32001L0103[1]

A Bizottság irányelve (2001. november 28.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav (2,4-D) hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

A Bizottság irányelve

(2001. november 28.)

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav (2,4-D) hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

(2001/103/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/1999/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet [4] előírja a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelendő bizonyos növényvédőszer-hatóanyagok jegyzékének elfogadását. E jegyzéket, a legutóbb a 2230/95/EK rendelettel [5] módosított, a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtása céljából a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamok kijelöléséről szóló, 1994. április 27-i 933/94/EK bizottsági rendelet [6] tartalmazza, és magában foglalja a 2,4-diklór-fenoxi-ecetsavat ("2,4-D").

(2) A 2,4-D esetében a kérelmezők által javasolt felhasználásra vonatkozóan az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat, a 3600/92/EGK rendeletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban értékelték. A 933/94/EK rendelet szerint a 2,4-D esetében Görögországot jelölték ki referens tagállamként. A referens tagállam a 3600/92/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) albekezdésével összhangban 1997. január 17-én benyújtotta a vonatkozó értékelő jelentését és javaslatait a Bizottságnak.

(3) Az értékelő jelentést a tagállamok és a Bizottság a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták. A felülvizsgálatot 2001. október 2-án a 2,4-D-ről szóló bizottsági felülvizsgálati jelentés formájában véglegesítették.

(4) A dokumentációkat és a 2,4-D felülvizsgálatából származó információkat benyújtották a Növényügyi Tudományos Bizottságnak is. A bizottság a 2001. május 21-i véleményében [7] megjegyzést tett egy, az emberi egészségre gyakorolt kockázatok becslése során alkalmazandó megfelelő állatkísérleti modell kiválasztására vonatkozóan. A javaslatot az ezen irányelv és a vonatkozó felülvizsgálati jelentés elkészítése során figyelembe vették.

(5) A különböző elvégzett vizsgálatokból kiderült, hogy a 2,4-D-t tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek különös tekintettel a bizottsági felülvizsgálati jelentésben felülvizsgált és részletezett felhasználásra vonatkozóan. Emiatt az érintett hatóanyagot helyénvaló felvenni az irányelv I. mellékletébe annak biztosítása céljából, hogy a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban, az összes tagállamban engedélyezhessék a 2,4-D-t tartalmazó növényvédő szereket.

(6) Egy hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele előtt megfelelő időtartamot kell biztosítani abból a célból, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből származó új követelményeknek történő megfelelésre. Ezenkívül a 91/414/EGK irányelv előírja azt is, hogy egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételét követően a tagállamoknak egy meghatározott határidőn belül megfelelően felül kell vizsgálniuk, és ki kell adniuk, módosítaniuk kell vagy vissza kell vonniuk a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit. Emiatt meg kell határozni egy ilyen időszakot. Minden egyes növényvédő szer teljes dokumentációjának a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére hosszabb időt kell előírni. A több hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek esetében az egységes alapelvek alapján történő teljes értékelés csak akkor hajtható végre, amikor az összes érintett hatóanyagot felvették a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(7) A felülvizsgálati jelentés a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvek egyes szakaszainak a tagállamok által történő megfelelő végrehajtásához szükséges. A végleges felülvizsgálati jelentést - a bizalmas információk kivételével - a tagállamoknak konzultációs célból elérhető helyen kell tartaniuk, vagy azt az érdekelt felek számára elérhetővé kell tenniük. Amennyiben a felülvizsgálati jelentést a technikai és tudományos fejlődés figyelembevétele céljából naprakésszé kell tenni, az irányelvvel összhangban az érintett hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozó feltételeket is módosítani kell.

(8) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete a mellékletben meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok a 2,4-D-re vonatkozó felülvizsgálati jelentését - az irányelv 14. cikke szerinti bizalmas információk kivételével - konzultációs célból, az érdekelt felek számára elérhető helyen tartják, vagy - külön kérésre - hozzáférhetővé teszik.

3. cikk

(1) A tagállamoknak hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2003. április 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Különösen - a 91/414/EGK irányelvvel összhangban - a tagállamok az említett időpontig módosítják vagy - amennyiben szükséges - visszavonják a 2,4-D-t hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozóan meglévő engedélyeket.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerinti értékelésre és döntéshozatalra tekintettel azonban - az irányelv III. melléklete követelményeinek megfelelő dokumentáció alapján -, a 2,4-D-t egyetlen hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek módosításának vagy visszavonásának határideje 2006. október 1-je.

(3) A 2,4-D-t a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő más hatóanyaggal együtt tartalmazó növényvédő szerek esetében az engedélyek módosítására vagy visszavonására rendelkezésre álló időszak négy évvel annak az irányelvnek a hatálybalépése után jár le, amely irányelv az I. mellékletet e hatóanyagok közül az utolsónak a felvétele céljából módosította.

4. cikk

Ez az irányelv 2002. október 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. november 28-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 304., 2001.11.21., 14. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 259., 2000.10.13., 27. o.

[4] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[5] HL L 225., 1995.9.22., 1. o.

[6] HL L 107., 1994.4.28., 8. o.

[7] A Növények Tudományos Bizottságának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK irányelvvel kapcsolatban a 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav (2,4-D) értékelésére vonatkozó véleménye. SCP/2,4-d/002-végleges.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő táblázat vége a következő bejegyzéssel egészül ki:

"Sor- szám | Közismert elnevezés, azonosító számok | IUPAC-név | Tisztaság | Hatálybalépés | A felvétel lejárta | Különös rendelkezések |

27. | 2,4-D CAS-szám 94-75-7 CIPAC-szám 1 | (2,4-diklórfenoxi)-ecetsav | 960 g/kg | 2002.10.1. | 2012.9.30. | Felhasználása csak gyomirtó szerként engedélyezhető. A VI. melléklet egységes alapelveinek végrehajtásakor figyelembe kell venni a 2,4-D-ről szóló, a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság által 2001. október 2-án véglegesített felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. függelékét. Ezen átfogó értékelés során a tagállamoknak: különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvíz védelmére, amikor a hatóanyagot sérülékeny talaj és/vagy éghajlati adottságokkal rendelkező régiókban használják,különös figyelmet kell fordítaniuk a bőrön át történő felszívódásra,különös figyelmet kell fordítaniuk a nem cél ízeltlábúak védelmére, és biztosítaniuk kell azt, hogy az engedélyezés feltételei adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0103 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0103&locale=hu

Tartalomjegyzék