Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

32000R2667[1]

A Tanács 2667/2000/EK rendelete (2000. december 5.) az Európai Újjáépítési Ügynökségről

A Tanács 2667/2000/EK rendelete

(2000. december 5.)

az Európai Újjáépítési Ügynökségről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) Az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak biztosított támogatás végrehajtása az 1628/96/EK rendelet [2], valamint az egyes közép- és kelet-európai országoknak nyújtandó gazdasági támogatásról szóló, 1989. december 18-i 3906/89/EK tanácsi rendelet [3] szerint lényegében megtörtént.

(2) Az 1628/96/EK rendelet létrehozta az Európai Újjáépítési Ügynökséget.

(3) A Tanács elfogadta a 2666/2000/EK rendeletet [4], amely meghatározza a fent említett országoknak nyújtandó közösségi támogatás egységes jogi keretét, és hatályon kívül helyezi az 1628/96/EK rendeletet.

(4) Az Európai Újjáépítési Ügynökség létrehozását és működését szabályozó rendelkezéseket ezért hozzá kell igazítani a 2666/2000/EK rendelethez, és egy új rendeletbe kell foglalni, valamint ezzel egyidejűleg végre kell hajtani a megfelelő változtatásokat.

(5) Az Európai Tanács 2000. június 19-20-i feirai ülésén hangsúlyozta, hogy az Európai Újjáépítési Ügynökség, mint a jövőbeli CARDS-programot végrehajtó hatóság számára engedélyezni kell teljes körű lehetőségeinek alkalmazását az Európai Tanács 1999. június 3-4-i kölni ülése által kitűzött célok megvalósítása érdekében.

(6) A Szerződés e rendelet elfogadásához nem biztosít a 308. cikkben foglaltaktól eltérő hatásköröket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság a 2666/2000/EK rendelet 1. cikkében a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság számára meghatározott közösségi támogatás végrehajtásával egy ügynökséget bízhat meg.

Az Európai Újjáépítési Ügynökséget (a továbbiakban: az Ügynökség) ezért e közösségi támogatás végrehajtása céljából létre kell hozni.

2. cikk

(1) Az 1. cikk második albekezdésében meghatározott célkitűzés elérése érdekében az Ügynökség hatáskörének korlátain belül és a Bizottság által hozott határozatokkal összhangban a következő feladatokat hajtja végre:

a) információk gyűjtése, elemzése és továbbítása a Bizottsághoz a következőkről:

i. károk, az újjáépítés, valamint a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek visszatérésének feltételei, továbbá a kormányok, helyi vagy regionális hatóságok és a nemzetközi közösség által ezekkel összefüggésben tett kezdeményezések;

ii. az érintett közösségek sürgős szükségletei, figyelembe véve a lakosság különböző kényszerű lakhelyváltoztatásait és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők visszatérésének lehetőségeit;

iii. a nemzetközi közösségtől sürgős támogatást igénylő legfontosabb szektorok és földrajzi területek;

b) a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság újjáépítésére, valamint a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek visszatérésére vonatkozóan a Bizottság által meghatározott iránymutatásokkal összhangban programtervezetek elkészítése;

c) az 1. cikkben említett közösségi támogatás végrehajtása - ahol csak lehetséges - a helyi lakossággal együttműködve, és amennyiben szükséges, versenytárgyalás útján kiválasztott vállalkozók szolgáltatásait igénybe véve. A Bizottság ennek megfelelően a b) pontban említett programok végrehajtásához szükséges valamennyi művelettel az Ügynökséget bízhatja meg, beleértve a következőket:

i. a feltételek meghatározása;

ii. az ajánlati felhívások elkészítése és értékelése;

iii. a szerződések aláírása;

iv. a pénzügyi megállapodások megkötése;

v. a szerződések odaítélése, e rendelet rendelkezéseivel összhangban;

vi. a b) pontban említett programtervezetek értékelése;

vi. a b) pontban említett programtervezetek végrehajtásának ellenőrzése;

viii. a kifizetések teljesítése.

(2) A 4. cikkben említett igazgatótanácsot folyamatosan tájékoztatni kell az (1) bekezdésben felsorolt feladatok végrehajtásáról. Ez - amennyiben szükséges - ajánlásokat fogadhat el, amelyeket közölni kell a Bizottsággal, és amelyről tájékoztatni kell a 2666/2000/EK rendelet 10. cikke által létrehozott CARDS-bizottságot.

(3) Az 1. cikk értelmében az Ügynökségre ráruházott hatáskörök keretében társfinanszírozott esetleges műveletek sérelme nélkül, az Ügynökség olyan újjáépítési programokat, a civil társadalom és a jogállamiság helyreállítására vonatkozó programokat, valamint a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek visszatéréséhez támogatást nyújtó programokat hajthat végre, amelyeket a tagállamok és egyéb adományozók többek között a Bizottság által a Világbankkal, nemzetközi pénzügyi szervezetekkel és az Európai Beruházási Bankkal (EBB) együtt létrehozott együttműködési megállapodások alapján rábíznak.

Az ilyen végrehajtás a következő feltételek függvénye:

a) a finanszírozást teljes egészében az egyéb adományozóknak kell biztosítaniuk;

b) a finanszírozásnak minden járulékos ügyintézési költséget fedeznie kell;

c) időtartamának összeegyeztethetőnek kell lennie az Ügynökségnek a 14. cikkben meghatározott feloszlási határidejével.

(4) A Bizottság szintén megbízhatja az Ügynökséget az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Missziójának (UNMIK) támogatására vonatkozóan az 1080/2000/EK rendelet [5] keretében meghozott határozatoknak a nyomon követésével (beleértve az ellenőrzést, értékelést és vizsgálatot is).

3. cikk

Az Ügynökség jogi személyiséggel rendelkezik. Valamennyi tagállamban az azok jogrendje szerint a jogi személyeknek biztosított legszélesebb körű jogképességet élvezi. Ezek közül különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet és elidegeníthet, és bíróság előtt eljárhat. Az Ügynökség nem profitszerzés céljából (közhasznúan) működik.

Az Ügynökség jelentős mértékű igazgatási autonómiával rendelkező operációs központokat hozhat létre.

Az Ügynökség létesítményei annak székhelyén, Thesszalonikiben találhatók.

4. cikk

(1) Az Ügynökség egy minden egyes tagállam egy-egy képviselőjéből és a Bizottság két képviselőjéből álló igazgatótanáccsal rendelkezik.

(2) A tagállamok képviselőit, kellő tekintettel az Ügynökség tevékenységeihez szükséges tapasztalatra és képzettségre, az érintett tagállamnak kell kineveznie.

(3) A képviselők hivatali ideje harminc hónap.

(4) Az igazgatótanács elnökének szerepét valamely bizottsági képviselő tölti be. Az elnök nem szavaz.

(5) Az EBB nem szavazó megfigyelőt jelöl ki.

(6) Az igazgatótanács elfogadja saját eljárási szabályait.

(7) Az igazgatótanács minden bizottsági és tagállami képviselője egy szavazattal rendelkezik.

Az igazgatótanács határozatait kétharmados többséggel kell elfogadni.

(8) Az igazgatótanács egyhangú döntéssel határozza meg az Ügynökség által használt nyelvekre vonatkozó szabályokat.

(9) Az igazgatótanácsot szükség esetén, de legalább három havonta egyszer az elnöknek kell összehívnia. Az Ügynökség igazgatójának, vagy tagjainak legalább egyszerű többségi kérelmére szintén össze kell hívni.

(10) Az igazgatónak folyamatosan tájékoztatnia kell az igazgatótanácsot a 2666/2000/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett stratégiai keretrendszerről, a többéves programról, valamint az éves cselekvési programról, amelyek magukban foglalják a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtandó közösségi támogatást, valamint a végrehajtandó projektek listáját is.

(11) Az igazgató rendszeresen jelentést készít az igazgatótanács részére a projektek végrehajtásának előrehaladásáról. Az igazgatótanács ezután ajánlásokat hagyhat jóvá a következőkre vonatkozóan:

a) a projektek végrehajtásának és megfelelő megvalósításának feltételei,

b) a jelenleg megvalósítás alatt álló projektek lehetséges kiigazításai,

c) egyedi projektek, amelyek különösen érzékeny területet érintenek.

(12) Az igazgató rendszeresen jelentést készít az igazgatótanács részére a 3. cikkel összhangban létrehozott operációs központok működéséről és tevékenységéről. Az igazgatótanács idevágó ajánlásokat hagyhat jóvá.

(13) Az igazgató javaslata alapján az igazgatótanács határoz a következőkben:

a) a projektek végrehajtásának és megfelelő megvalósításának értékelésére vonatkozó részletek;

b) a 2. cikk (3) bekezdésében említett egyéb adományozók által tett, az Ügynökség által történő lehetséges végrehajtásra vonatkozó programjavaslatok;

c) a koszovói közigazgatásért felelős ideiglenes hatósággal a 2666/2000/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdésében említett közösségi támogatás végrehajtása érdekében történő többéves szerződéses keret felállítása;

d) a programjaik végrehajtásával az Ügynökséget megbízó országok és szervezetek képviselői megfigyelőként jelen legyenek-e az igazgatótanácsban;

e) új operációs központok létrehozása a 3. cikk második albekezdésével összhangban.

(14) Az igazgatótanács minden évben legkésőbb március 31-ig éves beszámoló tervezetet nyújt be a Bizottságnak az Ügynökség előző évi tevékenységeiről és azok finanszírozásának módjáról.

A Bizottság elfogadja az éves beszámolót és továbbítja azt az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

5. cikk

(1) Az Ügynökség igazgatóját a Bizottság javaslata alapján harminc hónapos hivatali időre szólóan az igazgatótanács nevezi ki. Az igazgató ugyanezen eljárással mozdítható el hivatalából.

Az igazgató a következő feladatokat látja el:

a) a 2666/2000/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett éves cselekvési program tervezetének elkészítése és végrehajtása;

b) az igazgatótanács munkájának előkészítése és megszervezése, valamint a testület rendszeres tájékoztatása;

c) az igazgatótanács tájékoztatása az ajánlati felhívásokról, a beszerzésekről és a szerződésekről;

d) az Ügynökség napi ügyvitele;

e) a bevétel- és költségkimutatás elkészítése, valamint az ügynökségi költségvetés végrehajtása;

f) az e rendeletben meghatározott jelentések elkészítése és közzététele;

g) valamennyi személyzeti ügy;

h) az igazgatótanács határozatainak és az Ügynökség tevékenységére vonatkozóan meghatározott iránymutatások végrehajtása;

(2) Az igazgató tevékenységéért az igazgatótanácsnak tartozik beszámolási kötelezettséggel és részt vesz annak ülésein.

(3) Az igazgató az Ügynökség törvényes képviselője.

(4) Az igazgató rendelkezik a kinevező hatóság hatáskörével.

(5) Az igazgató a tevékenységéről negyedéves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek.

6. cikk

(1) Az Ügynökség valamennyi bevételére és kiadására vonatkozó becsléseket a naptári évvel megegyező pénzügyi évenként kell elkészíteni és az Ügynökség személyzeti tervet is tartalmazó költségvetésében kell megjeleníteni.

(2) Az Ügynökség költségvetésében feltüntetett bevételek és kiadások egyensúlyban vannak.

(3) Az Ügynökség bevétele az egyéb típusú bevételek sérelme nélkül tartalmazza az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatást, a nyújtott szolgáltatások díjazásaként történt kifizetéseket, valamint az egyéb forrásokból származó finanszírozásokat.

(4) A költségvetés szintén tartalmazza az Ügynökségtől pénzügyi támogatást kapó projektekre a maguk a támogatásban részesülő országok által rendelkezésre bocsátott bármilyen finanszírozás részleteit.

7. cikk

(1) Az igazgató minden évben költségvetési tervezetet készít az Ügynökség részére, amely kiterjed a következő pénzügyi év igazgatási és működési kiadásaira, valamint benyújtja azt az igazgatótanácsnak.

(2) Ennek alapján az igazgatótanács az Ügynökségre vonatkozóan minden évben legkésőbb február 15-ig költségvetési tervezetet fogad el, és benyújtja azt a Bizottsághoz.

(3) A Bizottság, tekintettel az általa meghatározott prioritásokra, és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság újjáépítésére vonatkozó közösségi támogatás általános pénzügyi iránymutatásaira, értékeli az Ügynökség költségvetési tervezetét.

Ennek alapján, és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott közösségi támogatásra vonatkozóan rendelkezésre bocsátandó teljes összeg javasolt határain belül megállapítja az Ügynökség költségvetéséhez történő, az Európai Unió előzetes általános költségvetési tervezetébe belefoglalandó indikatív éves hozzájárulást.

(4) Az igazgatótanács a Bizottság véleményének megismerése után minden pénzügyi év kezdetén elfogadja az Ügynökség költségvetését, hozzáigazítva azt az Ügynökségnek nyújtott különböző hozzájárulásokhoz, és egyéb forrásokból származó finanszírozásokhoz. A költségvetés szintén meghatározza a szóban forgó pénzügyi év során az Ügynökség által alkalmazott személyzet létszámát, besorolási osztályát és fokozatát.

(5) A költségvetés átláthatósága érdekében a közösségi költségvetéstől eltérő forrásokból származó finanszírozásokat elkülönítve kell könyvelni az Ügynökség bevételei között. A "Kiadások" szakaszban az ügyintézési és személyzeti költségeket világosan el kell különíteni a 2. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében említett programok működési költségeitől.

8. cikk

(1) Az igazgató végrehajtja az Ügynökség költségvetését.

(2) A Bizottság illetékes szervezeti egységei felelősek a pénzügyi ellenőrzésekért.

(3) Az igazgató minden évben legkésőbb március 31-ig benyújtja a Bizottságnak, az igazgatótanácsnak és a Számvevőszéknek az előző pénzügyi év összes bevételére és kiadására vonatkozó részletes elszámolást.

A Számvevőszék az elszámolást a Szerződés 248. cikkével összhangban vizsgálja meg. Az Ügynökség tevékenységére vonatkozóan minden évben jelentést tesz közzé.

(4) A Tanács ajánlása alapján az Európai Parlament mentesíti az igazgatót az Ügynökség költségvetésének végrehajtása tekintetében.

9. cikk

A Bizottság beleegyezésének és a Számvevőszék véleményének kézhezvételét követően az igazgatótanács az Európai Közösségek általános költségvetéséről szóló, 1977. december 21-i tanácsi költségvetési rendelet [6] 142. cikkével összhangban elfogadja a különösen az ügynökségi költségvetés összeállítására és végrehajtására alkalmazandó eljárást meghatározó ügynökségi költségvetési rendeletet.

10. cikk

Az Ügynökség személyzete az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó szabályok és rendelkezések hatálya alá tartozik. Az igazgatótanács a Bizottsággal egyetértésben elfogadja a szükséges végrehajtási szabályokat.

Az Ügynökség személyzete a Bizottság vagy a tagállamok által az igazgatási feladatok végrehajtására kijelölt vagy kiküldött, szigorúan korlátozott számú tisztviselőkből áll. A fennmaradó személyzet az Ügynökség által szigorúan az igényei szerint korlátozott időszakra felvett egyéb alkalmazottakból áll.

11. cikk

Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat rendszerint az Európai Unió szerveinek fordítási központja biztosítja.

12. cikk

Az igazgatótanács határoz az Ügynökségnek az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által végzett belső vizsgálatokról szóló intézményközi megállapodáshoz történő csatlakozásáról. Elfogadja az OLAF által végzett belső vizsgálatok lefolytatásához szükséges rendelkezéseket.

A finanszírozási döntések és az azokból származó bármely végrehajtási eszköz vagy szerződés kifejezetten biztosítja azt, hogy a Számvevőszék és az OLAF szükség esetén helyszíni ellenőrzéseket hajthat végre az ügynökségi finanszírozásban részesülőknél, vagy az azokat szétosztó közvetítő szervezeteknél.

13. cikk

(1) Az Ügynökség szerződéses felelősségét a kérdéses szerződésre alkalmazandó jog szabályozza.

(2) Szerződésen kívüli felelősség esetén a tagállamok jogszabályainak közös alapelveivel összhangban az Ügynökség vagy az alkalmazottai által a feladataik végrehajtása során okozott károkat az Ügynökség megtéríti.

A Bíróság hatáskörrel rendelkezik bármely ilyen kártérítési vitában.

(3) Az alkalmazottak személyes felelősségét az Ügynökség felé az Ügynökség személyzetére alkalmazandó vonatkozó rendelkezések szabályozzák.

14. cikk

Ha a Bizottság úgy véli, hogy az Ügynökség teljesítette az 1. cikkben leírt megbízást, akkor javaslatot nyújt be a Tanácsnak az Ügynökség feloszlatására vonatkozóan. Legkésőbb 2004. június 30-áig a Bizottság mindenképpen értékelő jelentést nyújt be a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról és javaslatot tesz az Ügynökség státuszára vonatkozóan.

15. cikk

A Bizottság az Ügynökséget bízhatja meg az 1628/96/EK rendelet szerint a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság számára megítélt közösségi támogatás végrehajtásával.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. december 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. Pierret

[1] 2000.11.15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL L 204., 1996.8.14., 1. o. A legutóbb a 2454/1999/EK rendelettel (HL L 299., 1999.11.20., 1. o.) módosított rendelet.

[3] HL L 375., 1989.12.23., 11. o. A legutóbb az 1266/1999/EK rendelettel (HL L 161., 1999.6.26., 68. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 306., 2000.12.7., 1. o.

[5] HL L 122., 2000.5.24., 27. o.

[6] HL L 356., 1977.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R2667 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R2667&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.