32001R2415[1]

A Tanács 2415/2001/EK rendelete (2001. december 10.) az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló 2666/2000/EK rendelet és az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK rendelet módosításáról

A Tanács 2415/2001/EK rendelete

(2001. december 10.)

az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló 2666/2000/EK rendelet és az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) Az Európai Közösség elkötelezte magát amellett, hogy pénzügyi segítséget nyújt Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak, beleértve a 2001. augusztus 13-i keretmegállapodás végrehajtásának támogatását.

(2) Az országban fennálló helyzet megkívánja a hatékony és gyors közösségi segítségnyújtást, amely legjobban helyi végrehajtással érhető el.

(3) A 2667/2000/EK rendelettel [3] létrehozott Európai Újjáépítési Ügynökség (a továbbiakban "az Ügynökség") széleskörű tapasztalattal rendelkezik, és megfelelő elhelyezkedése miatt képes a közösségi segítségnyújtás lebonyolítására.

(4) Ezért a 2666/2000/EK rendeletet [4] és a 2667/2000/EK rendeletet úgy kell módosítani, hogy az Ügynökség tevékenysége terjedjen ki Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra.

(5) Az egyéb okmányok szerint elhatározott közösségi segítségnyújtás végrehajtását a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban a Bizottság az Ügynökségre ruházhatja.

(6) A szerződés e rendelet elfogadására nem biztosít a 308. cikkben meghatározottaktól eltérő hatásköröket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2666/2000/EK rendelet a következőképpen módosul: a. 4. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdésében a "Jugoszláv Szövetségi Köztársaságot" helyébe a "Jugoszláv Szövetségi Köztársaságot és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot" szöveg lép.

2. cikk

A 2667/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

(1) A Bizottság a következő feladatokat ruházhatja egy ügynökségre:

i. a 2666/2000/EK rendelet 1. cikkében előírt, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó közösségi támogatás végrehajtása;

ii. a Bizottság által más rendelkezésre álló okmányok alapján az érintett országok számára elhatározott közösségi támogatás végrehajtása. Ilyen esetekben, erre az idevágó rendeletekkel összhangban kerül sor, és e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontját, 2. cikkének (2), (3) és (4) bekezdését, 4. cikkét és 5. cikke (1) bekezdésének a)-c) és h) pontját nem kell alkalmazni.

(2) Ebből a célból létrejön az Európai Újjáépítési Ügynökség (a továbbiakban: "az Ügynökség"), azzal a céllal, hogy végrehajtsa az (1) bekezdésben említett közösségi támogatást."

2. A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában a "Jugoszláv Szövetségi Köztársaság" helyébe a "Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság" szöveg lép.

3. A 4. cikk (10) bekezdésében a "Jugoszláv Szövetségi Köztársaság" helyébe a "Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak" szöveg lép.

4. A 7. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében a "Jugoszláv Szövetségi Köztársaság" helyébe a "Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság" szöveg lép.

5. A 7. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében a "Jugoszláv Szövetségi Köztársaság" helyébe a "Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak" szöveg lép.

6. A 15. cikkben a "Jugoszláv Szövetségi Köztársaság" helyébe a "Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság" szöveg lép.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. december 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Michel

[1] HL C 332. E., 2001.11.27., 338. o.

[2] 2001. november 29-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 306., 2000.12.7., 7. o.

[4] HL L 306., 2000.12.7., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R2415 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R2415&locale=hu