32002D0268[1]

A Bizottság határozata (2002. április 8.) a nikobifennek, a tritoszulfuronnak és a bifenazátnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2002) 1306. dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(2002. április 8.)

a nikobifennek, a tritoszulfuronnak és a bifenazátnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2002) 1306. dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/268/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/103/EK [1] bizottsági irányelvvel módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK [2] tanácsi irányelvre és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2) A németországi BASF AG 2001. április 26-án dokumentációt nyújtott be a nikobifen hatóanyagra vonatkozóan, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelemmel együtt. A németországi BASF AG 2001. június 8-án kérelmet nyújtott be a német hatóságokhoz a tritoszulfuronra vonatkozóan. A Crompton Europe Ltd. 2001. július 23-án kérelmet nyújtott be a holland hatóságokhoz a bifenazát hatóanyagra vonatkozóan.

(3) Németország és Hollandia hatóságai tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy az előzetes vizsgálatok szerint az érintett hatóanyagokra vonatkozó dokumentációk vélhetően megfelelnek a 91/414/EK irányelv II. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A benyújtott dokumentációk - az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - vélhetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek. Ezt követően - a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban - a dokumentációkat a kérelmezők benyújtották a Bizottságnak és a többi tagállamnak, és átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(4) E határozattal hivatalosan kell megerősíteni, hogy a dokumentációkat úgy kell tekinteni, mint amik elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - a III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(5) Ez a határozat nem sérti a Bizottság arra vonatkozó jogát, hogy a kérelmezőtől a referens tagállam számára további adatokat vagy információkat kérjenek, a dokumentáció bizonyos pontjainak tisztázása érdekében.

(6) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében meghatározott - és a Bizottsághoz és a tagállamokhoz az e hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan benyújtott - hatóanyagokra vonatkozó dokumentációk, elvben megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

A dokumentációk - figyelemmel a javasolt felhasználásra - a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek is.

2. cikk

A referens tagállamok folytatják az érintett dokumentációk részletes vizsgálatát, és a Bizottság részére a lehető leghamarabb, de legkésőbb e határozatnak az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő egy éven belül jelentik vizsgálataik következtetéseit az érintett hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételének pozitív vagy negatív elbírálására, és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslattal együtt. A referens tagállam értesíti a kérelmezőket az e határozat mellékletében felsorolt hatóanyagokról.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. április 8-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 313., 2001.11.30., 37. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

AZ E HATÁROZATTAL ÉRINTETT HATÓANYAGOK

Sor- szám | Közismert elnevezés | Kérelmező | A kérelem időpontja | Referens tagállam |

1 | Nikobifen CIPAC-szám: 673 | BASF AG, Németország | 2001. április 26. | DE |

2 | Tritoszulfuron CIPAC-szám: 735 | BASF AG, Németország | 2001. június 8. | DE |

3 | Bifenazát CIPAC-szám: 736 | Crompton Europe Ltd | 2001. július 23. | NL |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0268 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0268&locale=hu

Tartalomjegyzék