32000R2666[1]

A Tanács 2666/2000/EK rendelete (2000. december 5.) az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról, az 1628/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 3906/89/EGK és az 1360/90/EGK rendelet, valamint a 97/256/EK és az 1999/311/EK határozat módosításáról

A Tanács 2666/2000/EK rendelete

(2000. december 5.)

az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról, az 1628/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 3906/89/EGK és az 1360/90/EGK rendelet, valamint a 97/256/EK és az 1999/311/EK határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) A Közösség támogatja Albániát, Bosznia és Hercegovinát, Horvátországot, a Jugoszláv Szövetségi Köztáraságot és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot.

(2) E közösségi támogatást jelenleg nagyrészt a Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtott támogatásról (OBNOVA) szóló, 1996. július 25-i 1628/96/EK tanácsi rendelet [2], valamint az egyes közép- és kelet-európai országok gazdasági támogatásáról (PHARE) szóló, 1989. december 18-i 3906/89/EGK tanácsi rendelet [3] alapján biztosítják. Vagyis a közösségi támogatást egymástól eltérő eljárások keretében nyújtják, és ez hátráltatja az ügykezelést. E támogatási forma hatékonyságának javítása érdekében - ahogyan azt az 1999. december 10-11-én, Helsinkiben tartott ülésén az Európai Tanács jelezte is - egységes jogi keret kialakítása volna célszerű. Emiatt az 1628/96/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, míg a 3906/89/EGK rendeletet módosítani szükséges. Azért, hogy az Európai Újjáépítési Ügynökség tevékenysége folyamatos legyen, az Ügynökség létrehozásáról és működéséről szóló 1628/96/EK rendelet előírásait egy új határozatba kell foglalni, amely az említett rendelet hatályon kívül helyezésekor lépne életbe.

(3) Az Európai Tanács 2000. március 23-24-i lisszaboni ülésén megerősítette, hogy fő célja továbbra is a régió országainak lehető legteljesebb beillesztése Európa általános politikai és gazdasági struktúrájába, valamint hogy balkáni politikája központi kérdése a stabilizációs és társulási folyamat.

(4) Az Európai Tanács 2000. június 19-20-i feirai ülésén elismerte a stabilizációs és társulási folyamatban érintett országokat az EU potenciális tagjelöltjeként.

(5) A jelenlegi közösségi támogatást tovább kellene fejleszteni, s számára új irányt kellene szabni azért, hogy az az Unió - e térséget érintő - politikai céljaihoz igazodjék, vagyis hogy mindenekelőtt a stabilizációs és társulási folyamat továbbfejlesztéséhez járuljon hozzá és erősítse a kedvezményezett országok és területi egységek folyamattal kapcsolatos felelősségét.

(6) Ezért a közösségi támogatás - az érintettekkel közösen megállapított elsődleges célokra figyelemmel - főleg az Európai Unió által képviselt értékeken és modelleken alapuló intézményi, jogi, gazdasági és szociális keretek kiépítésére, valamint a piacgazdaság előmozdítására összpontosít.

(7) A támogatás elnyerésének előfeltétele, hogy a kedvezményezettek tiszteletben tartsák a demokratikus alapelveket, a jogállamiságot, az emberi és kisebbségi jogokat, az alapvető szabadságokat és a nemzetközi jog alapelveit.

(8) Különösen nagy figyelmet kell fordítani a közösségi támogatás regionális dimenziójára, a regionális együttműködés és az Európai Unió Stabilitási Paktum keretében játszott ösztönző szerepének megerősítése érdekében.

(9) Tekintettel az egyes területek politikai helyzetére, valamint a támogatások kezeléséért ott felelős különböző szervek jellegére, kívánatos, hogy egyes esetekben közvetlenül lehessen támogatni az államtól eltérő kedvezményezettet.

(10) A közösségi támogatás hatékonyabbá tétele és megfelelő felhasználásának biztosítása érdekében a Bizottságnak - az e rendeletben meghatározott igazgatási eljárással összhangban - általános iránymutatásokat kell elfogadnia, figyelembe véve a külső segély reformjának céljait.

(11) A régión belüli együttműködést elősegítendő, a tagjelölt országoknak és eseti alapon a Tacis- és MEDA-programok hatálya alá eső országoknak is lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy részt vegyenek a pályázati eljárásokban és a szerződésekben.

(12) Rendelkezéseket kell hozni az ellenőrzésekkel és a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatosan, többek között lehetővé téve a Bizottság - beleértve az Európai Csaláselleni Hivatalt (OLAF) is - és a Számvevőszék számára, hogy gyakorolhassa vonatkozó hatásköreit az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet [4], valamint az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet [5] alapján.

(13) A közösségi támogatást keretstratégiával, éves és több évet is átölelő programokkal kellene irányítani, amelyeket véleményezésre az e rendelet alapján létrehozott irányítóbizottságnak kell átadni. Ezáltal a támogatás középtávú perspektívába helyezhető, és lehetővé válik annak biztosítása, hogy a tagállamok támogatásait kiegészítse, és azokkal összhangban maradjon.

(14) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [6] összhangban kell elfogadni.

(15) A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság esetében rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság az Európai Újjáépítési Ügynökségre ruházhatja a támogatási programok végrehajtását.

(16) E rendelet hatályára tekintettel, az egyes közép- és kelet-európai országoknak nyújtott gazdasági támogatásról (PHARE) szóló, 1989. december 18-i 3906/89/EGK tanácsi rendeletet [7], a Közösségen kívüli (közép- és kelet-európai országok, mediterrán országok, latin-amerikai és ázsiai országok, Dél-Afrika, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Bosznia és Hercegovina) projektekhez nyújtott kölcsönök veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak adott közösségi garanciáról szóló, 1997. április 14-i 97/256/EK tanácsi határozatot [8], a felsőoktatásra vonatkozó transzeurópai együttműködési rendszer harmadik szakaszának (Tempus III) elfogadásáról (2000-2006) szóló, 1999. április 29-i 1999/311/EK tanácsi határozatot [9] és az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1360/90/EGK tanácsi rendeletet [10] ennek megfelelően meg kell változtatni.

(17) Az e rendelet szerinti tevékenységek részét képezik a Közösség nyugat-balkáni politikájának, és szükségesek a közösségi célok egyikének eléréséhez.

(18) E rendelet elfogadásához a Szerződés csak a 308. cikk szerinti hatáskört biztosítja,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A Közösség támogatást nyújt (a továbbiakban: "közösségi támogatás") Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak.

(2) Közvetlenül jogosultak közösségi támogatásra az alábbiak: az államok, az Egyesült Nemzetek joghatósága és közigazgatása alatt álló területi egységek, valamint szövetségi, regionális és helyi szervek, állami vagy félállami szervek, szociális partnerek, a gazdaságfejlesztő szervek, szövetkezetek, kölcsönös önsegélyező társaságok, szövetségek, alapítványok és nem kormányzati szervezetek.

(3) A nemzetközi közösség által egyes területek polgári közigazgatási feladatainak ellátására létrehozott hatóságokkal - nevezetesen a Bosznia-hercegovinai főképviselővel és az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziójával (UNMIK) - megfelelően egyeztetni kell az e régiókra vonatkozó közösségi támogatás végrehajtása tekintetében. Minden, általuk végrehajtott program vagy projekt jogosult közösségi támogatásra e rendelet alapján, kivéve e jogalanyok működési költségeit; az ilyen jellegű költségek adott esetben az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Missziója és a Bosznia-hercegovinai Főképviseleti Iroda (OHR) támogatásáról szóló, 2000. május 22-i 1080/2000/EK tanácsi rendelet [11] alapján biztosított juttatásból fedezhetők.

(4) Az e program 2000-től 2006-ig történő végrehajtására elkülönített pénzügyi keretösszeg 4650 millió euró.

Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a pénzügyi kilátások függvényében.

2. cikk

(1) A közösségi támogatás elsődleges célja, hogy támogatást nyújtson a kezdeményezett országok stabilizációs és társulási folyamatához.

(2) A közösségi támogatás többek között az alábbiakra vonatkozik:

a) újjáépítés, a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek visszatérésének segítése, valamint a régió stabilizálása;

b) a demokráciát, jogállamiságot, valamint az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartását megerősítő intézményi és jogi keretek létrehozása, a civil társadalom kibékítése és megszilárdítása, a média függetlensége, a törvényesség, valamint a szervezett bűnözés elleni küzdelem megerősítése;

c) fenntartható gazdasági növekedés és a piacgazdasági alapú gazdasági reform;

d) társadalmi fejlődés - különös tekintettel a szegénység elleni küzdelemre -, nemek közötti egyenlőség, az oktatás, az általános és szakmai képzés, valamint a környezeti rehabilitáció;

e) a kedvezményezett országok egymás közti, valamint a kedvezményezett országok és az Európai Unió, illetőleg közöttük és a tagjelölt országok közötti szorosabb kapcsolatok előmozdítása, a harmadik országokkal fennálló, határon átnyúló, nemzetek közötti és regionális határokon átnyúló együttműködést célzó egyéb eszközökkel összhangban;

f) a kedvezményezett országok egymás közötti, a kedvezményezett országok és az Európai Unió, valamint a kedvezményezett országok és a régió egyéb országai közötti regionális, nemzetek közötti, határokon átnyúló és régiók közötti együttműködés elősegítése.

(3) A közösségi támogatás beruházási és intézményfejlesztési programok finanszírozásával valósul meg a Bizottság által a 10. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott általános iránymutatásokban szereplő programozási alapelveknek megfelelően.

3. cikk

(1) Kivételes, megfelelően alátámasztott esetektől eltekintve, a közösségi támogatásra a következők szerint kerül sor:

a) a 2000-től 2006-ig terjedő időtartamra meghatározott stratégiai keret ("országstratégia"), amely a támogatás hosszú távú céljait és a kedvezményezett országok elsődlegesen támogatandó területeit jelöli meg. Ehhez a vonatkozó értékeléseket megfelelően figyelembe kell venni. A stratégiai keretet, amennyiben különleges események ezt szükségessé teszik, illetve a 12. cikk szerinti értékelések eredményeinek függvényében felül kell vizsgálni.

b) az a) pontban említett stratégiai keret alapján minden, közösségi támogatásban részesülő ország vonatkozásában több évet áttekintő indikatív programok kerülnek összeállításra hároméves időszakokra. E programok a stabilizációs és társulási folyamat keretében megszabott, valamint az érintett partnerországokkal meghatározott és egyeztetett prioritásokat tükrözik. E programok a partnereknek az elsődleges fontosságú ágazatokban végrehajtandó reformjait határozzák meg, valamint tartalmaznak egy értékelést az azok végrehajtása során elért haladásról. A programok (átfogó és elsődleges fontosságú ágazatonkénti) irányösszegeket tűznek ki, és meghatározzák az adott program támogathatóságának feltételeit. Szükség szerint azokat évente aktualizálják. A stabilizációs és társulási megállapodások végrehajtásában szerzett tapasztalat és elért haladás - különös tekintettel a regionális együttműködésre - figyelembevételével módosíthatók;

c) a b) pontban említett, több évet áttekintő indikatív programokon alapuló éves cselekvési programok kerülnek összeállításra minden, közösségi támogatásban részesülő ország vonatkozásában. E programok a lehető legpontosabban igyekeznek a működés adott évének követendő céljait, támogatandó területeit és a tervezett költségvetést körvonalazni. Az éves cselekvési programok részletesen felsorolják a támogatandó projekteket és az ezekhez rendelt összegeket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott stratégiai keretek, több évet áttekintő indikatív programok és az éves cselekvési programok a 10. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülnek elfogadásra.

Az esetleges módosításaik ugyanezen eljárással összhangban kerülnek elfogadásra.

4. cikk

(1) Amennyiben a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságot az Európai Újjáépítési Ügynökségen keresztül - az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló, 2000. december 5-i 2667/2000/EK tanácsi rendelettel [12] összhangban - részesítik közösségi támogatásban, akkor:

a) a 3. cikkben meghatározott, az ügynökség által megvalósított közösségi támogatásra vonatkozó stratégiai keretek, több évet áttekintő indikatív programok és az éves cselekvési programok a 10. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülnek elfogadásra. A lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni az ügynökség igazgatótanácsa által a 2667/2000/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott ajánlásokat;

b) az éves cselekvési programok tervezetét az ügynökség igazgatója nyújtja be a Bizottságnak. A 2667/2000/EK rendelet 4. cikke értelmében az éves cselekvési program végrehajtásával kapcsolatosan az ügynökség igazgatótanácsával folytatott konzultációra kerül sor.

(2) A 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás alapján kerül sor az olyan, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott támogatási programok elfogadására is, amelyeket nem az ügynökségen keresztül valósítanak meg, s így azok az éves cselekvési programban sem szerepelnek.

5. cikk

(1) A demokrácia alapelveinek és a jogállamiságnak, az emberi és kisebbségi jogoknak, valamint az alapvető szabadságoknak a tiszteletben tartása e rendelet alkalmazásának alapvető eleme, és egyben előfeltétele a közösségi támogatásra való jogosultságnak is. Amennyiben ezen alapelvek nem érvényesülnek, úgy a Tanács a Bizottság javaslatára, minősített többséggel megfelelő intézkedésekről határozhat.

(2) A közösségi támogatásra a Tanács 1997. április 29-i következtetéseiben meghatározott feltételek is vonatkoznak, különösen a kedvezményezettek arra vonatkozó kötelezettségvállalását illetően, hogy demokratikus, gazdasági és intézményi reformokat hajtanak végre.

6. cikk

(1) A közösségi támogatást vissza nem térítendő hozzájárulás formájában nyújtják.

(2) A közösségi finanszírozás felhasználható projektek és programok előkészítésére, végrehajtására, nyomon követésére, ellenőrzésére és értékelésére, valamint az információs költségek fedezésére.

(3) A közösségi finanszírozás társfinanszírozásra is felhasználható, amelyre megvalósíthatósága esetén mindig törekedni kell. Az Európai Beruházási Bank garantált hiteleivel finanszírozott beruházási projektek társfinanszírozása kivételes esetekben kedvezményes kamat formáját is öltheti.

(4) A közösségi finanszírozás fedezheti a Tanácsnak a Szerződés 308. cikke alapján elfogadott, kivételes ad hoc pénzügyi támogatásról rendelkező határozatainak vissza nem térítendő hozzájárulásra vonatkozó részét.

(5) A közösségi támogatás nem használható fel adók, vámok vagy illetékek fizetésére, valamint ingatlanok megszerzésére.

7. cikk

(1) A Bizottság a közösségi támogatást az Európai Közösségek általános költségvetéséről szóló, 1977. december 21-i tanácsi költségvetési rendelettel [13] összhangban valósítja meg.

(2) Az e rendelet szerinti finanszírozásra vonatkozó határozatok meghozatala és a 12. cikkben meghatározott értékelések elvégzése során a Bizottság figyelembe veszi a költségvetési rendeletben meghatározott, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra vonatkozó alapelveket, különösen a gazdaságosság és költséghatékonyság alapelveit.

(3) A pályázati eljárásokban és a szerződésekben egyenlő feltételekkel vehetnek részt a tagállamok, az e rendelet alapján kedvezményezett államok és az Európai Unió tagjelölt országainak természetes és jogi személyei.

A Bizottság eseti alapon engedélyezheti a TACIS- és MEDA-programok alapján kedvezményezett országok részvételét is.

(4) Társfinanszírozás esetén a Bizottság eseti alapon engedélyezheti egyéb országok állampolgárai számára is a pályázati eljárásokban és szerződésekben való részvételt.

(5) A Bizottság a csatolt mellékletben meghatározottak szerint tájékoztatást nyújt a pályázati felhívással, a beszerzéssel, a szerződéssekkel és a finanszírozásról rendelkező megállapodásokkal kapcsolatban.

8. cikk

(1) A finanszírozásról rendelkező határozatok, valamint az abból eredő megállapodások vagy szerződések kifejezetten rendelkeznek a Bizottság - beleértve az Európai Csaláselleni Hivatalt (OLAF) is - felügyeletéről és pénzügyi ellenőrzéséről, valamint a Számvevőszék vizsgálatáról, melyek adott esetben akár a helyszínen is elvégezhetőek.

(2) Ezen túlmenően a Bizottság a 2185/96/Euratom, EK rendelettel összhangban helyszíni vizsgálatokat és ellenőrzéseket is végezhet. A Bizottság által a 10. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alapján meghozott intézkedések a 2988/95/EK, Euratom rendelettel összhangban megfelelő védelemben részesítik a Közösség pénzügyi érdekeit.

9. cikk

(1) A több évet áttekintő indikatív programok és az éves cselekvési programok által nem érintett, finanszírozásról rendelkező határozatokat a Bizottság a 10. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, egyedileg fogadja el.

(2) A Bizottság a 10. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott határozatokat módosító határozatokat akkor fogad el, amennyiben azok az eredeti programok és intézkedések jellege tekintetében nem eredményeznek lényeges változást és - a finanszírozásra vonatkozó elemet illetően - nem haladják meg a kérdéses program vagy intézkedés részére átutalt teljes összeg 20 %-át, de legfeljebb 4 millió eurót. A 10. cikkben említett CARDS-bizottságot minden módosított határozatról értesíteni kell.

10. cikk

(1) A Bizottság munkáját egy irányítóbizottság (a továbbiakban: "CARDS-bizottság") segíti.

(2) E bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkeit kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott időszak 45 nap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

(4) A bizottság megvizsgálhat e rendelettel kapcsolatos bármely olyan kérdést, amelyet - a tagállamok képviselőjének kérésére vagy anélkül - az elnök terjeszt elé, és különösen az intézkedések tervezésére vagy általános megvalósítására, vagy a társfinanszírozására vonatkozó kérdéseket.

11. cikk

(1) A közösségi támogatás összhangjának, valamint egymást kiegészítő jellegének és hatékonyságának biztosítása érdekében a tagállamok és a Bizottság minden általuk tervezett intézkedéssel kapcsolatos információt kicserélnek.

(2) A tagállamokkal együttműködve és a rendszeres és kölcsönös - beleértve a helyszínen történő - információcsere alapján, különösen a stratégiai keretek, a több évet áttekintő indikatív programok, az éves cselekvési programok, a projektek előkészítése és végrehajtásuk nyomon követése tekintetében, a Bizottság biztosítja a Közösség - beleértve az EBB-t is - és a tagállamok támogatásra irányuló erőfeszítéseinek hatékony koordinációját annak érdekében, hogy együttműködési programjaik összhangja és egymást kiegészítő jellege még inkább érvényesüljön. Ezen túlmenően a Bizottság ösztönzi a nemzetközi pénzügyi intézményekkel, az Egyesült Nemzetek együttműködési programjaival és egyéb adományozókkal való koordinációt és együttműködést is. A helyszíni koordinálás gyakorlati részleteit a CARDS-bizottság által jóváhagyásra kerülő iránymutatások tartalmazzák.

12. cikk

A közösségi támogatás helyzetéről a Bizottság minden évben jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. A jelentés tájékoztatást tartalmaz a vonatkozó évben finanszírozott intézkedésekről és a felügyeleti tevékenység megállapításairól, továbbá tartalmaz egy értékelést a 3. cikk (1) bekezdésében említett stratégiai keretek, a több évet áttekintő indikatív programok és az éves cselekvési programok végrehajtásában elért eredményekről.

13. cikk

(1) A Tanács 2004. december 31-e előtt felülvizsgálja e rendeletet.

(2) E célból a Bizottság értékelő jelentést terjeszt a Tanács elé legkésőbb 2004. június 30-áig e rendelet jövőjére és az esetleg szükséges módosításokra vonatkozó javaslatokkal együtt.

14. cikk

(1) A 1628/96/EK rendelet hatályát veszti.

(2) A 3906/89/EGK rendelet mellékletében a "Bosznia és Hercegovina", "Albánia", "Horvátország", "Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság" és "Jugoszlávia" kifejezéseket el kell hagyni.

15. cikk

A 3906/89/EGK és az 1628/96/EK rendelet azonban továbbra is érvényben marad olyan projektek és programok esetében, amelyeknél a közösségi finanszírozásról rendelkező határozat elfogadásához vezető eljárások megkezdődtek, de még nem fejeződtek be e rendelet hatálybalépésének idején.

16. cikk

Az 1360/90/EGK rendelet 1. cikkének első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"E rendelet alapján létrejön az Európai Képzési Alapítvány (a továbbiakban: "alapítvány"), amelynek célja, hogy hozzájáruljon az alábbiak szakképzési rendszereinek továbbfejlesztéséhez:

- azon közép- és kelet-európai országok, amelyeket a Tanács gazdasági segélyre jogosultként jelölt meg a 3906/89/EGK rendeletben vagy bármely, később elfogadott vonatkozó jogi aktusban,

- a korábbi Szovjetunió új független államai és Mongólia, amelyek az 1279/96/Euratom, EK rendelet vagy bármely, később elfogadott vonatkozó jogi aktus alapján kedvezményezettjei a gazdasági reformot és helyreállítást támogató programnak,

- a nem EU-tag mediterrán országok és területek, amelyek az 1488/96/EK rendelet vagy bármely, később elfogadott vonatkozó jogi aktus alapján kedvezményezettjei a gazdasági és szociális szerkezetük reformját kísérő pénzügyi és technikai intézkedéseknek, és

- azon országok, amelyek a 2666/2000/EK rendelet [14] vagy bármely, később elfogadott vonatkozó jogi aktus alapján kedvezményezettek.

Ezen országokra a továbbiakban "jogosult országok" - ként történik hivatkozás."

17. cikk

A 97/256/EK határozat 1a. cikke (5) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az e határozattal kapcsolatos pénzügyi határozatok a 2666/2000/EK rendeletben [15] meghatározott eljárásokkal összhangban kerülnek elfogadásra."

18. cikk

A 99/311/EK határozat 2. cikkének első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Tempus III. a 2666/2000/EK rendelet [16] alapján kedvezményezett országokra, továbbá a 99/2000/EK, Euratom rendeletben [17] (amely a régi Tacis-program helyébe lépett) említett, az egykori Szovjetunió újonnan függetlenné vált államaira és Mongóliára vonatkozik. Ezen országokra a továbbiakban "jogosult országok" - ként történik hivatkozás."

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. december 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. Pierret

[1] A 2000. november 15-én kiadott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL L 204., 1996.8.14., 1. o. A legutóbb a 2454/1999/EK rendelettel (HL L 299., 1999.11.20., 1. o.) módosított rendelet.

[3] HL L 375., 1989.12.23., 11. o. A legutóbb az 1266/1999/EK rendelettel (HL L 161., 1999.6.26., 68. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

[5] HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] HL L 375., 1989.12.23., 11. o. A legutóbb az 1266/1999/EK rendelettel (HL L 161., 1999.6.26., 68. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 102., 1997.4.19., 33. o. A legutóbb a 98/729/EK határozattal (HL L 346., 1998.12.22., 54. o.) módosított határozat.

[9] HL L 120., 1999.5.8., 30. o. A 2000/460/EK határozattal (HL L 183., 2000.7.22., 1. o.) módosított határozat.

[10] HL L 131., 1990.5.23., 1. o. A legutóbb az 1572/98/EK rendelettel (HL L 206., 1998.7.23., 1. o.) módosított rendelet.

[11] HL L 122., 2000.5.24., 27. o.

[12] HL L 306., 2000.12.7., 7. o.

[13] HL L 356., 1977.12.31., 1. o.

[14] HL L 306., 2000.12.7., 1. o.

[15] HL L 306., 2000.12.7., 1. o.

[16] HL L 306., 2000.12.7., 1. o.

[17] HL L 12., 2000.1.18., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 7. cikk (5) bekezdésében említett, a pályázati felhívásokkal, beszerzésekkel, szerződésekkel, valamint finanszírozásról rendelkező megállapodásokkal kapcsolatos tájékoztatás

1. A Bizottság - a tagállamokkal együttműködve -, kérésük alapján biztosítja valamennyi érdekelt közösségi vállalkozás, szervezet és intézmény számára az e rendeletben említett programok általános szempontjait tartalmazó szükséges dokumentumokat és az e programokban való részvétel feltételeit, megfelelően igénybe véve az Internet kínálta lehetőségeket.

2. A Bizottság értesíti a CARDS-bizottságot, és adott esetben az Európai Újjáépítési Ügynökség igazgatótanácsát az elfogadott finanszírozásról rendelkező határozatokról, amelyek tartalmazzák a tervezett szerződések pontos adatait, beleértve azok valószínű értékét, az odaítélés eljárását és pályázati felhívások előrelátható időpontjait. E részletezett adatokat közzé kell tenni az Interneten.

3. A pályázati felhívások eredményeit - a beérkezett ajánlatok számával, valamint az eredményes ajánlattévők nevével és címével együtt - az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni és az Interneten közzé kell tenni. A Bizottság három havonként tájékoztatja a CARDS-bizottságot, és adott esetben az Európai Újjáépítési Ügynökség igazgatótanácsát, az e rendeletben említett programok és projektek megvalósításával kapcsolatban megkötött szerződések részletes adatairól.

4. A Bizottság tájékoztatás végett eljuttatja a finanszírozásról rendelkező határozatokat vagy a hasonló jellegű dokumentumokat a CARDS-bizottság részére.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R2666 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R2666&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék