki semmilyen későbbi összehangolást;

mivel az ezen irányelvben célul kitűzött összehangolás a fogorvosok szakképzésére vonatkozik; mivel a képzést illetően a legtöbb tagállam jelenleg nem tesz különbséget a tevékenységüket alkalmazottként vagy önálló vállalkozóként folytató fogorvosok között; mivel ebből az okból és annak érdekében, hogy amenynyire lehetséges, ösztönözze a szakképzett személyek szabad mozgását a Közösségen belül, szükségesnek tűnik kiterjeszteni ezen irányelv alkalmazását azon fogorvosokra, akik tevékenységüket munkavállalóként végzik;

mivel az ezen irányelvről szóló értesítés időpontjában Olaszországban kizárólag orvosok végeznek fogorvosi feladatokat, akár szereztek odontosztomatológiai szakképzést, akár nem; mivel ez az irányelv arra kötelezi Olaszországot, hogy a szakképzett személyek olyan új kategóriáját hozza létre, akik jogosultak a fogászat gyakorlására az orvosétól eltérő cím alapján; mivel Olaszországnak az új kategória létrehozásával nem csak az ezen irányelvben előírt feltételeknek eleget tévő képzési rendszert kell bevezetnie, hanem az ennek az új szakmának megfelelő struktúrát, például fogorvosi kamarát is létre kell hoznia; mivel ennélfogva a meghozandó intézkedések terjedelmére tekintettel Olaszországnak kiegészítő időszakot kell kapnia, hogy megfelelhessen ennek az irányelvnek,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEK

1. cikk

(1) A tagállamok a 78/686/EGK irányelv 1. cikkében említett címek szerinti fogászati tevékenységet elkezdeni és folytatni kívánó személyek számára előírják, hogy a 78/686/EGK irányelvnek az A. mellékletében említett, bizonyítvánnyal vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvánnyal rendelkezzenek, amely biztosítja, hogy a képzési időszak alatt az érintett személy megszerezte a következőket:

a) megfelelő ismeret a fogászat alapját képező tudományokban, valamint a tudományos módszerek jó megértése, beleértve a biológiai funkciók mérésének alapelveit, a tudományosan megalapozott tények kiértékelését és adatok elemzését;

b) az egészséges és beteg személyek szervezetének, fiziológiai funkcióinak és viselkedésének, valamint a természeti és társadalmi környezetnek az ember egészségi állapotát befolyásoló hatására vonatkozó megfelelő ismeretek, amennyiben ezek a tényezők érintik a fogászatot;

c) mind az egészségesek, mind a betegek fogai, szája, állkapcsai és a kapcsolódó szövetek szerkezetének és funkciójának, valamint azoknak a beteg általános egészségi állapotával, fizikai és társadalmi közérzetével kapcsolatos megfelelő ismerete;

d) a klinikai szaktárgyak és módszerek megfelelő ismerete, amely a fogorvosnak koherens képet nyújt a fogak, a száj, az állkapcsok és a kapcsolódó szövetek rendellenességeiről, sérüléseiről és betegségeiről, valamint a preventív, diagnosztikus és terápiás fogászatról;

e) megfelelő klinikai tapasztalat megfelelő felügyelet mellett.

Ez a képzés a fogász számára a tevékenységei folytatásához szükséges szaktudást biztosítja, beleértve a fogak, a száj, az állkapcsok és a kapcsolódó szövetek rendellenességeinek, sérüléseinek és betegségeinek megelőzését, diagnózisát és kezelését is.

(2) Az ilyen jellegű fogászati képzés teljes időtartama legalább öt évig tartó nappali tagozatos elméleti és gyakorlati képzésből áll, amely egyetemen, azzal egyenértékű jogállásúnak elismert vagy egy egyetem felügyelete alatt álló felsőoktatási intézményben folyik, és a mellékletben felsorolt tantárgyakat foglalja magában.

(3) Az ilyen képzésre történő felvétel érdekében a jelöltnek olyan oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, amely feljogosítja arra, hogy felvételt nyerjen az említett tanulmányok folytatására a tagállamok egyetemeire vagy azzal egyenértékű jogállásúnak elismert felsőoktatási intézményeibe.

(4) Ezen irányelv semmilyen módon nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy a saját jogszabályaiknak megfelelően a tagállam területén biztosítsák a nem tagállamban szerzett oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány tulajdonosának jogát arra, hogy fogorvosi tevékenységet kezdjen és folytasson.

2. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a fogszakorvosi oklevél, bizonyítvány vagy a képzés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány megszerzéséhez szükséges képzés legalább eleget tesz a következő követelményeknek:

a) ötéves nappali tagozatos elméleti és gyakorlati képzés elvégzése és igazolása az 1. cikkben említett képzés keretén belül, vagy a 78/686/EGK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett okiratokkal való rendelkezés;

b) elméleti és gyakorlati oktatás;

c) legalább hároméves nappali tagozatos oktatás, amelyet az illetékes hatóságok vagy testületek felügyelnek;

d) a képzés egyetemi központban, terápiás és kezelési, oktatási és kutatási központban, vagy ahol megfelelő, az e célra az illetékes hatóságok vagy testületek által jóváhagyott egészségügyi intézményben történik;

e) a fogorvosjelölt személyes részvétele a képzésben, részvétele az érintett intézmény tevékenységében és felelősségvállalása.

(2) A tagállamok a fogorvosok részére kiállított oklevelet, bizonyítványt vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványt az 1. cikkben említett fogorvosi oklevelek, bizonyítványok vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok egyikével, vagy a 78/686/EGK irányelv 7. cikke (1) bekezdésében említett okiratokkal való rendelkezéshez kötik.

(3) A tagállamok a 8. cikkben meghatározott időn belül kijelölik azokat a hatóságokat vagy testületeket, amelyek illetékesek az (1) bekezdésben említett oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány kiállítására.

(4) A tagállamok az (1) bekezdés a) pontjától eltérő rendelkezéseket is hozhatnak. Azok, akikre az ilyen eltérés vonatkozik, nem hivatkozhatnak a 78/686/EGK irányelv 4. cikkére.

3. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megállapított nappali tagozatos képzés alapelvének sérelme nélkül, és ameddig a Tanács nem hoz döntést a (3) bekezdésnek megfelelően, a tagállamok nem nappali tagozatos szakképzést is engedélyezhetnek az illetékes nemzeti hatóságok által jóváhagyott feltételek mellett, amennyiben a nappali tagozatos képzés megfelelően indokolt okokból nem lenne megvalósítható.

(2) A szakképzés teljes időtartama az (1) bekezdés értelmében nem csökkenthető. A képzés színvonalát sem annak nem nappali tagozatos jellege, sem a magán, jövedelemszerző tevékenység gyakorlása nem ronthatja.

(3) Legkésőbb négy évvel az ezen irányelvről szóló értesítést követően, és a helyzet áttekintése alapján tekintettel arra, hogy a nem nappali tagozatos szakképzésnek bizonyos, az egyes szakosodásokat elkülönítve vizsgálandó körülmények között továbbra is fenn kell maradnia, a Bizottság javaslata alapján a Tanács határoz arról, hogy az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit fenntartja-e vagy módosítja azokat.

4. cikk

Átmeneti intézkedésként, valamint a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjától és a 3. cikktől eltérően, azok a tagállamok, amelyeknek a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései lehetővé teszik a nem nappali szakképzést az ezen irányelvről szóló értesítéskor, továbbra is alkalmazhatják ezeket a rendelkezéseket azokra a jelöltekre, akik legkésőbb négy évvel az ezen irányelvről szóló értesítés után már elkezdték a szakképzést. Ez az időszak meghosszabbítható, ha a Tanács a 3. cikk (3) bekezdésének megfelelően még nem hozott döntést.

II. FEJEZET

TEVÉKENYSÉGI KÖR

5. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a fogorvosok jogosultak legyenek, hogy a fogak, a száj, az állkapcsok és kapcsolódó szövetek rendellenességeinek és betegségeinek megelőzésével, diagnosztizálásával és gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységeket kezdjenek és folytassanak, az ezen irányelvről szóló értesítéskor érvényes jogszabályoknak és szakmai magatartási szabályoknak megfelelően.

Azok a tagállamok, amelyek nem rendelkeznek ilyen rendelkezésekkel vagy szabályokkal, a többi tagállaméval összehasonlítható módon meghatározhatják vagy korlátozhatják az első albekezdésben említett egyes tevékenységek folytatását.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. cikk

A 78/686/EGK irányelv 19., 19a., 19b., 19c. és 19d. cikkének hatálya alá tartozó személyeket a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában megállapított követelményeket teljesítőknek kell tekinteni.

A 2. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a 78/686/EGK irányelv 19., 19a., 19b., 19c. és 19d. cikkének hatálya alá tartozó személyeket ugyanúgy kell kezelni, mint azokat, akik rendelkeznek az 1. cikkben előírt fogorvosi oklevelek, bizonyítványok vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok egyikével.

7. cikk

Ez az irányelv azoknak a tagállamoknak az állampolgáraira is vonatkozik, akik a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendeletnek megfelelően ( 4 ) munkavállalóként folytatják vagy fogják folytatni a 78/686/EGK irányelv 1. cikkében felsorolt tevékenységek valamelyikét.

8. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az ezen irányelvről szóló értesítéstől számított 18 hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Olaszország legkésőbb hat éven belül megteszi ezeket az intézkedéseket.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

9. cikk

Ha egy tagállam bizonyos területeken jelentős nehézségekbe ütközik ezen irányelv végrehajtásakor, a Bizottság az állammal együttműködve megvizsgálja ezeket a nehézségeket, és szakvéleményt kér a legutóbb a 78/689/EGK határozat ( 5 ) általmódosított 75/365/EGK határozat ( 6 ) értelmében létrehozott közegészségügyi vezető tisztségviselők bizottságától.

Szükség esetén a Bizottság megfelelő javaslatokat nyújt be a Tanácshoz.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

Tanulmányi program fogorvosok számára

A fogászati oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tanulmányi programnak legalább a következő tantárgyakat kell tartalmaznia. A felsorolt tantárgyak közül egy vagy több oktatható más tantárgyak keretében is vagy azokhoz kapcsolódóan.

a)

Alaptantárgyak

kémia,

fizika,

biológia.

b)

Orvos-biológiai tantárgyak és általános orvosi tantárgyak

anatómia,

embriológia,

sejttan, beleértve a citológiát is,

fiziológia,

biokémia (vagy fiziológiai kémia),

patológiai anatómia,

általános patológia,

gyógyszertan,

mikrobiológia,

higiénia,

megelőző orvostudomány és járványtan,

radiológia,

fizioterápia,

általános sebészet,

belgyógyászat, beleértve a gyermekgyógyászatot is,

fül-, orr- és gégegyógyászat,

bőr- és nemibeteg gyógyászat,

általános pszichológia - pszichopatológia - neuropatológia,

aneszteziológia.

c)

Közvetlenül a fogászattal kapcsolatos tantárgyak

helyreállító fogászat,

fogászatban alkalmazott anyagok és berendezések,

megtartó fogászat,

preventív fogászat,

érzéstelenítés és nyugtatás a fogászatban,

speciális sebészet,

a szájüreg speciális patológiája,

klinikai gyakorlat,

gyermekfogászat,

fogszabályozástan,

parodontológia,

fogászati radiológia,

a szájüreg speciális fiziológiája,

szakmai szervezet, etika és jogalkotás,

a fogászati tevékenység szociális szempontjai.

( 1 ) HL C 101., 1970.8.4., 19. o.

( 2 ) HL C 36., 1970.3.28., 19. o.

( 3 ) HL L 233., 1978.8.24., 1. o.

( 4 ) HL L 257., 1968.10.19., 2. o.

( 5 ) HL L 233., 1978.8.24., 17. o.

( 6 ) HL L 167., 1975.6.30., 19. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978L0687 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978L0687&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01978L0687-20040501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01978L0687-20040501&locale=hu

Tartalomjegyzék