32008D0477[1]

2008/477/EK: A Bizottság határozata 2008. június 13. a 2500 - 2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról (az értesítés a C(2008) 2625. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

2008. június 13.

a 2 500-2 690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról

(az értesítés a C(2008) 2625. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/477/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ("Rádióspektrum-határozat") (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság "A vezeték nélküli elektronikus hírközlés gyors frekvenciához férése a rugalmasság növelésével" (2) című közleményében, amelyben többek között a 2 500-2 690 MHz-es frekvenciasávval is foglalkozik, a spektrum rugalmasabb használatát szorgalmazta. A rádióspektrum-politikával foglalkozó csoportnak (RSPG) az elektronikus hírközlési szolgáltatások vezeték nélküli frekvencia-hozzáférésére vonatkozó politikáról (WAPECS) 2005. november 23-án kiadott véleményében a tagállamok a technológiasemlegességet és szolgáltatássemlegességet kiemelt szakpolitikai célokként kezelték a rugalmasabb spektrumhasználat eléréséhez. Továbbá a véleményben képviselt álláspont szerint e politikai célokat a piactorzulás elkerülése érdekében nem átmenet nélkül, hanem fokozatosan kell elérni.

(2) A 2 500-2 690 MHz-es frekvenciasávnak az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára történő kijelölése fontos szerepet tölt be a mobil-, állandóhelyű és a műsorszóró szektorok konvergenciájának a műszaki újításokkal lépést tartó kezelésében. Az e frekvenciasávban nyújtott szolgáltatások főként a végfelhasználók széles sávú hírközléshez való hozzáférését hivatottak elősegíteni.

(3) A várakozás szerint a széles sávú vezeték nélküli hírközlési szolgáltatások, amelyek számára a 2 500-2 690 MHz-es frekvenciasávot jelölik ki, nagymértékben páneurópaiak lesznek abban az értelemben, hogy az ilyen elektronikus hírközlési szolgáltatások adott tagállambeli felhasználói bármely másik tagállamban is hozzáférést nyerhetnek az ott elérhető hasonló szolgáltatásokhoz.

(4) A 676/2002/EK határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság 2006. július 5-én megbízást adott a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (a továbbiakban: CEPT) olyan műszaki feltételek kidolgozására, amelyek a WAPECS keretében szabályozott frekvenciasávokra vonatkozóan a lehető legkevésbé korlátozó műszaki paramétereket tartalmazzák.

(5) A megbízás alapján a CEPT jelentést adott ki (CEPT 19. sz. jelentés) a WAPECS keretében szabályozott frekvenciasávokra vonatkozó, a lehető legkevésbé korlátozó műszaki paraméterekről. A jelentés a 2 500-2 690 MHz-es sávban működő bázisállomásokra és végfelhasználói állomásokra vonatkozó, a lehető legkevésbé korlátozó műszaki paramétereket és az azok alkalmazására vonatkozó iránymutatást tartalmazza, amelyek a sáv legvalószínűbben előforduló használatára optimalizált paraméterek révén alkalmasak a káros interferencia kockázatának kezelésére mind a tagállamok területén belül, mind azon kívül, anélkül, hogy ehhez különleges technológia alkalmazására lenne szükség.

(6) A CEPT 19. sz. jelentésének megfelelően e határozat bevezeti a blokkszéli frekvencialeválasztási maszk (BEM - Block Edge Mask) fogalmát, amely az adott felhasználó teljes frekvenciablokkjára a felhasználó választotta technológia által elfoglalt csatornák számától függetlenül érvényes műszaki paramétereket jelenti. E maszkoknak be kell épülniük a spektrumhasználatra vonatkozó engedélyezési feltételekbe. Ezek vonatkoznak mind a frekvenciablokkon belüli, mind az azon kívüli jelkibocsátásokra. A maszkok jogszabályi előírások, amelyek célja a szomszédos hálózatok közti káros interferencia kockázatának kezelése, és nem érintik a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) alapján a berendezésekre megállapított normákat (R&TTE irányelv).

(7) A 2 500-2 690 MHz-es sávnak a CEPT-nek adott megbízás eredményeinek megfelelően történő kijelölése és rendelkezésre állásának biztosítása azon a felismerésen alapul, hogy a fenti sávokban már más alkalmazások is működnek. A sávok bizonyos rendszerek általi egyidejű használatára vonatkozó megfelelő megosztási követelményeket az Elektronikus Hírközlési Bizottság 45. sz. jelentése tartalmazza. Az egyéb rendszerek és szolgáltatások általi egyidejű frekvenciahasználatra vonatkozó megfelelő megosztási követelmények nemzeti szintű megfontolás tárgyát képezhetik.

(8) Az összeférhetőség biztosítása érdekében a korlátozás nélküli időosztásos duplex üzemben (TDD, time division duplex) és frekvenciaosztásos duplex üzemben (FDD, frequency division duplex) használt frekvenciablokkok között, illetve két nem szinkronizált, időosztásos duplex üzemben működő hálózat esetében 5 MHz-es frekvenciaelválasztásra van szükség. A sávok elválasztása történhet az említett 5 MHz-es sávok használaton kívül hagyásával (védősáv), az egy felmenő FDD-sáv melletti vagy két TDD-sáv közti, korlátozott BEM-re vonatkozó paramétereknek megfelelő használattal, vagy az egy lejövő FDD-sáv melletti, korlátozott vagy korlátozás nélküli BEM-re vonatkozó paramétereknek megfelelő használattal. Az 5 MHz-es védősáv használata minden esetben növeli az interferencia előfordulásának kockázatát.

(9) Tekintettel a széles sávú kommunikációt lehetővé tevő földfelszíni elektronikus hírközlési szolgáltatások bevezetése iránti, az európai és világszinten végzett felmérések tanúsága szerint növekvő igényre, a CEPT-nek adott megbízás eredményeit alkalmazhatóvá kell tenni a Közösségben, és a tagállamoknak haladéktalanul alkalmazniuk kell azokat.

(10) Az e határozat szerinti harmonizáció nem zárhatja ki, hogy a tagállamok indokolt esetben a Rádióspektrum-határozat 4. cikke (5) bekezdésének megfelelően átmeneti időszakot állapítsanak meg, amely során adott esetben rádióspektrum-megosztási intézkedéseket alkalmaznak.

(11) A 2 500-2 690 MHz-es sáv hosszú távon is hatékony használatának biztosítása érdekében az igazgatásoknak folyamatosan tanulmányozniuk kell a hatékonyság és az innovatív spektrumhasználat lehetőségeit. Az ilyen tanulmányokat e határozat felülvizsgálatának tervezésekor figyelembe kell venni.

(12) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádióspektrum-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat célja, hogy a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében harmonizálja a 2 500-2 690 MHz-es frekvenciasáv rendelkezésre állásának és hatékony használatának feltételeit.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb e határozat hatálybalépését követő hat hónapon belül az e határozat mellékletében meghatározott paramétereknek megfelelően - nem kizárólagos jelleggel - gondoskodnak a 2 500-2 690 MHz-es sáv kijelöléséről és rendelkezésre állásáról az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a tagállamok a rádióspektrum-határozat 4. cikkének (5) bekezdése szerint átmeneti időszakot kérhetnek, amely során rádióspektrum-megosztási intézkedéseket alkalmazhatnak.

(3) A tagállamok biztosítják a szomszédos sávokban üzemelő rendszerek kellő védelmét az (1) bekezdésben említett rendszerekkel szemben.

3. cikk

A tagállamok ellenőrzik a 2 500-2 690 MHz-es sáv használatát, és megállapításaikról jelentést tesznek a Bizottságnak e határozat rendszeres és megfelelő időben történő felülvizsgálatának lehetővé tétele érdekében.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 13-án.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja

(1) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2) COM(2007) 50.

(3) HL L 91., 1999.4.7., 10. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

A 2. CIKKBEN EMLÍTETT PARAMÉTEREK

Két- és többoldalú megállapodások hiányában, a hálózatok üzemeltetői által esetleg közösen elfogadott kevésbé szigorú műszaki paraméterek sérelme nélkül, a szomszédos hálózatok párhuzamos üzemeltethetőségéhez szükséges feltételrendszer alapvető összetevőjeként az alábbi műszaki paramétereket, ún. blokkszéli frekvencialeválasztási maszkot (BEM) kell alkalmazni. A tagállamok biztosítják, hogy a hálózatok üzemeltetői kevésbé szigorú műszaki paraméterek megállapítására szabadon köthessenek két- vagy többoldalú megállapodásokat, illetve hogy az összes érintett fél beleegyezése esetén e kevésbé szigorú műszaki paraméterek alkalmazhatók legyenek.

Az 1999/5/EK irányelvnek megfelelő és a legalább az alábbi műszaki paraméterek által biztosított védelmi szintet garantáló zavarcsökkentő technikák alkalmazása esetén az e sávban működő berendezésekre az alább meghatározottaktól eltérő EIRP-határértékek (equivalent isotropically radiated power - kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény) is alkalmazhatók.

A) ÁLTALÁNOS PARAMÉTEREK

1. A kijelölt blokkok szélessége az 5 MHz egész számú többszöröse.

2. A 2 500-2 690 MHz-es sávon belül FDD-üzem esetén a duplex távolság 120 MHz úgy, hogy a végfelhasználói állomásokból kiinduló adás (felmenő) a sáv alsó (2 500 MHz-nél kezdődő és maximum 2 570 MHz-nél végződő), míg a bázisállomásból kiinduló adás (lejövő) a sáv felső (2 620 MHz-nél kezdődő) részében történik.

3. A 2 570 és 2 620 MHz közötti részsáv TDD-, illetve más, e mellékletben szereplő BEM-eknek megfelelő felhasználási módokban használható. A 2 570-2 620 MHz-es részsávon kívüli használatról nemzeti szinten lehet dönteni úgy, hogy a felhasználásokat egyenlően kell elosztani a sáv felső (2 690 MHz és az alatti) és alsó (2 570 MHz és az alatti) részében.

B) A BÁZISÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓ, KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI BEM

A korlátozás nélküli frekvenciablokkra vonatkozó BEM, az 1., 2. és 3. táblázat oly módon történő ötvözésével épül fel, hogy az egyes frekvenciákra vonatkozó határérték az alapkövetelmények és a blokkspecifikus követelmények közül a nagyobb értékűnek felel meg.

1. táblázat

Alapkövetelmények - a bázisállomás frekvenciablokkon kívüli EIRP-jére vonatkozó BEM

A frekvenciasáv, amelyben a blokkon kívüli sugárzások vétele történikLegnagyobb átlag EIRP
(1 MHz sávszélességre integrálva)
A lejövő FDD-hez rendelt frekvenciák, valamint a lejövő FDD-hez rendelt blokkokon kívül ± 5 MHz.+ 4 dBm/MHz
A 2 500 és 2 690 MHz közötti, a fenti meghatározásból kimaradó frekvenciák.– 45 dBm/MHz

2. táblázat

Blokkspecifikus követelmények - a bázisállomás frekvenciablokkon belüli EIRP-jére vonatkozó BEM

Legnagyobb blokkon belüli EIRP+ 61 dBm/5 MHz
Megjegyzés: A tagállamok egyes alkalmazások esetében, pl. ritkán lakott területeken 68 dBm/5 MHz-re enyhíthetik e korlátozást, amennyiben ez nem növeli jelentősen a végfelhasználói állomások blokkolásának kockázatát.

3. táblázat

Blokkspecifikus követelmények - a bázisállomás frekvenciablokkon kívüli EIRP-jére vonatkozó BEM

Az adott blokk szélétől való távolságLegnagyobb átlag EIRP
A sáv kezdetétől (2 500 MHz) – 5 MHz-ig (alsó blokkszél)Alapkövetelmény-szint
– 5,0-től – 1,0 MHz-ig (alsó blokkszél)+ 4 dBm/MHz
– 1,0-től – 0,2 MHz-ig (alsó blokkszél)+ 3 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz
– 0,2-től 0,0 MHz-ig (alsó blokkszél)+ 3 dBm/30 kHz
0,0-tól + 0,2 MHz-ig (felső blokkszél)+ 3 dBm/30 kHz
+ 0,2-től + 1,0 MHz-ig (felső blokkszél)+ 3 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz
+ 1,0-től + 5,0 MHz-ig (felső blokkszél)+ 4 dBm/MHz
+ 5,0 MHz-től (felső blokkszél) a sáv végéig (2 690 MHz)Alapkövetelmény-szint
Ahol ΔF az adott blokk szélétől való frekvenciatávolság (MHz-ben).

C) A BÁZISÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT BEM

A korlátozott frekvenciablokkra vonatkozó BEM az 1. és 4. táblázat oly módon történő ötvözésével határozható meg, hogy az egyes frekvenciákra vonatkozó határérték az alapkövetelmények és a blokkspecifikus követelmények közül a nagyobb értékűnek felel meg.

4. táblázat

Blokkspecifikus követelmények - a bázisállomás frekvenciablokkon belüli EIRP-jére vonatkozó BEM, korlátozott blokk esetén

Legnagyobb blokkon belüli EIRP+ 25 dBm/5 MHz

D) A BÁZISÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT BEM AZ ANTENNÁK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOKKAL

Az antennák beltéri elhelyezése, illetve az antennák bizonyos magasság alatti felszerelése esetén a tagállamok egyéb, az 5. táblázatnak megfelelő értékeket is alkalmazhatnak, amennyiben a tagállam határai mentén az 1. táblázatban, az ország egyéb területein pedig a 4. táblázatban foglalt előírások érvényesülnek.

5. táblázat

Blokkspecifikus követelmények - a bázisállomás frekvenciablokkon kívüli EIRP-jére vonatkozó BEM korlátozott blokk esetén, az antennák elhelyezésére vonatkozó további korlátozásokkal

Az adott blokk szélétől való távolságLegnagyobb átlagos EIRP
A sáv kezdetétől (2 500 MHz) – 5 MHz-ig (alsó blokkszél)– 22 dBm/MHz
– 5,0-től – 1,0 MHz-ig (alsó blokkszél)– 18 dBm/MHz
– 1,0-től – 0,2 MHz-ig (alsó blokkszél)– 19 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz
– 0,2-től 0,0 MHz-ig (alsó blokkszél)– 19 dBm/30 kHz
0,0-tól + 0,2 MHz-ig (felső blokkszél)– 19 dBm/30 kHz
+ 0,2-től + 1,0 MHz-ig (felső blokkszél)– 19 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz
+ 1,0-től + 5,0 MHz-ig (felső blokkszél)– 18 dBm/MHz
+ 5,0 MHz-től (felső blokkszél) a sáv végéig (2 690 MHz)– 22 dBm/MHz
Ahol ΔF az adott blokk szélétől való frekvenciatávolság (MHz-ben).

E) A VÉGFELHASZNÁLÓI ÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEK

6. táblázat

A végfelhasználói állomásokra vonatkozó, frekvenciablokkon belüli teljesítmény-határértékek

Legnagyobb átlagos teljesítmény
(beleértve az automatikus adóteljesítmény szabályozója (ATPC) által használt tartományt)
Összes kisugárzott teljesítmény (Total Radiated Power, TRP)31 dBm/5 MHz
EIRP35 dBm/5 MHz
Megjegyzés: Az EIRP az állandóhelyű és beépített, míg a TRP a mobil és nomadikus végfelhasználói állomások esetén használandó. A TRP az antenna által ténylegesen kisugárzott teljesítmény mértékét határozza meg. A TRP a sugártér minden irányába kisugárzott teljesítmény integrálja.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0477 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0477&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék